Máte
otázku?

Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Zahraničie

Otázka: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu. V auguste sa plánujem vydávať. Byt, auto a zariadenie v byte som nadobudla samostatne a nevzťahuje sa na ne žiadna pôžička ani úver. Chcem si ochrániť svoj majetok a samozrejme aj budúci majetok, ktorý nadobudnem počas manželstva, ktoré bude uzatvorené v auguste 2015. Keďže majetok môj a majetok môjho priateľa sú diametrálne odlišné (on je v procese osobného bankrotu) a ja sa úspešne posúvam v kariére, na ktorej svedomite makám, chcem sa spýtať, či existuje nejaká forma zmluvy alebo dohody o tom, že každý z partnerov bude nadobúdať majetok výlučne pre seba a teda, že ani jeden nebude zodpovedný za dlhy toho druhého. Môj priateľ je v procese osobného bankrotu. Zaujíma ma, či existuje spôsob, ako môžem ochrániť svoj súčasný aj budúci majetok, alebo či to možné nie je a v tom prípade sa nevydám. Žijem a pracujem v Miláne, ale samozrejme v prípade potreby viem doletieť na Slovensko a porozprávať sa osobne. Potrebujem len vedieť, či je možné to riešiť, alebo sa mám vykašľať na svadbu. Nerada by som splácala jeho dlhy zo svojej výplaty. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom

Dobrý deň,

na Slovensku neexistuje možnosť dohodnúť sa, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vôbec nevznikne. Ak disponujete majetkom, ktorý ste nadobudli pred manželstvom, tento majetok nebude patriť do BSM a ani v prípade exekúcie nemôže byť dlh manžela uspokojený z tohto Vášho majetku. Čo sa týka majetku nadobudnutého počas manželstva je možno uzavrieť dohodu o tom, že BSM vznikne až pri zániku manželstva. To znamená, že počas celého manželstva budete nadobúdať a disponovať so svojím majetkom každý sám. Až pri zániku manželstva by majetok, ktorý vlastní každý z Vás v danom čase bol predmetom vyporiadania BSM. Danú dohodu je možné uzavrieť len vo forme notárskej zápisnice. Ďalšia možnosť je zrušiť BSM počas manželstva. Na to však musia byť zákonné dôvody.

Trápi vás "Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pred svojím manželstvom som nadobudla garáž, záhradu a byt. Po smrti môjho manžela, ktorý mal dve dospelé deti, by mali tieto deti nárok na majetok, ktorý som nadobudla pred manželstvom? Ďakujem.

Odpoveď: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom

(odpoveď odoslaná: 31.12.2023)

Dobrý deň, nie, nemajú. Budú dediť len to, čo v čase smrti bude vlastniť Váš manžel. 

Majetok, ktorý ste nadobudli pred sobášom nie je ani súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

Na Váš majetok majú nárok po Vašej smrti len Vaše vlastné deti. Ak by se Vy deťom zosnulého manžela chceli niečo špeciálne odkázať, môžete ohľadom toho majetku spísať závet.

Podľa § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka, "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom." 

Vy so svojím majetkom môžete voľne disponovať, užívať ho, darovať, či predať. 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Chcel by som sa informovať, o dva mesiace mám svadbu. Už tri roky som v stave bankrotu. Moja priateľka vlastní majetky, ktoré nadobudla sama. Je možné, že po svadbe by mohli siahnuť na jej majetok?

Odpoveď: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
nebudú môcť siahnuť na jej majetok. Jedine, že by ste počas trvania manželstva narobili ďalšie dlhy. V takom prípade sa bude môcť veriteľ uspokojiť aj zo spoločného majetku manželov (nie však z majetku, ktorý ona vlastnila už pred uzavretím manželstva).


Podotázka: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať: Mám priateľa, no stále bývame oddelene. On ešte stále žije so svojou ženou, pretože ju nie je možné vysťahovať. Majú spolu dve deti, no byt získal ešte pred uzavretím manželstva. Neželá si, aby som s ním bývala v spoločnej domácnosti. Môžete mi, prosím, poradiť ako sa dá tento problém vyriešiť? Jana

Odpoveď: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom

(odpoveď odoslaná: 18.06.2022)

Dobrý deň, na základe vami položenej otázky predpokladám, že manželstvo vášho priateľa je právoplatne rozvedené, pričom bývalá manželka spolu v deťmi býva naďalej v byte, ktorého vlastníkom je jej bývalý manžel. Byt nadobudol pred uzatvorením manželstva.

Z uvedeného právneho stavu vyplýva, že byt nepatgrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov a teda nebude predmetom vyporiadania nbezdpodielového spoluvlastníctva manželov. Bývalej manželke vášho priateĺa však z dôvodu uzavretia manželstva vzniklo odvodené právo užívať predmetný byt a to na základe rodinnoprávneho vzťahu - uzavretie manželstva /§ 18 zákona o rodine/.

Ak chce váš priateľ, aby sa jeho bývalá manželka z bytu vysťahovala a neurobí tak dobrovoľne resp. na základe výzvy vášho priateľa, on bude musieť podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľností za podmienky zabezpečenia bytovej náhrady. Aj keď takáto povinnosť nie je v zákone priamo upravená, súdy vychádzajú z análogie v Občianskom zákonníku.

Citujeme z rozsudku rozsudok NS ČR sp. zn. 26 Cdo 1544/2005 :

"Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porov. správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1978, pod por. č. 14), lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol."

Zabezpečenie náhradného bytu neznemaná, že váš priateľ musí pre bývalú manželku kúpiť byt do vlastníctva, postačuje zabezprečenie nájmu bytu.

Priateľovi odporúčame kontaktovať advokáta na  vyporiadanie bezdpodielového spoluvlastníctva, ako aj na riešenie otázky bytu.

Vo veci môže kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Trápi vás "Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám na vás otázku. Aktuálne sama kupujem byt na hypotéku a rovnako tak sama platím rekonštrukciu a zariadenie. Ak som správne pochopila, ak sa napríklad o rok vydám, byt bude výlučne môj vrátane zariadenia. Hypotéku budem splácať z vlastnej mzdy, ktorá však spadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Ak by prišlo v prípade k rozvodu, musela by som vyplatiť manžela z výšky splatených splátok hypotéky, ktoré by som uhradila zo svojej mzdy v rámci BSM. Moje otázky sú nasledujúce: 1. Ak by som mu po svadbe darovala 10% podiel na nehnuteľnosti, dostal by pri rozvode len tých 10% hodnoty nehnuteľnosti plus majetok, ktorý sme nadobudli spolu? 2. Ak by sme hneď po svadbe spísali výnimku o BSM u notára, dá sa to spísať tak, že konkrétne sa BSM nevstahuje na splátky hypotéky za byt? Aké sú tam možnosti? Prichádzame pri takejto výnimke ako manželia o nejaké iné bežne práva vyplývajúce z uzavretia manželstva? Ďakujem.

Odpoveď: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom

(odpoveď odoslaná: 04.03.2021)

Dobrý deň,
1/ ak mu darujete 1/10 podiel, ten bude vlastniť vo svojom výlučnom vlastníctve, nehnuteľnosť nebude predmetom BSM. Po rozvode bude mať nárok žiadať zrušenie podielového spoluvlastníctva a jednak vyplatenie svojho podielu, ale stále bude mať nárok z BSM žiadať aj 1/2 splátok, ktoré zaplatíte.

2/ k tomu by ste museli zúžiť BSM k Vášmu príjmu. V právnej teórii však platí, že zúženie BSM nemôže byť v takom rozsahu, aby to de facto spôsobilo zánik BSM. Ak chcete dosiahnuť to, aby nemal po rozvode nárok na splátky, ktoré budete platiť, tak Vám odporúčam zrušiť BSM počas trvania manželstva, hneď po uzavretí manželstva (je potrebné, aby jeden z Vás podnikal). Ak zrušíte BSM, každého príjem bude jeho vlastným a bude s ním sám nakladať. Nebude môcť splátky v budúcnosti požadovať. Ak by ste kupovali nejaké nehnuteľnosti spolu, tie by ste vlastnili v podielovom spoluvlastníctve.


Podotázka: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Som rozvedená a žijem s partnerom, s ktorým máme spoločné dieťa. Taktiež mám dieťa aj z predchádzajúceho manželstva. Biologický otec sa oň nezaujíma a výživné prichádza len cez exekúciu, keďže momentálne je v podmienke. S mojím súčasným partnerom máme v pláne sa vziať a on by si rád osvojil moje dieťa. Lenže som zadlžená kvôli môjmu bývalému manželovi a môj súčasný partner vlastní auto a dom. Nechcem, aby moje dlhy boli riešené z jeho majetku. Je mi jasné, že na dom a ani auto nemá nikto nárok, keďže ich nadobudol pred svadbou. Skôr ma zaujíma, či v prípade exekúcie, ktorá príde počas manželstva, môže exekútor siahať na príjem môjho partnera, najmä ak budem na materskej dovolenke. Je možné nejako chrániť jeho majetok pred mojou zadlženosťou, ktorú som mala už pred manželstvom? Môj dlh je starý 7 rokov, no stále nemám exekúciu, pretože banka aj môj bývalý manžel to naťahujú a vydávajú prázdne sľuby o zaplatení, no nič sa nedeje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom

(odpoveď odoslaná: 03.02.2021)

Dobrý deň,
dlh musí vzniknúť počas trvania manželstva, aby mohli siahnuť aj na majetok nového manžela (vrátane jeho príjmu na bankovom účte). V tomto prípade však dlh vznikol pred uzavretím manželstva, čiže sa môže vymáhať iba z Vášho majetku. Ak to trvá 7 rokov a banka to doteraz neriešila, je otázne či nie je predmetný dlh už aj premlčaný. Ak totiž nedošlo k uplatneniu pohľadávky na súde 7 rokov, je vysoko pravdepodobné, že dlh je premlčaný, a potom by ste sa už nemuseli obávať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, zaujímalo by ma, ako je to s dedením majetku, ktorý bol nadobudnutý pred svadbou. Mám z predošlého vzťahu dve deti, partner má z predošlého vzťahu jedno dieťa a spoločne máme ešte jedno dieťa. Ako manželka partnera budem zrejme mať nárok na majetok, ale ako to je s mojimi dvoma deťmi z predošlého vzťahu? Budú mať niekedy nárok na niečo? Ďakujem.

Odpoveď: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom

(odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka dedia v prvej skupine poručiteľove deti a manžel, každý rovnakým dielom. V prípade Vašej smrti budú mať Vaše deti nárok na Váš majetok. Nárok majú rovnako deti z pred manželstva ako dieťa z manželstva. Ak by zomrel Váš manžel, budete dediť Vy, Vaše spoločné dieťa a manželove deti z predošlého vzťahu. Teda Vaše deti z predošlého vzťahu nebudú mať nárok na majetok Vášho terajšieho manžela, vždy iba na Váš majetok.

Čo sa týka majetku nadobudnutého pred svadbou, alebo počas manželstva, princíp je rovnaký, menia sa iba podiely. Pri majetku, ktorý ste nadobudli pred manželstvom, teda nespadá do BSM, bude dediť v prípade Vašej smrti Váš manžel a Vaše (všetky) deti rovnakým dielom. Kdežto pri majetku patriaceho do BSM má automaticky Váš manžel 1/2 a druhá polovica sa bude deliť medzi Vášho manžela a všetky Vaše deti.


Trápi vás "Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chystám sa vstúpiť do manželstva na Slovensku, ale môj budúci manžel je Nemec. Vlastním byt a auto na Slovensku a mám jedného syna, zatiaľ čo môj partner má dvoch detí. Spoločné deti nemáme. Pokiaľ by som zomrela ešte pred sobášom, chcem vedieť, kto by zdedil moje nehnuteľnosti a 30 tisíc eur, ktoré mám momentálne na účte. Dedili by tieto veci aj deti môjho partnera? Alebo len môj syn? Vopred vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom

(odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ by došlo k smrti pred sobášom a nezanechali by ste závet, potom by sa dedilo podľa zákon, pričom, ak máte syna, tento by zdedil celý majetok v prvej dedičskej skupine. Ak by došlo k smrti až po sobáši, dedil by aj manžel aj Váš syn. Ak by ste mali aj spoločné deti, tak manžel, spoločné deti a Váš syn. Jeho deti by nededili. Odporúčam zvážiť možnosť spísania závetu na syna.


Podotázka: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, 2. januára 2018 mi bol zrušený konkurz kvôli nemajetnosti, takže som bola zbavená všetkých dlhov. No v júni som sa vydávala. Bude mať skutočnosť, že som prešla konkurzom, nejaký vplyv na náš život? Ako to bude, ak si môj manžel bude chcieť navýšiť úver? Nebudú mu ho chcieť navýšiť, aj keď je pre banku zodpovedný platiteľ? Je možné, že kvôli mne si nebude môcť navýšiť úver? Ďakujem Vám pekne.

Odpoveď: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom

(odpoveď odoslaná: 16.07.2018)

Dobrý deň, banky pri poskytovaní úveru (pôžičky) alebo jeho navyšovaní posudzujú solventnosť žiadateľa o úver. Banka by skúmala Vašu minulosť (z pohľadu finančného) iba v prípade, ak by ste úver chceli vziať spolu ako spoludlžníci. V takom prípade by sa mohlo stať, že by Vám banka nemusela dať úver, ale ani to nemusí byť automatickým pravidlom. Ak však voči banke bude vystupovať ako dlžník iba Váš manžel, nič mu nebude brániť v tom, aby si úver navýšil (ak on sám bude spĺňať požiadavky a podmienky banky).


Podotázka: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom (Spoluvlastníctvo)

Pred mesiacom som uzavrel manželstvo. Moja manželka má syna z prvého manželstva a byt v osobnom vlastníctve, ktorý nadobudla pred našou svadbou. Ja tiež vlastním byt v inom meste a mám dve deti z prvého manželstva. V súčasnosti žijeme v spoločnej domácnosti v jej byte. Ako by sa dedilo v prípade smrti jedného z nás?

Odpoveď: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom

(odpoveď odoslaná: 28.09.2017)

Dobrý deň, ak by jeden z vás zomrel potom majetok, ktorý je vo výlučnom vlastníctve zomrelého manžela sa bude deliť rovným dielom medzi deti a pozostalého manžela. Každý dostane rovnaký diel, to znamená, že ak je jedno dieťa a jeden manžel, rozdelí sa to na polovicu a ak sú dve deti a manžel, rozdielí sa to na tretiny.


Trápi vás "Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som uzavrela manželstvo s mužom, ktorý má v Rakúsku status utečenca. Keďže mám deti z predchádzajúceho manželstva a vlastním byt, chcela by som sa chrániť tak, aby všetko, čo som nadobudla pred manželstvom, ostalo "v rodine", čiže v mojom vlastníctve alebo vlastníctve mojich deti. Toto by malo platiť aj v prípade dedičstva alebo rozvodu. Aké kroky mám pred uzavretím manželstva na Slovensku s mužom z Rakúska, ktorý je utečencom bez "papierov", podniknúť? Je legálne uzavrieť takéto manželstvo? Samozrejme, nejde o dohodu alebo obchod. Existujú nejaké právne riziká spojené s týmto druhom manželstva? Získa môj partner slovenské štátne občianstvo po sobáši? Ďakujem.

Odpoveď: Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom

(odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ chcete, aby všetok majetok zostal iba Vašim deťom, potom je riešením práve závet (testament). Závetom odkážete všetok svoj majetok iba svojim deťom. Manžel potom nebude dediť. Uzatvorenie manželstva utečencom nie je zakázané. Môže sa však stať, že za Vami príde polícia a budú sa pýtať na Vaše manželstvo. Už sme riešili takýto prípad. Pretože veľa utečencov riešiť svoju situáciu práve sobášom. Keď sú zosobášení nemusia sa vysťahovať. Sobášom automaticky nezískava utečenec občianstvo Slovenskej republiky.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako si ochrániť svoj majetok nadobudnutý pred sobášom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.