Máte
otázku?

Dlhy pred manželstvom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Dlhy pred manželstvom

Dobrý deň, môj snúbenec má dlh vo výške vyše 30 000 eur. Plánujeme svadbu a zaujímalo by ma, čo sa stane s týmto dlhom v prípade manželovho úrazu alebo smrti a následnej neschopnosti splácať dlh. Je potrebné pred manželstvom nejak právne ošetriť, aby som ho nemusela v prípade takýchto udalostí splácať?

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava predmetnej problematiky je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho zákonníka (ďalej iba "OZ") a ust. exekučného poriadku. Preto v ďalšom texte upriamime Vašu pozornosť na zákonné ustanovenia a uvedieme aj náš názor na riešenie.

 

 

1./ Uzatvorením manželstva vzniká  bezdpodielové spoluvlastníctvo manželov ("BSM), pričom podľa ust. § 143 OZ  "v BSM manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."
"Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah BSM . Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik BSM ku dňu zániku manželstva."

Vyššie uvedené dohody vyžadujú formu notárskej zápisnice.  Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.
Ďalej podľa § 144  a nasl. OZ platí, že  "veci v BSM užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný."

2./ "Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z BSM, rozhodne na návrh niektorého z nich súd."

3./ Podľa §147 OZ  platí : 

"Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM.

To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do BSM."

Ako poznámku k textu uvádzame z relevantnej judikatúry : 

Uzn. NS SR  z 22.11.2010, sp. zn. 3 Cdo 8/2010 : 
"Ust. § 147 ods. 1 OZ zohľadňuje pojmový znak BSM – bezpodielovosť. Keďže v BSM neexistujú podiely žiadneho zo spoluvlastníkov (manželov) na spoločnej veci, nemôže sa veriteľ pri vymáhaní svojej pohľadávky, ktorá vznikla za trvania manželstva len voči jednému z manželov, obmedziť iba na „podiel“ tohto manžela (dlžníka) na spoločnom majetku. Toto  ustanovenie umožňuje, aby veriteľ dosiahol uspokojenie svojej pohľadávky aj z tých vecí, ktorých je dlžník bezpodielovým spoluvlastníkom. Predpokladom možnosti postupu podľa tohto ustanovenia je 
a/ existencia pohľadávky vzniknutej len voči jednému z manželov za trvania manželstva (samostatný dlh) a 
b/ vedenie výkonu rozhodnutia (exekúcie) aj na majetok, ktorý patrí do BSM. 
I keď vo vzťahu k veriteľovi nejde v prípade druhého manžela, ktorý sám nie je dlžníkom, o jeho osobný záväzok, je tento manžel povinný strpieť, aby veriteľova pohľadávka bola pri výkone rozhodnutia (pri exekúcii) uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do BSM oboch manželov. V prípade, keď nariadeným výkonom rozhodnutia (exekúciou) majú byť postihnuté veci, ktoré tvoria predmet BSM, stáva sa manžel dlžníka účastníkom konania (§ 37 ods. 1 Exek. poriadku)."

Z odôvodnenia  cit uznesenia : 
"To znamená, že pohľadávka len jedného z manželov, ktorá vznikla pred uzavretím manželstva tohto dlžníka s jeho manželom – bezpodielovým spoluvlastníkom (rovnako ktorá vznikla po zániku ich manželstva), nemôže byť uspokojená z majetku patriaceho do ich BSM."


Odporúčanie :

1./ V otázke sa nezmieňujete na akom právnom základe a kedy vznikol predmetný dlh cez 30 000 €, či Váš snúbenec ho aj hradí sám dobrovoľne resp. či je už nariadená exekúcia, ako resp. či je nejakým spôsobom platenie predmetného dlhu zabezpečené, napr. záložným právom k nehnuteľnosti v prospech veriteľa. Ak by sa jednalo napr. úver v banke či je platenie predmetného úveru aj nejakým spôsobom poistené pre prípad straty zamestnania, prípadne má uzatvorené nejaké adekvátne poistenie, ktoré by eliminovalo škodlivé následky pre BSM.  Zodpovedanie týchto otázok je dosť podstatné.

2./ Ak by sa jednalo napr. o dlhy napr. v nebankovej spoločnosti, potom odporúčame posúdenie samotného dlhu, resp. zmluvy, splátok a podobne, teda  či nedošlo k uzatvoreniu zmluvy s neprijateľnými zmluvnými podmienkami.  Veľmi podstatné je pre Vás aj to, čo tento dlh priniesol, teda z hľadiska hmotného - kúpa nejakej dôležitej veci do spoločnej domácnosti, alebo sa jedná o majetok na výlučné používanie pre Vášho snúbenca, resp. či samotný dlh cez 30 000 eur nesvedčí o nie príliš zodpovednom hospodárení, čo  už je na Vašom posúdení. Uvádzame viacero alternatív z dôvodu, že nepoznáme okolnosti. 

3./ Pre prípad, že v čase manželstva by došlo k nútenému výkonu rozhodnutia kvôli uvedenému dlhu, potom v zmysle exek. poriadku by ste ako manželka museli podať žalobu na súd o vylúčenie veci z exekúcie, čo by spôsobilo pre Vás len komplikácie. Aj v odbornej literatúre bol vyslovený názor, že ak je exekúciou postihnutá vec, ktorá patrí do BSM, avšak pohľadávka povinného manžela vznikla pred uzavretím manželstva, má druhý manžel možnosť podať excindačnú žalobu.

4./ Riešením pre Vás by bolo v prípade uzatvorenia manželstva následne u notára spísať zmluvu o vyhradení vzniku BSM až ku dňu zániku manželstva, avšak táto zmluva sa týka len záväzkov, ktoré vzniknú v budúcnosti, nakoľko ju možno uzatvoriť až po vzniku manželstva a platí len do budúcnosti, teda pre právne úkony uzatvorené po jej podpísaní oboma účastníkmi. Zmluva sa spisuje formou notárskej zápisnice. Potom by výkon rozhodnutia mohol byť nariadený len z výlučného majetku Vášho manžela, nie z BSM, nakoľko toto ani nebude existovať, a Vášho majetku ako manželky sa exekúcia nemôže dotknúť.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

 

 

 

 

 

 

Trápi vás "Dlhy pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň, ak jeden z manželov mal dlh vo výške 12 000 €, ktorý vznikol ako nedoplatok na zdravotné a sociálne poistenie ešte pred uzatvorením manželstva a začal tento dlh splácať pred vstupom do manželského zväzku, je možné uplatniť časť splateného dlhu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) po rozvode? Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 27.12.2023)

Dobrý deň,
vo vašom prípade platí ust. § 150 Občianskeho zákonníka :


"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že vy ako manželka v prípade rozvodu a následného vyporiadania BSM by ste mali právny nárok na vrátenie jednej polovice uhradených súm dlhov na soc. a zdrav. poistení, ktoré manžel uhradil počas trvania manželstva, teda nie na sumy uhradené pred uzatvorneím manželstva alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode. Nárok na vrátenie jednej polovice je z toho dôvodu, že príjem vyplatený manželom počas trvania manželstva patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa finančnej zodpovednosti v manželstve. Žijem s priateľom, ktorý je už dva roky rozvedený a má dlhy vzniknuté počas predchádzajúceho manželstva. Chcem sa opýtať, či by v prípade, že by sme sa zosobášili, prešli tieto jeho dlhy na mňa. Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 09.07.2023)

Dobrý deň, chápem Vaše obavy, ale na Slovensku manžel nezodpovedá za dlhy, ktoré si druhý z manželov zobral pred vstupom do manželstva. Tieto dlhy sú považované za osobné dlhy a druhý partner za ne nemá zákonnú zodpovednosť. 


Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Môžete nám skutočne pomôcť s notárskou zápisnicou?

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 20.04.2022)

Dobrý deň,
notárske zápisnice vyhotovuje iba notár. Ako advokát by som Vám vedel pomôcť iba s právnym vzťahom, ktorý vznikol, bol zmenený alebo  zanikol na základe notárskej  zápisnice. Ak chcete vyhotoviť notársku zápisnicu, budete sa musieť obrátiť priamo na notára vo Vašom okolí.


Trápi vás "Dlhy pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň, môj snúbenec má dlhy v bankových aj v nebankových spoločnostiach. Od augusta minulého roka prebieha na ňom exekúcia a chcel by po uplynutí jedného roka požiadať o oddlženie. Obávam sa, že pokiaľ sa vezmeme skôr, než mu úspešné oddlženie prebehne, mohli by sa tieto dlhy presunúť na mňa. Je teda dlh, ktorý na ňom vznikol ešte pred tým, ako sme sa vôbec stretli, výlučne jeho a nie je možné, aby sa tieto dlhy preniesli na mňa pri uzavretí manželstva? Pokiaľ by som počas manželstva chcela nadobudnúť napríklad nehnuteľnosť alebo motorové vozidlo, bola by dohoda, ktorou si u notára stanovíme vznik BSM ku dňu zániku manželstva, najlepšou alternatívou, aby exekútor nemohol siahnuť ani na tento majetok? Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 05.01.2022)

Dobrý deň,
dlhy jedného z manželov, ktoré existovali už pred uzavretím manželstva sa nemôžu "preniesť" alebo dotknúť majetku druhého manžela.

Z pohľadu BSM by bolo najvhodnejšie zrušiť BSM ihneď po uzavretí manželstva. Následne budete mať navždy oddelené majetky a veci, ktoré budete nadobúdať, budete nadobúdať do výlučného vlastníctva. K tomu, aby ste mohli BSM zrušiť však budete potrebovať, aby jeden z Vás mal podnikateľské oprávnenie (živnosť).


Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň, s mojím partnerom by sme sa radi vzali, no on má exekúcie, ktoré pravidelne spláca, nemá účet ani žiadny majetok. Na druhej strane, ja vlastním majetok. Môže exekútor nejako siahnuť na môj účet alebo na môj majetok, keď sa vezmeme? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,

veci, ktoré nadobudli manželia do uzavretia manželstva sú v ich výlučnom, samostatnom vlastníctve. Vzhľadom na to, že ide o dlh Vášho snúbenca, ktorý vznikol predtým ako ste uzavreli manželstvo a ako vzniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, nemôže byť uspokojený z Vášho majetku, a teda Vás sa nijako nedotkne. 

Uzavretie manželstva je tak základnou podmienkou vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vznik bezpodielového spoluvlastníctva nemôže byť dohodou manželov vylúčený, za podmienok uvedených v ust. § 143a Občianskeho zákonníka však môže byť na základe dohody uzatvorenej medzi manželmi vo forme notárskej zápisnice modifikovaný, a to pokiaľ ide o jeho rozsah, okamih vzniku a správu spoločného majetku.

Ak máte ďalšie doplňujúce otázky, rád Vám ich zodpoviem.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň. Naša mama nám zomrela a my sme zdedili dlhy po nej. Dedičstvo sme odmietli, takže teraz to dedí moja 17-ročná dcéra a 11-ročná dcéra mojej sestry. Prosím o radu, čo máme urobiť, aby sa toho vzdali. Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 27.05.2020)

Dobrý deň,

rovnako ako aj Vy so sestrou by mali dedičstvo odmietnuť aj Vaše deti. Tu ale treba povedať, že takýto úkon bude podliehať schváleniu súdom, keďže odmietnutie dedičstva nie je bežná záležitosť. Úkon odmietnutia Vykonáte ako zákonné zástupkyne s tým, že notár Vás následne usmerní, ako budete presne postupovať ohľadom schvaľovania takéhoto úkonu na súde.


Trápi vás "Dlhy pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom vecí pred uzavretím manželstva. Ako môžem zabrániť tomu, aby moja budúca žena nenesla následky za exekúcie, ktoré mám? Je možné vytvoriť nejakú dohodu v predmanželskej zmluve, ktorá by ju chránila? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 11.05.2020)

Dobrý deň,
vo veci je potrebné obrátiť sa na notára v súlade s ust. § 143 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý v súlade s uvedeným ustanovením spíše dohodu o tom, že si s manželkou vyhradíte vznik BSM ku dňu zániku manželstva.

Predmetnú dohodu s Vami môže notár spísať až po uzatvorení manželstva.

Nepíšete v otázke o aké dlhy ide, ale ak by išlo o nebank. spoločnosti, vec sa dá podľa okolností riešiť, prípadne dlhy riešiť osobným bankrotom.


Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala. Manželovi bola uložená exekúcia ešte pred naším manželstvom. Teraz plánujeme spolu kúpiť dom. Moja otázka znie: môže nám exekútor zasiahnuť do tohto domu? Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň prajem,

podľa § 147 Občianskeho zákonníka Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Výkladom opaku možno dospieť k záveru, že ak pohľadávka vznikne pred manželstvom, môže sa vymáhať jedine z výlučného majetku tohto manžela, nie z majetku spoločného (BSM). Exekútor by tak nemohol siahnuť na spoločný dom.


Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám exekúciu, ktorú splácam zrážkami z mzdy. S priateľom sa chceme zosobášiť. Môže mu exekútor siahnuť na dôchodok? Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 20.10.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 147 Občianskeho zákonníka platí /citujeme/ :

"Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

Keďže sa jedná o dlh vzniklý pred manželstvom, Váš budúci manžel za tento dlh nezodpovedá a ani mu nemôže byť nariadená exekúcia zrážkami z jeho dôchodku. 

 


Trápi vás "Dlhy pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Chystáme sa vziať, ale môj budúci manžel spláca exekúcie na zdravotnom poistení. Keďže je vážne chorý, mohla by som odmietnutím dedičstva zabezpečiť, že nebudem musieť platiť jeho dlhy? Budem tiež nárokovať vdovský dôchodok? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o dlhy Vášho budúceho manžela, ktoré vznikli pred uzavretím manželstva, dovoľujem si uviesť, že v prípade jeho smrti naozaj stačí odmietnuť dedičstvo. Nakoľko sa dedičstvo odmieta ako celok, nebudete zodpovedať za jeho dlhy vôbec.

Pre úplnosť tiež uvádzam, že ak by ste sa aj po (budúcom) manželovi rozhodli dediť, tak dlhy prechádzajú na dediča/dedičov len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Vychádza sa pritom z toho, že dedením by sa dedič nemal dostať do nepriaznivejšej situácie.

Pokiaľ ide nárok na vdovský dôchodok, v tomto smere v zadanej otázke neuvádzate všetky potrebné údaje na zodpovedanie tejto časti otázky. Odporúčam Vám preto navštíviť internetovú stránku Sociálnej poisťovne, kde nájdete pomerne prehľadne rozpísanú právnu úpravu vdovského dôchodku (https://www.socpoist.sk/vdovsky-dochodok/1289s).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dlhy pred manželstvom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.