Máte
otázku?

Dlhy pred manželstvom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dlhy pred manželstvom

Dobrý deň, snúbenec ma dlh vyše 30. 000 Eur. Plánujeme svadbu. Čo sa stane s dlhom v manželstve v prípade úrazu resp. smrti manžela a tým neschopnosti splácať. Je potrebné nejak právne ošetriť pred manželstvom, aby som to nemusela splácať?

 

 

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava predmetnej problematiky je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho zákonníka (ďalej iba "OZ") a ust. exekučného poriadku. Preto v ďalšom texte upriamime Vašu pozornosť na zákonné ustanovenia a uvedieme aj náš názor na riešenie.

 

 

1./ Uzatvorením manželstva vzniká  bezdpodielové spoluvlastníctvo manželov ("BSM), pričom podľa ust. § 143 OZ  "v BSM manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."
"Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah BSM . Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik BSM ku dňu zániku manželstva."

Vyššie uvedené dohody vyžadujú formu notárskej zápisnice.  Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.
Ďalej podľa § 144  a nasl. OZ platí, že  "veci v BSM užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný."

2./ "Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z BSM, rozhodne na návrh niektorého z nich súd."

3./ Podľa §147 OZ  platí : 

"Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM.

To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do BSM."

Ako poznámku k textu uvádzame z relevantnej judikatúry : 

Uzn. NS SR  z 22.11.2010, sp. zn. 3 Cdo 8/2010 : 
"Ust. § 147 ods. 1 OZ zohľadňuje pojmový znak BSM – bezpodielovosť. Keďže v BSM neexistujú podiely žiadneho zo spoluvlastníkov (manželov) na spoločnej veci, nemôže sa veriteľ pri vymáhaní svojej pohľadávky, ktorá vznikla za trvania manželstva len voči jednému z manželov, obmedziť iba na „podiel“ tohto manžela (dlžníka) na spoločnom majetku. Toto  ustanovenie umožňuje, aby veriteľ dosiahol uspokojenie svojej pohľadávky aj z tých vecí, ktorých je dlžník bezpodielovým spoluvlastníkom. Predpokladom možnosti postupu podľa tohto ustanovenia je 
a/ existencia pohľadávky vzniknutej len voči jednému z manželov za trvania manželstva (samostatný dlh) a 
b/ vedenie výkonu rozhodnutia (exekúcie) aj na majetok, ktorý patrí do BSM. 
I keď vo vzťahu k veriteľovi nejde v prípade druhého manžela, ktorý sám nie je dlžníkom, o jeho osobný záväzok, je tento manžel povinný strpieť, aby veriteľova pohľadávka bola pri výkone rozhodnutia (pri exekúcii) uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do BSM oboch manželov. V prípade, keď nariadeným výkonom rozhodnutia (exekúciou) majú byť postihnuté veci, ktoré tvoria predmet BSM, stáva sa manžel dlžníka účastníkom konania (§ 37 ods. 1 Exek. poriadku)."

Z odôvodnenia  cit uznesenia : 
"To znamená, že pohľadávka len jedného z manželov, ktorá vznikla pred uzavretím manželstva tohto dlžníka s jeho manželom – bezpodielovým spoluvlastníkom (rovnako ktorá vznikla po zániku ich manželstva), nemôže byť uspokojená z majetku patriaceho do ich BSM."


Odporúčanie :

1./ V otázke sa nezmieňujete na akom právnom základe a kedy vznikol predmetný dlh cez 30 000 €, či Váš snúbenec ho aj hradí sám dobrovoľne resp. či je už nariadená exekúcia, ako resp. či je nejakým spôsobom platenie predmetného dlhu zabezpečené, napr. záložným právom k nehnuteľnosti v prospech veriteľa. Ak by sa jednalo napr. úver v banke či je platenie predmetného úveru aj nejakým spôsobom poistené pre prípad straty zamestnania, prípadne má uzatvorené nejaké adekvátne poistenie, ktoré by eliminovalo škodlivé následky pre BSM.  Zodpovedanie týchto otázok je dosť podstatné.

2./ Ak by sa jednalo napr. o dlhy napr. v nebankovej spoločnosti, potom odporúčame posúdenie samotného dlhu, resp. zmluvy, splátok a podobne, teda  či nedošlo k uzatvoreniu zmluvy s neprijateľnými zmluvnými podmienkami.  Veľmi podstatné je pre Vás aj to, čo tento dlh priniesol, teda z hľadiska hmotného - kúpa nejakej dôležitej veci do spoločnej domácnosti, alebo sa jedná o majetok na výlučné používanie pre Vášho snúbenca, resp. či samotný dlh cez 30 000 eur nesvedčí o nie príliš zodpovednom hospodárení, čo  už je na Vašom posúdení. Uvádzame viacero alternatív z dôvodu, že nepoznáme okolnosti. 

3./ Pre prípad, že v čase manželstva by došlo k nútenému výkonu rozhodnutia kvôli uvedenému dlhu, potom v zmysle exek. poriadku by ste ako manželka museli podať žalobu na súd o vylúčenie veci z exekúcie, čo by spôsobilo pre Vás len komplikácie. Aj v odbornej literatúre bol vyslovený názor, že ak je exekúciou postihnutá vec, ktorá patrí do BSM, avšak pohľadávka povinného manžela vznikla pred uzavretím manželstva, má druhý manžel možnosť podať excindačnú žalobu.

4./ Riešením pre Vás by bolo v prípade uzatvorenia manželstva následne u notára spísať zmluvu o vyhradení vzniku BSM až ku dňu zániku manželstva, avšak táto zmluva sa týka len záväzkov, ktoré vzniknú v budúcnosti, nakoľko ju možno uzatvoriť až po vzniku manželstva a platí len do budúcnosti, teda pre právne úkony uzatvorené po jej podpísaní oboma účastníkmi. Zmluva sa spisuje formou notárskej zápisnice. Potom by výkon rozhodnutia mohol byť nariadený len z výlučného majetku Vášho manžela, nie z BSM, nakoľko toto ani nebude existovať, a Vášho majetku ako manželky sa exekúcia nemôže dotknúť.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

 

 

 

 

 

 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň. Mama nám zomrela a zdedili sme dlhy po nej. Odmietli sme dedičstvo tak to dedí moja 17 ročná dcéra a sestrina 11 ročná dcéra. Čo máme urobiť, aby sa toho vzdali? Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2020)

Dobrý deň,

rovnako ako aj Vy so sestrou by mali dedičstvo odmietnuť aj Vaše deti. Tu ale treba povedať, že takýto úkon bude podliehať schváleniu súdom, keďže odmietnutie dedičstva nie je bežná záležitosť. Úkon odmietnutia Vykonáte ako zákonné zástupkyne s tým, že notár Vás následne usmerní, ako budete presne postupovať ohľadom schvaľovania takéhoto úkonu na súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás mám otázku ohľadne veci pred uzatvorením manželstva, ako sa dá zabrániť tomu, aby moja budúca žena nejakým spôsobom nenesla následky za exekúcie, ktoré mám? Či je nejaká dohoda v predmanželskej zmluve možná byt tak, aby chránila budúcu ženu? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2020)

Dobrý deň,
vo veci je potrebné obrátiť sa na notára v súlade s ust. § 143 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý v súlade s uvedeným ustanovením spíše dohodu o tom, že si s manželkou vyhradíte vznik BSM ku dňu zániku manželstva.

Predmetnú dohodu s Vami môže notár spísať až po uzatvorení manželstva.

Nepíšete v otázke o aké dlhy ide, ale ak by išlo o nebank. spoločnosti, vec sa dá podľa okolností riešiť, prípadne dlhy riešiť osobným bankrotom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Manželovi vznikla exekúcia ešte pred manželstvom. Ideme teraz spolu kupovať dom. Moja otázka znie, či nám môže exekútor siahnuť na ten dom? Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň prajem,

podľa § 147 Občianskeho zákonníka Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Výkladom opaku možno dospieť k záveru, že ak pohľadávka vznikne pred manželstvom, môže sa vymáhať jedine z výlučného majetku tohto manžela, nie z majetku spoločného (BSM). Exekútor by tak nemohol siahnuť na spoločný dom.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dlhy pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám exekúciu ktorú splácam zrážkami zo mzdy. S priateľom sa chceme zosobášiť.  Môžu mu siahnuť na dôchodok ? Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 147 Občianskeho zákonníka platí /citujeme/ :

"Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

Keďže sa jedná o dlh vzniklý pred manželstvom, Váš budúci manžel za tento dlh nezodpovedá a ani mu nemôže byť nariadená exekúcia zrážkami z jeho dôchodku. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Chceme sa vziať, ale môj budúci spláca exekúcie na zdravotnom poistení. Keďže je vážne chorý, stačí, keď odmietnem dedičstvo, aby som nemusela platiť potom jeho dlhy? A dostanem vdovské? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o dlhy Vášho budúceho manžela, ktoré vznikli pred uzavretím manželstva, dovoľujem si uviesť, že v prípade jeho smrti naozaj stačí odmietnuť dedičstvo. Nakoľko sa dedičstvo odmieta ako celok, nebudete zodpovedať za jeho dlhy vôbec.

Pre úplnosť tiež uvádzam, že ak by ste sa aj po (budúcom) manželovi rozhodli dediť, tak dlhy prechádzajú na dediča/dedičov len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Vychádza sa pritom z toho, že dedením by sa dedič nemal dostať do nepriaznivejšej situácie.

Pokiaľ ide nárok na vdovský dôchodok, v tomto smere v zadanej otázke neuvádzate všetky potrebné údaje na zodpovedanie tejto časti otázky. Odporúčam Vám preto navštíviť internetovú stránku Sociálnej poisťovne, kde nájdete pomerne prehľadne rozpísanú právnu úpravu vdovského dôchodku (https://www.socpoist.sk/vdovsky-dochodok/1289s).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o odpoveď, či môže exekútor siahnuť/zablokovať prostriedky na manželovom účte, ak pôžičky sú všetky vedené len na moje meno a boli uzavreté ešte pred manželstvom, dokonca v čase kedy som terajšieho manžela ani nepoznala. Môže exekútor siahnuť na auto, ktoré som darovala a prepísala na moju maloletú dcéru z prvého manželstva? Ďakujem za Vás čas a odpoveď.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2017)

Dobrý deň, ak predmetný dlh, ktorý je v súčasnosti vymáhaný v exekučnom konaní Vám vznikol pred uzavretím manželstva a na právnom úkone, z ktorého vyplýva ste uvedená iba sama ako dlžníčka, ide o Váš výlučný dlh. Tento dlh nemožno vymáhať z majetku inej osoby. Tzn. súdny exekútor by nemal zablokovať účet Vášho manžela. Môže sa to však stať, ak by napríklad exekútor mal podozrenie, že Váš príjem je zasielaný na tento účet. V takom prípade budete musieť preukázať, že Váš príjem nie je zasielaný na jeho účet. Rovnako exekútor nemôže siahnuť na majetok, ktorý už nie je vo Vašom vlastníctve. V určitých prípadoch by však Váš veriteľ mohol podať odporovaciu žalobu a tejto darovacej zmluve odporovať, aby voči nemu bola neúčinná. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dlhy pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň. Viem, že na Slovensku nemáme predmanzelsku zmluvu, ale chcela by som sa informovať, či máme niečo, akoby náhradu. S priateľom by sme sa chceli zosobášiť. Nechceme však, aby sa jeho podloznosti týkali mňa a naopak. Ďakujem Terézia.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2017)

Dobrý deň. Dlhy niektorého z Vás, ktoré vznikli pred uzavretím manželstva nepatria do BSM. To znamená, že v prípade exekúcie by exekútor nemohol siahnuť na majetok druhého manžela (výlučný majetok), alebo na mzdu druhého manžela, prípadne na účet druhého manžela. Iná situácia by nastala, ak by dlh niektorého z Vás vznikol už počas manželstva, v tom prípade by exekútor mohol siahnuť aj na majetok v BSM. Po uzavretí manželstva sa môžete dohodnúť na zúžení BSM, na rozšírení BSM a to písomnou dohodou alebo v prípade ak jeden z Vás podniká, prípadne podnikáte obaja, máte právo požiadať súd o zrušenie BSM. Po zrušení BSM budete nadobúdať majetok každý do svojho výlučného vlastníctva. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

KEBY SME DOHODOU U NOTÁRA NAPÍSALI VŠETOK MAJETOK NA MŇA (BSM UŽ MÁME ZRUŠENÉ SÚDOM ZA TRVANIA MANŽELSTVA), BUDEM OCHRÁNENÁ PRED MANŽELOVÝMI DLHMI (GAMBLER), KEBY SA STAL PLATOBNÉ NESCHOPNÝ? (ZATIAĽ SPLÁCA). MÔŽE TO V BUDÚCNOSTI NIEKTO NAPADNÚŤ? - NAPR. VERITEĽ?, KEĎ JA SOM DLHODOBO NEZAMESTNANÁ (Z ROD. A ZDRAV. DÔVODOV) A NEMÁM ŽIADEN PRÍJEM? ĎAKUJEM ZA INFO.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, ak máte zrušené BSM a tiež nemáte spoločný majetok, potom budete chránená.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Odkedy som ochránená pred rizikom splácania manželových dlhov? Od momentu zrušenia BSM za trvania manželstva súdom alebo až od momentu vyporiadania BSM dohodou alebo súdom? Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, je potrebné rozlišovať dlhy Vášho manžela, ktoré mu vznikli pred uzavretím manželstva a dlhy, ktoré vznikli počas trvania manželstva. Ak ide o dlhy, ktoré mu vznikli pred uzavretím manželstva, pri vymáhaní týchto dlhov nie je možné na uspokojenie pohľadávky použiť veci patriace do BSM. Ak Vášmu manželovi vznikli dlhy počas trvania manželstva, ide tiež o jeho výlučné dlhy, avšak pri uspokojovaní pohľadávky je možné použiť aj veci patriace do BSM. Na ochranu pre takými to dlhmi nepostačuje iba zrušenie BSM, ale je potrebné aj čo najskôr zaniknuté BSM vyporiadať, aby bolo zrejmé, ktoré veci z BSM budú patriť Vám, a ktoré veci jemu. Až tým dosiahnete maximálnu ochranu Vášho majetku.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dlhy pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobry den. Rad by som sa opytal na majetkove zalezitosti pri uzavreti manzelstva. Mam dlhy v ZP a v niekolkych nebankovych spolocnostiach a chcel by som sa ozenit, no nechcem aby tieto dlhy ohrozili moju manzelku alebo nas spolocny majetok nadobudnuty v buducnosti. 1.) Moze exekutor siahnut na nas spol. majetok ak moja manzelka nema s mojimi dlhmi nic spolocne? 2.) Je mozne (napr. predmanzelskou zmluvou) nase majetkove pomery rozdelit aby neboli nikdy spolocne/prepojene? (..ze by kadzy z nas mal majetok svoj a nebudu spolocne majetky ani dlhy. V skratke, ze by sme zostali po svadbe majetkovo autonomni) Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2016)

Dobrý deň, 

podľa § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  Keďže dlh nevznikol za trvania Vášho manželstva exekútor nebude môcť siahnuť na Váš spoločný majetok.

Rovnako existuje možnosť vyhradiť vnznik BSM až ku dňu zániku manželstva, podľa § 143a ods.2 Občianskeho zákonníka: Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. V takom prípade by každý z Vás bol výlučným vlastníkom svojho majetku (aj toho, ktorý nadobudne po uzavretí manželstva) a BSM by vzniklo až v momente prípadného zániku manželstva. Takáto dohoda musí mať formu notárskej zápisnice. Exekútor by mohol pohľadávku uspokojiť len z majetku dlžného manžela. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobry den.Chcela by som sa spytat ako by som mohla vyriesit problem ak sa chceme s priatelom zosobasit,ale ja mam este dlhy ktore splacam a bojim sa ze po sobasi siahli na jehovprijem,kedze by sa skor splatili.Nechcela by som mu poskodit s mojimi dlhmi,lebo ma hypoteku na dom.Prosim o nejaku radu ako to vyriesit aby sa ho to netykalo.Za odpoved vopred Dakujem Hornakova

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2015)

Dobrý deň, v prípade, že za zosobášite, majetok, ktorý nadobudnete po vzniku manželstva bude patriť do bezpodielového spoluvastníctva. Majetok, ktorý vlastní priateľ pred zosobášením, mu ostane vo výhradom vlastníctve a taktiež vaše dlhy budú len vašimi záväzkami. Avšak, aby sa predišlo komplikáciam, môžete pred notárom zúžiť BSM spísaním notárskej zápisnice. Zúžením BSM treba rozumieť určenie vecí alebo súboru vecí, ktoré nebudú v prípade ich nadobudnutia patriť do BSM, ale do výlučného majetku jedného z manželov alebo do podielového spoluvlastníctva. Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva sa môže vzťahovať výlučne na veci, ktoré budú v budúcnosti nadobudnuté a nemôže sa vzťahovať na majetok, ktorý už do bezpodielového spoluvlastníctva patrí. Dohoda o zúžení BSM je právne účinná voči tretím osobám a veriteľom výlučne v prípade, ak im je známa. Zúžením BSM predítete tomu, že v prípade exekúcie kvôli vašim dlhom, by exekútor nesiahol na majetok, ktorý by patril aj manželovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dlhy pred manželstvom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku