Dlhy pred manželstvom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 9. 2. 2018

Otázka: Dlhy pred manželstvom

Dobrý deň, snúbenec ma dlh vyše 30. 000 Eur. Plánujeme svadbu. Čo sa stane s dlhom v manželstve v prípade úrazu resp. smrti manžela a tým neschopnosti splácať. Je potrebné nejak právne ošetriť pred manželstvom, aby som to nemusela splácať?

 

 

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava predmetnej problematiky je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho zákonníka (ďalej iba "OZ") a ust. exekučného poriadku. Preto v ďalšom texte upriamime Vašu pozornosť na zákonné ustanovenia a uvedieme aj náš názor na riešenie.

 

 

1./ Uzatvorením manželstva vzniká  bezdpodielové spoluvlastníctvo manželov ("BSM), pričom podľa ust. § 143 OZ  "v BSM manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."
"Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah BSM . Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik BSM ku dňu zániku manželstva."

Vyššie uvedené dohody vyžadujú formu notárskej zápisnice.  Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.
Ďalej podľa § 144  a nasl. OZ platí, že  "veci v BSM užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný."

2./ "Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z BSM, rozhodne na návrh niektorého z nich súd."

3./ Podľa §147 OZ  platí : 

"Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM.

To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do BSM."

Ako poznámku k textu uvádzame z relevantnej judikatúry : 

Uzn. NS SR  z 22.11.2010, sp. zn. 3 Cdo 8/2010 : 
"Ust. § 147 ods. 1 OZ zohľadňuje pojmový znak BSM – bezpodielovosť. Keďže v BSM neexistujú podiely žiadneho zo spoluvlastníkov (manželov) na spoločnej veci, nemôže sa veriteľ pri vymáhaní svojej pohľadávky, ktorá vznikla za trvania manželstva len voči jednému z manželov, obmedziť iba na „podiel“ tohto manžela (dlžníka) na spoločnom majetku. Toto  ustanovenie umožňuje, aby veriteľ dosiahol uspokojenie svojej pohľadávky aj z tých vecí, ktorých je dlžník bezpodielovým spoluvlastníkom. Predpokladom možnosti postupu podľa tohto ustanovenia je 
a/ existencia pohľadávky vzniknutej len voči jednému z manželov za trvania manželstva (samostatný dlh) a 
b/ vedenie výkonu rozhodnutia (exekúcie) aj na majetok, ktorý patrí do BSM. 
I keď vo vzťahu k veriteľovi nejde v prípade druhého manžela, ktorý sám nie je dlžníkom, o jeho osobný záväzok, je tento manžel povinný strpieť, aby veriteľova pohľadávka bola pri výkone rozhodnutia (pri exekúcii) uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do BSM oboch manželov. V prípade, keď nariadeným výkonom rozhodnutia (exekúciou) majú byť postihnuté veci, ktoré tvoria predmet BSM, stáva sa manžel dlžníka účastníkom konania (§ 37 ods. 1 Exek. poriadku)."

Z odôvodnenia  cit uznesenia : 
"To znamená, že pohľadávka len jedného z manželov, ktorá vznikla pred uzavretím manželstva tohto dlžníka s jeho manželom – bezpodielovým spoluvlastníkom (rovnako ktorá vznikla po zániku ich manželstva), nemôže byť uspokojená z majetku patriaceho do ich BSM."


Odporúčanie :

1./ V otázke sa nezmieňujete na akom právnom základe a kedy vznikol predmetný dlh cez 30 000 €, či Váš snúbenec ho aj hradí sám dobrovoľne resp. či je už nariadená exekúcia, ako resp. či je nejakým spôsobom platenie predmetného dlhu zabezpečené, napr. záložným právom k nehnuteľnosti v prospech veriteľa. Ak by sa jednalo napr. úver v banke či je platenie predmetného úveru aj nejakým spôsobom poistené pre prípad straty zamestnania, prípadne má uzatvorené nejaké adekvátne poistenie, ktoré by eliminovalo škodlivé následky pre BSM.  Zodpovedanie týchto otázok je dosť podstatné.

2./ Ak by sa jednalo napr. o dlhy napr. v nebankovej spoločnosti, potom odporúčame posúdenie samotného dlhu, resp. zmluvy, splátok a podobne, teda  či nedošlo k uzatvoreniu zmluvy s neprijateľnými zmluvnými podmienkami.  Veľmi podstatné je pre Vás aj to, čo tento dlh priniesol, teda z hľadiska hmotného - kúpa nejakej dôležitej veci do spoločnej domácnosti, alebo sa jedná o majetok na výlučné používanie pre Vášho snúbenca, resp. či samotný dlh cez 30 000 eur nesvedčí o nie príliš zodpovednom hospodárení, čo  už je na Vašom posúdení. Uvádzame viacero alternatív z dôvodu, že nepoznáme okolnosti. 

3./ Pre prípad, že v čase manželstva by došlo k nútenému výkonu rozhodnutia kvôli uvedenému dlhu, potom v zmysle exek. poriadku by ste ako manželka museli podať žalobu na súd o vylúčenie veci z exekúcie, čo by spôsobilo pre Vás len komplikácie. Aj v odbornej literatúre bol vyslovený názor, že ak je exekúciou postihnutá vec, ktorá patrí do BSM, avšak pohľadávka povinného manžela vznikla pred uzavretím manželstva, má druhý manžel možnosť podať excindačnú žalobu.

4./ Riešením pre Vás by bolo v prípade uzatvorenia manželstva následne u notára spísať zmluvu o vyhradení vzniku BSM až ku dňu zániku manželstva, avšak táto zmluva sa týka len záväzkov, ktoré vzniknú v budúcnosti, nakoľko ju možno uzatvoriť až po vzniku manželstva a platí len do budúcnosti, teda pre právne úkony uzatvorené po jej podpísaní oboma účastníkmi. Zmluva sa spisuje formou notárskej zápisnice. Potom by výkon rozhodnutia mohol byť nariadený len z výlučného majetku Vášho manžela, nie z BSM, nakoľko toto ani nebude existovať, a Vášho majetku ako manželky sa exekúcia nemôže dotknúť.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

 

 

 

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám exekúciu ktorú splácam zrážkami zo mzdy. S priateľom sa chceme zosobášiť.  Môžu mu siahnuť na dôchodok ? Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 147 Občianskeho zákonníka platí /citujeme/ :

"Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

Keďže sa jedná o dlh vzniklý pred manželstvom, Váš budúci manžel za tento dlh nezodpovedá a ani mu nemôže byť nariadená exekúcia zrážkami z jeho dôchodku. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlhy pred manželstvom (Občianske právo)

Chceme sa vziať, ale môj budúci spláca exekúcie na zdravotnom poistení. Keďže je vážne chorý, stačí, keď odmietnem dedičstvo, aby som nemusela platiť potom jeho dlhy? A dostanem vdovské? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dlhy pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o dlhy Vášho budúceho manžela, ktoré vznikli pred uzavretím manželstva, dovoľujem si uviesť, že v prípade jeho smrti naozaj stačí odmietnuť dedičstvo. Nakoľko sa dedičstvo odmieta ako celok, nebudete zodpovedať za jeho dlhy vôbec.

Pre úplnosť tiež uvádzam, že ak by ste sa aj po (budúcom) manželovi rozhodli dediť, tak dlhy prechádzajú na dediča/dedičov len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Vychádza sa pritom z toho, že dedením by sa dedič nemal dostať do nepriaznivejšej situácie.

Pokiaľ ide nárok na vdovský dôchodok, v tomto smere v zadanej otázke neuvádzate všetky potrebné údaje na zodpovedanie tejto časti otázky. Odporúčam Vám preto navštíviť internetovú stránku Sociálnej poisťovne, kde nájdete pomerne prehľadne rozpísanú právnu úpravu vdovského dôchodku (https://www.socpoist.sk/vdovsky-dochodok/1289s).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk