'

Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 29. 7. 2014

Otázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Dobry den, po rozvode s manzelom mi ostal byt, ktory som nadobudla este pred manzelstvom a teda nie je sucastou BSM avsak manzel do neho investoval na zaciatku (pred 6 rokmi) nejake peniaze (na prerabku, zariadenie). Chcela by som vediet, akym sposobom sa vyrata vyska sumy, ktoru mu mam vratit, predpokladam ze tu sa uplatnuje nejaka amortizacia, a nebudem mu musiet vyplatit plnu sumu investicii. Dalsia vec je auto, ktore mi kupil (daroval) pocas manzelstva... je toto auto tiez sucastou BSM? Dakujem, s pozdravom, Zuzana.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Dobrý deň, pokiaľ ide o byt nadobudnutý pred manželstvo a investície do bytu, tak najskôr je potrebné vyriešiť, z akých prostriedkov boli peniaze investované. Ak boli počas manželstva z prostriedkov patriacich do BSM (teda aj zarobených jedným z manželov počas manželstva), tak potom platí, že de iure ste aj Vy platili investície a to sa musí pri vyporiadaní zohľadniť. 

Dôležitý je aj charakter investícií do bytu, t.j. či boli zabudované a stali sa súčasťou bytu alebo šlo o hnuteľné veci. Zariadenie sa vyporiada inak ako prerobenie bytu. Ak kúpil napríklad stavebný materiál, cena sa podstatne nemení. Zariadenie môže byť predmetom vyporiadania a tam sa zohľadňuje amortizácia dokonca aj to, kto užíval veci.

Pokiaľ ide o motorové vozidlo, ak bolo kúpené počas manželstva z prostriedkov z BSM, tak potom patrí do BSM a bude sa vyporiadavať. Darovanie medzi manželmi z BSM nie je možné.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zdvorilo sa opýtam. Pred uzavretím manželstva mám byt výlučne v mojom 1/1 vlastníctve, auto, nasporené aj investované peniaze. Po "prípadnom" rozvode alebo /nerozvode/, či smrti ma manželka nárok na moje tieto aktíva nárok ! Ďakujem za jasne vysvetlenie. S pozdravom a úctou Marián

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

I./ Majetok, ktorý ste nadobudli pred uzatvorením manželstva nepatrí do BSM, ktoré vzniká až uzatvorením manželstva.
Podľa ust.§ 143 Obč. zák. platí :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

II./ V prípade uzatvorenia manželstva máte možnosť spísať dohodu o tom, že si vyhradíte vznik BSM ku dňu zániku manželstva. Táto dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice, teda spísať ju musí notár;  počas manželstva budete veci nadobúdať do výlučného vlastníctva Vy a aj Vaša manželka.

III./ V prípade, že by ste sa rozviedli a to bez toho, aby ste spísali dohodu podľa bodu II./, potom by ste sa mohli dohodnúť  na vyporiadaní BSM dohodou.

IV./ V prípade, že by ste sa nedohodli a nebola by spísaná dohoda o vzniku BSM ku dňu jeho zániku, museli by ste podať návrh na súd v lehote do 3 rokov od zániku BSM, teda od rozvodu. Súd  pri vyporiadaní vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka :
" Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."
 

T.j. : Ak by ste investovali počas manželstva do bytu vo Vašom výlučnom vlastníctve z prostriedkov patriacich do BSM, museli by ste uhradiť manželke v zásade jednu polovicu investícií do Vašej nehnuteľnosti - bytu.

V./ Vec môžete riešiť aj tak, že spíšete závet a odkážete majetok Vami určenej osobe. Neopomenuteľným dedičom je zo zákona len Váš potomok, kde platí, že pokiaľ nedošlo k vydedeniu, maloletým sa musí dostať toľko koľko činí ich zákonný podiel a plnoletým potomkom jedna polovica ich zákonného podielu, pokiaľ by závet tomu odporoval bol by v tejto časti neplatný. 

VI./  V prípade úmrtia bez potomkov a bez spísania závetu : Ak nededia poručiteľovi potomci, platí, že v druhej skupine dedí manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva. 

T.j. : Predmetom dedenia je majetok existujúci ku dňu úmrtia poručiteľa, teda aj Váš súčasný majetok, ktorý ak bude existovať v čase úmrtia môže zdediť Vaša manželka.
 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Byt som nadobudol ešte pred manželstvom. Prerobil a zariadil som ho  za svoje peniaze, hypo a účty platím ja z môjho účtu. Byt ideme predávať už počas manželstva o cca 30% viac ako som ho nadobudol (zmluvy sú už podpísané). Avšak s manželkou sa ideme rozvádzať. Ma nejaký nárok na peniaze z predaja môjho bytu počas manželstva po rozvode?

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2018)

Dobrý deň,

súdna prax zastáva v prípadoch podobných tomu Vášmu názor, že ak dôjde k predaju veci, ktorá patrí len jednému manželovi (nepatrí do BSM) počas manželstva, tak prostriedky za predaj tejto veci získané, hoci aj za trvania manželstva nie sú súčasťou BSM, ale patria výlučne manželovi, ktorému patrila vec. Dôvodom je, že ide o transformáciu majetku. Diskutabilné je, či to platí aj v prípade zvýšenia hodnoty nehnuteľnosti. Zastávam názor, že to platí aj v tomto prípade, avšak záleží na tom, ako by sa k tomu postavil súd. Pri vyporiadaní BSM by manželka mohla žiadať, aby sa jej nahradilo to, čo sa zo spoločného majetku použilo na výlučný majetok jedného z manželov. Aj príjem napr. z výplaty patrí do BSM a nie výlučne danému manželovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať priateľ berie hypotéku sám, keďže nemám príjem iba rodičovský príspevok na spoločné dieťa. A dajú mu väčšiu hypotéku bezomna. Mne poskytli bezúčelový úver vo výške 12 000 €  a ja doplatím hypotéku. Tých 20 % čo mu budú chýbať. Mojou otázkou je, či môžem byt spoluvlastník bytu, aj keď neberiem hypotéku s mojim priateľom. A ako by to bolo v prípade, že by sme sa vzali a potom rozviedli. Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2018)

Dobrý deň,

otázka  prevodu časti nehnuteľnosti na Vás je vecou Vašej dohody, avšak vzhľadom na okolnosť, že bol poskytnutý úver, je potrebné splniť podmienky dané bankou v úverovej zmluve. Právny nárok na podiel z nehnuteľnosti nemáte.

Otázka bezúčelového úveru vo výške 12 000 € : Pozreli sme si niekoľko bankových domov ohľadom úveru v takejto výške a splátka úveru bude v podstate predstavovať Váš rodičovský príspevok.

Odporúčame prípadný Váš vklad na financovanie nehnuteľnosti podložiť písomnou zmluvou, nakoľko ak by ste v súčasnosti bez dokladu realizovali platbu, na strane Vášho priateľa by sa jednalo o bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinný vydať.  Spísanie zmluvy odporúčame hlavne z dôvodu Vašej istoty a istoty Vášho vzťahu. 

Pýtate sa ďalej, čo v prípade ak by ste sa uzatvorili manželstvo a prípadne rozviedli. Z príslušnej judikatúry vzniká Vám odvodené právo na bývanie z dôvodu rodinnoprávneho vzťahu - uzatvorenie manželstva a v prípade rozvodu nie ste povinná sa z bytu vysťahovať dokiaľ Vám nebude zabezpečená primeraná bytová náhrada podľa ust. Obč. zákonníka.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, Nadobudol som byt pred manželstvom, Byt je na hypo, ja som zaplatil okolo 10 000 € zálohu, zvyšok 80 percent je hypotéka. Byt bol neprerobený, tak som ho prerobil, to ma stálo okolo 20 000 €. Byt splácam už rok a pol a teraz sa budem ženiť. Moja otázka je, po uzavretí manželstva má nárok na polovicu bytu manželka, aj keď neprispela žiadnymi financiami.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2018)

Dobrý deň, 

pri zodpovedaní otázky treba vychádzať z ust. Občianskeho zákonníka.

Podľa ust. § 143 OZ  "v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

 

Z uvedeného vyplýva, že byt nadobudnutý pred manželstvom nepatrí do BSM, VAša budúca manželka nemá právny nárok na predmetný byt.

Otázkou je, že hypotekárny úver bude hradený aj po uzatvorení manželstva  už zo spoločných peňazí, nakoľko mzda vyplatená počas trvania manželstva patrí do BSM.  
Uvádzame súčasne, že v prípade rozvodu by mohla Vaša manželka požadovať, aby sa jej nahradilo to, čo počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva išlo na Váš výlučný majetok - teda na Váš byt. Odporúčame z dôvodu právnej istoty v prípade možných budúcich rozporov dokumentovať ako stav bytu, tak aj jeho splácanie pred uzatvorením manželstva, ako aj po jeho uzatvorení.

 

©

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, zo ženou sme nadobudli byt pred manželstvom, obidvaja sme majiteľmi bytu a spoludlžníci v banke. Ideme sa rozvádzať. Aký vplyv to bude mať na rozvod? Byt nebude súčasťou súdneho sporu? A ako je to s peniazmi, ktoré sme doňho investovali ? Myslím to tak, že keď sme pred uzatvorením manželstva investovali ja doňho o 5 tisíc € viac ako žena,  mám nárok na tých 5000  € spať, aj keď sme hypotéku brali spoločne na tu istú sumu ? Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Rozvodové konanie sa týka Vás len manželstva, nie majetkového vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva. Súčasne s rozvodovým konaním teda neriešia aj otázky aktív a pasív vzniknutých počas manželstva.

Pokiaľ sa jedná o byt nadobudnutý pred uzatvorením manželstva, o tomto byte sa môžete dohodnúť bez ohľadu na rozvod manželstva, t.j. zrušiť podielové spoluvlastníctvo, previesť svoj podiel na druhého z manželov, prípadne na tretiu osobu v súlade s ust. Obč. zákonníka. Pokiaľ sa jedná o investície do bytu pred manželstvom tieto môžete vymáhať až po zániku podielového spoluvlastníctva, pretože sa zhodnotil ako Váš majetok, aj majetok druhého manžela. Investície do bytu počas manželstva sa vyporiadajú v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré zanikne rozvodom.

Byt nadobudnutý pred manželstvom odporúčame však riešiť súčasne s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva, teda vyporiadať všetok majetok naraz, vrátane Vašej investície doň.

Ak máte nejakú otázku v súvislosti s majetkom,  môžete to uviesť do podotázok. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Manžel nadobudol byt ešte pred manželstvom, ale ja som bola ako spolužiadateľ o hypotéku. Žili sme tam spolu 13 rokov, účet, z ktorého sa splácala hypotéka bol spoločný. Mám nárok pri rozvode na nejaký podiel? Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2017)

Dobrý deň, nemáte nárok na nehnuteľnosť, tiež nemáte nárok na polovicu splátok hypotéky, pretože ste boli spoludlžníci. 

Vo svojej otázke nepíšete, na čo bola použitá hypotéka, pokiaľ to však bolo na kúpu jeho nehnuteľnosti, budete mať nárok na polovicu kúpnej ceny (resp. časti kúpnej ceny, ktorá bola platená z hypotéky). Bude to nárok z titulu bezdôvodného obohatenia. Pozor však na premlčaciu lehotu, Dajte si svoj nárok čo najskôr posúdiť advokátovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Poprosím poradiť priateľ kúpil byt ešte pred našim manželstvom a chceme sa zosobášiť, či potom budem mať naň nárok aj ja, keď nebol kúpený počas manželstva. Ďakujem 

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2017)

Dobrý deň,

ak nemáte vlastnícke právo k predmetnému bytu v súčasnosti, nenadobudnete ho ani uzavretím manželstva. Jedine, ak by sa Váš partner, resp. neskôr manžel rozhodol, že na Vás prevedie časť bytu. V opačnom prípade nebudete mať nárok na podiel z bytu. Ak by náhodou došlo k rozvodu, mohli by ste požadovať náhradu za to, čo sa zo spoločného majetku patriaceho do BSM investovalo do bytu Vášho partnera. Rovnako máte a mali by ste právo žiadať aj to, čo ste vynaložili zo svojho majetku na jeho majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Onedlho budeme mať s priateľom sobáš. Ja som si za roky práce nasporila dostatok peňazí na kúpu pozemku a stavbu domu. Vzala som si menšiu pôžičku zo stavebnej sporiteľne, z ktorej momentálne treba splatiť už iba 5000 E. Dom je však ešte bude potrebovať investície cca 30000e. K dispozícii mám ešte 11500E v hotovosti, zvyšok budeme platiť už spoločne po svadbe. Problém však je, že kolaudáciu domu a zápis do katastra iba na moje meno do sobáša nestíhame. Ako si môžem zabezpečiť majetok do budúcnosti, pre prípad, že by manželstvo zaniklo? Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.08.2017)

Dobrý deň, ak má som už zvislé a vodorovné konštrukcie, schodisko a strechu, nebude patrit do BSM. Rovnako peniaze, ktoré máte pred sobášom nepatria do BSM. Preto ak by zaniklo manželstvo, dom a investície po sobáši z Vašich vlastných zdrojov nebudú predmetom vysporiadania BSM.

Pokiaľ by ste však do domu investovali peniaze zarobené počas manželstva, manžel by sa mohol domáhať neskôr náhrady. Pokiaľ sa chcete celkovo ochrániť pred BSM, odporúčam zrušiť si BSM. Zo zrušením BSM Vám vieme pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, pred dvomi rokmi som kúpila byt a brala som si na to hypotéku a aj na zariadenie do neho. Pred nedávnom som sa vydala a zaujímalo by ma, či by mal môj manžel nárok na ten byt po rozvode. Na hypotéku mi vôbec neprispieva to si hradim všetko sama. Len na základné výdavky čo sa týka strava elektrina sa delíme na polovicu. Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: Advokát (ll) (odpoveď odoslaná: 04.07.2017)

Dobrý deň. Byt, ktorý ste nadobudla pred manželstvom, ako aj jeho zariadenie je Vaše výlučné vlastníctvo a nepatrí do BSM. V prípade rozvodu Vášho manželstva, by Váš manžel nemal nárok na tento byt ani na jeho zariadenie.  Do BSM patrí to, čo nadobudnete počas Vášho manželstva spoločne s výnimkou vecí uvedených v zákone, získané napríklad darom, dedením a pod. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Ja by som potrebovala poradiť v tom že, mám dva byty, obidva na hypotéku, jeden platím viac ako 9 rokov a druhý viac ako 2 roky, plánujem s priateľom svadbu tento rok, pre prípad rozvodu, alebo keby som zomrela, a nechám závet a všetko nechám mojej dcére priateľ ma na niečo nárok?

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: Advokát Trnava (odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že oba byty ste kúpili pred manželstvom, tieto sú Vašim výlučným vlastníctvom, a teda po uzavretí manželstva nebudú patriť do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM). Smrťou aj rozvodom zaniká BSM, a preto by malo následne dôjsť k jeho vyporiadaniu.
Nakoľko sú oba byty financované z hapotekárneho úveru, tak v prípade vyporiadania BSM by si mohol Váš budúci manžel nárokovať na to, čo sa čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na Váš výlučný majetok, t.j. najmä uhradené splátky hypotekárnych úverov.
Ak totiž budete hypotéku platiť z Vašich príjmov, ktoré budú patriť do BSM, pôjde o financovanie vlastnej veci, resp. vlastného úveru zo spoločných prostriedkov manželov. Po vyplatení totiž aj príjem manželov patrí do BSM.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk