Máte
otázku?

Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

Dobrý deň, dnes som absolvoval súdny proces, kedy som po šiestich rokoch od rozvodu podal žiadosť o striedavú osobnú starostlivosť o trinásťročného syna, ktorý momentálne žije s matkou. V súčasnosti k nám prichádza raz za trinásť dní na štyri dni. Súdny proces bol však odložený na január, keď chcú vypočuť samotného syna, pretože jeho matka tvrdí, že syn nechce zožeľať striedavú osobnú starostlivosť. Toto tvrdenie potvrdil i tzv. kolízny poradca, ktorý na základe toho striedavú starostlivosť neodporučil. Podľa môjho názoru je syn dlhodobo manipulovaný matkou a bol pripravený na to, ako má odpovedať (od môjho podania k prvému pojednávaniu uplynul viac ako rok). Chcel by som sa spýtať, akú mám šancu dosiahnuť striedavú osobnú starostlivosť, ak podmienky u mňa sú v poriadku a súd s nimi súhlasí, jedinou prekážkou sú však nesúhlas matky a syna. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

Dobrý deň,

súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti vtedy, ak:

- majú o osobnú starostlivosť o dieťa záujem obidvaja rodičia

- je to v záujme dieťaťa a

- ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov, tak súd musí vždy skúmať, či sú splnené podmienky na to, aby bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov.

Z uvedených podmienok striedavej osobnej starostlivosti (ustanovených v § 24 ods. 2 zákona o rodine) teda vyplýva, že súhlas matky nie je a ani nemôže byť rozhodujúcim kritériom pri rozhodovaní súdu o tom, či zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti (uvedené vyplýva najmä zo skutočnosti, že rodičia dieťaťa majú často navzájom protichodné záujmy).

Čo sa týka nesúhlasu maloletého dieťaťa, k tomuto je potrebné uviesť, že súd je povinný prihliadnuť na názor maloletého dieťaťa, ktoré je účastníkom konania (podľa § 38 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku), avšak to neznamená, že súd neposúdi napriek názoru maloletého, že striedavá osobná starostlivosť je v jeho záujme (o to viac, že maloleté dieťa nie je vždy schopné objektívne posúdiť, čo je v jeho najlepšom záujme).

Napokon je dôležité uviesť, že súd je povinný pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti podľa § 24 ods. 4 zákona o rodine rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a rovnako prihliadnuť na najlepší záujem dieťaťa - a to najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd je rovnako pri rozhodovaní povinný dbať na to, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že nesúhlas matky so zverením dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti nie je relevantný a hoci súd musí prihliadnuť na názor Vášho maloletého dieťaťa, to neznamená, že na základe súhrnu vyššie uvedených kritérií nemôže posúdiť, že jeho zverenie do striedavej osobnej starostlivosti je v jeho najlepšom záujme.

 

Trápi vás "Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Dobrý deň, je možné, aby súd určil striedavú starostlivosť o malé deti (obaja chlapci navštevujú škôlku), aj keď rodičia bývajú 200 km od seba a jeden z nich nemá v aktuálnom bydlisku prispôsobené podmienky pre deti (tzn. zriadenú izbu pre deti)? Podľa môjho názoru, nie je vhodné, aby takéto malé deti každý týždeň cestovali takmer 200 km a navštevovali dve rôzne škôlky a s časom pravdepodobne aj dve rôzne školy.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

(odpoveď odoslaná: 30.08.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade by súd s veľkou pravdepodobnosťou nenariadil striedavú starostlivosť, nakoľko jedna z podmienok, ktoré súd skúma je aj vzdialenosť bydlísk rodičov. Tiež ako uvádzate je potrebné, aby mal rodič prispôsobené podmienky na výchovu, teda napríklad, aby malo dieťa detskú izbu a pod.  

Takže si myslím, že by súd o striedavke nerozhodol. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať, ako mám napísať odpoveď na súd vo veci zverenia dieťaťa do striedavej starostlivosti, s ktorou ako matka nesúhlasím.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

(odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
treba súdu uviesť všetky dôvody, pre ktoré nesúhlasíte so striedavou starostlivosťou. Najmä čo sa týka starostlivosti o deti, prístupu otca k jeho rodičovským povinnostiam, doterajšej starostlivosti o dieťa... Rovnako sa dôvody môžu týkať dieťaťa, vek, zdravotný stav...


Podotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rozvádzam sa s manželom po 15 rokoch manželstva. Odcudzila som sa mu kvôli jeho pravidelným večerným príchodom z práce, ktoré často boli až v ranných hodinách nasledujúceho dňa. Väčšinou sme s 14 ročným synom nevedeli, kedy príde. Nie vždy bol dosiahnuteľný. Ako žena som postrádala partnera a pre syna otca. Oba sme si našli nových partnerov. Manžel je už raz rozvedený a svoju dcéru nemal v striedavej starostlivosti. V prípade nášho syna na tom však trvá. Striedavú starostlivosť chce hlavne kvôli tomu, aby nemusel platiť výživné. Manželov príjem je 4000 €, môj je 900 €. O syna som sa od jeho 2 rokov starala ja, keďže manžel po dobu 8 rokov chodil na týždňovky. Neskôr si zmenil prácu, aby sa mohol synovi viac venovať, no bohužiaľ sa mu to nepodarilo, pretože príchody z práce boli v čase, keď dieťa spalo a odchody do práce tiež, keď dieťa spalo. Náš syn ma 14 rokov a cíti, že otec ma lepšiu finančnú situáciu. Nesúhlasím so striedavou starostlivosťou, pretože manžel ma za 15 rokov manželstva sklamal mnoho krát. Ďakujem.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

(odpoveď odoslaná: 16.08.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 24 zákona o rodine platí, že "ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.
Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak otec dieťaťa navrhne striedavú starostlivosť napriek Vášmu nesúhlasu, súd musí skúmať či je striedavá starostlivosť v záujme dieťaťa.
V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté, ktorého názoru musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti, ktorá už 14 ročného dieťaťa sa už predpokladá.
Právo dieťaťa vyjadriť samostatne svoj názor patrí maloletému dieťaťu v rozsahu jeho schopností a rozumovej vyspelosti s ohľadom na jeho vek. 
Vyjadrenie Vášho syna teba tiež bude brané do úvahy pri rozhodovaní súdu o schválení striedavej starostlivosti, avšak rovnako aj to, že otec dieťaťa často nie je doma a nebude môcť v zodpovedajúcom rozsahu zabezpečiť komplexnú starostlivosť o maloletého.

Vzhľadom na rozdielnosť zárobkových  pomerov Vás ako rodičov môže súd určiť, že pokiaľ maloletý bude vo Vašej starostlivosti, otec dieťaťa bude povinný platiť určené výživné a v čase keď maloletý syn bude v starostlivosti otca, Vy platiť výživné nebudete. Je tomu tak z dôvodu, aby 
bola v čase striedavej osobnej starostlivosti zabezpečená rovnaká životná úroveň maloletého u oboch rodičov.

 


Trápi vás "Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Máme tri deti a s manželom sa pravdepodobne ideme rozvádzať. Manžel bude trvať na striedavej starostlivosti, avšak nemá stálu pracovnú dobu, pretože je policajt. Zaujímalo by ma, či mu môže súd vyhovieť a udeliť striedavú starostlivosť aj v prípade, že s tým nebudem súhlasiť. Ďakujem.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

(odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň, 

V konaní o rozvode a úprave práv a povinností rodičov na čas po rozvode bude súd pri rozhodovaní o zverení detí do striedavej alebo iba výlučnej starostlivosti jedného z rodičov posudzovať najmä najlepší záujem maloletých detí. To znamená, že súd môže rozhodnúť o zverení detí do striedavej starostlivosti oboch rodičov aj bez vášho súhlasu. Je dôležité však poznamenať, že súd bude okrem iného v konaní skúmať aj názor maloletých detí. V tomto prípade odporúčam argumentovať tým, že nemá stálu prac. dobu a nie je to v súlade s najlepším záujmom maloletého, nakoľko nebude mať stabilné výchovné prostredie. 


Podotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Dobrý večer, rada by som sa opýtala na otázku týkajúcu sa rozvodu. Chcem podať žiadosť o rozvod, avšak môj manžel s tým nesúhlasí. Manželstvo z mojej strany už stráca akýkoľvek cit, odcudzili sme sa a viac ako päť rokov spolu nežijeme intímne. Máme spoločne 7-ročného syna. Rada by som vedela, ako mám správne formulovať danú žiadosť, aby mi ju súd nevrátil späť. Okrem toho by som sa chcela informovať, kde mi môžu vystaviť potvrdenie o poslednom súčasnom spoločnom bydlisku. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

(odpoveď odoslaná: 07.09.2016)

Dobrý deň  

návrh na rozvod musí obsahovať označenie navrhovateľa, odporcu, opis rozhodných skutočností, musíte označiť dôkazy a napísať čoho sa domáhate. Návrh musí byť podpísaný, datovaný. Rozvod bude náročnejší, kedže Váš manžel s rozvodom nesúhlasí, najmä keď z manželstva pochádza maloleté dieťa, preto treba počítať s tým, že súd by sa mal pokúsiť o vaše zmierenie.

 

Nikto Vás ale nemože nútiť zotrvať v manželstve. Takže skôr či neskor vás rozvedú


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Dieťa je v detskom domove umiestnené na základe predbežného opatrenia. Detská lekárka, ktorá má v súčasnosti dieťa pod svojou starostlivosťou, požiadala detský domov, ktorý zabezpečuje všestrannú starostlivosť dočasne vyňatému dieťaťu z pôvodnej rodiny, o písomný súhlas k povinnému očkovaniu desaťročného dieťaťa. Detský domov poskytol matke podrobné vysvetlenie týkajúce sa povinného očkovania dieťaťa. Napriek tomu matka písomne vyjadrila nesúhlas s týmto zdravotným úkonom. Lekárka podrobne objasnila prípadné následky nezaočkovania dieťaťa, kedy dieťa dospie a aké negatívne dôsledky to môže mať, keď bude chcieť založiť svoju vlastnú rodinu - mať dieťa. Napriek tomu rodič opakovane nesúhlasil s očkovaním. Ako by mal detský domov postupovať v záujme dieťaťa? Upozorňujeme na to, že rodič je dlhodobo negativisticky nastavený, verbálne agresívny a nespolupracuje. Akým právnym spôsobom by sme mohli matku presvedčiť, že to je v záujme jej dcéry? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

(odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň, z Vášho príspevku nie je úplne zrejmé, akým spôsobom upravil súd vo svojom rozhodnutí práva a povinnosti k maloletému dieťaťu a teda, či rodičom dieťaťa pozastavil výkon rodičovských práv a povinností, obmedzil ich alebo pozbavil. Uvádzate, že dieťa je v starostlivosti detskej lekárky, avšak všestrannú starostlivosť mu poskytuje detský domov. Predpokladám preto, že dieťaťu bola ustanovená náhradná starostlivosť vo forme ústavnej starostlivosti.  V takom prípade rodičia zostávajú naďalej zákonnými zástupcami svojho dieťaťa, teda rozhodujú o všetkých otázkach - bežných i podstatných. Ak však rodičia maloletého dieťaťa boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, bol pozastavený výkon ich rodičovských práv a povinností, súd ustanoví maloletému dieťaťu poručníka, ktorý bude zabezpečovať jeho výchovu, zastupovať ho a spravovať jeho majetok. Ak boli rodičia obmedzení vo výkone rodičovských práv a povinností, na odňatú časť výkonu súd ustanoví dieťaťu opatrovníka. Detská lekárka môže byť preto poručníkom ako aj opatrovníkom, pričom rozsah práv, ktorými vplýva na výchovu dieťaťa závisí od rozsahu obmedzenia výkonu rodičovských práv a povinností rodičov. Súhlas rodiča s očkovaním dieťaťa preto môže byť potrebný ale aj nemusí. V prípade pochybností sa obráťte na súd, aby ten vyslovil súhlas s očkovaním dieťaťa ako vecou týkajúcou sa výchovy dieťaťa, ktorá je v jeho záujme. 


Trápi vás "Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Môj manžel žiada o rozvod po 23 rokoch manželstva, z ktorého máme dvoch plnoletých synov. Ako dôvod uvádza nepravdivé veci. Trpí depresiami, na ktoré sa lieči a má na to aj polovičný invalidný dôchodok. Môžem jeho súčasný zdravotný stav použiť ako dôvod na nesúhlas so rozvodom, zdôvodňujúc, že sa nedokáže postarať o seba, finančne ani fyzicky. Stále ho ľúbim a chcem byť počas jeho choroby s ním a pomáhať mu. Od podania návrhu na rozvod odmieta so mnou komunikovať a každú moju snahu premeniť na hádku.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

(odpoveď odoslaná: 25.11.2015)

Dobrý deň, pokiaľ manžel podal o rozvod a Vy nesúhlasite, zamerajte sa na súde na to, aby ste súd presvedčili, že nie sú splnené podmienky na rozvod. Poukázanie na jeho chorobu, s ktorou mu chcete pomôcť môže byť dôvodom, že súd Vás nerozvedie. 

Súdca / sudkyňa musí byť presvečený, že rozvrat manželstva je nezvratný. 

Súd skúma, či spolu hospodárite, žijete v jednej domácnosti, máte spoločné záujmy, známych, trávite spolu čas, či si pomáhate. 


Podotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem radu. Po dlhoročnom vzťahu s priateľom, ktorý je Francúz, sa nám narodil syn. Neboli sme však zosobášení. Po roku a pol trvalých nezhôd sme sa rozhodli ukončiť náš vzťah. Aktuálne bývam sama a nebránim sa mu vo vzťahu s naším dieťaťom. Doposiaľ som nepodala žiadny návrh na súd. No zvažujem návrat na Slovensko. Môj byvalý partner mi hrozí, že mi nedovolí vziať dieťa od neho. Mám vážne dôvody na odísť z cudziny - môj bývalý má problémy s alkoholom a ďalšími návykovými látkami. Ako by som mala postupovať, aby všetko prebehlo podľa môjho želania? Ktorý by mal byť môj prvý krok? Ďakujem vám vopred za radu.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

(odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, 

pokiaľ chcete odísť natrvalo z cudziny s dieťaťom a jeho otec neudelí súhlas, potom je možné požiadať príslušný súd o udelenie tohto povolenia. Súd by mal vo všeobecnosti rozhodnúť v najlepšom záujme dieťaťa a zhodnotiť, či dieťa bude mať v "novej krajine" zabezpečené bývanie, zdravotnú starostlivosť, školu a pod. Odporúčam súdu uviesť aj skutočnosti, týkajúce sa otca a jeho sklonov k omamným látkam. Toto by malo platiť vo všeobecnosti. Pre podrobnejšie informácie sa skúste obrátiť na príslušný francúzsky úrad, ktorý sa zaoberá starostlivosťou o deti, alebo na francúzskeho právnika, nakoľko tí Vám poradia najlepšie, pretože poznajú tamojšie predpisy.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.