POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zahladenie trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Zahladenie trestu

Prosím Vás, 10. 11. 2016 som bol odsúdený na 3 mesiace podmienečne na dobu jedného roka, za prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Trestného zákona. Chcel by som sa spýtať, kedy a ako môžem požiadať o zahladenie trestu v RT, resp. či dôjde k automatickému zahladeniu trestu po ukončení podmienky? Ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie trestu

Dobrý deň

podľa § 92 zák. č. 300/2005 Trestný zákon:

 

“1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

 

2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním.

 

3) Ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1.

 

4) Doba uvedená v odseku 1 sa v prípade, že sa u podmienečne prepusteného a podmienečne prepusteného s dohľadom má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď odsúdený bol podmienečne prepustený, spravuje dĺžkou skutočného výkonu trestu. 

 

Akbol trest zmiernený rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky, spravuje sa dĺžkou trestu takto zmierneného.

 

5) Odsúdenie sa zahladzuje, ak to nariadi prezident Slovenskej republiky na základe svojho práva zahládzať odsúdenie formou milosti alebo amnestie.” Po uplynutí doby je potrebné podať žiadosť na príslušný súd. Súd nemá lehotu na rozhodnutie. Pokiaľ Vám bude zahladené odsúdenie, toto nebude vo výpise, avšak v odpise z registra trestov áno.

 

Trápi vás "Zahladenie trestu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zahladenie trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, ak v aktuálnom výpise z registra trestov nemám žiaden záznam a za trestný čin som bol odsúdený v roku 2009 (išlo o peňažný trest), znamená to, že tento trest bol zahladený?

Odpoveď: Zahladenie trestu

(odpoveď odoslaná: 08.06.2022)

Dobrý deň,
áno. Ak vo výpise nemáte žiadny záznam, ide o zahladené odsúdenie (peňažný trest sa zahladzuje zaplatením). Toto odsúdenie sa však naďalej nachádza v odpise z registra trestov. Ak by ste sa uchádzali o zamestnanie, kde sa preukazuje bezúhonnosť odpisom (nie výpisom) z registra trestov, tak predmetné odsúdenie tam bude uvedené.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zahladenie trestu (Trestné právo)

Môj trestný prehľad mi skončil v roku 2018. Kedy môžem požiadať o jeho vyčistenie, aby som vo výpise z registra trestov nemal žiadne záznamy (potrebujem to kvôli práci). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zahladenie trestu

(odpoveď odoslaná: 03.06.2020)

Dobrý deň,

 

ak ste boli odsúdený na výkon trestu odňatia slobody, ktorý však bol podmienečne odložený, tak po tom, ako súd vyslovil, že ste sa v skúšobnej dobe osvedčili alebo ak nastanú účinky fikcie osvedčenia sa, bude sa na Vás hľadieť ako keby ste neboli odsúdený (tzn. vo výpise z registra trestov by ste už záznam nemali mať). Vo všeobecnosti ak sa nerozhodlo o Vašom osvedčení sa ani po uplynutí jedného roka odkedy skončila skúšobná doba, mala by sa na Vás priamo vzťahovať spomenutá fikcia.

 

Ak napriek vyššie uvedeným skutočnostiam stále máte záznam aj vo výpise z registra trestov, odporúčam Vám podať podnet na jeho výmaz.


Podotázka: Zahladenie trestu (Trestné právo)

Dňa 10. 7. 2014 ma v Rakúsku zadržali pri trestnom čine Neoprávnené napomáhanie vstupu do krajiny. Od daného dátumu som bol vo väzbe. Dňa 15. októbra ma odsúdili na 24 mesiacov, z toho malo byť odsedeneých 8 mesiacov. Avšak už po dvoch mesiacoch, konkrétne 19. decembra 2014, ma prepustili. Dostať som podmienku v trvaní 3 rokov, ktorá už skončila. Okrem toho mi tiež udelili zákaz vstupu do krajiny na 7 rokov, čo platí až do roku 2021. Počul som, že po troch rokoch môžem požiadať o zahladenie trestu, pretože niekedy to údajne prejde. Rád by som to skúsil, keďže som predtým nikdy nebol trestaný. Od incidentu pracujem a žijem normálnym životom.

Odpoveď: Zahladenie trestu

(odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň,

na základe doplnenia otázky predkladáme nasledovnú odpoveď :


1./  Podľa ust. § 469 a nasl. Trestného poriadku Slovenskej republiky platí :
"§ 469 O zahladení odsúdenia rozhoduje súd na žiadosť odsúdeného, osôb, ktoré by mohli v prospech odsúdeného podať odvolanie, alebo na návrh záujmového združenia občanov uvedeného v § 4 ods. 2; pred uplynutím doby uvedenej v § 92 ods. 1 Trestného zákona môže podať žiadosť o zahladenie odsúdenia len odsúdený. O zahladení odsúdenia mladistvého rozhodne súd aj bez návrhu alebo žiadosti.

§ 470  (1) O zahladení odsúdenia rozhoduje predseda senátu okresného súdu, v ktorého obvode odsúdený v čase podania návrhu má bydlisko alebo kde naposledy mal bydlisko.
(2) Predseda senátu okresného súdu uvedeného v odseku 1 rozhoduje aj o zahladení odsúdenia cudzozemským súdom, ktoré je zaznamenané v evidencii registra trestov, s výnimkou odsúdenia súdom iného členského štátu Európskej únie; účinky v cudzine môže takéto rozhodnutie mať len vtedy, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva."

Citujeme súčasne z rozs. OS súd Levice sp. zn. 3Nt/79/2015 :

" Z aplikácie ustanovenia § 470 odsek 2 Trestného poriadku je nutné vyňať odsúdenia s pôvodom v inom členskom štáte Európskej únie, ktoré register trestov eviduje na základe súčasných mechanizmov výmeny informácií z registrov trestov medzi členskými štátmi EÚ, nakoľko rozhodnúť o zahladení takéhoto odsúdenia môže iba príslušný súd daného členského štátu. Modifikovať informácie  zaznamenané v registri trestov vyplývajúce z odsúdenia občana Slovenskej republiky súdom iného členského štátu Európskej únie, je možné iba na základe oznámenia ústredného orgánu tohto členského štátu, ako to vyplýva z požiadaviek čl. 4 a 5 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV."


2./ Nepoznáme rakúsky systém trestného práva, ale podľa nášho Trestného zákona súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej tri roky  ak sa jedná o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok. Doba jedného roka sa spravuje dĺžkou skutočného výkonu trestu, čo je vo Vašom prípade menej ako rok. Bol Vám však uložený aj trest zákazu pobytu 7 rokov, ktoré doba vykonania uplynie v r. 2021.

Sme názoru, že podobne ako u nás, aj v Rakúsku, sa splnenie podmienok pre zahladenie odsúdenia posudzujú spoločne pre všetky tresty uložené v jednotlivom rozsudku, ktoré v čase rozhodovania súdu o zahladení odsúdenia musia byť splnené. Teda v súčasnosti ste ešte nevykonali trest zákazu pobytu.


Odporúčame vo veci zistiť na stránke Min. spravodlivosti Rakúskej republiky  podmienky zahladenia odsúdenia vo Vašom prípade /podmienečné prepustenie a trest zákazu pobytu, teda či uvedený trest musí byť vykonaný v celom rozsahu v čase rozhodovania súdu o zahladení odsúdenia.

©


Trápi vás "Zahladenie trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zahladenie trestu (Trestné právo)

Red by som sa opýtal došla mi odpoveď na zahladenie trestu citujem. Podaním žiadosti zo dna 8. 12. 2016 ste žiadali zahladenie trestu vo veci Okresného súdu Košice II, spis, zn. Z obsahu spisu súd zistil, že rozsudkom Okresného súdu Košice II zo dna: 27. 11. 2013 spis.  zn. ste bol právoplatne odsúdený pre trestný čin podľa §221 ods. 1 Tr. Zákona, za čo Vám bol uložený trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov, výkon ktorého bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu do 27. 11. 2015 Podľa prvej vety §50 ods. 4. Tr. Zákona ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil, inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Podľa §50 ods. 5 Tr. zákona ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa ods. 4 bez toho, že, by odsúdený mal na tom vinu, ma za to, že, sa odsúdený osvedčil. Vzhľadom k tomu, že ste v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia viedol riadny život tunajší súd Vás osvedčil v zmysle úst §50 ods, 5. Tr. zákona a v súčastnosti sa na Vás hľadí ako, keby ste nebol odsúdený. Podľa §12 ods. 1 pís. a zák c. 330/2007 Z.z.  Odpis z registra je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o každom právoplatnom odsúdení. Vzhľadom na to, že ste sa osvedčil podľa §50 odst. 5. tr. zákona Vám nemôžeme zaslať právoplatne uznesenie o osvedčení sa. Moja otázka ako mám zahladiť trest vo výpise je 6 mesiacov po tomto rozhodnutí a vo výpise je ešte trest uvedený. Potrebujem aby to zmazali čo mám robiť. Poprosím o odpoveď.

Odpoveď: Zahladenie trestu

(odpoveď odoslaná: 13.10.2017)

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA


Z otázky vyplýva, že v r. 2013 ste boli podmienečne odsúdený a na základe žiadosti  adresovanej príslušnému súdu v r. 2016 Vám bolo oznámení, že vzhľadom na to, že ste sa osvedčili  podľa § 50 odst. 5. TZ  Vám  súd nemohol zaslať právoplatné uznesenie o osvedčení sa.

K veci uvádzame, že v zmysle ust.  TZ,  aby mohlo byť odsúdenie zahladené, musí  byť  uložený trest  vykonaný, alebo odpustený alebo jeho výkom premlčaný.
Následne k zahladeniu odsúdenia môže dôjsť niekoľkými spôsobmi, a to :
- výrokom súdu 
- výrokom prezidenta
- priamo zo zákona.

V zmysle TZ  pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.
V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník; spravidla mu uloží, aby nahradil škodu spôsobenú trestným činom.  Súd  môže súd nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami.
Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil. Platí, že ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.
Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu v prípade, ak sa proti odsúdenému vedie v skúšobnej dobe trestné stíhanie pre iný trestný čin.
 Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.

 

Podľa ust. §  77  vyhl. č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pri  podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia súdu prvého stupňa vyžaduje v lehotách určených predsedom senátu najmenej raz ročne od právoplatnosti rozhodnutia odpis registra trestov a ďalšie potrebné podklady na posúdenie spôsobu života odsúdeného a dodržiavania uložených obmedzení. Ak bola odsúdenému uložená povinnosť nahradiť spôsobenú škodu, u poškodeného zistí, či odsúdený prejavil v skúšobnej dobe snahu nahradiť škodu.
Súdny tajomník po právoplatnosti rozhodnutia o tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil alebo či bol nariadený výkon trestu, jeho výsledok bezodkladne oznámi Generálnej prokuratúre SR - registru trestov.

Register trestov zhromažďuje, spracúva, uschováva a poskytuje informácie o osobách právoplatne odsúdených súdmi v trestnom konaní, ako aj o osobách, proti ktorým bolo prokurátormi alebo súdmi právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie. Súčasťou registra trestov sú aj informácie o zmieroch schválených v trestnom konaní.
Údaje sa v registri trestov uchovávajú sto rokov od narodenia osoby, ktorej sa týkajú.   


V registri trestov sa evidujú údaje o fyzických osobách a nimi spáchaných trestných činov získané:
 a)   z trestných listov o právoplatných odsúdeniach súdmi Slovenskej republiky,
b)   z trestných listov súdov Slovenskej republiky o právoplatnom uznaní rozhodnutia súdu iného štátu,
c)   zo správ o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora, ktorým bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie,
d)   zo správ o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania právoplatným rozhodnutím súdu alebo právoplatným rozhodnutím prokurátora,
e)   z písomných oznámení o právoplatnom rozhodnutí súdu iného štátu v trestnej veci, ak jeho právne účinky na území Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,
f)    z písomných oznámení súdu iného štátu o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,  ak jeho právne účinky na území Slovenskej republiky neustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,
g)   z informácií ústredných orgánov iných členských štátov Európskej únie o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky súdom iného členského štátu Európskej únie,
h)   z písomných správ o nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s dokladmi uvedenými v písmenách a) až g). 

 

Váš spis v trestnej veci je vedený na príslušnom súde v registri  "Nt" .

Poznámka : V budúcnosti ak budete žiadať odpis z registra trestov v tomto budú uvedené všetky odsúdenia podľa vyššie uvedeného bez ohľadu na to, že odsúdenia boli zahladené.

 

ZÁVER
Na základe uvedeného odporúčame kontaktovať príslušný súd  a súčasne požiadať, aby spis resp. oznámenie o zahladení odsúdenia zo zákona  bolo zaslané na Generálnu prokuratúru SR.
Kontakty na  Váš príslušný súd nájdete na tomto linku : 
 https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_149
 


Dúfame, že sme Vám pomohli.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zahladenie trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.