Máte
otázku?

Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

Dobrý deň. Chcem sa spýtať či je možné zahladenie podmienečného odsúdenia aj v opise z registra trestov. S úctou 

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

Dobrý deň, zahladenie odsúdenia (výmaz) v odpise z registra trestov nie je možné. V odpise v registri trestov budete mať zapísané tresty do konca života. Vymazať údaje z výpisu samozrejme možné je.

Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať aké sú šance na zahladenie odsúdenia? Bol som nepodmienečne odsúdený na 3mesiace za marenie úradného rozhodia v roku 2009.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 05.02.2019)

Dobrý deň,

na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené v § 92 ods. 1 a 2 Trestného zákona /citujeme/ :

"(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)."

Pre urýchlenie konania je vhodné zaslať žiadosť na prísluśný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 Trestného poriadku).

Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Na záver si Vám dovoľujem dať do pozornosti, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia. Rovnako je potrebné uvedomiť si, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. pri nástupe do práce pre SBS). Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.

 


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

O zahladenie som požiadal pred nejakým časom, čakám odpoveď. Čiže v prípade, že mi zahladia trest, získam zbrojný preukaz skupiny C bez problémov ? Ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 05.04.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za reakciu. Len na doplnenie :

Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť podmienky v zmysle ust. § 92 Trestného zákona (citujeme) :

"(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním." (
t.j. iný trest než trest odňatia slobody, napr. peňažný trest)."

Pre doplnenie uvádzame, že žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia. 

V zmysle zákona na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia. Rovnako je treba uviesť, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. Ak ste žiadosť podali už dávnejšie, môžete sa následne informovať na súde, v akom štádiu je vybavenie Vašej žiadosti. Kladné hodnotenie zamestnávateľa je vhodné k žiadosti pripojiť.

Uvádzam súčasne, že aj keď súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam o odsúdení sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. policajt). Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.

 

Pokiaľ sa jedná o vydanie zbrojného preukazu skupiny C, ak splníte všetky  podmienky zákona tak nie je dôvod Vám ho nevydať.


 

 

 


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, je možné získať zbrojný preukaz skupiny C, ak som bol v minulosti odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu  ?

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 04.04.2018)

Dobrý večer, 

zrejme ste boli odsúdený podľa ust. §  289 Trestného zákona - Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.

Podmienky vydania zbroj. preukazu stanovuje zákon o strelných zbraniach a strelive.

Skupina C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.

Podľa cit. zákona policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

a) písomne požiadala o jeho vydanie,

b) je plne spôsobilá na právne úkony,

c) dosiahla predpísaný vek (§ 18),

d) je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19),

e) je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,

f) preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (§ 21),

g) má miesto pobytu na území SR, 

h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Podľa § 19 cit. zákona  za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za /okrem iných aj podľa ust. §289 Trestného zákona.

T.j. Dôležité je to, či odsúdenie Vám bolo zahladené.

Dôležitý je aj ods. 2 cit. § 19 o spoľahlivosti : 

"Za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

a) koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil,

b) kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,20)

c) kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky,21) ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,

d) kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku podľa § 69 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),

e) kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku

1. podľa § 69 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),

2. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,

3. proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím, alebo

4. na úseku poľovníctva a rybárstva alebo

f) kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije."

 

 

 


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať bol som pred viac ako 14 rokmi nepodmienečne odsúdený na 6-rokov a 2004 som bol podmienečne prepustený so skúšobnou dobou na 4-roky, osvedčenie sa 2008, žiadne vyjadrenie zo súdu mi neprišlo. Pri výpise trestov mi to stále figuruje. Dal som na okresný súd žiadosť o výmaz trestu pred viac ako 2-ma mesiacmi a žiadna odpoveď. Prosím Vás mám nárok na výmaz trestu a následne získať zbrojný preukaz "B, E". Aké majú lehoty súdy pri vybavovaní výmazov trestov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 10.12.2017)

Dobrý deň, zo súdu sa Vám ozvú určite. Obyčajne do 3 mesiacov. Dôležité je, aby ste mali správne vypracovanú zidostno zahladenie odsúdenia. 

Pre zbrojný preukaz je potrebné, aby ste boli bezúhonný a spoľahlivý. Nie každá osoba, ktorej bolo odsúdenie zahladené sa považuje za bezúhonnú.

Za bezúhonnú osobu sa na účely zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za

a) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu podľa druhej časti prvej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti podľa druhej časti druhej hlavy Trestného zákona okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 Trestného zákona, trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 až 198 Trestného zákona, trestného činu súlože medzi príbuznými podľa § 203 Trestného zákona, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný podľa druhej časti šiestej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti republike podľa druhej časti siedmej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci podľa druhej časti ôsmej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti brannosti podľa druhej časti desiatej hlavy prvého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin proti službe v ozbrojených silách podľa druhej časti desiatej hlavy tretieho dielu Trestného zákona, trestný čin proti obrane vlasti podľa druhej časti desiatej hlavy štvrtého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin vojenský podľa druhej časti jedenástej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti mieru a ľudskosti alebo trestný čin terorizmu a extrémizmu podľa druhej časti dvanástej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin vojnový podľa druhej časti dvanástej hlavy druhého dielu Trestného zákona, trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 a 5 Trestného zákona, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, trestný čin pytliactva podľa § 310 Trestného zákona, trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 Trestného zákona, trestný čin prevádzačstva podľa § 355 a 356 Trestného zákona, trestný čin vzbury väzňov podľa § 358 Trestného zákona, trestný čin násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 Trestného zákona, trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona, trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona alebo trestný čin týrania zvierat podľa § 378 Trestného zákona, alebo

b) iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou podľa Trestného zákona, spáchaný násilím,hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo spáchaný s použitím nátlaku

 


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň! V r. 2014 som bol právoplatne odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu. Dostal som peňažný trest (NÁHRADNÝ trest odňatia slobody na 1 mes.), Peňažný tr. som obratom uhradil. Ďalej som dostal zákaz vedenia motorových vozidiel na 1 r. a 3 mes. V júni 2015 - odpustený s 8mes. Skúšobnou dobou. Podľa § 92 Trestného zákona, ods. 1 a 2 uvedeného ustanovenia: (1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej po a, b, c. (2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. B) až l), K ZAHLADENIU DOCHÁDZA ICH VYKONANÍM. (t. J. Iný trest než trest odňatia slobody). Dnes som realizoval výpis z R. Tr., ktorý vykázal hore uvedený záznam. Prosím o info o ďalšom postupe. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 28.06.2017)

Dobrý deň. Vychádzajúc z Vami opísanej situácii zrejme došlo k chybe v evidencii registra trestov. Nakoľko register trestov vedie Generálna prokuratúra SR, môžete sa na túto inštitúciu obrátiť s podaním, v ktorom požiadate o opravu uvedenej chyby. V tomto podaní tiež môžete uviesť stručný opis situácie, ktorá nastala, a tiež relevantnú právnu úpravu.

Nad rámec Vašej otázky si dovoľujem uviesť, že pokiaľ by vo Vašom prípade nešlo o výpis z registra trestov, ale o odpis z registra trestov, v takom prípade by záznam o danom trest bol vidieť, nakoľko v odpise z registra trestov sa uvádzajú aj zahladené tresty.


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, dá sa požiadať o zahladenie odsúdenia na Slovensku, ak bol človek odsúdený v zahraničí? Odsúdenie sa stalo v 2011 v USA na 364 dní a bolo to pre cudzinca, nie Slováka, ktorý je teraz môj manžel. Toto odsúdenie nám teraz bráni v žiadosti o jeho trvalý pobyt na 5 rokov, ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 25.06.2017)

Dobrý deň, zahladenie odsúdenia z cudziny by bolo možné iba v prípade, ak by bolo cudzie súdne rozhodnutie uznané na Slovensku (zároveň vykonané na Slovensku). Ak tomu tak nie je, tak je potrebné o zahladenie odsúdenia požiadať v tej krajine, kde bola osoba odsúdená, resp. vykonaný trest. Vo Vašom prípade Vám odporúčam skontaktovať veľvyslanectvo USA v Bratislave alebo veľvyslanectvo SR v USA, kde Vám môžu poskytnúť pomoc pri vybavení Vašej záležitosti.


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako funguje výmaz registra v EU? Mám Rakúsku a v Nemecku v registru krádež, dá sa požiadať o výmaz aj Rakúsky štát?

 

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Dobrý deň, musíte žiadať o zahladenie odsúdenia priamo v štáte, kde ste boli odsúdený.


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, Mám 1 záznam v registri trestov z 25. 02. 1998 za odsudenie nepodmienečne na 2 roky a 6 mesiacov. Podmienečne prepustenie 8. 2. 2000 a nasledne osvedčenie sa. Dá sa to vymazať z registra trestov? Dosť mi to bráni v pracovnom živote a bolo to dávno a nebol to násilný trestny čin. Ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 06.06.2017)

Dobrý deň, podľa § 92 Trestného zákona, súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Taktiež platí, doba uvedená vyššie sa v prípade, že sa u podmienečne prepusteného a podmienečne prepusteného s dohľadom má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď odsúdený bol podmienečne prepustený, spravuje dĺžkou skutočného výkonu trestu. Možno preto predpokladať, že splňate podmienku, na základe ktorej môžete požiadať súd o zahladenie odsúdenia. Ak bude odsúdenie zahladené, bude sa na Vás hľadieť, ako keby ste nebol odsúdený, v dôsledku čoho bude výpis z registra trestov bez záznamu. 


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, v roku 2011 som bol odsúdený za prečin poškodzovania cudzej veci na 6 mesiacov nepodmienečne. Momentálne si hľadám prácu a žiadajú po mne čistý výpis registra trestov. Mám známu, čo pracuje na súde a ta tvrdí, že automaticky po 4 rokoch sa ma výpis zmazať. Je to tak alebo mám žiadať súd alebo ako vlastne to je? Ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 23.05.2017)

Dobrý deň, zahladenie odsúdenia upravuje § 92 Trestného zákona (TZ). V zmysle tejto právnej úpravy platí, že súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Vo Vašom prípade teda platí podmienka vedenia riadneho života po dobu najmenej troch rokov. Podľa nasledujúceho ustanovenia TZ však taktiež platí, že ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím doby. Odporúčam Vám preto požiadať súd o zahladenie odsúdenia, na základe čoho budete bez záznamu vo výpise z registra trestov.


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Zdravím, potrebujem sa spýtať, priatel bol v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Martine, bol tam dva mesiace a pred 4 rokmi. Dá sa zahladiť ? potreboval by to čo najskor koly práci. alebo sa to maže automaticky ?

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 23.05.2017)

Dobrý deň, 

podľa § 121 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v účinnom znení na mladistvého, ktorému bol uložený trest odňatia slobody v dĺžke neprevyšujúcej jeden rok, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, dňom výkonu tohto trestu alebo dňom, kedy bolo právoplatne od takého trestu alebo zvyšku upustené. 

Teda, ak bol Vášmu priateľovi uložený trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, jeho odsúdenie je zahladené zo zákona dňom jeho vykonania.

V prípade, ak bol Váš priateľ po 4 mesiacoch podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody (teda ak nevykonal celý trest) a súd následne vyslovil, že sa v skúšobnej dobe osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený - teda jeho odsúdenie je zahladené.

Zahladené odsúdenia sa v registri trestov neuvádzajú, preto ak sa hľadí na Vášho priateľa ako keby nebol odsúdený, v registri trestov by už nemal mať uvedené odsúdenia uvedené.


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 06.11.2016 mi vypršal dvojročný nepodmienečný trest, no v mojom registri je stále záznam. Na infocentre mi povedali, že tam bude po dobu ešte 6 mes., nakoľko sa ma preukázať, či sa osvedčím. Je možné túto dobu 6 mesiacov skrátiť? Ak áno, prosím o postup. Ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 06.05.2017)

Dobrý deň, pri nepodmienečnom treste odňatia slobody platí ustanovenie § 92 Trestného zákona. V zmysle tohto ustanovenia, súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

O zahladení odsúdenia súd rozhodne spravidla na návrh odsúdeného po uplynutí stanovenej doby, ktorá je vo Vašom prípade 5 rokov po výkone trestu odňatia slobody. Z uvedeného pravidla platí jedna výnimka, a to prípad, keď odsúdený preukáže po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil. Potom môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím tejto doby. Rozhodnutím o zahladení odsúdenia sa na Vás bude hľadieť, ako keby ste odsúdený nebol.


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobry den, mam otazku ohladom zahladeny z vypisu registra trestov. Moj zaznam je, ze som bol odsudeny podla zakona 289 ods.1 trestneho zakona s pouzitim zakona 36 pism. j/, 1/, zakona 38 ods. 3 trestneho zakona na trest odnatia slobody vo vymere 4 mesiace. Podla zakona 49 ods. 1 pism. a/, zakona 50 ods. 1 Trestneho zakona sud obzalovanemu vykon trestu odnatia slobody odklada a stanovuje skusobnu dobu v trvani 2 rokov. Bolo to za alkohol za volantom. Moja otazka je, ci je moznost zahladenia trestneho cinu z vypisu registra trestov. V mojom pripade, co najskor. Ak nie, kedy by to bolo mozne? Dakujem vopred za odpoved.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 50 Trestného zákona, ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Taktiež platí, že ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o osvedčení odsúdeného v skúšobnej dobe bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil. Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby neurobil toto rozhodnutie, že by odsúdený mal na tom vinu v prípade, ak sa proti odsúdenému vedie v skúšobnej dobe trestné stíhanie pre iný trestný čin. Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený. Zahladenie odsúdenia teda nastáva právoplatnosťou výroku rozhodnutia o osvedčení sa v skúšobnej dobe alebo uplynutím stanoveného času podľa predchádzajúcich viet, teda bez súdneho rozhodnutia.


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, ja som v roku 2012 skončil trest, ktorý som vykonal v plnom rozsahu 2 rokov. Nemám žiadnú podmienku a tento trest bol môj prvý. Trval od roku 2010 až 2012 , je to spolu s väzbou. 1, je možné požiadať o vymazanie registra trestov? Ak áno, kedy ? Dá sa aj v nejakom čase skor napísať žiadosť o vymazanie? 2, Je to rozdiel, či ide o priečin alebo zločin?

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 92 Trestného zákona, súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok. Ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím tejto doby. Vzhľadom na uplynutie času od výkonu trestu a predpokladu, že ste od prepustenia viedli riadny život, požiadajte súd o zahladenie Vášho odsúdenia. V prípade kladného rozhodnutia súdu, dôjde k zahladeniu odsúdenia v registri trestov.  


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, pred 2 rokmi som bol odsudeny súdom na 2 ročnú podmienku, kvôli krádeži. Podmienka mi už skončila 28. 8. 2016. Počas podmienky som nemal ani jeden problém alebo sťažnosť na moju osobu. Bola to vec, ktorú som spáchal ešte, keď som bol mladý a spravil som chybu. Po akom čase môžem požiadať o zahladenie trestu v registri trestov a ako mám postupovať? Mám možnosť získať zbrojný preukaz na strelecké účely na poľovné účely alebo to nie je možné, keďže by som sa chcel stat poľovníkom? Ďakujem Vám za pomoc.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 08.03.2017)

Dobrý deň, pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody platí, že k zahladeniu odsúdenia dochádza v okamihu, keď sa páchateľ osvedčil v skúšobnej dobe. Podľa § 50 ods. 7 Trestného zákona, ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený. O osvedčeniu páchateľa v skúšobnej dobe dôjde na základe rozhodnutia súdu alebo zákonnou fikciou osvedčenia. V zmysle Trestného zákona platí, že ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil, inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil. Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu v prípade, ak sa proti odsúdenému vedie v skúšobnej dobe trestné stíhanie pre iný trestný čin.  Pri zahladení sa na páchateľa hľadí, ako keby odsúdený nebol, v dôsledku čoho spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa zákona o strelných zbraniach a strelive.

 


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, 08/2016 som bol odsúdený v Anglicku na 8 mesiacov s 2 ročnou podmienkou. Po skončení podmienky sa plánujem vrátiť na Slovensko. Je možné, aby aj skutok spáchaný v zahraničí bol na Slovensku zahladený? Ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 03.03.2017)

Dobrý deň, trestné činy spáchané v zahraničí sa zahladzujú podľa predpisov platných a účinných v krajine, kde došlo k spáchaniu trestného činu. O tom, že ste boli odsúdený, zahraničný súd posiela na Slovensko informáciu. Preto na Slovensku budú vedieť, že ste boli v zahraničí odsúdený.


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, ak bol môj penazny trest, ktorý som zaplatila a zákaz činnosti viesť motorové vozidla na 1 rok 6 mesiacov a na základe mojej žiadosti mi bolo podmienečne upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti so skúšobnou dobou, ktorá mi už uplynula, môžem už požiadať o zahladenie odsúdenia, aby som nemala záznam v registri trestov alebo aj v tomto prípade musí prejsť nejaká doba? Ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 21.02.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 92 ods. 2 Trestného zákona (TZ), ak ide o odsúdenie na tresty, a to aj peňažný trest a trest zákazu činnosti, k zahladeniu dochádza ich vykonaním. V prípade podmienečného upustenia o výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti platí, že ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť. Rovnako sa má za to, že trest zákazu činnosti bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť, ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby, že odsúdený zvyšok trestu vykoná. K zahladeniu odsúdenia pre uvedené trestné činy dochádza automaticky zo zákona ich vykonaním. 


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak som bola odsúdená na 2 mesiace podmienečne (1 rok), po uplynutí podmienky mi bude trest zahladený hneď automaticky alebo je nutné podstúpiť nejaké kroky (napríklad podať žiadosť na súd a pod.)? Prípadne, aká je dlhá lehota od skončenia podmienky po možnosť zahladenia trestu vo výpise z registra? Ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, po uplynutí skúšobnej doby pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody bude súd rozhodovať o tom, či ste sa v rámci skúšobnej doby osvedčili. Súd pritom skúma, či ste počas plynutia skúšobnej doby viedli riadny život, najmä nespáchaním ďalšieho trestného činu, priestupku, plnením pracovných a občianskych povinností. Ak súd zistí, že ste počas skúšobnej doby viedli riadny život rozhodne o tom, že ste sa osvedčili. Vydaním rozhodnutia o osvedčení v skúšobnej dobe sa na Vás hľadí ako keby ste nebola odsúdená (odsúdenie sa zahladzuje). V našej praxi sa však stretávame skôr s prípadom, kedy súdy o osvedčení vôbec nerozhodujú. V takom prípade sa môže uplatniť zákonná fikcia osvedčenia. Ak totiž súd bez Vašej viny nevydá rozhodnutie o Vašom osvedčení do jedného roka po uplynutí skúšobnej doby, má sa za to, že ste sa osvedčili. Ak vo Vašom prípade ešte neuplynula ročná lehota, odporúčam Vám podať na súd žiadosť o vydanie rozhodnutia o Vašom osvedčení.


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobry den, chcem sa opytat v roku 2000 ma odsudili za lupez. Dostal som 6 rokov nepodmienecne. V roku 2005 ma prepustili podmienecne. Uz vyse 11 rokov som doma a chcel by som si dat vymazat registrov trestov kvoli robote. Bolo by to mozne?

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 16.01.2017)

Dobrý deň, pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody Vám bol zároveň súdom určená skúšobná doba v rozsahu 1 až 7 rokov. Po uplynutí tejto skúšobnej dobe mal súd rozhodovať o tom, či ste sa v rámci skúšobnej doby osvedčili. Ak súd po uplynutí skúšobnej doby rozhodol o tom, že ste sa osvedčili má sa za to, že bol trest vykonaný dňom podmienečného prepustenia. V prípade, že súd do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby bez Vašej viny nerozhodol o tom, že ste sa osvedčili, má sa za to, že ste sa osvedčili. Vzhľadom na to, že ste boli odsúdení na viac ako 5 rokov odňatia slobody, po vykonaní trestu musí uplynúť 10 rokov, aby súd mohol Vaše odsúdenie zahladiť. Ak spĺňate podmienky osvedčenia po uplynutí skúšobnej doby (či už súdnym rozhodnutím alebo zákonným osvedčením) je možné vo Vašom prípade požiadať o zahladenie odsúdenia.


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať, či je možné podať žiadosť o vymazanie z registra trestov aj keď ešte neskončila skúšobná doba. Bol som právoplatne odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu. Dostal som zákaz činnosti na 18 mesiacov. Po 9 mesiacoch som požiadal o vrátenie a aj mi ho vrátili v septembri. Potom som dostal podmienku do mája 2017. Potreboval by som vymazať trest kvôli práci. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 11.01.2017)

Dobrý deň. Počas skúšobnej doby nie je možné vymazať trest z registra trestov, nakoľko v rámci skúšobnej doby, resp. po jej uplynutí môže nastať situácia, kedy súd vzhľadom na okolnosti prípadu vysloví, že odsúdený sa neosvedčil, pričom v takom prípade súd rozhodne, že trest sa vykoná alebo že sa vykoná zvyšok trestu, prípadne sa skúšobná doba primerane predĺži.


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobry den, chcem sa spytat pred cca 10-timi rokmi som bol podmienecne odsudeny za kradez.... Odvtedy som nespachal ziadny priestupok a teraz budem do prace potrebovat vypis z registra trestov. Chcel by som vediet, ci to bude vo vypise figurovat, ci nie a ak ano, ci sa to da nejak zmazat... Dakujem

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 04.01.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na uplynutý čas by malo byť v zmysle Trestného zákona Vaše odsúdenie zahladené. Napriek tomu sa však môže stať, že vo výpise z registra trestov budete mať záznam. Stať sa to mohlo tým, že správa registra opomenula tento záznam vymazať napriek tomu, že sú splnené podmienky na zahladenie. V takom prípade bude potrebné na súd zaslať žiadosť o zahladenie odsúdenia.


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň! Dňa 22.12.2014 som bol pravoplatne odsudeny za jazdu pod vplyvom alkoholu. Dostal som peňažný trest vo výške 450 eur, ktorý som uhradil vo februári 2015. Ďalej som dostal zákaz vedenia motorových vozidiel na 1 rok. V septembri 2015 mi bol odpustený zvyšok trestu a vodičák som dostal naspäť s 1 ročnou skúšobnou dobou, ktorá mi tohto roku v septembri tiež uplynula. Bolo mi povedané nemenovanou tajomníčkou, že záznam vo VÝPISE z registra trestov sa nedá vymazať a že tam bude navždy. Pokiaľ ja viem tak navždy má byť len v odpise. Je možné vymazať úplne záznam tak, aby bol výpis úplne bez záznamu? Ďakujem pekne

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 17.12.2016)

Dobrý deň, všetky záznamy vo výpise z registra trestov je možné odstrániť. Tak ako ste sám uviedli, záznamy nie je možné vymazať iba z odpisu z registra trestov. Peňažný trest sa v každom prípade zahladí jeho zaplatením. Čo sa týka Vášho trestu zákazu činnosti, tak po uplynutí skúšobnej doby bude súd rozhodovať o Vašom osvedčení. Po tom ako súd vysloví v uznesení, že ste sa osvedčili, bude záznam o odsúdení zo zákona vymazaný. V súčasnosti musíte počkať na vydanie uznesenia o osvedčení po uplynutí skúšobnej doby. Ak by súd nevydal uznesenie do 1 roka odo dňa uplynutia skúšobnej doby bez Vašej viny, bude sa mať za to, že ste sa osvedčili. Bohužiaľ zo súdnej praxe je nám známe, že súdy radšej nechajú márne uplynúť jednoročnú lehotu, než by vydali uznesenie o osvedčení. Ak potrebujete čo najskôr zahladiť Vaše odsúdenie, odporúčame Vám požiadať súd o vydanie uznesenie v čo najkratšej dobe. Takáto urgencia vo väčšine prípadov zapôsobí a súd vydá v lehote 2-3 mesiacov uznesenie o osvedčení.


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Mam otazku. Ak som dostala 10 mesacnu podmienku, je mozne po 12 rokoch ju vymazat bez nasledkov?

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň, podľa zákona o registri trestov, sa v registri trestov údaje o osobách a nimi spáchaných trestných činoch získané z trestných listov o právoplatných odsúdeniach súdmi Slovenskej republiky. Na základe písomného oznámenia súdu sa v trestnom liste vyznačí rozhodnutie súdu o nariadení výkonu trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený. Súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni, je povinný bezodkladne zaslať do registra trestov, písomnú správu o tom, že sa odsúdený v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody osvedčil. V zmysle uvedeného preto platí, že po uplynutí skúšobnej doby, po ktorom súd vyslovil, že ste sa ako páchateľ trestného činu osvedčili, nie je podmienečný trest vo výpise z registra trestov uvedený.


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Pracujem v sbs službe a mam zapis v registri trestov. Chcel by som požiadať o vymazanie trestu, aby som mal čistý register. Bolo tomu už viac ako päť rokov. Prosim poraďte mi, ako to mam urobiť. Za vašu odpoveď vam vopred ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 27.09.2016)

Dobrý deň, na možnosť zahladiť odsúdenie má vplyv dĺžka uloženého trestu a jeho druh. Ak ide o odsúdenie na všetky tresty, okrem trestu odňatia slobody, k zahladeniu dochádza ich vykonaním. Podľa § 92 ods. 1 Trestného zákona, súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov, b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok. Na žiadosť môže súd zahladiť odsúdenie odsúdeného i pred uplynutím tejto doby. Ak váš prípad napĺňa citované zákonné podmienky, podajte na súd žiadosť o zahladenie odsúdenia resp. domáhajte sa výmazu odsúdenia z registra trestov na Generálnej prokuratúre SR. 


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobry den, potreboval by som zahladenie v registri trestov. Chcem sa opytat, ci by ste mi to vedeli vyhotovit. Dakujem

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 25.07.2016)

Dobrý deň, samozrejme je možné poskytnúť Vám právnu pomoc pri zahladení Vášho odsúdenia. K tomu je však potrebné, aby ste nám bližšie uviedli aké záznamy máte vo výpise z registra trestov. Najvhodnejšie by bolo, keby ste nám vedeli poskytnúť sken výpisu z registra trestov. Je totiž potrebné vopred posúdiť, či už uplynuli zákonom predpokladané lehoty na to, aby mohlo dôjsť k zahladeniu Vášho odsúdenia. Zahladenie odsúdenia je totiž možné iba po splnení zákonom predpokladaných podmienok. Rovnako je možné, že už medzičasom došlo k zahladeniu niektorých odsúdení priamo zo zákona (ak ste boli odsúdený na výkon trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom). V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri zahladení Vášho odsúdenia, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese uvedenej na našej stránke. Ak je to možné, pošlite nám vo Vašom e-maile ako prílohu sken Vášho výpisu z registra trestov.


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň! Za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (alkohol) som bol odsúdený 6.8.2015 podľa § 289 Trestneho zakona na peňažný trest, (k zahladeniu došlo jeho vykonaním) a na trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo po dobu 2 rokov a 6 mesiacov. Trest trvá. Mojim cieľom je, znova sa zamestnať vo svojom pracovnom odbore - učiteľ. Na to potrebujem byť bezúhonný - mať čistý výpis z registra trestov. Usilujem sa pre to urobiť všetko potrebné. V novembri 2016 mi uplynie polovica trestu, najmä kvôli uvedenému dôvodu - zamestnať sa, chcem požiadať o vodičský preukaz. Za predpokladu, že to dopadne dobre, plánujem následne podať žiadosť o vymazanie trestu z výpisu. Neviem však či to bude stačiť, či v tom ešte nie je nejaká právna prekážka. Ak áno, prosím Vás o radu, ako mám postupovať. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 29.06.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 92 ods. 2 Trestného zákona, ak ide o odsúdenie na trest zákazu činnosti, k zahladeniu dochádza jeho vykonaním. K vzniku zákonnej fikcie neodsúdenia teda dochádza priamo zo zákona okamihom vykonania tohto trestu. Podľa § 11 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov, vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený. Vykonaním trestu zákazu činnosti sa vo výpise z registra trestov už preto nebude nachádzať zmienka o Vašom odsúdení.


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň. Mala by som na Vás otázku a už teraz vopred ďakujem za odpoveď. V práci si vyžiadali výpis registra trestov a ja som bola presvedčená, že bude čistý. V 12/2010 padol rozsudok, miesto podmienky som sa rozhodla zaplatiť peňažný trest 500 €, ktoré som zaplatila v stanovenej lehote - náhradný trest = odňatie slobody na 10 dní. Bol mi odobraty vodičský preukaz na 2 roky a v 9/2011 podmienečne upustenie od výkonu zvyšku trestu so skúšobnou dobou na 24 mesiacov. Odvtedy nemám žiaden trest, nič. Vediem normálny život, bez zbytočných hlúposti. Chcem sa opýtať či sa mi automaticky nemal zahladiť trest alebo musím žiadať. Lebo z toho čo som si prečítala by som povedala, že by sa to malo automaticky po zaplatení pokuty, ale nestalo sa tak. Ďakujem za skorú odpoveď

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 30.12.2015)

Dobrý deň, vychádzajúc zo skutočností uvedených vo Vašej otázke mám za to, že malo dôjsť k zahladeniu odsúdenia. Mohlo však dôjsť k pochybeniu na strane prokuratúry alebo k chybe v systéme. Bolo by vhodné, keby ste si vyžiadali na pošte výpis z registra trestov a zistili aký trest nie je zahladený (zahladené tresty sa nenachádzajú vo výpise z registra trestov). Následne zistite, či spĺňate podmienky pre zahladenie odsúdenia podľa ustanovenia § 92 Trestného zákona. V prípade, že podmienky budete spĺňať môžete podať žiadosť o zahladenie odsúdenia na okresný súd, ktorý je príslušný podľa Vášho bydliska.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku