Máte
otázku?

Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či je možné zahladiť podmienečné odsúdenie aj z výpisu z registra trestov. S úctou

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

Dobrý deň, zahladenie odsúdenia (výmaz) v odpise z registra trestov nie je možné. V odpise v registri trestov budete mať zapísané tresty do konca života. Vymazať údaje z výpisu samozrejme možné je.

Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, aké sú šance na zahladenie odsúdenia. Bol som nepodmienečne odsúdený na tri mesiace za marenie úradného rozhodnutia v roku 2009.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 05.02.2019)

Dobrý deň,

na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené v § 92 ods. 1 a 2 Trestného zákona /citujeme/ :

"(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)."

Pre urýchlenie konania je vhodné zaslať žiadosť na prísluśný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 Trestného poriadku).

Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Na záver si Vám dovoľujem dať do pozornosti, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia. Rovnako je potrebné uvedomiť si, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. pri nástupe do práce pre SBS). Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Požiadal som o zahladenie pred istým časom a momentálne čakám na odpoveď. Teda, ak mi trest zahladia, môžem získať zbrojný preukaz skupiny C bez problémov? Ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 05.04.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za reakciu. Len na doplnenie :

Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť podmienky v zmysle ust. § 92 Trestného zákona (citujeme) :

"(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním." (
t.j. iný trest než trest odňatia slobody, napr. peňažný trest)."

Pre doplnenie uvádzame, že žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia. 

V zmysle zákona na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia. Rovnako je treba uviesť, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. Ak ste žiadosť podali už dávnejšie, môžete sa následne informovať na súde, v akom štádiu je vybavenie Vašej žiadosti. Kladné hodnotenie zamestnávateľa je vhodné k žiadosti pripojiť.

Uvádzam súčasne, že aj keď súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam o odsúdení sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. policajt). Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.

 

Pokiaľ sa jedná o vydanie zbrojného preukazu skupiny C, ak splníte všetky  podmienky zákona tak nie je dôvod Vám ho nevydať.


 

 

 


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, je možné získať zbrojný preukaz skupiny C, ak som bol v minulosti odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu?

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 04.04.2018)

Dobrý večer, 

zrejme ste boli odsúdený podľa ust. §  289 Trestného zákona - Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.

Podmienky vydania zbroj. preukazu stanovuje zákon o strelných zbraniach a strelive.

Skupina C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.

Podľa cit. zákona policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

a) písomne požiadala o jeho vydanie,

b) je plne spôsobilá na právne úkony,

c) dosiahla predpísaný vek (§ 18),

d) je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19),

e) je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,

f) preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (§ 21),

g) má miesto pobytu na území SR, 

h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Podľa § 19 cit. zákona  za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za /okrem iných aj podľa ust. §289 Trestného zákona.

T.j. Dôležité je to, či odsúdenie Vám bolo zahladené.

Dôležitý je aj ods. 2 cit. § 19 o spoľahlivosti : 

"Za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

a) koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil,

b) kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,20)

c) kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky,21) ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,

d) kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku podľa § 69 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),

e) kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku

1. podľa § 69 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),

2. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,

3. proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím, alebo

4. na úseku poľovníctva a rybárstva alebo

f) kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije."

 

 

 


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadne niečoho, čo sa stalo pred viac ako 14 rokmi. Bol som nepodmienečne odsúdený na 6 rokov. V roku 2004 som bol podmienečne prepustený so skúšobnou dobou na 4 roky a v roku 2008 som sa osvedčil. Žiadne vyjadrenie zo súdu mi však neprišlo. Pri výpise trestov mi to stále figuruje. Pred viac ako dvoma mesiacmi som podal na okresný súd žiadosť o výmaz trestu. Doteraz mi však neprišla žiadna odpoveď. Prosím vás, mám nárok na výmaz trestu a následne na získanie zbrojného preukazu "B, E"? A aké sú lehoty, ktoré súdy majú na vybavenie žiadostí o výmaz trestov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 10.12.2017)

Dobrý deň, zo súdu sa Vám ozvú určite. Obyčajne do 3 mesiacov. Dôležité je, aby ste mali správne vypracovanú zidostno zahladenie odsúdenia. 

Pre zbrojný preukaz je potrebné, aby ste boli bezúhonný a spoľahlivý. Nie každá osoba, ktorej bolo odsúdenie zahladené sa považuje za bezúhonnú.

Za bezúhonnú osobu sa na účely zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za

a) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu podľa druhej časti prvej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti podľa druhej časti druhej hlavy Trestného zákona okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 Trestného zákona, trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 až 198 Trestného zákona, trestného činu súlože medzi príbuznými podľa § 203 Trestného zákona, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný podľa druhej časti šiestej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti republike podľa druhej časti siedmej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci podľa druhej časti ôsmej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti brannosti podľa druhej časti desiatej hlavy prvého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin proti službe v ozbrojených silách podľa druhej časti desiatej hlavy tretieho dielu Trestného zákona, trestný čin proti obrane vlasti podľa druhej časti desiatej hlavy štvrtého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin vojenský podľa druhej časti jedenástej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti mieru a ľudskosti alebo trestný čin terorizmu a extrémizmu podľa druhej časti dvanástej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin vojnový podľa druhej časti dvanástej hlavy druhého dielu Trestného zákona, trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 a 5 Trestného zákona, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, trestný čin pytliactva podľa § 310 Trestného zákona, trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 Trestného zákona, trestný čin prevádzačstva podľa § 355 a 356 Trestného zákona, trestný čin vzbury väzňov podľa § 358 Trestného zákona, trestný čin násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 Trestného zákona, trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona, trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona alebo trestný čin týrania zvierat podľa § 378 Trestného zákona, alebo

b) iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou podľa Trestného zákona, spáchaný násilím,hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo spáchaný s použitím nátlaku

 


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň! V roku 2014 som bol právoplatne odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu. Dostal som peňažný trest (náhradný trest odňatia slobody na 1 mesiac), ktorý som obratom uhradil. Ďalej mi bol udelený zákaz vedenia motorových vozidiel na 1 rok a 3 mesiace. V júni 2015 mi bol trest odpustený s 8-mesačnou skúšobnou dobou. Podľa § 92 Trestného zákona, ods. 1 a 2 uvedeného ustanovenia: (1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej po a, b, c. (2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním (to jest, iný trest než trest odňatia slobody). Dnes som si vypýtal výpis z registra trestov, ktorý potvrdil hore uvedený záznam. Prosím o informácie o ďalšom postupe. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 28.06.2017)

Dobrý deň. Vychádzajúc z Vami opísanej situácii zrejme došlo k chybe v evidencii registra trestov. Nakoľko register trestov vedie Generálna prokuratúra SR, môžete sa na túto inštitúciu obrátiť s podaním, v ktorom požiadate o opravu uvedenej chyby. V tomto podaní tiež môžete uviesť stručný opis situácie, ktorá nastala, a tiež relevantnú právnu úpravu.

Nad rámec Vašej otázky si dovoľujem uviesť, že pokiaľ by vo Vašom prípade nešlo o výpis z registra trestov, ale o odpis z registra trestov, v takom prípade by záznam o danom trest bol vidieť, nakoľko v odpise z registra trestov sa uvádzajú aj zahladené tresty.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, je možné požiadať o zahladenie odsúdenia na Slovensku, ak bola osoba odsúdená v zahraničí? Konkrétne, odsúdenie sa udialo v roku 2011 v USA na 364 dní a išlo o cudzinca, ktorý je teraz môj manžel, nie o Slováka. Toto odsúdenie nám v súčasnosti bráni v podaní žiadosti o jeho trvalý pobyt na päť rokov. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 25.06.2017)

Dobrý deň, zahladenie odsúdenia z cudziny by bolo možné iba v prípade, ak by bolo cudzie súdne rozhodnutie uznané na Slovensku (zároveň vykonané na Slovensku). Ak tomu tak nie je, tak je potrebné o zahladenie odsúdenia požiadať v tej krajine, kde bola osoba odsúdená, resp. vykonaný trest. Vo Vašom prípade Vám odporúčam skontaktovať veľvyslanectvo USA v Bratislave alebo veľvyslanectvo SR v USA, kde Vám môžu poskytnúť pomoc pri vybavení Vašej záležitosti.


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako funguje výmaz z registra v EÚ? Mám záznam o krádeži v Rakúsku a v Nemecku. Je možné požiadať o výmaz aj od rakúskeho štátu?

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Dobrý deň, musíte žiadať o zahladenie odsúdenia priamo v štáte, kde ste boli odsúdený.


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, mám v registri trestov jeden záznam datovaný 25. 02. 1998. Bol som nepodmienečne odsúdený na 2 roky a 6 mesiacov. Dňa 8. 2. 2000 mi bolo podmienečne prepustenie a nasledne sa mi podarilo osvedčiť. Je možné tento záznam vymazať z registra trestov? Tento záznam mi výrazne sťažuje profesionálny život a incident sa stal už pred dlhým časom. Navyše, nešlo o násilný trestný čin. Ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 06.06.2017)

Dobrý deň, podľa § 92 Trestného zákona, súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Taktiež platí, doba uvedená vyššie sa v prípade, že sa u podmienečne prepusteného a podmienečne prepusteného s dohľadom má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď odsúdený bol podmienečne prepustený, spravuje dĺžkou skutočného výkonu trestu. Možno preto predpokladať, že splňate podmienku, na základe ktorej môžete požiadať súd o zahladenie odsúdenia. Ak bude odsúdenie zahladené, bude sa na Vás hľadieť, ako keby ste nebol odsúdený, v dôsledku čoho bude výpis z registra trestov bez záznamu. 


Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, v roku 2011 som bol odsúdený za trestný čin poškodzovania cudzej veci na šesť mesiacov nepodmienečne. Momentálne hľadám prácu a od mňa sa požaduje čistý výpis z registra trestov. Mám známu, ktorá pracuje na súde a tvrdí, že výpis by sa mal automaticky zmazať po štyroch rokoch. Je to pravda alebo mám žiadať súd? Ďakujem.

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 23.05.2017)

Dobrý deň, zahladenie odsúdenia upravuje § 92 Trestného zákona (TZ). V zmysle tejto právnej úpravy platí, že súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Vo Vašom prípade teda platí podmienka vedenia riadneho života po dobu najmenej troch rokov. Podľa nasledujúceho ustanovenia TZ však taktiež platí, že ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím doby. Odporúčam Vám preto požiadať súd o zahladenie odsúdenia, na základe čoho budete bez záznamu vo výpise z registra trestov.


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, môj priateľ bol pred štyrmi rokmi v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Martine, kde strávil dva mesiace. Je možné takúto skutočnosť nejako zahladiť? Potreboval by sme to vyriešiť čo najskôr kvôli práci. Alebo sa trestné oznámenie automaticky maže?

Odpoveď: Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 23.05.2017)

Dobrý deň, 

podľa § 121 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v účinnom znení na mladistvého, ktorému bol uložený trest odňatia slobody v dĺžke neprevyšujúcej jeden rok, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, dňom výkonu tohto trestu alebo dňom, kedy bolo právoplatne od takého trestu alebo zvyšku upustené. 

Teda, ak bol Vášmu priateľovi uložený trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, jeho odsúdenie je zahladené zo zákona dňom jeho vykonania.

V prípade, ak bol Váš priateľ po 4 mesiacoch podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody (teda ak nevykonal celý trest) a súd následne vyslovil, že sa v skúšobnej dobe osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený - teda jeho odsúdenie je zahladené.

Zahladené odsúdenia sa v registri trestov neuvádzajú, preto ak sa hľadí na Vášho priateľa ako keby nebol odsúdený, v registri trestov by už nemal mať uvedené odsúdenia uvedené.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zahladenie odsúdenia v odpise z registra trestov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.