'

Žiadosť o zahladenie odsúdenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 6. 10. 2014

Otázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať že akú žiadosť, alebo dokument mám poslať na vymazanie z registra trestov? Potreboval by som súrne zmazať trest (kvôli práci) a neviem presný postup. Existuje nejaká stránka kde si to môžem stiahnuť? Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Dobrý deň. Na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené v § 92 Trestného zákona. Podľa ods. 1 a 2 uvedeného ustanovenia:

(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)

Pre urýchlenie konania je vhodné zaslať žiadosť na prísluśný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 Trestného poriadku). Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Na záver si Vám dovoľujem dať do pozornosti, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia. Rovnako je potrebné uvedomiť si, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. pri nástupe do práce pre SBS). Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Žijem už asi 15 rokov v Nemecku. Po vyžiadaní registra trestov mi prišiel 4 stranový európsky register trestov.
Na slovenskom výpise sa nachádza trestný čin z podvodu z roku 2017. Čin sa stal v Nemecku a tu sme za to zaplatili pokutu. Prekvapilo ma, že sa to vôbec objavilo v slovenskom výpise.
Môže sa požiadať o vymazanie? Ak áno kde a ako?

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň,

o vymazanie môžete požiadať. Na výmaz záznamu z výpisu registra trestov bude potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť určité podmienky, ktoré sú uvedené v § 92 Trestného zákona. Podľa predmetného ustanovenia ods. 1 a 2 uvádza:

(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)

Odporúčame vám podať žiadosť na na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 Trestného poriadku). Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Na záver vás musím upozorniť na fakt, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia.  V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa väčšinou predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní. Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý večer, prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku. V prípade uloženia podmienečného trestu odňatia slobody (zo zákona som sa už osvedčil), zakazu činnosti (k uplynutiu skúšobnej doby ešte chyba 1 mesiac) a ochranného opatrenia - ambulantnej protialkoholickej liečby (liečbe som sa už podrobil a lekár usúdil, že už naďalej moje návštevy nie sú potrebné ešte pred 2 rokmi) za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu). Rad by som sa dozvedel, či príde automaticky k zahladeniu všetkých trestov aj ochranného opatrenia naraz po uplynutí podmienky na uložený zákaz činnosti alebo, či dochádza k výmazu postupne po osvedčení. A ešte by ma zaujímalo akým spôsobom dôjde aj k výmazu ochranného opatrenia?

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

trest zákazu činnosti sa zahladzuje jeho vykonaním (§ 92 ods. 2 Trestného zákona). Pokiaľ Vám bol uložený podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou, v takom prípade po jej uplynutí súd rozhoduje o tom, či ste sa osvedčili, alebo nie. Ak rozhodne, že ste sa osvedčili, tak sa týmto rozhodnutím na Vás hľadí, ako na neodsúdeného. Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o osvedčení sa bez toho, že by ste na tom mali vinu, má sa za to, že sa ste sa osvedčili. Aj v takomto prípade by sa na Vás uplynutím tohto 1 roka hľadelo ako na neodsúdeného.

Pokiaľ ide o ochranné opatrenie, podľa § 74 ods. 2 Trestného zákona Ochranné liečenie potrvá, kým to vyžaduje jeho účel. Trvanie ochranného liečenia uloženého páchateľovi, ktorý užíva návykovú látku a spáchal trestný čin pod jej vplyvom alebo v súvislosti s jej užívaním, môže byť však ukončené, ak sa počas jeho výkonu zistí, že jeho účel nemožno dosiahnuť. O prepustení z ochranného liečenia rozhoduje súd.

O prepustení z ochranného liečenia alebo o jeho skončení rozhodne predseda senátu súdu, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva.

Odporúčam požiadať súd o rozhodnutie o skončení ochranného liečenia, ku ktorému priložíte aj správu od lekára. 

Ak to zhrniem, zákaz činnosti sa zahladí vykonaním, ochranné liečenie zanikne naplnením jeho účelu a o jeho skončení rozhodne predseda senátu, ďalej sa už nezahladzuje. Pokiaľ ide o "podmienku", platí vyššie uvedené.

Podľa zákona o registri trestov Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

V odpise budú figurovať všetky uložené sankcie, aj po zahladení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, dosť tomuto nerozumiem, prosím o výklad konkrétneho prípadu. Odsúdenie bolo podmienečne na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Kedy najskôr možno požiadať o zahladenie trestu? Vďaka.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň. Pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody je upravený určitý osobitný režim zahladenia odsúdenia. Podstata zahladenia odsúdenia spočíva v tom, že po uplatnení tohto inštitútu sa na odsúdeného hľadí, akoby odsúdený nebol.

Pri podmienečnom odklade výkonu trestu je rozhodujúca skúšobná doba, nakoľko ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil /tzn. ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o (ne)osvedčení sa bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu/, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.

Z uvedeného vyplýva, že vo Vami uvedenom prípade dochádza k takpovediac zahladeniu odsúdenia automaticky, po tom, ako sa v skúšobnej dobe odsúdený osvedčí, resp. po tom, ako nastanú zákonné podmienky na to, aby sa malo za to, že sa osvedčil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, mám v registri trestov podmienku, ktorá trvala pol roka. Podmienka už je dlhú dobu prepadnutá, ale stále je v registri. Potrebujem čistý register kvôli práci. Môžte mi dať prosím telefónny alebo iný kontakt na niekoho kde si to vybavím?

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň, po uplynutí každej skúšobnej musí podľa Trestného zákona rozhodnúť o osvedčení súd, ktorý podmienku uložil. Súd rozhodne o osvedčení vtedy, ak zistí, že ste počas skúšobnej doby viedli riadny život, nespáchali žiadny iný trestný čin ani priestupok. Trestný zákon však upravuje aj možnosť, keby súd o Vašom osvedčení bez Vašej viny nerozhodol v lehote jedného roka od uplynutia skúšobnej doby. Ak súd v tejto lehote bez Vašej viny (t.j. nečinnosť súdu alebo zdržanie rozhodovania o osvedčení neboli ovplyvnené dôvodmi na Vašej strane) má sa zo zákona za to, že ste sa osvedčili. Tzn. že sa má na Vás hľadieť ako keby ste neboli odsúdený. V prípade, že sú u Vás splnené podmienky na osvedčenie zo zákona, postačuje o tom upovedomiť súd a tiež orgán, ktorý vedie register trestu odňatia slobody (prokuratúra). Nie je možné Vám poskytnúť priamo telefonický kontakt na pracovníka, nakoľko v takýchto prípadoch je vždy vhodnejšie postupovať písomne a príslušné orgány upovedomiť o naplnení zákonných podmienok osvedčenia po uplynutí skúšobnej doby (podanie treba adresovať konkrétne k Vášmu prípadu - uviesť spisovú značku).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

10. 7. 2014 ma chytili v Rakúsku pri trestnom čine Neoprávnene napomáhanie vstupu do krajiny. Odvtedy som bol vo väzbe a 15. Októbra ma odsúdili na 24 mesiacov s tým, že si mám odsedieť 8 mesiacov ale pustili ma už po dvoch čiže v 19. Decembra 2014 som išiel domov a mal som podmienku 3 roky, ktorá mi už skončila plus zákaz vstupu do krajiny na 7 rokov čo je do 2021. Ale počul som, že po 3 rokoch môžem skúsiť požiadať o zahladenie trestu, že niekedy to prejde. Tak chcel by som to skúsiť, keďže som nikdy predtým nebol trestaný a odvtedy chodím do práce a žijem normálnym životom.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Otázka bola zodpovedaná v podotázkach dňa 26.5.2018 - link tu : https://ficek.sk/pravna-poradna/question-preview/30038#subquestion-36805.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Do SBS kurzu pýtali odo mňa odpis. Je možné, že v odpise som mal dva zápisy, pričom viem len o jednom? Boli to len podmienky malé, ale predsa. Nebude to brať SBS-kurz, ako neprijateľné? Veľmi sa toho obávam i, keď to je 10 rokov a viac. Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2018)

Dobrý deň, bezúhonnosť v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti (zákon o SBS) je definovaná v ustanovení § 13. Podľa tohto ustanovenia sa za bezúhonného považuje ten, komu boli odsúdenia zahladené. Za bezúhonného sa nepovažuje iba ten, kto bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo iný trestný čin s nepodmienečným trestom viac ako 12 mesiacov. Vy ste vo svojej otázke uviedli, že išlo o podmienečné odsúdenia a je tomu viac ako 10 rokov. Z týchto skutočností je možné vyvodiť, že vo Vašom prípade boli tieto odsúdenia pravdepodobne už zahladené a hľadí sa na Vás ako keby ste neboli odsúdený. Bez detailnej znalosti Vášho odpisu a tam evidovaných záznamov to však nie je možné uviesť s istotou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, 15. 3. 2013 som dostal podmienku 3 mesiace na dva roky, aj vodičský preukaz som mal zadržaný na dva roky. V podmienke som obstál. Chcel by som sa Vás opýtať, či mi tento trest ostane aj v registri do konca života a taktiež sa chcem opýtať, keď požiadam o výpis z registra trestov budem to tam mať, alebo treba podať žiadosť na zahladenie trestu? Ďakujem za Vašu ochotu.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.03.2018)

Dobrý deň. Z informácií uvedených v zadanej otázke vyplýva, že v skúšobnej dobe sa sa osvedčili. Podľa ustanovenia § 50 ods. 7 Trestného zákona (a tiež podľa ustanovenia § 52 ods. 4 Trestného zákona) platí, že: "Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený." Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že ak ste sa osvedčili, hľadí sa na Vás, akoby ste neboli odsúdený.

Z uvedených dôvodov by ste už nemali mať záznam vo výpise z registra trestov. Pritom o výmaz záznamu z registra trestov v takýchto prípadoch netreba žiadať. Ak ho tam však stále máte, podajte návrh na súd na osvedčenie sa v skúšobnej dobe.

Pre úplnosť však uvádzam, že v odpise z registra trestov záznam zostáva, aj keď sa na Vás hľadí, akoby ste neboli odsúdený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý večer, prajem. Chcem sa opýtať, aj keď čítam, že v mojom prípade je to 3 roky na vymazanie trestu lebo som bol odsúdený na 6 mesiacov nepodmienečne a uplynuli skoro 2 roky po prepustení na PP.  Teda otázka. Je reálna šanca pri požiadaní súdu zahladiť register trestov, aj keď nemám splnený minimálne 3 ročnú lehotu? Ide o to , že sa nemôžem riadne zamestnať vediem krásny plnohodnotný život s priateľkou a k tomu čakáme prírastok do rodiny, ale ja ako hlava mladej rodinky nie som kvôli svojej minulosti schopný sa riadne zamestnať, ale len ako brigádnik. Je tam aspoň maličká šanca alebo možná výnimka, aj keď som ešte nesplnil lehotu? Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2018)

 

Dobrý večer,  

na Vašu  otázku uvádzame nasledovné :

Problematika žiadosti o zahladenie odsúdenia je častou otázkou v našej poradni. 

Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť podmienky v zmysle ust. § 92 Trestného zákona.  Zo zákona platí : 

"(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)."

Pre urýchlenie konania je vhodné zaslať žiadosť na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 Trestného poriadku). Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Na záver si Vám dovoľujem uviesť, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia. Rovnako je treba uviesť, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť.

V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. policajt). Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov. Zákon v tomto smere nepozná výnimku na skrátenie lehoty podľa  § 92 Trestného zákona.

Odporúčame po uplynutí lehoty kontaktovať advokáta, ktorý Vám predmetnú žiadosť sformuluje. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý večer, prosím o radu. Dňa 14. 2. 2018 mi okresný súd zahladil trest. Dnes 5. 3. 2018 som si bol spraviť výpis z registra a stále to tam mám. Prosím, kedy mi to z registra zmizne? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2018)

Dobrý deň. Ak súd rozhodol o zahladení odsúdenia, pričom toto rozhodnutie je právoplatné, orgán, ktorý vedie register trestov - Generálna prokuratúra SR, by mala na základe informácií z príslušného súdu zabezpečiť výmaz trestu tak, aby ste mali "čistý" výpis z registra trestov.

Nie je však vylúčené, že zahladenie Vášho odsúdenia ešte generálna prokuratúra nespracovala. Môžete preto poslať na generálnu prokuratúru list, ku ktorému priložíte rozhodnutie o zahladení odsúdenia a požiadate, aby generálna prokuratúra zosúladila záznamy v registri trestov so súčasným stavom, kedy sa na Vás hľadí, akoby ste neboli odsúdený.

Pre úplnosť len dodávam, že po zahladení odsúdenia by ste mali mať "čistý" výpis z registra trestov, avšak v odpise z registra trestov záznam zostane.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, v 22. 2. 2013 som bol odsúdený podľa zákona §171/1 Tr. Z. 300/2005 na odňatie slobody podmienečne na 4 mesiace so skúšobnou dobou v trvaní 2 rokov s právoplatnosťou od 8. 3. 2013 do 8. 3. 2015. Chcem sa spýtať: 1. Prečo, alebo aký dôvod môže byt, že som do teraz nedostal list o tom že som sa osvedčil? Aj keď som počas tej doby viedol a aj naďalej vediem normálny život bez prešľapu. 2. Ako postupovať v takomto prípade s vytretim záznamu z výpisu, lebo mi tam ešte stále figuruje tento záznam a potrebujem čistý register k živnosti, to ješt je potrebný list o tom že som sa osvedčil, ktorý som do teraz neobržal k vytretiu záznamu z výpisu registra?, musím podať žiadosť?, alebo sa vytrie sám po uplynutí nejakej doby? 3. Vlastne ako vôbec zistím, či som obstál, alebo neobstál skúšobnú dobu ak mi o tom nič neposlali? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2018)

Dobrý deň. Ak ste boli v minulosti odsúdený pre trestný čin, za čo Vám bol uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky, tak platí, že ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o tom, že ste sa osvedčili alebo že trest odňatia slobody vykonáte, má sa za to, že ste sa osvedčili. Uvedené vyplýva priamo z ustanovenia § 50 ods. 5 Trestného zákona.

Pritom ak nastal spomenutý účinok osvedčenia sa, tak sa na Vás hľadí, akoby ste neboli odsúdený (ustanovenie § 50 ods. 7 Trestného zákona). Inak povedané, k zahladeniu odsúdenia došlo automaticky, a teda nie je potrebné oň žiadať. V takom prípade by ste mali mať výpis registra trestov bez záznamu.

S ohľadom na uvedené, ak máte tento "starý" záznam stále vo výpise z registra trestov, zrejme došlo k pochybeniu štátnych orgánov. Odporúčam Vám preto zaslať na Generálnu prokuratúru SR (orgán ktorý vedie register trestov) list, v ktorom požiadate o zosúladenie údajov vo výpise z registra trestov so skutočnosťou. V liste môžete poukázať aj na vyššie spomenuté zákonné ustanovenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk