Žiadosť o zahladenie odsúdenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať že akú žiadosť, alebo dokument mám poslať na vymazanie z registra trestov? Potreboval by som súrne zmazať trest (kvôli práci) a neviem presný postup. Existuje nejaká stránka kde si to môžem stiahnuť? Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Dobrý deň. Na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené v § 92 Trestného zákona. Podľa ods. 1 a 2 uvedeného ustanovenia:

(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)

Pre urýchlenie konania je vhodné zaslať žiadosť na prísluśný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 Trestného poriadku). Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Na záver si Vám dovoľujem dať do pozornosti, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia. Rovnako je potrebné uvedomiť si, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. pri nástupe do práce pre SBS). Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Žijem už asi 15 rokov v Nemecku. Po vyžiadaní registra trestov mi prišiel 4 stranový európsky register trestov.
Na slovenskom výpise sa nachádza trestný čin z podvodu z roku 2017. Čin sa stal v Nemecku a tu sme za to zaplatili pokutu. Prekvapilo ma, že sa to vôbec objavilo v slovenskom výpise.
Môže sa požiadať o vymazanie? Ak áno kde a ako?

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň,

o vymazanie môžete požiadať. Na výmaz záznamu z výpisu registra trestov bude potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť určité podmienky, ktoré sú uvedené v § 92 Trestného zákona. Podľa predmetného ustanovenia ods. 1 a 2 uvádza:

(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)

Odporúčame vám podať žiadosť na na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 Trestného poriadku). Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Na záver vás musím upozorniť na fakt, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia.  V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa väčšinou predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní. Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý večer, prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku. V prípade uloženia podmienečného trestu odňatia slobody (zo zákona som sa už osvedčil), zakazu činnosti (k uplynutiu skúšobnej doby ešte chyba 1 mesiac) a ochranného opatrenia - ambulantnej protialkoholickej liečby (liečbe som sa už podrobil a lekár usúdil, že už naďalej moje návštevy nie sú potrebné ešte pred 2 rokmi) za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu). Rad by som sa dozvedel, či príde automaticky k zahladeniu všetkých trestov aj ochranného opatrenia naraz po uplynutí podmienky na uložený zákaz činnosti alebo, či dochádza k výmazu postupne po osvedčení. A ešte by ma zaujímalo akým spôsobom dôjde aj k výmazu ochranného opatrenia?

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

trest zákazu činnosti sa zahladzuje jeho vykonaním (§ 92 ods. 2 Trestného zákona). Pokiaľ Vám bol uložený podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou, v takom prípade po jej uplynutí súd rozhoduje o tom, či ste sa osvedčili, alebo nie. Ak rozhodne, že ste sa osvedčili, tak sa týmto rozhodnutím na Vás hľadí, ako na neodsúdeného. Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o osvedčení sa bez toho, že by ste na tom mali vinu, má sa za to, že sa ste sa osvedčili. Aj v takomto prípade by sa na Vás uplynutím tohto 1 roka hľadelo ako na neodsúdeného.

Pokiaľ ide o ochranné opatrenie, podľa § 74 ods. 2 Trestného zákona Ochranné liečenie potrvá, kým to vyžaduje jeho účel. Trvanie ochranného liečenia uloženého páchateľovi, ktorý užíva návykovú látku a spáchal trestný čin pod jej vplyvom alebo v súvislosti s jej užívaním, môže byť však ukončené, ak sa počas jeho výkonu zistí, že jeho účel nemožno dosiahnuť. O prepustení z ochranného liečenia rozhoduje súd.

O prepustení z ochranného liečenia alebo o jeho skončení rozhodne predseda senátu súdu, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva.

Odporúčam požiadať súd o rozhodnutie o skončení ochranného liečenia, ku ktorému priložíte aj správu od lekára. 

Ak to zhrniem, zákaz činnosti sa zahladí vykonaním, ochranné liečenie zanikne naplnením jeho účelu a o jeho skončení rozhodne predseda senátu, ďalej sa už nezahladzuje. Pokiaľ ide o "podmienku", platí vyššie uvedené.

Podľa zákona o registri trestov Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

V odpise budú figurovať všetky uložené sankcie, aj po zahladení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, dosť tomuto nerozumiem, prosím o výklad konkrétneho prípadu. Odsúdenie bolo podmienečne na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Kedy najskôr možno požiadať o zahladenie trestu? Vďaka.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň. Pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody je upravený určitý osobitný režim zahladenia odsúdenia. Podstata zahladenia odsúdenia spočíva v tom, že po uplatnení tohto inštitútu sa na odsúdeného hľadí, akoby odsúdený nebol.

Pri podmienečnom odklade výkonu trestu je rozhodujúca skúšobná doba, nakoľko ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil /tzn. ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o (ne)osvedčení sa bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu/, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.

Z uvedeného vyplýva, že vo Vami uvedenom prípade dochádza k takpovediac zahladeniu odsúdenia automaticky, po tom, ako sa v skúšobnej dobe odsúdený osvedčí, resp. po tom, ako nastanú zákonné podmienky na to, aby sa malo za to, že sa osvedčil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, mám v registri trestov podmienku, ktorá trvala pol roka. Podmienka už je dlhú dobu prepadnutá, ale stále je v registri. Potrebujem čistý register kvôli práci. Môžte mi dať prosím telefónny alebo iný kontakt na niekoho kde si to vybavím?

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň, po uplynutí každej skúšobnej musí podľa Trestného zákona rozhodnúť o osvedčení súd, ktorý podmienku uložil. Súd rozhodne o osvedčení vtedy, ak zistí, že ste počas skúšobnej doby viedli riadny život, nespáchali žiadny iný trestný čin ani priestupok. Trestný zákon však upravuje aj možnosť, keby súd o Vašom osvedčení bez Vašej viny nerozhodol v lehote jedného roka od uplynutia skúšobnej doby. Ak súd v tejto lehote bez Vašej viny (t.j. nečinnosť súdu alebo zdržanie rozhodovania o osvedčení neboli ovplyvnené dôvodmi na Vašej strane) má sa zo zákona za to, že ste sa osvedčili. Tzn. že sa má na Vás hľadieť ako keby ste neboli odsúdený. V prípade, že sú u Vás splnené podmienky na osvedčenie zo zákona, postačuje o tom upovedomiť súd a tiež orgán, ktorý vedie register trestu odňatia slobody (prokuratúra). Nie je možné Vám poskytnúť priamo telefonický kontakt na pracovníka, nakoľko v takýchto prípadoch je vždy vhodnejšie postupovať písomne a príslušné orgány upovedomiť o naplnení zákonných podmienok osvedčenia po uplynutí skúšobnej doby (podanie treba adresovať konkrétne k Vášmu prípadu - uviesť spisovú značku).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

10. 7. 2014 ma chytili v Rakúsku pri trestnom čine Neoprávnene napomáhanie vstupu do krajiny. Odvtedy som bol vo väzbe a 15. Októbra ma odsúdili na 24 mesiacov s tým, že si mám odsedieť 8 mesiacov ale pustili ma už po dvoch čiže v 19. Decembra 2014 som išiel domov a mal som podmienku 3 roky, ktorá mi už skončila plus zákaz vstupu do krajiny na 7 rokov čo je do 2021. Ale počul som, že po 3 rokoch môžem skúsiť požiadať o zahladenie trestu, že niekedy to prejde. Tak chcel by som to skúsiť, keďže som nikdy predtým nebol trestaný a odvtedy chodím do práce a žijem normálnym životom.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Otázka bola zodpovedaná v podotázkach dňa 26.5.2018 - link tu : https://ficek.sk/pravna-poradna/question-preview/30038#subquestion-36805.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Do SBS kurzu pýtali odo mňa odpis. Je možné, že v odpise som mal dva zápisy, pričom viem len o jednom? Boli to len podmienky malé, ale predsa. Nebude to brať SBS-kurz, ako neprijateľné? Veľmi sa toho obávam i, keď to je 10 rokov a viac. Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2018)

Dobrý deň, bezúhonnosť v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti (zákon o SBS) je definovaná v ustanovení § 13. Podľa tohto ustanovenia sa za bezúhonného považuje ten, komu boli odsúdenia zahladené. Za bezúhonného sa nepovažuje iba ten, kto bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo iný trestný čin s nepodmienečným trestom viac ako 12 mesiacov. Vy ste vo svojej otázke uviedli, že išlo o podmienečné odsúdenia a je tomu viac ako 10 rokov. Z týchto skutočností je možné vyvodiť, že vo Vašom prípade boli tieto odsúdenia pravdepodobne už zahladené a hľadí sa na Vás ako keby ste neboli odsúdený. Bez detailnej znalosti Vášho odpisu a tam evidovaných záznamov to však nie je možné uviesť s istotou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, 15. 3. 2013 som dostal podmienku 3 mesiace na dva roky, aj vodičský preukaz som mal zadržaný na dva roky. V podmienke som obstál. Chcel by som sa Vás opýtať, či mi tento trest ostane aj v registri do konca života a taktiež sa chcem opýtať, keď požiadam o výpis z registra trestov budem to tam mať, alebo treba podať žiadosť na zahladenie trestu? Ďakujem za Vašu ochotu.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.03.2018)

Dobrý deň. Z informácií uvedených v zadanej otázke vyplýva, že v skúšobnej dobe sa sa osvedčili. Podľa ustanovenia § 50 ods. 7 Trestného zákona (a tiež podľa ustanovenia § 52 ods. 4 Trestného zákona) platí, že: "Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený." Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že ak ste sa osvedčili, hľadí sa na Vás, akoby ste neboli odsúdený.

Z uvedených dôvodov by ste už nemali mať záznam vo výpise z registra trestov. Pritom o výmaz záznamu z registra trestov v takýchto prípadoch netreba žiadať. Ak ho tam však stále máte, podajte návrh na súd na osvedčenie sa v skúšobnej dobe.

Pre úplnosť však uvádzam, že v odpise z registra trestov záznam zostáva, aj keď sa na Vás hľadí, akoby ste neboli odsúdený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý večer, prajem. Chcem sa opýtať, aj keď čítam, že v mojom prípade je to 3 roky na vymazanie trestu lebo som bol odsúdený na 6 mesiacov nepodmienečne a uplynuli skoro 2 roky po prepustení na PP.  Teda otázka. Je reálna šanca pri požiadaní súdu zahladiť register trestov, aj keď nemám splnený minimálne 3 ročnú lehotu? Ide o to , že sa nemôžem riadne zamestnať vediem krásny plnohodnotný život s priateľkou a k tomu čakáme prírastok do rodiny, ale ja ako hlava mladej rodinky nie som kvôli svojej minulosti schopný sa riadne zamestnať, ale len ako brigádnik. Je tam aspoň maličká šanca alebo možná výnimka, aj keď som ešte nesplnil lehotu? Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2018)

 

Dobrý večer,  

na Vašu  otázku uvádzame nasledovné :

Problematika žiadosti o zahladenie odsúdenia je častou otázkou v našej poradni. 

Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť podmienky v zmysle ust. § 92 Trestného zákona.  Zo zákona platí : 

"(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)."

Pre urýchlenie konania je vhodné zaslať žiadosť na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 Trestného poriadku). Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Na záver si Vám dovoľujem uviesť, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia. Rovnako je treba uviesť, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť.

V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. policajt). Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov. Zákon v tomto smere nepozná výnimku na skrátenie lehoty podľa  § 92 Trestného zákona.

Odporúčame po uplynutí lehoty kontaktovať advokáta, ktorý Vám predmetnú žiadosť sformuluje. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý večer, prosím o radu. Dňa 14. 2. 2018 mi okresný súd zahladil trest. Dnes 5. 3. 2018 som si bol spraviť výpis z registra a stále to tam mám. Prosím, kedy mi to z registra zmizne? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2018)

Dobrý deň. Ak súd rozhodol o zahladení odsúdenia, pričom toto rozhodnutie je právoplatné, orgán, ktorý vedie register trestov - Generálna prokuratúra SR, by mala na základe informácií z príslušného súdu zabezpečiť výmaz trestu tak, aby ste mali "čistý" výpis z registra trestov.

Nie je však vylúčené, že zahladenie Vášho odsúdenia ešte generálna prokuratúra nespracovala. Môžete preto poslať na generálnu prokuratúru list, ku ktorému priložíte rozhodnutie o zahladení odsúdenia a požiadate, aby generálna prokuratúra zosúladila záznamy v registri trestov so súčasným stavom, kedy sa na Vás hľadí, akoby ste neboli odsúdený.

Pre úplnosť len dodávam, že po zahladení odsúdenia by ste mali mať "čistý" výpis z registra trestov, avšak v odpise z registra trestov záznam zostane.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, v 22. 2. 2013 som bol odsúdený podľa zákona §171/1 Tr. Z. 300/2005 na odňatie slobody podmienečne na 4 mesiace so skúšobnou dobou v trvaní 2 rokov s právoplatnosťou od 8. 3. 2013 do 8. 3. 2015. Chcem sa spýtať: 1. Prečo, alebo aký dôvod môže byt, že som do teraz nedostal list o tom že som sa osvedčil? Aj keď som počas tej doby viedol a aj naďalej vediem normálny život bez prešľapu. 2. Ako postupovať v takomto prípade s vytretim záznamu z výpisu, lebo mi tam ešte stále figuruje tento záznam a potrebujem čistý register k živnosti, to ješt je potrebný list o tom že som sa osvedčil, ktorý som do teraz neobržal k vytretiu záznamu z výpisu registra?, musím podať žiadosť?, alebo sa vytrie sám po uplynutí nejakej doby? 3. Vlastne ako vôbec zistím, či som obstál, alebo neobstál skúšobnú dobu ak mi o tom nič neposlali? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2018)

Dobrý deň. Ak ste boli v minulosti odsúdený pre trestný čin, za čo Vám bol uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky, tak platí, že ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o tom, že ste sa osvedčili alebo že trest odňatia slobody vykonáte, má sa za to, že ste sa osvedčili. Uvedené vyplýva priamo z ustanovenia § 50 ods. 5 Trestného zákona.

Pritom ak nastal spomenutý účinok osvedčenia sa, tak sa na Vás hľadí, akoby ste neboli odsúdený (ustanovenie § 50 ods. 7 Trestného zákona). Inak povedané, k zahladeniu odsúdenia došlo automaticky, a teda nie je potrebné oň žiadať. V takom prípade by ste mali mať výpis registra trestov bez záznamu.

S ohľadom na uvedené, ak máte tento "starý" záznam stále vo výpise z registra trestov, zrejme došlo k pochybeniu štátnych orgánov. Odporúčam Vám preto zaslať na Generálnu prokuratúru SR (orgán ktorý vedie register trestov) list, v ktorom požiadate o zosúladenie údajov vo výpise z registra trestov so skutočnosťou. V liste môžete poukázať aj na vyššie spomenuté zákonné ustanovenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 28. 1. 2014 mi bol trestným rozkazom uložený trest odňatia slobody v trvaní 4 mesiace so skúšobnou dobou na jeden rok za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Dňa 17. 6. 2015 mi bolo doručené uznesenie zo súdu, že som sa osvedčil. Dňa 12. 7. 2016 som si požiadal o výpis registra trestov, kde som mal ešte stále zápis. Je nutné v mojom prípade poslať žiadosť o zahľadenie testu alebo výmaz z registra trestov? Ak áno, po akej dobe od osvedčenia sa? A na okresný súd, či prokuratúru? Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.12.2017)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že Vám bol uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom, pričom súd rozhodol o tom, že ste sa v skúšobnej dobe osvedčili. V takom prípade platí, že by sa na Vám malo hľadieť, ako keby ste neboli odsúdený.

Podľa ustanovenia § 50 ods. 7 Trestného zákona (a tiež ustanovenia § 52 ods. 4 Trestného zákona) platí, že: "Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený."

S poukazom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie by ste nemali mať záznam vo výpise z registra trestov. Pre úplnosť však dodávam, že ak sa jednalo nie o výpis, ale odpis z registra trestov, tak v odpise z registra trestov sú zaznamenané aj zahladené tresty.

Vzhľadom na to, že vo Vašom prípade malo dôjsť (resp. došlo) k zahladeniu odstúpenia priamo zo zákona, nie je nutné podávať žiadosť o zahladenie odsúdenia. Každopádne však môžete zaslať na Generálnu prokuratúru SR (ktorá vedie register trestov) podanie, v ktorom požiadate, aby sa záznam v registri zosúladil so skutočnosťou. V tomto podaní tiež poukážte na uznesenie, ktorým súd vyslovil, že ste sa osvedčili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako by bolo možné postupovať v prípade, ak jeden známy bol odsúdený na jeden rok, ale prešlo už odvtedy 32 rokov. Akým spôsobom je možné požiadať o zahladenie odsúdenia, aby mal čistý výpis z registra trestov, do nového zamestnania? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na uplynutý od čas výkonu trestu odňatia slobody je možné podať na miestne príslušný súd (podľa bydliska osoby) žiadosť o zahladenie odsúdenia. V žiadosti je potrebné najmä identifikovať odsúdenie dotyčnej osoby, splnenie hmotnoprávnych podmienok zahladenia odsúdenia, uviesť dôvody takého postupu... V takýchto prípadoch postupujeme tak, že  osoba, ktorá chce svoje odsúdenie zahladiť nám zašle fotokópiu súdneho rozhodnutia spolu s výpisom z registra trestov. Následne je možné žiadosť o zahladenie odsúdenia vypracovať a podať príslušnému súdu v zastúpení (súd komunikuje vtedy s advokátom osoby) alebo vypracovať žiadosť v mene osoby, ktorá si následne žiadosť podá sama. Výber z týchto možností závisí výlučne na vôli osoby, ktorá chce požiadať o zahladenie odsúdenia, najmä s ohľadom na komunikáciu so súdom, zisťovania aktuálneho stavu veci, doručovania písomností zo súdu... V prípade, že by ste mali záujem o poskytnutie právnej služby v tejto záležitosti kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej stránke a dohodneme sa na ďalšom postupe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, v roku 1996 som bol odsúdený na osem mesiacov nepodmienečne za krádež. V roku 2010 som si podal žiadosť o zahladenia odsúdenia v registri trestov, aby som si mohol založiť živnosť. Na základe papiera z okresného súdu Senica mi ju vystavujú, teraz som si však vyžiadal výpis kvôli práci a stále je tam záznam viete mi poradiť ako mám postupovať ďalej, a či sa nedá urýchliť konanie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na čas, ktorý uplynul od podania žiadosti o zahladenie odsúdenia mám za to, že vo Vašej veci mali byť už dávno rozhodnuté a vzhľadom na to, že stále je záznam uvedený vo výpise z registra trestov očividne pochybil príslušný súd a vo Vašej veci vôbec nekonal. V prvom rade Vám odporúčam obrátiť sa na infocentrum Okresného súdu Senica a informovať sa o stave Vašej právnej veci. Uveďte im spisovú značku trestného konania, v ktorom ste boli odsúdený, prípadne Vaše meno, priezvisko a dátum narodenia. Ak Vám pracovníčka infocentra uvedie, že vo Vašej veci nebolo ešte rozhodnuté alebo že vôbec neevidujú Vaše podanie, bude potrebné súd urgovať alebo podať novú žiadosť o zahladenie odsúdenia. Po podaní žiadosti o zahladenie odsúdenia súdy zvyčajne rozhodnú o zahladení odsúdenia do 3-4 mesiacov od podania žiadosti. V prípade, že by ste potrebovali v tejto právnej veci pomôcť kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej internetovej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, v roku 2013 som bol odsúdený za výtržníctvo na 16 mesiacov s podmienkou na 30 mesiacov. Podmienka mi skončila pred1, 5 rokmi. Chcem požiadať o zahladenie odsúdenia, alebo mám žiadať o rozhodnutie o osvedčení. Počíta sa doba trestu alebo doba podmienky. Potrebujem sa zamestnať. Ďakujem za odpoveď. P. S. Ako sa preukazuje, že som sa vzorným správaním napravil pár. 92 ods. 3, že som viedol riadny život, bez trestu alebo priestupku nestačí? Je pravda, že ak mi súd zamietne tak musím čakať rok na novú žiadosť.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./  V otázke píšete, že ste  v r. 2013 ste bol podmienečne odsúdený na 16 mesiacov s podmienečným odkladom na dobu 30 mesiacov. Teda podmienka Vám uplynula cca v r. 2015, teda doba už uplynula ak by ste bol aj odsúdený v 12/2013  (+2,5 roka). Pre presné určenie lehoty je potrebné vychádzať z dátumu právoplatnosti rozsudku.

2./ Podľa Trestného zákona  súd pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.  Následne platí, že ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.

3./ Podľa Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre krajské a okresné súdy  súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia súdu prvého stupňa vyžaduje v lehotách určených predsedom senátu najmenej raz ročne od právoplatnosti rozhodnutia odpis registra trestov a ďalšie potrebné podklady na posúdenie spôsobu života odsúdeného a dodržiavania uložených obmedzení. Ak bola odsúdenému uložená povinnosť nahradiť spôsobenú škodu, u poškodeného zistí, či odsúdený prejavil v skúšobnej dobe snahu nahradiť škodu.

 

4./ Vychádzame z predpokladu, že v skúšobnej dobe ste sa nedopustil žiadneho trestného činu. Následne podľa cit. vyhlášky zamestnanec súdu oznamuje Generálnej prokuratúre - registru trestov, že podmienečne odsúdený v skúšobnej  dobe osvedčil.

5./  Záver : Požiadajte o výpis z registra trestov, v ktorom by už nemal uvedený trest figurovať, nakoľko zo zákona došlo k jeho zahladeniu zo zákona uplynutím lehoty.  To znamená, že z Vašej strany nie je potrebné podávať žiadnu žiadosť na súd.

 

Len poznamenávame, že v prípade odpisu z registra trestov odsúdenie aj keď je zahladené tam bude figurovať stále.

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať, že spáchal som prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (alkohol), za ktorý som dostal trest odňatia slobody na 2 mesiace s podmienečným odkladom na jeden rok a zákaz viesť akékoľvek motorové vozidlo na 2 roky, zápis v trestnom registri mi ostal. Rok ubehol a nakoľko potrebujem na nástup do práce čistý trestný register, sa pýtam ako, a či je možné tento záznam vymazať.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, záznam z registra trestov sa po uplynutí skúšobnej doby automaticky nevyčisťuje a Vaše odsúdenie sa nezahladzuje. K tomu je potrebné, aby súd rozhodol o tom, či ste sa v rámci skúšobnej doby osvedčili alebo nie. Tzn. že súd bude rozhodovať v súlade s ustanovením § 420 TP v spojení s §§ 418 a 419 Trestného poriadku. Až potom ako súd zistí, či ste viedli v rámci skúšobnej doby riadny život, či ste nespáchali iný trestný čin... vysloví, že sa v rámci skúšobnej doby osvedčili. Až právoplatnosťou uznesenia o osvedčení sa Vaše odsúdenie zahladí. Rovnako sa bude na Vás hľadieť ako na neodsúdeného, ak márne (t.j. súd bez Vašej viny nerozhodne o tom, či ste sa osvedčili) uplynie rok od skončenia skúšobnej doby. Treba však vedieť i to, že trest zákazu činnosti sa zahladí až keď uplynie trest. T.j. aj keby dosiahnete zahladenie za odsúdenie na trest odňatia slobody, vo výpise z registra trestov budete mať až do uplynutia trestu zaznamenaný trest zákazu činnosti viesť mot. vozidlo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň. V roku 1992 som spravil ako 16 ročný jednu hlúposť ako spolupáchateľ a dostal som podmienečný trest 1 rok na 6 mesiacov. Osvedčil som sa a po roku mi prišlo o tom aj vyrozumenie. Pred pár rokmi som si dal robiť odpis z registra trestov a bol bez záznamu. Na súde, ktorý vtedy rozhodoval o mojom treste bolo v rozsudku uvedené, že mi trest nepôjde ani do záznamov. Vec som považoval za uzavretú. Momentálne si hľadám prácu v SBS a tam odo mňa žiadali "odpis" z registra trestov kde je záznam o mojom treste. Je tam aj uvedené, že sa na mňa pozerá ako by som nebol súdený ale je to tam a bojím sa, že keď ten odpis predložím v práci zamestnávateľ sa na mňa bude pozerať inak. Je možné zariadiť, aby v odpise nebol ten záznam uvedený? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2017)

Dobrý deň, z odpisu z registra trestov nie je možné trest vymazať. Každý človek má v odpise z registra trestov všetky tresty, ktoré mu v minulosti boli uložené. Hľadí sa na Vás ale ako na osobu neodsúdenú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, v decembri mi prišiel list od okresného súdu. Mám ročnú podmienku, papiere, ktoré mi prišli som zahodila (podmienka konci v decembri tohto roka). Chcela by som sa Vás spýtať, chcem si podať žiadosť o vymazanie podmienky z výpisu registra kvôli práci. Na internete som našla vzor žiadosti ale vzhľadom k tomu, že som papiere vyhodila neviem pod akým číslom to je resp. môj trest, evidovaný". Viete mi prosím Vás poradiť kde by som to zistila? Ďakujem.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2017)

Dobrý deň,

spisovú značku môžete zistiť dopytom na Informačné centrum daného súdu. Dopyt môžete vykonať aj telefonicky. Súd by mal zistiť číslo konania aj podľa Vášho mena a priezviska, resp. dátumu narodenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, Koncom mája 2016 mi bol vymeraný za krádež podmienečný trest odňatia slobody 3 mesiace na skúšobnú dobu 15 mesiacov. Od 1. 9. 2017 mi bude končiť podmienka. Chcem sa opýtať, že ako v mojom prípade mám postupovať ohľadom zahľadenia trestu a výmazu z výpisu registra trestu kvôli zamestnaniu. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, je potrebné podať návrh na súd, ktorý rozhodoval o treste. Súd rozhodne o zahladení odsúdeniaa bude sa na Vás hľadieť ako na neodsúdeného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

V roku 2015 mi bol obobraty vodičský preukaz pre alkohol na pol roka. V máji 2016 som robil skúšky v autoškole a zaplatil som pokutu 500eur. Chcem sa opýtať, či mám aj zápis v registri trestov a ako mám požiadať o jeho vymazanie.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ste porušili zákon o cestnej premávke a Váš skutok bol vyhodnotený ako trestný čin, teda naplnili sa všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu, pričom ste boli uznaný za vinného, potom by ste mali mať aj záznam v registri trestov. Ak teda disponujete rozhodnutím trestného súdu o Vašej vine, môžete si podať žiadosť o výpis z registra trestov. Keďže Vám bol uložený trest zákazu činnosti a peňažná pokuta, v zmysle trestného zákona sa trest zahladzuje ich vykonaním. Inak povedané, ak uplynul trest zákazu činnosti a uhradili ste pokutu, mal by byť Váš trest zahladený. Ako som však uviedol, môžete si to overiť žiadosťou o výpis z registra trestov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, po uplynutí dvoj ročnej podmienky mi prišiel list o osvedčení. Dal som si urobiť výpis z registra a stále tam evidujem rovnaký stav. Chcel by som sa spýtať, či by som už nemal mať vec zahladenu, a teda čistý výpis z registra. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, asi pravdepodobne ešte neprešiel dostatočný čas, kým to stihli vymazať zo systému. Možno ste to zisťovali ešte príliš skoro. Majú to vymazať automaticky bez Vašej žiadosti.

Môžete však poslať list na prokuratúra s kópiou tohto rozhodnutia, ktoré ste dostali a požiadať ich o výmaz údaja v systéme.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, Bol mi odobratý vodičák na dobu 2 roky s finančným trestom 1000 eur, ktorý som zaplatila požiadala som si o odpustenie po polovici a súd mi vrátil vodičské oprávnenie s 12 mesačnou skúšobnou dobou. Avšak dala som si robiť výpis a bol tam záznam aj s podrobným rozpisom. Je možnosť, že mi to výmazu, keď zaziadam? Potrebujem čistý výpis kvôli zamestnaniu.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň,

v predmetnom trestnom konaní uložené tresty nebudú uvedené vo Vašom výpise z registra trestov až po ich vykonaní.

Uložený peňažný trest ste podľa toho čo uvádzate už vykonali.

Avšak pri treste zákazu činnosti súd po uplynutí výkonu polovice trestu súd upustil od výkonu jeho zvyšku a pri tomto podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti Vám súd stanovil 12-mesačnú skúšobnú dobu.

Až po uplynutí tejto skúšobnej doby bude súd posudzovať, či ste v skúšobnej dobe viedli riadny život. Ak tomu tak je, súd vysloví, že ste sa v skúšobnej dobe osvedčili. Ak nebudete viesť riadny život, súd kedykoľvek nariadi výkon zvyšku uloženého trestu.

Ak súd vysloví, že ste sa v skúšobnej dobe osvedčili, má sa za to, že trest bol vykonaný. Vykonaním trestu sa odsúdenie považuje za zahladané. Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

Z uvedeného dôvodu až po zahladení daného odsúdenia nebude toto odsúdenie a zaň uložené tresty uvedené vo výpise z registra trestov. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, v marci 2014 som bola odsúdená za spreneveru na 14 mesiacov so skúšobnou dobou 3 roky. Podmienka bude končiť 31. 3. 2017. Dovtedy a ani počas podmienky som nemala žiaden záznam, neplatila som žiadnu priestupkovú pokutu. Môžem požiadať po uplynutí podmienky o výmaz záznamu z registra trestov, alebo je potrebné nejaký čas počkať. Túto informáciu potrebujem vedieť kvôli práci. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Vaše odsúdenie bolo iba podmienečné s uloženou skúšobnou dobou bude musieť súd v prvom rade rozhodnúť o tom, či ste sa v rámci skúšobnej doby osvedčili. Takýto postup upravuje ustanovenie § 420 Trestného poriadku v spojení s § 419 Trestného poriadku. Ak potrebujete čo najskôr rozhodnutie súdu o osvedčení, bude potrebné z Vašej strany podať na príslušný návrh na postup podľa ustanovenia § 420 Trestného poriadku. Súdy totiž radi využívajú inštitút osvedčenia zo zákona, kedy podľa Trestného zákona po márnom uplynutí jednoročnej lehoty (súd nevydá rozhodnutie o osvedčení bez Vašej viny) sa má za to, že ste sa osvedčili. V prípade, že súd požiadate o čo najskoršie rozhodnutie a svoj návrh odôvodníte potrebou pre plnenie pracovných povinností, zväčša súd o osvedčení rozhodne skôr a nenechá uplynúť jednoročnú lehotu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý deň, Pán Doktor, obraciam sa na Vás so žiadosťou o pomoc, nakoľko som bol pred časom odsúdený za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo mi bol trestným rozkazom udelený trest odňatia slobody na 3 mesiace s podmienečným odkladom na 1 rok, čo sa týka trestu odňatia slobody v tomto prípade sa súd už dávnejšie vyjadril, že som sa osvedčil a hľadí sa na mňa, ako by som nebol trestaný avšak ešte do konca apríla mi platí zákaz činnosti, o odpustenie trestu po polovici som nežiadal. Viete mi poradiť, ako by som mal postupovať, aby my bol trest zahladený? Nakoľko mi stále vyskakuje zápis v registri trestov z čoho plynie nemožnosť sa kvalitné zamestnať. Taktiež by som Vás rad poprosil o radu akým spôsobom prípadne kam a ako formulovať prípadnú žiadosť o zahladenie a akým spôsobom žiadať vrátenie VP po ukončení zákazu činnosti, či adresovať žiadosť na súd alebo ak už trest uplynul tak na dopravný inšpektorát? Povinnosť psychiatrického vyšetrenia a sedenia u dopravného psychológa som už absolvoval. Veľmi pekne ďakujem za Vás čas a ochotu. S pozdravom.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Dobrý deň, o zahladenie odsúdenia požiadajte súd, ktorý rozhodoval vo Vašej veci.

Stačí podať jednoduchú žiadosť o zahladenie odsúdenia a pripojiť k nej rozsudok alebo trestný rozkaz, ktorým ste boli odsúdený. Súd o tejto žiadosti rozhodne. Urobte to tesne pred vypršaním trestu zákazu činnosti (asi 2 týždne). Uplynutím trestu zákazu činnosti sa Vám aj tento trest zahladí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobry den, bol som odsúdený na 2 mesiace podmienečné so skúšobnou dobou 1 rok za prechovávanie omamných a psychotropných látok pre vlastnú spotrebu. Po akej dobe sa mi to vymaze z registra trestov? Dakujem pekne za odpoved.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2017)

Dobrý deň, po uplynutí 1 roka (t.j podmienky, ktorú ste dostali) od právoplatnosti, môžete požiadať o zahladenie odsúdenia a to na súde, ktorý vydal rozhodnutie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobry den, pisal som Vam, ze som bol zavrety za vrazdu dostal som 11,5 roka. Po 8,5 roka som bol prepusteny na podmieku, ktora bola na 7 rokov a doma som uz 12sty rok od prepustenia, takze podmienka uz davno padla. No chcel som sa spytat ci po zahladeni si mozem spravit kurz SBS. Vopred Vam dakujem za odpoved

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň, zamestnancom SBS môže byť iba osoba, ktorá spĺňa podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Bezúhonnosť sa pri SBS preukazuje odpisom z registra trestov a nie výpisom. Rozdiel je v tom, že v odpise z registra trestov sa nachádzajú všetky odsúdenia slovenských súdov nielen tie, ktoré neboli ešte zahladené. V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. ste bezúhonný, nakoľko sa na Vás hľadí ako keby ste nebol odsúdený. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobry den, chcel by som sa Vas spytat, ze ked som bol odsudeny za vrazdu 11,5 roka a po 8,5 roka ma pustili za dobre spravanie s podmienkou na 7 rokov, doma som uz od prepustenia. V aprili 2017 bude 12 rokov. Chcem sa spytat, ci mozem podat ziadost o vymaz trestu a ak ano, tak kde to podat a ci si mozem potom spravit sbskarsky kurz. Vymaz chcem kvoli praci. Dakujem Vam vopred za Vasu odpoved este raz dakujem

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody súd po uplynutí skúšobnej doby rozhoduje o tom, či ste sa v rámci skúšobnej doby osvedčili alebo nie. Z Vašej otázky nie je zrejmé, kedy došlo k prepusteniu a akých 12 rokov uplynie v apríli 2017. Platí však, že ak súd v rámci 1 roka odo dňa uplynutia skúšobnej doby nevydá rozhodnutie o osvedčení bez Vašej viny, má sa za to, že ste sa osvedčili (osvedčenie zo zákona). Tzn. že ak vo Vašom prípade už uplynul rok odo dňa skončenia skúšobnej doby a súd ešte nevydal rozhodnutie o Vašom osvedčení, má sa za to, že ste sa osvedčili a Vaše odsúdenie sa zahladzuje. Po takomto zahladení by ste mali mať výpis z registra trestov bez záznamov. Ak lehota jedného roka uplynula a Vy máte napriek tomu záznam vo výpise z registra trestov, je potrebné o tom upovedomiť príslušný súd, aby vykonali zmenu v správe registra trestov. Ak ešte neuplynul rok odo dňa skončenia skúšobnej doby, je možné požiadať súd, aby postupoval v zmysle ustanovenia § 416 Trestného poriadku a vydal rozhodnutie o Vašom osvedčení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobry den, mam otazku mala som trest odnatie slobody podmienecne na 10 mesiacov so skušobnou dobou v trvani 1 rok a 4 mesiace do 1.11.2015 a nahrada škody. Kedy mozem poziadat o vymaz z registra trestov? Len po troch rokoch ked som dobre pochopila zákon? Potrebujem mat čisty register trestov kvoli práci. Za odpoved dakujem

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2016)

Dobrý deň, pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody platí, že súd po uplynutí skúšobnej doby rozhoduje o osvedčení sa v skúšobnej dobe. Ak súd nevydá uznesenie o osvedčení v lehote 1 roka odo dňa skončenia skúšobnej doby má sa za to, že ste sa osvedčili. V zmysle ustanovenia § 50 ods. 7 Trestného zákona sa na Vás v súčasnosti hľadí, ako keby ste nebol odsúdený. Tzn. že nakoľko súd nevydal do jedného roka od skončenia skúšobnej doby uznesenie o osvedčení, osvedčili ste sa zo zákona. Zároveň, nakoľko ste sa osvedčili, hľadí sa na Vás ako keby ste nebol odsúdený. T.j. záznam o tomto odsúdení sa vymaže z výpisu z registra trestov. Ak vo Vašom výpise z registra trestov je stále záznam o Vašom odsúdení je potrebné upovedomiť súd a správu registra trestov o tom, že sa podľa zákona na Vás hľadí ako keby ste nebol odsúdený. Na základe toho musia vymazať záznam o odsúdení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobry den, bol som odsudeny na 3 mesiace podmienecne so skusobnou dobou 1 rok v roku 2013 za spreneveru. Musim poziadat o vymaz z registra alebo je to automaticke? Dakujem pekne za radu

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2016)

Dobrý deň, ak súd nevydal v lehote 1 roka od uplynutia skúšobnej doby uznesenie o neosvedčení sa v skúšobnej dobe, osvedčili ste sa zo zákona. V súčasnosti sa na Vás v zmysle ustanovenia § 50 ods. 7 Trestného zákona hľadí ako keby ste nebol odsúdený. Príslušná správa registrov trestov musela na základe týchto skutočností zo zákona Vaše odsúdenie zahladiť. Ak napriek tomu, máte stále vo výpise z registra trestu záznam o odsúdení, je potrebné o tom upovedomiť súd a tiež správu registra trestov. Na základe toho vykonajú výmaz záznamu z Vášho výpisu z registra trestov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobry den, ja sa chcem spytat, co musim vsetko napisat do ziadosti o zahladenie trestu z roku 2005, ci musim aj napisat meno rodicov alebo kde som pracoval po vykone trestu, poprosim o radu.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2016)

Dobrý deň, 

podľa § 92 ods. 1 Trestného poriadku môže súd zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Iné tresty, ako trest odňatia slobody sa zahladzujú už ich vykonaním.

Súčasne, ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím vyššie uvedených lehôt.

Ak bol odsúdený podmienečne prepustený z výkonu trestu alebo podmienečne prepustený z výkonu trestu s dohľadom, a trest sa považuje za vykonaný dňom podmienenčného prepustenia alebo podmienečného prepustenia s dohľadom, na vyššie uvedené lehoty má vplyv skutočná dĺžka výkonu trestu odňatia slobody (nie výmera trestu odňatia slobody, na ktorú bol v rozsudku odsúdený).

Ako už z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, žiadosť o zahladenie odsúdenia by mala obsahovať najmä to, akým rozsudkom bol uložený neskôr vykonávaný trest, ďalej skutočnosť, či bol odsúdený podmienečne prepustený z výkonu trestu alebo podmienečne prepustený z výkonu trestu s dohľadom, rovnako ako aj dobu, kedy bol z výkonu trestu podmienečne prepustený, resp. kedy bol trest vykonaný. Ďalej je veľmi dôležité v tejto žiadosti rovnako preukázať, že ste po výkone trestu viedli riadny život - to preukážete napr. tým, že ste nespáchali v danej dobe žiadny priestupok ani trestný čin, že nie je proti Vám vedené žiadne takéto konanie, že ste sa zamestnal, resp. o to objektívne pokúšal, že ste si plnili svoje riadne pracovné povinnosti a pod. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobry deň, chcem sa opýtať cca pred 10 rokmi som bola odsúdená na dva roky s trojročnou podmienkou a sudca mi nakázal náhradu škody, avšak výška škody bola príliš vysoká takže túto podmienku som doposiaľ nesplnila. Chcela by som vediet, ci aj tak mozem poziadat o zahladenie alebo musim najskôr nahradiť škodu. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2016)

Dobrý deň, v prípadoch kedy odsúdený neuhradí škodu, ktorú mu uložil súd nariaďuje súd výkon podmienečne uloženého trestu odňatia slobody. Vo Vašom prípade ma prekvapuje, že tak súd nekonal a napriek nezaplateniu škody nenariadil výkon trestu. V zmysle príslušných zákonných ustanovení trestného zákona platí, že ak súd nevydá do jedného roka bez viny odsúdeného rozhodnutie o osvedčení má sa za to, že sa osvedčil. Vo Vašom prípade môže spôsobiť problém "bez Vašej viny". Súd totiž nemusel vydať toto rozhodnutie z dôvodu, že ste do dnešného dňa neuhradili škodu. V optimálnom prípade, by ste o zahladenie tohto Vášho odsúdenia ani nemuseli požiadať, zahladzuje sa zo zákona. V prípade, že máte vo výpise z registra trestov záznam bude potrebné čo najskôr uhradiť škodu a požiadať súd o vydanie rozhodnutia o Vašom osvedčení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Žiadosť o zahladenie odsúdenia (Trestné právo)

Dobrý večer.Chcem sa spýtať,v r.2002 som bol odsúdený na 12 rokov.V r.2008 som bol podmienečne prepustený s podmienkou na 6 rokov,ktorá mi skončila v r.2014.Odkedy sa prosim počíta lehota na zahľadenie odsúdenia?(koniec trestu by som mal v r.2012)Dakujem za odpoveď.

Odpoveď: Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2016)

Dobrý deň,

z Vašej otázky vyplýva, že po uplynutí skúšobnej doby súd vyslovil, že ste sa v skúšobnej dobe osvedčili. V takom prípade sa má podľa § 68 ods. 3 Trestného zákona za to, že trest bol vykonaný dňom, keď ste boli podmienečne prepustený - vo Vašom prípade teda v roku 2008.

Za uvedených okolností je následne podľa § 92 ods. 4 Trestného zákona na účely určenia doby, po ktorej je možné zahladiť Vaše odsúdenie, rozhodujúca skutočná dĺžka výkonu trestu odňatia slobody (vo Vašom prípade 6 rokov - roky 2002 až 2008).

Podľa § 92 ods. 1 písm. a) Trestného zákona súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone trestu riadny život nepretržite najmenej po dobu desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci 5 rokov.

Teda vo Vašom prípade bude možné za splnenia uvedených podmienok zahladiť odsúdenie v roku 2018 - kedy Vám uplynutie desaťročná doba od vykonania trestu.

Určitú výnimku v tomto smere predstavuje ustanovenie § 92 ods. 3 Trestného zákona, podľa ktorého ak odsúdený preukázal po výkone trestu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím uvedenej desaťročnej doby od vykonania trestu. V takomto prípade sú ale podmienky zahladenia odsúdenia prísnejšie, keďže je nutné preukázať vzorné správanie, nie len vedenie riadneho života sa v stanovenej dobe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku