Odpis z registra trestov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Odpis z registra trestov

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či by sa dalo so záznamom v odpise niečo robiť. Nejako ho obhájiť. Chcel by som sa zamestnať v štátnej správe a bojím sa, že toto bude veľký problém.

Odpoveď: Odpis z registra trestov

Dobrý deň,

 

s odpisom z registra trestov nie je možné spraviť nič. Záznamy z odpisu nie je možné zahladiť alebo iným spôsobom vymazať. Dôvod Vám uvádzam nižšie. To, či vo Vašom prípade bude na preukázanie bezúhonnosti potrebné predložiť, resp. vyžiadať výpis alebo odpis z registra trestov bude závisieť na mieste, o ktoré sa budete uchádzať.

 

Právna úprava registra trestov

 

Právnu úpravu registra trestov, t.j. ich vedenie, výpisy a odpisy z registra trestov... upravuje zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

 

V zmysle tohto zákona je medzi výpisom z registra trestov a odpisom z registra trestov jeden zásadný rozdiel. Kým vo výpise z registra trestov sú vedené iba nezahladené odsúdenia dotyčnej osoby. V odpise z registra trestov sú vedené všetky odsúdenia dotyčnej osoby, priebeh výkonu uložených trestov a tiež odsúdenia, ktoré sú zahladené.

 

Podľa ustanovenia § 11 zákona o registri trestov

Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

 

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona o registri trestov

Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o

a) každom právoplatnom odsúdení a to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky,

b) priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,

c) odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.

 

Z toho dôvodu, hoci boli Vaše odsúdenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Trestného zákona zahladené sú a podľa súčasnej právnej úpravy budú aj do budúcna uvedené všetky Vaše odsúdenia. Súčasná právna úprava neumožňuje výmaz odsúdenia z odpisu z registra trestov.

 

V tomto smere preto nie je možné dosiahnuť žiadnu nápravu v odpise z registra trestov. V prípade, ak ide o pozíciu v štátnej správe, ktorá vyžaduje za účelom preukázania bezúhonnosti predložiť, resp. vyžiadať odpis z registra trestov, nedokážete zabrániť tomu, aby sa oboznámili s Vašimi odsúdeniami.

 

Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe

 

Podmienky prijatia a ich spôsob zisťovania a overovania upravuje zákon o štátnej službe. 

 

Jedným zo základných predpokladov pre prijatie do štátnej služby je bezúhonnosť uchádzača. Bezúhonnosť sa pri rôznych pozíciach zisťuje odlišne.

 

Ak nejde o pozíciu uvedenú v ustanovení § 38 ods. 8 zákona o štátnej službe, zisťuje sa bezúhonnosť uchádzača výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. V prípade pozície podľa ods. 8 tohto zákona, t.j. miesto vedúceho zamestnanca alebo miesto, kde sa pri činnosti nakladá s verejnými financiami, sa bezúhonnosť preukazuje odpisom z registra trestov.

 

Odpis z registra trestov sa poskytuje príslušnému úradu na základe ich elektronickej žiadosti obsahujúcej všetky zákonné náležitosti. Odpis z registra sa následne vydáva iba tejto osobe a len na zákonom stanovený účel.

 

Podľa ustanovenia § 38 ods. 1, ods. 4 a ods. 8 zákona o štátnej službe

(1) Do štátnej služby je možné prijať na základe písomnej žiadosti o prijatie do štátnej služby (ďalej len „žiadosť o prijatie“) občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, ak spĺňa tieto predpoklady:

a) dosiahol vek najmenej 18 rokov,

b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c) je bezúhonný,

d) spĺňa kvalifikačné predpoklady,

e) ovláda štátny jazyk,

f) bol úspešný a vybraný vo výberovom konaní alebo v hromadnom výberovom konaní, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

(4) Za bezúhonného na účely odseku 1 písm. c) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené. Bezúhonnosť preukazuje občan, ktorý požiada o prijatie do štátnej služby, pred vznikom štátnozamestnaneckého pomeru výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(8) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto

a) vedúceho zamestnanca alebo

b) na ktorom štátny zamestnanec vykonáva činnosť spojenú s nakladaním s verejnými finančnými prostriedkami a ktoré služobný úrad určí v služobnom predpise.

 

Zhrnutie

 

To, či budú vo Vašom prípade na príslušnom úrade (orgáne) žiadosť odpis z registra trestov alebo výpis z registra trestov závisí na tom na akú pozíciu sa budete uchádzať. Odpis z registra trestov budú žiadosť v súlade so zákonom o štátnej službe na miesta vedúceho zamestnanca alebo na miesto, kde sa nakladá s verejnými prostriedkami (osobitné zákony, napr. o štátnej službe colníkoch, môžu upraviť i ďalšie pozície). Vzhľadom na súčasnú platnú a účinnú právnu úpravu nie je možné dosiahnuť nápravu záznamov odsúdenia v odpise z registra trestov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odpis z registra trestov (Trestné právo)

Budem mať v odpise trestu, že som dostala pokutu za nezaplatenie sirupu? Pokuta bola uložená 20e. Ďakujem.

Odpoveď: Odpis z registra trestov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
túto sankciu nebudete mať uvedenú v odpise z registra trestov, nakoľko v ňom sa evidujú iba záznamy týkajúce sa trestných činov, resp. trestných stíhaní. Táto pokuta bude evidovaná na okresnom úrade v evidencii priestupkov, a to po dobu piatich rokov. Následne sa po piatich rokov záznam vymaže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odpis z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem by som sa Vás opýtať, či by sa nejako nedal vymazať odpis z registra trestu, mal som 2 ročnú podmienku, ale už mi skončila a výpis registra trestov mám čistý, ale chcel by som ísť za vojaka, ale podmienka je tam čistý odpis registra trestu. Neviem dalo by sa stým niečo spraviť alebo niečo neviem. Vopred Vám ďakujem.

Odpoveď: Odpis z registra trestov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.08.2018)

Dobrý deň, 
s odpisom z registra trestov nemôžete nič urobiť, všetky tam uvedené záznamy tam budú stále, teda až do Vašej smrti.
 

Podľa zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov /§ 16/ platí :

"Bezúhonnosť a spoľahlivosť  sa vo výberovom konaní alebo prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin vojenský alebo úmyselný trestný čin a v prípade trestného činu vojenského a zločinu aj občan, ktorému bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený." 

 

Prečin je okrem iných aj úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.

Podľa citovaného zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ak
a)
trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 4 sa skončilo právoplatným schválením zmieru a odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru do dňa prijatia do štátnej služby neuplynuli tri roky,
b)
trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 4 bolo právoplatne podmienečne zastavené, až do uplynutia skúšobnej lehoty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku