POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Odpis z registra trestov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trnava

Otázka: Odpis z registra trestov

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či je možné niečo urobiť so záznamom v odpise. Existuje nejaký spôsob, ako ho obhájiť? Uvažujem o zamestnaní v štátnej správe a obávam sa, že tento záznam by mohol predstavovať veľký problém.

Odpoveď: Odpis z registra trestov

Dobrý deň,

 

s odpisom z registra trestov nie je možné spraviť nič. Záznamy z odpisu nie je možné zahladiť alebo iným spôsobom vymazať. Dôvod Vám uvádzam nižšie. To, či vo Vašom prípade bude na preukázanie bezúhonnosti potrebné predložiť, resp. vyžiadať výpis alebo odpis z registra trestov bude závisieť na mieste, o ktoré sa budete uchádzať.

 

Právna úprava registra trestov

 

Právnu úpravu registra trestov, t.j. ich vedenie, výpisy a odpisy z registra trestov... upravuje zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

 

V zmysle tohto zákona je medzi výpisom z registra trestov a odpisom z registra trestov jeden zásadný rozdiel. Kým vo výpise z registra trestov sú vedené iba nezahladené odsúdenia dotyčnej osoby. V odpise z registra trestov sú vedené všetky odsúdenia dotyčnej osoby, priebeh výkonu uložených trestov a tiež odsúdenia, ktoré sú zahladené.

 

Podľa ustanovenia § 11 zákona o registri trestov

Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

 

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona o registri trestov

Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o

a) každom právoplatnom odsúdení a to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky,

b) priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,

c) odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.

 

Z toho dôvodu, hoci boli Vaše odsúdenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Trestného zákona zahladené sú a podľa súčasnej právnej úpravy budú aj do budúcna uvedené všetky Vaše odsúdenia. Súčasná právna úprava neumožňuje výmaz odsúdenia z odpisu z registra trestov.

 

V tomto smere preto nie je možné dosiahnuť žiadnu nápravu v odpise z registra trestov. V prípade, ak ide o pozíciu v štátnej správe, ktorá vyžaduje za účelom preukázania bezúhonnosti predložiť, resp. vyžiadať odpis z registra trestov, nedokážete zabrániť tomu, aby sa oboznámili s Vašimi odsúdeniami.

 

Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe

 

Podmienky prijatia a ich spôsob zisťovania a overovania upravuje zákon o štátnej službe. 

 

Jedným zo základných predpokladov pre prijatie do štátnej služby je bezúhonnosť uchádzača. Bezúhonnosť sa pri rôznych pozíciach zisťuje odlišne.

 

Ak nejde o pozíciu uvedenú v ustanovení § 38 ods. 8 zákona o štátnej službe, zisťuje sa bezúhonnosť uchádzača výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. V prípade pozície podľa ods. 8 tohto zákona, t.j. miesto vedúceho zamestnanca alebo miesto, kde sa pri činnosti nakladá s verejnými financiami, sa bezúhonnosť preukazuje odpisom z registra trestov.

 

Odpis z registra trestov sa poskytuje príslušnému úradu na základe ich elektronickej žiadosti obsahujúcej všetky zákonné náležitosti. Odpis z registra sa následne vydáva iba tejto osobe a len na zákonom stanovený účel.

 

Podľa ustanovenia § 38 ods. 1, ods. 4 a ods. 8 zákona o štátnej službe

(1) Do štátnej služby je možné prijať na základe písomnej žiadosti o prijatie do štátnej služby (ďalej len „žiadosť o prijatie“) občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, ak spĺňa tieto predpoklady:

a) dosiahol vek najmenej 18 rokov,

b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c) je bezúhonný,

d) spĺňa kvalifikačné predpoklady,

e) ovláda štátny jazyk,

f) bol úspešný a vybraný vo výberovom konaní alebo v hromadnom výberovom konaní, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

(4) Za bezúhonného na účely odseku 1 písm. c) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené. Bezúhonnosť preukazuje občan, ktorý požiada o prijatie do štátnej služby, pred vznikom štátnozamestnaneckého pomeru výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(8) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto

a) vedúceho zamestnanca alebo

b) na ktorom štátny zamestnanec vykonáva činnosť spojenú s nakladaním s verejnými finančnými prostriedkami a ktoré služobný úrad určí v služobnom predpise.

 

Zhrnutie

 

To, či budú vo Vašom prípade na príslušnom úrade (orgáne) žiadosť odpis z registra trestov alebo výpis z registra trestov závisí na tom na akú pozíciu sa budete uchádzať. Odpis z registra trestov budú žiadosť v súlade so zákonom o štátnej službe na miesta vedúceho zamestnanca alebo na miesto, kde sa nakladá s verejnými prostriedkami (osobitné zákony, napr. o štátnej službe colníkoch, môžu upraviť i ďalšie pozície). Vzhľadom na súčasnú platnú a účinnú právnu úpravu nie je možné dosiahnuť nápravu záznamov odsúdenia v odpise z registra trestov.

Trápi vás "Odpis z registra trestov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odpis z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či v prípade, že mám v odpise registra trestov záznam o podmienečnom zastavení trestného stíhania, sa na mňa hľadí ako na odsúdeného, respektíve či nespĺňam kritérium bezúhonnosti? Chcem podať žiadosť do ZVJS a osoba na personálnom oddelení mi nevedela presne povedať, aký je môj status v otázke bezúhonnosti.

Odpoveď: Odpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,
bezúhonnosť príslušníkov ZVJS, resp. uchádzačov o miesto v ZVJS upravuje zákon č. 73/1998 Z.z. v ustanovení § 14 ods. 2.

Za bezúhonného sa nepovažuje iba ten, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo kto bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody (aj za nedbanlivostný trestný čin).

Vzhľadom na tieto skutočnosti, by ste Vy spĺňali bezúhonnosť podľa tohto zákona, nakoľko Vy ste neboli odsúdený. Trestné stíhanie bolo voči Vám podmienečne zastavené.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odpis z registra trestov (Trestné právo)

Budem mať v trestnom odpise, že som dostala pokutu za nezaplatenie sirupu? Pokuta bola uložená vo výške 20 eur. Ďakujem.

Odpoveď: Odpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
túto sankciu nebudete mať uvedenú v odpise z registra trestov, nakoľko v ňom sa evidujú iba záznamy týkajúce sa trestných činov, resp. trestných stíhaní. Táto pokuta bude evidovaná na okresnom úrade v evidencii priestupkov, a to po dobu piatich rokov. Následne sa po piatich rokov záznam vymaže.


Podotázka: Odpis z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať, či by sa dalo nejako vymazať odpis z registra trestov. Mal som dvojročnú podmienku, ktorá už skončila, a výpis z registra trestov mám čistý. Avšak chcel by som ísť za vojaka a podmienkou je tam čistý odpis z registra trestov. Neviete, či by sa s tým dalo niečo spraviť? Vopred Vám ďakujem.

Odpoveď: Odpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 28.08.2018)

Dobrý deň, 
s odpisom z registra trestov nemôžete nič urobiť, všetky tam uvedené záznamy tam budú stále, teda až do Vašej smrti.
 

Podľa zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov /§ 16/ platí :

"Bezúhonnosť a spoľahlivosť  sa vo výberovom konaní alebo prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin vojenský alebo úmyselný trestný čin a v prípade trestného činu vojenského a zločinu aj občan, ktorému bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený." 

 

Prečin je okrem iných aj úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.

Podľa citovaného zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ak
a)
trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 4 sa skončilo právoplatným schválením zmieru a odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru do dňa prijatia do štátnej služby neuplynuli tri roky,
b)
trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 4 bolo právoplatne podmienečne zastavené, až do uplynutia skúšobnej lehoty.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odpis z registra trestov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.