Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

Dobrý deň. Potreboval by som pomôcť. Jedná sa o to, že potrebujem čistý register do zamestnania. V roku 2012 do roku 2013 som dostal podmienku v trvaní 1 roka. Od tej doby som sa nedopustil žiadneho zločinu. V roku 2013 bola vyhlásená amnestia, no neviem či sa to na to vzťahuje. Ako by som vedel dosiahnuť vymazanie registra? Potrebujem to kvôli zamestnaniu. Vopred dakujem.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

Dobrý deň, vzhľadom na to, že neviete či sa amnestia týkala aj Vás navrhujem Vám, aby ste si na pošte vyžiadali výpis z registra trestov. Z výpisu zistíte, či sa amnestia týkala aj Vás. Ak áno, tak nebudete mať vo výpise uvedený žiadny záznam. V prípade, že sa Vás amnestia netýkala a vo výpise budete mať záznam o podmienke z roku 2012 je možné požiadať o zahladenie odsúdenia. Žiadosť o zahladenie odsúdenia je potrebné podať na súd v obvode, ktorého máte trvalý pobyt. V žiadosti je potrebné uviesť skutočnosti, ktoré súdu preukážu, že od spáchania trestného činu vediete usporiadaný život. Je dôležité dodať, že na zahladenie odsúdenia nemáte právny nárok. Tzn. že súd nemusí Vaše odsúdenie zahladiť automaticky na základe podanej žiadosti. V ustanovení § 92 Trestného zákona je uvedené "Súd môže zahladiť odsúdenie, ak..."

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem. 20. 9 2019 manželovi vyprší ročná podmienka, môžeme podať na súd hneď žiadosť O zahladenie alebo musíme čakať nejakú dobu. Manžel dostal podmienku 1r za výtržníctvo a poškodzovanie cudzej veci, zaplatil poškodenej uloženú pokutu ako náhradu škody. Ak súd nemá určenú lehotu koľko to trvá podľa Vašich skúsenosti kým dôjde K vymazaniu. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň,

žiadosť o zahladenie odsúdenia je potrebné podať na súd v obvode, ktorého máte trvalý pobyt. V žiadosti je potrebné uviesť skutočnosti, ktoré súdu preukážu, že od spáchania trestného činu vediete usporiadaný život. Je dôležité dodať, že na zahladenie odsúdenia nemáte právny nárok. Tzn. že súd nemusí Vaše odsúdenie zahladiť automaticky na základe podanej žiadosti.

Podľa § 50 ods. 4 Trestného zákona (TZ), ak odsúdený pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o osvedčení sa v skúšobnej dobe bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil. Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby neurobil toto rozhodnutie bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu v prípade, ak sa proti odsúdenému vedie v skúšobnej dobe trestné stíhanie pre iný trestný čin. V zmysle ustanovenia ods. 7, ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený. 

Z uvedeného vyplýva, že ak sa osvedčil, tak mu bude odsúdenie zahladené automaticky, avšak o osvedčení sa súd rozhodne až po uplynutí podmienečného odkladu výkonu trestu. Vydaním rozhodnutia o osvedčení v skúšobnej dobe sa na manžela hľadí ako keby  nebol odsúdený (odsúdenie sa zahladzuje).

Ak chcete predsalen podať žiadosť a urýchliť určitým spôsobom výmaz z registra, je vhodné zaslať žiadosť na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený (manžel) v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 TP). Ako odsúdený, ktorému bol uložený „podmienečný“ trest odňatia slobody, a predtým nedošlo k jeho „premene“, môže podať návrh na zahladenie trestu.

Je potrebné uvedomiť si, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní. Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na koho sa mám obrátiť ohledně vymazaní z registru trestu, už je to víc než 30 let čo byl čin spáchaný.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň, na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia.

Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené podľa § 92 Trestného zákona :
"(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)."

Pre urýchlenie konania je treba napísať žiadosť na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého máte teraz bydlisko.

Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že ste splnili vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.
Treba tiež uviesť, že ste po výkone trestu viedli riadny život, napríklad, že ste v danej dobe nespáchali trestný čin, alebo že ste si plnili riadne svoje pracovné povinnosti.
Sú nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť o Vašej žiadosti o zahladenie odsúdenia.
Treba tiež uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia záznam z registra trestov vymaže, tento záznam o odsúdení sa objaví len v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. SBS).
Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov, nie odpis z registra trestov.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem požiadať o výmaz z registra trestov kvôli práci ale neviem ako nato.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2019)

Dobrý deň,

Súd môže v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 Trestného zákona zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

- desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

- päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

- tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

V zmysle ustanovenia § 469 Trestného poriadku rozhoduje o zahladení odsúdenia súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko alebo mal naposledy bydlisko. Okrem splnenia vyššie uvedených hmotnoprávnych podmienok je dôležité v tejto žiadosti rovnako preukázať, že ste po výkone trestu viedli riadny život, napríklad, že ste v danej dobe nespáchali žiadny priestupok ani trestný čin, alebo že ste si plnili riadne svoje pracovné povinnosti.

Ak bolo odsúdenie zahladené, na páchateľa sa hľadí ako keby nebol odsúdený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa informovať ohľadom o vymazanie registru trestov lebo potreboval som výpis do roboty ale prišlo mi viac strán čo označovalo ako 0 tak ma ani nezobrali prešlo už viac ako 10. Rokov V ČR žijem 13. r. Tak mi len povedali, aby som si to dal vymazať. Kde to nám požiadať a ako? Vo Vranove nad Topľou kde som býval? Ďakujem za odpoveď. G.

Odpoveď: Vymazanie registra trestov kvôli zamestnaniu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené v § 92 Trestného zákona /citujeme/ :

"(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody)."

Pre urýchlenie konania je vhodné zaslať žiadosť na prísluśný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 TP); vo Vašom prípade Okresný súd vo Vranove nad Topľou.

Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Na záver si Vám dovoľujem dať do pozornosti, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia.

Rovnako je potrebné uvedomiť si, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia a záznam z registra trestov vymaže, tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. SBS).

Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk