POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov?

Dobrý deň, známy nám poradil, aby sme podali žiadosť na Generálnu prokuratúru o vymazanie záznamu z odpisu registra trestov, pretože čin sa stal pred viac ako desiatimi rokmi. Nebolo to nič závažné. Trest bol udelený za poškodzovanie cudzej veci (sprejovanie po budove). Rada by som sa opýtala, či existuje vzor takéto žiadosti a kde by sme mali takúto žiadosť doručiť. Ďakujem.

Odpoveď: Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov?

Dobrý deň.

Ďakujeme za Vašu otázku a zasielame Vám nasledovné stanovisko:

 

Vo Vašej otázke, neuvádzate druh a dĺžku trvania trestu. V zmysle ust. § 245 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) však predpokládame, že išlo o trest odňatia slobody.

 

Zahladenie odsúdenia

Súd môže v súlade s ust. § 92 ods. 1 Trestného zákona zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

 

- desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

- päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

- tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

 

Ak odsúdený preukázal podľa ust. § 92 ods. 3 Trestného zákona po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1.

 

Ust. § 92 ods. 4 Trestného zákona stanovuje, že doba uvedená v odseku 1 sa v prípade, že sa u podmienečne prepusteného a podmienečne prepusteného s dohľadom má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď odsúdený bol podmienečne prepustený, spravuje dĺžkou skutočného výkonu trestu. Ak bol trest zmiernený rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky, spravuje sa dĺžkou trestu takto zmierneného.

 

Pre úplnosť dopĺňame, že v zmysle ust. § 92 ods. 5 Trestného zákona odsúdenie sa zahladzuje, ak to nariadi prezident Slovenskej republiky na základe svojho práva zahládzať odsúdenie formou milosti alebo amnestie.

 

Účinky zahladenia odsúdenia

V zmysle ust. § 93 Trestného zákona platí, že ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

 

Ak aj súd rozhodne o zahladení odsúdenia, záznam z výpisu z registra trestov vymaže.

 

Upozorňujeme však, že tento záznam sa objaví v odpise z registra trestov, ktorý sa predkladá pri nástupe do určitých zamestnaní (napr. vyšší súdny úradník, pracovník SBS). Vymazanie záznamu z odpisu registra trestov nie je možné. 

 

Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov.

 

Žiadosť o zahladenie odsúdenia

Vzor žiadosti o zahladenia odsúdenia nie je upravený na žiadnom tlačive.

 

Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

 

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že žiadosť sa nepodáva na Generálnu prokuratúru, ale v zmysle ust. § 470 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku (ďalej len „Trestný poriadok“) na príslušný okresný súd v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko.

 

Proti rozhodnutiu o zahladení odsúdenia je podľa ust. § 470 ods. 4 Trestného poriadku prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok, t. z., že rozhodnutie o zahladení rozhodnutia sa nestane právoplatným.

 

Len čo rozhodnutie o zahladení odsúdenia nadobudlo právoplatnosť, v súlade s ust. § 471 ods. 1 Trestného poriadku o tom predseda senátu upovedomí odsúdeného, navrhovateľa a orgán, ktorý vedie register trestov.

 

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na ust. § 471 ods. 2 Trestného poriadku, ktorý stanovuje, že ak bola žiadosť o zahladenie odsúdenia zamietnutá, možno ju znovu podať až po uplynutí jedného roka, okrem prípadu, ak by bola zamietnutá len preto, že doteraz neuplynula doba zákonom ustanovená na zahladenie.

 

Žiadosť podanú napriek tomu zamietne súd bez preskúmania.

 

Zahladenia odsúdenia mladistvého

Nakoľko vo Vašej otázke neuvádzate vek osoby, ktorá bola odsúdená za trestný čin poškodzovania cudzej veci, dovoľujeme si v našej analýze uviesť aj právnu úpravu zhaladenia odsúdenia v prípade, že trestný čin spáchal mladistvý.

 

Za mladistvého sa v zmysle ust. § 94 ods. 1 Trestného zákona považuje osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku.

 

Podľa ust. § 121 ods. 1 Trestného zákona platí, že na mladistvého, ktorému bol uložený alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmiernený alebo odpustený trest odňatia slobody v dĺžke neprevyšujúcej jeden rok, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, dňom výkonu tohto trestu alebo dňom, keď bolo právoplatne od takého trestu alebo jeho zvyšku upustené.

 

V zmysle § 470 ods. 3 Trestného poriadku platí, že o zahladení odsúdenia mladistvého rozhodne predseda senátu súdu, ktorý rozhodoval vo veci v prvom stupni.

 

Z uvedeného vyplýva, že žiadosť o zahladenie odsúdenia mladistvého musíte adresovať na súd, ktorý o trestnom čine poškodzovania cudzej veci rozhodoval v prvom stupni.

 

Na záver našej analýzy si dovoľujeme ešte upozorniť na skutočnosť, že na rozhodnutie o zahladení odsúdenia nie je právny nárok a preto podanie samotnej žiadosti ešte nie je zárukou zahladenia odsúdenia.

 

Zároveň je dôležité podotknúť, že súd nemá lehotu, v rámci ktorej je povinný rozhodnúť.

 

Trápi vás "Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



Podotázka: Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, bol som odsúdený k nepodmienečnému trestu na desať rokov v roku 2004 Krajským súdom v Žiline. Mal by som požiadať o vymazanie v registri na mieste trvalého pobytu alebo v Žiline? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov?

(odpoveď odoslaná: 05.04.2022)

Dobrý deň,
miestnu príslušnosť pri rozhodovaní súdu o zahladení upravuje ustanovenie § 470 ods. 1 Trestného poriadku.

 

O zahladení odsúdenia rozhoduje predseda senátu okresného súdu, v ktorého obvode odsúdený v čase podania návrhu má bydlisko alebo kde naposledy mal bydlisko.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, Rád by som sa opýtal, či je možné požiadať o vymazanie záznamu z odpisu trestov. Môj syn dostal v roku 2010 na rok a šesť mesiacov podmienečný trest. Od tej doby sa nestal ničím zrážajúcim a teraz, keď potrebuje odpis pre pracovné účely, táto skutočnosť tam stále figuruje. Treba tiež poznamenať, že bol začiatkom trestu už dospelý, hoci zločin spáchal ešte ako sedemnásťročný. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov?

(odpoveď odoslaná: 27.06.2021)

Dobrý deň,
záznamy z odpisu z registra trestov sú trvalé a nie je možné ich mazať. Záznamy je možné vymazať (zákonným postupom) iba z výpisu z registra trestov. V odpise z registra trestov sa nachádzajú všetky záznamy, vrátane tých odsúdení, ktoré boli zastavené alebo už sú zahladené.


Podotázka: Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, mám pre Vás otázku týkajúcu sa výmazu z registra trestov. Momentálne sa nachádzam v situácii, v ktorej mi bol odobratý vodičský preukaz na základe pozitívnej dychové skúšky s hodnotou cca 2,5 promile. Vodičský preukaz mi bol odobratý na tri roky s podmienečným trestom na 1,5 roka. Chcel by som sa opýtať, kedy môžem požiadať o výmaz z registra trestov. Ďalej by som sa Vás chcel spýtať, či môžem v čase plynutia mojej podmienečnej trestnej doby používať zbrojný pas, ktorý mám platný do roku 2022. Srdečne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov?

(odpoveď odoslaná: 16.08.2018)

Dobrý deň,

podľa § 92 ods. 2 Trestného zákona Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. Vzťahuje sa to aj na trest zákazu činnosti. Jeho vykonaním tak dochádza k zahladeniu. Podľa § 50 ods. 1 Trestného zákona 

Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Odsek 7 potom ustanovuje, že 

Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.

Z uvedeného vyplýva, že keď vykonáte celý trest zákazu činnosti dôjde k jeho zahladeniu a zároveň keď uplynie celá skúšobná doba a súd rozhodne, že ste sa osvedčili, hľadí sa na Vás, ako keby ste neboli odsúdení. Vo výpise z registra trestov preto nebudú uvedené tieto záznamy. V odpise však áno.

Pokiaľ ide o zbrojný pas, treba vychádzať zo zákona o zbraniach a strelive. Podľa § 26 ods. 1 písm. c) tohto zákona 

Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu alebo skupiny zbrojného preukazu držiteľovi, ktorý prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti (§ 19 ods. 1) alebo spoľahlivosti (§ 19 ods. 2). Podľa § 19 ods. 1 písm. a) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený aj za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Pokiaľ trest nie je zahladený, tak nespĺňate podmienky bezúhonnosti na účely zákona o zbraniach a strelive.


Trápi vás "Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Mám záujem o kurz SBS, avšak som podmienečne odsúdený na 6 mesiacov. Nevieť si rady, rozmýšľam nad tým, či sa mám prihlásiť na kurz SBS, alebo či existuje možnosť vymazať záznam z odpisu registra trestov. Ďakujem.

Odpoveď: Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov?

(odpoveď odoslaná: 22.01.2018)

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Podľa ust. § 28 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb platí, že prevádzkovateľ môže zamestnať len osobu, ktorá je bezúhonná a spoľahlivá a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom.

Na posudzovanie bezúhonnosti je uchádzač o zamestnanie alebo zamestnanec povinný

a) predložiť prevádzkovateľovi odpis registra trestov, nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že mu správny orgán neuložil zákaz činnosti za priestupok, ktorého skutková podstata súvisí s obsahom pracovného pomeru alebo obdobného pracovoprávneho vzťahu, prípadne rozhodnutie správneho orgánu, ktorým bol trest zákazu činnosti za priestupok uložený,

b) neodkladne hlásiť prevádzkovateľovi zmenu skutočností rozhodujúcich na posudzovanie bezúhonnosti.

 

2./ Podľa  Trestného poriadku je síce možné zahladenie odsúdenia (výmaz), avšak to sa prejaví len vo výpise z registra trestov.  Ale pokiaľ sa jedná o odpis tam budú uvedené všetky odsúdenia aj zahladené až do konca života.

 

 

 

 

 

 



V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kde požiadať o výmaz z odpisu registra trestov?" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.