Máte
otázku?

Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Čo je trestný čin "ohrozenie pod vplyvom návykovej látky"?

Aké sú podmienky trestnosti trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky?

Aké sankcie hrozia pri trestnom čine ohrozenia pod vplyvom návykovej látky?

 

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“) v prvom diele šiestej hlavy osobitnej časti TZ s názvom Trestné činy všeobecne nebezpečné v § 289 upravuje trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Uvedený trestný čin zakladá trestnú zodpovednosť osôb, ktoré napriek požitiu alkoholu, prípadne iných návykových látok vykonávajú zamestnanie alebo činnosti, pri ktorých môžu ohroziť nielen svoj život alebo zdravie, ale aj život a zdravie iných ľudí, prípadne môžu spôsobiť značnú škodu na majetku. Ustanovenie § 289 TZ teda chráni nielen život a zdravie ľudí, ale aj majetok pred tými, ktorí sa zavinene priviedli do takého stavu, v ktorom je vylúčená ich spôsobilosť vykonávať zamestnanie alebo iné činnosti bez toho, aby pri tom ohrozovali život a zdravie iných a tiež majetok.

 

            V zmysle kvalifikácie trestných činov podľa  ustanovení §§ 9 až 11 TZ je trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ prečinom.

 

            Ako už z názvu tohto trestného činu vyplýva, v zásade ide o ohrozovací trestný čin, pričom ide o ohrozenie abstraktné (vzdialené, potenciálne), čo znamená, že na to, aby bola naplnená skutková podstata tohto trestného činu (tzn. aby sa páchateľ dopustil tohto trestného činu) nemusí dôjsť k poškodeniu zdravia alebo majetku, ale stačí samotné vykonávanie činností spôsobilých ohroziť  život, zdravie alebo majetok pod vplyvom návykovej látky, a to bez toho, aby došlo k poruche na týchto chránených záujmoch.

 

            Z judikatúry:

R 62/1967-I:

K spáchaniu prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ stačí po objektívnej stránke, aby konaním páchateľa po požití alkoholických nápojov vynikla možnosť ohrozenia života alebo majetku.

 

            Na trestný čin Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (§ 289 TZ) mal významný vplyv zákon č. 313/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (o. i. aj TZ). Uvedená novela zasiahla nielen do osobitnej časti TZ, kde do pôvodného znenia ustanovenia § 289 TZ vsunula dve nové skutkové podstaty, ktoré sa označujú ako ods. 1 a ods. 2 § 289 TZ, ale aj do všeobecnej časti TZ, kde zmenila ustanovenia §§ 61, 69 a 112 a sprísnila tak trestnoprávnu zodpovednosť niektorých vodičov dopravných prostriedkov, ktorí vedú dopravný prostriedok pod vplyvom návykovej látky.

 

            Uvedený trestný čin pozostáva z troch základných skutkových podstát (ods. 1 až 3) a jednej kvalifikovanej skutkovej podstaty (ods. 4). Základná otázka, ktorá pri analýze tohto trestného činu musí byť zodpovedaná znie: čo je vlastne návyková látka?

Pojem návyková látka definuje na svoje účely priamo TZ v § 130 ods. 5, podľa ktorého: Návykovou látkou sa na účely tohto zákona rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie.

 

 

            Je nevyhnutné poznamenať, že ide o úmyselný trestný čin, pričom úmysel sa v tomto prípade vzťahuje k výkonu zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorej by mohol byť ohrozený život alebo zdravie ľudí alebo spôsobená značnú škodu na majetku osobou, ktorá je pod vplyvom návykovej látky alebo k odmietnutiu podrobiť sa vyšetreniu na zistenie prítomnosti návykovej látky v tele.

 

            Podľa § 289 TZ:

(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

(3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, 

a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený, 

b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo

c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku, 

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(4) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.

 

            Trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (resp. novela zákona č. 313/2011 Z. z.) priniesol do slovenského právneho poriadku jednu významnú výnimku z ústavnej zásady prezumpcie neviny, v zmysle ktorej sa každý považuje za nevinného pokiaľ nie je právoplatným rozhodnutím súdu uznaný za vinného. Podľa ods. 2 v spojení s ods. 1 § 289 sa ten kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti pri ktorej by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

 

V praxi to znamená, že ten, kto sa ako vodič motorového vozidla odmietne na výzvu príslušníka PZ podrobiť dychovej skúške prípadne inej obdobnej skúške spôsobilej zistiť prítomnosť návykovej látky v tele (hoci návykovú látku pred vykonávaním uvedených činností nepožil), bude automaticky niesť trestnoprávnu zodpovednosť za spáchanie trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (tzn. bude páchateľom uvedeného trestného činu).

 

            Podľa ods. 3 § 289 TZ sankcia v podobe trestu odňatia slobody až na dva roky hrozí:

            - recidivistovi, resp. tomu, kto bol za taký čin - ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za tento trestný čin prepustený

            - tomu, kto bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky (tzn., že aj páchateľ priestupku alebo iného obdobného deliktu; spravidla pôjde o páchateľa priestupku podľa § 22  alebo § 30 zák. č. 372/1990 Zb. zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov) alebo čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý

            - ten, kto hoci aj z nedbanlivosti spôsobí inému ublíženie na zdraví (tj. také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného) alebo väčšiu škodu (tj. škoda, ktorá dosahuje najmenej 2.660 €) na cudzom majetku. Z uvedeného vyplýva, že v danom prípade ide hneď o dve výnimky z inak homogénneho trestného činu, čo do zavinenia a následku, nakoľko na naplnenie uvedených znakov danej skutkovej podstaty trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky stačí aj zavinenie z nedbanlivosti a z hľadiska následku možno konštatovať, že ide o poruchový trestný čin.

 

 

            Najprísnejšie, sankciou v podobe trestu odňatia slobody na dva roky až päť rokov, je postihnuteľné konanie, pri ktorom páchateľ v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, uskutoční výkon zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorej by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, pričom pri takomto konaní je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy (tj. vec spôsobilá na prepravu najmenej deviatich osôb).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň,
Dostal som predvolanie na verejne zasadnutie na súd do Rimavskej Sobotu čo budeme tam robiť.

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2021)

Dobrý deň,
závisí to od toho v akej veci Vám prišlo predvolanie na verejné zasadnutie. Verejným zasadnutím môže napríklad súd riešiť otázku, či ste sa v skúšobnej dobe osvedčili alebo nie. Môže rozhodovať o tom, či podmienečne upustí od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Môže rozhodovať o odvolaní podanom voči rozhodnutiu okresného súdu. Museli by ste podrobnejšie uviesť, čo sa stalo vo Vašej veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem, chcel som poprosiť o radu, po koľkých rokoch sa premlčuje prípad, keď lekár požíval alkohol v práci. Ďakujem vopred a pozdravujem.

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.04.2018)

Dobrý deň, premlčanie trestného stíhania je upravené v Trestnom zákone, pričom premlčacia doba je stanovená rôzne od troch až do tridsiatich rokov. Závisí na tom ako presne by bolo konanie lekára kvalifikované, či by išlo o prečin alebo zločin, aká by bola horná hranica sadzby trestu odňatia slobody... Preto nie je možné iba na základe Vašej otázky zodpovedať, či by bolo možné vo Vami uvedenej veci začať trestné stíhanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

ďakujem za odpoveď...ešte sa spýtam, či sa zarátava doba od kedy mi bol zadržaný VP, alebo až po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku začne plynúť doba zadržania VP. ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.12.2016)

Dobrý deň. Odpoveď na Vašu otázku dáva priamo ustanovenie § 61 ods. 8 Trestného zákona, podľa ktorého: „Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody; započítava sa však doba, počas ktorej bolo páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, a doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia štátneho orgánu túto činnosť vykonávať.“

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o zodpovedanie mojej otázky. Dňa 26/11/2016 ma zastavila hliadka PMJ kde som sa podrobil dychovej skúške pri vedení motorového vozidla s výsledkom cca 1,8 promile alkoholu v krvi. Následne mi bol odobratý VP a bol som predvedený na policajné oddelenie kde prebehol výsluch. Na moju žiadosť som bol prevezený na odber krvi (výsledok ešte nepoznám) a následne som bol prepustený na slobodu, nebol som v CPZ. Pri výsluchu som riadne spolupracoval a viackrát som oľutoval svoj čin. V minulosti som nemal žiadny priestupok čo sa týka vedenia motorového vozidla ani iný problém so zákonom. Situáciu som vysvetli na polícií tým, že mi volala manželka, ktorá bola v tom čase v meste, že dcére /7-ročnej/ je zle, či by som mohol prísť po nich. Chcem sa spýtať, viete mi približne povedať, čo ma teraz čaká a aký môžem očakávať trest resp. rozsudok pokiaľ doposiaľ nemám žiadny záznam? /VP na sk. B mám od roku 2002/ Poprípade či to bude prejednané v super rýchlom konaní /nakoľko polícia mi tvrdila, že budem riešený v super rýchlom konaní/ alebo bude hlavné pojednávanie, prípadne či ma prokurátor ešte vyzve k dohode o vine a treste? Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že vec nebola riešená v tzv. super rýchlom konaní, resp. v rámci osobitne skráteného vyšetrovania podľa § 204 Trestného poriadku. Ak teda prokurátor podá proti Vám obžalobu, malo by prebehnúť štandardné hlavné pojednávanie. Pokiaľ ide o Váš prvý priestupok ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za takýto čin sa väčšinou dáva pomerne krátky trest odňatia slobody s podmienečným odkladom (tzv. podmienka), prípadne peňažný trest alebo iný alternatívny trest spolu s trestom zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu po určitú dobu (napr. na 12 mesiacov). Otázne tiež zostáva, či sa vo Vašom prípade vôbec jednalo o trestný čin vzhľadom na to, že ste išli za dcérou, ktorej prišlo zle.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Do koľkých dní súd rozhodne? Polícia ma nevzala, lebo ma záchranka viezla do nemocnice. Budem potrebovať aj advokáta?

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky usudzujem, že orgány činné v trestnom konaní neaplikovali § 204 Trestného poriadku upravujúci tzv. osobitne skrátené vyšetrovanie (označované aj ako superrýchle konanie). Vzhľadom na uvedené nemožno presne určiť, kedy (do koľkých dní) súd rozhodne. Pokiaľ ide o otázku ohľadom Vašej obhajoby advokátom, domnievam sa, že pri každom trestnom konaní sa podozrivému, resp. obvinenému oplatí ochraňovať svoje práva a záujmy prostredníctvom kvalifikovanej obhajoby.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Nafukala som 2 promile, vzali mi vodičak. Nikomu sa nič nestalo, vodičak mám od októbra.Aky mi hrozí trest a pokuta. Spolujazdec je majiteľ auta, hrozí aj jemu niečo?

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ ste nafúkali viac než jedno promile, podľa ustálenej praxe ste sa dopustili trestného činu ohrozenia po vplyvom návykovej látky (ustanovenie § 289 Trestného zákona). Podľa základnej skutkovej podstaty hrozí páchateľovi tohto úmyselného trestného činu trest odňatia slobody až na jeden tok. O tom, aký trest bude páchateľovi uložený, rozhoduje súd. Najčastejšie sa za tento trestný čin ukladá trest zákazu činnosti v kombinácii s podmienečne odloženým trestom odňatia slobody alebo peňažným trestom. Vášmu spolujazdcovi – majiteľovi vozidla by nemalo hroziť trestné stíhanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň, priateľ sa dostal do drog a jedného dňa sa skoro predávkoval. Nevedel ani co robi, bol paranoidny a mal halicinacie. No chcel si požičať od otca klucky od auta, no ten mu ich zaiste nechcel dať v tomto stave. On sa rozčúlil a povedal mu, že nevyjde z domu pokiaľ mu nedá klucky. V tom sa rozbehol von a nožom prepichol gumy na aute. Je teraz vo väzbe, ale ešte vôbec nič o nom nevieme, ani list nepisal. Chcela som sa opýtať, čo mu asi tak hrozí. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.03.2016)

Dobrý deň. Nakoľko je Váš priateľ vo väzbe, určite už bolo voči nemu vznesené obvinenie. Z Vami opísanej situácie sa však nedá s určitosťou povedať, z akého trestného činu alebo z akých trestných činov bol obvinený. Preto ani nie je možné uviesť, aký trest mu presne hrozí. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku