Máte
otázku?

Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Čo znamená trestný čin "ohrozenie pod vplyvom návykovej látky"?

Aké sú kritériá trestnosti pre trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky?

Aké sankcie môžu byť uložené pri trestnom čine ohrozenia pod vplyvom návykovej látky?

 

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“) v prvom diele šiestej hlavy osobitnej časti TZ s názvom Trestné činy všeobecne nebezpečné v § 289 upravuje trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Uvedený trestný čin zakladá trestnú zodpovednosť osôb, ktoré napriek požitiu alkoholu, prípadne iných návykových látok vykonávajú zamestnanie alebo činnosti, pri ktorých môžu ohroziť nielen svoj život alebo zdravie, ale aj život a zdravie iných ľudí, prípadne môžu spôsobiť značnú škodu na majetku. Ustanovenie § 289 TZ teda chráni nielen život a zdravie ľudí, ale aj majetok pred tými, ktorí sa zavinene priviedli do takého stavu, v ktorom je vylúčená ich spôsobilosť vykonávať zamestnanie alebo iné činnosti bez toho, aby pri tom ohrozovali život a zdravie iných a tiež majetok.

 

            V zmysle kvalifikácie trestných činov podľa  ustanovení §§ 9 až 11 TZ je trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ prečinom.

 

            Ako už z názvu tohto trestného činu vyplýva, v zásade ide o ohrozovací trestný čin, pričom ide o ohrozenie abstraktné (vzdialené, potenciálne), čo znamená, že na to, aby bola naplnená skutková podstata tohto trestného činu (tzn. aby sa páchateľ dopustil tohto trestného činu) nemusí dôjsť k poškodeniu zdravia alebo majetku, ale stačí samotné vykonávanie činností spôsobilých ohroziť  život, zdravie alebo majetok pod vplyvom návykovej látky, a to bez toho, aby došlo k poruche na týchto chránených záujmoch.

 

            Z judikatúry:

R 62/1967-I:

K spáchaniu prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ stačí po objektívnej stránke, aby konaním páchateľa po požití alkoholických nápojov vynikla možnosť ohrozenia života alebo majetku.

 

            Na trestný čin Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (§ 289 TZ) mal významný vplyv zákon č. 313/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (o. i. aj TZ). Uvedená novela zasiahla nielen do osobitnej časti TZ, kde do pôvodného znenia ustanovenia § 289 TZ vsunula dve nové skutkové podstaty, ktoré sa označujú ako ods. 1 a ods. 2 § 289 TZ, ale aj do všeobecnej časti TZ, kde zmenila ustanovenia §§ 61, 69 a 112 a sprísnila tak trestnoprávnu zodpovednosť niektorých vodičov dopravných prostriedkov, ktorí vedú dopravný prostriedok pod vplyvom návykovej látky.

 

            Uvedený trestný čin pozostáva z troch základných skutkových podstát (ods. 1 až 3) a jednej kvalifikovanej skutkovej podstaty (ods. 4). Základná otázka, ktorá pri analýze tohto trestného činu musí byť zodpovedaná znie: čo je vlastne návyková látka?

Pojem návyková látka definuje na svoje účely priamo TZ v § 130 ods. 5, podľa ktorého: Návykovou látkou sa na účely tohto zákona rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie.

 

 

            Je nevyhnutné poznamenať, že ide o úmyselný trestný čin, pričom úmysel sa v tomto prípade vzťahuje k výkonu zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorej by mohol byť ohrozený život alebo zdravie ľudí alebo spôsobená značnú škodu na majetku osobou, ktorá je pod vplyvom návykovej látky alebo k odmietnutiu podrobiť sa vyšetreniu na zistenie prítomnosti návykovej látky v tele.

 

            Podľa § 289 TZ:

(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

(3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, 

a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený, 

b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo

c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku, 

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(4) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.

 

            Trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (resp. novela zákona č. 313/2011 Z. z.) priniesol do slovenského právneho poriadku jednu významnú výnimku z ústavnej zásady prezumpcie neviny, v zmysle ktorej sa každý považuje za nevinného pokiaľ nie je právoplatným rozhodnutím súdu uznaný za vinného. Podľa ods. 2 v spojení s ods. 1 § 289 sa ten kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti pri ktorej by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

 

V praxi to znamená, že ten, kto sa ako vodič motorového vozidla odmietne na výzvu príslušníka PZ podrobiť dychovej skúške prípadne inej obdobnej skúške spôsobilej zistiť prítomnosť návykovej látky v tele (hoci návykovú látku pred vykonávaním uvedených činností nepožil), bude automaticky niesť trestnoprávnu zodpovednosť za spáchanie trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (tzn. bude páchateľom uvedeného trestného činu).

 

            Podľa ods. 3 § 289 TZ sankcia v podobe trestu odňatia slobody až na dva roky hrozí:

            - recidivistovi, resp. tomu, kto bol za taký čin - ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za tento trestný čin prepustený

            - tomu, kto bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky (tzn., že aj páchateľ priestupku alebo iného obdobného deliktu; spravidla pôjde o páchateľa priestupku podľa § 22  alebo § 30 zák. č. 372/1990 Zb. zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov) alebo čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý

            - ten, kto hoci aj z nedbanlivosti spôsobí inému ublíženie na zdraví (tj. také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného) alebo väčšiu škodu (tj. škoda, ktorá dosahuje najmenej 2.660 €) na cudzom majetku. Z uvedeného vyplýva, že v danom prípade ide hneď o dve výnimky z inak homogénneho trestného činu, čo do zavinenia a následku, nakoľko na naplnenie uvedených znakov danej skutkovej podstaty trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky stačí aj zavinenie z nedbanlivosti a z hľadiska následku možno konštatovať, že ide o poruchový trestný čin.

 

 

            Najprísnejšie, sankciou v podobe trestu odňatia slobody na dva roky až päť rokov, je postihnuteľné konanie, pri ktorom páchateľ v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, uskutoční výkon zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorej by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, pričom pri takomto konaní je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy (tj. vec spôsobilá na prepravu najmenej deviatich osôb).

Trápi vás "Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa dĺžky vyšetrovania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona.

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,
nakoľko ide v danom prípade o prečin, tak by sa malo vykonávať skrátené vyšetrovanie za predpokladu, že obvinený nie je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave okrem prečinov spáchaných vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody (§ 200 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku).

Skrátené vyšetrovanie by malo byť skončené do obdobia dvoch mesiacov od vznesenie obvinenia, avšak táto lehota môže byť aj dlhšia v zmysle ust. § 203 ods. 2 Trestného poriadku:

Ak sa skrátené vyšetrovanie neskončí do dvoch mesiacov od vznesenia obvinenia, policajt prokurátorovi písomne oznámi, prečo nebolo možné skrátené vyšetrovanie skončiť a aké úkony je potrebné ešte vykonať. Prokurátor môže policajtovi pokynom zmeniť rozsah úkonov, ktoré majú byť ešte vykonané, alebo vo veci nariadiť vyšetrovanie.

Je však bežné, že také konania trvajú aj 1- 2 roky na polícii. Mali sme takých konaní už stovky a viem, že sa tá lehota nedodržuje.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň, Dostal som predvolanie na verejné zasadnutie na súd do Rimavskej Soboty. Čo budeme tam robiť?

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

(odpoveď odoslaná: 19.02.2021)

Dobrý deň,
závisí to od toho v akej veci Vám prišlo predvolanie na verejné zasadnutie. Verejným zasadnutím môže napríklad súd riešiť otázku, či ste sa v skúšobnej dobe osvedčili alebo nie. Môže rozhodovať o tom, či podmienečne upustí od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Môže rozhodovať o odvolaní podanom voči rozhodnutiu okresného súdu. Museli by ste podrobnejšie uviesť, čo sa stalo vo Vašej veci.


Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu. Po koľkých rokoch sa premlčuje prípad, keď lekár konzumoval alkohol v práci? Ďakujem vopred a pozdravujem.

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

(odpoveď odoslaná: 18.04.2018)

Dobrý deň, premlčanie trestného stíhania je upravené v Trestnom zákone, pričom premlčacia doba je stanovená rôzne od troch až do tridsiatich rokov. Závisí na tom ako presne by bolo konanie lekára kvalifikované, či by išlo o prečin alebo zločin, aká by bola horná hranica sadzby trestu odňatia slobody... Preto nie je možné iba na základe Vašej otázky zodpovedať, či by bolo možné vo Vami uvedenej veci začať trestné stíhanie.


Trápi vás "Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Ďakujem za odpoveď. Ešte by som sa chcel spýtať, či sa do doby zadržania VP počíta obdobie od chvíle, keď mi bol VP zadržaný, alebo či začne plynúť až po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

(odpoveď odoslaná: 09.12.2016)

Dobrý deň. Odpoveď na Vašu otázku dáva priamo ustanovenie § 61 ods. 8 Trestného zákona, podľa ktorého: „Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody; započítava sa však doba, počas ktorej bolo páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, a doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia štátneho orgánu túto činnosť vykonávať.“

 


Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o zodpovedanie mojej otázky. Dňa 26. 11. 2016 ma zastavila hliadka PMJ, kde som sa podrobil dychovému testu pri vedení motorového vozidla, s výsledkom približne 1,8 promile alkoholu v krvi. Následne mi bolo odobrané vodičské oprávnenie a bol som predvedený na policajné oddelenie, kde sa konal výsluch. Na moju žiadosť som bol odvezený na odber krvi (výsledok ešte nepoznám) a následne bol som prepustený na slobodu, nebol som v CPZ. Pri výsluchu som súčinnil a svoj čin som viackrát oľutoval. V minulosti som nebol trestaný za porušenie pravidiel cestnej premávky ani som nemal iné problémy so zákonom. Situáciu som polícii vysvetlil tým, že mi volala manželka, ktorá bola v tom čase v meste, a tvrdila, že sa našej sedemročnej dcére nevoľá, a či by som po nich mohol prísť. Chcem sa spýtať, viete mi približne povedať, čo môžem teraz očakávať a aký trest resp. rozsudok môžem predpokladať, keď doposiaľ nemám žiadny záznam? Vodičské oprávnenie na skupinu B mám od roku 2002. Taktiež by ma zaujímalo, či bude môj prípad prejednávaný v super rýchlom konaní (ako mi to navrhla polícia), alebo sa uskutoční hlavné pojednávanie. Prípadne, či ma prokurátor ešte vyzve k dohode o vine a treste? Ďakujem a s pozdravom.

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

(odpoveď odoslaná: 06.12.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že vec nebola riešená v tzv. super rýchlom konaní, resp. v rámci osobitne skráteného vyšetrovania podľa § 204 Trestného poriadku. Ak teda prokurátor podá proti Vám obžalobu, malo by prebehnúť štandardné hlavné pojednávanie. Pokiaľ ide o Váš prvý priestupok ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za takýto čin sa väčšinou dáva pomerne krátky trest odňatia slobody s podmienečným odkladom (tzv. podmienka), prípadne peňažný trest alebo iný alternatívny trest spolu s trestom zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu po určitú dobu (napr. na 12 mesiacov). Otázne tiež zostáva, či sa vo Vašom prípade vôbec jednalo o trestný čin vzhľadom na to, že ste išli za dcérou, ktorej prišlo zle.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Kedy súd vydá rozhodnutie? Polícia ma nezadržala, pretože ma záchranka previezla do nemocnice. Budem potrebovať aj právneho zástupcu?

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

(odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky usudzujem, že orgány činné v trestnom konaní neaplikovali § 204 Trestného poriadku upravujúci tzv. osobitne skrátené vyšetrovanie (označované aj ako superrýchle konanie). Vzhľadom na uvedené nemožno presne určiť, kedy (do koľkých dní) súd rozhodne. Pokiaľ ide o otázku ohľadom Vašej obhajoby advokátom, domnievam sa, že pri každom trestnom konaní sa podozrivému, resp. obvinenému oplatí ochraňovať svoje práva a záujmy prostredníctvom kvalifikovanej obhajoby.

 


Trápi vás "Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

"Pomer alkoholu v mojom dychu bol 2 promile a bol mi odobraný vodičský preukaz. Napriek tomu, že sa nikomu nič nestalo, vodičský preukaz mám iba od októbra. Aký trest a pokuta mi hrozia? Spolujazdec, ktorý je zároveň majiteľom auta, čelí nejakým potenciálnym dôsledkom?"

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

(odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ ste nafúkali viac než jedno promile, podľa ustálenej praxe ste sa dopustili trestného činu ohrozenia po vplyvom návykovej látky (ustanovenie § 289 Trestného zákona). Podľa základnej skutkovej podstaty hrozí páchateľovi tohto úmyselného trestného činu trest odňatia slobody až na jeden tok. O tom, aký trest bude páchateľovi uložený, rozhoduje súd. Najčastejšie sa za tento trestný čin ukladá trest zákazu činnosti v kombinácii s podmienečne odloženým trestom odňatia slobody alebo peňažným trestom. Vášmu spolujazdcovi – majiteľovi vozidla by nemalo hroziť trestné stíhanie.


Podotázka: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň, môj priateľ sa zapletol do drog a takmer sa jedného dňa predávkoval. Nevedel, čo robí, bol paranoidný a mal halucinácie. Chcel si požičať od otca kľúče od auta, ale v takom stave mu ich samozrejme nechcel dať. Môj priateľ sa naštval a povedal mu, že z domu neodíde, pokiaľ mu kľúče nevydá. V tomto stave sa rozhodol ísť von a prepichol nožom autu gumy. Momentálne je vo väzení, ale ešte o ňom vôbec nič nevieme, dokonca ani list nepísal. Rada by som sa opýtala, čo mu asi hrozí. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

(odpoveď odoslaná: 31.03.2016)

Dobrý deň. Nakoľko je Váš priateľ vo väzbe, určite už bolo voči nemu vznesené obvinenie. Z Vami opísanej situácie sa však nedá s určitosťou povedať, z akého trestného činu alebo z akých trestných činov bol obvinený. Preto ani nie je možné uviesť, aký trest mu presne hrozí. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.