POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Výpis z registra trestov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Trnava

Otázka: Výpis z registra trestov

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je do registra trestov zapísaný aj priestupok za drobnú krádež. V marci 2016 som spáchal drobnú krádež v obchode v hodnote 20 €. Na mieste mi bola uložená pokuta políciou a bol som upozornený, že po dobu jedného roka sa nesmiem dopustiť žiadneho priestupku. V júni 2016 chcem založiť živnosť, kde potrebujem aj výpis z registra trestov a chcel by som vedieť, či bude tento priestupok zaznačený, alebo nie. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že právny poriadok diferencuje medzi priestupkom a trestným činom. Zjednodušene možno uviesť, že pre priestupky je charakteristická nižšia miera nebezpečnosti pre spoločnosť, než je tomu pri trestných činoch. Za priestupky sa preto neukladajú tresty, ale sankcie (pokarhanie, pokuta, zákaz činnosti a prepadnutie veci). Ak ste sa teda dopustili priestupku, nemal by byť o tomto záznam vo Vašom registri trestov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si môžete nechať vyhotoviť výpis z registra trestov už teraz, napr. na pošte.

Trápi vás "Výpis z registra trestov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, niekoľkokrát som spáchala menšie krádeže v drogérii. Mali to natočené na kamerových záznamoch, chytili ma a zavolali políciu. Policajti ma odviedli a následne som dostala pokutu do 100 eur od okresného úradu. Chcela by som sa spýtať, či sa to zapíše do registra trestov a ak áno, či je možné neskôr požiadať o jeho vymazanie. Ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 05.03.2023)

Dobrý deň,
ak to bol priestupok nie je to v registri trestov, ale len v registri priestupkov.

Pozor ak Vás chytia ešte raz, tak to môže už byť trestný čin. Veľa ľudí si to neuvedomuje ale stačí ukradnúť vec aj za 50 centov a odsúdia Vás súdom. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na niečo v súvislosti s mojou minulosťou. Keď som mala asi 12-14 rokov, ukradla som z obchodu jednu alebo dve veci. Personál SBS ma prichytil a ja som veci vrátila. Napriek tomu zavolali políciu. Policajti so mnou spísali zápisnicu, ale situáciu nenahlásili nikde - ani mojim rodičom ani do školy. Nesúdili ma ani mi nedali blokovú pokutu. Tento incident sa ešte raz opakoval, ale taktiež ma nesúdili a iba so mnou spísali papierovú dokumentáciu. Blokovú pokutu som na mieste uhradila a bola to suma v rozmedzí 10-20 eur. Neskôr so mnou trochu diskutovali pri aute a cez vysielačku overovali moje osobné údaje. Moja otázka je nasledovná: Sú takéto prehrešky zapísané v odpise registra trestov, lebo vo výpise nemám žiadne záznamy? Môj potenciálny zamestnávateľ totiž požaduje aj odpis registra trestov. Ak som správne pochopila, tak v odpise aj výpise sú uvádzané iba trestné činy, za ktoré boli osoby súdom odsúdené a podobne. A ja som nespáchala žiadny trestný čin, pri ktorom by som bola súdom uznaná ako vinná alebo odsúdená. Prosím Vás, môžete mi poradiť, či sa takéto incidenty nachádzajú aj v odpise registra trestov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň. Zásadný rozdiel medzi výpisom a odpisom z registra trestov je ten, že vo výpise nie sú uvedené tie trestné činy, ktoré sa páchateľovi zahladili. Naopak v odpise sú evidované všetky, tzn. aj zahladené trestné činy.

Vo Vami opísanom prípade však zrejme išlo o priestupok, nie o trestný čin. Pritom priestupky majú tiež svoju evidenciu, avšak nie sú to trestné činy. Trestný čin má v porovnaní s priestupkom najmä vyššiu miestu ohrozenia spoločnosti. Každopádne, v odpise z registra trestov nie sú uvedené priestupky.


Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím Vás o vzor žiadosti na výmaz z výpisu z registra trestov. Ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň,

Na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené v § 92 Trestného zákona. Je nevyhnutné poznamenať, že na zahladenie odsúdenia neexistuje žiadny právny nárok. Súd rozhoduje o zahladení odsúdenia na základe posúdenia konkrétneho prípadu, najmä či sú splnené hmotnoprávne podmienky zahladenia odsúdenia upravené vo vyššie spomenutom ustanovení Trestného zákona. 

V zmysle ustanovenia § 470 ods. 1 Trestného poriadku sa žiadosť o zahladenie odsúdenia podáva na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko.

Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Ide o klasickú žiadosť, ktorú ale však spolu s vyššie uvedenými náležitosťami je potrebné prispôsobiť okolnostiam daného prípadu.  


Trápi vás "Výpis z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či osoba, ktorá bola súdne odsúdená a má len 15 rokov, má zápis v registri trestov. Ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň, trestnoprávna zodpovednosť mladých ľudí nastupuje už od ich 14 roku života. Z toho dôvodu, ak bola 15 ročná osoba právoplatne odsúdená, t.j. uznaná vinnou v súdnom rozhodnutí a zároveň jej uložený trest, toto odsúdenie sa nachádza v registri trestov (bez ohľadu na to, že páchateľ je maloletý). V rámci registra trestov je potrebné rozlišovať medzi výpisom a odpisom z registra trestov. V odpise z registra trestov sa nachádza záznam o každom odsúdení, dokonca aj o podmienečnom zastavení trestného stíhania, avšak v závislosti od uloženého druhu trestu, môže byť jeho výpis z registra trestov bez záznamov. Ako príklad je možné uviesť peňažný trest, ktorý sa zo zákona zahladzuje zaplatením peňažného trestu.


Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako je to v prípade keď som v jednom roku spáchal dve krádeže a dostal som podmienučný trest na 12 mesiacov. Môžem si napriek tomu otvoriť živnosť alebo musím čakať? Je mi to dôležité hlavne z hľadiska živnosti. Navyše sa zaujímam, či tento fakt zostane zapísaný v registri trestov. Ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň,

predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. živnostenského zákona  podmienkou prevádzkovania živnosti je okrem iných aj bezúhonnosť. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Za bezúhonného sa nepovažuje osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.

Trestný čin krádeže patrí medzi trestné činy proti majetku  - §§ 212 a nasl. Trestného zákona/.

2./ Podľa § 11 zákona o registri trestov "vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený."

3./ Podľa ust.§ 50 trestného zákona platí, že ak odsúdený pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o osvedčení sa v skúšobnej dobe bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.  Následne po uplynutí stanovenej doby /jedného až dvoch rokov/ vzniká zákonná fikcia neodsúdenia a k zahladeniu odsúdenia v registri trestov, v dôsledku čoho vo výpise z registra trestov nebude žiadna zmienka o Vašom odsúdení.

Takže zatiaľ Vám živn. oprávnenie nebudú vydané.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, ak som momentálne trestne stíhaný (môj kolega na mňa podal trestné oznámenie), môžem vykonávať pedagogickú činnosť? Môžem teda učiť?

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 30.05.2018)

Dobrý deň. V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jedným z predpokladov výkonu pedagogickej činnosti aj bezúhonnosť. Čo sa rozumie pod termínom bezúhonnosť určuje § 9 spomenutého zákona. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti.

Vychádzajúc z uvedeného je zrejmé, že význam má aj to, o aký trestný čin by sa malo vo Vašom prípade jednať. Každopádne ak na Vás bolo podané trestné oznámenie, to ešte neznamená, že je voči vám vedené trestné stíhanie. O začatí trestného stíhania musí rozhodnúť príslušný orgán činný v trestnom konaní.

Pokiaľ ide o pozastavenie výkonu pedagogickej činnosti, platí, že zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pedagogickej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo výkon odbornej činnosti odbornému zamestnancovi, proti ktorému bola podaná obžaloba pre spáchanie úmyselného trestného činu alebo pre spáchanie trestného činu z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti a jeho ďalšie pôsobenie v zamestnaní by ohrozovalo riadny výkon pedagogickej činnosti alebo riadny výkon odbornej činnosti.

S poukazom na uvedené je zrejmé, že pre pozastavenie výkonu pedagogickej činnosti je rozhodujúce najmä podanie obžaloby (pritom na podanie obžaloby je príslušný prokurátor). Ak bude proti Vám podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti, ste bez zbytočného odkladu povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi.


Trápi vás "Výpis z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rada by som požiadala o informáciu. Píšem Vám zo zahraničia s nasledujúcou otázkou. Ak má niekto na Slovensku záznam v registri trestov a táto osoba žije a spôsobuje problémy v zahraničí, môžeme žiadať o jeho záznamy v anglickom preklade? Chceli by sme preukázať aj v zahraničí, že sa dopúšťa nekalých praktík. Na začiatku začal nám vyhrážať prostredníctvom sms správ, ktoré sme ihneď predložili polícii. Okamžite sme si želali podať trestné oznámenie, vzhľadom na to, že policajtka nám odpovedala, že v prípade opätovnej hrozby máme prísť znova. Následne sa od nás odcudzil s tým, že sa pokúsi vyriešiť konflikt sám a snažil sa ho len zastrašiť. V tom momente sme poškodili sklo jeho auta, avšak nespôsobili sme žiadne značné škody. O týždeň neskôr sme dostali predvolanie na výsluch. Táto osoba teraz žiada odškodné za poškodené auto vo výške 1 600 eur, hoci auto predal bez akýchkoľvek škrabancov. Na polícii predložil potvrdenie od automechanika, ktorý vyčíslil náhradu škody na 1 600 eur. Avšak pri kúpe auta nezaplatil takúto sumu, nakoľko ho získal za 1 500 eur. A teraz žiada za poškodené auto viac, než koľko ho stálo. Jeho postup považujeme za pokus o špekuláciu a len preto, aby vyhral súd. Mal by byť však spokojný, pretože sám začal vyhrážať bez zjavného dôvodu. Ospravedlňujem sa za takéto rozsiahle vysvetlenie situácie, no zaujíma ma, či môžeme požiadať o výpis z registra trestov v anglickom jazyku. Domnievam sa, že sa dopustil podvodov aj na Slovensku a snáď si nemyslí, že si to môže dovoliť aj tu. Ďakujem za Vašu odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 24.03.2018)

 

Dobrý večer,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./  Podľa slovenského zákona o registri trestov č.  o výpis z registra trestov platí, že výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Výpis z registra trestov generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená, alebo na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené musí byť overená, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ak by išlo o výpis z registra trestov pre osobu, ktorá je v zahraničí, môže požiadať o výpis z registra trestov prostredníctvom veľvyslanectva SR v príslušnom štáte (viď ďalej bod 3.).

2./ Vy sa však pýtate na inú situáciu, aby ste Vy ako poškodená, resp. pre poškodených, chcete získať výpis z registra trestov o osobe, ktorá Vám spôsobuje škodu, resp. je podozrenie, že táto osoba pácha trestnú činnosť. K tomu musíme uviesť, že Vy osobne o výpis z registra trestov tejto inej osoby nemôžete žiadať.

3./ V rámci EÚ existuje Európsky informačný systém registra trestov - ECRIS od r. 2012, prostredníctvom ktorého sa vytvára elektronické prepojenia medzi členskými štátmi a určujú pravidlá, aby  informácie o odsúdeniach v systéme registra trestov členských štátov mohli byť vymieňané rýchlym spôsobom - elektronicky. 

Štát resp. jeho kompetentný orgán, môže sám z vlastnej iniciatívy získať odpis z registra trestov osoby, ak hovoríme o SR, ktorá je štátnym príslušníkom SR, kde sa o nej uchovávajú a archivujú všetky odsúdenia. Predmetné informácie o odsúdeniach sa môžu uskutočňovať aj na iné účely ako na  účely trestného konania.

Orgán štátu, kde sa nachádzate, o tejto možnosti má určite vedomosť.

V prípade potreby pomoci sa môžete v určených veciach obrátiť aj na naše veľvyslanectvo v príslušnom štáte. Zoznam veľvyslanectiev v jednotlivých štátoch nájdete tu :  https://www.mzv.sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva.

 

 

 

 

 


Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Chcem vidieť, čo mám v registri.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň, potom si môžete požiadať o výpis z registra trestov. Dá sa to aj na pošte (nie však v každej).


Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je do registra trestov zapísaný aj priestupok za drobnú krádež. Vo februári 2017 som spáchala drobnú krádež v obchode v hodnote približne 2 eur. Na mieste mi bola uložená pokuta 30 eur štátnou políciou a dostala som upozornenie, že po dobu jedného roka nesmiem spáchať žiadny ďalší priestupok. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň,

v registri trestov v prípade fyzických osôb sa evidujú údaje o osobách a nimi spáchaných trestných činov (§ 3 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v účinnom znení).

Informácie o spáchaných priestupkoch sa v registri trestov neevidujú. Informácie o spáchaných priestupkoch si eviduje samostatne len ten správny orgán, ktorý bol príslušný prejednať priestupok (vrátane prejednania v blokovom konaní). 

Tak ako Vás upozornil správny orgán pri ukladaní blokovej pokuty, ak by ste sa dopustili znovu krádeže v nasledujúcich 12 mesiacoch po tom, ako bol Váš priestupok prejednaný v blokovom konaní, už by nešlo bez ohľadu na hodnotu ukradnutej veci (hoci by išlo aj znovu o vec hodnoty 2,- €) o priestupok, ale o trestný čin krádeže (podľa § 212 ods. 2 písm. f) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v účinnom znení). Rozhodnutie v trestnom konaní pre uvedený trestný čin by sa už evidovalo v registri trestov.


Trápi vás "Výpis z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, či by som mala záznam vo výpise z RT, keď mám trojročnú podmienku a zostáva mi ešte približne 6 mesiacov skúšobnej doby. Po skončení podmienky mi tam záznam ostane? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň. V zmysle zákonných ustanovení Trestného zákona platí, že ak sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený. Pokiaľ sa na osobu hľadí ako keby nebola odsúdená, vo výpise z registra trestov by nemala mať záznam.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpis z registra trestov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.