Máte
otázku?

Výpis z registra trestov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Trnava

Otázka: Výpis z registra trestov

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, čí je do registra trestov zapísaný aj priestupok za drobnú krádež. V marci 2016 som spáchal drobnú krádež v obchode v hodnote 20,- €. Na mieste mi bola mi uložená pokuta políciou a upozornenie že po dobu jedného roka sa nesmiem dopustiť žiadneho priestupku. V júni 2016 si chcem založiť živnosť, kde potrebujem aj výpis z registra trestov a chcel by som vedieť, či tam bude tento priestupok zaznačený alebo nie. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že právny poriadok diferencuje medzi priestupkom a trestným činom. Zjednodušene možno uviesť, že pre priestupky je charakteristická nižšia miera nebezpečnosti pre spoločnosť, než je tomu pri trestných činoch. Za priestupky sa preto neukladajú tresty, ale sankcie (pokarhanie, pokuta, zákaz činnosti a prepadnutie veci). Ak ste sa teda dopustili priestupku, nemal by byť o tomto záznam vo Vašom registri trestov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si môžete nechať vyhotoviť výpis z registra trestov už teraz, napr. na pošte.

Trápi vás "Výpis z registra trestov" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Keď som mala asi 12-14 rokov tak som z jedného obchodu ukradla jednu alebo dve veci. SBS ma chytila a veci som vrátila. Policajtov však zavolali, ti spísali so mnou zápisnicu a nenahlasovali to nikde, ani rodičom ani do školy. Blokovú pokutu mi nedali, potom sa to zopakovalo ešte raz a tiež mi dali asi pokutu iba spísali papiere a pustili ma. Blokovú pokutu som vyplatila na mieste išlo asi o 10-20 e tuším. Potom sa so mnou rozprávali ešte pri aute a cez vysielačku si overovali moje údaje. Chcem sa opýtať, či sú takéto priestupky alebo ako to nazvať zapísané v odpise registra trestov, lebo vo výpise nemám žiadny záznam a zamestnávateľ si vyžaduje aj odpis registra trestov. Pokiaľ som dobre pochopila tak v odpise aj výpise sú uvádzané asi len trestne činy, za ktoré sú osoby súdom odsúdené a podobne. A ja som nespáchala žiadny trestný čin, za ktorý by som bola súdom uznaná ako vínna ani odsúdená. Prosím Vás, poradíte mi? Či to bude aj v odpise alebo nie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň. Zásadný rozdiel medzi výpisom a odpisom z registra trestov je ten, že vo výpise nie sú uvedené tie trestné činy, ktoré sa páchateľovi zahladili. Naopak v odpise sú evidované všetky, tzn. aj zahladené trestné činy.

Vo Vami opísanom prípade však zrejme išlo o priestupok, nie o trestný čin. Pritom priestupky majú tiež svoju evidenciu, avšak nie sú to trestné činy. Trestný čin má v porovnaní s priestupkom najmä vyššiu miestu ohrozenia spoločnosti. Každopádne, v odpise z registra trestov nie sú uvedené priestupky.


Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Poprosím Vás o vzor žiadosti, výmaz z výpisu registra trestov. Ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň,

Na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené v § 92 Trestného zákona. Je nevyhnutné poznamenať, že na zahladenie odsúdenia neexistuje žiadny právny nárok. Súd rozhoduje o zahladení odsúdenia na základe posúdenia konkrétneho prípadu, najmä či sú splnené hmotnoprávne podmienky zahladenia odsúdenia upravené vo vyššie spomenutom ustanovení Trestného zákona. 

V zmysle ustanovenia § 470 ods. 1 Trestného poriadku sa žiadosť o zahladenie odsúdenia podáva na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko.

Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Ide o klasickú žiadosť, ktorú ale však spolu s vyššie uvedenými náležitosťami je potrebné prispôsobiť okolnostiam daného prípadu.  


Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ak je osoba súdne vinná a má len 15 rokov, či má zápis v registri trestov, ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň, trestnoprávna zodpovednosť mladých ľudí nastupuje už od ich 14 roku života. Z toho dôvodu, ak bola 15 ročná osoba právoplatne odsúdená, t.j. uznaná vinnou v súdnom rozhodnutí a zároveň jej uložený trest, toto odsúdenie sa nachádza v registri trestov (bez ohľadu na to, že páchateľ je maloletý). V rámci registra trestov je potrebné rozlišovať medzi výpisom a odpisom z registra trestov. V odpise z registra trestov sa nachádza záznam o každom odsúdení, dokonca aj o podmienečnom zastavení trestného stíhania, avšak v závislosti od uloženého druhu trestu, môže byť jeho výpis z registra trestov bez záznamov. Ako príklad je možné uviesť peňažný trest, ktorý sa zo zákona zahladzuje zaplatením peňažného trestu.


Trápi vás "Výpis z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prajem chcem sa spýtať ako to je, keď mám spáchané v jednom roku dve krádeže a dostal som podmienku 12 mesiacov, či si môžem otvoriť živnosť ísť, či musím čakať ide mi hlavne o živnosť, a či to budem mať v registri trestov ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň,

predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. živnostenského zákona  podmienkou prevádzkovania živnosti je okrem iných aj bezúhonnosť. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Za bezúhonného sa nepovažuje osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.

Trestný čin krádeže patrí medzi trestné činy proti majetku  - §§ 212 a nasl. Trestného zákona/.

2./ Podľa § 11 zákona o registri trestov "vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený."

3./ Podľa ust.§ 50 trestného zákona platí, že ak odsúdený pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o osvedčení sa v skúšobnej dobe bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.  Následne po uplynutí stanovenej doby /jedného až dvoch rokov/ vzniká zákonná fikcia neodsúdenia a k zahladeniu odsúdenia v registri trestov, v dôsledku čoho vo výpise z registra trestov nebude žiadna zmienka o Vašom odsúdení.

Takže zatiaľ Vám živn. oprávnenie nebudú vydané.

 


Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, ak som momentálne trestne stíhaný (kolega podal na mňa trestne oznámenie), môžem vykonávať pedagogickú činnosť - učiť?

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 30.05.2018)

Dobrý deň. V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jedným z predpokladov výkonu pedagogickej činnosti aj bezúhonnosť. Čo sa rozumie pod termínom bezúhonnosť určuje § 9 spomenutého zákona. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti.

Vychádzajúc z uvedeného je zrejmé, že význam má aj to, o aký trestný čin by sa malo vo Vašom prípade jednať. Každopádne ak na Vás bolo podané trestné oznámenie, to ešte neznamená, že je voči vám vedené trestné stíhanie. O začatí trestného stíhania musí rozhodnúť príslušný orgán činný v trestnom konaní.

Pokiaľ ide o pozastavenie výkonu pedagogickej činnosti, platí, že zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pedagogickej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo výkon odbornej činnosti odbornému zamestnancovi, proti ktorému bola podaná obžaloba pre spáchanie úmyselného trestného činu alebo pre spáchanie trestného činu z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti a jeho ďalšie pôsobenie v zamestnaní by ohrozovalo riadny výkon pedagogickej činnosti alebo riadny výkon odbornej činnosti.

S poukazom na uvedené je zrejmé, že pre pozastavenie výkonu pedagogickej činnosti je rozhodujúce najmä podanie obžaloby (pritom na podanie obžaloby je príslušný prokurátor). Ak bude proti Vám podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti, ste bez zbytočného odkladu povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi.


Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať. Prosím Vás pekne. Píšem Vám zo zahraničia. Ak, ma niekto doma na slovensku záznam v registri trestov a ten dotyčný žije v zahraničí kde robí problémy. Môžeme žiadať záznamy dotyčného v anglickom prevedení, aby sme mohli preukázať aj tu v zahraničí, že robí špekulácie. Nakoľko, ako prvý sa začal vyhrážať smskami, ktoré ihneď  boli predložené na polícii. Automaticky sme chceli podať trestné oznámenie na polici nakoľko, pani policajtka odvetila, že ak ešte raz sa ozve máme prísť. V tom sa od nás zobrali, že si to s ním idú vybaviť chceli ho len vystrašiť, že komu sa vyhráža. Dotyčný sedel v aute a od nás chlapi mu kopli do skla auta nakoľko sa nerozbilo nič. V tom po týždni sme dostali predvolanie na výsluch. Ten čo sa vyhrážal žiada odškodné za auto vo výške 1600 euro. Nakoľko auto predal bez škrabanca. Na polícii preukázal bloček od známeho automechanika, ktorý mu napísal škodu vo výške 1600 euro a pritom ani za samotné auto, keď ho kupoval toľko nezaplatil. Keď ho kúpil predtým za 1500 eur, viac za auto nezaplatil. Žiada vyplatiť celú sumu. Špekuluje, len aby vyhral súd. Pritom by mal byť spokojný, lebo on sa začal vyhrážať v podstate bezdôvodne. Nič veľké sa nestalo, žeby sa mal vyhrážať. Prepáčte, že som sa takto rozpísala, ale zaujíma ma, či je možné žiadať výpis registra trestu v anglickej forme. Robil doma podvody, myslí si, že aj tu si to môže dovoliť. Prosím o odpísanie  a ďakujem. Pekný deň.

 

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 24.03.2018)

 

Dobrý večer,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./  Podľa slovenského zákona o registri trestov č.  o výpis z registra trestov platí, že výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Výpis z registra trestov generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená, alebo na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené musí byť overená, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ak by išlo o výpis z registra trestov pre osobu, ktorá je v zahraničí, môže požiadať o výpis z registra trestov prostredníctvom veľvyslanectva SR v príslušnom štáte (viď ďalej bod 3.).

2./ Vy sa však pýtate na inú situáciu, aby ste Vy ako poškodená, resp. pre poškodených, chcete získať výpis z registra trestov o osobe, ktorá Vám spôsobuje škodu, resp. je podozrenie, že táto osoba pácha trestnú činnosť. K tomu musíme uviesť, že Vy osobne o výpis z registra trestov tejto inej osoby nemôžete žiadať.

3./ V rámci EÚ existuje Európsky informačný systém registra trestov - ECRIS od r. 2012, prostredníctvom ktorého sa vytvára elektronické prepojenia medzi členskými štátmi a určujú pravidlá, aby  informácie o odsúdeniach v systéme registra trestov členských štátov mohli byť vymieňané rýchlym spôsobom - elektronicky. 

Štát resp. jeho kompetentný orgán, môže sám z vlastnej iniciatívy získať odpis z registra trestov osoby, ak hovoríme o SR, ktorá je štátnym príslušníkom SR, kde sa o nej uchovávajú a archivujú všetky odsúdenia. Predmetné informácie o odsúdeniach sa môžu uskutočňovať aj na iné účely ako na  účely trestného konania.

Orgán štátu, kde sa nachádzate, o tejto možnosti má určite vedomosť.

V prípade potreby pomoci sa môžete v určených veciach obrátiť aj na naše veľvyslanectvo v príslušnom štáte. Zoznam veľvyslanectiev v jednotlivých štátoch nájdete tu :  https://www.mzv.sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva.

 

 

 

 

 


Trápi vás "Výpis z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Chcem vidieť, čo mám v registri.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň, potom si môžete požiadať o výpis z registra trestov. Dá sa to aj na pošte (nie však v každej).


Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je do registra trestov zapísaný aj priestupok za drobnú krádež. Vo februári 2017 som spáchala drobnú krádež v obchode v hodnote cca 2, - e. Na mieste mi bola mi uložená pokuta 30e, štátnou políciou a upozornenie, že po dobu jedného roka sa nesmiem dopustiť žiadneho priestupku. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň,

v registri trestov v prípade fyzických osôb sa evidujú údaje o osobách a nimi spáchaných trestných činov (§ 3 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v účinnom znení).

Informácie o spáchaných priestupkoch sa v registri trestov neevidujú. Informácie o spáchaných priestupkoch si eviduje samostatne len ten správny orgán, ktorý bol príslušný prejednať priestupok (vrátane prejednania v blokovom konaní). 

Tak ako Vás upozornil správny orgán pri ukladaní blokovej pokuty, ak by ste sa dopustili znovu krádeže v nasledujúcich 12 mesiacoch po tom, ako bol Váš priestupok prejednaný v blokovom konaní, už by nešlo bez ohľadu na hodnotu ukradnutej veci (hoci by išlo aj znovu o vec hodnoty 2,- €) o priestupok, ale o trestný čin krádeže (podľa § 212 ods. 2 písm. f) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v účinnom znení). Rozhodnutie v trestnom konaní pre uvedený trestný čin by sa už evidovalo v registri trestov.


Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobry den, chcela by som sa Vas opytat, ci by som mala zaznam vo vypise z RT, ked mam 3-rocnu podmienku a ostava mi este asi necelych 6 mes. skusobnej. Po skonceni podmienky mi tam ostane zaznam? Dakujem Vam za odpoved.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň. V zmysle zákonných ustanovení Trestného zákona platí, že ak sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený. Pokiaľ sa na osobu hľadí ako keby nebola odsúdená, vo výpise z registra trestov by nemala mať záznam.


Trápi vás "Výpis z registra trestov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v roku 2012 som bola podmienečne odsúdená za zneužitie platobnej karty na 8 mes. skúšobná doba bola 15 mes. Do dnešného dňa mi neprišiel žiadny papier o tom, že mi podmienka skončila. Od odsúdenia som neporušila podmienku ani som nespáchala iný trestný čin. Od októbra som zamestnaná. Zamestnávateľ odo mňa žiada výpis z registra trestov, tak sa chcem opýtať či je aj podmienečný trest uvedený vo výpise z registra trestov? Ak áno aké sú možnosti pre vymazanie záznamu? Ďakujem 

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 14.12.2015)

Dobrý deň

podľa § 50 ods. 4, 5, 7 zák. č. 300/2005 Z. z Trestný zákon: “4) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby… 5) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil. 7) Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.” Zákonná fikcia nastáva dňom právoplatnosti uznesenia, ktorým súd vyslovil, že sa podmienečne odsúdený osvedčil, alebo so vznikom fikcie o osvedčení.

 


Podotázka: Výpis z registra trestov (Iné oblasti práva)

Zdravím, chcel by som sa opýtať na výpis z registra trestov. Pred 9r. som bol odsudený podmienečne a teraz potrebujem výpis do práce. Stále tam bude figurovať ten moj prečin. Ďakujem veľmi pekne za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

(odpoveď odoslaná: 25.08.2015)

Dobrý deň

Trestný zákon pozná inštitút zahladanie odsúdenia čo spočíva v tom, že na odsúdeného, ktorému bolo zahladené odsúdenie sa hľadí, ako keby nebol odsúdený.  Účel tohto inšitútu je umožniť, aby sa odstránili dôsledky odsúdenia, ktoré pretrvávujú aj po výkone trestu a ktoré by mohli pre odsúdeného znamenať sťaženie v ďalšom živote. K zahladeniu môže dôjsť keď sú splnené podmienky podľa § 92 ods. 1 TZ a to: “1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov, b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.” Pokiaľ ide o odsúdenie za tresty v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním ( teda okrem trestu odňatia slobody).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpis z registra trestov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku