Máte
otázku?

Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné?

Dobrý deň, rád by som sa spýtal, akú dobu spätne môže žena žiadať zameškané výživné, respektíve podať exekúciu? Počul som, že iba 1,5 roka spätne. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné?

Dobrý deň, v rámci súdneho konania je možné výživné na maloleté dieťa žiadať i spätne, avšak veľmi výnimočne. Výživné je možné žiadať spätne tri roky, avšak navrhovateľka musí súdu odôvodniť, prečo nepodala návrh o určenie vyživovacej povinnosti skôr (inak súd prizná zročné výživné len odo dňa podania návrhu na určenie výživného). Čo sa týka exekúcie pre nezaplatené výživné je potrebné uviesť, že súdnym rozhodnutím určené zročné výživné je vymáhateľné v lehote 10 rokov, po uplynutí lehoty je tento nárok premlčaný. Čo sa týka jednotlivých mesačných platieb (bežné výživné) je potrebné uviesť, že tieto sa premlčia v lehote 3 rokov odo dňa splatnosti každej jednej platby. Takže ak matka dieťaťa podá návrh na vykonanie exekúcie pre nezaplatenie výživného na výživné splatné pred viac ako 3 rokmi, môžete vzniesť námietku premlčania (ako som uviedol, to neplatí pre zročné výživné priznané v súdnom rozhodnutí). V tomto smere je potrebné poukázať i na trestnoprávnu rovinu neplatenia výživného (trestný čin zanedbania povinnej výživy).

Trápi vás "Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem sa spýtať, od kedy môžem žiadať výživné v prípade, že otec maloletého dieťaťa neplatí od jeho narodenia a zaplatil len približne 1800 eur, pričom to nebolo každý mesiac? Ďakujem.

Odpoveď: Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2023)

Dobrý deň,
výživné je možné žiadať tri roky spätne k podaniu návrhu. Súdu však musíte zdôvodniť, prečo ste návrh na určenie výživného nepodali skôr, ak žiadate výživné spätne, pretože nato musia existovať dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ust. § 77 ods. 1 Zákona o rodine:

Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či môžem požiadať o spätné výživné. Môj exmanžel opustil rodinu v júli 2019 a rozvod bol súdne uznaný v septembri 2021. Do tej doby však neplatil výživné na dcéru, hoci platil na syna. Medzitým dcéra dovŕšila 18 rokov, takže ju na súde už nesúdili. Do ústnej dohody s bývalým manželom, že výživné doplatí, však dodnes nedodržal. Momentálne platí len výživné na syna, ktoré mu bolo určené od novembra 2021. Je možné požiadať, aby mi spätne doplatil výživné pre dcéru? Ďakujem.

Odpoveď: Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné?

(odpoveď odoslaná: 17.04.2023)

Dobrý deň,
spätné výživné upravuje ust. § 77 Zákona o rodine: 

Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že nato, aby bolo výživné priznané spätne musí ísť o dieťa maloleté a tiež musí existovať dôvod osobitného zreteľa. V prípade, že Vaša dcéra už dovŕšila 18 rokov, tak môže žiadať o určenie výživného len odo dňa podania návrhu na súd a dcéra ho podáva sama (vo svojom mene).

Som toho názoru, že ona ako plnoletá by mohla požiadať o výživné aj spätne za obdobie, keď bola maloletá. Ale nie spätne za obdobie, keď bola plnoletá. Je to taká paradoxná situácia. 

Tiež sa musí preukázať aj dôvod, prečo nepožiadala skôr. Resp. čo bránilo Vám ako matke požiadať o výživné skôr. V konaní o rozvod sa určuje výživné vždy na čas po rozvode (nie na čas do rozvodu), preto súd v konaní o rozvode by Vám nikdy nepriznal výživné na čas do rozvodu. Obávam sa preto, že ak ste nepodali osobitný návrh na určenie výživného na čas do rozvodu, tak jej súd so spätným výživným nevyhovie.


Podotázka: Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa s Vami poradiť. Ako mám postupovať, keď chcem, aby mi môj bývalý partner zaplatil spätné výživné za obdobie 2015 sumou 700 eur? Mám v rozsudku napísané, že mi má túto sumu vrátiť, avšak doteraz mi neposlal nič.

Odpoveď: Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2021)

Dobrý deň,
vo veci je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie. 

Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.  


Trápi vás "Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu týkajúcu sa súdnej prípavy, do ktorej sa dostal môj priateľ. Príčina je následovná: priateľ dostal predvolanie na súd z dôvodu výživného. Z priateľkou sa rozišiel v roku 2013, pričom spolu majú syna. Priateľka vložila návrh na spätné platenie výživného od roku 2011, pričom ako dôvod uviedla, že v súčasnosti s ním nesúžijú a on sa o syna dostatočne nestará. Je tiež na neho veľmi nahnevaná. Žili spolu od roku 2008, pracovali v rovnakej firme a často chodili na výlety. Navzdory tomuto všetkému vložila návrh na súd, uvádzajúc, že nejavil dostatočný záujem o syna. Súd rozhodol o povinnosti mojho priateľa zaplatiť spätné výživné vo výške 4200 eur. Neexistuje však oficiálny dôkaz o spoločnej adrese, keďže priateľka nechcela, aby môj priateľ mal nahlásené trvalé bydlisko u nej. Peniaze jej dané na výživné jej dával pravidelne, denne, no bez oficiálneho potvrdenia. Priateľ sa odvolal proti rozhodnutiu súdu. Asi po roku mu prišlo vrátené rozhodnutie z krajského súdu, v ktorom je uvedené, že sa nedala možnosť predvolať svedkov a neprijali sa fotky ako dôkazový materiál. Dokonca je v texte spomenuté, že sudca z neznámych dôvodov rozhodol v neprospech môjho priateľa. Moja otázka znie nasledovne: čo má môj priateľ teraz predložiť, aby boli všeobecne akceptované dôkazy konečne vzaté do úvahy? Alebo ako by mal postupovať? Má na to mesiac, nakoľko ďalšie pojednávanie je naplánované na september. Ďakujem za rady a pozdravujem Vás, Mgr. Lopatová.

Odpoveď: Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 77 zákona o rodine platí :
"(1) Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.
(2) Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona sa premlčujú."


Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva možnosť súdu priznať výživné aj spätne ale pod podmienkou, že musia byť na to dôvody hodné osobitného zreteľa na strana navrhovateľa, vo Vašom prípade matky dieťaťa. 
Zákon nevymenúva dôvody hodné osobitného zreteľa, je na posúdení súdu, aby tieto okolnosti skúmal a vo Vašom prípade matka dieťaťa ich musí vedieť preukázať.  Až následne ak sú dôvody hodné osobitného zreteľa, môže súd priznať výživné aj spätne a vo svojom rozhodnutí sa týmito dôvodmi hodnými osobitného zreteľa aj zaoberať.
Nepostačuje teda len samotné podania návrhu na súd a v ňom obsiahnutý návrh na spätné určenie výživného. Je to tak z dôvodu, že oprávnený rodič môže zneužívať tento inštitút a návrhy podávajú zo špekulatívnych dôvodov, z pomsty, odvolávajú sa na neznalosť zákona, na nedostatok  finančných prostriedkov na  zaplatenie právneho zástupcu.
Dôvodmi hodnými osob. zreteľa by mohli byť napr. fyzické týranie zo strany povinného rodiča, dlhodobý zlý zdravotný stav, nestačí však tvrdenie, ale preukázanie.
To, že otec dieťaťa nemal trvalý pobyt hlásený na adrese matky dieťaťa nie je dôvodom na priznanie výživného spätne, ako ani nie je dôkazom toho, že sa o dieťa nestaral a neposkytoval mu výživné a potrebné zabezpečenie /výpovede susedov/.

V prvom rade je treba argumentovať, že otec dieťaťa býval spoločne s matkou a maloletým na konkrétnej adrese a uviesť konkrétne okolnosti spoločného žitia a úhrady nákladov na maloletého, ako aj na domácnosť. 

Citujeme z uzn. ÚS SR z 28.03.2018, sp. zn. I. ÚS 99/2018 :
"Pri určovaní výživného za minulé obdobie súd zisťuje, aké boli konkrétne schopnosti, možnosti, zárobkové pomery povinného, potreby dieťaťa, prihliada na už poskytnuté plnenia, poskytovanie bývania, osobnej starostlivosti a hodnotí aj ďalšie zákonné kritériá. Zákonná podmienka existencie dôvodov hodných osobitného zreteľa pre spätné priznanie výživného vyplýva okrem iného zo snahy o zamedzenie špekulácií a zneužívania možnosti priznávať výživné pre maloleté dieťa. Sprísňujúca úprava od oprávnených vyžaduje zodpovedný a včasný prístup k riešeniu tejto otázky, t. j. aby návrh na určenie výživného podávali bez zbytočného odkladu pri naplnení zákonných podmienok. Pokiaľ však z určitých dôvodov, ktoré možno posúdiť ako výnimočné, účastníci žiadajú o určenie výživného s časovým odstupom a v ich konaní nemožno vidieť snahu o zneužívanie tohto inštitútu, súd môže výživné priznať aj spätne. Dôvody hodné osobitného zreteľa bude treba posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu."


V prípade potreby nás kontaktujte.


Podotázka: Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 19 rokov a posledný súd o výživnom bol ešte v čase, keď som chodil na základnú školu. Teraz navštevujem 4. ročník strednej školy a výška výživného je 60 eur. Chcem podať žiadosť o zvýšenie výživného so spätnou splatnosťou. Moja otázka znie: Koľká je spätná lehota, do ktorej môžem žiadať spätnú splatnosť? Ako by som mal zapísať žiadosť? Ak by bola možnosť, požiadal by som o vzorový formulár. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2018)

Dobrý deň. Zvýšenie výživného môže súd priznať spätne (ak sú tu dôvody osobitného zreteľa) jedine pri maloletom dieťati, a to najviac za dobu troch rokov pred začatím súdneho konania. Vo vzťahu k plnoletému dieťaťu, čo je Váš prípad, môže byť zvýšené výživné priznané len ku dňu začatia súdneho konania.

Pre úplnosť ešte dodávam, že návrh na zvýšenie výživného nie je formulárovým podaním, a preto je takýto návrh potrebné koncipovať vždy individuálne pre každý jeden prípad. Dôraz by pritom mal byť kladený na náležité odôvodnenie navrhovaného zvýšenia výživného a v návrhu by tiež mala byť popísaná podstatná zmena pomerov, ktorá nastala v porovnaní s dobou, kedy bolo výživné určené naposledy. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Za akú dobu spätne môže žena žiadať výživné?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.