Máte
otázku?

Neplatenie výživného a trestné oznámenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Môj priateľ má súdom určené výživné na našu dcéru vo výške 80€ mesačne. Platí mi síce pravidelne každý mesiac, ale iba 30€. Môžem na neho podať trestné oznámenie? Ak áno, ako by som mala postupovať? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Dobrý deň. Pokiaľ otec dieťaťa nerešpektuje súdom určenú výšku výživného, a teda platí nižšie výživné, porušuje tým súdom uloženú povinnosť. V takomto prípade Vám odporúčam podať najskôr návrh na vykonanie exekúcie. Ak by výživné priznané súdom neplatil, môžete podať na príslušný orgán činný v trestnom konaní podnet s podozrením na spáchanie trestného činu (trestné oznámenie). 
 

Podmienkou trestnosti je nezaplatenie 3 mesiacov v priebehu 2 rokov (mesiace nemusia byť za sebou).

Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo sa stane, ak som bol povinný platiť výživné na dve deti, ale nedokážem ho plniť, pretože som momentálne bez práce a poberám hmotnú núdzu. Bolo mi povedané, že by som mohol ísť do výkonu trestu. Ako bude táto situácia riešená?

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,

ak si neplníte súdom určené výživné, v zmysle  ust. § 207 Trestného zákona sa môžete dopustiť trestného činu zanedbania povinnej výživy:

"(1) Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto sa najmenej dva mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený."

Za tento trestný čin vás môžu pokojne odstíhať, ak sa o jeho spáchaní dozvedia orgány činné v trestnom konaní. Rovnako tak deti (ak sú plnoleté) alebo ich matka ako zákonný zástupca môžu podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia a začať voči vám exekučné konanie na vymoženie výživného. 

Vzhľadom na to by sme Vám odporúčali, podať na súd návrh na zníženie výživného, ak si neviete nájsť prácu alebo v novej práci zarábate menej ako v čase, kedy súd rozhodoval o výživnom. Návrh na zmenu rozhodnutia o výživnom môžete podať aj vy ako povinný z výživného, a to vždy, ak sa zmenia pomery, napr. ak vás prepustili z práce alebo ste sa stali práceneschopným zo zdravotných dôvodov, dôsledkom čoho vám klesla vaša životná úroveň. Dieťa je povinné zdielať životnú úroveň svojho rodiča. Súd by mal zohľadniť váš terajší príjem a vzhľadom naň určiť novú výšku výživného.

Dovtedy Vám odporúčame plniť výživné aspoň v minimálnej výške, čo je toho času suma 36,80 EUR na každé dieťa. Rodič je povinný si plniť vyživovaciu povinnosť aj na úkor svojich potrieb. Je to zákonná povinnosť. Ak si budete v tomto čase plniť aspoň toto minimálne výživné, nemôžu vás trestne stíhať pre zanedbanie výživného, nakoľko sa trestného činu zanedbania povinnej výživy nebudete dopúšťať. 


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, partner má zaplatiť mi čiastku 600€ do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Uplynul však týždeň od právoplatnosti a on ešte stále nezaplatil. Môžem podať trestné oznámenie?

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 15.10.2023)

Dobrý deň, ak ide o výživné, odporúčam poslať dlžníkovi písomnú výzvu k úhrade a ak k úhrade nedôjde, odporúčam podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Návrh musí byť podaný elektronicky na príslušný súd, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica. Môžete dlžníka upozorniť, že ak dlžné výživné /to usudzujeme len z toho, do akej skupiny ste otázku zaradili - neuhradení, v návrhu na vykonanie exekúcie budete žiadať aj zadržanie vodičského oprávnenia.

Podanie trestného oznámenia nie je riešením.


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, bývalý partner mi neposlal výživné určené pre deti v čiastke 250 eur, poslal len 150 eur z tejto sumy. Prosím, ako by som mala postupovať ďalej? Existuje možnosť zapojenia exekútora? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 28.08.2023)

Dobrý deň, vo veci je treba podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Návrh musí byť podaný do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, ktorý je jediným súdom v uvedených veciach.
Môžete ešte otcovi dieťaťa poslať výzvu s upozornením na podanie návrhu na vykonanie exekúcie s tým, že vo veci je možnosť, že z dôvodu neplatenia výživného mu môže byť zadržané vodičské oprávnenie, čo je v slade s ust. exekučného poriadku. Táto výzva by mohla pomôcť.


Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Otec mojej dcéry nezaplatil minulý mesiac výživné 170€ a ešte sa smeje a vysmieva sa, že príde a blokuje ma, aby som neodchádzala z domu s malou. Tvrdí, že ju príde pozrieť a takto to ide dookola, len aby som sa nepohla. Prosím o radu.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 28.08.2023)

Dobrý deň,
ak máte výživné určené súdnym rozhodnutím, tak môžete podať návrh na vykonanie exekúcie a nezaplatené výživné vymáhať. Ak rozhodnutie nemáte, tak bude potrebné najprv podať návrh na súd, aby výživné v konkrétnej výške určil.

Čo sa týka trestného oznámenia. Trestný čin zanedbania povinnej výživy je upravený v ust. § 207 Trestného zákona:

Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   Ak povinný rodič výživné neplatí v stanovenej výške počas najmenej dvoch mesiacov počas dvojročného obdobia, tak napĺňa skutkovú podstatu vyššie uvedeného trestného činu. Môžete podať trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru.

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, v novembri minulého roka som mala so svojím partnerom súd o nášho 3 ročného syna. Súd na základe stanoviska otca určil výživné na 130 eur, ktoré mali ísť do mojich rúk. Toto by bolo v poriadku až do súčasného dňa, kedy mi však namiesto platby sumy poskytol napríklad nákup v hodnote 50 eur a 10 eur v hotovosti. Stále tvrdí, že už svoju povinnosť splnil a nemusí nič viac pri tom, svoje nákupy sú nepravidelné a navyše malý odmieta niektoré jedlá konzumovať. Chcela by som vás požiadať o radu, kde môžem podať podnet alebo sťažnosť, pretože si za peniaze určené na jeho stravu nemôžem kupovať bytie. Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 29.07.2023)

Dobrý deň, vo veci odporúčam kontaktovať otca dieťaťa a oznámiť mu, že výživné sa neplatí v naturáliách, ale v peniazoch so súčasnou výzvou k úhrade výživného v zmysle rozsudku súdu. Ak k úhrade výživného nedôjde v najbližších dňoch, potom podajte návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Na toto môžete otca dieťaťa upozorniť, lebo mu vzniknú náklady spojené s exekučným konaním Súčasne z dôvodu neplatenia výživného môže dôjsť k zadržaniu vodičského oprávnenia.


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa poradiť. Môj manžel má z predchádzajúceho vzťahu dieťa - desaťročného syna. Každý mesiac posielame výživné vo výške 240 eur. Tento mesiac sme meškali päť dní a už nám hrozí, že to dá na exekúciu a že manžel pôjde do väzenia, pretože vraj platíme výživné o mesiac neskôr, a tým pádom páchame trestný čin. Rok a pol dozadu sme posielali výživné z môjho účtu a v pripomienke pre príjemcu som uviedla, že sú to alimenty za august. Ako máme, prosím, postupovať, aby sme sa vyhli exekúcii alebo trestnému stíhaniu? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 26.07.2023)

Dobrý deň, rozumiem. Vysvetlím vám to. 

Výživné je splatné vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám rodiča, ktorý má dieťa zverené do svojej starostlivosti. Uvedené znamená, že ak sa platí výživné za mesiac júl, toto je splatné najneskôr do 15.júla. Je tomu tak z toho dôvodu, aby si maloletý dokázal v ten mesiac zabezpečiť včas všetky svoje potreby. 

Pokiaľ ide o trestné stíhanie, na to, aby ste sa dopustili naplnenia skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle ust. § 207 ods. 1 Trestného zákona by bolo potrebné, aby ste neplatili výživné najmenej dva mesiace v období dvoch rokov, a to čo aj len z nedbanlivosti. V takomto prípade by hrozil povinnému rodičovi trest odňatia slobody až na dva roky.

Podľa toho čo ale uvádzate, vy, resp. váš manžel zatiaľ skutkovú podstatu tohto trestného činu nenapĺňa. Aby ste sa aj do budúcnosti vyhli akémukoľvek trestnému stíhaniu alebo exekučnému konaniu na vymáhanie splatného výživného, nastavte si na účte trvalý príkaz, tak, aby vám peniaze na úhradu výživného odchádzali aspoň tri dni pred termínom splatnosti. T. j. ak je splatnosť nastavená na 15. deň v mesiaci, potom si nastavte trvalý príkaz na 12. deň v mesiaci. Takto sa vyhnete akémukoľvek omeškaniu a zbytočným hádkam s matkou maloletého.

Ak sa dostanete do exekúcie, exekútor nebude chcieť len tak ľahko ukončiť exekúciu, pretože môže byť niekoľko mesiacov taka situácia, že budete mať všetko zaplatené a exekútor bude stále blokovať účet. Skúste sa vyhnúť exekúcii a zistiť, či ste v naozaj v omeškaní. 


Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Otec mojich detí mi od októbra neplatí alimenty. Súdom bol nariadený platobný príkaz, podľa ktorého mal začať platiť od augusta a to 100 eur na dve deti. Doteraz mi zaplatil iba raz, čo značí, že mi v súčasnosti dlhuje 900 eur. Chcem sa informovať, ako a kde mám podať trestné oznámenie. Je možné ho podať aj v prípade, keď sa momentálne nachádzam mimo Slovenska, a to telefonicky? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, pokiaľ si otec dieťaťa dobrovoľne neplní vyživovaciu povinnosť, môžete na neho podať aj trestné oznámenie. Súčasne však môžete vec riešiť exekučnou cestou, nakoľko píšete, že disponujete rozsudkom súdu (exekučným titulom).

V zmysle ust. § 207 ods. 1 Trestného zákona totiž platí, že "Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu teda postačuje, ak si povinná osoba nesplní zákonnú vyživovaciu povinnosť už dva mesiace, ktoré nemusia nasledovať nevyhnutne po sebe, avšak k nesplneniu výživného musí dôjsť v rámci dvojročného obdobia. Podľa vami uvedených informácií došlo k naplnenie predmetnej skutkovej podstaty. Trestné oznámenie však telefonicky podať nemôžete. Toto je možné podať písomne elektronicky, emailom, alebo poštou alebo ústne do zápisnice na ktorejkoľvek prokuratúre alebo na polícií. 

Súčasne ako som vyššie uviedla, môžete podať aj návrh na vykonanie exekúcie priamo na súd. Tento sa podáva elektronicky. Pokiaľ nemáte zriadenú elektronickú schránku, viete ho podať prostredníctvom ktoréhokoľvek súdneho exekútora. Prílohou takéhoto návrhu potom bude aj rozhodnutie súdu, ktorým bola otcovi maloletého uložená vyživovacia povinnosť. Za podanie návrhu sa platí správny poplatok vo výške 16,50 EUR. Príslušným na konanie je exekučný súd  - Okresný súd v Banskej Bystrici. 


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Mám stanovené výživné, ktoré pravidelne platím. Momentálne som však nezamestnaný, a to len tento mesiac. Dňa 2. 5. nastupujem do zamestnania a preto prvú výplatu obdržím až v júni. Môže matka podať trestné oznámenie, ak jej v júni doplatím aj za tieto dva mesiace späť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 28.04.2023)

Dobrý deň, na to, aby ste sa dopustili trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle ust. § 207 ods. 1 Trestného zákona (TZ), museli by ste naplniť znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu:

"Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Vzhľadom na uvedené potom, ak by ste si neplnili svoju vyživovaciu povinnosť dva mesiace po sebe, podanie trestného oznámenia zo strany matky mal. dieťaťa by bolo oprávnené. Súčasne však treba poukázať aj na ust. § 86 ods. 1 písm. a) TZ, ktoré ustanovuje zánik trestnosti tohto trestného činu a to nasledovne:

"Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin 

a) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu,"

Z tohto dôvodu, ak by ste stihli doplatiť výživné za dva mesiace skôr ako by sa súd odobral na záverečnú poradu a súčasne by vaše neplnenie výživného nemalo trvalo nepriaznivé následky na vaše mal. dieťa, potom by bol prokurátor alebo súd (v závislosti od toho, v akom štádiu by bolo trestné konanie v čase, kedy by ste výživne doplatili) povinný konanie zastaviť z dôvodu, že trestnosť vami spáchaného trestného činu zanikla. 


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otca, ktorý mi neplatí výživné. Teraz mám 18 rokov a do teraz to riešila moja babka. Ona naňho podala trestné oznámenie viackrát, avšak on sa stále odvoláva. Už mi nezaplatil výživné za rok 2020, takže to je už tri roky. Moja babička mala s ním súd 17. 1. 2023. Mal ísť do väzenia na rok a dva mesiace, no on sa odvolal. Potom si podal žiadosť o zrušenie výživného a mal som s ním súd 13. 2. 2023. Avšak ja stále študujem v Bratislave, takže jeho plán nevyšiel. Jeho dlh rieši aj exekútorka. Preto sa obraciam sem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 18.04.2023)

Dobrý deň, urobili ste správne, že ste vec postúpili na vymáhanie cestou súdneho exekútora. Neviem či Váš otec je  držiteľom vodičského oprávnenia. Ak je odpoveď kladná, požiadajte súdneho exekútora o zadržanie jeho vodičského oprávnenia, čo je v súlade s ust. § 43a/ ods. 1 exekučného poriadku :

"Podmienky uloženia donucovacieho opatrenia (1) Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom alebo ak tento zákon predpokladá použitie donucovacích opatrení, exekútor môže uložiť tieto donucovacie opatrenia: a) peňažná pokuta, b) zadržanie vodičského preukazu, c) použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci alebo d)zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla časť I alebo časť II (ďalej len „osvedčenie o evidencii vozidla“)."
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj exmanžel má súdom určené výživné vo výške 170 eur mesačne. Naposledy zaplatil za 07/2022 a odvtedy neposlal ani cent. Momentálne neviem, kde má pobyt a nekomunikuje so mnou. Ako by ste mi navrhli postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 11.04.2023)

Dobrý deň, pokiaľ si otec neplní svoju vyživovaciu povinnosť, dopúšťa sa tým trestného činu zanedbania povinnej výživy. Každý rodič je totiž zo zákona povinný vyživovať svoje dieťa. 

Podľa toho čo uvádzate, ak bola jeho vyživovacia povinnosť určená súdnym rozhodnutím, túto viete vymáhať prostredníctvom exekúcie. Preto by bolo namieste podať návrh na vykonanie exekúcie s tým, že ak neviete jeho aktuálny pobyt, uveďte pobyt, ktorý vám je naposledy známy. Uvedené nemôže byť prekážkou výkonu exekúcie. Návrh sa podáva výlučne elektronicky. Môžete ho podať prostredníctvom ktoréhokoľvek súdneho exekútora alebo advokáta. Prílohou takéhoto návrhu potom bude aj rozhodnutie súdu, ktorým bola otcovi maloletého uložená vyživovacia povinnosť. Za podanie návrhu sa platí správny poplatok vo výške 16,50 EUR.

Rovnako môžete na otca podať aj trestné oznámenie.,a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle ust. § 207 ods. 1 Trestného zákona, podľa ktorého platí, že "Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky." Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu teda postačuje, ak si povinná osoba nesplní zákonnú vyživovaciu povinnosť už dva mesiace, ktoré nemusia nasledovať nevyhnutne po sebe, avšak k nesplneniu musí dôjsť v rámci dvojročného obdobia.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava