Máte
otázku?

Neplatenie výživného a trestné oznámenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Môj priateľ má súdom určené výživné na našu dcéru vo výške 80€ mesačne. Platí mi síce pravidelne každý mesiac, ale iba 30€. Môžem na neho podať trestné oznámenie? Ak áno, ako by som mala postupovať? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Dobrý deň. Pokiaľ otec dieťaťa nerešpektuje súdom určenú výšku výživného, a teda platí nižšie výživné, porušuje tým súdom uloženú povinnosť. V takomto prípade Vám odporúčam podať najskôr návrh na vykonanie exekúcie. Ak by výživné priznané súdom neplatil, môžete podať na príslušný orgán činný v trestnom konaní podnet s podozrením na spáchanie trestného činu (trestné oznámenie). 
 

Podmienkou trestnosti je nezaplatenie 3 mesiacov v priebehu 2 rokov (mesiace nemusia byť za sebou).

Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj bývalý manžel sa mi začal hroziť prostredníctvom správ. Tvrdí, že ak budem našu 15-ročnú dcéru pusťať na večierky, ktoré sú povolené od 15 rokov, prestane na ňu prispievať výživným a bude prispievať len na mladšiu dcéru. Chcela by som vedieť, ako by som mala v takej situácii postupovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 17.04.2024)

Dobrý deň, 

povinnosť platiť výživné má každý rodič vo vzťahu k svojmu dieťaťu, je to jeho zákonná povinnosť, ktorá zaniká až nadobudnutím schopnosti dieťaťa samo sa živiť. Neplnenie si vyživovacej povinnosti k svojmu mal. dieťaťu je taktiež trestné v zmysle slovenského Trestného zákona. Preto vyhrážky vášho exmanžela nemajú žiadny právny základ a v prípade, že by výživné z vami uvedeného dôvodu prestal na ešte stále mal. dcéru platiť konal by v rozpore so zákonom  a vy by ste mohli proti nemu podať návrh na vykonanie exekúcie (ak disponujete rozhodnutím o výživnom) alebo návrh na určenie výživného ako aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy. Uvedené mu môžete vysvetliť. Tiež mu vysvetlite, že vašim konaním, t. j. tým, že 15 ročnú dcéru púšťate na zábavy pre 15 ročných nerobíte nič protizákonné a ak uvedenú vec považuje za podstatnú vec ohľadom výchovy spoločného mal. dieťaťa, na ktorej sa majú rodičia dohodnúť, nech sa obráti na súd, ktorý je oprávnený rozhodovať o každej podstatnej veci týkajúcej sa mal. dieťaťa, na ktorej sa rodičia nevedia dohodnúť.

Uvedené upravuje ust. § 35 Zákona o rodine: 

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Predmetná otázka, ktorú ste nastolili je však otázka spôsobu výchovy dieťaťa, pričom je otázne, či by ju bolo možné považovať za podstatnú vec a nie za vec bežnú. Bežnými záležitosťami sa pritom rozumejú tie, ktoré vznikajú pri uspokojovaní každodenných potrieb dieťaťa. Pri rozhodovaní o nezhode rodičov je súd v zmysle ust. § 38 CMP povinný zistiť aj názor dieťaťa a prihliadnuť naň, ak je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť samostatne ho vyjadriť. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, v súdnom rozhodnutí o výživnom mám klauzulu o splátkach zmeškaného výživného: "Pri omeškaní čo i len jednej splátky sa stáva splatným celé dlžné plnenie." Je možné si toto uplatniť a požadovať vyplatenie celej dlžnej sumy aj v prípade, že meškanie je len 1-3 dni? Ak áno, aký by bol postup? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 16.04.2024)

Dobrý deň, ak je v súdnom rozhodnutí uvedené, že v prípade omeškania s platením splátky sa stáva splatný celý dlh naraz, v podstate to znamená, že oprávnený v zmysle súdneho rozhodnutia je oprávnená podať návrh na súdny výkon rozhodnutia podaním návrhu na exekučné konanie. Nie je podstatné to, že mešná jeden až tri dni. Návrh na vykonanie exekúcie vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Zoznam súdnych exekútorov nájdete na stránke Slov. komory exekútorov.

Odporúčam však povinného vyzvať, aby výživné platil riadne a načas v zmysle rozsudku súdu, lebo môžete podať návrh na vykoannie exekúcie, čím mu vzniknú ďalšie náklady spojené s vedneým konaním.


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako postupovať v situácii, keď mi bývalá priateľka už tri roky neplatí výživné na naše dve deti. Nemali sme súdne rozhodnutie, len ústnu dohodu, ktorú si neplní. Kam sa môžem obrátiť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 07.02.2024)

Dobrý deň,
v danej veci Vám odporúčam podať návrh na určenie výživného na súd, nakoľko v takom prípade, ak matka nebude platiť v stanovenej výške, tak toto plnenie môžete od nej vymáhať cez exekúciu. Tiež môžete podať trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru, pretože v tomto prípade by sa mohlo jednať o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa ust. § 207 Trestného zákona:

Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako postupovať v prípade, že môj bývalý partner neplatí už päť rokov výživné na nášho syna. Je možné podať proti nemu trestné oznámenie? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 31.01.2024)

Dobrý deň,
v zmysle § 207 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona platí, že:

(1) Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (2) Kto sa najmenej dva mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.  

Ak teda otec dieťaťa už dlhodobo na výživu neprospieva, môžete podať trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru. V prípade, ak nemáte súdne rozhodnutie, tak tiež podajte návrh na súd na určenie vyživovacej povinnosti. Akonáhle budete disponovať súdnym rozhodnutím, tak v prípade, ak otec platiť nebude, tak môžete podať návrh na exekúciu. Ak by ste celý postup potrebovali prebrať podrobnejšie, môžete si u nás objednať aj konzultáciu.


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, môj bývalý partner mi dlhoval na výživnom dosť vysokú sumu a bol za to odsúdený na odňatie slobody na 6 mesiacov. Zaniká týmto dlh? Alebo je povinný mi tú sumu aj tak vyplatiť? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 24.01.2024)

Dobrý deň, je samozrejmé, že dlžnú sumu výživného vám musí vyplatiť. Treba vo veci podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Zoznam súdnych exekútorov nájdete na stránke Slov. komory exekútorov.

Následne môžete podať žiadosť na príslušný úrad práce žiadosť o náhradné výživné.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aký postup by som mal zvoliť v prípade, že moja partnerka neplatí vyživné na dieťa už 10 rokov, aj keď bola táto povinnosť stanovená súdom pri rozvodovom konaní. Je možné vymáhať vyživné aj spätne? Ďakujem za odpoveď týkajúcu sa postupu, ktorý by som mal v mojom prípade dodržať. S pozdravom.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 05.01.2024)

Dobrý deň, riešenie je jednoduché :

Treba podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Zoznam súdny exekútoro nájdete na stránke Slov. komory exekútorov.

Následne po podaní návrhu môžete podať žiadosť na príslušný úrad práce žiadosť o náhradné výživné. Náhradné výživné vám však bude vyplácané až odo dňa podania žiadosti o náhradné výživné


Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo sa stane, ak som bol povinný platiť výživné na dve deti, ale nedokážem ho plniť, pretože som momentálne bez práce a poberám hmotnú núdzu. Bolo mi povedané, že by som mohol ísť do výkonu trestu. Ako bude táto situácia riešená?

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,

ak si neplníte súdom určené výživné, v zmysle  ust. § 207 Trestného zákona sa môžete dopustiť trestného činu zanedbania povinnej výživy:

"(1) Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto sa najmenej dva mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený."

Za tento trestný čin vás môžu pokojne odstíhať, ak sa o jeho spáchaní dozvedia orgány činné v trestnom konaní. Rovnako tak deti (ak sú plnoleté) alebo ich matka ako zákonný zástupca môžu podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia a začať voči vám exekučné konanie na vymoženie výživného. 

Vzhľadom na to by sme Vám odporúčali, podať na súd návrh na zníženie výživného, ak si neviete nájsť prácu alebo v novej práci zarábate menej ako v čase, kedy súd rozhodoval o výživnom. Návrh na zmenu rozhodnutia o výživnom môžete podať aj vy ako povinný z výživného, a to vždy, ak sa zmenia pomery, napr. ak vás prepustili z práce alebo ste sa stali práceneschopným zo zdravotných dôvodov, dôsledkom čoho vám klesla vaša životná úroveň. Dieťa je povinné zdielať životnú úroveň svojho rodiča. Súd by mal zohľadniť váš terajší príjem a vzhľadom naň určiť novú výšku výživného.

Dovtedy Vám odporúčame plniť výživné aspoň v minimálnej výške, čo je toho času suma 36,80 EUR na každé dieťa. Rodič je povinný si plniť vyživovaciu povinnosť aj na úkor svojich potrieb. Je to zákonná povinnosť. Ak si budete v tomto čase plniť aspoň toto minimálne výživné, nemôžu vás trestne stíhať pre zanedbanie výživného, nakoľko sa trestného činu zanedbania povinnej výživy nebudete dopúšťať. 


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, partner má zaplatiť mi čiastku 600€ do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Uplynul však týždeň od právoplatnosti a on ešte stále nezaplatil. Môžem podať trestné oznámenie?

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 15.10.2023)

Dobrý deň, ak ide o výživné, odporúčam poslať dlžníkovi písomnú výzvu k úhrade a ak k úhrade nedôjde, odporúčam podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Návrh musí byť podaný elektronicky na príslušný súd, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica. Môžete dlžníka upozorniť, že ak dlžné výživné /to usudzujeme len z toho, do akej skupiny ste otázku zaradili - neuhradení, v návrhu na vykonanie exekúcie budete žiadať aj zadržanie vodičského oprávnenia.

Podanie trestného oznámenia nie je riešením.


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, bývalý partner mi neposlal výživné určené pre deti v čiastke 250 eur, poslal len 150 eur z tejto sumy. Prosím, ako by som mala postupovať ďalej? Existuje možnosť zapojenia exekútora? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 28.08.2023)

Dobrý deň, vo veci je treba podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Návrh musí byť podaný do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, ktorý je jediným súdom v uvedených veciach.
Môžete ešte otcovi dieťaťa poslať výzvu s upozornením na podanie návrhu na vykonanie exekúcie s tým, že vo veci je možnosť, že z dôvodu neplatenia výživného mu môže byť zadržané vodičské oprávnenie, čo je v slade s ust. exekučného poriadku. Táto výzva by mohla pomôcť.


Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Otec mojej dcéry nezaplatil minulý mesiac výživné 170€ a ešte sa smeje a vysmieva sa, že príde a blokuje ma, aby som neodchádzala z domu s malou. Tvrdí, že ju príde pozrieť a takto to ide dookola, len aby som sa nepohla. Prosím o radu.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 28.08.2023)

Dobrý deň,
ak máte výživné určené súdnym rozhodnutím, tak môžete podať návrh na vykonanie exekúcie a nezaplatené výživné vymáhať. Ak rozhodnutie nemáte, tak bude potrebné najprv podať návrh na súd, aby výživné v konkrétnej výške určil.

Čo sa týka trestného oznámenia. Trestný čin zanedbania povinnej výživy je upravený v ust. § 207 Trestného zákona:

Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   Ak povinný rodič výživné neplatí v stanovenej výške počas najmenej dvoch mesiacov počas dvojročného obdobia, tak napĺňa skutkovú podstatu vyššie uvedeného trestného činu. Môžete podať trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.