Máte
otázku?

Neplatenie výživného a trestné oznámenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Dobrý deň, chcela som sa informovať: Môj priateľ má súdom určené výživné na našu dcéru 80€ mesačne. Platí mi síce pravidelne, každý mesiac, ale len 30€. Môžem na neho podať trestné oznámenie? Ak áno, ako by som mala postupovať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Dobrý deň. Pokiaľ otec dieťaťa nerešpektuje súdom určenú výšku výživného, a teda platí nižšie výživné, porušuje tým súdom uloženú povinnosť. V takomto prípade Vám odporúčam podať najskôr návrh na vykonanie exekúcie. Ak by výživné priznané súdom neplatil, môžete podať na príslušný orgán činný v trestnom konaní podnet s podozrením na spáchanie trestného činu (trestné oznámenie). 
 

Podmienkou trestnosti je nezaplatenie 3 mesiacov v priebehu 2 rokov (mesiace nemusia byť za sebou).

Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať otec dieťaťa mi neplatí za deti v októbri bol súd. Súdom dane mal zaplatiť od podania návrhu, teda od augusta spolu 100e na 2 deti. Zaplatil mi iba 1x, teda k dnešnému dňu mi dlhuje 900e. Ako a kde mám dať tresné oznámenie? A môžem ho dať, aj keď som mimo SR? Teda telefonicky? Dakujek za radu.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, pokiaľ si otec dieťaťa dobrovoľne neplní vyživovaciu povinnosť, môžete na neho podať aj trestné oznámenie. Súčasne však môžete vec riešiť exekučnou cestou, nakoľko píšete, že disponujete rozsudkom súdu (exekučným titulom).

V zmysle ust. § 207 ods. 1 Trestného zákona totiž platí, že "Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu teda postačuje, ak si povinná osoba nesplní zákonnú vyživovaciu povinnosť už dva mesiace, ktoré nemusia nasledovať nevyhnutne po sebe, avšak k nesplneniu výživného musí dôjsť v rámci dvojročného obdobia. Podľa vami uvedených informácií došlo k naplnenie predmetnej skutkovej podstaty. Trestné oznámenie však telefonicky podať nemôžete. Toto je možné podať písomne elektronicky, emailom, alebo poštou alebo ústne do zápisnice na ktorejkoľvek prokuratúre alebo na polícií. 

Súčasne ako som vyššie uviedla, môžete podať aj návrh na vykonanie exekúcie priamo na súd. Tento sa podáva elektronicky. Pokiaľ nemáte zriadenú elektronickú schránku, viete ho podať prostredníctvom ktoréhokoľvek súdneho exekútora. Prílohou takéhoto návrhu potom bude aj rozhodnutie súdu, ktorým bola otcovi maloletého uložená vyživovacia povinnosť. Za podanie návrhu sa platí správny poplatok vo výške 16,50 EUR. Príslušným na konanie je exekučný súd  - Okresný súd v Banskej Bystrici. 


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať mám stanovené výživné, ktoré platím. Teraz som momentálne nezamestnaný, meškám len tento mesiac. Dňa 2. 5. už nastupujem do zamestnania takže výplatu budem mať až v júni. Môže na mňa matka podať trestné oznámenie, ak jej v júni doplatím aj za tie dva mesiace späť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 28.04.2023)

Dobrý deň, na to, aby ste sa dopustili trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle ust. § 207 ods. 1 Trestného zákona (TZ), museli by ste naplniť znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu:

"Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Vzhľadom na uvedené potom, ak by ste si neplnili svoju vyživovaciu povinnosť dva mesiace po sebe, podanie trestného oznámenia zo strany matky mal. dieťaťa by bolo oprávnené. Súčasne však treba poukázať aj na ust. § 86 ods. 1 písm. a) TZ, ktoré ustanovuje zánik trestnosti tohto trestného činu a to nasledovne:

"Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin 

a) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu,"

Z tohto dôvodu, ak by ste stihli doplatiť výživné za dva mesiace skôr ako by sa súd odobral na záverečnú poradu a súčasne by vaše neplnenie výživného nemalo trvalo nepriaznivé následky na vaše mal. dieťa, potom by bol prokurátor alebo súd (v závislosti od toho, v akom štádiu by bolo trestné konanie v čase, kedy by ste výživne doplatili) povinný konanie zastaviť z dôvodu, že trestnosť vami spáchaného trestného činu zanikla. 


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otca čo mi neplatí výživné no ja mám 18 rokov tak do teraz to riešila moja babka ona naňho podala trestné oznámenie viac krát len on sa stále odvoláva už mi nezaplatil 2020 je to už tri roky. Moja babka mala sním súd 17. 1. 2023 mal ísť do vezienia na rok a dva mesiace len on sa odvolal. Potom si podal žiadosť o zrušenie výživného to som mal sním súd 13. 2. 2023 len ja stále študujem v Bratislave tak mu to nevyšlo. Jeho dlžobu rieši aj exekútorka. Preto sa obraciam sem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 18.04.2023)

Dobrý deň, urobili ste správne, že ste vec postúpili na vymáhanie cestou súdneho exekútora. Neviem či Váš otec je  držiteľom vodičského oprávnenia. Ak je odpoveď kladná, požiadajte súdneho exekútora o zadržanie jeho vodičského oprávnenia, čo je v súlade s ust. § 43a/ ods. 1 exekučného poriadku :

"Podmienky uloženia donucovacieho opatrenia (1) Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom alebo ak tento zákon predpokladá použitie donucovacích opatrení, exekútor môže uložiť tieto donucovacie opatrenia: a) peňažná pokuta, b) zadržanie vodičského preukazu, c) použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci alebo d)zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla časť I alebo časť II (ďalej len „osvedčenie o evidencii vozidla“)."
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Exmanžel ma súdom určené výživné vo výške 170e mesačne. Naposledy zaplatil za 07/2022, odvtedy ani cent. Netuším, kde ma momentálne pobyt, nekomunikuje. Ako by ste navrhli postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 11.04.2023)

Dobrý deň, pokiaľ si otec neplní svoju vyživovaciu povinnosť, dopúšťa sa tým trestného činu zanedbania povinnej výživy. Každý rodič je totiž zo zákona povinný vyživovať svoje dieťa. 

Podľa toho čo uvádzate, ak bola jeho vyživovacia povinnosť určená súdnym rozhodnutím, túto viete vymáhať prostredníctvom exekúcie. Preto by bolo namieste podať návrh na vykonanie exekúcie s tým, že ak neviete jeho aktuálny pobyt, uveďte pobyt, ktorý vám je naposledy známy. Uvedené nemôže byť prekážkou výkonu exekúcie. Návrh sa podáva výlučne elektronicky. Môžete ho podať prostredníctvom ktoréhokoľvek súdneho exekútora alebo advokáta. Prílohou takéhoto návrhu potom bude aj rozhodnutie súdu, ktorým bola otcovi maloletého uložená vyživovacia povinnosť. Za podanie návrhu sa platí správny poplatok vo výške 16,50 EUR.

Rovnako môžete na otca podať aj trestné oznámenie.,a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle ust. § 207 ods. 1 Trestného zákona, podľa ktorého platí, že "Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky." Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu teda postačuje, ak si povinná osoba nesplní zákonnú vyživovaciu povinnosť už dva mesiace, ktoré nemusia nasledovať nevyhnutne po sebe, avšak k nesplneniu musí dôjsť v rámci dvojročného obdobia.


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalím priateľom nie sme v spoločnej domácnosti od mája 2022.
Výživné súdom určené nebolo, neriešili sme to, vždy vravel a sľuboval, že bude platiť a ja naivné verila. Mám nejakú možnosť podať trestné oznámenie alebo ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 14.02.2023)

Dobrý deň,
vo veci je potrebné spísať dohodu o výživnom na maloleté dieťa, resp otcovi dieťaťa poslať návrh dohody a následne v prípade, že ju podpíše, podať návrh na súd na jej schválenie súdom. Ide o to, že aj keby ste sa na výživnom dohodli a dohoda by nebola schválená súdom, je právne nevykonateľná a teda nemohli by ste podať návrh na exekučné konanie.

Ak následne otec výživné schválené resp. určené súdom platiť nebude, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie a žiadať od úradu práce.


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, od kedy sa ráta vyrubenie výživného? Od rozsudku? Rozvedená som od 11. 11. čiže výživné mi má dať exmanžel aj za november? Či až v decembri?

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 21.01.2023)

Dobrý deň, výroky o výživnom sú vykonateľné doručením. Preto to závisí od toho, kedy bol rozsudok doručený vášmu manželovi ako povinnému z vyživovacej povinnosti. Od tohto momentu je povinný hradiť výživné v zmysle súdneho rozhodnutia. Do tohto momentu je však taktiež povinný platiť výživné, nakoľko je to jeho zákonná povinnosť ako rodiča mal. dieťa, a to aspoň v zákonom ustanovenej minimálnej výšky, čo je 30 % sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa (v súčasnosti suma 32,11 EUR). 


Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom výživného. Kde otec dieťaťa /ex priateľ/ ma súdom určené výživné, ale už vyše roka neplatí, nakoľko bolo uzavraté konanie s tým, že je práceneschopný. Je to akceptovateľné prosím Vás? Ako mám postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, každý rodič je povinný platiť na svoje dieťa výživné aspoň v minimálnom rozsahu, ktorý určuje zákon, toho času vo výške 32,11 EUR. To znamená, že aj keď je PN, aj keď je nezamestnaný a pod. Ak mu bolo súdom určené výživné, toto je povinný plniť. Ak ho dobrovoľne neplní, môžete sa tohto domáhať podaním návrhu na vykonanie exekúcie.

Pokiaľ u neho nastali po vydaní rozsudku súdu, ktorým bolo určené výživné, okolnosti, ktoré majú za následok zmenu v jeho schopnostiam, možnostiach a majetkových pomeroch, potom sa mohol odvolajúc na to domáhať na súde zníženia výživného. AK tak neurobil, je povinný plniť výživné vo výške ustanovenej súdom. 

Neviem aké konanie o práceneschopnosti máte na mysli, ale súd žiadneho rodiča nepozbaví povinnosti plniť výživné vo vzťahu k svojmu dieťaťa. Minimálne by ho zaviazal na plnenie minimálneho výživného. 


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem podať trestné oznámenie už, keď mi nezaplatil 2 mesiace? Má platiť 170 € na dve deti a už mi dlží za 2 mesiace.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 06.11.2022)

Dobrý deň,
áno môžete. Svojim konaním naplnil skutkovú podstatu trestného činu. Ak by aj vec neskončila jeho odsúdením, často už samotné podanie trestného oznámenia prinúti dlžníka doplatiť dlžné výživné.


Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, môj exmanžel mi už tretí mesiac nezaplatil výživné na dve deti. Ako môžem pokračovať? Najprv mám dať podnet na exekučný úrad a až potom podať trestné oznámenie, alebo to môžem urobiť aj súčasne? Podľa mojich zdrojov exmanžel pracuje iba brigádne a nemá žiaden svoj majetok.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 28.10.2022)

Dobrý deň,
ak máte výživné určené súdom môžete podať návrh na exekúciu. Ak nie, potom musíte podať návrh na určenie výživného a až keď nebude platiť, tak návrh na exekúciu. Trestné oznámenie môžete podať kedykoľvek, keď sú podľa Vás naplnené znaky trestného činu Zanedbania povinnej výživy:

§ 207 Zanedbanie povinnej výživy

(1) Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto sa najmenej dva mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.


Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať ako mám postupovať, ak otec môjho syna neplatí výživné určené súdom od minulého roka od novembra sám si ho svojvoľne pozastavil. Ďakujem za info.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 19.10.2022)

Dobrý deň,
skúste otca najprv vyzvať, aby svoj dlh na výživnom uhradil a výživné ďalej riadne platil. Povedzte mu, že by jeho konanie mohlo napĺňať skutkovú podstatu podľa § 207 TZ: (1) Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   (2) Kto sa najmenej dva mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.   (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2   a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,   b) závažnejším spôsobom konania, alebo   c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.   V prípade, že svoju povinnosť nesplní, tak podajte trestné oznámenie na polícii alebo prokuratúre a to buď ústne do zápisnice alebo písomne poštou.

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku