'

Neplatenie výživného a trestné oznámenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnavský
Odpovedá: Mgr. Boris Gál
Odpovedané dňa: 1. 4. 2015

Otázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Dobrý deň, chcela som sa informovať: Môj priateľ má súdom určené výživné na našu dcéru 80€ mesačne. Platí mi síce pravidelne, každý mesiac, ale len 30€. Môžem na neho podať trestné oznámenie? Ak áno, ako by som mala postupovať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Dobrý deň. Pokiaľ otec dieťaťa nerešpektuje súdom určenú výšku výživného, a teda platí nižšie výživné, porušuje tým súdom uloženú povinnosť. V takomto prípade Vám odporúčam podať najskôr návrh na vykonanie exekúcie. Ak by výživné priznané súdom neplatil, môžete podať na príslušný orgán činný v trestnom konaní podnet s podozrením na spáchanie trestného činu (trestné oznámenie). 
 

Podmienkou trestnosti je nezaplatenie 3 mesiacov v priebehu 2 rokov (mesiace nemusia byť za sebou).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, mohla by som Vás poprosiť o radu? Som mama 4 a pol ročnej dcéry a jej otec jej neplatí výživné. Súdom máme určené, že jej ma posielať 150eur mesačne a už jej je dlžný 900eur. Peniaze mi dával na ruku a ja som mu na papier napísala dátum kedy mi ich dal, sumu a môj podpis. Raz mi dal 50eur raz za tri týždne potom 20eur no proste nejako to lepil, ale už je toho veľmi veľa, naposledy dal malej pred mesiacom a pol 50eur a odvtedy nič len naťahuje a sľubuje. S malou sa nestretáva, naposledy ju videl pred mesiacom a pol zhruba. Chcela by som požiadať o náhradné výživné a chcela som sa spýtať, či musím ísť k exekútorovi alebo ho môžem ísť udať na políciu a potom na sociálnu poisťovňu. On pracuje a zarába cca 1000eur mesačne, ale má veľa exekúcii a pracuje na oko na papieri na dohodu a vedený je ako bezdomovec a pritom jeho priateľka býva u neho a viem, že platí nájom 350eur takže, keď ma na život musí prispievať na svoju dcéru. Je to jeho povinnosť.
Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň,

v danom prípade vám odporúčam podať najskôr návrh na vykonanie exekúcie. Ak by výživné priznané súdom i napriek tomu neplatil, môžete podať na príslušný orgán činný v trestnom konaní (polícia alebo prokuratúra) podnet s podozrením na spáchanie trestného činu (trestné oznámenie). 

Podmienkou trestnosti je však nezaplatenie 3 mesiacov v priebehu 2 rokov (mesiace nemusia byť za sebou). Uvedené kritérium otec vašej dcéry napĺňa, keďže z vami uvedeného vyplýva, že ide už o väčšiu sumu, ktorú dlží na výživnom. 

Na priznanie nároku na náhradné výživné je potrebné rovnako tak splniť určité podmienky a jednou z nich je napríklad i neplnenie vyživovacej povinnosti otcom v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd.

Všetky potrebné informácie o tom ako môžete požiadať o náhradné výživné, a čo je k žiadosti potrebné doložiť nájdete na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať bývalý mi dlží na výživnom 510e mesačne mi ma dávať 270e ba polícii mi povedali, že nemôžem s tým nič robiť pokiaľ mi nebude dlžiť 3x výšku výživného čiže 810e naozaj sa s tým nedá nič robiť len takto čakať? Veď mám 2deti nájom a som na rodičovskej ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň, vo veci je treba podať návrh na vykonanie exekúcie.
Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor alebo advokát. Návrh musí byť podaný elektronickej forme.
Následne po uplynutí troch mesiacov môžete požiadať prísl. úrad práce o náhradné výživné.
Podanie trestného oznámenia a následné prípadné stíhanie je až poslednou možnosťou, pred podaním trestného oznámenia je treba využiť ostatné právne prostriedky na vymáhanie dlžnej sumy

Podľa ust. § 207 Trestného zákona platí :
"Zanedbanie povinnej výživy 
(1)  Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 
(2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 
a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze, 
b) závažnejším spôsobom konania, alebo 
c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený."

Otázkam vymáhania výživného sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré môžu byť pre vás nápomocné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na výživné pre dcéru. Otec je vo výkone trestu odtiaľ mi posielali výživné. Bola podaná exekúcia pred nástupom do výkonu trestu. Peniaze najprv chodili mne na účet, teraz chodia exekútorke a ona mi pozastavila vyplácanie výživného. Má na toto právo exekútor neposlať výživné ? Za nevyplatenie troch mesiacov výživného môžem podať trestne oznámenie na exekútora? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Je možné, že Váš otec ako povinný vo VTOS pracuje, ale jeho zárobkové pomery sú značne obmedzené.
Ak otec vo VTOS pracuje z pracovnej odmeny sa robia ešte zrážky na soc. a zdrav.poistenie; priemerná prac. odmena za rok 2018 bola cca 128 €.
Podľa ust. § 60 exekučného poriadku platí :
"Priorita uspokojenia vymáhaných nárokov
(1) Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú v tomto poradí:
a) trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty,
b) istina vymáhanej pohľadávky,
c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,
d) trovy oprávneného.
(2) Z prijatého plnenia sa na nárok podľa odseku 1 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na nárok podľa odseku 1 písm. b); na nárok podľa odseku 1 písm. c) a d) sa prijaté plnenia použijú až po zániku pohľadávky podľa odseku 1 písm. b). Ak niektorý z nárokov podľa odseku 1 už skôr zanikol, použije sa prijaté plnenie v pomere podľa predchádzajúcej vety na nároky, ktoré v čase prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie je možné uplatniť pomer podľa prvej vety z dôvodu, že ostatné nároky zanikli, použije sa celé prijaté plnenie na v poradí posledný neuspokojený nárok, a to až do okamihu jeho zániku.
(3) Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi 1 a 2 tak, že prijaté plnenia použije vždy najskôr na bežné výživné."

Z uvedeného dôvodu treba kontaktovať súdneho exekútora a opýtať sa aká bola zrážka zo mzdy o Vášho otca vykonaná súčasne navrhnúť vykonanie exekúcie z jeho hnuteľného prípadne aj nehnuteľného majetku.
Ak odpoveď zo stany exekútora nebude v súlade s vyššie uvedeným zákonným ustanovením /ods. § § 60/, môžete na súdneho exekútora podať sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, . Prosím Vás o radu. Už som zúfalá a neviem ako ďalej. Bývalému partnerovi som postupne požičala cez 30000eur. Mame to aj spísané a podpísané Prvá pôžička bola v roku 2016. Šlo to na jeho dlhy a posledné peniaze šli na jeho alimenty. Odvtedy stále počúvam ako mi to vráti no doteraz nesplatil ani cent. Je to Čech, v CZ je už v insolvencii lebo tam mal veľa exekúcii tak stým vlastne takto vybabral. Potom čo od neho insolvenčný správca chcel mesačne splácať 600eur, cielene zrušil živnosť, dal sa na úrad práce a robí na Sk na čierno(nemá tu trvalý ani prechodný pobyt ). Nemá nič, býva v podnájme a tým je v pohode lebo naňho nikto nijak nemôže. Neprispieva ani na dcéru. Len dokola prázdne sľuby a nič neplatí. Čo s tým môžem urobiť?
Tiež sa chcem opýtať, či môžem žiadať od jeho bývalej vrátiť peniaze. On jej mal vyplatiť výživné na 5 rokov dopredu(čo odklepol súd v Cz). Požičala som mu 21tis. Eur. Mame to takto podpísané na papieri kde je konkrétne uvedené, že mu požičiavam túto sumu na vyplatenie výživného a on mi mal mesačne splácať. No doteraz nič.

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď Veronika

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2019)

Dobrý deň, od bývalej manželky priateľa nemôžete uplatňovať žiadne nároky.

Odporúčame kontaktovať advokáta a podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu.

Čiernu prácu môžete oznámiť na príslušný Národný inšpektorát práce.

Ohľadom neplatenia výživného na dcéru pokiaľ máte súdne rozhodnutie je tiež treba podať trestné oznámenie pre neplnenie vyživovacej povinnosti. Ak súdom upravené výživné nie je, musíte podať návrh na súd na určenie výživného pre maloletého.

Pômockou sú návrhy zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - link : https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, bývalý manžel mi neplatil na dieťa, dala som trestné oznámenie dostal ročnú podmienku. Ročná podmienka mu už vypršala a nevyplatí mi nič. Potom mi volal, a že mal zas súd a dostal ďalšiu podmienku ročnú, aby mi vyplatil výživné. Teraz neviem, či mám čakať ďalší rok alebo to mám nejako riešiť lebo zo súdu teraz som nedostala žiadne rozhodnutie, že prebiehalo. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,

nie je potrebné na nič čakať, ale podať návrh na exekučné konania.

Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor, keďže návrh musí byť podaný elektronicky.

Po 3 mesiacoch od začatia exekúcie následne podáte návrh náhradné výživné na príslušný úrad práce - link : ww.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj partner žil so mnou v spoločnej domácnosti ale mi neplatil výživné na dieťa, ktoré mu stanovil súd a neviem ako mám konať v súčastnosti už so mnou nežije, a keď som mu povedala, že to budem riešiť tak mi povedal, že ako dokážem, že mi nedával peniaze, keď všetci vedia, že žil so mnou.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň, keďže máte výživné určené súdnym rozhodnutím, ktoré ale musí byť doručené obom stranám, môžete vymáhať splnenie tejto povinnosti prostredníctvom súdneho exekútora. V tomto prípade musí dokazovať práve povinný z výživného, že Vám výživné platil. 

V prípade, ak neplatil výživné v období 2 rokov najmenej 3 mesiace, mohol sa svojim konaním dopustiť aj trestného činu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcem sa Vás opýtať z mojim bývalým priateľom mame 2a pol ročného syna. Niesme už spolu pol roka a za ten čas poslal len dva krát peniaze. Čo robiť, aby posielal peniaze na malého? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, ak ešte nie je určené platenie výživného súdom, je potrebné v prvom rade podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Súd určí výšku sumy aj splatnosť výživného a zaviaže otca, aby toto výživné platil. Ak však už je výživné určené súdom, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor bude potom vymáhať splatné výživné od otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem čo je potrebné, keď o 3 rokov som v náhradnej starostlivosti a moja matka mi neplatí doteraz výživné a už mám 19 rokov.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Je potrebné vychádzať zo samotného rozsudku príslušného súdu o zverení do náhradnej starostlivosti a určení vyživovacej povinnosti matky voči Vám. Poznamenávame, že dovŕšením plnoletosti mala Vaša matka platiť výživné priamo Vám.

Ak výživné uhradzované nebolo, potom je potrebné podať návrh na súdny výkon rozhodnutia o hociktorého súdneho exekútora. Poplatok za spísanie návrhu je suma 16,50 €, ktorú si tiež uplatníte voči matke v exekučnom konaní. Pre výživné splatné pred dovŕšením 19 roku veku budete potrebovať splnomocnenie od osoby, ktorej malo byť výživné hradené Vašou matkou.

Pre spísanie návrhu budete potrebovať rozsudok súdu s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Predmetnú právoplatnosť a vykonateľnosť Vám vyznačí informačná kancelária okresného súdu.

Poznamenávame, že podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí :

"Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Z uvedeného vyplýva, že časť Vášho nároku už bude premlčaná, a to tá časť, ktorá bola splatná pred viac ako 10 rokmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, s mojim bývalom druhom mame 6 mesačného synčeka. Rozišli sme sa pred dvoma mesiacmi. Za tu dobu mi nedal na dieťa žiadne peniaze iba mu raz kúpil detské plienky a 3 ks detských vyživiek. Chcem sa opýtať, či bez súdneho rozhodnutia nemá žiadnu vyživovaciu povinnosť ? Ak nie bude mi to musieť preplatiť spätne za obdobie čo neplatil? Alebo súd bude prihliadať na tie jedny plienky a detské výživy? Bývalý tvrdí, že mi žiadne peniaze na dieťa nedá, ale kúpi mu čo bude potrebovať. Zatiaľ okrem tých plienok mu nekúpil nič. Potom by ma ešte zaujímalo, či som povinná mu dávať dieťa kedy to jemu príde vhod, nemám s tým problém, aby bol s dieťaťom ale cez víkendy ho nechce a cez týždeň je v práci do 18:00 a vtedy chce vidieť syna čo mne príde už dosť neskoro. Keď mu ho cez prác. týždeň nedám, môže na mňa dať trestné oznámenie, že mu zamedzujem styku s dieťaťom? Súd ešte nebol a nemáme ešte ani termín súdneho pojednávania. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň,

vo veci odporúčame podať návrh na súd na určenie vyživovacej povinnosti k maloletému.

Úpravu styku s maloletým môžete upraviť aj dohodou, ktorú by ste dali na schválenie na súd. Trestné oznámenie podať môže, v tom mu nemôžete zabrániť, ale nemá rozhodnutie súdu, takže tým nič nedosiahne.

Sme názoru, že súd nebude brať ohľad na kúpu detských plienok a 3 ks detskej výživy, nakoľko z toho sa nedá nie že vyžiť, ale ani prežiť. 

 

Súčasne odporúčame v zmysle ust. § 74 zákona o rodine podať návrh na súd na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke /citujeme/ :

" (1) Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

(2) Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy podľa odseku 1, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.

(3) Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu."

 

Náklady spojené s tehotenstvom a pôrodom by ste museli vedieť preukázať - pokladničné doklady.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela som sa informovať ako a kde môžem podať exekučné papiere, ak môj exmanžel je momentálne vo vyšetrovacej väzbe a a nevedno aký dlhy trest a kedy ho dostane. Rada by som požiadala o náhradné výživné, no bez exekúcie nemám nárok si ho podať.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň, 

návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor alebo advokát, nakoľko tento sa v súčasnosti musí podať elektronicky výlučne Okresnému súdu v Banskej Bystrici.

Poplatok, ktorý bude platiť za spísanie predmetného návrhu je 16,50 €, ktorý si uplatnite súčasne v exek. konaní proti povinnému.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk