Máte
otázku?

Trestný čin zanedbania povinnej výživy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Trestný čin zanedbania povinnej výživy

Dobrý deň. Rada by som sa informovala, či mám možnosť podať trestné oznámenie na otca môjho dieťaťa za neplatenie výživného po dvoch po sebe idúcich mesiacoch, v ktorých nezaplatil. Otec dieťaťa je momentálne v podmienke za iný trestný čin. Alebo je lepšie počkať, kým nezaplatí tri mesiace v priebehu dvoch rokov? Naňho je už podaná exekúcia za nezaplatené výživné, taktiež poberám náhradné výživné od štátu. Ďakujem vopred za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin zanedbania povinnej výživy

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej týmto uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce právny názor advokátskej kancelárie:

Podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona v účinnom znení kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Teda, na to, aby sa dopustil trestne zodpovedný subjekt uvedeného trestného činu, vyžaduje sa, aby najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplnil svoju zákonnú vyživovaciu alebo zaopatrovaciu povinnosť.

Skutočnosť, že osoba so zákonnou vyživovaciou alebo zaopatrovacou povinnosťou má podmienečný odklad výkonu trestu, resp. bola podmienečne prepustená z výkonu trestu odňatia slobody nemá žiadny vplyv na to, že by za týchto okolností bol trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona naplnený už v prípade, že si takáto osoba neplní svoju zákonnú vyživovaciu alebo zaopatrovaciu povinnosť v dobe kratšej ako tri mesiace v rámci dvojročného obdobia.

Vami popisované konanie otca dieťaťa preto nenapĺňa znaky skutkovej podstaty žiadneho trestného činu.

Skutočnosť, že si ale otec dieťaťa neplní svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť môže zohľadniť súd pri rozhodovaní o tom, či sa páchateľ v skúšobnej dobe (ktorá mu bola uložená pri podmienečnom odklade výkonu trestu alebo pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu uložená) osvedčil alebo nie, pričom ak sa páchateľ neosvedčil, súd nariadi výkon podmienečne odloženého trestu odňatia slobody, resp. trestu odňatia slobody, z ktorého bol odsúdený podmienečne prepustený.

Trápi vás "Trestný čin zanedbania povinnej výživy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Trestný čin zanedbania povinnej výživy (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak otec dieťaťa neplatil výživné počas niekoľkých rokov, čo by mala matka dieťaťa urobiť? Umožňuje zákon aj spätné vyplatenie výživného?

Odpoveď: Trestný čin zanedbania povinnej výživy

(odpoveď odoslaná: 03.11.2023)

Dobrý deň,
vo veci je potrebné navštíviť ktoréhokoľvek súdneho exekútora, aby spísal návrh na vykonanie exekúcie. Návrh musí byť podaný elektronicky. Spätne môžete žiadať výživné cestou súdneho exekútora maximálne 10 rokov spätne.

Zoznam súdny exekútorov nájdete na stránke Slov. komory exekútorov.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Trestný čin zanedbania povinnej výživy (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom zanedbania vyživovacej povinnosti. Súd určil, že rozsudok, ktorý padol, je platný od januára. Teda otec bol povinný mi platiť výživné, no neplatil ho. Ubehli tri mesiace, a tak som kontaktovala svojho právnika. Ten podal žiadosť o exekúciu a do dnešného dňa neprišiel papier o začatí exekúcie. V máji ma ešte právnik požiadal o číslo účtu pre exekúciu. Chcem sa teda opýtať, ako dlho trvá začatie exekúcie, prípadne ako dlho mám čakať, keďže financie sú pre mňa dôležité. Kontaktovala som právnika pár týždňov dozadu, no povedal mi, že stále nič, stále čakáme. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin zanedbania povinnej výživy

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
v súčasnosti sú exekučné konanie rýchle a pružné, lebo sú vedené iba na Okresnom súde Banská Bystrica a sú iba elektronicky vedené. Pošlite súdu urgenciu o vydanie poverenia.


Podotázka: Trestný čin zanedbania povinnej výživy (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na situáciu týkajúcu sa môjho partnera. Prislo mu poštou trestné oznámenie z prokuratúry, a to pre zanedbanie povinnej výživy. Pred mesiacom bol predvolaný na oddelenie Policajného zboru, na výpoveď, a tam sa dozvedel, že osoba, s ktorou mal vzťah pred ôsmimi rokmi, teraz od neho žiada výživné na dieťa, o ktorom doteraz nevedel. Samozrejme, k otcovstvu sa prizná až po určení otcovstva. Chcem sa, prosím, opýtať, prečo mu bol poslaný trestný oznámený ohľadom zanedbania povinnej výživy, keď otcovstvo ešte nebolo určené. Ako sa postupuje pri určovaní otcovstva? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin zanedbania povinnej výživy

(odpoveď odoslaná: 18.06.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade, ak nie je zapísaný v rodnom liste, teda nie je voči nemu právoplatne určené otcovstvo, tak sa z právneho hľadiska za otca nepovažuje. Rodičovské práva a povinnosti mu ako otcovi vzniknú podľa niektorej z domnienok otcovstva. Pri určení otcovstva sa postupne skúmajú tieto domnienky otcovstva:

1. otec je manžel matky (ak toto neplatí, tak)

2. otec je muž, ktorý súhlasne vyhlási s matkou pred príslušným orgánom/ súdom, že je otec (ak toto neplatí, tak)

3. otcom je muž určený súdom na základe toho, že mal s matkou súlož v rozhodnom čase (v čase počatia).

Ak pre neho nesvedčí žiadna z týchto domnienok, tak nie je otec, a teda ani nemá práva a povinnosti, a teda ani vyživovaciu povinnosť.

Tým pádom, by nemal byť trestne stíhaný za zanedbanie povinnej výživy. Ide o povinnú výživu a on takú povinnosť zatiaľ nemá (podľa toho, čo píšete).

Ak teda neboli manželmi, môže byť otcovstvo určené súhlasným vyhlásením pred matrikou, alebo súdom, alebo podaním návrhu zo strany matky, alebo muža, ktorý tvrdí, že je otec.

Súd by potom dokazoval, či mali súlož v čase v rozhodnom čase. Záleží, kto by žaloval. Ten by musel preukazovať dané skutočnosti.


Trápi vás "Trestný čin zanedbania povinnej výživy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin zanedbania povinnej výživy (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa výživného. Nepodala som si žiadosť o výživné na maloleté dieťa počas posledných ôsmich rokov. Chcem sa opýtať, či mám nárok na spätné doplatenie výživného, aspoň za posledné tri roky. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin zanedbania povinnej výživy

(odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň, Zákon o rodine upravuje, že spätne je možné žiadať výživné iba vo výnimočných prípadoch, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Tieto dôvody Zákon o rodine ďalej neuvádza a nepribližuje, avšak súdna prax ustálila, že ide o situácie, kedy oprávnený rodič, ktorý zastupuje dieťa v tomto konaní nemohol návrh na určenie výživného podať z objektívnych dôvodov. Tzn. že ak ste návrh doteraz nepodali, lebo ste to nechceli riešiť, možno Vám niečo platil aj na základe ústnej dohody... takéto dôvody na spätné priznanie nepostačujú. Ako príklad sa právnej doktríne uvádza dôvod priznania výživného spätne, že dlhodobo nebolo možné z objektívnych dôvodov podať návrh na určenie výživného (napríklad hospitalizácia oprávneného rodiča). 


Podotázka: Trestný čin zanedbania povinnej výživy (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj bývalý partner už dva mesiace neplatí výživné na neplnoletého. Má to platiť každý mesiac do 15. dňa. Už predtým meškal so splátkami a platil až na konci mesiaca. Vznikol mu aj dlh, kvôli ktorému bol zadržaný s nariadenou pokutou 540 eur, ale nebol odsúdený. Prebehlo tam taktiež napadnutie mňa, za ktoré dostal podmienku. Moja otázka znie: Musím čakať tri mesiace, než budem môcť konať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin zanedbania povinnej výživy

(odpoveď odoslaná: 17.08.2018)

Dobrý deň,

podľa § 207 Trestného zákona 

(1) Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.

Ak dotyčný neplatil výživné spolu tri mesiace v období 2 rokov, mohlo by byť jeho konanie posúdené, ako trestný čin. Ak je naplnená táto okolnosť, môžete podať trestné oznámenie. Dovoľujem si však upozorniť, že v trestnom konaní nevymôžete výživné (nefunguje to ako v konaní civilnom, či pred exekútorom). 

Ak máte výživné priznané súdom, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Ak nemáte súdne rozhodnutie, bolo by potrebné podať návrh na určenie výživného a po rozhodnutí návrh na vykonanie exekúcie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Trestný čin zanedbania povinnej výživy (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, čo robiť v prípade, že môj bývalý manžel si neplní vyživovaciu povinnosť. K 15.4.2018 to bude už pol roka. Môžem na neho podať trestné oznámenie? Ak áno, môžem podať toto oznámenie na polícii v mieste jeho bydliska alebo v mieste bydliska dieťaťa? Taktiež by ma zaujímalo, aké dôsledky by to pre neho malo. Je bez práce a nezdá sa, že by sa snažil nájsť si zamestnanie. Mám podozrenie, že je závislý na drogách. Už v septembri odišiel po týždni z liečby. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin zanedbania povinnej výživy

(odpoveď odoslaná: 12.04.2018)

Dobrý deň, trestné oznámenie môžete podať na ktoromkoľvek obvodnom oddelení PZ SR. Trestné činy by sa mali oznamovať v tom obvode, kde došlo k ich spáchaniu. Ak však v tomto prípade je pre Vás jednoduchšie podať trestné oznámenie v obvode kde bývate, môžete tak spraviť (aby ste nemuseli zbytočne cestovať do obvodu kde býva otec dieťaťa). Orgány činné v trestnom konaní majú povinnosť si trestné oznámenia odstúpiť ak nie sú príslušné na ich objasňovanie. Ako prvý krok vykoná príslušný vyšetrovateľ objasnenie tohto trestného činu tak, aby mohol v 30 dňovej lehote rozhodnúť o Vašom trestnom oznámení. Buď začne trestné stíhanie alebo bude postupovať inak v súlade s ustanovením § 197 Trestného poriadku. Vzhľadom na to, že už pol roka nezaplatil vôbec žiadne výživné predpokladám, že začnú trestné stíhanie. Budú vykonané výsluchu, prípadne ďalšie vyšetrovanie týkajúce sa jeho povinnosti platiť výživné. Trestné stíhanie nemusí skončiť jeho odsúdením. Trestné stíhanie môže skončiť viacerými alternatívnymi možnosťami, ktoré však vždy vedú k tomu, aby povinná osoba začala platiť výživné a doplatila zročné výživné. Presný postup bude závisieť aj od jeho prístupu a postupu príslušného vyšetrovateľa.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trestný čin zanedbania povinnej výživy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.