Máte
otázku?

Určenie otcovstva a výživné na dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Určenie otcovstva a výživné na dieťa

Dobrý deň, dostala som sadol ťažkej životnej situácie, ostala som sama s dieťaťom, pretože som musela priateľ ma podvádzal občas ma aj napadol a jednoducho neskutočne mi ubližoval psychicky ale spat k mojej otázke, stále si dorabam školu, som v prenájme (platím 350e), nemôžem ísť bývať niekde inde ani k rodičom, keďže bývajú v malíčkom byte ( 1izbovom ), dostávam rodičovský príspevok a prídavky to je cca 240e to je jediný môj príjem. S bývalom sa nedá dohodnúť ma to vymyslené tak, že jeho šéf mu dáva na výplatnú pásku 30e pritom zarába 850e ( vyhovuje to obom, šéf nemusí platiť odvody), bývali žije u mami, ktorej dáva 100e na stravu, bývanie proste všetko. Keď som mu volala povedal, že mi dá 100e, a že mám byt rada, že mi nedá len 30. Prosím ako mám postupovať, nemám ani na právnika, nemám na nič. Nehal ma v takejto situácii a šiel si po svojom. Mám ešte jednu otázku keby idem na súd a pri mojej situácii, koľko cca by mi musel platiť o( neni na rodnom liste, malý a nemá uvedeného v otca ) Je toho viac prosím o odpoveď. Veľmi pekne ďakujem. Karin.

Odpoveď: Určenie otcovstva a výživné na dieťa

Dobrý deň, k Vašej otázke uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce náš právny názor:

 

Určenie otcovstva

 

V prvom rade je vo Vašom prípade potrebné uviesť, že z právneho hľadiska v súčasnosti Vaše dieťa otca nemá. Preto ani žiadny muž nemá v súčasnosti právnu povinnosť hradiť na dieťa akékoľvek výžviné. Aby túto právnu povinnosť otec dieťaťa mal, musíte v prvom rade podať na súd návrh na určenie otcovstva dieťaťu súdom.

 

Určovanie otcovsrva súdom upravuje § 94 zákona č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine v účinnom znení (ďalej len "Zákon o rodine"), podľa ktorého: 

(1) Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd.
(2) Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.

 

Rovnako ako v prípade určenia otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, i v tomto prípade nie je podanie návrhu oprávnenou osobou obmedzené žiadnou zákonnou lehotou. Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v rozhodnej dobe, teda v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, samozrejme ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.

 

Súd v tomto prípade postupuje v zmysle zásady oficiality, teda s cieľom zistenia skutkového stavu vykonáva i tie dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli, v zásade ide však najmä o diagnostiku DNA, krvné skúšky, testy potencie muža, ako i gynekologické vyšetrenia matky a porovnávanie termínov pôrodu a súlože (súložou sa rozumie pohlavný styk, pri ktorom došlo k spojeniu pohlavných orgánov muža a ženy, pričom je táto dokonaná už ich samotným spojením, a teda nie je nevyhnutné, aby došlo i k pohlavnému uspokojeniu). Súd taktiež skúma, či nie je možné určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov.

 

Konanie o určenie otcovstva je jedným z konaní vo veciach rodičovstva, ktoré je upravené v § 105 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v účinnom znení (ďalej len "CMP"). Návrh na určenie otcovstva podáva oprávnená osoba, ktorou by ste v danom pírípade ako matka boli aj Vy, podľa § 106 CMP na súd, v obvode ktorého má Vaše dieťa bydlisko. 

 

Účastníkmi tohto konania o určenie otcovstva by v prípade, ak návrh podala matka, bola podľa § 108 ods. 2 CMP matka, dieťa a muž, ktorého otcovstvo k dieťaťu má byť určené.

 

Veľmi dôležitým v tejto súvislosti je ustanovenie § 110 CMP, podľa ktorého s konaním o určenie otcovstva je spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého.

 

Teda v prípade, ak by ste podali návrh na určenie otcovstva súdom (keďže bez podania tohto návrhu - teda bez toho, aby bol Vášmu dieťaťu určený otec - nemáte právo na žiadne výživné voči biologickému otcovi dieťaťa, keďže nie je aj jeho právnym otcom) v tomto konaní by súd zároveň upavoval aj výkon rodičovských práv a povinností k dieťaťu obidvomi rodičmi (určoval by, do koho osobnej starostlivosti bude súdom dieťa zverené, v akom rozsahu a za akých podmienok bude mať druhý rodič právo styku s dieťaťom, v akej výške bude uhrádzať výživné, kto bude dieťa zastupovať v bežných veciach, kto bude spravovať majetok dieťaťa) a pod.

 

Výživné

 

Podľa § 62 ods. 2 Zákona o rodine obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Jednou zo zásad, ktorými je aj súd v konaní o určenie rodičovstva viazaný, je zásada upravená v čl. 6 CMP, podľa ktorého súd postupuje v súčinnosti s účastníkmi konania tak, aby zistil skutočný stav veci. Súd je povinný na účely zistenia skutočného stavu veci vykonať všetky potrebné dôkazy, aj keď ich účastníci konania nenavrhli.

 

Teda, súd bude povinný v konaní vykonať všetky dôkazy, ktorými možno zistiť aj skutočný stav príjmov otca dieťaťa, ktorého otcovstvo sa v konaní bude taktiež určovať. Hoci by teda príjmy otca boli formálne len vo výške 30,- € a súd aj na základe ostatných vykonaných dôkazov dospeje k záveru, že to nie je skutočná výška príjmov otca dieťaťa, bude pri určovaní výšky výživného vychádzať z výšky príjmov, ktorú súd zistí.

 

Ako sme však už uviedli, určenie výšky výživného závisí od mnohých faktorov - nie len od príjmov otca - tie sú len jedným z mnohých kritérií, z ktorých súd pri rozhodovaní vychádza. Dôležité je totiž poznať aj výšku výdavkov na dieťa, či sú obvyklé v porovnaní s ostatnými deťmi daného veku alebo napr. v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu zvýšené a pod.

 

Ak preto chcete aby otec dieťaťa platil výživné v primeranej výške, odporúčame Vám podať na súd návrh na určenie otcovstva dieťaťa a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, ktorej súčasťou bude aj určenie výšky výživného.

Trápi vás "Určenie otcovstva a výživné na dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Určenie otcovstva a výživné na dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môžem po narodení dieťaťa súdne žiadať v jednej žiadosti určenie otcovstva, výživné a zároveň príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matky? Ďakujem.

Odpoveď: Určenie otcovstva a výživné na dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Dobrý deň, s konaním o určenie otcovstva podľa tretej zákonnej domnienky (určenie otcovstva) sa vždy spája aj konanie o určenie výšky výživného, nakoľko od okamihu určenia otcovstva musí otec dieťaťa začať platiť výživné na svoje maloleté dieťa (v ktorého rodnom liste bude zapísaný ako otec). Bežnou praxou (vzhľadom na efektívnosť súdneho konania a hospodárnosť konania) je, že sa s návrhom na určenie otcovstva a výživného spája aj konanie o príspevku na úhradu niektorých nákladov nevydatej matky. V takom prípade bude mať súdne rozhodnutie viaceré výroky, pričom by sa v prvom rade malo určiť otcovstvo, v druhom výroku výživné (prípadne aj úprava ostatných rodičovských práv a povinností) a v treťom výroku výška príspevku na úhradu niektorých nákladov nevydatej matky. V návrhu však treba samostatne osvedčiť jednotlivé skutočnosti rozhodné pre určenie toho ktorého príspevku a zároveň uviesť všetky rozhodné skutkové tvrdenia potrebné pre rozhodnutie súdu.


Podotázka: Určenie otcovstva a výživné na dieťa (Rodinné právo)

Môžem žiadať výživné od otca už za dobu tehotenstva? Keďže moje výdavky boli už v tehotenstve zvýšené. Ak áno, je možné nárok uplatniť až po pôrode? Ďakujem.

Odpoveď: Určenie otcovstva a výživné na dieťa

(odpoveď odoslaná: 17.05.2018)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí od toho, či ste za otca dieťaťa vydatá alebo nie. Ak ste vydatá za otca dieťaťa a on Vám nepomáha finančne počas Vášho tehotenstva, je možné od neho žiadať výživné na manželku podľa ustanovenia § 71 Zákona o rodine. Ak za otca dieťaťa nie ste vydatá môžete od neho žiadať tzv. príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. O tento príspevok je možné požiadať aj počas tehotenstva, pred pôrodom. Tento príspevok sa však priznáva najdlhšie na dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu. Je potrebné si uvedomiť, že tento príspevok je určený pre Vašu osobu. Okamihom pôrodu vznikne vyživovacia povinnosť otca voči svojmu dieťaťu, ktorý budete musieť osobitne požadovať priznať v súdnom konaní, ak ju nebude plniť dobrovoľne.


Podotázka: Určenie otcovstva a výživné na dieťa (Rodinné právo)

Kedy sa určuje otcovstvo ,ak je viacej potenciálnych otcov? Výživné sa musí platiť od určenia súdneho rozhodnutia alebo spätne od dátumu narodenia dieťaťa? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Určenie otcovstva a výživné na dieťa

(odpoveď odoslaná: 22.01.2016)

Dobrý deň, otcovstvo sa určuje podľa zákona o rodine 3. zákonnými domnienkami. 1/ otcovstvo manžela matky, 2/ otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov a 3/ určenie otcovstva rozhodnutím súdu. Vzhľadom na Vašu otázku a skutočnosť, že je viacero potenciálnych otcov je možné predpokladať, že sa otcovstvo bude určovať rozhodnutím súdu. V takom prípade Vám vyživovacia povinnosť voči maloletému vzniká rozhodnutím súdu. Až rozhodnutím súdu sa stanete z právneho hľadiska otcom dieťaťa a z toho dôvodu nie je možné voči Vám spätne určiť vyživovaciu povinnosť.


Trápi vás "Určenie otcovstva a výživné na dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie otcovstva a výživné na dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Súdim sa 10 r. za výživné, otec dcéry odišiel do Angl., je z BB, ja zo Zvolena. Moja matka ako minuli rok zistila, že príde na súd v sept 2014, v okt 2014 mi ju vzala a požiadala ju do opatere. Dali jej ju do dočasnej s tým, že malá je zmanipulovaná, čo vidí aj soc. Moja matka si myslí, že keď ju bude mať v opatere, peniaze za výživné dostane ona a o to jej ide, chce začať podnikať. Teraz v piatok bude súd, príde otec dieťaťa, v živote ju nevidel, no dnes mi písal, že ako bude určené otcovstvo, požiada o ňu aj on. Tak ako to je? Má moja mama na pen za posl rok narok za 3r dozadu keď to urobila účelovo? A môže ju jej otec získať keď ho celý život nezaujímala, až teraz? Ďakujem

Odpoveď: Určenie otcovstva a výživné na dieťa

(odpoveď odoslaná: 29.09.2015)

Dobrý deň

výživné podľa § 77 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú nato dôvody hodné oosobitného zreteľa. Súd v takomto prípade musí skúmať dôvody, ktoré bránili oprávnenému rodičovi uplatniť zákonný nárok ihneď potom, ako povinný rodič prestal plniť svoju vyživovaciu povinnosť a prečo návrh na plnenie vyživovacej povinnosti neuplatnil včas.

 

Pokiaľ sa jedná o rozhodnutie súdu o určení otcovstva, toto zakladá mužom označeným za otca a dieťaťom právny vzťah, ktorý zodpovedá rodičovskému vzťahu so všetkými právami a povinnosťami z tohto vzťahu vyplývajúcich.  

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Určenie otcovstva a výživné na dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku