POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trnava

Otázka: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo

Dobrý deň, chcel by som sa len opýtať, či nemáte k dispozícii vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo

Dobrý deň, pokiaľ ide o vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo neodporúčam Vám stiahnuť si ho z internetu, pretože riskujete, že nebude správne vyplnené a budete ho musieť doplniť, čo spôsobí predlženie času, kým súd rozhodne o podmienečnom upustení od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo.

 

Odporúčam Vám, pokiaľ by ste si žiadosť o podmienečné upustenie vypracovali sám, nechať si ho skontrolovať advokátovi za minimálny poplatok, ušetríte tak najmä čas, prípadne si nechať celú žiadosť vypracovať advokátom.

Trápi vás "Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, už pol roka mám zákaz vedenia motorového vozidla, ktorý má trvať 12 mesiacov. Rád by som požiadal o odpustenie zvyšku trestu, ale neviem presne, ako na to postupovať. Mohli by ste mi, prosím, poradiť?

Odpoveď: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 11.12.2023)

Dobrý deň,
v danej veci môžete podať návrh na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. V zmysle § 437 ods. 4 Trestného poriadku je príslušným súdom ten, ktorý vo veci konal v prvom stupni. Súd bude skúmať to či sú splnené podmienky v zmysle § 69 ods. 1 Trestného zákona: 

Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.   Ustanovenie § 69 ods. 4 Trestného zákona obsahuje negatívny výpočet, kedy podmienečné upustenie možné nie je:   (4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému, a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, pomôcť s vypracovaním žiadosti o odpustenie trestu za vedenie motorového vozidla? Mám dvojročný zákaz a koncom tohto mesiaca mi už uplynie rok od jeho vydania.

Odpoveď: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 25.10.2023)

Dobrý deň, na nižie uvedenom linku máte nami napísaný vzor žiadosti o podmienečné upustenie od trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,  ktorý môžete vo vašom prípade využiť.

V prípade, že by ste potrebovali  so žiadosťou o podmienečné upustenie pomôcť, nechajte si ju radšej skontrolovať advokátovi za minimálny poplatok, ušetríte tak najmä čas, prípadne si nechať celú žiadosť vypracovať advokátom.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu viesť motorové vozidlo.

Prosím Vás o vzor tlačiva, ako by to malo vyzerať. Ďakujem.

Odpoveď: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 25.08.2017)

 

Dobrý deň, na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

Pán Google nie vždy dá odpoveď na to, čo sa človek pýta. Rovnako ani neexistuje tlačivo na všetky žiadosti.

 

Vo vami uvedenej situácii treba vychádzať z toho, že trestné zákon neukladá súdu povinnosť vyhovieť vašej žiadosti. Žiadosť nemá predpísané náležitosti.

Žiadosť môžete podať na príslušný súd, ktorý vám trest uložil a to až po uplynutí polovice výkonu trestu zákazu činnosti k pôvodnému číslu konania, ďalej vaše  identifikačné údaje a dôvody žiadosti.

Ďalej citujeme súdne rozhodnutie, ktorým síce súd zamietol nevyhovel žiadosti  odsúdeného a ani krajský súd po podanej sťažnosti odsúdeného  tejto žiadosti nevyhovel.  Práve dôvody uvedené v cit. rozhodnutí sú návodom pre Vás ako samotnú žiadosť neodôvodňovať, nakoľko ani krajský súd tieto dôvody nepovažoval za relevantné.

 

 

Krajský súd Banská bystrica 4 Tos19/2014 z 2.4.2014 :

"V súvislosti s dôvodmi uvedenými odsúdeným v žiadosti o podmienečné upustenie od trestu zákazu činnosti, kde tento uvádza, že jeho rodičia trpia zlým zdravotným stavom a títo sa liečia a že je v pracovnom pomere, prvostupňový súd v dôvodoch svojho rozhodnutia uvádza, že nie je nutné, aby rodičov sprevádzal na všetky vyšetrenia práve odsúdený, nakoľko má aj súrodencov a ani ich vek neodôvodňuje iné rozhodnutie súdu. Z uvedeného dôvodu preto žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku zákazu činnosti zamietol. ....

KS v Banskej Bystrici ako súd odvolací dospel k záveru, že sťažnosť odsúdeného nie je dôvodná. .... Krajský súd v tejto súvislosti zdôrazňuje, že podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti umožňuje súdu skrátiť výkon trestu zákazu činnosti v tých prípadoch, ak uloženým trestom zákazu činnosti bol nápravnovýchovný cieľ dosiahnutý skôr ako odsúdený vykonal trest v uloženej výmere. Zmyslom tohto inštitútu Tr. zákona však nie je skutočnosť, aby bolo páchateľovi za dobré správanie počas výkonu trestu automaticky povolené podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti po odpykaní stanovenej doby, ktorú ustanovuje Tr. zákon v § 69 ods. 1 Tr. zák.

V tejto súvislosti krajský súd zdôrazňuje, že je potrebné vždy mať na zreteli i účel trestu. Postup v zmysle cit. ustanovenia je možný najmä vtedy, ak vzhľadom na účel trestu a ďalšie okolnosti, ktoré môžu mať v tomto smere význam, je odôvodnený predpoklad, že odsúdený bude viesť aj na slobode riadny život a že tu nie je pre spoločnosť príliš veľké riziko recidívy. V tejto súvislosti krajský súd zdôrazňuje, že na upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti po uplynutí polovice trestu, nie je žiadny nárok, ale súd je povinný dôsledne skúmať účel trestu, osobu odsúdeného a to najmä so zameraním, či nejde v jeho prípade, ako už bolo uvedené, o riziko recidívy. ....

Rovnako tak skutočnosť, že odsúdený sa dopúšťal inej trestnej činnosti, sú takými konkrétnymi skutočnosťami, ktoré odôvodňujú záver, že je potrebné trest zákazu činnosti vykonať v plnom rozsahu. ... Argumentácia odsúdeného, že sa stará o svojich rodičov, ako i to, že potrebuje vodičské oprávnenie na podnikanie, považuje i krajský súd za irelevantnú, nakoľko túto skutočnosť, že môže prísť o vodičský preukaz na dlhšiu dobu, si mal uvedomiť odsúdený už v čase, keď páchal trestnú činnosť."

 

Odporúčame samotnú žiadosť konzultovať s advokátom za min. poplatok, aby ste sa vyhol chybám a zdržaniu súdneho konania.


Trápi vás "Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som vzor žiadosti o upustenie od trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Polovica trestu mi už uplynula. Ďakujem pekne, s pozdravom.

Odpoveď: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 10.08.2017)

Dobrý deň, vzor žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nájdete na internete prostredníctvom vyhľadávača google. Považujem však za potrebné upozorniť na to, že zo žiadosti musí najmä vyplývať, že od uloženia trestu zákazu činnosti vediete riadny život, a z toho dôvodu výkon zvyšku trestu zákazu činnosti nie je potrebný. Takýto spôsob vedenia života môžete preukázať napr. správou Vášho zamestnávateľa, že si vzorne plníte svoje pracovné povinnosti, správou obce, že vznikajú žiadne problematické situácie v súvislosti s Vami a neboli ste na obci priestupkovo prejednávaný. Rovnako je vhodné poukázať aj na to, že ste neboli trestne stíhaná, ani priestupkovo prejednávaná. Je potrebné si však uvedomiť, že na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie je právny nárok. Vyplýva to aj z ustanovenia § 69 ods. 1 Trestného zákona, kde je uvedené, že "Súd môže".


Podotázka: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Manželovi súd odobral vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu a radi by sme súd požiadali o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu viesť motorové vozidlo. Neviete, ako by sme mali takúto žiadosť napísať. Bolo by možné navštíviť Vašu advokátsku kanceláriu a vytvoriť túto žiadosť s Vašou pomocou? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 15.11.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je možné požiadať až po uplynutí polovice trestu zákazu činnosti. Žiadosti podané skôr súd odmietnu ako predčasne podané. Zo žiadosti musí byť zrejmé kto ho robí, komu je určená, v akej veci a čo sa ňou žiada. Z obsahu žiadosti musí byť zrejmé, že v čase výkonu trestu ste spôsobom svojho života preukázali, že ďalší výkon trestu nie je potrebný. V prípade, že máte záujem o poskytnutie pomoci pri vypracovaní žiadosti o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzor žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.