Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát v Nitre
Odpovedané dňa: 14. 11. 2017

Otázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Dobrý deň. Pri cestnej kontrole som nafúkal vyše jedno promile. Nič som nespôsobil, už som odstavoval automobil, uvedomujúc si nezákonného chovania, keď za mnou zastala hliadka. Dostal som trest 4 mesiace odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na 3 roky. Nikdy predtým som taký problém nemal a ani potom. Uplynulo od vtedy už jeden a pol roka. Môžem súd požiadať o podmienečne vrátenie vodičského oprávnenia? Je na to nejaká zákonná možnosť?

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Dobrý deň. Vychádzajúc z Vašej otázky mám za to, že smeruje k uplatneniu inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, pričom zákaz činnosti sa vo Vašom prípade týka zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu.

Zo zadanej otázky vyplýva, že za skutok, ktorého ste sa dopustili, Vám bol uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený na dva roky a tiež trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na tri roky. Nakoľko Vaša otázka smeruje len k druhému z uvedených dvoch trestov, nižšie uvediem výklad k inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.

 

Základná právna úprava

Základnú hmotnoprávnu úpravu inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti obsahuje Trestný zákon.

Podľa ustanovenia § 69 Trestného zákona platí, že:

„(1) Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

(2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

(3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí.

(4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

(5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5. “

Podľa ustanovenia § 70 Trestného zákona platí, že:

„(1) Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu činnosti, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

(2) Ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť.

(3) Rovnako sa má za to, že trest zákazu činnosti bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť, ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby, že odsúdený zvyšok trestu vykoná.“

 

Praktické uplatnenie inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Vzhľadom na to, že trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu Vám bol uložený na tri roky, pričom medzičasom už uplynulo jeden a pol roka, základnú podmienku pre uplatnenie inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti máte splnenú. Na Vašej strane totiž došlo k výkonu polovice trestu.

V otázke tiež spomínate, že nikdy predtým a ani potom ste nemali podobný problém, a teda by ste mohli spĺňať aj podmienku, že ako odsúdený ste v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázali, že ďalší výkon daného trestu už nie je potrebný.

Vzhľadom na uvedené môžete požiadať príslušný súd o podmienečné upustenie od výkonu Vášho zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu. Príslušným súdom je pritom ten súd, ktorý vo Vašej veci konal na prvom stupni. O žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu Vášho zvyšku trestu by mal pritom súd rozhodnúť v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Do žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu je vhodné uviesť, že z Vašej strany išlo o ojedinelé porušenie zákona, že ste sa podobného skutku nikdy nedopustili, že ste sa z doterajšieho výkonu trestu poučili a teda že výkon zvyšku trestu už nie je pre Vašu nápravu potrebný. Okrem toho môžete uviesť, že vodičské oprávnenie potrebujete napr. pre výkon Vašej pracovnej činnosti, prepravu rodinných príslušníkov a podobne.

 

Z judikatúry

Podľa R 23/1985: „Podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie sú splnené, ak odsúdený v dobe výkonu tohto trestu uložený zákaz nerešpektoval a zakázanú činnosť vykonával.“

Podľa R 8/1969 (upravené znenie):Trest zákazu činnosti začína zásadne právoplatnosťou rozsudku. Doba, po ktorú odsúdený k tomuto trestu uložený zákaz nerešpektuje, nepredlžuje dobu výkonu tohto trestu. Túto dobu predlžuje iba výkon nepodmienečného výkonu trestu odňatia slobody, pokiaľ bol spolu s ním uložený zákaz činnosti (§ 61 ods. 3 TZ).

Zákonné podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa § 69 ods. 1 TZ nie sú splnené, ak odsúdený v priebehu výkonu tohto trestu nerešpektoval vyslovený zákaz. Porušovanie uloženého zákazu môže podľa okolností zakladať aj trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 TZ.“

 

Záver

Záverom možno skonštatovať, že pokiaľ už vo Vašom prípade uplynulo jeden a pol roka z trojročného trestu zákazu činnosti, môžete príslušný súd požiadať o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa ustanovení § 69 a § 70 Trestného zákona.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Dňa 13. 8. 2017 som spôsobila autonehodu, VP som bola osobne na výzvu policajného zboru odovzdať dňa 4. 9. 2017. Súd rozhodol o mojom treste až 29. 11. 2017. Kedy môžem požiadať o upustenie od trestu? Ako dlho trvá vybavenie na súde? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Základnou podmienkou pre uplatnenie tohto inštitútu je uplynutie polovice uloženého trestu zákazu činnosti. Do doby zákazu činnosti sa pritom započítava aj doba, po ktorú Vám bol odobratý vodičský preukaz.

Uvedené vyplýva z ustanovenia § 61 ods. 8 Trestného zákona, ktorý určuje, že: "Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody; započítava sa však doba, počas ktorej bolo páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, a doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia štátneho orgánu túto činnosť vykonávať."

Z hľadiska procesného práva by sa malo o návrhu na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti rozhodnúť do 60 dní od doručenia návrhu. V praxi sa však stáva, že táto lehota nie je vždy dodržaná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk