Máte
otázku?

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Dobrý deň. Počas cestnej kontroly som nafúkal viac ako jedno promile. Hoci som nespôsobil žiadnu škodu a už som zastavoval automobil, uvedomujúc si svoje nezákonné konanie, polícia ma napokon zastavila. Dostal som trest s podmienečným odkladom na dva roky spojený s odňatím slobody na štyri mesiace a so zákazom viesť motorové vozidlo na tri roky. Nikdy predtým ani potom som nemal takýto problém. Od udalosti uplynulo už jeden a pol roka. Mohol by som teraz požiadať súd o podmienečné vrátenie vodičského oprávnenia? Existuje pre takúto žiadosť nejaká zákonná možnosť?

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Dobrý deň. Vychádzajúc z Vašej otázky mám za to, že smeruje k uplatneniu inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, pričom zákaz činnosti sa vo Vašom prípade týka zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu.

Zo zadanej otázky vyplýva, že za skutok, ktorého ste sa dopustili, Vám bol uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený na dva roky a tiež trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na tri roky. Nakoľko Vaša otázka smeruje len k druhému z uvedených dvoch trestov, nižšie uvediem výklad k inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.

 

Základná právna úprava

Základnú hmotnoprávnu úpravu inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti obsahuje Trestný zákon.

Podľa ustanovenia § 69 Trestného zákona platí, že:

„(1) Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

(2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

(3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí.

(4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

(5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5. “

Podľa ustanovenia § 70 Trestného zákona platí, že:

„(1) Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu činnosti, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

(2) Ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť.

(3) Rovnako sa má za to, že trest zákazu činnosti bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť, ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby, že odsúdený zvyšok trestu vykoná.“

 

Praktické uplatnenie inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Vzhľadom na to, že trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu Vám bol uložený na tri roky, pričom medzičasom už uplynulo jeden a pol roka, základnú podmienku pre uplatnenie inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti máte splnenú. Na Vašej strane totiž došlo k výkonu polovice trestu.

V otázke tiež spomínate, že nikdy predtým a ani potom ste nemali podobný problém, a teda by ste mohli spĺňať aj podmienku, že ako odsúdený ste v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázali, že ďalší výkon daného trestu už nie je potrebný.

Vzhľadom na uvedené môžete požiadať príslušný súd o podmienečné upustenie od výkonu Vášho zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu. Príslušným súdom je pritom ten súd, ktorý vo Vašej veci konal na prvom stupni. O žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu Vášho zvyšku trestu by mal pritom súd rozhodnúť v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Do žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu je vhodné uviesť, že z Vašej strany išlo o ojedinelé porušenie zákona, že ste sa podobného skutku nikdy nedopustili, že ste sa z doterajšieho výkonu trestu poučili a teda že výkon zvyšku trestu už nie je pre Vašu nápravu potrebný. Okrem toho môžete uviesť, že vodičské oprávnenie potrebujete napr. pre výkon Vašej pracovnej činnosti, prepravu rodinných príslušníkov a podobne.

 

Z judikatúry

Podľa R 23/1985: „Podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie sú splnené, ak odsúdený v dobe výkonu tohto trestu uložený zákaz nerešpektoval a zakázanú činnosť vykonával.“

Podľa R 8/1969 (upravené znenie):Trest zákazu činnosti začína zásadne právoplatnosťou rozsudku. Doba, po ktorú odsúdený k tomuto trestu uložený zákaz nerešpektuje, nepredlžuje dobu výkonu tohto trestu. Túto dobu predlžuje iba výkon nepodmienečného výkonu trestu odňatia slobody, pokiaľ bol spolu s ním uložený zákaz činnosti (§ 61 ods. 3 TZ).

Zákonné podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa § 69 ods. 1 TZ nie sú splnené, ak odsúdený v priebehu výkonu tohto trestu nerešpektoval vyslovený zákaz. Porušovanie uloženého zákazu môže podľa okolností zakladať aj trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 TZ.“

 

Záver

Záverom možno skonštatovať, že pokiaľ už vo Vašom prípade uplynulo jeden a pol roka z trojročného trestu zákazu činnosti, môžete príslušný súd požiadať o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa ustanovení § 69 a § 70 Trestného zákona.

Trápi vás "Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Bol som prepustený na podmienku, pričom mi odpustili 5 mesiacov. Podmienku som dostal na dva roky skúšobnej doby. Počas tejto doby som spáchal tri trestné činy marenia, za ktoré som bol potrestaný. Rád by som sa opýtal, či bude táto podmienka premenená, alebo či existuje nejaká možnosť jej zmeny, keďže sa starám o chorú mamu. Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 19.07.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na to, že ste sa počas skúšobnej doby dopustili spáchania až troch trestných činov, je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že Vám bude nariadené pokračovať vo výkone trestu odňatia slobody, z ktorého ste boli podmienečne prepustený.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Dňa 13. 8. 2017 som spôsobila autonehodu a vpísaný protokol som prišla osobne odovzdať na výzvu Policajného zboru 4. 9. 2017. Súd o mojom treste rozhodol až 29. 11. 2017. Keď môžem požiadať o upustenie od trestu a ako dlho trvá jeho vybavenie na súde? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Základnou podmienkou pre uplatnenie tohto inštitútu je uplynutie polovice uloženého trestu zákazu činnosti. Do doby zákazu činnosti sa pritom započítava aj doba, po ktorú Vám bol odobratý vodičský preukaz.

Uvedené vyplýva z ustanovenia § 61 ods. 8 Trestného zákona, ktorý určuje, že: "Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody; započítava sa však doba, počas ktorej bolo páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, a doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia štátneho orgánu túto činnosť vykonávať."

Z hľadiska procesného práva by sa malo o návrhu na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti rozhodnúť do 60 dní od doručenia návrhu. V praxi sa však stáva, že táto lehota nie je vždy dodržaná.


Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal: v minulosti som nafúkal nad 1 promile za volantom a dostal som 16-mesačný zákaz vedenia motorových vozidiel. Po uplynutí polovice trestu mi bolo oprávnenie vrátené, konkrétne v roku 2013. No už prvý január 2015 sa mi nepodarilo vyhnúť ďalšiemu previneniu, keď som opäť nafúkal nad 1 promile. Zabezpečený bol trest v podobe 62-mesačného zákazu vedenia motorových vozidiel. Rád by som sa opýtal, či existuje nejaká šanca, že by som mohol získať späť oprávnenie už po polovici trestu. Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 04.07.2017)

Dobrý deň. V zmysle § 69, ods. 4 Trestného zákona ,, Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

a)ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b)ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

V zmysle vyššie uvedeného, nie je možné opätovne podmienečne upustiť od zvyšku výkonu trestu zákazu činnosti nakoľko už ste boli v roku 2013 postihnutý zákazom činnosti. 


Trápi vás "Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o radu. Dňa 20. 3. 2012, som bol testovaný na alkohol a mal som nad 1 promile. Výsledkom toho mi bol uložený nepodmienečný trest na štyri mesiace a zákaz viesť motorové vozidlo na obdobie štyroch rokov. Samozrejme, nepoučil som sa a 25. 3. 2013 som opäť nadýchal. Tentoraz mi bol uložený nepodmienečný trest na osem mesiacov a zákaz viesť motorové vozidlo na šesť rokov. Odvtedy však vediem pokojný život a chcel by som vedieť, či je možné žiadať o odpustenie zvyšku trestu vo forme zákazu viesť motorové vozidlo. Rád by som sa tiež opýtal, kedy by to bolo možné, respektíve ako by som sa mohol dostať k vodičskému preukazu skôr, ako uplynie doba zákazu. Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň. 

V zmysle § 69 Trestného zákona môže súd po výkone polovice trestu zákazu činnosti podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je možné na súd podať až po výkone aspoň polovice uloženého trestu a musíte preukázať súdu, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný. Je však na rozhodnutí súdu, či Vašej žiadosti vyhovie alebo nie.

Poukazujem na judikát R 23/1985, v zmysle ktorého "Podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie sú splnené, ak odsúdený v dobe výkonu tohto trestu uložený zákaz nerešpektoval a zakázanú činnosť vykonával." 


Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, môj vodičský preukaz mi bol odobraný v správnom konaní na dobu jedného roka. Na parkovisku som zvalila značku a nepovolala som políciu. O tomto incidente som sa dozvedela až dva mesiace neskôr. Rada by som požiadala o vrátenie vodičského preukazu po uplynutí polovice trestu, teda 22.12.2016. Chcem sa opýtať, či môžem Okresné riaditeľstvo Policajného zboru požiadať o vydanie vodičského preukazu aj napríklad týždeň vopred alebo až po tomto termíne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 12.12.2016)

Dobrý deň,

podľa § 14 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v účinnom znení od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie [trestu zákazu činnosti] upustiť na základe žiadosti páchateľa. Na rozhodnutie o upustení alebo neupustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenie zákona o priestupkoch Vám odporúčame podať žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti najskôr v deň, ktorý uplynie polovica trestu (teda po uplynutí 6 mesiacov) z dôvodu, aby nebola Vaša žiadosť odmietnutá pre nesplnenie podmienok v čase jej podania. Z doslovného znenia uvedeného ustanovenia totiž vyplýva, že upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti možno na základe žiadosti páchateľa po uplynutí polovice času výkonu trestu zákazu činnosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, môj vodičský preukaz mi bol naposledy odobratý po druhýkrát za alkohol a bol som odsúdený na rok podmienečne a súčasne mi bol udelený zákaz šoférovať na tridsať mesiacov. Chcel by som sa opýtať, či by som mohol začať riešiť aspoň psychologické vyšetrenia, keď skončí moja podmienečka dvanásťmesačná sankcia, keďže polovica času potrebná na odpustenie je pätnásť mesiacov. Ako šofér MKD potrebujem vodičský preukaz späť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 15.11.2016)

Dobrý deň, pokiaľ Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 30 mesiacov, môžete požiadať o odpustenie zvyšku tohto trestu až po uplynutí jeho polovice, ak v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukážete, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. To znamená, že máte čas minimálne 15 mesiacov na to, aby ste splnili všetky podmienky a povinnosti uložené súdom resp. policajným orgánom, na znovunadobudnutie vodičského oprávnenia pre prípad, že o Vašej žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti bude rozhodnuté kladne. 


Trápi vás "Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Dostal som viacero zákazov činnosti viesť motorové vozidlo a trest som si aj odpykal. Bol som prepustený 9.2.2015 a zákaz mám do 22.4.2019. Chcem sa opýtať, či môžem požiadať o upustenie zvyšku trestu a kedy. Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, o upustenie od zvyšku zákazu činnosti viesť motorové vozidlo môžete požiadať po tom, ako Vám uplynula 1/2 trestu. Na upustenie nie je právny nárok a preto sa môže stať, že Vám od zvyšku zákazu trestu neupustia. Nerobia to najmä v prípade, ak páchateľ spáchal rovnaký trestný čin opakovane.


Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, onedlho mi uplynie polovica trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Keďže som bol odsúdený podľa paragrafu 289, odsek 3 (teda za alkohol a opakovane) je v zákone definované, že v takom prípade nie je možné od zvyšku trestu upustiť. Má význam vôbec žiadať? Aké sú šance, že súd mojej žiadosti vyhovie? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 02.02.2016)

Dobrý deň, v ustanovení § 69 ods. 5 Trestného zákona je výslovne uvedené, že v tých prípadoch (§ 61 ods. 3 až 5) nie je možné podmienečne upustiť od výkonu. Ak podáte žiadosť o podmienečne upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd túto žiadosť zamietne, nakoľko vo Vašom prípade nie je možné podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu. Šanca, že súd Vašej žiadosti vyhovie nie je žiadna.


Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na jednu vec. Predtým mi bola uložená sankcia v podobe trojročného zákazu viesť motorové vozidlo. Po uplynutí 33 mesiacov som podal žiadosť o odpustenie zvyšku trestu a tú mi schválili. Ešte v minulom roku som začal kurz vodiča, ktorý som úspešne ukončil 7. januára 2016. Teraz však nadobudol platnosť nový zákon, čo mi skomplikovalo situáciu. Môžu mi na základe tohto nového zákona odobrať vodičské oprávnenie, aj keď mi bol odpustený zvyšok trestu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 08.01.2016)

Dobrý deň

presne nerozumiem vašej otázke. Pokiaľ Vám bolo vodičské oprávnenie vrátené (rozhodnutie bolo právoplatné, teda konečné a nemenné) nie je dôvod, aby Vám bolo opätovne odňaté. Predpokladám, že Vám bolo podmienečne upustené od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti a teda Vám bola uložená skúšobná doba prípadne primerané obmedzenia a povinnosti a pokiaľ tieto porušíte, resp. v skúšobnej dobe sa neosvedčíte, v tom prípade sa zvyšok trestu vykoná. Ak súd vysloví, že ste sa osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť.

 


Trápi vás "Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, minulý rok mi bol zadržaný vodičský preukaz kvôli riadeniu motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. Bol mi uložený zákaz riadiť motorové vozidlo na dobu 30 mesiacov. Tento rok v máji by som mal odpykať polovicu trestu a rád by som sa informoval o možnosti upustenia od zvyšku trestu. Rád by som vedel, ako a kde mám poslať žiadosť o upustenie od zvyšku trestu. Moja podmienka vyprší o týždeň, a toto je môj prvý trestný čin a v skutočnosti aj prvý priestupok.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 28.02.2015)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 437 ods. 4 Trestného poriadku je miestne príslušným súdom ten, ktorý vo veci konal v prvom stupni. Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je nutné uvedomiť si, že na uplatnenie tohto inštitútu nie je právny nárok (súd teda od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti upustiť môže, ale aj nemusí). Pre maximalizáciu prípadného úspechu vo veci Vám pred podaním žiadosti odporúčam vyhľadať odbornú právnu pomoc.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.