Máte
otázku?

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Dobrý deň. Pri cestnej kontrole som nafúkal vyše jedno promile. Nič som nespôsobil, už som odstavoval automobil, uvedomujúc si nezákonného chovania, keď za mnou zastala hliadka. Dostal som trest 4 mesiace odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na 3 roky. Nikdy predtým som taký problém nemal a ani potom. Uplynulo od vtedy už jeden a pol roka. Môžem súd požiadať o podmienečne vrátenie vodičského oprávnenia? Je na to nejaká zákonná možnosť?

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Dobrý deň. Vychádzajúc z Vašej otázky mám za to, že smeruje k uplatneniu inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, pričom zákaz činnosti sa vo Vašom prípade týka zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu.

Zo zadanej otázky vyplýva, že za skutok, ktorého ste sa dopustili, Vám bol uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený na dva roky a tiež trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na tri roky. Nakoľko Vaša otázka smeruje len k druhému z uvedených dvoch trestov, nižšie uvediem výklad k inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.

 

Základná právna úprava

Základnú hmotnoprávnu úpravu inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti obsahuje Trestný zákon.

Podľa ustanovenia § 69 Trestného zákona platí, že:

„(1) Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

(2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

(3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí.

(4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

(5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5. “

Podľa ustanovenia § 70 Trestného zákona platí, že:

„(1) Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu činnosti, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

(2) Ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť.

(3) Rovnako sa má za to, že trest zákazu činnosti bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť, ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby, že odsúdený zvyšok trestu vykoná.“

 

Praktické uplatnenie inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Vzhľadom na to, že trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu Vám bol uložený na tri roky, pričom medzičasom už uplynulo jeden a pol roka, základnú podmienku pre uplatnenie inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti máte splnenú. Na Vašej strane totiž došlo k výkonu polovice trestu.

V otázke tiež spomínate, že nikdy predtým a ani potom ste nemali podobný problém, a teda by ste mohli spĺňať aj podmienku, že ako odsúdený ste v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázali, že ďalší výkon daného trestu už nie je potrebný.

Vzhľadom na uvedené môžete požiadať príslušný súd o podmienečné upustenie od výkonu Vášho zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu. Príslušným súdom je pritom ten súd, ktorý vo Vašej veci konal na prvom stupni. O žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu Vášho zvyšku trestu by mal pritom súd rozhodnúť v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Do žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu je vhodné uviesť, že z Vašej strany išlo o ojedinelé porušenie zákona, že ste sa podobného skutku nikdy nedopustili, že ste sa z doterajšieho výkonu trestu poučili a teda že výkon zvyšku trestu už nie je pre Vašu nápravu potrebný. Okrem toho môžete uviesť, že vodičské oprávnenie potrebujete napr. pre výkon Vašej pracovnej činnosti, prepravu rodinných príslušníkov a podobne.

 

Z judikatúry

Podľa R 23/1985: „Podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie sú splnené, ak odsúdený v dobe výkonu tohto trestu uložený zákaz nerešpektoval a zakázanú činnosť vykonával.“

Podľa R 8/1969 (upravené znenie):Trest zákazu činnosti začína zásadne právoplatnosťou rozsudku. Doba, po ktorú odsúdený k tomuto trestu uložený zákaz nerešpektuje, nepredlžuje dobu výkonu tohto trestu. Túto dobu predlžuje iba výkon nepodmienečného výkonu trestu odňatia slobody, pokiaľ bol spolu s ním uložený zákaz činnosti (§ 61 ods. 3 TZ).

Zákonné podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa § 69 ods. 1 TZ nie sú splnené, ak odsúdený v priebehu výkonu tohto trestu nerešpektoval vyslovený zákaz. Porušovanie uloženého zákazu môže podľa okolností zakladať aj trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 TZ.“

 

Záver

Záverom možno skonštatovať, že pokiaľ už vo Vašom prípade uplynulo jeden a pol roka z trojročného trestu zákazu činnosti, môžete príslušný súd požiadať o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa ustanovení § 69 a § 70 Trestného zákona.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Bol som prepustený na podmienku odpúšťali mi 5 mesiacov podmienku som dostal dva roky skúšobnú dobu. V ich priebehu som spáchal tri trestne činy marenia, za tieto činy som bol potrestaný. Chcel by som sa opýtať, že, či tá podmienka bude premenená alebo je tam nejaká možnosť, pričom sa starám o chorú mamu ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na to, že ste sa počas skúšobnej doby dopustili spáchania až troch trestných činov, je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že Vám bude nariadené pokračovať vo výkone trestu odňatia slobody, z ktorého ste boli podmienečne prepustený.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Dňa 13. 8. 2017 som spôsobila autonehodu, VP som bola osobne na výzvu policajného zboru odovzdať dňa 4. 9. 2017. Súd rozhodol o mojom treste až 29. 11. 2017. Kedy môžem požiadať o upustenie od trestu? Ako dlho trvá vybavenie na súde? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Základnou podmienkou pre uplatnenie tohto inštitútu je uplynutie polovice uloženého trestu zákazu činnosti. Do doby zákazu činnosti sa pritom započítava aj doba, po ktorú Vám bol odobratý vodičský preukaz.

Uvedené vyplýva z ustanovenia § 61 ods. 8 Trestného zákona, ktorý určuje, že: "Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody; započítava sa však doba, počas ktorej bolo páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, a doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia štátneho orgánu túto činnosť vykonávať."

Z hľadiska procesného práva by sa malo o návrhu na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti rozhodnúť do 60 dní od doručenia návrhu. V praxi sa však stáva, že táto lehota nie je vždy dodržaná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať v minulosti som nafúkal nad 1 promile za volantom a dostal som 16 mesiacov zákaz činnosti viesť motorové vozidla. Po polovici trestu som požiadal a vrátili mi ho v roku 2013. No hneď prvého januára 2015 sa mi podarilo opäť nafúkač nad 1 promile. Dostal som 62 mesiacov zákaz činnosti viesť motorové vozidla. Chcel by som sa opýtať, či neexistuje žiadna šanca, žeby som ho dostal po polovici trestu? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2017)

Dobrý deň. V zmysle § 69, ods. 4 Trestného zákona ,, Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

a)ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b)ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

V zmysle vyššie uvedeného, nie je možné opätovne podmienečne upustiť od zvyšku výkonu trestu zákazu činnosti nakoľko už ste boli v roku 2013 postihnutý zákazom činnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Zdravím Chcel by som Vás poprosiť o radu. 20. 3. 2012 som nafúkal nad 1 promile. Bol mi uložený nepodmienečný trest 4 mesiace a zákaz viesť motorové vozidlo na 4 roky. No samozrejme, že som sa nepoučil a 25. 3. 2013 som nafúkal zas a zase mi bol uložený nepodmienečný trest 8 mesiace a zákaz viesť motorové vozidlo na 6 rokov. No od vtedy vediem riadny život však už mi hrozí odobratie doživotné VP. No ale k veci. Chcem vedieť, či je vôbec možné žiadať u mňa o odpustenie zvyšku trestu zákazu viesť motorové vozidlo a kedy by to bolo možné. Alebo lepšie povedané ako by som sa dostal k VP skôr ako uplynie doba zákazu Ďakujem 

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň. 

V zmysle § 69 Trestného zákona môže súd po výkone polovice trestu zákazu činnosti podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je možné na súd podať až po výkone aspoň polovice uloženého trestu a musíte preukázať súdu, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný. Je však na rozhodnutí súdu, či Vašej žiadosti vyhovie alebo nie.

Poukazujem na judikát R 23/1985, v zmysle ktorého "Podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie sú splnené, ak odsúdený v dobe výkonu tohto trestu uložený zákaz nerešpektoval a zakázanú činnosť vykonával." 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobry den, bol mi odobraty vodicsky preukaz v spravnom konani na dobu jeden rok. Na parkovisku som zvalila znacku a neprivolala som policajtov. Ale nevedela som o tom az ked sa mi ozvali po dvoch mesiacoch. Chcela by som poziadat o vratenie vodicskeho preukazu po uplynuti polovice trestu t.j.22.12.2016. Chcem sa opytat mozem poziadat Okresne riaditelstvo policajneho zboru o vydanie vodickeho preukazu aj napr. tyzden vopred alebo az po tomto termine? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.12.2016)

Dobrý deň,

podľa § 14 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v účinnom znení od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie [trestu zákazu činnosti] upustiť na základe žiadosti páchateľa. Na rozhodnutie o upustení alebo neupustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenie zákona o priestupkoch Vám odporúčame podať žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti najskôr v deň, ktorý uplynie polovica trestu (teda po uplynutí 6 mesiacov) z dôvodu, aby nebola Vaša žiadosť odmietnutá pre nesplnenie podmienok v čase jej podania. Z doslovného znenia uvedeného ustanovenia totiž vyplýva, že upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti možno na základe žiadosti páchateľa po uplynutí polovice času výkonu trestu zákazu činnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Zdravim, bol mi teraz druhy krat odobraty vodicsky preukaz za alkohol a dostal som rok podmienku a 30 mesiacov zakaz soferovat. Ked mi skonci podmienka 12 mesiacov, ci by som mohol zacat riesit aspon tie psychologicke vysetrenia, ked polovicka na odpustenie je 15 mesiacov? Ako sofer MKD potrebujem vodicsky nazad. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2016)

Dobrý deň, pokiaľ Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 30 mesiacov, môžete požiadať o odpustenie zvyšku tohto trestu až po uplynutí jeho polovice, ak v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukážete, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. To znamená, že máte čas minimálne 15 mesiacov na to, aby ste splnili všetky podmienky a povinnosti uložené súdom resp. policajným orgánom, na znovunadobudnutie vodičského oprávnenia pre prípad, že o Vašej žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti bude rozhodnuté kladne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobri den, chcem sa opytat dostal som viacero zakazov cinnosti viest motorove vozidla a aj som si odpykal trest zato a bol som prepusteny 9.2.2015 a zakaz mam do 22.4.2019. Chcem sa opytat, ci mozem poziadat o upustenie zvisku trestu a kedy dakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, o upustenie od zvyšku zákazu činnosti viesť motorové vozidlo môžete požiadať po tom, ako Vám uplynula 1/2 trestu. Na upustenie nie je právny nárok a preto sa môže stať, že Vám od zvyšku zákazu trestu neupustia. Nerobia to najmä v prípade, ak páchateľ spáchal rovnaký trestný čin opakovane.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobry den, onedlho mi uplynie polovica trestu zakazu cinnosti viest MV. Nakolko som bol odsudeny podla par. 289, ods 3 /teda za alkohol a opakovane/ v zakone je definovane, ze v takom pripade nie je mozne od zvysku trestu upustit. Ma vyznam vobec ziadat? Ake su sance, ze sud mojej ziadosti vyhovie? dakujem

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2016)

Dobrý deň, v ustanovení § 69 ods. 5 Trestného zákona je výslovne uvedené, že v tých prípadoch (§ 61 ods. 3 až 5) nie je možné podmienečne upustiť od výkonu. Ak podáte žiadosť o podmienečne upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd túto žiadosť zamietne, nakoľko vo Vašom prípade nie je možné podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu. Šanca, že súd Vašej žiadosti vyhovie nie je žiadna.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať. Mal som uložený trest zákaz viesť motorové vozidlo na 3 roky a po 33 mesiacoch som požiadal o upustenie, ktoré mi schválili. Ešte v starom roku som aj začal kurz, skončil som kurz 7.1.2016 úspešne a teraz vyšiel nový zákon, ktorý mi to narúša. Môžu mi vziať vodičské oprávnenie na základe nového zákona, keď mi upustili zvyšku trestu. Ďakujem pekne

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2016)

Dobrý deň

presne nerozumiem vašej otázke. Pokiaľ Vám bolo vodičské oprávnenie vrátené (rozhodnutie bolo právoplatné, teda konečné a nemenné) nie je dôvod, aby Vám bolo opätovne odňaté. Predpokladám, že Vám bolo podmienečne upustené od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti a teda Vám bola uložená skúšobná doba prípadne primerané obmedzenia a povinnosti a pokiaľ tieto porušíte, resp. v skúšobnej dobe sa neosvedčíte, v tom prípade sa zvyšok trestu vykoná. Ak súd vysloví, že ste sa osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň. Minulý rok mi bol zadržaný vodičský preukaz kvôli vedeniu motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. Bol mi uložený zákaz viesť motorové vozidlo na dobu 30 mesiacov. Tento rok v máji by to mala byť polovica trestu a chcel by som sa spýtať na upustenie od zvyšku trestu, resp. ako a kde mám poslať žiadosť o upustenie od zvyšku trestu. Podmienka mi končí o týždeň a toto bol môj prvý trestný čin a vlastne aj prvý priestupok.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2015)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 437 ods. 4 Trestného poriadku je miestne príslušným súdom ten, ktorý vo veci konal v prvom stupni. Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je nutné uvedomiť si, že na uplatnenie tohto inštitútu nie je právny nárok (súd teda od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti upustiť môže, ale aj nemusí). Pre maximalizáciu prípadného úspechu vo veci Vám pred podaním žiadosti odporúčam vyhľadať odbornú právnu pomoc.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku