Máte
otázku?

Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košice

Otázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

Dobrý deň, chcem sa spýtať na nasledujúcu vec. Asi pred dvoma /2/ mesiacmi som poslal žiadosť o odpustenie polovice trestu a neozvali sa mi. Majú nato nejakú určenú dobu alebo mám to ísť podať ešte raz osobne. Vopred vám ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

Dobrý deň.

Predpokladám, že žiadosťou o odpustenie polovice trestu máte na mysli podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody alebo žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.

 

Podľa § 66 Trestného zákona, ktorý upravuje podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody:
(1) Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a
a) ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody, 
b) ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody.
(2) Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest vykonáva.

Podľa § 69 ods. 1 Trestného zákona, ktorý upravuje podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti:

Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

 

Oba uvedené inštitúty sú fakultatívne, čo znamená, že na ne nie je právny nárok a že ich súd môže, ale aj nemusí aplikovať.

 

Pokiaľ ide o lehotu a samotnú žiadosť, tie sú upravené v Trestnom poriadku v §§ 415 až 417, ktoré sa aplikujú nielen pre výkon trestu odňatia slobody, ale aj pre výkon trestu zákazu činnosti (viď. § 437 ods. 4 Trestného poriadku):

 

Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody:
Podľa § 415 Trestného poriadku:

(1) O podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody rozhoduje súd na návrh prokurátora, riaditeľa ústavu na výkon väzby alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva, záujmového združenia občanov alebo na návrh odsúdeného, na verejnom zasadnutí. Ak bol návrh odsúdeného o podmienečné prepustenie zamietnutý, môže ho odsúdený opakovať až po uplynutí jedného roka od zamietnutia okrem prípadu, že návrh bol zamietnutý len preto, že ho odsúdený podal predčasne.
(2) Ak podmienečné prepustenie navrhne riaditeľ ústavu na výkon väzby alebo riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom odsúdený vykonáva trest, alebo sa k takému návrhu pripojí, môže rozhodnutie o tom, že odsúdený sa podmienečne prepúšťa, urobiť so súhlasom prokurátora aj predseda senátu.
(3) O návrhu podľa odsekov 1 a 2 rozhodne súd najneskôr do 60 dní od jeho doručenia.

 

Podľa § 416 Trestného poriadku:
O tom, či sa podmienečne prepustený osvedčil alebo či sa zvyšok trestu vykoná, rozhoduje súd na verejnom zasadnutí. Rozhodnutie, že sa podmienečne prepustený osvedčil, môže so súhlasom prokurátora urobiť aj predseda senátu.

 

Podľa § 417 Trestného poriadku:
(1) Na rozhodnutie podľa § 415 je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva, a na rozhodnutie podľa § 416 súd, ktorý odsúdeného z výkonu trestu podmienečne prepustil.
(2) Pred rozhodnutím o podmienečnom prepustení musí byť odsúdený vyslúchnutý; to neplatí, ak súd postupuje podľa § 415 ods. 2.
(3) Proti uzneseniu podľa § 415 ods. 2 je prípustná sťažnosť proti výroku o určení dĺžky skúšobnej doby. Proti ostatným rozhodnutiam podľa § 415 a § 416 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Lehota je určená na 60 dní odo dňa doručenia, takže pokiaľ sú to cca 2 mesiace, čo ste poslali žiadosť, tak uvedená lehota pravdepodobne čoskoro vyprší. Avšak, ak ste žiadosť adresovali nepríslušnému súdu, môže to mať za následok zdĺhavejšie konanie (z dôvodu opätovného doručovania príslušnému súdu). V každom prípade Vám odporúčam zaslať príslušnému súdu list, v ktorom požiadate o oznámenie informácie, v akom štádiu sa nachádza vybavenie vašej žiadosti. Súd je povinný na Vašu žiadosť reagovať.

Trápi vás "Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
Viete mi odpovedať čakám už 2 mesiace dnes na vyjadrenie zo súdu ohľadom upustenia polovice trestu zakazu viesť vozidlo. Odvtedy som nemal žiadny priestupok. Vodičák potrebujem nutné pracujem v zahraničí. Kedy mi zo súdu odpovedia na žiadosť? A dajú mi potvrdenie pre policajta v liste?

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 07.07.2022)

Dobrý deň,
súd musí na rozhodovanie o tejto veci nariadiť verejné zasadnutie. Bežne súdy nariaďujú tieto verejné zasadnutia do 1-2 mesiacov od podania žiadosti. Skúste podať urgenciu, žiadosť o nariadenie termínu verejného zasadnutia, a požiadajte súd, aby vo veci nariadil verejné zasadnutie, nakoľko potrebujete VP čo najskôr späť z dôvodu zamestnania v zahraničí, toho že rodina zostala bez hlavného príjmu... Až následne keď rozhodne súd a bude rozhodnutie právoplatné, budete môcť riešiť veci na dopravnom inšpektoráte, aby Vám bol VP vrátený.


Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Aká je lehota na odpoveď zo súdu ? Jedná sa o žiadosť o podmienečne upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 08.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Trestný zákon a trestný poriadok nemá ustanovenie dokedy je súd povinný rozhodnúť o Vašej žiadosti. Rovnako platí, že aj keď uplynula polovica výkonu trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, že súd automaticky Vašej žiadosti vyhovie. 

O uvedenom píšeme na našej stránke aj napr. tu : vzor-ziadosti-o-podmienecne-upustenie-od-zvysku-trestu-zakazu-cinnosti-viest-motorove-vozidlo-8396.

Odporúčame prekonzultovať Vašu žiadosť s advokátom za minimálny poplatok, aby prípadne doplnil Vami uvedené dôvody v žiadosti.

Môžete kontaktovať aj našu kanceláriu.


Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, Chcem poslať žiadosť o prepustenie z reedukačného centra. Jedna sa o moju priateľku, má tam byť do 18 r. Čiže vyše roka. O jej nástupe do reedukačného centra rozhodol súd. Dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 04.09.2017)

Dobrý deň, žiadosť o prepustenie Vy nemozete podať. Ak sa nezmení situácia, za akej bolo rozhodnuté o jej umiestnení, tak nie je možné to zmeniť.


Trápi vás "Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Syn je vo výkone trestu za marenie výkonu úradného rozhodnutia. Je odsúdený na 4 mesiace. Po odpykaní 2 mesiacov môže požiadať o podmienečne prepustenie. Lehota 60 dní kedy súd rozhodne /to sú 2 mesiace/. Má zmysel o to žiadať. Alebo v takýchto prípadoch je iný postup. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, správne ste uviedli, že v zmysle ustanovenia § 415 ods. 3 Trestného poriadku súd rozhodne o návrhu/žiadosti o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody najneskôr do 60 dní od podania návrhu/žiadosti. Samotné ustanovenie predpokladá, že súd musí najneskôr do 60 dní rozhodnúť. Tzn. že by súd mal a mohol rozhodnúť i skôr. Samozrejme môže sa stať, že súd rozhodne iba pár dní predtým, než mu uplynie trest. Rovnako sa však môže stať i to, že súd rozhodne o jeho žiadosti do 10-15 dní od podania žiadosti. Je na jeho zvážení, či to chce skúsiť a dostať sa z výkonu trestu odňatia slobody aspoň o pár dní skôr ako pred uplynutím trestu.


Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Pekný večer, chcem sa opýtať. Môj otec je vo väzeni v Sabinove. Dostal 6 mesiacov a nástup mal 24. 4. 2017. Kedy si môže požiadať o podmienecne prepustenie? Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 66 Trestného zákona, súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody. Váš otec ako odsúdený môže navrhnúť, aby bol podmienčené prepustený z výkonu trestu po uplynutí 3 mesiacov, teda dňa 25.7.2017. Z praktických skúseností však možno povedať, že súdy akceptujú žiadosti odsúdených podané aj s niekoľkotýždňovým predstihom pred uplynutím zákonnej lehoty. Zasadnutie na vydanie rozhodnutia o podmienečnom prepustení je však nariadené až vždy po uplynutí stanovenej doby (v tomto prípade výkonu polovice uloženého trestu).


Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý den, chcem sa este opýtať, ako je to s povinnosťou absolvovať odborne poradenstvo u psychológa, nakoľko mi v dychu namerali 1 promile alkoholu. Absolvoval som návštevu u psychiatra, ktorý potvrdil, ze nie som závislý. Toto potvrdenie som odniesol na dopravný inšpektorát, kde si ho odo mna neprevzali, s odôvodnením, ze ma nevyzvali, aby som toto sedenie absolvoval a uz ma ani nevyzvu, nemajú preto k čomu doložiť tento odborný posudok. Počul som ale, ze jednou z podmienok na upustenie od výkonu polovice trestu, respektíve na vrátenie vodičského oprávnenia, je absolvovať odborne poradenstvo u psychológa. Chcem sa preto opýtať, ci možem požiadať o upustenie od výkonu polovice trestu, napriek tomu, ze som toto odborne poradenstvo neabsolvoval, kedže ma polícia nevyzvala. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. S úctou

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 05.10.2016)

Dobrý deň, je potrebné odlišovať podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti a vrátenie vodičského preukazu. V prvom prípade o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu rozhoduje súd na základe toho, či ste svojim konaním preukázali, že ďalší výkon trestu zákazu činnosti nie je potrebný. Inou vecou je odobratie vodičského oprávnenia a jeho vrátenie. V prípade, ak ste naplnili podmienky uvedené v zákone o cestnej premávke, môže Vám byť príslušným dopravným inšpektorátom odobraté vodičské oprávnenie. Pre účely vrátenia vodičského preukazu je následne potrebné absolvovať v zákone presne uvedené preskúšania a odborné posúdenia (potreba ich vykonania závisí na dôvode, pre ktorý Vám bolo vodičského oprávnenie odobraté), aby Vám mohli vrátiť vodičské oprávnenie. Často príslušné orgány polície rozhodujú o odobratí vodičského oprávnenia po ukončení trestu zákazu činnosti.


Trápi vás "Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Podotazka: Lehota na vybavenie ziadosti o odpustenie polovice trestu. Dobry, chcel by som sa informovat kolko priblizne trva odpoved zo sudu. Pred 3 tyzdnami som podal ziadost na sud o odpustenie polovice trestu zakazu cinnosti a este stale mi nedosla ziadna odpoved. Dakujem Vam vopred za odpoved

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2016)

Dobrý deň, v Trestnom zákone, ani v Trestnom poriadku nie je súdu určená lehota na vybavenie takýchto žiadostí. Čas potrebný na vydanie rozhodnutia vo Vašej právnej veci závisí najmä na pracovnej vyťaženosti súdu, pričom v týchto letných obdobiach pracovníci súdov čerpajú dovolenky a preto niektoré úkony súdov trvajú dlhšie. Nie je možné vopred odpovedať na otázku, ako dlho to bude súdu trvať.


Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, 19.7.2012 som bol odsúdený za marenie na tri mesiace nepodmienečne a zákaz činnosti na štyri roky. Trest som vykonal. 3.9.2013 som bol odsúdený za ten istý prečin na štyri mesiace a trest zákazu na päť rokov. Trest OS som vykonal, kedy môžem požiadať o upustenie zvyšku trestu zákazu činnosti??? Ďakujem...

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2016)

Dobrý deň, o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je možné požiadať po vykonaní polovice trestu. Vzhľadom na to, že Vám bol uložený trest zákazu činnosti dňa 03.09.2013, pričom trest bol päťročný, polovica trestu Vám uplynula dňa 03.03.2016. V súčasnosti už môžete požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu. Súd však rozhodne o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu iba v prípade, ak ste počas výkonu trestu svojím spôsobom života preukázali, že výkon zvyšku trestu už nie je potrebný. Rovnako je potrebné vedieť, že súd Vám určí pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu skúšobnú dobu v lehote nie kratšej ako je zvyšok trestu. Tzn. skúšobnú dobu približne 2 roky, podľa toho kedy podáte žiadosť a kedy o nej rozhodne súd.


Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné požiadať o podmienečne upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti aj po uplynutí polovice trestu, alebo je potrebné zaslať túto žiadosť presne v deň, ktorý zodpovedá polovičke doby trestu. Jedná sa mi o to, že 6.8.2016 uplynie presne polovica môjho trestu, ale ešte som neabsolvoval sedenia u psychológa a do vyššie spomínaného dátumu to už nestihnem. Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 13.07.2016)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 69 ods. 1 Trestného zákona je možné požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti po uplynutí polovice trestu. Tzn. že žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti môžete na súd zaslať kedykoľvek po uplynutí polovice trestu. Vo Vašom prípade je možné požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu kedykoľvek po 06.08.2016. Žiadosť nie je potrebné podať presne v deň uplynutia polovice trestu.


Trápi vás "Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobry den, chcem sa opytat, pred dva a pol rokmi som urobil dopravnu nehodu, nemal som vodicsky preukaz a k tomu som nafukal 2 promile, dostal som podmienku 4 roky, zakaz cinnosti viest vsetky motor. vozidla, s podmienencnym trestom na polovicu. Polka trestu mi zbehla a chcel by som si urobit vodic.preukaz. Na koho sa mam obratit so ziadostou? Na sud, alebo dopravny inspektorat?Ake su tam postupy? Dakujem.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 05.09.2015)

Dobrý deň, najskôr sa musíte obrátiť na súd so žiadosťou o upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti. Súd Vám nemusí vyhovieť - nie je to jeho povinnosť (aby ste s tým počítali). Obyčajne však súdy žiadosti vyhovejú, skúmajú však Vašu minulosť (obdobie uplynulej polovice trestu). Po tom, ako rozhodne súd s vyznačeným rozhodnutím pôjdete na políciu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku