Máte
otázku?

Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košice

Otázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na nasledujúcu vec. Zhruba pred dvoma mesiacmi som podal žiadosť o odpustenie polovice trestu a zatiaľ sa mi nikto neozval. Existuje na to nejaká určená doba alebo by som mal podať žiadosť ešte raz osobne? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

Dobrý deň.

Predpokladám, že žiadosťou o odpustenie polovice trestu máte na mysli podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody alebo žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.

 

Podľa § 66 Trestného zákona, ktorý upravuje podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody:
(1) Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a
a) ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody, 
b) ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody.
(2) Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest vykonáva.

Podľa § 69 ods. 1 Trestného zákona, ktorý upravuje podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti:

Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

 

Oba uvedené inštitúty sú fakultatívne, čo znamená, že na ne nie je právny nárok a že ich súd môže, ale aj nemusí aplikovať.

 

Pokiaľ ide o lehotu a samotnú žiadosť, tie sú upravené v Trestnom poriadku v §§ 415 až 417, ktoré sa aplikujú nielen pre výkon trestu odňatia slobody, ale aj pre výkon trestu zákazu činnosti (viď. § 437 ods. 4 Trestného poriadku):

 

Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody:
Podľa § 415 Trestného poriadku:

(1) O podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody rozhoduje súd na návrh prokurátora, riaditeľa ústavu na výkon väzby alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva, záujmového združenia občanov alebo na návrh odsúdeného, na verejnom zasadnutí. Ak bol návrh odsúdeného o podmienečné prepustenie zamietnutý, môže ho odsúdený opakovať až po uplynutí jedného roka od zamietnutia okrem prípadu, že návrh bol zamietnutý len preto, že ho odsúdený podal predčasne.
(2) Ak podmienečné prepustenie navrhne riaditeľ ústavu na výkon väzby alebo riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom odsúdený vykonáva trest, alebo sa k takému návrhu pripojí, môže rozhodnutie o tom, že odsúdený sa podmienečne prepúšťa, urobiť so súhlasom prokurátora aj predseda senátu.
(3) O návrhu podľa odsekov 1 a 2 rozhodne súd najneskôr do 60 dní od jeho doručenia.

 

Podľa § 416 Trestného poriadku:
O tom, či sa podmienečne prepustený osvedčil alebo či sa zvyšok trestu vykoná, rozhoduje súd na verejnom zasadnutí. Rozhodnutie, že sa podmienečne prepustený osvedčil, môže so súhlasom prokurátora urobiť aj predseda senátu.

 

Podľa § 417 Trestného poriadku:
(1) Na rozhodnutie podľa § 415 je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva, a na rozhodnutie podľa § 416 súd, ktorý odsúdeného z výkonu trestu podmienečne prepustil.
(2) Pred rozhodnutím o podmienečnom prepustení musí byť odsúdený vyslúchnutý; to neplatí, ak súd postupuje podľa § 415 ods. 2.
(3) Proti uzneseniu podľa § 415 ods. 2 je prípustná sťažnosť proti výroku o určení dĺžky skúšobnej doby. Proti ostatným rozhodnutiam podľa § 415 a § 416 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Lehota je určená na 60 dní odo dňa doručenia, takže pokiaľ sú to cca 2 mesiace, čo ste poslali žiadosť, tak uvedená lehota pravdepodobne čoskoro vyprší. Avšak, ak ste žiadosť adresovali nepríslušnému súdu, môže to mať za následok zdĺhavejšie konanie (z dôvodu opätovného doručovania príslušnému súdu). V každom prípade Vám odporúčam zaslať príslušnému súdu list, v ktorom požiadate o oznámenie informácie, v akom štádiu sa nachádza vybavenie vašej žiadosti. Súd je povinný na Vašu žiadosť reagovať.

Trápi vás "Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, už dva mesiace čakám na stanovisko súdu týkajúce sa mojej žiadosti o upustenie polovice trestu zákazu viesť vozidlo. Od podania žiadosti som nespáchal žiadny priestupok. Vodičský preukaz mi je nevyhnutne potrebný, pretože pracujem v zahraničí. Viete mi, prosím, povedať, kedy očakávam odpoveď súdu na moju žiadosť? A dostanem aj potvrdenie pre policajta v písomnej forme?

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 07.07.2022)

Dobrý deň,
súd musí na rozhodovanie o tejto veci nariadiť verejné zasadnutie. Bežne súdy nariaďujú tieto verejné zasadnutia do 1-2 mesiacov od podania žiadosti. Skúste podať urgenciu, žiadosť o nariadenie termínu verejného zasadnutia, a požiadajte súd, aby vo veci nariadil verejné zasadnutie, nakoľko potrebujete VP čo najskôr späť z dôvodu zamestnania v zahraničí, toho že rodina zostala bez hlavného príjmu... Až následne keď rozhodne súd a bude rozhodnutie právoplatné, budete môcť riešiť veci na dopravnom inšpektoráte, aby Vám bol VP vrátený.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Aká je lehota na odpoveď zo súdu? Ide o žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 08.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Trestný zákon a trestný poriadok nemá ustanovenie dokedy je súd povinný rozhodnúť o Vašej žiadosti. Rovnako platí, že aj keď uplynula polovica výkonu trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, že súd automaticky Vašej žiadosti vyhovie. 

O uvedenom píšeme na našej stránke aj napr. tu : vzor-ziadosti-o-podmienecne-upustenie-od-zvysku-trestu-zakazu-cinnosti-viest-motorove-vozidlo-8396.

Odporúčame prekonzultovať Vašu žiadosť s advokátom za minimálny poplatok, aby prípadne doplnil Vami uvedené dôvody v žiadosti.

Môžete kontaktovať aj našu kanceláriu.


Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať. Mám v úmysle poslať žiadosť o prepustenie mojej priateľky z reedukačného centra, kde má zostať až do 18 rokov, teda vyše roka. Rozhodnutie o jej nástupe do tohto centra prijal súd. Je možné namietať alebo niečo s tým urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 04.09.2017)

Dobrý deň, žiadosť o prepustenie Vy nemozete podať. Ak sa nezmení situácia, za akej bolo rozhodnuté o jej umiestnení, tak nie je možné to zmeniť.


Trápi vás "Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Môj syn si momentálne odpykáva trest za marenie výkonu úradného rozhodnutia a je odsúdený na štyri mesiace. Po odpykaní dvoch mesiacov môže podať žiadosť o podmienečné prepustenie. Lehota, počas ktorej rozhodne súd, je 60 dní, čo je približne dva mesiace. Chcem sa opýtať, či má zmysel o to požiadať, alebo či existuje iný postup v takýchto prípadoch. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, správne ste uviedli, že v zmysle ustanovenia § 415 ods. 3 Trestného poriadku súd rozhodne o návrhu/žiadosti o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody najneskôr do 60 dní od podania návrhu/žiadosti. Samotné ustanovenie predpokladá, že súd musí najneskôr do 60 dní rozhodnúť. Tzn. že by súd mal a mohol rozhodnúť i skôr. Samozrejme môže sa stať, že súd rozhodne iba pár dní predtým, než mu uplynie trest. Rovnako sa však môže stať i to, že súd rozhodne o jeho žiadosti do 10-15 dní od podania žiadosti. Je na jeho zvážení, či to chce skúsiť a dostať sa z výkonu trestu odňatia slobody aspoň o pár dní skôr ako pred uplynutím trestu.


Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa opýtať. Môj otec je vo väzení v Sabinove. Dostal šesť mesiacov a nástup mal 24. 4. 2017. Kedy môže podať žiadosť o podmienečné prepustenie? Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 66 Trestného zákona, súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody. Váš otec ako odsúdený môže navrhnúť, aby bol podmienčené prepustený z výkonu trestu po uplynutí 3 mesiacov, teda dňa 25.7.2017. Z praktických skúseností však možno povedať, že súdy akceptujú žiadosti odsúdených podané aj s niekoľkotýždňovým predstihom pred uplynutím zákonnej lehoty. Zasadnutie na vydanie rozhodnutia o podmienečnom prepustení je však nariadené až vždy po uplynutí stanovenej doby (v tomto prípade výkonu polovice uloženého trestu).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na povinnosť absolvovania odborného poradenstva u psychológa, keďže mi namerali v dychu 1 promile alkoholu. Navštívil som psychiatra, ktorý potvrdil, že nie som závislý. Toto potvrdenie som následne odovzdal na dopravný inšpektorát, ale neprevzali ho s odôvodnením, že ma nevyzvali na toto poradenstvo a už ma ani nevyzvú, nemajú preto k čomu doložiť tento odborný posudok. No počul som, že jednou z podmienok na upustenie od výkonu polovice trestu, respektíve na vrátenie vodičského oprávnenia, je absolvovanie odborného poradenstva u psychológa. Chcem sa preto opýtať, či môžem požiadať o upustenie od výkonu polovice trestu, napriek tomu, že som toto odborné poradenstvo neabsolvoval, keďže ma polícia nevyzvala. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. S úctou,

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 05.10.2016)

Dobrý deň, je potrebné odlišovať podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti a vrátenie vodičského preukazu. V prvom prípade o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu rozhoduje súd na základe toho, či ste svojim konaním preukázali, že ďalší výkon trestu zákazu činnosti nie je potrebný. Inou vecou je odobratie vodičského oprávnenia a jeho vrátenie. V prípade, ak ste naplnili podmienky uvedené v zákone o cestnej premávke, môže Vám byť príslušným dopravným inšpektorátom odobraté vodičské oprávnenie. Pre účely vrátenia vodičského preukazu je následne potrebné absolvovať v zákone presne uvedené preskúšania a odborné posúdenia (potreba ich vykonania závisí na dôvode, pre ktorý Vám bolo vodičského oprávnenie odobraté), aby Vám mohli vrátiť vodičské oprávnenie. Často príslušné orgány polície rozhodujú o odobratí vodičského oprávnenia po ukončení trestu zákazu činnosti.


Trápi vás "Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dodatočná otázka: Aká je lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu? Dobrý deň, rád by som sa informoval, koľko približne trvá získanie odpovede zo súdu. Pred troma týždňami som podal žiadosť na súd o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti a ešte stále mi neprišla žiadna odpoveď. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2016)

Dobrý deň, v Trestnom zákone, ani v Trestnom poriadku nie je súdu určená lehota na vybavenie takýchto žiadostí. Čas potrebný na vydanie rozhodnutia vo Vašej právnej veci závisí najmä na pracovnej vyťaženosti súdu, pričom v týchto letných obdobiach pracovníci súdov čerpajú dovolenky a preto niektoré úkony súdov trvajú dlhšie. Nie je možné vopred odpovedať na otázku, ako dlho to bude súdu trvať.


Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 19.7.2012 som bol odsúdený za marenie nepodmienečne na tri mesiace a bol mi udelovaný zákaz činnosti na štyri roky. Trest som už vykonal. Následne, dňa 3.9.2013, som bol opäť odsúdený za rovnaký prečin na štyri mesiace a trest zákazu činnosti bol tentokrát stanovený na päť rokov. Tento trest som tiež už vykonal. Rád by som vedel, kedy môžem požiadať o upustenie zvyšku trestu zákazu činnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2016)

Dobrý deň, o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je možné požiadať po vykonaní polovice trestu. Vzhľadom na to, že Vám bol uložený trest zákazu činnosti dňa 03.09.2013, pričom trest bol päťročný, polovica trestu Vám uplynula dňa 03.03.2016. V súčasnosti už môžete požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu. Súd však rozhodne o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu iba v prípade, ak ste počas výkonu trestu svojím spôsobom života preukázali, že výkon zvyšku trestu už nie je potrebný. Rovnako je potrebné vedieť, že súd Vám určí pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu skúšobnú dobu v lehote nie kratšej ako je zvyšok trestu. Tzn. skúšobnú dobu približne 2 roky, podľa toho kedy podáte žiadosť a kedy o nej rozhodne súd.


Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti aj po uplynutí polovice trestu. Alebo je potrebné zaslať túto žiadosť presne v deň, ktorý zodpovedá polovičke doby trestu? Konkrétne sa mi jedná o to, že 6.8.2016 uplynie presne polovica môjho trestu, ale ešte som neabsolvoval sedenia u psychológa a do vyššie spomenutého dátumu to už nestihnem. Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 13.07.2016)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 69 ods. 1 Trestného zákona je možné požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti po uplynutí polovice trestu. Tzn. že žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti môžete na súd zaslať kedykoľvek po uplynutí polovice trestu. Vo Vašom prípade je možné požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu kedykoľvek po 06.08.2016. Žiadosť nie je potrebné podať presne v deň uplynutia polovice trestu.


Trápi vás "Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Pred dvoma a pol rokmi som spôsobil dopravnú nehodu. Nemal som vodičský preukaz a navyše som mal v krvi 2 promile alkoholu. Bol mi uložený podmienečný trest na štyri roky s tým, že nesmiem viesť žiadne motorové vozidlá. Tento trest mi bol skrátený na polovicu. Už mi ubehla polovica trestu a chcel by som si vybaviť vodičský preukaz. Kde by som mal podať žiadosť - na súde, alebo na dopravnom inšpektoráte? Aké sú tam postupy? Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu

(odpoveď odoslaná: 05.09.2015)

Dobrý deň, najskôr sa musíte obrátiť na súd so žiadosťou o upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti. Súd Vám nemusí vyhovieť - nie je to jeho povinnosť (aby ste s tým počítali). Obyčajne však súdy žiadosti vyhovejú, skúmajú však Vašu minulosť (obdobie uplynulej polovice trestu). Po tom, ako rozhodne súd s vyznačeným rozhodnutím pôjdete na políciu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Lehota na vybavenie žiadosti o odpustenie polovice trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.