Máte
otázku?

Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti

Dostal som informáciu zo súdu, že sa mám písomne vyjadriť k návrhu na zrušenie výživovacej povinnosti voči plnoletému dieťaťu. Existuje na takéto vyjadrenie nejaký vzor, alebo postačuje, ak napíšem, že s tým súhlasím?

Odpoveď: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti

Dobrý deň,

všeobecne predpísané tlačivo vyjadrenia (formulár) neexistuje. Vyjadrenie však musí splňať určité náležitosti. V súdnej výzve by malo byť uvedené označenie účastníkov konania, čo Vám môže napomôcť.

V hornej časti uveďte svoje meno, priezvisko, bydlisko, následne označte súd ktorému to adresujete. Nezabudnite uviesť spisovú značku konania. Je vhodné označiť podanie - vyjadrenie k návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti. Následne opíšte kedy Vám bola súdna výzva doručená, čo od Vás súd požadoval, akého konania sa týkalo (konanie vo veci zrušenia vyživovacej povinnosti). Je nutné označiť aj druhého účastníka konania (meno, priezvisko, bydlisko). Najdôležitejšou časťou je Vaše vyjadrenie. Postačí ak súdu uvediete, že súhlasíte so zrušením vyživovacej povinnosti určenej na dieťa (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko). Nakoniec uveďťe miesto a dátum podpisu a vyjadrenie podpíšte.

Trápi vás "Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a môj bývalý manžel má povinnosť platiť výživné na našu maloletú dcéru. Avšak v súčasnosti znova žijeme spolu v spoločnej domácnosti a tvoríme rodinu, hoci sme sa znovu nevzali. Radi by sme požiadali o zrušenie výživného. Chcem sa spýtať, či mám žiadosť podať ja, keďže dcéra je v mojej starostlivosti, alebo to musí urobiť on. Je možné takúto zmenu schváliť aj bez súdneho konania? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 11.02.2024)

Dobrý deň,
v takomto prípade by bolo podľa nášho názoru najjednoduchším krokom podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti spolu s písomnou rodičovskou dohodou, ktorú obaja podpíšete, kde by ste poukázali na zmenu pomerov, teda, ako v súčasnosti prebieha starostlivosť o dieťa, že spolu žijete v spoločnej domácnosti a obaja sa o dcéru staráte. Navrhnite, aby starostlivosť prebiehala formou spoločnej osobnej starostlivosti, pričom výživné sa určovať nebude a navrhnite, aby súd túto dohodu schválil. Nasledovať by mala výzva na vyjadrenie určená otcovi, tam stačí uviesť, že s návrhom súhlasí a na následnom pojednávaní, by už súd pravdepodobne rozhodol. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na situáciu týkajúcu sa výživného, ktoré platí môj bývalý partner na nášho syna. Vzhľadom na minulé problémy má vymáhanie výživného na starosti exekútor. Môj syn však ukončil školu a začal pracovať od októbra 2023. O tejto zmene som už informovala exekútora, ale výživné mi naďalej prichádza na účet. Chcela by som vedieť, ako mám postupovať, aby sa platby výživného zastavili. Je potrebné ukončenie vyživovacej povinnosti písomne oznámiť? Ak áno, mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako takýto dokument správne napísať? Ďakujem za vašu pomoc. Pekný deň.

Odpoveď: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 17.11.2023)

Dobrý deň,

podľa § 78 zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. V prípade, že dieťa dosiahlo dospelosť a začalo pracovať, je to významná zmena okolností, ktorá oprávňuje k návrhu na zmenu alebo zrušenie výživného.

 

V tomto prípade by ste mali podať návrh na zrušenie výživného. Návrh by mal obsahovať:

 

Identifikačné údaje oboch strán (vás a bývalého partnera).

Informácie o pôvodnom rozhodnutí o výživnom a o aktuálnom stave vyplácania výživného prostredníctvom exekútora.

Dôvod na zrušenie výživného – teda že váš syn dosiahol dospelosť a začal pracovať.

Dôkaz o zamestnaní vášho syna (napríklad pracovná zmluva alebo potvrdenie od zamestnávateľa).

Návrh zašlite príslušnému súdu, ktorý rozhodoval o výživnom. Doporučujem vám tiež informovať exekútora o podaní tohto návrhu, aby bol oboznámený s aktuálnym vývojom situácie​.

 

Treba tiež uviesť, že je v záujme otca, aby došlo k zrušeniu výživného súdom. Ak ten návrh nechce podávať syn, tak len exekútorovi oznámte, že syn je schopný sa sám živiť a že netrváte na vymáhaní výživného a žiadate, aby exekútor exekúciu zastavil. 

 


Podotázka: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj manžel má povinnosť vyživovať svojho syna. Ako môžeme požiadať o zrušenie výživného, keďže jeho syn je už dospelý? Je mu 21 rokov, už neštuduje a má priateľku, s ktorou má dieťa.

Odpoveď: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň,
ak je výživné určené súdnym rozhodnutím, tak je potrebné podať návrh na jeho zrušenie na súd. Vyživovacia povinnosť trvá až do okamihu, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť, to čo tento pojem znamená v praxi je ponechané na súdoch. Ak dieťa už nechodí do školy a pracuje, tak tento okamih už mohol nastať a súd by podľa nášho názoru mal výživné zrušiť. 


Trápi vás "Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. S bývalou manželkou sme sa ústne dohodli, že jej nemusím poskytnúť výživné na dieťa. Existuje nejaký formulár, ktorý si môžem stiahnuť a napísať podľa neho, aby bolo všetko deklarované aj na papieri a nie len ústne? Ďakujem.

Odpoveď: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 05.05.2023)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodiča vo vzťahu k svojmu dieťaťu je jeho zákonná povinnosť, ktorú si je každý z rodičov povinný plniť aspoň v minimálnej výške, a to až do času, kým dieťa nebude schopné samo sa živiť. Dokonca náš Trestný zákon pozná aj trestný čin zanedbania povinnej výživy, ktorého sa dopúšťa každý rodič, ktorý  si najmenej dva mesiace v priebehu dvoch rokov neplní svoju vyživovaciu povinnosť. Takáto dohoda je preto v rozpore so zákonom a uvedené tlačivo, na ktoré sa pýtate neexistuje. 


Podotázka: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo znamená, že nárok na výživné vzniká splnením objektívnych podmienok, a nie súdnym rozhodnutím. Môžete mi, prosím, vysvetliť tiež, čo sú objektívne podmienky?

Odpoveď: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, objektívne podmienky sú predpoklady, ktoré musia nastať podľa zákona o rodine na vznik vyživovacej povinnosti. Uvedené vždy závisí od typu vyživovacej povinnosti.

Napr. v prípade výživného na maloleté dieťa, je tou objektívnou podmienkou narodenie dieťaťa, nakoľko týmto momentom vzniká každému z rodičov povinnosť vyživovať svoje dieťa až do času, kým toto nebude schopné živiť sa samo. Rovnako aj medzi manželmi platí vzájomná vyživovacia povinnosť. Táto vzniká momentom uzavretia manželstva (objektívna podmienka), kedy primárnu vyživovaciu povinnosť má manžel / manželka a nie rodičia oprávneného z výživného, .t j. druhého manžela, napr. ak tento vstúpi do manželstva počas štúdia na VŠ. 

V prípade vyživovacej povinnosti detí vo vzťahu k rodičom musí byť naplnená podmienka, že rodičia si nevedia zabezpečiť primeranú výživu sami. Iba za splnenia tohto predpokladu vznikne povinnosť ich detí platiť im výživné.

Na to, aby sme vám vedeli konkrétne odpovedať by sme museli poznať o akú vyživovaciu povinnosť sa jedná. Podľa zákona totiž môže vzniknúť vyživovacia povinnosť aj medzi príbuznými, taktiež rozvedenému manželovi / manželke atď. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcel by som podať návrh na zrušenie výživného pre môjho plnoletého syna. Nemám s ním kontakt už niekoľko rokov. Je možné podať tento návrh na základe toho, že nepriniesol doklad o návšteve vysokej školy na ÚPSVaR? Ďakujem.

Odpoveď: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 01.10.2020)

Dobrý deň,
návrh môžete podať aj bez tohto dokladu. Stačí uviesť, že so synom nie ste už niekoľko rokov v kontakte. Nemáte žiadne informácie o ňom a s ohľadom na jeho vek už zrejme ukončil štúdium, teda prípravu na budúce povolanie.

Následne má súd právne prostriedky na to, aby zistil, či vyživovacia povinnosť zanikla alebo trvá. Môže sa preto stať, že súd Váš návrh zamietne s odôvodnením, že syn navštevuje školu (hoci UPSVaR neeviduje potvrdenie). Rovnako sa môže stať, čo je pravdepodobnejšie, že súd návrhu vyhovie a zruší Vašu vyživovaciu povinnosť. Súd má v týchto konaniach povinnosť zistiť skutočný stav veci a má kompetencie na to, aby od príslušných orgánov zistil potrebné informácie (naproti Vám, komu tieto informácie nemôžu z dôvodu ochrany osobných údajov orgány poskytnúť).


Trápi vás "Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Kontaktovala som školský internát a tiež priamo vysokú školu ohľadne dochádzky a ubytovania, a situácia je presne taká, ako ste mi opísali. Všetci sa správajú ako keby mlčali - nikto mi nič nemôže povedať, pretože môj syn je dospelý. Syn mi to nespravil jasné, avšak dostávam výpisy z jeho bankového účtu na môj e-mail každé tri mesiace. Dotiaľ bolo vidno, že si platí internát, ale ak by sa teraz ukázalo, že si ho už neplatí, dalo by sa to použiť na dokazovanie, že do školy nechodí a len využíva systém? Rozmýšľala som tiež, že by som navštívila školu a internát, aby som zistila, kde a ako býva. Mohli by tieto informácie byť neskôr použité na súde, ak by som ho nikde nenašla? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Michalková.

Odpoveď: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 06.03.2020)

Dobrý deň, dôkaz, ktorý Vám chodí bez jeho vedomia na Váš e-mail by sme neodporúčali v konaní použiť, nakoľko týmto spôsobom zrejme porušujete ochranu jeho osobných údajov a práva na súkromie. To, že tam prídete pozrieť Vás môže najviac utvrdiť v tom, že na VŠ už neštuduje, avšak súdu nebude vedieť (okrem Vašej výpovede) relevantným spôsobom preukázať túto skutočnosť. Ako sme už uviedli, a na tom zotrvávame, pre súd bude relevantným dôkazom, ak cez súd vyžiadate od školy potvrdenie o návšteve školy, resp. vyjadrenie školy, či tam študuje. Tento dôkaz bude súd akceptovať a nebude ho môcť namietať ani Váš syn.


Podotázka: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj plnoletý syn sa rozhodol bývať so svojou babkou (mojou matkou). Ja som sa musela vysťahovať z jej bytu, no môj syn sa rozhodol bývať tam s ňou. Požiadal si o výživné, ktoré mu stále platím, ale myslím si, že prerušil štúdium na vysokej škole. Študuje v Čechách, v Zlíne. Ako môžem zistiť, či stále navštevuje školu? Ako môžem zistiť, či má ešte nárok na výživné? Syn mal v novembri 20 rokov a po skončení štúdia na gymnáziu začal študovať na vysokej škole. Moc sa so mnou nerozpráva, len prostredníctvom Messengeru. Párkrát mi napísal, že ho škola nebaví a chce ísť na inú. Môžem podať návrh na zrušenie výživného aj v takomto prípade? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň, nakoľko je Váš syn už plnoletý, VŠ Vám neposkytne žiadne údaje o jeho štúdiu. Tieto skutočnosti budete musieť overiť prostredníctvom súdu. Tzn. že je potrebné podať na súd návrh, v ktorom požiadate súd, aby buď od Vášho syna alebo priamo zo školy vyžiadal potvrdenie o návšteve školy. Návrh na zrušenie výživného podať môžete, ale musíte počítať s tým, že ak sa v konaní preukáže, že stále študuje v Zlíne, súd Váš návrh zamietne, nakoľko vyživovacia povinnosť ešte trvá.


Podotázka: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Rada by som sa opýtala, ako správne napísať žiadosť o zrušenie výživného na plnoletú osobu. Nemám momentálne žiadne ďalšie informácie, jediné, čo som zistila, je, že skončil školu. No nič viac neviem, pretože už tri roky som deti nevidela. Bohužiaľ, môj ex-manžel mi ich zobral a súd mi ich následne odobral, a to nie mojou vinou. Celý tento proces bol veľmi nepriaznivo manipulovaný. Chcela by som sa tiež informovať ohľadne adresy, ktorú mám uviesť v súdnych dokumentoch. Aktuálne bývam v podnájme a už sa často nezdržujem na adrese, ktorú mám uvedenú na občianskom preukaze. Navyše, tam mi už ani nechodí pošta. Rada by som vedela, ako to správne napísať súdu, keďže nemám v tejto veci žiadne skúsenosti. Vedeli by ste mi, prosím, poradiť? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 27.08.2017)

Dobrý deň, ohľadom adresu v návrhu, uveďte tam trvalý pobyt a pod tým adresu na doručovanie.

Ak viete, že školu skončil, podajte to na súd proti dieťaťu, nie otcovi dieťaťa. Uveďte poslednú adresu, ktorú si pamätáte.


Trápi vás "Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, písomne som sa dohodol s dcérou na ukončení vyživovacej povinnosti (ukončila štúdium). Musím podať aj návrh na súd, aby to potvrdil? Aké sú poplatky?

Odpoveď: Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 21.07.2017)

Dobrý deň, výživné na plnoleté osoby môže zrušiť alebo zmeniť iba súd. Nepostačuje na to, že ste sa so svojou dcérou dohodli mimosúdnou cestou. Ak ste sa s ňou dohodli, bude potrebné, aby ste podali návrh na zrušenie výživného na plnoleté dieťa. Následne v rámci tohto súdneho konania bude potrebné, aby sa Vaša dcéra vyjadrila, že so zrušením súhlasí, nakoľko už v zmysle zákona je schopná sa sama živiť a tým pádom Vaša vyživovacia povinnosť už zanikla. Súd na pojednávaní rozhodne rozsudkom o zrušení Vašej vyživovacej povinnosti. V zmysle zákona o súdnych poplatkoch sú konania o vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí oslobodené od súdnych poplatkov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzor vyjadrenia k zrušeniu vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.