Návrh na zrušenie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Návrh na zrušenie výživného

Dobrý deň, chceli by sme sa informovať ohľadom zrušenia výživného na dospelé dieťa. Bývala manželka podala návrh na výživne na dospelé dieťa, ktoré je invalidné má detskú mozgovú obrnu, s tým, že lieky neužíva, iba chodí na kontroly k lekárom. Školu skončila tento rok. Berie dôchodok 320 Eur a jej matka opatrovateľský príspevok 220 Eur. Spolu to je 540 Eur, výživne si riadne plním a dlh mi nikdy nevznikol. Vyživovacia povinnosť by mala byť do augusta 2016. Chcem sa opýtať, nakoľko moja dcéra, čo som si zisťoval by sa vedela uplatniť na trhu práce, chcela by odo mňa doživotné platenie výživného. Berie sa do úvahy dôchodok a opatrovateľský príspevok ako príjem. Som momentálne nezamestnaný a aj napriek tomu výživné platím. Je možné, že súd mi určí platiť toto výživné naďalej? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že žiadna vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu nie je určená na presne vymedzené časové obdobie. Z toho dôvodu nechápem Vašu poznámku "vyživovacia povinnosť by mala byť do augusta 2016". Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu trvá do okamihu, kým dieťa nie je schopné sa samé živiť. Vychádzajúc iba z Vašej otázky nie je možné posúdiť, či je Vaša dcéra schopná sa sama živiť. Na posúdenie tejto otázky sú potrebné komplexné informácie. V prípade, že si myslíte, že Vaša dcéra je schopná sa sama živiť odporúčam Vám zároveň s návrhom matky podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu. Súd by mal následne tieto dve konania spojiť a rozhodovať o tom, či ponechá v platnosti určenú vyživovaciu povinnosť a v akej výške alebo vyživovaciu povinnosť úplne zruší. Ako som uviedol, súd bude komplexne skúmať, či vzhľadom na zdravotné ťažkosti Vašej dcéry je schopná sa uplatniť na trhu práce a živiť sa sama. Jej príjem a tiež príjem jej matky za opatrovateľské súd bude brať ako ich príjem. Rovnako pri prípadnom ponechaní vyživovacej povinnosti a určovaní jej novej výšky súd prihliadne na to, že ste nezamestnaný a nemáte žiadny príjem.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Po 28 rokoch manželstva som sa s manželkou rozviedol pre jej neveru a pitiu alkoholu. Mame dospelú dcéru a 13 ročného syna. Manželka po rozvode začala rozprávať, že keď sa nevyspi s iným tak nemá syna atď. Nechal som si urobiť testy DNA, ktoré bohužiaľ potvrdili jej slova, že nie som otcom. Syna sa vzdať nechcem veď som ho vychoval a chodí ku mne. Nechcem však platiť výživné jeho matke, ona si to nezaslúži. Za radu pekne ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2017)

Dobrý deň,

vo Vašej otázke ste nastolil dva problémy :

1./ Otázka platenia výživného : V zmysle ust. zákona o rodine ste povinný platiť výživné až do času kým dieťa nie je schopné sa samé živiť, ale táto vec je Vám známa. Odporúčame o stave plnenia resp. neplanenia povinností informovať príslušný úrad práce. V ust. §  45  zák. o rodine  ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Osobou, ktorej možno maloleté dieťa takto zveriť, sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti uprednostní súd predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa, ak spĺňa ustanovené predpoklady, teda mohla by to byť aj Vaša dcéra. Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby počas trvania náhradnej osobnej starostlivosti, najdlhšie však do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa, poukazovali výživné úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

2./  Ohľadom Vášho syna a jeho práva poznať svojho skutočného biologického otca ak by sa syn v budúcnosti dozvedel, že nie ste jeho biologickým otcom,  môže využiť svoje právo podľa § 96 ods. 1 ZR, požiadať o vyslovenie prípustnosti návrhu na zapretie otcovstva a podať žalobu na jeho zapretie. Tým by sa naplnilo aj jeho právo podľa čl. 7.1 Dohovoru o právach dieťaťa, teda právo poznať svojich rodičov. Je to však právo dieťaťa, nie jeho povinnosť, a preto ho k takémuto postupu a konaniu nemôže nikto nútiť. Ale to už je iná ďalšia téma. O tejto téme je bližšie článok JUDr. Ficeka tu : https://ficek.sk/pravna-poradna/ako-vybabrat-s-biologickym-otcom-62.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Syn ukončil univerzitu a zaslal mi oficiálny dopis, že ukončil štúdium a žiada ma, aby som prestal platiť ďalej výživné, mám prestať platiť alebo sa obrátiť na súd o zrušenie platenia výživného.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.06.2017)

Dobrý deň,

to záleží na tom, či máte výživné určené súdom. Ak je výživné určené súdom, potom musí jeden z Vás podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti a v návrhu uviesť, že došlo k ukončeniu štúdia (priložiť o tom doklad) a uviesť, že syn je schopný sám sa živiť. Súd preskúma, či je syn skutočne schopný sám sa živiť a podľa toho rozhodne. Ak výživné nebolo určené súdom, potom stačí po dohode prestať platiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj starší syn ukončil školskú dochádzku. Prerušil štúdium na vysokej škole a zamestnal sa. Je nutné požiadať súd o zrušenie platenia výživného? Z internetových stránok som sa dozvedel, že je nutné k žiadosti predložiť potvrdenie o ukončení štúdia. /poprosím uviesť, či je potrebný len tento doklad/. Avšak môj syn so mnou nechce komunikovať a bývalá manželka komunikuje len, keď niečo potrebuje. Môj mladší syn tohto roku maturuje, neviem, či bude pokračovať v štúdiu na vysokej škole, pretože komunikácia medzi nami a bývalou manželkou nie je žiadna. Ako postupovať v tomto prípade? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2017)

Dobrý deň,

ak ste mali výživné určené súdom, potom musíte podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Samotná skutočnosť, že syn pracuje ešte nemusí nutne znamenať, že Vám zanikla Vaša vyživovacia povinnosť. Výživné sú totiž rodičia povinní platiť až do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Súd bude zisťovať skutočný stav, to znamená, že sa bude snažiť obstarávať dôkazné prostriedky aj z vlastnej iniciatívy. Bude zisťovať jednak skutočnosť, či syn študuje, alebo nie a rovnako tak jeho príjmy a majetkové pomery. Súd následne zváži, či Vaša vyživovacia povinnosť zanikla. V návrhu opíšte podstatné skutočnosti, o ktorých máte vedomosť, k tomu priložte dôkazy ktorými disponujete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na postup, ako prestať platiť výživné, ktoré bolo určené súdom na plnoletú osobu, ktorá ma ukončené vysokoškolské vzdelanie a otvorenú živnosť. Kde treba podať návrh? Je možné prestať platiť výživné na základe dohody rodiča a dieťaťa, alebo po zaslaní čestného prehlásenia, že dieťa je same schopné sa živiť a nepožaduje platiť výživné od rodiča aj naďalej? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o zrušenie platenia výživného na plnoletú osobu, tak ak bolo výživné určené súdom, potom ho musíte zrušit tiež súdom a to na súde, kde má dieťa bydlisko. 

Ak budete mať čestné vyhlásenie o tom, že dieťa je schopné sa samé živiť, potom to len priložíte k návrhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, s manželom pred rozvodom sme sa dohodli a spísali papier u advokátky, že nebudem požadovať výživné na deti, ktoré si osvojil a bude platiť iba na biologické dieťa, no platí len to, čo má a iné výdaje, ktoré sľúbil neplatí. no sama ti už nezvládam. Môžem požiadať znova o výživné na tie osvojené deti znova aj napriek tomu, že sudkyňa dala na deti 30% z platu na každé osvojené dieťa. Je možné zrušiť dohodu. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, presne to ste mohli čakať. Tak sa to presne deje. Váš manžel to urobil tak, že ste sa nechali oklamať. Možno to plánoval úplne od začiatku.

Presne toto poradí advokát otcovi - svojmu klientovi. Škoda, že ste si nenajali vlastného advokáta.

Zmeniť rozhodnutie je možné iba ak nastala zmena pomerov (finančných, majetkových) u Vás alebo u otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Tak to som dopadla, a keď som na rodičovskom príspevku to nie je zmena. Mám sa teda obrátiť na nejakého advokáta. Koruniek nemám nazvyš, prakticky mi ostáva 30 eur na celý mesiac je najeky bezplatný. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Áno, existuje Centrum právnej pomoci, ktoré takmer v každom väčšom meste. Poskytujú advokátov zadarmo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Zdravim, podal som zaciatkom augusta navrh na zrusenie vyzivneho, nakolko moje dcery uz ukoncili skolu a nehodlaju pokracovat v dalsom studiu. Starsia ma uz dva roky po skole a mladsia rok. Obidve uz pracuju. No sud este nerozhodol. Ako mam dalej pokracovat? Viem, ze mam platit dalej ale ak by som neplatil a sud by medzitym rozhodol v prospech mna, moze odo mna ziadat byvala manzelka vyzivne? Ja som ziadal sud o zrusenie vyzivneho k 1. septembru. Dakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2016)

Dobrý deň, výživné musíte plniť až do dňa právoplatnosti rozsudku, ktorým zruší vyživovaciu povinnosť. Vzhľadom na to, že povinnosť máte už k plnoletým deťom, výživné máte platiť im a nie matke, ktorá už nie je ich zákonným zástupcom a teda ani nespravuje ich majetok. Podľa § 78 ods. 2 zákona o rodine, ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia preto v prípade, ak súd zruší vyživovaciu povinnosť k Vašim plnoletým dcéram, tieto budú povinné Vám vrátiť všetky platby výživného poskytnuté po 1.9.2016. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Syn má 24 rokov, nechal VŠ a teraz je údajne chorý na depresiu , ale k tomuto údaju sa neviem dopracovať. Matka dala k mediátorke návrh na zvýšenie výživného. Syn žiadne údaje o svojom zdravotnom stave neposlal. Môžem dať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, aj keď nemám údaje o jeho nemoci? S pozdravom

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň,
 
podľa Zákona o rodine vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá dovtedy, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Kedy nastane takýto faktický stav závisí vždy od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby ale aj celkové majetkové pomery.
 
Vek teda nie je jediným kritériom, od ktorého závisí posúdenie, či je Váš syn schopný živiť sa sám. V každom prípade, ak sa domnievate, že na základe uvedených kritérií je Váš syn schopný živiť sa sám, môžete podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak nemáte informácie o zdravotnom stave alebo o tom, či študuje alebo nie, môžete Váš návrh oprieť najmä o vek Vášho syna s tým, že súčasne uvediete, že vzhľadom na nezáujem Vášho syna o Vás nemáte o ňom žiadne bližšie informácie. Toto bude taktiež jedno z kritérií, na ktoré by súd mal v spojení s dospelosťou Vášho syna prihliadnuť.
 
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že o tom, či a aj odkedy je dieťa schopné živiť sa samé, v konečnom dôsledku rozhoduje súd na základe individuálneho posúdenia.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn má 30 rokov od 19 neštuduje ani nepracuje, bol vedený UoZ no prácu mu nenašli. Ja mám na neho platiť 30 eur výživné, Chcem vedieť či mám nárok na zrušenie výživného? Syn teraz žije z Dávky v hmotnej núdzi, nikdy ešte nepracoval a ja mu výživné neplatím od jeho 16 rokov. Syn trvdí,že som mu znemožnil prípravu na budúce povolanie lebo vtedy keď odo mňa nedostal výživné kúpil som si dom a 3 pozemky. Syn bol v škole vyznamenávaním žiakom on by chcel výživné zvýšiť a ja sa bojím že by mu to prešlo, preto sa Vás pýtam na právny názor. Čo hovorí zákon?

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2016)

Dobrý deň, 

podľa § 62 ods.1 Zákona o rodine Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Schopnosť dieťaťa samého sa živiť je schopnosť vlastnou prácou a úsilím si zabezpečiť a uhrádzať náklady na život. Na druhej strane, pokiaľ dieťa neštuduje a má reálne možnosť zamestnať sa, potom by sa mohlo jednať o zneužívanie práva na vyživovaciu povinnosť. Váš syn by musel svoje tvrdenia o znemožnení jeho prípravy na budúce povolanie aj preukázať. Na úrade práce sa snažia nájsť uchádzačovi o zamestnanie prácu v odbore, v ktorom je vyučený alebo v príbuznom odbore ale aj uchádzač o zamestnanie musí prejaviť snahu zamestnať sa a nie len zneužívať právo na výživné. Pokiaľ máte výživné určené súdom, odporúčam podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu. Súd by starostlivo preskúmal možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov a odôvodnené potreby dieťaťa, pričom by určite prihliadal na skutočnosť, že Váš syn sa nesnaží aktívne hľadať si zamestnanie a len zneužíva zákonné právo a výživu zo strany rodiča.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, dala som exekúciu na osobu, ktorá mi dlhuje peniaze. Dotyčný má výsluhový dôchodok, avšak na mňa sa peniaze neujdu, nakoľko stále platí výživné na plnoleté dieťa (22), ktoré už neštuduje a je schopné sa samé živiť. Ako si môžem uplatniť svoje právo a docieliť zrušenie rozsudku o výživnom (lebo nespĺňa už podmienky a ani jedna zo strán to neurobí) keď s výživným nič nemám spoločné? Ďakujem

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2016)

Dobrý deň, rozsudok, ktorým bola povinnému uložená vyživovacia povinnosť je možné zrušiť iba návrh, a to buď povinným (rodičom plnoletého dieťaťa) alebo oprávneným (plnoletým dieťaťom). Vy ako nezainteresovaná osoba nemôžete tento návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti podať. Súdny exekútor má rôzne právne možnosti, ako docieliť vymoženie Vašej pohľadávky. Exekúcia je často zdĺhavý proces, najmä ak povinný nemá stály príjem alebo úspory na bankových účtoch. Odporúčam Vám informovať sa u súdneho exekútora ohľadom doteraz vykonaných úkonov, a v prípade, že disponujete informáciou, ktorá by mohla pomôcť exekútorovi pri vymáhaní Vašej pohľadávky, oznámte mu ju.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Exmanželka si požiadala o prispevok na rozvedenu manželku. Nasa dcérka ma 3 a pol roka. Sud určil platiť prispevok na exmanželku 60eur. Taktiez informoval exmanzelku, aby sa zamestnala. Dcérka je zdravá, exmanzelka tiež. Platim na dieťa 160 eur a ešte aj detské prídavky posielam exmanželke z Rakúska vo výške 177eur mesačne. Exmanzelka je tiež vysokoškolský vzdelaná a ma titul dr. farmacie, teda nemá núdzu zamestnať sa. Exmanzelka mi oznámila, ze nastupuje do práce a dcéra ide do súkromnej škôlky a preto bude žiadať o zvýšenie vyzivneho na dcérku. Má exmanželka naďalej pravo na prispevok na rozvedenu manželku, pokiaľ je už zamestnaná a ma prijem? Alebo môžem podať návrh na zrušenie vyzivneho na exmanzelku? ĎAKUJEM za odpoveď

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.04.2016)

Dobrý deň, podľa § 72 ods. 1 zákona o rodine, rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Základnou hmotnoprávnou podmienkou pre určenie povinnosti prispievať na výživu bývalého manžela, je neschopnosť tohto manžela živiť sa primeraným spôsobom sám. Pokiaľ tento dôvod odpadne, teda zmenia sa pomery, z ktorých súd pri vyhlásení rozhodnutia vychádzal, je to dôvod na zmenu resp. zrušenie príspevku. Ak Vaša exmanželka zo súčastného zamestnania poberá príjem, ktorý jej umožňuje hradiť svoje životné potreby v primeranej miere, podajte na súd návrh na zrušenie Vašej vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobry den, chcem sa spytat, ci je treba poziadat sud o zrusenie vyzivneho na plnoleteho, ktory je zamestnany a uz ani nestuduje, alebo sa to da aj inak?

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ bola povinnému rodičovi súdom určená vyživovacia povinnosť, mám za to, že ak zanikli dôvody na platenie výživného, je potrebné, aby povinný rodič podal na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ďalšou alternatívou by mohlo byť uzavretie dohody o zrušení výživného, avšak aj takúto dohodu by musel schváliť súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku