Máte
otázku?

Návrh na zrušenie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Návrh na zrušenie výživného

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o možnosti zrušenia výživného pre dospelé dieťa. Moja bývalá manželka podala návrh na výživné pre našu dospelú dcéru, ktorá je invalidná a má detskú mozgovú obrnu. Pravidelne chodí k lekárom na kontroly, avšak žiadne lieky neužíva. Školu ukončila tento rok. Dcéra dostáva dôchodok vo výške 320 eur a jej matka dostáva opatrovateľský príspevok vo výške 220 eur. Jej celkový mesačný príjem je teda 540 eur. Výživné platím riadne a nikdy mi nevznikol žiadny dlh voči nemu. Povinnosť vyživovať by mala skončiť v auguste 2016. Na základe týchto skutočností sa obávam, že moja dcéra by mohla požadovať doživotné platenie výživného, keďže by sa podľa mojich zistení mohla ťažko uplatniť na trhu práce. Moja otázka teda znie, či sa pri posudzovaní mojej vyživovacej povinnosti berie do úvahy dôchodok a opatrovateľský príspevok, ktoré dostáva moja dcéra. Momentálne som nezamestnaný, no napriek tomu výživné pravidelne platím. Existuje možnosť, že súd mi určí pokračovať v platení výživného? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že žiadna vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu nie je určená na presne vymedzené časové obdobie. Z toho dôvodu nechápem Vašu poznámku "vyživovacia povinnosť by mala byť do augusta 2016". Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu trvá do okamihu, kým dieťa nie je schopné sa samé živiť. Vychádzajúc iba z Vašej otázky nie je možné posúdiť, či je Vaša dcéra schopná sa sama živiť. Na posúdenie tejto otázky sú potrebné komplexné informácie. V prípade, že si myslíte, že Vaša dcéra je schopná sa sama živiť odporúčam Vám zároveň s návrhom matky podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu. Súd by mal následne tieto dve konania spojiť a rozhodovať o tom, či ponechá v platnosti určenú vyživovaciu povinnosť a v akej výške alebo vyživovaciu povinnosť úplne zruší. Ako som uviedol, súd bude komplexne skúmať, či vzhľadom na zdravotné ťažkosti Vašej dcéry je schopná sa uplatniť na trhu práce a živiť sa sama. Jej príjem a tiež príjem jej matky za opatrovateľské súd bude brať ako ich príjem. Rovnako pri prípadnom ponechaní vyživovacej povinnosti a určovaní jej novej výšky súd prihliadne na to, že ste nezamestnaný a nemáte žiadny príjem.

Trápi vás "Návrh na zrušenie výživného" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je v prípade, keď maloleté dieťa, na ktoré platil výživné biologický otec (podľa vydanejho rozsudku), bolo osvojené manželom jeho matky, nutné požiadať súd o zrušenie výživného, alebo platba výživného zo strany biologického otca automaticky zaniká zo zákona po osvojení? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

(odpoveď odoslaná: 04.04.2023)

Dobrý deň, návrh na zrušenie výživného nie je potrebné podávať, nakoľko presne ako sa domnievate vyživovacia povinnosť v prípade osvojenia zaniká automaticky zo zákona osvojením. Uvedené upravuje ust. § 106  ods. 1 Zákona o rodine, v zmysle ktorého: "Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom."

Vzhľadom na uvedené, zaniká nielen vyživovacia povinnosť, ale aj ostatné práva a povinnosti biologického rodiča vo vzťahu k mal. dieťaťu, t.j. právo na styk, právo na spravovanie majetku a zákonné zastupovanie a pod. 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Po 28 rokoch manželstva som sa s manželkou rozviedol kvôli jej nevere a závislosti na alkohole. Máme dospelú dcéru a 13-ročného syna. Po rozvode začala moja bývalá manželka tvrdiť, že pokiaľ sa nespí s iným mužom, neexistuje pravdepodobnosť, že by som bol otcom nášho syna. Rozhodol som sa pre testy DNA, ktoré žiaľ potvrdili jej slová - nie som biologickým otcom. Napriek tomu sa syna nechcem vzdať; vychoval som ho a aj naďalej ku mne chodí. Neželám si však platiť výživné jeho matke, domnievam sa, že si to nezaslúži. Za každú radu vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

(odpoveď odoslaná: 23.06.2017)

Dobrý deň,

vo Vašej otázke ste nastolil dva problémy :

1./ Otázka platenia výživného : V zmysle ust. zákona o rodine ste povinný platiť výživné až do času kým dieťa nie je schopné sa samé živiť, ale táto vec je Vám známa. Odporúčame o stave plnenia resp. neplanenia povinností informovať príslušný úrad práce. V ust. §  45  zák. o rodine  ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Osobou, ktorej možno maloleté dieťa takto zveriť, sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti uprednostní súd predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa, ak spĺňa ustanovené predpoklady, teda mohla by to byť aj Vaša dcéra. Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby počas trvania náhradnej osobnej starostlivosti, najdlhšie však do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa, poukazovali výživné úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

2./  Ohľadom Vášho syna a jeho práva poznať svojho skutočného biologického otca ak by sa syn v budúcnosti dozvedel, že nie ste jeho biologickým otcom,  môže využiť svoje právo podľa § 96 ods. 1 ZR, požiadať o vyslovenie prípustnosti návrhu na zapretie otcovstva a podať žalobu na jeho zapretie. Tým by sa naplnilo aj jeho právo podľa čl. 7.1 Dohovoru o právach dieťaťa, teda právo poznať svojich rodičov. Je to však právo dieťaťa, nie jeho povinnosť, a preto ho k takémuto postupu a konaniu nemôže nikto nútiť. Ale to už je iná ďalšia téma. O tejto téme je bližšie článok JUDr. Ficeka tu : https://ficek.sk/pravna-poradna/ako-vybabrat-s-biologickym-otcom-62.


Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Môj syn ukončil univerzitu a poslal mi oficiálny dopis, v ktorom informuje o ukončení štúdia. Žiada ma, aby som prestal platiť výživné. Mám platenie výživného skutočne zastaviť, alebo by bolo lepšie obrátiť sa na súd o zrušenie jeho platenia?

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

(odpoveď odoslaná: 16.06.2017)

Dobrý deň,

to záleží na tom, či máte výživné určené súdom. Ak je výživné určené súdom, potom musí jeden z Vás podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti a v návrhu uviesť, že došlo k ukončeniu štúdia (priložiť o tom doklad) a uviesť, že syn je schopný sám sa živiť. Súd preskúma, či je syn skutočne schopný sám sa živiť a podľa toho rozhodne. Ak výživné nebolo určené súdom, potom stačí po dohode prestať platiť.


Trápi vás "Návrh na zrušenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj starší syn ukončil dochádzku do školy, prerušil štúdium na vysokej škole a zamestnal sa. Je potrebné požiadať súd o zrušenie platenia výživného? Z informácií na internetových stránkach som pochopil, že je nevyhnutné predložiť potvrdenie o ukončení štúdia. Mohli by ste mi, prosím, uviesť, či je potrebný iba tento doklad? Avšak môj syn so mnou odmieta komunikovať a bývalá manželka sa ozve len vtedy, keď niečo potrebuje. Môj mladší syn túto jarnú sezónu maturoval, ale neviem, či bude pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Komunikácia medzi nami a bývalou manželkou je neexistujúca. Ako by som mal v takomto prípade postupovať? Vopred vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

(odpoveď odoslaná: 29.05.2017)

Dobrý deň,

ak ste mali výživné určené súdom, potom musíte podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Samotná skutočnosť, že syn pracuje ešte nemusí nutne znamenať, že Vám zanikla Vaša vyživovacia povinnosť. Výživné sú totiž rodičia povinní platiť až do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Súd bude zisťovať skutočný stav, to znamená, že sa bude snažiť obstarávať dôkazné prostriedky aj z vlastnej iniciatívy. Bude zisťovať jednak skutočnosť, či syn študuje, alebo nie a rovnako tak jeho príjmy a majetkové pomery. Súd následne zváži, či Vaša vyživovacia povinnosť zanikla. V návrhu opíšte podstatné skutočnosti, o ktorých máte vedomosť, k tomu priložte dôkazy ktorými disponujete.


Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na postup, ako prestať platiť výživné, ktoré bolo súdom určené na plnoletú osobu s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a otvorenou živnosťou. Kde je potrebné podať návrh? Je možné prestať platiť výživné na základe dohody medzi rodičom a dieťaťom, alebo po zaslaní čestného prehlásenia o tom, že dieťa je schopné sa samo uživiť a nenarokuje si výživné od rodiča? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

(odpoveď odoslaná: 11.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o zrušenie platenia výživného na plnoletú osobu, tak ak bolo výživné určené súdom, potom ho musíte zrušit tiež súdom a to na súde, kde má dieťa bydlisko. 

Ak budete mať čestné vyhlásenie o tom, že dieťa je schopné sa samé živiť, potom to len priložíte k návrhu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Pred rozvodom sme sa s manželom dohodli a u advokátky spísali zmluvu, podľa ktorej nepožadujem výživné na deti, ktoré si osvojil. Bude platiť iba na biologické dieťa, no platí len to, čo si môže dovoliť a iné výdaje, ktoré sľúbil, neplatí. Momentálne týmto výdavkom sama nezvládam čeliť. Chcem sa preto opýtať, či môžem napriek tejto dohode znova požiadať o výživné na tie osvojené deti. Sudkyňa totiž ustanovila, že na každé osvojené dieťa bude prispievať 30% z jeho platu. Je možné túto dohodu zrušiť? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, presne to ste mohli čakať. Tak sa to presne deje. Váš manžel to urobil tak, že ste sa nechali oklamať. Možno to plánoval úplne od začiatku.

Presne toto poradí advokát otcovi - svojmu klientovi. Škoda, že ste si nenajali vlastného advokáta.

Zmeniť rozhodnutie je možné iba ak nastala zmena pomerov (finančných, majetkových) u Vás alebo u otca.


Trápi vás "Návrh na zrušenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Takto som dopadla a keďže som na rodičovskom príspevku, to pre mňa nie je žiadna zmena. Mala by som sa teda obrátiť na nejakého advokáta. Nemám nazvyš veľa peňazí, prakticky mi ostáva 30 eur na celý mesiac. Existuje nejaká bezplatná právna pomoc? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Áno, existuje Centrum právnej pomoci, ktoré takmer v každom väčšom meste. Poskytujú advokátov zadarmo.


Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, začiatkom augusta som podal návrh na zrušenie výživného, pretože moje dcéry už ukončili školu a neplánujú pokračovať v ďalšom štúdiu. Staršia je už dva roky po škole a mladšia rok. Obe už pracujú. No súd ešte nerozhodol. Ako mám ďalej postupovať? Viem, že mám pokračovať v platbe, ale ak by som neplatil a súd by medzičasom rozhodol v môj prospech, môže odo mňa bývalá manželka žiadať výživné? Súd som požiadal o zrušenie výživného k 1. septembru. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

(odpoveď odoslaná: 14.10.2016)

Dobrý deň, výživné musíte plniť až do dňa právoplatnosti rozsudku, ktorým zruší vyživovaciu povinnosť. Vzhľadom na to, že povinnosť máte už k plnoletým deťom, výživné máte platiť im a nie matke, ktorá už nie je ich zákonným zástupcom a teda ani nespravuje ich majetok. Podľa § 78 ods. 2 zákona o rodine, ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia preto v prípade, ak súd zruší vyživovaciu povinnosť k Vašim plnoletým dcéram, tieto budú povinné Vám vrátiť všetky platby výživného poskytnuté po 1.9.2016. 


Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Môj syn má 24 rokov, prerušil štúdium na vysokej škole a momentálne trpí zdravotnými problémami - konkrétne má údajne depresiu. Avšak o tejto informácií nemám konkrétne dôkazy. Matka navrhla mediátorke zvýšenie výživného, ale môj syn nám nedodal žiadne údaje o svojom zdravotnom stave. Mám možnosť podať návrh na zrušenie výživovacej povinnosti, aj napriek tomu, že nemám konkrétne informácie o jeho zdravotnom stave? S pozdravom,

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

(odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň,
 
podľa Zákona o rodine vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá dovtedy, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Kedy nastane takýto faktický stav závisí vždy od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby ale aj celkové majetkové pomery.
 
Vek teda nie je jediným kritériom, od ktorého závisí posúdenie, či je Váš syn schopný živiť sa sám. V každom prípade, ak sa domnievate, že na základe uvedených kritérií je Váš syn schopný živiť sa sám, môžete podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak nemáte informácie o zdravotnom stave alebo o tom, či študuje alebo nie, môžete Váš návrh oprieť najmä o vek Vášho syna s tým, že súčasne uvediete, že vzhľadom na nezáujem Vášho syna o Vás nemáte o ňom žiadne bližšie informácie. Toto bude taktiež jedno z kritérií, na ktoré by súd mal v spojení s dospelosťou Vášho syna prihliadnuť.
 
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že o tom, či a aj odkedy je dieťa schopné živiť sa samé, v konečnom dôsledku rozhoduje súd na základe individuálneho posúdenia.

Trápi vás "Návrh na zrušenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn má 30 rokov a od 19 rokov ani neštuduje, ani nepracuje. Bol vedený na úrade práce, no prácu mu nenašli. Ja ako rodič mám na neho platiť 30 eur výživného. Chcela by som vedieť, či mám nárok na zrušenie výživného. Syn momentálne žije z dávky v hmotnej núdzi, nikdy ešte nepracoval. Výživné mu neplatím od jeho 16 rokov. Syn tvrdí, že som mu znemožnil prípravu na budúce povolanie, pretože v čase, keď od mňa nedostal výživné, som si kúpila dom a tri pozemky. Syn bol v škole vyznamenávaný žiak a teraz by chcel výživné zvýšiť. Ja sa obávam, že by mu to mohlo prejsť, preto sa vás pýtam na právny názor. Čo hovorí zákon?

Odpoveď: Návrh na zrušenie výživného

(odpoveď odoslaná: 08.06.2016)

Dobrý deň, 

podľa § 62 ods.1 Zákona o rodine Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Schopnosť dieťaťa samého sa živiť je schopnosť vlastnou prácou a úsilím si zabezpečiť a uhrádzať náklady na život. Na druhej strane, pokiaľ dieťa neštuduje a má reálne možnosť zamestnať sa, potom by sa mohlo jednať o zneužívanie práva na vyživovaciu povinnosť. Váš syn by musel svoje tvrdenia o znemožnení jeho prípravy na budúce povolanie aj preukázať. Na úrade práce sa snažia nájsť uchádzačovi o zamestnanie prácu v odbore, v ktorom je vyučený alebo v príbuznom odbore ale aj uchádzač o zamestnanie musí prejaviť snahu zamestnať sa a nie len zneužívať právo na výživné. Pokiaľ máte výživné určené súdom, odporúčam podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu. Súd by starostlivo preskúmal možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov a odôvodnené potreby dieťaťa, pričom by určite prihliadal na skutočnosť, že Váš syn sa nesnaží aktívne hľadať si zamestnanie a len zneužíva zákonné právo a výživu zo strany rodiča.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na zrušenie výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.