Máte
otázku?

Miestna príslušnosť súdu a merito veci


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Miestna príslušnosť súdu a merito veci

Môj otec, ktorý má bydlisko v Bratislave 1, podal návrh na zrušenie výživného voči mne na Okresný súd Bratislava I. Ja však bydlím v Bratislave 3. Na tomto súde sa už rozhodovalo aj o otcovej vyživovacej povinnosti. Mám pochybnosti o tom, či bol jeho návrh správne podaný na miestne príslušnom súde. Respektíve, ak nie, chcela by som vedieť, či môžem vzniesť námietku miestnej nepríslušnosti tohto súdu. Ak by som vzniesla námietku pre nepríslušnosť súdu, musím dodržať lehotu na vyjadrenie sa k meritu veci? A na ktorý súd by som mala toto vyjadrenie doručiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Miestna príslušnosť súdu a merito veci

Dobrý deň,

 

K miestnej príslušnosti súdu pri rozhodovaní o výživnom plnoletých osôb

 

Dňom 01.07.2016 nadobudli účinnosť nové procesné kódexy Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok. V CMP je v súčasnosti odlišne upravená miestna príslušnosť než tomu bolo počas účinnosti Občiansko-súdneho poriadku. 

 

Pre posúdenie toho, prečo rozhoduje o výživnom iný súd než ten, ktorý mu určil vyživovaciu povinnosť, je dôležité posúdiť i to, či ste boli v čase určenia výživného plnoletý alebo maloletý. Predpokladám však, že ste v čase pôvodného rozhodnutia súdu boli ešte maloletý, v takom prípade o určení výživného mal rozhodovať súd, kde ste mali bydlisko v čase začatia konania. 

 

Súčasná právna úprava miestnej príslušnosti súdu vo veciach výživného plnoletých osôb sa nachádza v ustanovení § 154 CMP.

 

Podľa ustanovenia § 154 CMP

Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 

Podľa tohto ustanovenia je miestne príslušným okresný súd určený podľa všeobecného súdu navrhovateľa. Charakteristiku všeobecného súdu fyzickej osoby upravuje ustanovenie § 14 CSP. Všeobecným súdom fyzickej osoby je podľa tohto ustanovenia súd v obvode ktorého má táto fyzická osoba trvalý pobyt.

 

Tzn. že podľa týchto ustanovení by mal byť miestne príslušným súdom na zrušenie jeho vyživovacej povinnosti okresný súd, v obvode ktorého má Váš otec trvalý pobyt (nie bydlisko, ale trvalý pobyt uvedený v jeho OP).

 

Istú pochybnosť pri určovaní miestnej príslušnosti v týchto konaniach môže vzbudiť ustanovenie § 156 CMP.

 

Podľa ustanovenia § 156 CMP

Účastníkmi konania vo veciach výživného plnoletých osôb sú navrhovateľ a osoba, ktorá je podľa návrhu povinná platiť výživné.

 

Ak by sme miestnu príslušnosť podľa ustanovenia § 151 CMP určovali v spojení s ustanovením § 156 CMP môže vzniknúť pochybnosť o tom, kto môže byť navrhovateľom a podľa čoho sa má určiť miestna príslušnosť súdu. 

 

Podľa ustanovenia § 156 CMP sú totiž účastníkmi takéhoto konania navrhovateľ a osoba, ktorá je podľa návrhu povinná platiť výživné (Váš otec). V spojení s ustanovením § 151 CMP by sme však dospeli k tomu, že by vo veci zrušenia výživného nebolo možné určiť miestnu príslušnosť súdu. Nedôslednosťou zákonodarcu vzniká teda výkladový problém pri uplatnení týchto ustanovení vo vzájomnej súvislosti.

 

Podľa vyjadrenia odborníkov a tvorcov CMP však tento výkladový problém vznikať nemá, nakoľko nadpis ustanovení § 154 až 157 CMP hovorí o veciach výživného plnoletých osôb. Tzn. že zákon predpokladá aj konania o zrušenie výživného na plnoleté osoby, pričom pri určovaní miestnej príslušnosti sa má vychádzať z trvalého pobytu navrhovateľa (bez ohľadu na to, či ide o určenie alebo zrušenie výživného).

 

V prípade, že máte pochybnosti o tom, či vo Vašej právnej veci koná miestne príslušný súd, môžete podľa ustanovenia § 41 CSP uplatniť námietku miestnej príslušnosti. Túto námietku však musíte vzniesť už pri prvom procesnom úkone, tzn. ak je Vaším prvým kontaktom so súdom výzva na vyjadrenie sa k návrhu Vášho otca, námietku miestnej nepríslušnosti musíte vzniesť v tomto vyjadrení.

 

Podľa ustanovenia § 41 CSP

Súd skúma miestnu príslušnosť iba na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí; výlučnú miestnu príslušnosť skúma aj bez námietky na začiatku konania.

 

Súd bude o Vašej námietke konať a bude zisťovať, či bol návrh podaný na miestne príslušný súd podľa ustanovení § 154 CMP v spojení s ustanoveniami o všeobecnom súde účastníkov konania (strán sporu) v CSP.

 

Podľa ustanovenia § 42 CSP

Ak je námietka miestnej nepríslušnosti nedôvodná alebo ak nie je uplatnená včas, súd na ňu neprihliadne a spor prejedná a rozhodne. Neprihliadnutie na námietku súd odôvodní v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

 

Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 CSP

 

Ak súd postupom podľa § 40 a 41 zistí, že nie je príslušný, bezodkladne postúpi spor príslušnému súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom žalobcu. Žalovaného upovedomí len vtedy, ak mu už bola žaloba doručená.

 

Podľa zistenia súdu následne buď postúpi vec miestne príslušnému súdu alebo na Vašu námietku neprihliadne a bude vo veci ďalej konať.

 

Zaslanie vyjadrenia súdu

 

Vyjadrenie k návrhu na zrušenie výživného na plnoletú osobu spolu s námietkou miestnej nepríslušnosti (ak ju rozhodnete vzniesť) je potrebné zaslať súdu, ktorý vedie konanie. Tzn. vo Vašom prípade Okresnému súdu Bratislava 1, hoci máte za to, že by miestne príslušným súdom mal byť Okresný súd Bratislava 3.

 

Ak súd posúdi Vašu námietku ako dôvodnú postúpi vec na ďalšie konanie Okresnému súdu Bratislava 3 a všetky ďalšie procesné úkony v tejto veci budú vykonané týmto súdom a na tomto súde.

 

Zhrnutie

 

Miestna príslušnosť okresného súdu vo veciach výživného plnoletých osôb (pri určení výživného i pri zrušení výživného) sa určuje podľa ustanovenia § 154 CMP v spojení s ustanovením § 14 CSP. Ak chcete vzniesť námietku miestnej nepríslušnosti, musíte tak spraviť vo Vašom prvom úkone voči súdu (t.j. vo vyjadrení k návrhu na zrušenie výživného). Ďalší postup súdu bude nasledovať podľa ustanovení §§ 42 a 43 CSP.

Trápi vás "Miestna príslušnosť súdu a merito veci" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Miestna príslušnosť súdu a merito veci (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, podľa čoho sa určuje príslušné miesto konania súdu. Podala som návrh na zvýšenie výživného v Žiline (trvalý pobyt), no odpoveď, ktorú som obdržala, ma vyzýva, aby som sa obrátila na Okresný súd v Námestove. Je to spôsobené tým, že sme predtým bývali v Dolnom Kubíne (v čase posledného rozhodnutia súdu v roku 2015)? Ak je to tak, malo by sa konanie uskutočňovať v Dolnom Kubíne? Prosím o vysvetlenie. Ďakujem za odpoveď. Nemčeková

Odpoveď: Miestna príslušnosť súdu a merito veci

(odpoveď odoslaná: 09.01.2024)

Dobrý deň,
v prípade, ak ide o konanie o vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu, tak miestna príslušnosť je upravená v ust. § 112 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku:

Na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.

V tomto prípade však platí určitá výnimka, a síce, že v prípade, ak sa už konanie o úprave práv a povinností viedlo pred súdom, tak zostáva zachovaná miestna príslušnosť súdu, ktorý rozhodoval v poslednom konaní. Príslušným súdom teda bude súd, ktorý rozhodoval v roku 2015. 

V prípade, že sa jedná o vyživovaciu povinnosť medzi plnoletými, tak miestne príslušným súdom bude súd v zmysle ust. § 154 Civilného mimosporového poriadku:

Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd osoby oprávnenej na výživné.

Pomôcť Vám môže aj internetová stránka:

https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/prislusnost-sudov-sr


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Miestna príslušnosť súdu a merito veci (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ktorý súd je príslušný na konanie v prípade návrhu na zvýšenie výživného, ak maloleté dieťa má trvalý pobyt v okrese Trnava (trvalé bydlisko matky), no prechodne žije v okrese Bratislava IV (prenájom matky)?

Odpoveď: Miestna príslušnosť súdu a merito veci

(odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, rozhodujúci je reálny pobyt dieťaťa. Neorientujte sa preto na zapísaný pobyt ale to, kde dieťa býva. 

Ak zle podáte návrh, potom následne súd rozhodne o preradení veci na súd v mieste bydliska dieťaťa, ktorý je príslušný.


Podotázka: Miestna príslušnosť súdu a merito veci (Rodinné právo)

Prosím Vás o radu, ako napísať žiadosť o rozvod a komu ju mám adresovať. Bývam vo Vrakuni, v obvode 2. Ďakujem.

Odpoveď: Miestna príslušnosť súdu a merito veci

(odpoveď odoslaná: 02.06.2016)

Dobrý deň, návrh na rozvod manželstva musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí (§ 43 ods. 4 a 79 ods. 1 OSP) aj opis skutočností, ktoré preukazujú rozvrat vzťahov medzi manželmi a nemožnosť obnovenia manželského spolužitia. Na internete nájdete rôzne vzory a pomôcky, ktoré Vám pomôžu návrh na rozvod presne a dostatočne odôvodniť. Miestne príslušným na rozvod manželstva v zmysle príslušných ustanovení OSP je súd v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v tomto obvode súdu býva ešte niektorý z manželov. Ak ste mali posledné spoločné bydlisko s manželkou vo Vrakuni a Vy stále bývate vo Vrakuni, tak miestne príslušným súdom bude Okresný súd Bratislava II. Ak nie je možné určiť miestnu príslušnosť podľa posledného spoločného bydliska manželov, určí sa podľa miesta bydliska odporcu v konaní (t.j. manžela, ktorý nepodáva návrh na rozvod).


Trápi vás "Miestna príslušnosť súdu a merito veci" a chcete pomôcť?

Podotázka: Miestna príslušnosť súdu a merito veci (Rodinné právo)

Pred siedmimi rokmi bol môj rozvod vykonaný súdom v Michalovciach. Neskôr som sa so svojimi deťmi presťahovala do Bardejova, zatiaľčo môj bývalý manžel zostal v Michalovciach. Teraz by som chcela požiadať o zvýšenie výživného. Aký bude postup a kde sa bude pojednávanie konat?

Odpoveď: Miestna príslušnosť súdu a merito veci

(odpoveď odoslaná: 09.03.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 88 ods. 1 pís. c) Občianskeho súdneho poriadku (OSP), na konanie je príslušný súd, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko, ak ide o vec starostlivosti o maloletých. Podľa § 176 ods. 1 OSP, je vecou starostlivosti o maloletých aj rozhodovanie o výživnom. Na základe uvedeného, bude preto miestne príslušným súdom na rozhodovanie o výživnom pre Vaše maloleté deti Okresný súd Bardejov, ktorému adresujte návrh na začatie konania.


Podotázka: Miestna príslušnosť súdu a merito veci (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či musí byť súdne pojednávanie o výživnom na maloleté dieťa vždy v bydlisku matky, alebo môže byť aj v bydlisku otca, alebo na nestrannom súde niekde na polceste. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Miestna príslušnosť súdu a merito veci

(odpoveď odoslaná: 19.07.2014)

Dobry deň, pokiaľ ide o príslušný súd o výživnom na dieťa, ak nie ste manželia, potom bude príslušný súd podľa bydliska dieťaťa, nie jeho trvslého pobytu. Bydlisko je niečo iné ako trvalý pobyt. Ide o reálne miesto, kde dieťa býva. Podľa toho bude príslušný súd o výživnom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Miestna príslušnosť súdu a merito veci" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.