Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Dobrý deň. V apríli tohto roku som podal na súd žiadosť na ukončenie vyživovacej povinnosti z dôvodu, že môj syn končil piaty rok vysokoškolského štúdia a v septembri tohto roku dosiahne vek 25 rokov. Žiadosť som podal na podateľni v Novom Meste nad Váhom, kde bola prijatá a zaevidovaná. Medzičasom bol stanovený termín súdneho pojednávania o čom mne aj synovi prišlo vyrozumenie. Syn mi následne poslal notársky overené tlačivo o ukončení vysokoškolského štúdia a zaradení sa do pracovného procesu s vyjadrením, že si už na vyplácanie výživného nerobí žiaden nárok. Toto tlačivo som následne odniesol na podateľňu v Novom Meste nad Váhom s tým, že medzi mnou a synom došlo k dohode a na ďalšiu výplatu výživného si už nenárokuje. Pracovníčkou podateľne mi však bolo povedané, že ak už je stanovený termín súdneho procesu tak sa to už zrušiť nedá a súd musí prebehnúť. Je tento postup správny, ak sa už vlastne súdiť nie je o čom. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Dobrý deň,

 

súd podľa môjho právneho názoru a z toho, ako ste vo svojej otázke popísali skutkový základ veci a doterajší priebeh veci na súde, postupuje správne.

 

V prvom rade je dôležité uviesť, že vyživovacia povinnosť určená na základe súdneho rozhodnutia môže byť zrušená iba iným súdnym rozhodnutím a nie písomnou dohodou s oprávneným z výživného alebo na základe inej písomnej zmluvy.

 

Platiť výživné na Vaše dieťa je Vašou zákonnou povinnosťou, ktorá vzniká jeho narodením a zaniká dosiahnutím jeho schopnosti samostatne sa živiť. Vyživovacia povinnosť nie je viazaná na dosiahnutie určitého veku, ale na schopnosť samostatne sa živiť. Nakoľko však vo Vašom prípade súd upravil vyživovaciu povinnosť rozsudkom, táto vyživovacia povinnosť môže byť zrušená iba novým súdnym rozhodnutím.

 

Z toho dôvodu je potrebné po nadobudnutí schopnosti samostatne sa živiť podať na súd návrh na zrušenie výživného na plnoleté dieťa. V tomto smere ste postupovali správne, keď ste vzhľadom na ukončenie jeho vysokoškolského štúdia podali na súd predmetný návrh. 

 

V každom súdnom konaní má súd viesť účastníkov konania (v sporovom konaní sporové strany) k zmierlivému vyriešeniu prejednávanej právnej veci. Túto svoju povinnosť súd vo veľkej väčšine prípadov splní tak, že sa snaží spolu s účastníkmi konania hľadať možnosť vyriešenia sporu uzatvorením tzv. súdneho zmieru. Možnosť uzatvorenia súdneho zmieru upravuje ustanovenie § 148 Civilného sporového poriadku.

 

Podľa ustanovenia § 148 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku

(1) Žalobca a žalovaný môžu uzavrieť zmier. O uzavretie zmieru sa má súd vždy pokúsiť.

(2) Súd rozhodne o tom, či uzavretý zmier schvaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Aj vo Vašej právnej veci sa môžete so synom dohodnúť a uzatvoriť súdny zmier. Tento súdny zmier však podlieha schváleniu súdom. Nie je možné sa s Vaším synom dohodnúť ústne alebo písomne na zrušení jeho vyživovacej povinnosti bez toho, aby to schválil súd. V zmysle dikcie Civilného mimosporového poriadku je možné v takýchto konaniach schváliť súdny zmier iba na pojednávaní.

 

Ak by išlo o tzv. sporovú vec, bolo by možné, aby súd za určitých okolností rozhodol i bez pojednávania. V takom prípade by Vám súd doručil do vlastných rúk iba uznesenie o schválení súdneho zmieru. Zákonná možnosť súdu rozhodovať o predmetnej veci bez nariadenia pojednávania je však v prípadoch tzv. mimosporových vecí upravená inak.

 

Podľa ustanovenia § 33 Civilného mimosporového poriadku súd musí nariadiť pojednávanie v mimosporových veciach vždy. Súd by pojednávanie na prejednanie veci nemusel nariadiť iba v tom prípade, ak by mu to umožňoval tento zákon. Civilný mimosporový poriadok však vo svojich ustanoveniach §§ 154 až 157 upravujúcich konanie o zrušenie výživného na plnoleté dieťa neupravuje možnosť súdu rozhodnúť o takýchto veciach bez nariadenia pojednávania. Tzn. že súd musí na prejednanie a rozhodnutie veci nariadiť pojednávanie.

 

Podľa ustanovenia § 33 ods. 1 a 2 Civilného mimosporového poriadku

(1) Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak tento zákon neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania.

(2) Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať.

 

Súd teda postupoval správne, keď na prejednanie Vašej právnej veci nariadil pojednávanie. Rovnako Vám na infocentre povedali správne, že dohoda medzi účastníkmi konania o zrušení Vašej vyživovacej povinnosti k plnoletému synovi nie je dôvodom na zrušenie alebo odročenie pojednávania. Vzhľadom na vyššie uvedený právny rozbor možnosti rozhodovať o mimosporovej veci bez nariadenia pojednávania mám za to, že ak by ste sa svojim synom dohodli na zrušení vyživovacej povinnosti pred nariadením pojednávania, súd by na prejednanie veci musel aj tak nariadiť pojednávanie.

 

Vzhľadom na to, že ste sa so svojim synom dohodli na zrušení Vašej vyživovacej povinnosti bude nariadené súdne pojednávanie viac formálne a nebude sa na ňom vykonávať rozsiahle dokazovanie. Súd však nemôže postupovať v rozpore so zákonom, ani ho svojim postupom obchádzať, preto musí zákonom upravený procesný postup dodržať. Nakoľko však Váš syn nebude namietať existenciu nároku na výživné, takým spôsobom k tomu pristúpi i sudkyňa. Mala by vykonať dokazovanie iba v rozsahu, ktoré splní požiadavky § 35 Civilného mimosporového poriadku, najmä v súvislosti so zistením, či je Váš syn schopný samostatne sa živiť alebo či ešte naďalej trvá Vaša vyživovacia povinnosť.

 

Výsledkom súdneho konania a priebehu pojednávania s vysokou pravdepodobnosťou bude súdom schválený zmier účastníkov konania, ktorý súd schvaľuje uznesením (k tomu je potrebné, aby ste sa obaja zúčastnili pojednávania). Takýto postup môže súd zvoliť z dvoch dôvodov. Jednak proti uzneseniu o schválení súdneho zmieru nie je prípustné odvolanie (právoplatnosť nadobudne doručením účastníkom konania) a na druhej strane podľa ustanovenia § 221 písm. a) Civilného sporového poriadku súd takéto uznesenie nemusí odôvodňovať. Súdne rozhodnutie (uznesenie) o zrušení Vašej vyživovacej povinnosti bude právoplatné doručením obom účastníkom konania.

 

Podľa ustanovenia § 221 písm. a) Civilného sporového poriadku

Písomné vyhotovenie rozsudku nemusí obsahovať odôvodnenie, ak

a) je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti všetkých strán alebo ich zástupcov, ktorí sa vzdajú odvolania,

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako píšete v odpovedi, pri dosiahnutí plnoletosti dieťaťa by sa malo výživné posielať dieťaťu. Treba podať návrh na túto zmenu na súd ? Ak áno, podáva ten návrh rodič povinný platiť výživné alebo plnoleté dieťa ? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň,

po dosiahnuté plnoletosti dieťaťa je rodič oprávnený posielať výživné priamo na bankový účet  alebo poštou priamo plnoletému. Na uvedené povinný rodič nepotrebuje  podávať návrh na súd, teda ani súdne rozhodnutie a posielaním výživného priamo plnoletému neporuší žiadny zákon.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Pred nedávnom som bol nezamestnaný a poslal som len polovičku výživného na moju maloletú dcéru, lebo moja situácia mi nedovoľovala viacej dať. Všetku sumu som doplatil hneď, ako som sa zamestnal. Svoju vyživovaciu povinnosť si plním. Matka môjho dieťaťa na mňa podala trestné oznámenie s tým, že som meškal z výživným, ale pritom je všetko doplatené. Moja otázka na Vás znie, ako sa mám brániť? Keď matka môjho dieťaťa verejne prehlásila na súdnom pojednávaní, že ma zničí? Nemôžem si dovoliť právne zastupovanie. Za každú Vašu radu Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2019)

Dobrý deň. V prvom rade by som Vás rád upokojil tým, že podľa môjho názoru nebude na základe podaného trestného oznámenia vedené voči Vám trestné konanie. Je totiž na mieste poukázať na skutočnosť, že orgány činné v trestnom konaní nie sú viazané posúdením toho, akú výšku výživného určil súd. Ak ste sa objektívne dostali do situácie, kedy ste súdom určené výživné nedokázali uhrádzať v plnom rozsahu, no napriek tomu ste uhradili, koľko ste mohli, tak Vaše konanie podľa môjho názoru nebolo trestné. Navyše ak ste už všetko doplatili, tak naozaj nevidím dôvod na to, aby ste boli trestne stíhaný.

Ak si Vás orgány  činné v trestnom konaní predvolajú, je potrebné im všetky rozhodujúce skutočnosti preukázať, a síce, že ste boli nezamestnaný, že ste uhradili, hoci len  časť výživného a tiež to, že ste ho nakoniec doplatili hneď, ako ste len mohli. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Syn dovŕšil 18 rokov, neštuduje a je na úrade práce. Jeho matka stále žiada výživné alebo doklad od súdu, že nie som ochotný jej platiť. Že vraj to potrebuje na úrad práce, aby dostávala nejaké peniaze. Musím ísť na súd alebo jej len povedať, že už jej nebudem posielať peniaze. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň. O Vašej situácii treba uvažovať vo dvoch rovinách. Prvá rovina je tá, že po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa by sa už výživné nemalo posielať druhému rodičovi, ale priamo dieťaťu. Inak povedané, výživné by ste mali posielať priamo synovi.

Druhá rovina je rovina trvania vyživovacej povinnosti. Vychádzajúc z faktu, že Váš syn má 18, neštuduje a je evidovaný ako nezamestnaný, som toho názoru, že už nie sú splnené podmienky na to, aby ste mu ďalej platili výživné. Na druhej strane ak o Vašej vyživovacej povinnosti rozhodol súd, tak bude potrebné, aby rozhodol aj o jej zániku, inak sa vystavujete riziku exekúcie, ak jednoducho prestanete platiť. Ak teda ide o túto situáciu, odporúčam Vám podať na súd návrh na zrušenie výživného pre syna.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Zdravím, chcela by som sa opýtať, rozvádzam sa s mužom. Mám 12 ročného syna a 22 ročnú dcéru, ktorá študuje. Muž robí v Rakúsku v čistom zarobí aj 1900 eur. A ja zarábam v čistom 800 eur, deti teda bývajú u mňa. Dcéra požiadala o výživné a chcem sa opýtať výživné jej určia z čoho z mužovho príjmu alebo aj z môjho? Taktiež sa chcem opýtať teraz, pokým neštudujte išla na 4 mesiace do Ameriky si zarobiť pre študentov mala takú možnosť. Ak má teraz príjem a neštudujte ma nárok na výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2017)

Dobrý deň, ojedinelý príjem Vašej dcéry nie je prekážkou na priznanie výživného, ak si otec neplní svoju vyživovaciu povinnosť dobrovoľne. Dôležité je to, aby sa Vaša dcéra naďalej trvalo pripravovala na svoje budúce povolanie. Tzn. aby naďalej študovala dennou formou na vysokej škole. Tento jej príjem nespôsobuje zánik vyživovacej povinnosti jej otca. Pri určení výživného sa bude prihliadať najmä na jej odôvodnené potreby. Bude povinnosťou Vašej dcéry, aby v rámci súdneho konania čo najdôkladnejšie preukázala svoje náklady a odôvodnené potreby. Na strane jej otca bude súd posudzovať jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Samozrejme súd prihliadne i na to, že dcéra žije naďalej s Vami v spoločnej domácnosti, a preto sa môže stať, že bude súd zisťovať aj Váš príjem. Komparáciou odôvodnených potrieb Vašej dcéry a schopností, možností a majetkových pomerov jej otca súd určí výšku výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás pekne chcem sa opýtať s manželom som žila v Nemecku 2 roky a teraz som sa vrátila na Slovensko s dcérkou a chcem požiadať o rozvod z dôvodu (alkohol, nevera, ublíženie na zdraví), ale chcela by som sa informovať okrem výživného, mám nárok na príspevok na mňa ako manželku? Alebo aj po rozvode? A v akej výške mám si ho nárokovať? Alebo o aké príspevky mám požiadať? Existuje nejaká tabuľka na výpočet výživného, keď manžel pracuje v Rakúsku? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2017)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že je potrebné si dať veľký pozor pri sťahovaní sa zo zahraničia na tzv. obvyklý pobyt maloletého dieťaťa. Ak ste totiž s maloletým dieťaťom žili dva roky v Nemecku a po týždni na Slovensku by ste podali príslušné návrhy, súd by mohol posúdiť, že obvyklým pobytom maloletého dieťaťa je Nemecko a vyhlásil by, že nemá právomoc vo veci rozhodovať. Rovnako má otec právo podať od presťahovania do jedného roka návrh na nariadenie návratu dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu. Vo vzťahu k výživnému si Vám dovoľujem uviesť, že neexistujú žiadne tabuľky pre výpočet výživného. Výška výživného sa určuje podľa odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. Iba súd je oprávnený rozhodovať o výške výživného po zistení všetkých potrebných podkladov. Vy ako manželka, resp. po rozvode môžete sama v samostatnom konaní požiadať o výživné na manželku, resp. o príspevok na výživu rozvedenému manželovi. Opätovne však ani v tomto prípade neexistujú tabuľky na výpočet výšky výživného. Každý prípad je individuálny a záleží na vyššie uvedených okolnostiach.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na jednu problematiku, ktorá v mojej rodine pretrváva už veľmi dlhú dobu. Mám 19 rokov a som študentom denného štúdia na vysokej škole. V domácnosti pomáham až nadpriemerne (v porovnaní s mojimi rovesníkmi, kedy som to konzultovala aj s ich rodičmi, s čím ich deti doma pomáhajú). Celý chod domácnosti je na mojich pleciach a nie je činnosť, ktorú by som doma nerobila. Problém je v tom, že som bola cez letné prázdniny na brigáde. Za mesiac som si zarobila necelých 70€, keďže som robila len príležitostne. S tou prácou som musela skončiť kvôli nedostatku času. Od toho momentu odo mňa rodičia chcú, aby som prispievala do rodinného rozpočtu vo výške 100€ mesačne aj napriek tomu, že všetky náklady na mňa (platene účtov za telefón, stravovanie v škole, cestovné 40€ mesačne a všetky náklady na školu) si platím sama + niekoľkokrát mesačne idem na nákup do obchodu a cena nákupu presahuje niekedy aj 50€. Nikdy som si od rodičov nevypýtala peniaze. Jediné peniaze ktoré mám si šetrím už od mojich 10 rokov a mám asi 500€ na účte. Ako študent je pre mňa náročné nájsť si prácu, keďže sa musím veľa učiť aby som zvládala skúšky. Psychicky to už s nimi nezvládam, nemám žiaden voľný čas, rodičia mi pravidelne kontrolujú telefón a veci v izbe. Nerešpektujú žiadne moje súkromie: nesmiem chodiť von, telefonovať, písať si s kamarátmi či sa hrať na notebooku. Nedávno som sa s otcom pohádala a povedal mi, aby som okamžite odišla z domu, že už ma viac živiť nebude. Urážky môjho otca voči mne sú na dennom poriadku. Majú právo ma vyhodiť z domu aj napriek tomu, že si svojich rodičov vážim, pravidelne doma pracujem a nežiadam od nich žiadne peniaze? Mali by mi prispievať na školu aj keď sa od nich odsťahujem? Mala by som im prispievať do rozpočtu? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.12.2016)

Dobrý deň, keďže ste ešte stále študentka, nemajú od Vás rodičia právo žiadať prispievať na domácnosť.

Okamihom ako ste nadobudli plnoletosť, máte sa právo sama rozhodovať o svojom živote a rodičia by Vám nemali zasahovať do života.

Keby ste sa odsťahovali od nich, museli by Vám platiť na výživu peniaze. Dokonca je možné podať aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. 

Ak sa rozhodnete odsťahovať, môžete. Máme prípady, kedy si deti nerozumejú s rodičmi a odídu z domácnosti a požadujú výživné.

Ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc, napíšte nám, pomôžeme Vám aj bezplatne, keď to bude v tomto čase v našich možnostiach.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 21 rokov, v máji som zmaturovala. Môj otec mi do augusta platil výživné, v septembri som sa zaevidovala na úrade práce a otec už neplatil. V októbri otec podal na súd návrh na zrušenie výživného a ja som koncom mesiaca začala opatrovať starku a dostávam 158,39 € mesačne. Súdne konanie ešte neprebehlo. Moja otázka je, či mám nárok na poberanie výživného aj naďalej. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2016)

Dobrý deň. V zmysle zákona o rodine je rodič povinný prispievať na výživu dieťaťa až do doby, kedy dieťa nie je schopné samé sa živiť. Pokiaľ ste ukončili strednú školu a neplánujete nastúpiť na vysokú školu súd bude posudzovať, či ste schopná sama sa živiť a či Vám v tom nebránia závažné okolnosti (napríklad zlý zdravotný stav). Ak posúdi že nie sú závažné okolnosti, ktoré by Vám bránili nájsť si prácu a uživiť sa v tom prípade pravdepodobne dôjde k zrušeniu vyživovacej povinnosti Vášho otca voči Vám a to rozhodnutím súdu. Samozrejme v súdnom konaní súd prihliadne na Váš vek, zdravotný stav, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu, Vaše majetkové pomery atď. Nárok na poberanie výživného máte dovtedy, kým súd nerozhodne právoplatným rozsudkom o zrušení vyživovacej povinnosti. Váš otec je teda povinný platiť vyživovaciu povinnosť až do právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat, ci je mozne, aby sudca zamietol moj navrh na vyplatenie vyzivneho na mojho syna, ked mi byvaly manzel rok a pol na neho neplatil ale este sme boli manzelia ale nezili sme v spolocnej domacnosti?

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2016)

Dobrý deň, aby bolo možné zodpovedať Vašu otázku, je potrebné oboznámiť sa so skutkovými okolnosťami Vášho prípadu a rozhodnutím, najmä jeho odôvodnením, ktorým súd zamietol Váš návrh. Je potrebné poznamenať, že vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu je jeho zákonná povinnosť, ktorá vzniká narodením dieťaťa a zaniká jeho schopnosťou samostatne sa živiť. Nie je podstatné, či povinný rodič je alebo nie je v manželstve alebo tvorí s druhým rodičom spoločnú domácnosť. Ak máte voči predmetnému súdnemu rozhodnutiu námietky, podajte odvolanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja plnoletá dcéra študuje individuálne štúdium (diaľkovo študuje strednú školu) ale pritom pracuje v GB vo fabrike a zarába peniaze. Som ako jej otec aj naďalej povinný platiť výživne? Za vašu odpoveď vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2016)

Dobrý deň, podľa § 62 ods. 1 zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Ak má Vaša dcéra príjem zo zamestnania, ktorým uhrádza svoje životné potreby, nemáte už voči nej vyživovaciu povinnosť, keďže nadobudla schopnosť živiť sama. Ak platíte výživné na základe súdneho rozhodnutia, podajte návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, inak povinnosť nezanikne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Babka poberá dôchodok, je vdova a jej zdravotný stav si vyžaduje opatrovanie. Za akých podmienok mám ja ako dcéra vyživovaciu povinnosť voči babke, teda mojej mame? Má vyživovaciu povinnosť voči babke vnučka, teda moja dcéra?

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2016)

Dobrý deň,

Zákon o rodine rozoznáva aj vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom, resp. vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými. Podľa § 66 ZR Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Podľa § 67 ods. 2 ZR Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom. Čiže až v prípade, ak takúto osobu nemôže vyživovať manžel, resp. bývalý manžel, nastupuje vyživovacia povinnosť detí, a to len v rozsahu primeranej výživy (nie ako u detí, ktoré majú nárok na rovnakú životnú úroveň ako rodičia). Podľa § 68 ZR  Predkovia a potomkovia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť iba v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú. Paragraf 69 ods.2 ZR uvádza, že ak potomkovia nemôžu svoju vyživovaciu povinnosť plniť, prechádza táto povinnosť na predkov. Vzdialenejší príbuzní majú vyživovaciu povinnosť, len ak ju nemôžu plniť bližší príbuzníTeda vnučka by bola povinná plniť si vyživovaciu povinnosť voči babke len ak by tak nemohli robiť bližší príbuzní, teda deti.

Ak to mám zhrnúť, ak Vašu matku nemôže vyživovať jej manžel, resp. bývalý manžel, potom sú povinné prispieť jej na primeranú výživu deti. Ak by deti neboli schopné jej takto prispieť, potom je povinná poskytnúť jej nevyhnutnú (nie primeranú) výživu vnučka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu. Manžel podal 5.11.2015 žiadosť o rozvod. Stále nám neprišiel termín na pojednávanie. Žijeme v spoločnej domácnosti. Manžel mi však od podania žiadosti na rozvod teda od novembra 2015 neprispieva na našu 12 ročnú dcéru. On síce platí nájom, ale on je aj jediný vlastník bytu a platí teda iba energie. Všetky výdavky na dcéru ako sú strava, lieky, škola a pod. platím sama. Mám možnosť žiadať vyplatenie výživného za toto obdobie? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2016)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Výživné však možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Pokiaľ však ide o maloleté dieťa (ako je tomu aj vo Vašom prípade), možno priznať výživné aj spätne, a to po dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania. Pre spätné priznanie výživného musia v konkrétnom prípade existovať dôvody hodné osobitného zreteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri riešení nasledovného problému. Otec môjho dieťaťa podal návrh na zrušenie výživného na plnoleté dieťa dňa 22.4.2016 na OS. Moja dcéra sa t. č. pripravuje na ústnu maturitnú skúšku na strednej umeleckej škole a je študentkou uvedenej školy. Súd ju predvoláva na pojednávanie a žiada o doloženie dokladov o evidencií na úrade práce a doklade o zamestnaní. Dcéra je predbežne prijatá na dve vysoké školy a na tretiu pôjde v čase pojednávania na prijímacie pohovory. Rozhodnutie o prijatí na VŠ bude, ak doloží maturitné vysvedčenie a vysvedčenie zo 4. ročníka. Výživné od otca dostávame cez exekútora a k 30.4.2016 je dieťaťu dlžný 2738,52€. Chcela som sa spýtať, či je dcéra povinná ísť na súd na základe predvolania /nechce sa stretnúť s otcom a je to pre ňu frustrujúce/ alebo je možné, aby som ju ako jej matka zastupovala bez jej účasti. Dokedy je povinný otec platiť výživné.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2016)

Dobrý deň. Úvodom považujem za potrebné uviesť, že vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Pokiaľ teda dieťa nepracuje, ale stále študuje (či už na strednej škole alebo dennou formou na vysokej škole) spravidla trvá aj vyživovacia povinnosť rodičov k tomuto dieťaťu. Pokiaľ ide o procesnú stránku veci a spomenuté predvolanie, odporúčam Vám, aby ste požiadali o odročenie pojednávania. Súdu napíšte list, v ktorom opíšete súčasnú situáciu dieťaťa, najmä to, že aktuálne prebiehajú maturitné skúšky a taktiež príprava na prijímacie skúšky na vysoké školy. K listu priložte všetky relevantné doklady, ako je potvrdenie o návšteve školy, pozvánky na prijímacie skúšky, prípade potvrdenia o prijatí na štúdium a pod. Súdu vysvetlite, že dieťa nepracuje a ani nie je vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie, nakoľko stále študuje a v štúdiu aj bude pokračovať. Zároveň požiadajte súd, aby pojednávanie vo veci nariadil až v období, kedy bude mať dieťa všetky skúšky (maturitné aj prijímacie) za sebou. Pokiaľ ide o osobnú účasť dieťaťa na pojednávaní, predpokladám, že táto bude nevyhnutná. To však nevylučuje to, aby si v prípade potreby zvolila zástupcu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať na východisko zo situácie. Môj otec dlhodobo nepracuje a neprispieva do domácnosti, matka je zdravotná sestra a snaží sa mi pomôct ako sa dá. V 19-tich som prerušil štúdium a začal pracovať, nakoľko sa mi v tom období narodila dcéra. Som povinný platiť výživné a v rámci možností platím. Pred troma rokmi som sa vrátil do školy dokončiť maturitu popri zamestnaní. Môj otec na mna dlhodobo neprispieval domov nič, narobil dlhy, zatiaľ čo ja z toho, čo som zarobil som značne prispieval do domácnosti. Nakoľko som opustil zamestnanie, aby som mohol v kľude zmaturovať, bol som sa nahlásiť na UPSVaR, kde moju žiadosť odmietli prijať, kedže IUP sa berie ako denná forma štúdia a tým pádom si mám vraj vysúdiť výživné od rodičov, napriek tomu, že už mám 26 a mám uz čo-to odrobené. Otázky: 1. Naozaj nemám právo na žiadnu finančnú pomoc od štátu, nakoľko mam určené výživné? 2. Je možnosť vysúdiť náhradu od môjho otca za to, že neprispieval do domácnosti a dlhodobo vytvára dlhy? Rodičia sa rozvádzajú(kvôli stále vznikajúcim dlhom), ale bezpodielové spoluvlastníctvo stále platí. 3. Je možnosť vzdať sa otca, kvoli obave z dlhov, ktoré viac nemienim splácať? 4. Mám iné možnosti ako si právne pomôcť v tejto situácii?

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2016)

Dobrý deň 

to že máte určené výživné na mal. dieťa nezakladá nárok na soc. dávku. Pokiaľ Vám súd výživné určil, z nejakých podkladov vychádzať musel a teda usúdil, že máte byť schopný danú sumu mesačne poukazovať matke dieťaťa. Pokiaľ mesačné výživné nie ste schopný hradiť, môžete podať návrh na súd, kde ho budete žiadať znížiť vzhľadom na zmenu Vašich pomerov. Pokiaľ v minulosti váš otec neprispieval na Vašu výživu, mohla žiadať vaša matka aby súd upravil vyživovaciu povinnosť i napriek tomu, že spolu v tej dobe žili. Po plnoletosti ste návrh mohli podať Vy, avšak pokiaľ ste nenavštevoval školu, ale ste bol zamestanný, toto by bolo bezpredmetné, pretože ste boli schopný sám sa živiť. Otcove dlhy Vy splácať nemusíte, avšak pokiaľ sú rodičia stále manželia, môže sa to dotýkať vašej matky (BSM zaniká zánikom manželstva). 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Moj syn podal na sud navrh na urcenie vyzivneho pre seba.  Ma pritom 23 rokov, chodi na strednu skolu individuálne a pracuje. Ja som nezamestnany, mam 51 rokov. Navrh na vyzivne podal iba proti mne a nie aj proti jeho matke, preto si myslim ze je to diskriminacia mojej osoby. Myslim, ze na vyzivu dietata maju prispievat obaja rodicia rovnym dielom. Moze mi sud urcit vyzivne 100 €, aj ked nepracujem? Sud prihliada na moje zivotne minimum? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2016)

Dobrý deň, podľa § 62 ods. 1 zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Pokiaľ Váš syn pracuje a sám si je schopný zabezpečovať svoje životné potreby, nemáte už voči nemu vyživovaciu povinnosť. V opačnom prípade sa výška vyživovacej povinnosti určuje s ohľadom na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného a potrieb oprávneného. Bez ohľadu na uvedené je každý rodič, ktorému trvá vyživovacia povinnosť, má povinnosť prispievať minimálnou sumou 27,12 € mesačne. Pokiaľ namietate, že návrh na určenie výživného nesmeruje proti matke Vášho syna, uvedené nevylučuje, že matka si plni vyživovaciu povinnosť dobrovoľne bez určenia súdnym rozhodnutím.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Zosobášil som sa s rozvedenou ženou, ktorá má dieťa z minuleho manželstva. Manželka, ako aj jej dieťa zmenili pôvodné priezvisko na moje. Otázka znie: "tým, že dieťa dostalo moje priezvisko, trvá u biologického otca naďalej vyživovacia povinnosť, alebo ho touto zmenou zbavili? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2015)

Dobrý deň, 

podľa Zákona o rodine trvá vyživovacia povinnosť rodičov až do času kým nie je dieťa schopné samo sa živiť.

Z Vašej otázky nie je jasné či ste si adoptovali dieťa Vašej terajšej manželky alebo nie. Pokiaľ áno, tak podľa § 106 a nasl. ZR osvojením zanikajú vzťahy s pôvodnou rodinou, a teda aj vyživovacia povinnosť bilogického otca, ktorá by zostala matke a prešla by z biologického otca na Vás. V tomto prípade by však zanikli všetky vzťahy dieťaťa s pôvodnou rodinou okrem vzťahu s matkou (Vašou manželkou). Rovnako sobášom s jeho matkou a následným osvojením nadobúda dieťa Vaše priezvisko.

 

Ak ste si však manželkine dieťa neadoptovali (neosvojili) a došlo len k zmene k priezviska podľa niektorého z ustanovení zákona o mene a priezvisku, táto skutočnosť nemá vplyv na povinnosť biologického otca plniť si naďalej vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu. Zdôrazňujem však, že je dôležité či došlo z Vašej strany k osvojeniu alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobry den,prosim vas k rozvodu treba oiginal sobasneho listu aj rodneho listu deti?

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2015)

Dobrý deň, áno minimálne je potrebné si ho doniesť na súdne pojednávanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobry den. Pracujem vo Svajciarsku, zena sa prestahovala s dcerou na Slovensko a zarobi 500€ netto mesacne a byva v podnajme za 450€ mesacne. Ja zarobim 5000 € a po odratani nakladov mi zostane 1500 €. Kolko priblizne by bola moja vyzivovacia povinnost? Nemam ziadny majetok. Zena zdedila dom v hodnote priblizne 130tis- 150tis.€. Dakujem pekne za odpoved.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2015)

Dobrý deň, výška vyživovacej povinnosti sa určuje nielen z toho, aké máte príjmy a výdavky, ale aj podľa toho, koľko ma dieťa rokov, aké má náklady, aký jej zdravotný stav dieťaťa ako aj z toho, aké sú schopnosti a možnosti dieťaťa. 

Tiež je dôležité, či sú všetky Vaše výdavky oprávnené alebo nie. Na výdavky, ktoré rodič nemusí vynaložiť sa neprihliada.

Presnú výšku výživného preto nie je možné určiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobry den, som dedickou po zosnulom ocovi, teda mam ciastku po ocovi, dalsimi vlastnikmi su ocov brat a jeho mama. Jeho mama 91-rocna ide do socialneho zariadenia, je po mozgovej prihode. Jej dochodok je 260 eur, a jej syn mi povedal ze budem musiet doplacat do socialneho zariadenia (stoji nejakych 400 eur), rovnako ako on. Mam otazku som povinna ako vnucka doplacat kazdy mesiac s nim (s jej synom na polovicu) do socialneho zariadenia?? Je to moja povinnost???

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2015)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku je potrebné hľadať v ustanoveniach zákona o rodine (ďalej len "ZR") upravujúcich vyživovaciu povinnosť. V zmysle ustanovenia § 66 ZR deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. V zmysle ustanovenia § 68 ZR predkovia a potomkovia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť iba v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú. Vychádzajúc z týchto ustanovení a zásady, že vyživovaciu povinnosť má plniť bližší príbuzný (ak je to možné) je možné skonštatovať, že nie ste povinná prispievať mu na polovicu nákladov súvisiacich s umiestnením Vašej babky do zariadenia sociálnych služieb. Váš strýko (krstný) musí plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči Vašej babke (jeho mame) prednostne. Jedine v prípade, keby Váš strýko nemal žiadny príjem, žiadny majetok a nachádzal by sa v stave, že sa nevie postarať ani o vlastnú výživu, iba v takom prípade by Vám mohla vzniknúť povinnosť plniť vyživovaciu povinnosť voči Vašej babke. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobry den. Pracujem vo Svajciarsku, zena sa prestahovala s dcerou na Slovensko a zarobi 500€ netto mesacne a byva v podnajme za 450€ mesacne. Ja zarobim 5000€ a po odratani nakladov mi zostane 1500€. Kolko priblizne by bola moja vyzivovacia povinnost? Nemam ziadny majetok. Zena zdedila dom v hodnote priblizne 130 tis- 150 tis.€. Dakujem pekne za odpoved.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.09.2015)

Dobrý deň, pri výpočte výživného nie je dôležité len to, koľko Vám zostane ale aj to, aké sú Vaše výdavky. Súd nemusí prihliadať na všetky výdavky rodiča. To závisí od toho, či sú tieto výdavky oprávnené. 

Súd zohľadňuje aj majetkové pomery rodiča. To, že žena zdedila dom v hodnote uvedenej vyššie súd tiež zohľadní. Z Vašej otázky tiež nie je zrejmé, koľko rokov má dieťa, aké má výdavky, či je zdravé...

Výška výživného sa preto nedá určiť ani odhadom, pokiaľ nemáme viac informácií.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja otázka je ohľadom výživného. Teraz mám 20 rokov a chcela by som sa opýtať, čo v prípade ak mi momentálne končí štatút študentky (asi tak o dva mesiace) a budem sa musieť zaregistrovať na úrade práce a prácu nemám a neviem či dovtedy budem mať. Zaniká alebo nezaniká môjmu otcovi vyživovacia povinnosť voči mne. Okrem toho mám kopu zdravotných problémov, preto sa mi práca ťažšie hľadá a naozaj si musím vyberať, takže je dosť pravdepodobné, že si ju dovtedy nenájdem. V takomto prípade musí jeho vyživovacia povinnosť pokračovať alebo ju môže prerušiť? A čo v prípade ak sa sám rozhodne, že už mi výživné nepošle ak by som naň nárok aj mala? Mohli by ste mi prosím poradiť na čo mám a nemám nárok a ako ďalej postupovať? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2015)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 zákona o rodine trvá vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom až do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. To, že stratíte štatút študentky ešte samo o sebe neznamená, že ste schopná sama sa živiť. Uvedené platí o to viac, ak máte zdravotné problémy, ktoré Vám objektívne sťažujú možnosť zamestnať sa. Pokým teda nie ste schopná živiť sa sama, Vášmu otcovi nezaniká vyživovacia povinnosť. Preto pokiaľ by Vám otec neplatil výživné, hoci jeho vyživovacia povinnosť nezanikla, mohla by ste od neho výživné vymáhať.

Tiež je dôležité vedieť, že ak bolo otcovi určené výživné súdom, otec musí podať návrh na súd, aby súd zrušil túto vyživovaciu povinnosť, inak mu hrozí (ak by svojvoľne prestal platiť), že by ste na neho podali exekúciu a dlžné výživné vymáhali exekučne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, ja sa Vás chcem opýtať niečo ohľadom výživného, mám 19 rokov a od narodenia žijem len s matkou, ktorá je evidovaná na sociálnom úrade a poberá sociálne dávky. Otec je živnostník a prispieva mi sumou 30€ mesačne. Idem na vysokú školu do Prahy. Požiadala som súd o zvýšenie výživného, lenže otec má ešte 2 máloleté deti a chcem sa opýtať, akú mám šancu dosiahnuť zvýšenie výživného. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2015)

Dobrý deň

podľa § 62 zák č. 36/2005 Z.z. o rodine: “1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podielať sa na životnej úrovni rodičov.” Vo vašom prípade 30 Eur je podľa môjho úsudku veľmi málo. Výška výživného závisí aj od veku dieťaťa, teda napr. potreby dieťaťa útleho veku sú porovnateľne nižšie ako dospievajúceho dieťaťa, ktoré sa pripravuje na svoje povolanie. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Podľa § 63 ZoR: “ Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobit. predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie.” Pokiaľ sa povinný snaží vyhnúť zvýšeniu výživného tým, že dokladuje výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, treba súd upozorniť na tieto zbytočné výdavky, na spôsob života povinného, ktorý nie je totožný s prezentovanými nízkymi či nulovými príjmami. Teda pokiaľ má Váš otec 3 deti, musí sa vedieť o každé jedno postarať podľa svojich možností, avšak 30 Eur na dospievajúce dieťa je veľmi málo a je tu veľká možnosť, že budete úspešná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, máme s manželom v pestúnskej starostlivosti 9 ročné dievča. Jej rodičia však vôbec na jej výživu neprispievajú. Chcem sa spýtať či takúto povinnosť majú, ďakujem. Je zákonom prikázaná vyživovacia povinnosť na dieťa u pestúnov?

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2015)

Dobrý deň, podľa § 28 ods.1 písm. a) Zákona o rodine Súčasťou rodičovských práv a povinností je okrem iného aj sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa. Odsek 2 § 28 ZR uvádza, že Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Povinnosť prispievať na výchovu a výživu ich dcéry jednoznačne majú, a majú ju obaja.

 

V prípade ak by si svoju povinnosť neplnili, naplnili by tým skutkové znaky trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 a 2  Trestného zákona. To potvrdil aj súd vo svojom rozhodnutí č. R 41/1977:

 

 "Konanie rodičov, prípadne iných osôb, ktoré zavinene neplatia výživné určené súdom maloletému dieťaťu, ktoré je v pestúnskej starostlivosti a ktorému štát poskytuje príspevok na úhradu jeho potrieb, prípadne sa tejto povinnosti vyhýbajú, napĺňajú znaky trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1, resp. 2 TZ (teraz § 207 ods. 1 a 2)."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň,chcel by som poradiť v právnej veci ohľadom vyživovacej povinnosti voči plnoletej osobe,nakoľko dcéra ukončila štúdium na obchodnej akadémii v roku 2011/2012....Potom nastúpila na prvý ročník pomaturitného štúdia na OA,ktoré nedokončila,a následne ďalší školský rok nastúpila na VŠ v Trnave,ktorú taktiež neukončila a tento školský rok začala navštevovať znovu druhý ročník pomaturitného štúdia na OA,ale školu vôbec nenavštevuje....Momentálne je tehotná,žije v spoločnej domácnosti s druhom a v apríli 2015 čakajú bábätko.Chcem sa spýtať dokedy som povinný na dcéru platiť výživné?

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2014)

Dobrý deň. V zmysle Zákona o rodine pltí, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá, pokým nie je dieťa schopné samé sa živiť. Pokiaľ bolo vo Vašom prípade výživné určené súdom (resp. súdom schválenou dohodou), môžete na súd podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. V takomto návrhu však musíte preukázať, že došlo k podstatnej zmene pomerov, a síce, že Vaša dcéra je schopná sama sa živiť, že sa riadne nepripravuje na svoje budúce povolanie, nepracuje, hoci jej v tom nebránia žiadne objektívne prekážky a že ďalšie plnenie vyživovacej povinnosti by bolo v rozpore s dobrými mravmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem, dcéra je plnoletá, ale stále študentka a zmenila si priezvisko (bez zmeny stavu), už sa nevolá po otcovi. Je otec povinný jej naďalej platiť výživné? Ďakujem

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2014)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu je ako taká upravená Zákonom o rodine, teda predpisom súkromného práva. Zmenu priezviska upravuje predpis verejného práva, a síce Zákon o mene a priezvisku. Zmenou priezviska nie je žiadnym spôsobom zasiahnuté do súkromnoprávneho vzťahu týkajúceho sa vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu. V zmysle zákona o rodine trvá vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu dovtedy, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Syn má 5 ročného syna s družkou, ktorá žije s rodičmi (dôchodcovia). Je zamestnaný, robí na tri smeny a žije u nás. Vždy od piatka poobede do nedele večer je vnuk u nás, vrátane dovoleniek a sviatkov. Keď ho vraciame družke pýta sa koľkokrát bude spať kým prídeme po neho. Synovej družke sa nechce pracovať, hoci jej manželka už niekoľko krát našla prácu, vždy sa na niečo vyhovorila. Trápi ma, že som pri bicyklovaní počul vnuka používať hrubé nadávky p..., k...., ktoré sa u nás v rodine nikdy nepoužívali. S manželkou sme zamestnaní. Aké ma vyživovacie povinnosti matka k dieťaťu?

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2014)

Dobrý deň, v otázke nepíšete, či bolo súdne konanie ohľadom úpravy práv a povinností k dieťaťu. Ak bolo v rozsudku je uvedené, komu bolo dieťa zverené a aké práva a povinnosti majú rodičia voči dieťaťu.

Ak bolo rozhodnuté, že dieťa bude zverené matke, potom má matka povinnosť sa o dieťa osobne starať. Otec má povinnosť prispievať na výživu dieťaťa a má právo sa s dieťaťom stýkať. Styk môže byť upravený konkrétne ale aj bez obmedzenia. 

Styk upravený bez obmedzenia však môže spôsobiť veľa problémov, pretože rodič, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti bude rozhodovať o tom, kedy dieťa bude s druhým rodičom. 

Nie je možné donútiť matku, aby pracovala. Veľmi ťažko sa preukazuje, odkiaľ pozná vnuk nadávky, ktoré používa, t.j. či to je zo škôlky alebo to počuje doma. Používanie nadávok ešte nie je dôvodom na zmenu zverenia, v prípade súdneho konania je však vhodné na to poukázať.

Ak Váš syn nemá upravené práva a povinnosti k svojmu dieťaťu súdnou cestou, odporúčam Vám, aby si podal návrh. Bude mať tak zaistené, že matka mu nezabráni v styku so synom. Okrem toho, že má syn nárok na to, aby sa stretával pravidelne so synom, má právo, aby dieťa s ním trávilo aj Štedrý deň, Veľkonočné sviatky a iné sviatky (minimálne každý druhý rok). 

Vyživovacia povinnosť matky k dieťaťu je rovnaká ako otcova, pokiaľ nemajú upravené práva a povinnosti súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku