Máte
otázku?

Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Dobrý deň. V apríli tohto roku som na súd podal žiadosť o ukončenie vyživovacej povinnosti. Dôvodom bolo skončenie piateho roka vysokoškolského štúdia môjho syna, ktorý v septembri tohto roku dosiahne vek 25 rokov. Žiadosť som podal na podateľnom v Novom Meste nad Váhom, kde bola prijatá a zaevidovaná. Medzičasom mi bol stanovený termín súdneho pojednávania a o tom sme boli s mojím synom vyrozumení. Syn mi následne poslal notársky overené tlačivo o ukončení vysokoškolského štúdia a jeho zaradení sa do pracovného procesu. S vyjadrením, že si už nečiní nárok na výživné, som sa taktiež obrátil na podateľňu v Novom Meste nad Váhom. Bola mi však oznámená informácia, že v prípade stanoveného termínu súdneho procesu nie je možné tento zrušiť a súd musí prebehnúť. Chcem sa teda opýtať, či je tento postup správny, keďže o čom by sa malo súdiť už neexistuje. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

Dobrý deň,

 

súd podľa môjho právneho názoru a z toho, ako ste vo svojej otázke popísali skutkový základ veci a doterajší priebeh veci na súde, postupuje správne.

 

V prvom rade je dôležité uviesť, že vyživovacia povinnosť určená na základe súdneho rozhodnutia môže byť zrušená iba iným súdnym rozhodnutím a nie písomnou dohodou s oprávneným z výživného alebo na základe inej písomnej zmluvy.

 

Platiť výživné na Vaše dieťa je Vašou zákonnou povinnosťou, ktorá vzniká jeho narodením a zaniká dosiahnutím jeho schopnosti samostatne sa živiť. Vyživovacia povinnosť nie je viazaná na dosiahnutie určitého veku, ale na schopnosť samostatne sa živiť. Nakoľko však vo Vašom prípade súd upravil vyživovaciu povinnosť rozsudkom, táto vyživovacia povinnosť môže byť zrušená iba novým súdnym rozhodnutím.

 

Z toho dôvodu je potrebné po nadobudnutí schopnosti samostatne sa živiť podať na súd návrh na zrušenie výživného na plnoleté dieťa. V tomto smere ste postupovali správne, keď ste vzhľadom na ukončenie jeho vysokoškolského štúdia podali na súd predmetný návrh. 

 

V každom súdnom konaní má súd viesť účastníkov konania (v sporovom konaní sporové strany) k zmierlivému vyriešeniu prejednávanej právnej veci. Túto svoju povinnosť súd vo veľkej väčšine prípadov splní tak, že sa snaží spolu s účastníkmi konania hľadať možnosť vyriešenia sporu uzatvorením tzv. súdneho zmieru. Možnosť uzatvorenia súdneho zmieru upravuje ustanovenie § 148 Civilného sporového poriadku.

 

Podľa ustanovenia § 148 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku

(1) Žalobca a žalovaný môžu uzavrieť zmier. O uzavretie zmieru sa má súd vždy pokúsiť.

(2) Súd rozhodne o tom, či uzavretý zmier schvaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Aj vo Vašej právnej veci sa môžete so synom dohodnúť a uzatvoriť súdny zmier. Tento súdny zmier však podlieha schváleniu súdom. Nie je možné sa s Vaším synom dohodnúť ústne alebo písomne na zrušení jeho vyživovacej povinnosti bez toho, aby to schválil súd. V zmysle dikcie Civilného mimosporového poriadku je možné v takýchto konaniach schváliť súdny zmier iba na pojednávaní.

 

Ak by išlo o tzv. sporovú vec, bolo by možné, aby súd za určitých okolností rozhodol i bez pojednávania. V takom prípade by Vám súd doručil do vlastných rúk iba uznesenie o schválení súdneho zmieru. Zákonná možnosť súdu rozhodovať o predmetnej veci bez nariadenia pojednávania je však v prípadoch tzv. mimosporových vecí upravená inak.

 

Podľa ustanovenia § 33 Civilného mimosporového poriadku súd musí nariadiť pojednávanie v mimosporových veciach vždy. Súd by pojednávanie na prejednanie veci nemusel nariadiť iba v tom prípade, ak by mu to umožňoval tento zákon. Civilný mimosporový poriadok však vo svojich ustanoveniach §§ 154 až 157 upravujúcich konanie o zrušenie výživného na plnoleté dieťa neupravuje možnosť súdu rozhodnúť o takýchto veciach bez nariadenia pojednávania. Tzn. že súd musí na prejednanie a rozhodnutie veci nariadiť pojednávanie.

 

Podľa ustanovenia § 33 ods. 1 a 2 Civilného mimosporového poriadku

(1) Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak tento zákon neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania.

(2) Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať.

 

Súd teda postupoval správne, keď na prejednanie Vašej právnej veci nariadil pojednávanie. Rovnako Vám na infocentre povedali správne, že dohoda medzi účastníkmi konania o zrušení Vašej vyživovacej povinnosti k plnoletému synovi nie je dôvodom na zrušenie alebo odročenie pojednávania. Vzhľadom na vyššie uvedený právny rozbor možnosti rozhodovať o mimosporovej veci bez nariadenia pojednávania mám za to, že ak by ste sa svojim synom dohodli na zrušení vyživovacej povinnosti pred nariadením pojednávania, súd by na prejednanie veci musel aj tak nariadiť pojednávanie.

 

Vzhľadom na to, že ste sa so svojim synom dohodli na zrušení Vašej vyživovacej povinnosti bude nariadené súdne pojednávanie viac formálne a nebude sa na ňom vykonávať rozsiahle dokazovanie. Súd však nemôže postupovať v rozpore so zákonom, ani ho svojim postupom obchádzať, preto musí zákonom upravený procesný postup dodržať. Nakoľko však Váš syn nebude namietať existenciu nároku na výživné, takým spôsobom k tomu pristúpi i sudkyňa. Mala by vykonať dokazovanie iba v rozsahu, ktoré splní požiadavky § 35 Civilného mimosporového poriadku, najmä v súvislosti so zistením, či je Váš syn schopný samostatne sa živiť alebo či ešte naďalej trvá Vaša vyživovacia povinnosť.

 

Výsledkom súdneho konania a priebehu pojednávania s vysokou pravdepodobnosťou bude súdom schválený zmier účastníkov konania, ktorý súd schvaľuje uznesením (k tomu je potrebné, aby ste sa obaja zúčastnili pojednávania). Takýto postup môže súd zvoliť z dvoch dôvodov. Jednak proti uzneseniu o schválení súdneho zmieru nie je prípustné odvolanie (právoplatnosť nadobudne doručením účastníkom konania) a na druhej strane podľa ustanovenia § 221 písm. a) Civilného sporového poriadku súd takéto uznesenie nemusí odôvodňovať. Súdne rozhodnutie (uznesenie) o zrušení Vašej vyživovacej povinnosti bude právoplatné doručením obom účastníkom konania.

 

Podľa ustanovenia § 221 písm. a) Civilného sporového poriadku

Písomné vyhotovenie rozsudku nemusí obsahovať odôvodnenie, ak

a) je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti všetkých strán alebo ich zástupcov, ktorí sa vzdajú odvolania,

Trápi vás "Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn bude budúci rok nastupovať na vysokú školu a bude už plnoletý. Momentálne platím výživné na účet jeho matky. Chcel by som sa opýtať, či po dovŕšení 18 rokov syna prestanem byť povinný platiť výživné jeho matke a či budem výživné posielať priamo synovi na účet. Mám ďalej záujem vedieť, či je nevyhnutné predložiť na súd nejakú žiadosť alebo oznámenie o zmene príjemcu výživného. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 16.03.2024)

Dobrý deň,

v súvislosti s platením výživného na plnoleté dieťa je dôležité zdôrazniť, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom vyplýva priamo zo zákona a platí do toho času, kým deti nie sú samé schopné sa živiť. Toto nezáleží na tom, či je dieťa má 18 alebo napríklad 24 rokov.

Takže rozhodnutie súdu, ktorým bolo rodičom určené výživné pre maloleté dieťa, nestráca svoje účinky hneď po nadobudnutí plnoletosti dieťaťa. Z toho vyplýva, že netreba podávať nový návrh na určenie výživného, ak podmienky na určenie vyživovacej povinnosti naďalej trvajú, aj keď dieťa dosiahlo plnoletosť. 

Môžete si byť istý, že po dovŕšení 18 rokov Vášho syna nemusíte podať na súd žiadnu novú žiadosť alebo oznámenie ohľadom miesta plnenia, pokiaľ stále pretrvávajú podmienky pre platenie výživného. Výživné jednoducho začnete platiť synovi priamo na jeho účet. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, vo vašej odpovedi ste uviedli, že po dosiahnutí plnoletosti by sa malo výživné posielať dieťaťu. Je potrebné podať návrh na túto zmenu na súd? Ak áno, kto má podať tento návrh? Rodič, ktorý je povinný platiť výživné, alebo plnoleté dieťa? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň,

po dosiahnuté plnoletosti dieťaťa je rodič oprávnený posielať výživné priamo na bankový účet  alebo poštou priamo plnoletému. Na uvedené povinný rodič nepotrebuje  podávať návrh na súd, teda ani súdne rozhodnutie a posielaním výživného priamo plnoletému neporuší žiadny zákon.


Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Pred nedávnom som bol nezamestnaný a bol som schopný poslať len polovičku výživného na moju maloletú dcéru, pretože moja finančná situácia mi nedovoľovala dať viac. Akonáhle som sa zamestnal, okamžite som doplatil celú sumu výživného. Tým zabezpečujem svoju vyživovaciu povinnosť. Avšak, matka môjho dieťaťa na mňa podala trestné oznámenie s tvrdením, že som meškal s platbami výživného, hoci je to už všetko doplatené. Rád by som sa Vás, prosím, opýtal, ako sa mám brániť, keďže matka môjho dieťaťa verejne prehlásila počas súdneho pojednávania, že ma zničí. Nemôžem si dovoliť právne zastupovanie. Budem vďačný za každú Vašu radu. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 16.12.2019)

Dobrý deň. V prvom rade by som Vás rád upokojil tým, že podľa môjho názoru nebude na základe podaného trestného oznámenia vedené voči Vám trestné konanie. Je totiž na mieste poukázať na skutočnosť, že orgány činné v trestnom konaní nie sú viazané posúdením toho, akú výšku výživného určil súd. Ak ste sa objektívne dostali do situácie, kedy ste súdom určené výživné nedokázali uhrádzať v plnom rozsahu, no napriek tomu ste uhradili, koľko ste mohli, tak Vaše konanie podľa môjho názoru nebolo trestné. Navyše ak ste už všetko doplatili, tak naozaj nevidím dôvod na to, aby ste boli trestne stíhaný.

Ak si Vás orgány  činné v trestnom konaní predvolajú, je potrebné im všetky rozhodujúce skutočnosti preukázať, a síce, že ste boli nezamestnaný, že ste uhradili, hoci len  časť výživného a tiež to, že ste ho nakoniec doplatili hneď, ako ste len mohli. 


Trápi vás "Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj syn dovŕšil 18 rokov, momentálne neštuduje a je zaregistrovaný na úrade práce. Jeho matka od mňa stále žiada výživné, prípadne potvrdenie od súdu, že som už neochotný jej naďalej platiť. Tvrdí, že tieto doklady potrebuje pre úrad práce, aby získala nejaké finančné prostriedky. Musím sa obrátiť na súd, alebo jej jednoducho oznámiť, že už jej nebudem posielať peniaze? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň. O Vašej situácii treba uvažovať vo dvoch rovinách. Prvá rovina je tá, že po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa by sa už výživné nemalo posielať druhému rodičovi, ale priamo dieťaťu. Inak povedané, výživné by ste mali posielať priamo synovi.

Druhá rovina je rovina trvania vyživovacej povinnosti. Vychádzajúc z faktu, že Váš syn má 18, neštuduje a je evidovaný ako nezamestnaný, som toho názoru, že už nie sú splnené podmienky na to, aby ste mu ďalej platili výživné. Na druhej strane ak o Vašej vyživovacej povinnosti rozhodol súd, tak bude potrebné, aby rozhodol aj o jej zániku, inak sa vystavujete riziku exekúcie, ak jednoducho prestanete platiť. Ak teda ide o túto situáciu, odporúčam Vám podať na súd návrh na zrušenie výživného pre syna.


Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na niekoľko vecí týkajúcich sa rozvodu. Mám 12-ročného syna a 22-ročnú dcéru, ktorá aktuálne študuje. Môj manžel pracuje v Rakúsku, kde v čistom zarába okolo 1900 eur. Ja zarábam 800 eur, a preto deti väčšinou bývajú u mňa. Dcéra nedávno podala žiadosť o výživné. Chcela by som sa spýtať, či sa výživné určuje na základe otcovho príjmu, alebo sa berie do úvahy aj môj príjem. Okrem toho sa chcem opýtať na ďalšiu vec. Moja dcéra pred časom strávila štyri mesiace v Amerike, kde si zarobila nejaké peniaze. Ak teraz má vlastný príjem a neštuduje, má nárok na výživné? Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 01.07.2017)

Dobrý deň, ojedinelý príjem Vašej dcéry nie je prekážkou na priznanie výživného, ak si otec neplní svoju vyživovaciu povinnosť dobrovoľne. Dôležité je to, aby sa Vaša dcéra naďalej trvalo pripravovala na svoje budúce povolanie. Tzn. aby naďalej študovala dennou formou na vysokej škole. Tento jej príjem nespôsobuje zánik vyživovacej povinnosti jej otca. Pri určení výživného sa bude prihliadať najmä na jej odôvodnené potreby. Bude povinnosťou Vašej dcéry, aby v rámci súdneho konania čo najdôkladnejšie preukázala svoje náklady a odôvodnené potreby. Na strane jej otca bude súd posudzovať jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Samozrejme súd prihliadne i na to, že dcéra žije naďalej s Vami v spoločnej domácnosti, a preto sa môže stať, že bude súd zisťovať aj Váš príjem. Komparáciou odôvodnených potrieb Vašej dcéry a schopností, možností a majetkových pomerov jej otca súd určí výšku výživného.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na niekoľko otázok súvisiacich s mojim plánovaným rozvodom. Spolu s manželom sme dva roky žili v Nemecku, no nedávno som sa vrátila na Slovensko s našou dcérkou. Rozvod plánujem z dôvodu alkoholizmu, neveri a ublíženia na zdraví. Chcem sa informovať, aké práva mám v tejto situácii. Okrem výživného na dieťa, mám nárok na nejaký príspevok pre mňa ako manželku? Ak áno, môžem o tento príspevok požiadať aj po rozvode? V akej výške by som si ho mohla nárokovať? Existujú ešte nejaké ďalšie príspevky, o ktoré by som mohla požiadať? Napokon, chcela by som sa opýtať, či existuje nejaká tabuľka pre výpočet výživného, keďže môj manžel pracuje v Rakúsku. Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 25.02.2017)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že je potrebné si dať veľký pozor pri sťahovaní sa zo zahraničia na tzv. obvyklý pobyt maloletého dieťaťa. Ak ste totiž s maloletým dieťaťom žili dva roky v Nemecku a po týždni na Slovensku by ste podali príslušné návrhy, súd by mohol posúdiť, že obvyklým pobytom maloletého dieťaťa je Nemecko a vyhlásil by, že nemá právomoc vo veci rozhodovať. Rovnako má otec právo podať od presťahovania do jedného roka návrh na nariadenie návratu dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu. Vo vzťahu k výživnému si Vám dovoľujem uviesť, že neexistujú žiadne tabuľky pre výpočet výživného. Výška výživného sa určuje podľa odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. Iba súd je oprávnený rozhodovať o výške výživného po zistení všetkých potrebných podkladov. Vy ako manželka, resp. po rozvode môžete sama v samostatnom konaní požiadať o výživné na manželku, resp. o príspevok na výživu rozvedenému manželovi. Opätovne však ani v tomto prípade neexistujú tabuľky na výpočet výšky výživného. Každý prípad je individuálny a záleží na vyššie uvedených okolnostiach.


Trápi vás "Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na jednu problematiku, ktorá v mojej rodine pretrváva už veľmi dlhú dobu. Mám 19 rokov a som študentom denného štúdia na vysokej škole. V domácnosti pomáham až nadpriemerne (v porovnaní s mojimi rovesníkmi, kedy som to konzultovala aj s ich rodičmi, s čím ich deti doma pomáhajú). Celý chod domácnosti je na mojich pleciach a nie je činnosť, ktorú by som doma nerobila. Problém je v tom, že som bola cez letné prázdniny na brigáde. Za mesiac som si zarobila necelých 70€, keďže som robila len príležitostne. S tou prácou som musela skončiť kvôli nedostatku času. Od toho momentu odo mňa rodičia chcú, aby som prispievala do rodinného rozpočtu vo výške 100€ mesačne aj napriek tomu, že všetky náklady na mňa (platene účtov za telefón, stravovanie v škole, cestovné 40€ mesačne a všetky náklady na školu) si platím sama + niekoľkokrát mesačne idem na nákup do obchodu a cena nákupu presahuje niekedy aj 50€. Nikdy som si od rodičov nevypýtala peniaze. Jediné peniaze ktoré mám si šetrím už od mojich 10 rokov a mám asi 500€ na účte. Ako študent je pre mňa náročné nájsť si prácu, keďže sa musím veľa učiť aby som zvládala skúšky. Psychicky to už s nimi nezvládam, nemám žiaden voľný čas, rodičia mi pravidelne kontrolujú telefón a veci v izbe. Nerešpektujú žiadne moje súkromie: nesmiem chodiť von, telefonovať, písať si s kamarátmi či sa hrať na notebooku. Nedávno som sa s otcom pohádala a povedal mi, aby som okamžite odišla z domu, že už ma viac živiť nebude. Urážky môjho otca voči mne sú na dennom poriadku. Majú právo ma vyhodiť z domu aj napriek tomu, že si svojich rodičov vážim, pravidelne doma pracujem a nežiadam od nich žiadne peniaze? Mali by mi prispievať na školu aj keď sa od nich odsťahujem? Mala by som im prispievať do rozpočtu? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 22.12.2016)

Dobrý deň, keďže ste ešte stále študentka, nemajú od Vás rodičia právo žiadať prispievať na domácnosť.

Okamihom ako ste nadobudli plnoletosť, máte sa právo sama rozhodovať o svojom živote a rodičia by Vám nemali zasahovať do života.

Keby ste sa odsťahovali od nich, museli by Vám platiť na výživu peniaze. Dokonca je možné podať aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. 

Ak sa rozhodnete odsťahovať, môžete. Máme prípady, kedy si deti nerozumejú s rodičmi a odídu z domácnosti a požadujú výživné.

Ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc, napíšte nám, pomôžeme Vám aj bezplatne, keď to bude v tomto čase v našich možnostiach.


Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 21 rokov a v máji som maturovala. Môj otec mi platil výživné do augusta, v septembri som sa prihlásila na úrad práce a otec prestal platiť. V októbri podal na súd návrh na zrušenie výživného, avšak ja som ku koncu mesiaca začala opatrovať starku a dostávam mesačne 158,39 €. Súdne konanie ešte nebolo ukončené. Moja otázka teda znie: Mám nárok na poberanie výživného aj naďalej? Vopred vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 06.12.2016)

Dobrý deň. V zmysle zákona o rodine je rodič povinný prispievať na výživu dieťaťa až do doby, kedy dieťa nie je schopné samé sa živiť. Pokiaľ ste ukončili strednú školu a neplánujete nastúpiť na vysokú školu súd bude posudzovať, či ste schopná sama sa živiť a či Vám v tom nebránia závažné okolnosti (napríklad zlý zdravotný stav). Ak posúdi že nie sú závažné okolnosti, ktoré by Vám bránili nájsť si prácu a uživiť sa v tom prípade pravdepodobne dôjde k zrušeniu vyživovacej povinnosti Vášho otca voči Vám a to rozhodnutím súdu. Samozrejme v súdnom konaní súd prihliadne na Váš vek, zdravotný stav, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu, Vaše majetkové pomery atď. Nárok na poberanie výživného máte dovtedy, kým súd nerozhodne právoplatným rozsudkom o zrušení vyživovacej povinnosti. Váš otec je teda povinný platiť vyživovaciu povinnosť až do právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení vyživovacej povinnosti.


Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné, aby sudca zamietol môj návrh na vyplatenie výživného na môjho syna. Môj bývalý manžel na neho rok a pol neplatil, hoci sme ešte boli manželia, ale nežili sme v spoločnej domácnosti.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 02.12.2016)

Dobrý deň, aby bolo možné zodpovedať Vašu otázku, je potrebné oboznámiť sa so skutkovými okolnosťami Vášho prípadu a rozhodnutím, najmä jeho odôvodnením, ktorým súd zamietol Váš návrh. Je potrebné poznamenať, že vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu je jeho zákonná povinnosť, ktorá vzniká narodením dieťaťa a zaniká jeho schopnosťou samostatne sa živiť. Nie je podstatné, či povinný rodič je alebo nie je v manželstve alebo tvorí s druhým rodičom spoločnú domácnosť. Ak máte voči predmetnému súdnemu rozhodnutiu námietky, podajte odvolanie.


Trápi vás "Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám plnoletú dcéru, ktorá študuje individuálne (diaľkové štúdium strednej školy). Zároveň pracuje vo Veľkej Británii vo fabrike a zarába svoje peniaze. Ako jej otec sa pýtam, či som aj naďalej povinný platiť jej výživné. Vopred ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 07.10.2016)

Dobrý deň, podľa § 62 ods. 1 zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Ak má Vaša dcéra príjem zo zamestnania, ktorým uhrádza svoje životné potreby, nemáte už voči nej vyživovaciu povinnosť, keďže nadobudla schopnosť živiť sama. Ak platíte výživné na základe súdneho rozhodnutia, podajte návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, inak povinnosť nezanikne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ukončenie vyživovacej povinnosti a pojednávanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.