Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát v Nitre
Odpovedané dňa: 26. 7. 2017

Otázka: Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu

Dobrý deň, po rozvode zveril súd deti do výchovy matky, ktorá po cca 3 rokoch od rozvodu vzala deti do Nemecka, kde sa opäť vydala. Deti majú trvalý pobyt v Nemecku, kde žijú a chodia do školy (samozrejme bez môjho súhlasu). Som povinný platiť výživné na deti aj naďalej? Nemám stálu prácu a zarábam minimálnu mzdu. Ďakujem za informáciu. S pozdravom.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov voči ich deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú objektívne schopné samé sa živiť. Pritom rodičia majú prispievať na výživu svojich detí podľa svojich objektívnych možností, schopností a majetkových pomerov.

 

Navyše bez ohľadu na možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov, každý rodič je povinný prispievať na dieťa aspoň tzv. minimálne výživné, ktoré predstavuje 30 % sumy životného minima (v súčasnosti ide o sumu 27,32 €).

 

Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 zákona o rodine platí, že: „Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.“

 

Podľa ustanovenia § 62 ods. 2 zákona o rodine platí, že: „Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.“

 

Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 zákona o rodine platí, že: „Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.“

 

Zrušenie súdom uloženej vyživovacej povinnosti

 

Pokiaľ o určení vyživovacej povinnosti rozhodol súd (alebo ak súd schválil rodičovskú dohodu, v ktorej bola určená výška výživného), povinný rodič nemôže svojvoľne rozhodnúť o tom, že už nebude platiť výživné. Preto pokiaľ má v takomto prípade rodič za to, že už zanikol zákonný dôvod na plnenie vyživovacej povinnosti (t.j. ak dieťa nadobudlo objektívnu schopnosť samo sa živiť), môže povinný rodič podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.

 

Až právoplatnosťou súdneho rozhodnutia o zrušení výživného zaniká povinnému rodičovi vyživovacia povinnosť.

 

Preto ak súd nerozhodol o zániku Vašej vyživovacej povinnosti, ste povinný plniť Vašu vyživovaciu povinnosť voči deťom, a to bez ohľadu na to, že nemáte stálu prácu, resp. bez ohľadu nato, že zarábate minimálnu mzdu. V opačnom prípade by Vám hrozila exekúcia a v horšom prípade aj trestné stíhanie pre trestný čin Zanedbanie povinnej výživy v zmysle ustanovenia § 207 Trestného zákona.

 

Zmena výšky súdom určeného výživného

 

Na druhej strane, pokiaľ by v porovnaní so situáciou, ktorá existovala v čase určenia Vašej vyživovacej povinnosti, došlo k podstatnej zmene pomerov, ktorá by odôvodňovala zníženie výživného, mohli by ste sa domáhať aspoň zmeny súdneho rozhodnutia v časti určenia výšky výživného.

 

Podľa rozhodnutia uverejneného pod č. R 3/1967 platí, že: „Pri posudzovaní zmenených pomerov treba prihliadať na všetky okolnosti, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného. Dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti rodičov je len taká zmena okolností, za ktorých bolo doteraz výživné určené, čo sa výraznejším spôsobom prejaví v pomeroch účastníkov.“

 

V tomto smere je však nutné poukázať na fakt, že pokiaľ by zmena pomerov bola výsledkom konania povinného rodiča, ktoré malo za cieľ znížiť alebo stratiť príjem a umelo tak vyvolať zmenu pomerov, ktorá by mala odôvodňovať zníženie súdom určeného výživného, súd bude pri rozhodovaní vychádzať aj tak z pôvodného príjmu a na umelo vyvolanú zmenu neprihliadne.

 

Medzinárodný únos dieťaťa?

 

Vo Vašej otázke uvádzate, že Vaša bývalá manželka sa presťahovala do Nemecka, kam bez Vášho súhlasu zobrala aj deti. Za daných okolností preto možno uvažovať o tom, či nedošlo k tzv. medzinárodnému únosu dieťaťa.

 

Medzinárodný únos dieťaťa pritom predstavuje neoprávnené premiestnenie dieťaťa zo štátu jeho obvyklého pobytu alebo jeho zadržiavanie v štáte, ktorý nie je štátom jeho obvyklého pobytu, ak sa tohto konania dopustí jeden z rodičov dieťaťa.

 

Spomenuté premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa v štáte, ktorý nie je štátom jeho obvyklého pobytu, je neoprávneným vtedy, ak rodič dieťa premiestni alebo zadržiava dieťa bez súhlas druhého rodiča, príp. bez súhlasu súdu štátu, v ktorom malo dieťa pred premiestnením alebo zadržiavaním obvyklý pobyt.

 

Pritom právna úprava medzinárodných únosov detí je nastavená tak, aby bol zabezpečený čo najrýchlejší návrat dieťaťa späť do krajiny pôvodu. Pri zabezpečení návratu dieťaťa do krajiny pôvodu však musí druhý rodič konať rýchlo, pretože ak aj bolo dieťa premiestnené alebo zadržiavané v inom štáte neoprávnene, spravila po roku sa má za to, že dieťa už má obvyklý pobyt v tomto novom štáte.

 

Navyše ak sa k tomuto časovému hľadisku pridá fakt, že deti už majú v Nemecku trvalý pobyt, majú tam zázemie, majú vytvorené sociálne väzby a chodia tam do školy, s ohľadom na tieto skutočnosti už nemusí dôjsť k návratu detí do krajiny pôvodu.

 

Nakoľko z Vami zadanej otázky nevplýva, kedy presne matka zobrala deti do Nemecka a ako dlho tom už žijú, nie je možné s určitosťou uviesť, či by bolo možné domôcť sa návratu dedí späť do krajiny pôvodu – na Slovensko.

 

Záverom už len dodávam, že vzhľadom na presťahovanie Vašej bývalej manželky a tiež detí do Nemecka vznikol vo Vašej veci tzv. cudzí, medzinárodný prvok. Preto pred prípadným ďalším súdnym konaním je potrebné určiť rozhodné právo a tiež to, ktorý súd bude mať právomoc konať v tej ktorej veci.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na vyživovaciu povinnosť otca na 18 ročnú dcéru, ktorá skončila strednú školu a on prestal posielať výživné s odôvodnením, že už má 18 a skončila školu. Ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2019)

Dobrý deň. Koniec vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu nezávisí primárne od veku dieťaťa ani od dosiahnutia plnoletosti. Rodič je povinný vyživovať dieťa do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť.

Pre posúdenie Vašej situácie je dôležité najmä to, či dieťa pokračuje v štúdiu alebo či už pracuje, resp. si hľadá zamestnanie.

Ak pokračuje Vaša dcéra v štúdiu, tak vyživovacia povinnosť trvá. Naopak ak dosiahla plnoletosť, vyštudovala strednú školu, v štúdiu nepokračuje a je pripravená na výkon svojho povolania, potom by sa dalo uvažovať aj nad zánikom vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu. Tu však treba povedať, že ak bolo výživné určené súdom, tak je potrebné ho rovnakou cestou aj ukončiť. Inak povedané, za takýchto okolností by mal o zániku vyživovacej povinnosti rozhodnúť súd. Bez súdneho rozhodnutia sa totiž povinný rodič vystaví riziku exekúcie, pretože jednoducho prestal platiť súdom určené výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu (Rodinné právo)

Dočítala som sa (bohužiaľ neviem na akom webe), že pokiaľ majú deti trvalý pobyt v inej krajine ako SR (chodia tam do školy, matka sa vydala za štát. občana Nemecka a zrejme zmení deťom aj priezvisko) rozsudok OS o výživnom na deti je platný len na území SR. Výživné - v zmysle rozhodnutia OS - som mal platiť do rúk matky, ale ona nenechala žiadne platobné dispozície k zasielaniu výživného, jej adresu do Nemecka nepoznám, čo v tomto prípade? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2017)

Dobrý deň, rozsudok o výživnom na deti je platný a je možné na základe neho vymáhať aj výživné v zahraničí. Peniaze si odkladajte a keď sa Vám ozve matka, že chce peniaze, tak jej to vyplatíte. Pokiaľ nemáte platobné údaje matky, kontakt na matku a neviete ani kde býva, tak neplaťte. Počkajte si, kým sa Vám ozve matka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk