Máte
otázku?

Výživné u ZŤP občana


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Výživné u ZŤP občana

Ako je to s výživným na dieťa po 18. roku života, ak je dieťa plne invalidný dôchodca a poberá plný invalidný dôchodok? Musí na neho jeho otec aj naďalej platiť? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné u ZŤP občana

Dobrý deň  

podľa § 62 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine vyživovacia povinnosť trvá dovtedy, pokiaľ dieťa nie je schopné samo sa živiť:

 

“Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.” 

 

Tedapokiaľ  zdravotný stav neumožňuje dieťaťu zamestnať sa, nie je schopné samé sa živiť. Poberanie invalidného dôchodku nie je primárny dôvod na zrušenie vyživovacej povinnosti, avšak každý prípad súd posudzuje individuálne, pretože môže mať dostatočný príjem na to, aby sa sám živil.

Trápi vás "Výživné u ZŤP občana" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné u ZŤP občana (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa výživné pre dieťa so ZŤP určuje podľa príjmu?

Odpoveď: Výživné u ZŤP občana

(odpoveď odoslaná: 22.04.2023)

Dobrý deň,
pri určovaní výšky výživného sa vychádza z viacerých skutočností. Dôležitým sú údaje o príjmoch a výdavkoch rodičov a výdavkoch na dieťa. V prípade, že je dieťa ZŤP sa dá predpokladať, že budú výdavky na dieťa vyššie. V konaní sa bude skúmať aké sú schopnosti a možnosti rodiča po zohľadnení vyššie uvedeného a následne bude určené výživné. Bežne sa však stáva, že výživné sa určí vo výške niekde medzi 20 až 30% z príjmov rodiča. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné u ZŤP občana (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn práve končí strednú špeciálnu školu. Poberá polovičný invalidný dôchodok vo výške 227 eur, ja pracujem a moja čistá mzda je 750 eur. Otec prispieva výživné 100 eur. Rada by som sa opýtala, či musí pokračovať v platbe výživného aj po tom, keď v júni 2022 skončí školu. Syn zatiaľ nemá šancu sa uplatniť na trhu práce a je otázne, či sa mu to vôbec podarí. Čítala som, že podľa paragrafu 62 odstavca 1 zákona o rodine, poberanie invalidného dôchodku nie je primárnym dôvodom na zrušenie povinnosti platiť výživné. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Jana

Odpoveď: Výživné u ZŤP občana

(odpoveď odoslaná: 11.03.2022)

Dobrý deň, ďakujeme za položenú otázku.

keďže výživné bolo určené súdnym rozhodnutím, k jeho zrušeniu res. zmene môže dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia. Podstatné pre to, aby došlo k zrušeniu vyživovacej povinnosti zo strany manžela je to, aký je dôvod invalidity syna a či je schopný zamestnať sa a živiť sa sám.

Dovoľujeme si citovať z rozhodnutia NS SR, sp. zn. : Cdo/20/2020 z 21.10.2020 : "Odvolací súd vychádzal z toho, že celková miera poklesu schopnosti navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť je 45 %, a preto dospel k záveru, že dcéru navrhovateľa jej zdravotný stav neobmedzuje v takej miere, aby sa do pracovného procsu začleniť nemohla. Nestotožnil sa s názorom dcéra, že otec je povinný ju vyživiovať, až kým sa nezamestná, a pokiaľ sa nezamestná celý život, vyživovacia povinnosť otca voči nej bude trvať celý život."

 

Aj keď syn ukončí špeciálnu strednú školu, neznamená to automaticky, že otec Vášho syna môže prestať platiť výživné.

V prípade, že by bol podaný návrh na súd na zrušenie výživného a potrebovali by ste pomôcť s vyjadrením na súd prípadne aj zastupovaním na súde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Výživné u ZŤP občana (Rodinné právo)

Prosím Vás, ja platím výživné, deti sú zverené otcovi a on tvrdí, že o mňa nemajú záujem. Výživné pravidelne platím a deti som už pol roka nevidela. Aké práva mám, keď si plním vyživovaciu povinnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné u ZŤP občana

(odpoveď odoslaná: 01.08.2018)

Dobrý deň,

právo dieťaťa na styk s oboma rodičmi je jedno z najvýznamnejších a najviac preferovaných práv v tejto oblasti. Súdy dbajú na to, aby dieťa malo pokiaľ možno rovnocenný styk s obidvoma svojimi rodičmi. Ak jeden z rodičov bezdôvodne bráni druhému rodičovi v styku, môže sa rodič domáhať na súde práva na úpravu styku. Ak styk už bol upravený a otec detí Vám aj napriek súdnemu rozhodnutiu v styku bráni, môžete sa domáhať súdneho výkonu rozhodnutia. Okrem toho do úvahy za istých okolností prichádza aj právo žiadať zmeniť rozhodnutie o zverení do osobnej starostlivosti a žiadať, aby deti boli zverené Vám. Súd však rešpektuje najlepší záujem dieťaťa, a preto nie je viazaný výlučne návrhom. Rozhodne podľa toho, čo je podľa neho najlepšie pre deti.


Trápi vás "Výživné u ZŤP občana" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné u ZŤP občana (Rodinné právo)

Dobrý večer, prosím vás, som občan so zdravotným postihnutím a pobieram invalidný dôchodok vo výške 135 eur. Z tejto sumy musím zaplatiť výživné na moje dve deti. Nie som schopná pracovať, pretože som pacientkou na psychiatrickom oddelení. Myslíte si, že by mi mohli znížiť vyživovaciu povinnosť? Finančne sa neviem sama uživiť. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné u ZŤP občana

(odpoveď odoslaná: 31.07.2018)

Dobrý deň,

deti majú právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov, pričom rodičia sú povinní prispievať na výživu dieťaťa podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov. Výživné sú povinní platiť do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Pokiaľ máte nepriaznivý zdravotný stav a finančná situácia Vám nedovoľuje prispievať na výživu v určitej výške, máte možnosť požiadať súd, aby znížil Vašu vyživovaciu povinnosť. Návrh na zmenu možno podať, keď sa zmenia pomery. Ak bolo výživné stanovené už keď ste boli v tejto situácii (boli ste uznaná za ZŤP, máte zdravotné problémy) a súd stanovil danú výšku, potom Vám s najväčšou pravdepodobnosťou súd nevyhovie. Ak by však daná výška bola stanovená za odlišných okolností, teda ešte pred týmto nepriaznivým stavom, existuje tu možnosť, že pokiaľ preukážete zmenu pomerov a neschopnosť plniť výživné v doterajšej výške, mohol by súd rozhodnúť o znížení výživného. Rozhodnutie sa však nedá predvídať, pretože súd skúma skutočný stav, a síce príjmy, možnosti, schopnosti, majetkové pomery, potreby detí a zohľadňuje pritom najlepší záujem dieťaťa. Nie je tak možné zaručiť, že výživné naozaj zníži. 


Podotázka: Výživné u ZŤP občana (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám syna, ktorý je DMO a poberá invalidný dôchodok, je mu 29 rokov. Jeho matka je zároveň jeho opatrovateľkou. Chcel by som sa opýtať, či v prípade rozvodu musím platiť výživné, keďže aj ja som poberateľom plného invalidného dôchodku. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výživné u ZŤP občana

(odpoveď odoslaná: 16.07.2018)

Dobrý deň,

nie je možné vo všeobecnosti povedať, či má rodič povinnosť platiť výživné aj v situácii, ako je tá Vaša alebo nie. Záleží to totiž na množstve okolností a na tom, ako celkovo situáciu posúdi súd. Dovoľujem si však citovať rozhodnutie Ústavného súdu ČR:

Teleológia § 85 ods. 1 Zákona o rodine (na Slovensku § 62 ods. 1 ZR) je zásadne postavená na myšlienke človeka plne zodpovedného za svoj osud. Od okamihu nadobudnutia schopnosti samé sa živiť má dieťa svoje príjmové pomery objektívne vo svojich rukách, je „strojcom svojho šťastia". Záleží spravidla len na ňom (na jeho usilovnosti a i.), v akých majetkových pomeroch bude žiť, pokiaľ v tomto ohľade nebude aktívne, negatívne dôsledky si ponesie samé. Zmyslom a účelom teda je, že pokiaľ je dieťa už objektívne schopné si samé svoje potreby uspokojovať, bolo by nespravodlivé pričítať jeho event. pasivitu v tejto sfére na ťarchu jeho rodičov v tom zmysle, že by rodičia boli povinní naďalej svoje dieťa živiť.

Objektívna nemožnosť dieťaťa živiť sa samostatne z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia vedúceho až k pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony, nemôže byť pričítaná na ťarchu tohto dieťaťa v tom zmysle, že by po priznaní sociálnych dávok už nemalo mať právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov (a že by nemalo mať právo na výživné zo strany rodiča). Takto znevýhodnené dieťa si svoje postihnutie nespôsobilo a naopak potrebuje pomoc po všetkých stránkach, aby jeho život bol čo najviac znesiteľný v rámci už tak značne obmedzených možností. Dôsledky (aj majetkové, t. j. vyživovacia povinnosť) takéhoto postihnutia dieťaťa preto musia ísť na ťarchu toho, kto (ako racionálna bytosť) dieťa na svet, dobrovoľne a pri vedomí si všetkých možných dôsledkov, priviedol, teda rodiča, pokiaľ to samozrejme jeho majetkové možnosti objektívne umožňujú (pozn. redakcie najprávo.sk: podotýkame, že podľa § 62 ods. 3 slovenského Zákona o rodine každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.)

(nález Ústavného súdu ČR zo dňa 13. marca 2013, sp. zn. I.ÚS 2306/12)

Súd bude brať do úvahy možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodiča a potreby dieťaťa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výživné u ZŤP občana (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. Mám dcéru s Downovým syndrómom, ktorá od tohto roku začala poberať invalidný dôchodok, ale ešte stále chodí do školy. Jej otcovi bolo určené výživné 100 €, ale už minulý mesiac poslal len 50 € a tento mesiac nič. Ako je to v tomto prípade s výživným? Môže sám od seba prestať platiť? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné u ZŤP občana

(odpoveď odoslaná: 01.12.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ mal otec určené výživné súdom, nemôže prestať platiť sám od seba. Musel by podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Môžete výživné vymáhať pomocou exekútora. Rovnako v zmysle ustálenej judikatúry skutočnosť, že oprávnené dieťa poberá invalidný dôchodok samo o sebe nie je dôvodom na zrušenie vyživovacej povinnosti. Práve naopak, rodičia by sa mali snažiť dieťaťu pomôcť ešte viac.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné u ZŤP občana" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.