Máte
otázku?

Zadržanie vodičského preukazu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Prešov

Otázka: Zadržanie vodičského preukazu

Ako je to s uplatnením opatrenia zadržania vodičského preukazu?

Kedy je právomociou policajta zadržať vodičský preukaz?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Významným administratívnoprávnym predpisom, ktorý priamo súvisí s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ustanovenia § 289 TZ je zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“), predovšetkým však  ustanovenie § 70 upravujúcie zadržanie vodičského preukazu a ustanovenie § 71 upravujúce osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu.

 

Podľa § 70 ZCP:

 

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, 

b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, 

c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "psychická spôsobilosť"), 

d) je vodičský preukaz neplatný

e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.

 

(2) Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu.

 

(3) Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci.

 

(4) Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.

 

(5) Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú primerane.

 

(6) Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený.

 

(7) Orgán Policajného zboru vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. b) až e) sa nevydáva.

 

(8) Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 alebo odseku 5, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.

 

(9) Ak je držiteľom zadržaného vodičského preukazu cudzinec, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu.

 

Ustanovenie § 70 ZCP okrem iného oprávňuje policajta zadržať osobe vodičský preukaz, bez ohľadu na to, či bol vydaný v SR alebo v cudzom štáte v prípade, že sa táto osoba dopustila priestupku alebo trestného činu za ktorý možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla (viď. výklad vyššie); časový úsek, na ktorý je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz je limitovaný právoplatným skončením veci. O zadržaní vodičského preukazu je policajt povinný bezodkladne vydať potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu, pričom v tomto potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu na motorovom vozidle, avšak najviac na 15 dní  a za splnenia podmienky, že takouto jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Toto povolenie platí iba na území SR. Orgán PZ povinný vydať do 15 dní odo dňa tohto zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu.

           

Podľa § 71 ZCP:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

 

(2) Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

 

(3) Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania vodičského preukazu podľa odseku 1 dopustí priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupku spáchaného nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo priestupku spáchaného porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave a nemá pri sebe finančné prostriedky na zaplatenie uloženej blokovej pokuty, vec nemožno prejednať v blokovom konaní.

 

(4) Ak páchateľ priestupku preukázateľne zaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, zadržaný vodičský preukaz sa mu bezodkladne vráti po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty dozvedel. Páchateľ priestupku je na účely prevzatia zadržaného vodičského preukazu povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu.

 

(5) Ak páchateľ priestupku nezaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, orgán Policajného zboru vydá do 30 dní od uplynutia tejto lehoty rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu a postúpi vec na výkon rozhodnutia. Zadržaný vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia.

 

(6) Orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu aj vtedy, ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane.

 

(7) Ak sa rozhodnutie o uložení pokuty vykonáva výkonom verejnoprospešných prác, orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu, ak páchateľ priestupku nevykoná verejnoprospešné práce v určenej lehote; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane.

 

(8) Orgán Policajného zboru, príslušný podľa miesta pobytu povinného, zadrží vodičský preukaz na základe doručeného exekučného príkazu. Zadržaním vodičského preukazu môže poveriť aj policajta. O zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie.

 

 

Ďalším administratívnoprávnym predpisom, ktorý je súčasne prameňom trestného práva hmotného a ktorý priamo súvisí s ustanovením § 289 TZ upravujúcim trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky je zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon upravuje o. i. niektoré osobitné povinnosti fyzických osôb a podmienky vyšetrenia na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok:

Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či budem musieť ísť na preskúšanie, keďže mi bol zadržaný vodičský preukaz na 9 mesiacov.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 12.04.2024)

Dobrý deň,

 

nakoľko ste neuviedli z akého dôvodu Vám bol zadržaný vodičský preukaz, tak § 91 zákona č. 8/2009 Z. z. o  cestnej premávke ustanovuje kedy je potrebné preskúšanie v autoškole, a to vtedy, ak Vám bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel. Ďalej ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, a ak v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky. Ak sa Vás niektorá z vyššie uvedených vecí týka orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu. Ak takéto rozhodnutie nedostanete tak preskúšanie nemusíte absolvovať.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, môjho priateľa zastavili a zadržali mu vodičský preukaz. Aké práva má?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň, v situácii, keď bol váš priateľ zastavený a zadržaný mu bol vodičský preukaz, má niekoľko práv. Po prvé, je dôležité poznamenať, že orgán môže zasiahnuť a zadržať vodičský preukaz v prípade, ak podozrieva z porušenia dopravných predpisov. Má právo byť informovaný o dôvodoch zadržania preukazu. Má tiež právo požiadať o vrátenie preukazu. Ak sa vám preukaz nevráti, je to otázka k riešeniu súdom. Taktiež má právo na právnu pomoc počas celého procesu.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, Môj vodičský preukaz bol zadržaný v Poľsku 11. 11. 2022 kvôli meraniu 0,32 mg alkoholu v dychu. Doposiaľ mi neprišlo rozhodnutie zo súdu v Poľsku. Jazdenie je moje povolanie a je to zdroj mojich príjmov, preto by som sa rád informoval, či budem môcť jazdiť v iných štátoch. V Poľsku mi bolo povedané, že zákaz jazdy sa bude vzťahovať len na územie Poľska. Ďakujem vám vopred za vašu odpoveď.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 05.03.2023)

Dobrý deň,
áno, bude to platiť iba na území Poľska. Nie iných krajín. 


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, Keď mám zadržaný vodičský preukaz na Slovensku, môžem jazdiť v Európskej únii?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 28.10.2022)

Dobrý deň,
nie. Ak je Váš VP vydaný na Slovensku a bol zadržaný na Slovensku, alebo máte uložený zákaz činnosti viesť MV na Slovensku, tento zákaz platí pre celú EÚ.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa spýtať: Môj kamarát mal zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, no počas zákazu jazdil na aute a zadržala ho polícia. Aké sú za to postihy? Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 28.06.2022)

Dobrý deň,

 

tým, že jazdil na aute počas výkonu trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidla akéhokoľvek druhu došlo k spáchaniu trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia s tým, že ak bol súčasne ešte Váš kamarát "v podmienke" tzn. ak mal uložený trest odňatia slobody podmienečne odložený, a teda zákaz činnosti sa prelínal so skúšobnou dobou, bude mu premenený aj ten pôvodne uložený trest odňatia slobody. Váš kamarát sa teda zrejme nevyhne nepodmienečnému výkonu trestu odňatia slobody. Každopádne presný záver možno spraviť jedine ak by boli k dispozícii všetky podrobnosti prípadu, inak ide len o hrubý odhad.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, 4. 2. uplynie mojmu priateľovi polovica trestu, počas ktorého mu bol zadržaný vodičský preukaz. Chcela by som sa spýtať, čo je potrebné doložiť a akú žiadosť treba podať, aby mu bol vodičský preukaz vrátený. Treba tiež vedieť, po akej dobe mu ho vrátia. Moj vodičský preukaz mám zadržaný na 8 mesiacov. Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
áno, ak mu uplynula polovica trestu zákazu činnosti, môže požiadať o vrátenie. Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti sa podáva na súde, ktorý o treste rozhodol. Treba počítať s tým, že súd bude o žiadosti rozhodovať aspoň 1,5-2 mesiace, ale stále dostane VP späť skôr, ako uplynutím trestu. 

K tomu, aby žiadosť mala všetky náležitosti a bola napísaná tak, aby jej súd vyhovel Vám odporúčam kontaktovať advokáta, ktorý Vám pomôže s napísaním žiadosti.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, môj vodičský preukaz bol zadržaný kvôli drogám. Aký je ďalší postup pre jeho vrátenie?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 02.04.2021)

Dobrý deň,

ak Vám bol uložený trest zákazu činnosti, resp. sankcia zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, môže policajt vodičský preukaz zadržať. Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde sa skutok stal. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. Potom bude prebiehať trestné stíhanie o čom vás budú orgány činné v trestnom konaní informovať.

 

Možno Vám už bol uložený aj trest zákazu činnosti z dôvodu naplnenia skutkovej podstaty trestného činu podľa § 289 Trestného zákona (ide o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky). Ak áno, po výkone polovice trestu zákazu činnosti môžete požiadať súd o podmienečné upustenie od výkonu jeho zvyšku za podmienky, že v čase výkonu trestu preukážete spôsobom svojho života, že ďalší výkon trestu už nie je potrebný. Súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu a spravidla uloží primerané obmedzenia a povinnosti. Zákon však ustanovuje aj prípady, kedy nemožno od výkonu zvyšku podmienečne upustiť.

Po uplynutí trestu môžete podať žiadosť o vrátenie vodičského preukazu na Okresné riaditeľstvo PZ. K žiadosti je potrebné priložiť rozhodnutie z ktorého je zrejmé, aký trest ste dostali a na akú dobu.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, keďže neviem, na koho sa mám obrátiť. Mal som pokutu za priestupok vo výške 200 €, ktorú som už zaplatil. Napriek tomu mi v minulom mesiaci oznámili, že mám zadržaný vodičský preukaz. Nevôbec netuším, čo mám robiť. S deťmi musíme chodiť na očkovania a podobne. V súčasnosti síce auto nemám, ale aj tak mám obavy.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 26.03.2021)

Dobrý deň,

v otázke ste však neuviedli, na základe akého priestupku Vám bola pokuta udelená a vodičský preukaz zadržaný. Budem preto vychádzať z toho, že ak  šlo o blokové konanie, pričom ste v tom čase nemali peniaze na zaplatenie pokuty na mieste, bola Vám zrejme z tohto dôvodu uložená bloková pokuta. Aj z tohto dôvodu môže byť totiž vodičský preukaz zadržaný. V prípade ak ste blokovú pokutu preukázateľne zaplatili v lehote do 15 dní odo dňa uloženia pokuty v blokovom konaní, zadržaný vodičský preukaz sa Vám musí bezodkladne vrátiť po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty dozvedel. Odporúčam Vám obrátiť sa priamo na orgán PZ so žiadosťou o vrátenie vodičského preukazu, nakoľko ste pokutu uhradili.

Rozhodne však počkajte, kým Vám bude vodičský preukaz vrátený. Ak by ste viedli motorové vozidlo v čase jeho zadržania, dopustili by ste sa priestupku, za ktorý by Vám mohol byť v priestupkovom konaní uložená pokuta od 300 € až do výšky 1 300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá od jedného roka do piatich rokov.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, ako to je v prípade, keď polícia zastaví auto, ktoré riadi vodič na podmienečnej slobode (bol mu odobraný vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu), a aj spolujazdec je rovnako na podmienečnej slobode z toho istého dôvodu. Bude v tomto prípade postihnutý aj spolujazdec? Môže mu táto situácia škodiť pri žiadosti o obnovenie vodičského oprávnenia? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 06.02.2020)

Dobrý deň, nakoľko táto osoba neviedla motorové vozidlo v čase podmienky, neporušila ju. Z toho, že sa nachádzalo vo vozidle s vodičom, ktorý mal odobratý VP, nie je možné automaticky vyvodiť porušenie podmienky. O tejto skutočnosti ani nemusela mať táto osoba vedomosť.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či a kedy mi príslušníci PZ môžu zadržať vodičský preukaz, keď by našli stopy drog vo mojich vlasoch, pričom v moči a v krvi by som nemal žiadne. Vopred ďakujem za posúdenie mojej otázky.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň,

ak ste šoférovali pod vplyvom, či už alkoholu alebo omamných látok, dopustili ste sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Keďže sa po vyšetreniach nenašli známky omamných látok v tele, máme za to, že o trestný čin nemohlo ísť. Sankciou pri priestupku, či trestnom čine spôsobenom pod vplyvom omamných látok, či v opitosti je zadržanie vodičského preukazu bežné. 

Vo Vami uvedenom prípade máme ale za to, že pri podozrení na prítomnosť omamných látok vám polícia mohla zadržať vodičský preukaz, ale určite nie na dlhší čas. Vrátenie vodičského preukazu môže polícia však podmieniť odborným lekárskym vyšetrením, či nie ste na predmetných omamných látkach závislí a podrobíte sa lekárskym vyšetreniam. Po splnení takejto podmienky by Vám vodičský preukaz mal byť vydaný.

Podľa zákona o priestupkoch, ste sa jednoznačne dopustili minimálne priestupku, keďže ste mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Ustanovenie § 22 zákona o priestupkoch uvádza: "Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto

 

a) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,

 

b) ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

 

c) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,

 

Väčšina bodov v priestupkovom zákone je vystavaná na tom, že ak má polícia, čo i len podozrenie, že ste pod vplyvom látky, tak je oprávnený vás vyzvať na podrobenie sa odborného vyšetrenia. Na základe uvedeného sme teda názoru, že by vám namiesto odobratia vodičského preukazu mali dať iba pokutu. Avšak keďže ste omamnú látku mali vo vlasoch môžu sa prípadom zaoberať dlhšie.

Významným administratívnoprávnym predpisom, ktorý priamo súvisí s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ustanovenia § 289 TZ je zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“), predovšetkým však  ustanovenie § 70 upravujúcie zadržanie vodičského preukazu a ustanovenie § 71 upravujúce osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu.

Podľa § 70 ZCP:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, 

b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, 

c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "psychická spôsobilosť"), 

d) je vodičský preukaz neplatný

e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.

(2) Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu.

(3) Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci.

(4) Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.

(5) Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú primerane.

(6) Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený.

(7) Orgán Policajného zboru vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. b) až e) sa nevydáva.

(8) Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 alebo odseku 5, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.

(9) Ak je držiteľom zadržaného vodičského preukazu cudzinec, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu.

Ustanovenie § 70 ZCP okrem iného oprávňuje policajta zadržať osobe vodičský preukaz, bez ohľadu na to, či bol vydaný v SR alebo v cudzom štáte v prípade, že sa táto osoba dopustila priestupku alebo trestného činu za ktorý možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla (viď. výklad vyššie); časový úsek, na ktorý je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz je limitovaný právoplatným skončením veci. O zadržaní vodičského preukazu je policajt povinný bezodkladne vydať potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu, pričom v tomto potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu na motorovom vozidle, avšak najviac na 15 dní  a za splnenia podmienky, že takouto jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Toto povolenie platí iba na území SR. Orgán PZ povinný vydať do 15 dní odo dňa tohto zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu.

 Ďalším administratívnoprávnym predpisom, ktorý je súčasne prameňom trestného práva hmotného a ktorý priamo súvisí s ustanovením § 289 TZ upravujúcim trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky je zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.