Zadržanie vodičského preukazu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 10. 2013

Otázka: Zadržanie vodičského preukazu

Ako je to so zadržaním vodičského preukazu? 

Kedy je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Významným administratívnoprávnym predpisom, ktorý priamo súvisí s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ustanovenia § 289 TZ je zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“), predovšetkým však  ustanovenie § 70 upravujúcie zadržanie vodičského preukazu a ustanovenie § 71 upravujúce osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu.

 

Podľa § 70 ZCP:

 

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, 

b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, 

c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "psychická spôsobilosť"), 

d) je vodičský preukaz neplatný

e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.

 

(2) Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu.

 

(3) Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci.

 

(4) Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.

 

(5) Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú primerane.

 

(6) Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený.

 

(7) Orgán Policajného zboru vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. b) až e) sa nevydáva.

 

(8) Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 alebo odseku 5, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.

 

(9) Ak je držiteľom zadržaného vodičského preukazu cudzinec, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu.

 

Ustanovenie § 70 ZCP okrem iného oprávňuje policajta zadržať osobe vodičský preukaz, bez ohľadu na to, či bol vydaný v SR alebo v cudzom štáte v prípade, že sa táto osoba dopustila priestupku alebo trestného činu za ktorý možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla (viď. výklad vyššie); časový úsek, na ktorý je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz je limitovaný právoplatným skončením veci. O zadržaní vodičského preukazu je policajt povinný bezodkladne vydať potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu, pričom v tomto potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu na motorovom vozidle, avšak najviac na 15 dní  a za splnenia podmienky, že takouto jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Toto povolenie platí iba na území SR. Orgán PZ povinný vydať do 15 dní odo dňa tohto zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu.

           

Podľa § 71 ZCP:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

 

(2) Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

 

(3) Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania vodičského preukazu podľa odseku 1 dopustí priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupku spáchaného nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo priestupku spáchaného porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave a nemá pri sebe finančné prostriedky na zaplatenie uloženej blokovej pokuty, vec nemožno prejednať v blokovom konaní.

 

(4) Ak páchateľ priestupku preukázateľne zaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, zadržaný vodičský preukaz sa mu bezodkladne vráti po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty dozvedel. Páchateľ priestupku je na účely prevzatia zadržaného vodičského preukazu povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu.

 

(5) Ak páchateľ priestupku nezaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, orgán Policajného zboru vydá do 30 dní od uplynutia tejto lehoty rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu a postúpi vec na výkon rozhodnutia. Zadržaný vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia.

 

(6) Orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu aj vtedy, ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane.

 

(7) Ak sa rozhodnutie o uložení pokuty vykonáva výkonom verejnoprospešných prác, orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu, ak páchateľ priestupku nevykoná verejnoprospešné práce v určenej lehote; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane.

 

(8) Orgán Policajného zboru, príslušný podľa miesta pobytu povinného, zadrží vodičský preukaz na základe doručeného exekučného príkazu. Zadržaním vodičského preukazu môže poveriť aj policajta. O zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie.

 

 

Ďalším administratívnoprávnym predpisom, ktorý je súčasne prameňom trestného práva hmotného a ktorý priamo súvisí s ustanovením § 289 TZ upravujúcim trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky je zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon upravuje o. i. niektoré osobitné povinnosti fyzických osôb a podmienky vyšetrenia na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok:

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň.
Chcela by som sa prosím Vás spýtať, čo sa stane v prípade, že policajti zastavia auto, ktoré riadi vodič, ktorý je v podmienke (bol mu odobratý vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu) a spolusediaci vodič je tiež v podmienke (taktiež mu bol odobratý vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu). Či bude postihovaný aj spolujazdec vodiča v tomto prípade. Môže spolujazdcovi táto situácia uškodiť pri žiadaní o vodičské oprávnenie/uškodiť pri opätovnom vydaní vodičského oprávnenia.
Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2020)

Dobrý deň, nakoľko táto osoba neviedla motorové vozidlo v čase podmienky, neporušila ju. Z toho, že sa nachádzalo vo vozidle s vodičom, ktorý mal odobratý VP, nie je možné automaticky vyvodiť porušenie podmienky. O tejto skutočnosti ani nemusela mať táto osoba vedomosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mi môžu a kedy, príslušníci PZ zadržať Vodičský preukaz, keď by mi vo vlasoch našli stopy drog, pričom v moci a v krvi by som nemal nič. Za posúdenie mojej otázky Vám vopred Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň,

ak ste šoférovali pod vplyvom, či už alkoholu alebo omamných látok, dopustili ste sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Keďže sa po vyšetreniach nenašli známky omamných látok v tele, máme za to, že o trestný čin nemohlo ísť. Sankciou pri priestupku, či trestnom čine spôsobenom pod vplyvom omamných látok, či v opitosti je zadržanie vodičského preukazu bežné. 

Vo Vami uvedenom prípade máme ale za to, že pri podozrení na prítomnosť omamných látok vám polícia mohla zadržať vodičský preukaz, ale určite nie na dlhší čas. Vrátenie vodičského preukazu môže polícia však podmieniť odborným lekárskym vyšetrením, či nie ste na predmetných omamných látkach závislí a podrobíte sa lekárskym vyšetreniam. Po splnení takejto podmienky by Vám vodičský preukaz mal byť vydaný.

Podľa zákona o priestupkoch, ste sa jednoznačne dopustili minimálne priestupku, keďže ste mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Ustanovenie § 22 zákona o priestupkoch uvádza: "Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto

 

a) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,

 

b) ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

 

c) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,

 

Väčšina bodov v priestupkovom zákone je vystavaná na tom, že ak má polícia, čo i len podozrenie, že ste pod vplyvom látky, tak je oprávnený vás vyzvať na podrobenie sa odborného vyšetrenia. Na základe uvedeného sme teda názoru, že by vám namiesto odobratia vodičského preukazu mali dať iba pokutu. Avšak keďže ste omamnú látku mali vo vlasoch môžu sa prípadom zaoberať dlhšie.

Významným administratívnoprávnym predpisom, ktorý priamo súvisí s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ustanovenia § 289 TZ je zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“), predovšetkým však  ustanovenie § 70 upravujúcie zadržanie vodičského preukazu a ustanovenie § 71 upravujúce osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu.

Podľa § 70 ZCP:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, 

b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, 

c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "psychická spôsobilosť"), 

d) je vodičský preukaz neplatný

e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.

(2) Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu.

(3) Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci.

(4) Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.

(5) Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú primerane.

(6) Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený.

(7) Orgán Policajného zboru vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. b) až e) sa nevydáva.

(8) Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 alebo odseku 5, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.

(9) Ak je držiteľom zadržaného vodičského preukazu cudzinec, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu.

Ustanovenie § 70 ZCP okrem iného oprávňuje policajta zadržať osobe vodičský preukaz, bez ohľadu na to, či bol vydaný v SR alebo v cudzom štáte v prípade, že sa táto osoba dopustila priestupku alebo trestného činu za ktorý možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla (viď. výklad vyššie); časový úsek, na ktorý je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz je limitovaný právoplatným skončením veci. O zadržaní vodičského preukazu je policajt povinný bezodkladne vydať potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu, pričom v tomto potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu na motorovom vozidle, avšak najviac na 15 dní  a za splnenia podmienky, že takouto jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Toto povolenie platí iba na území SR. Orgán PZ povinný vydať do 15 dní odo dňa tohto zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu.

 Ďalším administratívnoprávnym predpisom, ktorý je súčasne prameňom trestného práva hmotného a ktorý priamo súvisí s ustanovením § 289 TZ upravujúcim trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky je zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, šoféroval som domov z festivalu, keď ma zastavila hliadka PZ pri výstupe z areálu letiska kde sa konal festival a dala mi fúkať. Pri prvej dychovej skúške som mal 2x po sebe chybu pri meraní nakoľko som mal žuvačku, policajt ma upozornil, aby som ju vypľul a hneď na to som mal pozitívny nález 0, 13 mg. O 3 až 5 minút sa znova vrátil a dal mi fúkať po druhýkrát. Mal som 0, 15 mg, (teda to stúplo). Od polnoci som nepil dovtedy som mal pivo, takže som presvedčený, že sa jednalo o zbytkový alkohol a výsledok mohla skresliť aj žuvačka. Myslíte, že by to právne obstálo, keby na predvolanie prídem s právnikom a svedkami, ktorí boli so mnou v aute?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2018)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. d) zákona o cestnej premávke Vodič nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme; toto neplatí pre cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce a pre cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou.

Z uvedeného je zrejmé, že sa sankcionuje aj zostatkový alkohol. Vami popisované skutočnosti by však mal príslušný orgán zohľadniť pri ukladaní druhu a výšky sankcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Na základe havárie, ktorú som spáchal z nedbanlivosti / nenafúkal som, vodičský mi na mieste nebol odobratý /, spôsobil som ublíženie na zdraví a bol som odsúdený za prečin podľa § 158 T.z. Podľa § 61 ods. 1. Ods. 2, § 36 písm. j/, l/, § 38 odst. 3 T.z. S použitím § 353 ods. 2 písm. b/ Trestného poriadku trest zákazu činnosti riadiť motorové vozidla všetkého druhu. Som povinný odovzdať vodičský preukaz na Polícii? Ďakujem. H.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 98 zákona o cestnej premávke platí :

"Držiteľ vodičského preukazu je povinný /okrem iných/

odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie." 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, 1. 10. 2017 mi bol políciou zadržaný VP za alkohol, trestný rozkaz mi prišiel až 31. 7. 2018 s pokutou 1400 eur a zákazom viesť vozidlo na 24 mesiacov. Požiadať môžem o vrátenie po 12 mesiacoch po vydaní tohto rozsudku alebo odo dňa, kedy mi ho vzala polícia? Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

o podmienčené upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti môžete požiadať po polovici vykonaného trestu, pričom do tejto doby sa započítava aj čas, počas ktorého Vám bolo fakticky zakázané viesť motorové vozidlá políciou. 

Podľa § 69 ods. 1 TZ 

Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

Podľa § 69 ods. 4 a 5 TZ 

Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5.

Podľa § 61 ods. 8 TZ 

Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody; započítava sa však doba, počas ktorej bolo páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, a doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia štátneho orgánu túto činnosť vykonávať.

Ak sa na Vás nevzťahuje výnimka podľa § 69 ods. 4 a 5, potom by ste mohli požiadať o podmienečné upustenie po 01.10.2018.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať bol mi odobraný vodičský preukaz v Rakúsku namerili mi v krvi 0, 45mg/l alkoholu a prekročila som rýchlosť pokutu som zaplatila na mieste. Teraz mi prišli papiere ohľadom incidentu, no vodičák som nedostala. Treba podať nejaké vyhlásenia a ako to je potom s jazdim na mieste mi povedali, že mám zákaz jazdenia v Rakúsku na rok. Platí to aj pre SR? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa nášho zákona o cestnej premávke platí, že vodič nesmie viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu.

Odobratie vodičského preukazu na území Rakúska neznamená, že môžete jazdiť na území Slovenskej republiky.

Podľa cestného zákona Vám vzhľadom na uvedenú okolnosť, že Vám bolo odobraté vodič. oprávnenie, nemôže byť vydaný nový vodičský preukaz.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, na území Slovenskej republiky som dostal zákaz viesť motorové vozidlo (vinník nehody a ublíženie na zdraví z nedbanlivosti) zákaz bol stanovený na dobu 12 mesiacov s tým, že môžem požiadať o skrátenie trestu. Vodičské oprávnenie mám vydané v Nemecku, preto by som chcel vedieť ako je to s opätovnou platnosťou na území Slovenskej republiky, musím po uplynutí trestu žiadať o obnovenie alebo mi bude automaticky platiť nemecký vodičák ďalej aj na území Slovenská? Poznámka, vodičák za slovenský (do vypršania platnosti) meniť nechcem. Za Vašu odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.05.2018)

   

Dobrý večer, 

na Vašu otázku uvádzame odpoveď nasledovného znenia :

1./  V prípade, že Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo súdom, podľa § 69 TZ  platí :  

1) Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. 2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí. 

4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému, a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5.”

 

2./ Najskôr musíte podať na súd žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu (žiadosť podať najskôr na druhý deň po uplynutí polovice uloženého trestu) a musíte v nej preukázať súdu, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný. Je však na rozhodnutí súdu, či Vašej žiadosti vyhovie alebo nie. Až po právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu Vám bude vodičský preukaz vrátený na základe žiadosti o jeho vrátenie adresovanej na Okresné riaditeľstvo PZ, ku ktorej pripojíte aj právoplatné rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu. 

Poukazujem na judikát R 23/1985, v zmysle ktorého "Podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie sú splnené, ak odsúdený v dobe výkonu tohto trestu uložený zákaz nerešpektoval a zakázanú činnosť vykonával."  

3./ Podmienky vrátenia VP vydaného v Nemecku a zadržaného na Slovensku musíte zistiť v Nemecku. VP vydaný v Nemecku platí aj na území SR. Ak by ste chceli žiadať o vydanie VP na Slovensku, musíte splniť podmienky aké platia v SR. 

Poznamenávame, že podľa  § 70 zákona o cestnej premávke platí, že "ak zadržaný vodičský preukaz vydal cudzí štát, orgán Policajného zboru ho zašle štátu jeho vydania." , teda zrejme Váš VP je už v Nemecku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Bol mi odobratý vodičský preukaz a uložený zákaz viesť motorové vozidlo na 24 mesiacov. Mal som doma ťažko chorého otca na umelej ventilácii a bolo to súrny prípad - dusil sa, minuli sa mu spreje na dýchanie a jeho život bol v ohrození. Tak som skočil do auta a išiel som do dediny pre lekársku pomoc. Pri vracaní sa späť od lekára ma zastavila hliadka, ale to som už nešoféroval ja, ale priateľka. Tá hliadka ma však riešila, akoby som šoféroval ja. Mali na to právo?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.04.2018)

Dobrý deň. Ak Vás s priateľkou zastavila policajná hliadka, primárne by mala riešiť vodiča motorového vozidla, tzn. Vašu priateľku. Vás ako spolujazdca mohla hliadka riešiť napríklad ohľadom bezpečnostných pásov. Pri pásoch totiž platí, že každý cestujúci zodpovedá sám za seba a teda aj pokutu platí nepripútaná osoba a nie vodič.

Čo sa týka Vášho zákazu vedenia motorových vozidiel, ak ste boli v aute iba ako spolujazdec, mám za to, že v tomto smere Vás hliadka nemala dôvod nijako riešiť a ani sankcionovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, poraďte mi prosím, VP mám rok,  stala sa mi dopravná nehoda bola aj privolaná polícia vinníkom som ja  - nedal prednosť v jazde. VP mi odobrali. Je šanca, že mi vrátia späť ? Môže očakávať ?  Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2018)

 

Dobrý večer, 

na Vašu otázku na základe podaných informácií uvádzame názor našej kancelárie, ktorý je nasledovný :

 

1./ Postup polície v tom, že Vám bol zadržaný vodičský preukaz bol v súlade s ust. § 70 zákona o cestnej premávke. 

2./ Podľa ust. § 22 zákona o priestupkoch  - priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, "priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto /okrem iných/ 

písm g) poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku."

Podľa § 22 ods. 2 cit. zákona Vám môže byť uložená sankcia a to od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať. V roku 2005 som si urobil vodičák v ČR , ale v SR som nikdy držiteľom vodičského oprávnenia nebol. V roku 2009 som si vodičák vymenil za anglicky vodičák, keďže som tam pracoval. V roku 2017 mi bol na Slovensku uložený zákaz činnosti a zadržaný vodičák z UK. Trvalý pobyt mám na Slovensku. Chcem sa opýtať, či môžem opäť požiadať o vystavenie vodičáku v Čechách ak nemám v pláne jazdiť na území SR.  Bude mať český magistrát nejaké informácie o zadržaní, keď anglický vodičák bol zaslaný do Anglicka? Je to zložité viem, ale ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2018)

 

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Naša odpoveď Vás zrejme nepoteší, ale je dobré mať aj takéto informácie :

Podľa ust. § 82 zákona o provozu na pozemních komunikacích (nájdete na stránke zakonyprolidi.cz) platí :

"Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění

(1) Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která

a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,

b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,

c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,

d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,

e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,

f) není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,

g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,

h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.

(2) Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění.

(3) Podmínky podle odstavce 1 písm. b), c) a e) musí splňovat držitel řidičského oprávnění po celou dobu držení řidičského oprávnění."

 

 

Z uvedeného vyplýva, že nespĺňate podmienky na udelenie vodičského oprávnenia v Českej republike.

Chceme uviesť, že medzi štátmi existuje automatizovaný systém kontroly vydaných a zadržaných vodičských oprávnení.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk