Máte
otázku?

Zadržanie vodičského preukazu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Prešov

Otázka: Zadržanie vodičského preukazu

Ako je to so zadržaním vodičského preukazu? 

Kedy je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

Významným administratívnoprávnym predpisom, ktorý priamo súvisí s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ustanovenia § 289 TZ je zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“), predovšetkým však  ustanovenie § 70 upravujúcie zadržanie vodičského preukazu a ustanovenie § 71 upravujúce osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu.

 

Podľa § 70 ZCP:

 

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, 

b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, 

c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "psychická spôsobilosť"), 

d) je vodičský preukaz neplatný

e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.

 

(2) Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu.

 

(3) Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci.

 

(4) Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.

 

(5) Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú primerane.

 

(6) Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený.

 

(7) Orgán Policajného zboru vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. b) až e) sa nevydáva.

 

(8) Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 alebo odseku 5, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.

 

(9) Ak je držiteľom zadržaného vodičského preukazu cudzinec, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu.

 

Ustanovenie § 70 ZCP okrem iného oprávňuje policajta zadržať osobe vodičský preukaz, bez ohľadu na to, či bol vydaný v SR alebo v cudzom štáte v prípade, že sa táto osoba dopustila priestupku alebo trestného činu za ktorý možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla (viď. výklad vyššie); časový úsek, na ktorý je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz je limitovaný právoplatným skončením veci. O zadržaní vodičského preukazu je policajt povinný bezodkladne vydať potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu, pričom v tomto potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu na motorovom vozidle, avšak najviac na 15 dní  a za splnenia podmienky, že takouto jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Toto povolenie platí iba na území SR. Orgán PZ povinný vydať do 15 dní odo dňa tohto zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu.

           

Podľa § 71 ZCP:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

 

(2) Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

 

(3) Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania vodičského preukazu podľa odseku 1 dopustí priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupku spáchaného nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo priestupku spáchaného porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave a nemá pri sebe finančné prostriedky na zaplatenie uloženej blokovej pokuty, vec nemožno prejednať v blokovom konaní.

 

(4) Ak páchateľ priestupku preukázateľne zaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, zadržaný vodičský preukaz sa mu bezodkladne vráti po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty dozvedel. Páchateľ priestupku je na účely prevzatia zadržaného vodičského preukazu povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu.

 

(5) Ak páchateľ priestupku nezaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, orgán Policajného zboru vydá do 30 dní od uplynutia tejto lehoty rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu a postúpi vec na výkon rozhodnutia. Zadržaný vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia.

 

(6) Orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu aj vtedy, ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane.

 

(7) Ak sa rozhodnutie o uložení pokuty vykonáva výkonom verejnoprospešných prác, orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu, ak páchateľ priestupku nevykoná verejnoprospešné práce v určenej lehote; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane.

 

(8) Orgán Policajného zboru, príslušný podľa miesta pobytu povinného, zadrží vodičský preukaz na základe doručeného exekučného príkazu. Zadržaním vodičského preukazu môže poveriť aj policajta. O zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie.

 

 

Ďalším administratívnoprávnym predpisom, ktorý je súčasne prameňom trestného práva hmotného a ktorý priamo súvisí s ustanovením § 289 TZ upravujúcim trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky je zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon upravuje o. i. niektoré osobitné povinnosti fyzických osôb a podmienky vyšetrenia na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok:

Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, kamarát mal zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, počas zakazu jazdil na aute a zadržala ho polícia. Aké sú za to postihy. Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 28.06.2022)

Dobrý deň,

 

tým, že jazdil na aute počas výkonu trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidla akéhokoľvek druhu došlo k spáchaniu trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia s tým, že ak bol súčasne ešte Váš kamarát "v podmienke" tzn. ak mal uložený trest odňatia slobody podmienečne odložený, a teda zákaz činnosti sa prelínal so skúšobnou dobou, bude mu premenený aj ten pôvodne uložený trest odňatia slobody. Váš kamarát sa teda zrejme nevyhne nepodmienečnému výkonu trestu odňatia slobody. Každopádne presný záver možno spraviť jedine ak by boli k dispozícii všetky podrobnosti prípadu, inak ide len o hrubý odhad.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň,
Priateľovi 4. 2. Uplynie polovica trestu ako mu bol zadržaný vodičský. Chcem sa spýtať čo treba doložiť, či nejakú žiadosť a za akú dobu mu ho vrátia. Vodičák mám zadržaný na 8 mesiacov. Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
áno, ak mu uplynula polovica trestu zákazu činnosti, môže požiadať o vrátenie. Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti sa podáva na súde, ktorý o treste rozhodol. Treba počítať s tým, že súd bude o žiadosti rozhodovať aspoň 1,5-2 mesiace, ale stále dostane VP späť skôr, ako uplynutím trestu. 

K tomu, aby žiadosť mala všetky náležitosti a bola napísaná tak, aby jej súd vyhovel Vám odporúčam kontaktovať advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám pomôže s napísaním žiadosti.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, bol mi zadržaný vp za drogy. Chcela by som sa spýtať aký je ďalší postup pre vrátenie.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 02.04.2021)

Dobrý deň,

ak Vám bol uložený trest zákazu činnosti, resp. sankcia zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, môže policajt vodičský preukaz zadržať. Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde sa skutok stal. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. Potom bude prebiehať trestné stíhanie o čom vás budú orgány činné v trestnom konaní informovať.

 

Možno Vám už bol uložený aj trest zákazu činnosti z dôvodu naplnenia skutkovej podstaty trestného činu podľa § 289 Trestného zákona (ide o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky). Ak áno, po výkone polovice trestu zákazu činnosti môžete požiadať súd o podmienečné upustenie od výkonu jeho zvyšku za podmienky, že v čase výkonu trestu preukážete spôsobom svojho života, že ďalší výkon trestu už nie je potrebný. Súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu a spravidla uloží primerané obmedzenia a povinnosti. Zákon však ustanovuje aj prípady, kedy nemožno od výkonu zvyšku podmienečne upustiť.

Po uplynutí trestu môžete podať žiadosť o vrátenie vodičského preukazu na Okresné riaditeľstvo PZ. K žiadosti je potrebné priložiť rozhodnutie z ktorého je zrejmé, aký trest ste dostali a na akú dobu.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, neviem kde sa mám obrátiť. Mal som pokutu z priestupku vo výške 200e, no pokutu som vyplatil. Ale ešte minulý mesiac mi bolo povedané, že vodičák mám zadržaný. Neviem čo mám robiť. S deťmi chodíme na očkovania atď. Momentálne auto nemám, ale predsa sa obávam.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 26.03.2021)

Dobrý deň,

v otázke ste však neuviedli, na základe akého priestupku Vám bola pokuta udelená a vodičský preukaz zadržaný. Budem preto vychádzať z toho, že ak  šlo o blokové konanie, pričom ste v tom čase nemali peniaze na zaplatenie pokuty na mieste, bola Vám zrejme z tohto dôvodu uložená bloková pokuta. Aj z tohto dôvodu môže byť totiž vodičský preukaz zadržaný. V prípade ak ste blokovú pokutu preukázateľne zaplatili v lehote do 15 dní odo dňa uloženia pokuty v blokovom konaní, zadržaný vodičský preukaz sa Vám musí bezodkladne vrátiť po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty dozvedel. Odporúčam Vám obrátiť sa priamo na orgán PZ so žiadosťou o vrátenie vodičského preukazu, nakoľko ste pokutu uhradili.

Rozhodne však počkajte, kým Vám bude vodičský preukaz vrátený. Ak by ste viedli motorové vozidlo v čase jeho zadržania, dopustili by ste sa priestupku, za ktorý by Vám mohol byť v priestupkovom konaní uložená pokuta od 300 € až do výšky 1 300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá od jedného roka do piatich rokov.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň.
Chcela by som sa prosím Vás spýtať, čo sa stane v prípade, že policajti zastavia auto, ktoré riadi vodič, ktorý je v podmienke (bol mu odobratý vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu) a spolusediaci vodič je tiež v podmienke (taktiež mu bol odobratý vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu). Či bude postihovaný aj spolujazdec vodiča v tomto prípade. Môže spolujazdcovi táto situácia uškodiť pri žiadaní o vodičské oprávnenie/uškodiť pri opätovnom vydaní vodičského oprávnenia.
Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 06.02.2020)

Dobrý deň, nakoľko táto osoba neviedla motorové vozidlo v čase podmienky, neporušila ju. Z toho, že sa nachádzalo vo vozidle s vodičom, ktorý mal odobratý VP, nie je možné automaticky vyvodiť porušenie podmienky. O tejto skutočnosti ani nemusela mať táto osoba vedomosť.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mi môžu a kedy, príslušníci PZ zadržať Vodičský preukaz, keď by mi vo vlasoch našli stopy drog, pričom v moci a v krvi by som nemal nič. Za posúdenie mojej otázky Vám vopred Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň,

ak ste šoférovali pod vplyvom, či už alkoholu alebo omamných látok, dopustili ste sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Keďže sa po vyšetreniach nenašli známky omamných látok v tele, máme za to, že o trestný čin nemohlo ísť. Sankciou pri priestupku, či trestnom čine spôsobenom pod vplyvom omamných látok, či v opitosti je zadržanie vodičského preukazu bežné. 

Vo Vami uvedenom prípade máme ale za to, že pri podozrení na prítomnosť omamných látok vám polícia mohla zadržať vodičský preukaz, ale určite nie na dlhší čas. Vrátenie vodičského preukazu môže polícia však podmieniť odborným lekárskym vyšetrením, či nie ste na predmetných omamných látkach závislí a podrobíte sa lekárskym vyšetreniam. Po splnení takejto podmienky by Vám vodičský preukaz mal byť vydaný.

Podľa zákona o priestupkoch, ste sa jednoznačne dopustili minimálne priestupku, keďže ste mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Ustanovenie § 22 zákona o priestupkoch uvádza: "Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto

 

a) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,

 

b) ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

 

c) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,

 

Väčšina bodov v priestupkovom zákone je vystavaná na tom, že ak má polícia, čo i len podozrenie, že ste pod vplyvom látky, tak je oprávnený vás vyzvať na podrobenie sa odborného vyšetrenia. Na základe uvedeného sme teda názoru, že by vám namiesto odobratia vodičského preukazu mali dať iba pokutu. Avšak keďže ste omamnú látku mali vo vlasoch môžu sa prípadom zaoberať dlhšie.

Významným administratívnoprávnym predpisom, ktorý priamo súvisí s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ustanovenia § 289 TZ je zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“), predovšetkým však  ustanovenie § 70 upravujúcie zadržanie vodičského preukazu a ustanovenie § 71 upravujúce osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu.

Podľa § 70 ZCP:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, 

b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, 

c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "psychická spôsobilosť"), 

d) je vodičský preukaz neplatný

e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.

(2) Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu.

(3) Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci.

(4) Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.

(5) Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú primerane.

(6) Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený.

(7) Orgán Policajného zboru vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. b) až e) sa nevydáva.

(8) Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 alebo odseku 5, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.

(9) Ak je držiteľom zadržaného vodičského preukazu cudzinec, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu.

Ustanovenie § 70 ZCP okrem iného oprávňuje policajta zadržať osobe vodičský preukaz, bez ohľadu na to, či bol vydaný v SR alebo v cudzom štáte v prípade, že sa táto osoba dopustila priestupku alebo trestného činu za ktorý možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla (viď. výklad vyššie); časový úsek, na ktorý je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz je limitovaný právoplatným skončením veci. O zadržaní vodičského preukazu je policajt povinný bezodkladne vydať potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu, pričom v tomto potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu na motorovom vozidle, avšak najviac na 15 dní  a za splnenia podmienky, že takouto jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Toto povolenie platí iba na území SR. Orgán PZ povinný vydať do 15 dní odo dňa tohto zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu.

 Ďalším administratívnoprávnym predpisom, ktorý je súčasne prameňom trestného práva hmotného a ktorý priamo súvisí s ustanovením § 289 TZ upravujúcim trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky je zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, šoféroval som domov z festivalu, keď ma zastavila hliadka PZ pri výstupe z areálu letiska kde sa konal festival a dala mi fúkať. Pri prvej dychovej skúške som mal 2x po sebe chybu pri meraní nakoľko som mal žuvačku, policajt ma upozornil, aby som ju vypľul a hneď na to som mal pozitívny nález 0, 13 mg. O 3 až 5 minút sa znova vrátil a dal mi fúkať po druhýkrát. Mal som 0, 15 mg, (teda to stúplo). Od polnoci som nepil dovtedy som mal pivo, takže som presvedčený, že sa jednalo o zbytkový alkohol a výsledok mohla skresliť aj žuvačka. Myslíte, že by to právne obstálo, keby na predvolanie prídem s právnikom a svedkami, ktorí boli so mnou v aute?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 16.08.2018)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. d) zákona o cestnej premávke Vodič nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme; toto neplatí pre cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce a pre cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou.

Z uvedeného je zrejmé, že sa sankcionuje aj zostatkový alkohol. Vami popisované skutočnosti by však mal príslušný orgán zohľadniť pri ukladaní druhu a výšky sankcie.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Na základe havárie, ktorú som spáchal z nedbanlivosti / nenafúkal som, vodičský mi na mieste nebol odobratý /, spôsobil som ublíženie na zdraví a bol som odsúdený za prečin podľa § 158 T.z. Podľa § 61 ods. 1. Ods. 2, § 36 písm. j/, l/, § 38 odst. 3 T.z. S použitím § 353 ods. 2 písm. b/ Trestného poriadku trest zákazu činnosti riadiť motorové vozidla všetkého druhu. Som povinný odovzdať vodičský preukaz na Polícii? Ďakujem. H.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 98 zákona o cestnej premávke platí :

"Držiteľ vodičského preukazu je povinný /okrem iných/

odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie." 

 

 


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, 1. 10. 2017 mi bol políciou zadržaný VP za alkohol, trestný rozkaz mi prišiel až 31. 7. 2018 s pokutou 1400 eur a zákazom viesť vozidlo na 24 mesiacov. Požiadať môžem o vrátenie po 12 mesiacoch po vydaní tohto rozsudku alebo odo dňa, kedy mi ho vzala polícia? Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

o podmienčené upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti môžete požiadať po polovici vykonaného trestu, pričom do tejto doby sa započítava aj čas, počas ktorého Vám bolo fakticky zakázané viesť motorové vozidlá políciou. 

Podľa § 69 ods. 1 TZ 

Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

Podľa § 69 ods. 4 a 5 TZ 

Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5.

Podľa § 61 ods. 8 TZ 

Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody; započítava sa však doba, počas ktorej bolo páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, a doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia štátneho orgánu túto činnosť vykonávať.

Ak sa na Vás nevzťahuje výnimka podľa § 69 ods. 4 a 5, potom by ste mohli požiadať o podmienečné upustenie po 01.10.2018.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať bol mi odobraný vodičský preukaz v Rakúsku namerili mi v krvi 0, 45mg/l alkoholu a prekročila som rýchlosť pokutu som zaplatila na mieste. Teraz mi prišli papiere ohľadom incidentu, no vodičák som nedostala. Treba podať nejaké vyhlásenia a ako to je potom s jazdim na mieste mi povedali, že mám zákaz jazdenia v Rakúsku na rok. Platí to aj pre SR? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 17.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa nášho zákona o cestnej premávke platí, že vodič nesmie viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu.

Odobratie vodičského preukazu na území Rakúska neznamená, že môžete jazdiť na území Slovenskej republiky.

Podľa cestného zákona Vám vzhľadom na uvedenú okolnosť, že Vám bolo odobraté vodič. oprávnenie, nemôže byť vydaný nový vodičský preukaz.

 


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, na území Slovenskej republiky som dostal zákaz viesť motorové vozidlo (vinník nehody a ublíženie na zdraví z nedbanlivosti) zákaz bol stanovený na dobu 12 mesiacov s tým, že môžem požiadať o skrátenie trestu. Vodičské oprávnenie mám vydané v Nemecku, preto by som chcel vedieť ako je to s opätovnou platnosťou na území Slovenskej republiky, musím po uplynutí trestu žiadať o obnovenie alebo mi bude automaticky platiť nemecký vodičák ďalej aj na území Slovenská? Poznámka, vodičák za slovenský (do vypršania platnosti) meniť nechcem. Za Vašu odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 17.05.2018)

   

Dobrý večer, 

na Vašu otázku uvádzame odpoveď nasledovného znenia :

1./  V prípade, že Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo súdom, podľa § 69 TZ  platí :  

1) Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. 2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí. 

4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému, a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5.”

 

2./ Najskôr musíte podať na súd žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu (žiadosť podať najskôr na druhý deň po uplynutí polovice uloženého trestu) a musíte v nej preukázať súdu, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný. Je však na rozhodnutí súdu, či Vašej žiadosti vyhovie alebo nie. Až po právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu Vám bude vodičský preukaz vrátený na základe žiadosti o jeho vrátenie adresovanej na Okresné riaditeľstvo PZ, ku ktorej pripojíte aj právoplatné rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu. 

Poukazujem na judikát R 23/1985, v zmysle ktorého "Podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie sú splnené, ak odsúdený v dobe výkonu tohto trestu uložený zákaz nerešpektoval a zakázanú činnosť vykonával."  

3./ Podmienky vrátenia VP vydaného v Nemecku a zadržaného na Slovensku musíte zistiť v Nemecku. VP vydaný v Nemecku platí aj na území SR. Ak by ste chceli žiadať o vydanie VP na Slovensku, musíte splniť podmienky aké platia v SR. 

Poznamenávame, že podľa  § 70 zákona o cestnej premávke platí, že "ak zadržaný vodičský preukaz vydal cudzí štát, orgán Policajného zboru ho zašle štátu jeho vydania." , teda zrejme Váš VP je už v Nemecku.

 


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Bol mi odobratý vodičský preukaz a uložený zákaz viesť motorové vozidlo na 24 mesiacov. Mal som doma ťažko chorého otca na umelej ventilácii a bolo to súrny prípad - dusil sa, minuli sa mu spreje na dýchanie a jeho život bol v ohrození. Tak som skočil do auta a išiel som do dediny pre lekársku pomoc. Pri vracaní sa späť od lekára ma zastavila hliadka, ale to som už nešoféroval ja, ale priateľka. Tá hliadka ma však riešila, akoby som šoféroval ja. Mali na to právo?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 27.04.2018)

Dobrý deň. Ak Vás s priateľkou zastavila policajná hliadka, primárne by mala riešiť vodiča motorového vozidla, tzn. Vašu priateľku. Vás ako spolujazdca mohla hliadka riešiť napríklad ohľadom bezpečnostných pásov. Pri pásoch totiž platí, že každý cestujúci zodpovedá sám za seba a teda aj pokutu platí nepripútaná osoba a nie vodič.

Čo sa týka Vášho zákazu vedenia motorových vozidiel, ak ste boli v aute iba ako spolujazdec, mám za to, že v tomto smere Vás hliadka nemala dôvod nijako riešiť a ani sankcionovať.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, dobrý deň. Mala som dopravnú nehodu, za ktorú som bola trestným rozkazom odsúdená na 12 mesiacov bez VP. Trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť 14.12.2017, ale výzva na odovzdanie VP mi prišla až o dva mesiace neskôr. Dňa 12.2.2018 som ho odovzdala na dopravnom inšpektoráte. Chcem sa spýtať, odkedy plynie 12 mesačná lehota? Od nadobudnutia právoplatnosti trestného rozkazu alebo odo dňa zadržania VP? Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 27.03.2018)

Dobrý deň. Vychádzajúc z Vami opísanej situácie som toho názoru, že výkon trestu zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel akéhokoľvek druhu začína právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým Vám bol tento trest uložený.

Mám za to, že aj keď ste fyzicky odovzdali vodičský preukaz neskôr, už právoplatnosť rozhodnutia o uložení trestu ste nemohli viesť motorové vozidlá, pretože v opačnom prípade by ste porušili tento trest a dopustili sa tak trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa ustanovenia § 348 Trestného zákona.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať. V roku 2005 som si urobil vodičák v ČR , ale v SR som nikdy držiteľom vodičského oprávnenia nebol. V roku 2009 som si vodičák vymenil za anglicky vodičák, keďže som tam pracoval. V roku 2017 mi bol na Slovensku uložený zákaz činnosti a zadržaný vodičák z UK. Trvalý pobyt mám na Slovensku. Chcem sa opýtať, či môžem opäť požiadať o vystavenie vodičáku v Čechách ak nemám v pláne jazdiť na území SR.  Bude mať český magistrát nejaké informácie o zadržaní, keď anglický vodičák bol zaslaný do Anglicka? Je to zložité viem, ale ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 26.03.2018)

 

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Naša odpoveď Vás zrejme nepoteší, ale je dobré mať aj takéto informácie :

Podľa ust. § 82 zákona o provozu na pozemních komunikacích (nájdete na stránke zakonyprolidi.cz) platí :

"Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění

(1) Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která

a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,

b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,

c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,

d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,

e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,

f) není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,

g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,

h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.

(2) Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění.

(3) Podmínky podle odstavce 1 písm. b), c) a e) musí splňovat držitel řidičského oprávnění po celou dobu držení řidičského oprávnění."

 

 

Z uvedeného vyplýva, že nespĺňate podmienky na udelenie vodičského oprávnenia v Českej republike.

Chceme uviesť, že medzi štátmi existuje automatizovaný systém kontroly vydaných a zadržaných vodičských oprávnení.

 

 

 


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, poraďte mi prosím, VP mám rok,  stala sa mi dopravná nehoda bola aj privolaná polícia vinníkom som ja  - nedal prednosť v jazde. VP mi odobrali. Je šanca, že mi vrátia späť ? Môže očakávať ?  Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 24.03.2018)

 

Dobrý večer, 

na Vašu otázku na základe podaných informácií uvádzame názor našej kancelárie, ktorý je nasledovný :

 

1./ Postup polície v tom, že Vám bol zadržaný vodičský preukaz bol v súlade s ust. § 70 zákona o cestnej premávke. 

2./ Podľa ust. § 22 zákona o priestupkoch  - priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, "priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto /okrem iných/ 

písm g) poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku."

Podľa § 22 ods. 2 cit. zákona Vám môže byť uložená sankcia a to od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Chcem sa spýtať zadržali mi vodičský preukaz v Bratislave lebo som nafúkal 0.24 a chcem sa spýtať za koľko dní ma pozve môj dopravný inšpektorát na prejednanie priestupku.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 17.11.2017)

Dobrý deň, závisí to od konkrétneho policajta. Obyčajne to trvá niekoľko týždňov, niekedy aj mesiacov. 


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, Bol my odobratí VP 2x po sebe v priebehu 5 rokov za tu istú vec - teda alkohol. Trest už skončil, pokuta samozrejme vyplatená no vodičák my už nevrátia. Nebol zadržaní ale odobratí. Chcem sa opýtať, či je možné urobiť len preskúšanie v autoškole alebo potrebujem ho urobiť odznova v plnom trvaní kurzu ako prvý krát? Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 23.10.2017)

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Podľa ust. zákona o cestnej premávke platí :

§ 92 odst. 3 : Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla 

písm. b) : v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.

 

2./  V uvedených prípadoch, teda aj vo Vašom, následne platí, že vodičské oprávnenie odobraté podľa vyššie uvedeného ustanovenia možno vrátiť až po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa zákona o autoškolách a preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, preskúmaní psychickej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom a podrobení sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.

Ust. § 79 ods. 2 : 

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

a) predpisov o cestnej premávke,

b) náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T,

c) vedenia motorových vozidiel.

 

 

 


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň. Bol mi odobraný vodičský preukaz na území Talianska po dopravnej nehode zapríčinenej druhou osobou. Zranený nebol nikto len majetkové škody. Polícia nerobila nikomu dychové skúšky na prítomnosť alkoholu, len v nemocnici urobili krvné testy. V mojom prípade v krvi našli zvyšky alkoholu z predošlého večera. Mám svedkov, ktorí budú svedčiť počas procesu, že počas vedenia motorového vozidla som v žiadnom prípade nebola pod vplyvom alkoholu. Chcem sa opýtať ako postupovať v takomto prípade, a či ja osobne mám kontaktovať našu políciu. V Taliansku mi situáciu pomáha riešiť právny poradca, ktorý však má znalosť len talianskeho práva. Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 13.08.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vás prípad, tak tento sa bude riešiť iba na území Talianska. Slovenský právny poriadok sa v tomto prípade neuplatní. Našu políciu nemusíte kontaktovať. 

Advokát v Taliansku by Vám mal povedať všetko, vrátane toho, čo Vám hrozí a ako máte postupovať. 

Nebudem Vám písať, ako by to bolo, keď by sa to stalo na Slovensku, pretože slovenské predpisy môžu byť úplne iné.

 

 


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, dna 19. 7. 2017 mi bolo doručené poštou oznámenie o zadržaní vodičské preukazu dopravnym inšpektorátom. Vodičák mám odniesť do 15 dni na daní útvar. Chcel by som sa spýtať, či by sa nedal dany termín posunúť o pár dni, a či vodičák je ešte platný.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 98 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z., držiteľ vodičského preukazu je okrem iného povinný 

c) odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz a medzinárodný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,

d) odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,

e) odovzdať orgánu Policajného zboru vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa jeho zadržania v prípade, že vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní.

V týchto prípadoch je lehota na odovzdanie vodičského preukazu 7 dní a nie je možné ju predlžiť. 

Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo. Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, zrušili mi zákaz činnosti viesť motorové vozidlo. Chcem sa opýtať, za aký čas mi príde rozhodnutie domov a za aký čas mi vráti polícia vodičsky preukaz od podania žiadosti na dopravnej polícii? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, vo svojom príspevku neuvádzate, ktorý štátny orgán Vám "zrušil" zákaz a ani bližšie neuvádzate, o aké rozhodnutie šlo. Spravidla však platí, že policajný orgán je povinný Vám vrátiť zadržaný vodičský preukaz bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, na základe ktorého máte oprávnenie na vedenie motorového vozidla. V závislosti od druhu rozhodnutia, ktoré bližšie nekonkretizujete, však môže policajný orgán vydanie vodičského preukazu podmieňovať splnením určitých povinností z Vašej strany.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň. Mám odobratý vodičský preukaz na všetky skupiny. Chcem požiadať o jeho vrátenie. Môžem požiadať o vrátenie iba na skupinu pre osobné vozidlá?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 07.07.2017)

Dobrý deň. Na základe výkladu ustanovení § 91 ods. 6 a 7 v spojení s § 93 zákona o cestnej premávke sa domnievam, že nie je možné požiadať iba o vrátenie vodičského oprávnenia pre osobné motorové vozidlá, hoci osoba, ktorej bol uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, mala vodičské oprávnenie pre všetky skupiny vozidiel.

Mám za to, že takáto osoba by mala najskôr požiadať o vrátenie vodičského oprávnenia, ktoré mala vydané pre všetky skupiny, podrobiť sa príslušnému preskúšaniu a až následne sa môže vzdať vodičského oprávnenia pre určité skupiny vozidiel.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ak mi bol zadržaný vodičský preukaz v auguste 2016 za alkohol v krvi. Bol mi uložený trest zákazu činnosti viesť motorového vozidla na dobu 18 mesiacov absolvoval som psychyatra tak isto psychológa a jeho poradenstvo. Dna 12 mája som podal o upustenie polovicu trestu zákazu činnosti. Chcel by som sa Vás opýtať koľko dni je lehota na odpoveď od súdu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 30.05.2017)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 437 ods. 4 v spojení s § 415 ods. 3 Trestného poriadku by mal príslušný súd rozhodnúť do 60 dní odo dňa doručenia návrhu. V praxi sa však často stáva, že uvedená lehota nebýva zo strany súdu dodržaná. V extrémnych prípadoch sa už stalo, že súd o návrhu rozhodoval až po úplnom uplynutí trestu.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň! Mám zadržaný vodičský preukaz za alkohol. Nafúkal som 0,24 mg/l. Chcem sa spýtať ako ďalej? Mám ísť na políciu alebo mi oni pošlú nejaký list? Za odpoveď Vám vopred ďakujem!

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň. Ak ste nafúkali 0,24 mg/l, v prepočte by malo ísť o 0,5 promile. Nemali by ste byť teda prejednaný za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, nakoľko tento trestný čin prichádza do úvahy ak osoba nafúka aspoň 1 promile.
Zrejme teda budete prejednaný v rámci priestupkového konania. Príslušný správy orgán Vás bude o priebehu a výsledku priestupkového konania informovať. Za daných okolností je potrebné počítať s uložením sankcie zákazu činnosti viesť motorové vozidlá po určitú dobu.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať odkedy mi platí zákaz, ktorý som dostal spolu s pokutou minulý rok v lete. Či platí od dňa kedy ma chytil policajt alebo odkedy som bol predvolaný na okresné alebo odkedy som zaplatil pokutu. Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň,

v priestupkovom práve je všeobecným pravidlom, že trest zákazu činnosti plynie odo dňa, kedy rozhodnutie, ktorým Vám bol takýto trest uložený, nadobudlo právoplatnosť. Právoplatnosť daného rozhodnutia sa zisťuje na orgáne, ktorý ho vydal.

Avšak, určitú výnimku predstavuje situácia, keď páchateľ na základe opatrenia orgánu štátnej správy vykonaného v súvislosti s prejednávaným priestupkom nesmel už túto činnosť vykonávať ešte pred právoplatnosťou rozhodnutia o uložení trestu zákazu činnosti - v takomto prípade sa totiž do času zákazu činnosti započítava aj tento čas.

Teda, ak Vám napríklad zadržali vodičský preukaz ešte pred skončením konania o Vašom priestupku, do času zákazu činnosti sa započítava aj ten čas, od kedy Vám bol vodičský preukaz zadržaný.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň. Zadržali mi vodičský preukaz za zbytkovy alkohol. Chcem sa spýtať. Už som bol u psychiatra a teraz čakám rozhodnutie o posúdenie od psychológa. Ako dlho asi môže trvať, kým mi to príde, keď v rozhodnutí bolo napísané, že orgán rozhodne bezodkladne o tomto posudku. Už je to 10 dni od odoslania výsledkov vyšetrenia u psychiatra, ale zatiaľ mi nič nedošlo. Nikde som nenašiel čo to značí v ich ponímaní bezodkladne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň, štandardne sa stretávame s tým, že to trvá aj 30 dní.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, môže byť vodičský preukaz zadržaný osobe dodatočne po spáchaní činu, za ktorý možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, tzn. nie na mieste? Skutkové okolností: Vodič kamióna - občan iného štátu EU nerešpektoval Stoj, daj prednosť v jazde a Zákaz odbočenia vľavo, v bezprostrednom dôsledku čoho usmrtil iného vodiča motocyklu - občana Slovenska, v súvislosti s čím bolo tomuto občanovi iného štátu EU vznesené obvinenie za prečin usmrtenia; na mieste dopravnej nehody však vodičovi kamióna nebolo zadržané vodičské oprávnenie, hoci podľa mňa skutkové okolností dostatočne odôvodňovali jeho zadržanie. Je možné v takomto prípade slovenským OČTK zadržať vodičský preukaz dodatočne? Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 23.02.2017)

Dobrý deň, skutok sa stal v inej krajine ako na slovensku tento skutok prejednávajú orgány činné v trestnom konaní konkrétneho štátu. Slovenské orgány nie sú oprávnené rozhodovať v tejto veci, a preto nemôžu ani rozhodnúť o zadržaní vodičského preukazu.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, dňa 19.1.2017 mi bol odobraný vodičský preukaz údajne za prejazd na červenú, bez riadneho preukázania viny, bez moznosti pokuty... Tvrdili, že som prešla na červenú, ja som tvrdila, že nie a viac sa so mnou nebavili, podpísala som tlačivo, ktoré ostalo im a druhé bolo potvrdenie, ktoré mám ja aj oni, na tom potvrdení je moje meno, číslo môjho vodičského preukazu, oprávnenia, môj podpis a čas a deň do kedy som mohla motorové vozidlo viesť, t.j. do 24.00 toho isteho dňa, žiadne iné informácie som nedostala. je to 10 dní a ja vlastne neviem, čo mám robiť... je to môj ,,prvý priestupok,, :( Prosím vás týmto o radu, ďakujem

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 29.01.2017)

Dobrý deň, bez vodičského preukazu nemôžete viesť motorové vozidlo. Počkajte na rozhodnutie polície, proti ktorému sa môžte brániť opravným prostriedkom. Tiež môžete kontaktovať políciu, ale ak majú Vašu správnu adresu, nič neurýchlite.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, prosím o vysvetlenie: "policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz.... ak možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti..." Pokiaľ nesúhlasím s blokovým konaním a žiadam prešetrenie v správnom konaní, môže mi aj tak zadržať vodičské oprávnenie? Ja osobne sa domnievam, že "možno uložiť trest" až po rozhodnutí v správnom konaní a teda nemôže zadržať VP, len na základe svojho podozrenia zo spáchania priestupku. V praxi ale bežne policajti argumentujú, že ak nesúhlasím s blokovým konaním a zaplatením pokuty, tak odoberú VP. Je toto konanie z ich strany v súlade so zákonom?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, odobrať vodičské oprávnenie Vám policajti nemôžu vždy. Odporúčame pozrieť v zákone, kedy presne je možné uložiť trest zákazu činnosti (pri ktorých priestupkoch) a potom budete vedieť, keď Vás policajt zastaví, že či Vám môže alebo nemôže zadržať vodičský preukaz. 

Okrem hlavných dôvodov, kedy Vám môže zadržať vodičský preukaz, je to aj v prípade ak by šlo o blokove konanie a páchateľ priestupku nemá peniaze na zaplatenie pokuty na mieste.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobry den. Sudom mi bol ulozeny trest zakazu viest motorove vozidla na dlzku 2 roky... po polke trestu som poziadal o podmienecne upustenie od zvysku trestu. Problem nastal, ze som ten trest porusil a dopustil sa marenia uradneho rozhodnutia a dostal zakaz na dalsie 2 roky. V marci 2017 mi konci prvy trest zakazu viest vozidla. No v juni 2017 mi ubehne polovica druheho trestu viest motorove vozidla. Moja otazka znie ci vobec a ak tak kedy mozem teoreticky dostat vodicak naspäť? Za odpoved dakujem

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste dostali ďalší zákaz činnosti, tak ten druhý trest Vám zacne plynúť po uplynutí prvého trestu. Po uplynutí polovice druhého trestu môžete požiadať o podmienečné upustenie od zvyšku trestu. Nakoľko ide druhý rovnaký trest, potom Vám nemusia súhlasiť s podmienečným upustením od zvyšku trestu.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý večer prajem. Okolo polnoci som chcel ísť umyť vozidlo na na ručnü umyvárku na Prievozkej ulici vedľa Mc Donaldu. Pri vjazde do umývacieho boxu sa vozidlo stalo neovládateľným, nakoľko celá príjazdová cesta bola zľadovatelá, a narazil som predkom vozidla do konštrukcie strechy umyvárky. Viditeľne bola poškodená kapota, a nárazník vozidla, a nebol som si istý výškou škody, tak som zavolal policajtov. Po ich príchode som zostal ako obarený ich správaním sa, ale to je momentálne vedľajšie. Výsledkom bolo, že mi bol zadržaný vodičský preukaz. Odmietol som podpísať potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu s odôvodnením, že pri sebe nemám okuliare na čitanie. Podľa môjho názoru, som nebol vinný, nakoľko vlastník, resp.prevádzkovateľ autoumyvárne neposypal prístupové cesty, ani umývacie boxy. Podotýkam, že v tú noc boli cesty suché. Príjazdové a výjazdové cesty a boxy boli zľadovatelé od vody pri umývaní vozidiel. Podotýkam, pri jedinom vjazde do areálu Mc Donalds a autoumyvárne je tabuľa s oznamom " súkromný pozemok" Bol postup policajtov v poriadku? Ďakujem za odpoveď, so želaním vsetkého dobrého v Novom roku.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 01.01.2017)

Dobrý deň, nepotešíme Vás, zákon myslí aj na prípady, ako je ten Váš. V prvom rade, ak šlo o súkromný pozemok a ten bol pripojený k ceste (nie je rozhodujúce kto je vlastníkom), potom je potrebné aj tu dodržiavať predpisy cestnej premávky, inak hrozí pokuta.

Urobili ste správne, že ste zavolali políciu, ak by ste odišli, bolo by to oveľa horšie. Ak by bola škoda nižšia ak 1,5 násobok väčšej škody podľa trestného zákona, potom by nešlo o dopravnú nehodu ale len o škodovú udalosť. Ak by ste sa vedeli dohodnúť a majiteľom autoumyvárne že by bola škoda nižšia, dalo by sa to vyriešiť pomerne jednoducho.

Podľa zákona platí, že ste mali zabezpečiť vozidlo proti takejto situácii. Dokonca zákon myslí aj na to, že máte zodpovednosť aj vtedy, ak sa to dalo predpokladať. Ak boli teploty pod nulou a išlo o autoumyváreň, kde sa používa voda na čistenie, potom sa dalo predpokladať, že to môže namŕzať.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň chcem sa spýtať na zadržaný vodičský preukaz.ktorý mi bol zadržaný 18.5.2016. bol som zastavený policajnou hliadkou, ktorá má požiadala o podrobenie sa na detekciu omamných látok. Čo som uposlúchol a bol predvedený do NsP. Antolská bratislava. Na orientačnom teste z moču mi bol nájdený zostatok THC, o ktorom som hliadku informoval, že som pred jazdou nepožil žiadnu omamnu látku ale 4dni pred jazdou.. na požiadanie mi bola privolaná MUDr. doktorka ktorá jasne vylúčila intoxikaciu psychoaktívnou látkou.. citujem: pacient má vedomie lucidne, kontakt nadviazatelny, odpovede adekvátne bez bludov. Myslenie korektne, primeraného tempa bez sucidialnych myšlienok a tendencií. Poruchy vnímania nezachytene bez psychotickej alternacie stavu. ODPORUČENIE: Pacient nejaký klinické známky intoxikacie psychoaktívnou látkou.. od toho momentu som už absolvoval políciou nariadene vyšetrenie u špecialistu so špecializáciov obore psychiatria, ktorý vylúčil závislosť od inej navykovej látky. Ďalej mi bolo doručené, aby som ďalej podstúpil odborne poradenstvo u psychológa. Ktoré som úspešne absolvoval od 25.8.2016. Od toho dňa až dodnes ma polícia ďalej neinformuje o stave veci. ďalej chcem pripomenúť, ze mi nebola uložená žiadna pokuta a od začiatku prípadu mi nebolo oznámené na koľko mi je vodičské oprávnenie zadržane. tak ani po všetkom absolvovaní, ktoré som si povinné splnil dňom 25.8.2016 mi do dnešného dňa 7.12.2016 není jasny trest, za ktorý mi vodičský preukaz zadržali. Čo mám robiť a aké mám možnosti ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 14.12.2016)

Dobrý deň, ak nemáte rozhodnutie, potom Vám nemôžu zadržiavať vodičský preukaz. Požiadajte písomne doporučeným listom príslušné oddelenie, aby Vás informovali o Vašom vodičskom preukaze a vydali Vám ho.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Ešte sa chcem opýtať ak by tento VP neodovzdal na slovensku, mohol by jazdiť naň v iných štátoch. Ďakujem pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 14.12.2016)

Dobrý deň, zákaz činnosti viesť motorové vozidlo v SR sa vzťahuje iba na územie SR. Systémy nie sú zatiaľ prepojené. Takže ak by ho chytili s VP v zahraničí, nevedeli by, že má zákaz činnosti.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň.Chcem Vás ešte poprosiť ,ak priatelovi bol odobratý VP slovenským súdom a jazdí v zahraniči,dopúšťa sa trestného činu marenia súdneho rozhodnutia? Ďakujem

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 05.12.2016)

Dobrý deň,

podľa § 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon sa podľa Trestného zákona (ktorý okrem iného ustanovuje aj trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia) posudzuje aj trestnosť činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky spáchal občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý ma na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Ak preto občan Slovenskej republiky svojím konaním napĺňa znaky skutkovej podstaty ktoréhokoľvek trestného činu ustanoveného Trestným zákonom, môže byť za toto konanie stíhaný.

Trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia sa dopustí podľa § 348 ods. 1 písm. d) Trestného zákona okrem iného aj ten, kto marí výkon rozhodnutia súdu tým, že vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu o zákaze činnosti.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že ak občan Slovenskej republiky, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti vykonáva túto činnosť v zahraničí, dopúšťa sa konania, ktoré napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu a môže byť zaň odstíhaný podľa slovenských trestnoprávnych predpisov.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň.Priatelovi bol súdom odobratý VP.Pred odobratim si však vybavil medzinárodný VP.Môže tento VP použivať v zahraniči respektive môže jazdiť v iných štatoch?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň,

v prípade medzinárodných vodičských preukazov vydaných podľa Ženevského dohovoru ako aj Viedenského dohovoru platí, že medzinárodný vodičský preukaz je neplatný, ak držiteľ prestal byť držiteľom vodičského preukazu.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že Vášho priateľa neoprávňuje medzinárodný vodičský preukaz viesť motorové vozidlo ani v iných štátoch, keďže tým, že prestal byť držiteľom vodičského preukazu, sa stal aj jeho medzinárodný vodičský preukaz neplatným.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobry den, chcem sa spytat ci mozem poziadat o skratenie trestu - zadrzany vodicak za marihuanu. Absolvoval som uz psychiatra aj psychologa. Dostal som 25 mesiacov a uz mam 7 mesiacov z trestu dole. Bol som aj na testoch a su negatívne a chcel by som uz naspäť vodicky preukaz, nakolko ked mi ho zadrzali, bol som vodic z povolania a tazko si momentalne hladam pracu. Chcel by som uz naspäť vodicak a znovu začať pracovat, dakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 27.10.2016)

Dobrý deň. Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je možné až po výkone polovice trestu zákazu činnosti. Súd môže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku tohto trestu, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. Relevantná právna úprava je obsiahnutá najmä v § 69 a § 70 Trestného zákona.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobri den, chcel by som sa spytat dostal som pokutu 50 EUR za to ze som nemal pri sebe bielu kartu od poistovne a reflexnu vestu, nemal som na zaplatenie pokuty a z Toho dovodu mi zadrzali vodicky preukaz a mohol som pokracovat v jazde mal som 14 dni na uhradu, pricom som v danom termine pokutu neuhradil lebom som nemal peniaze. Chcel som to zaplatit neskor po lehote v case ked mi prisla vyplat. Na tu smolu ma zastavili policajti a oznamili, ze som sa dopustil trestneho cinu. Co mam ocakavat , odoberu mi v preukaz na dlhsiu dobu

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, Vy ste v podstate jazdili po tom, ako Vám bol vodičský preukaz odobratý. Určite môžete očakávať zákaz činnosti na dlhšiu dobu (min. 1 rok) a trest. V najlepšom prípade je možné zastaviť trestné stíhanie už v prípravnom konaní - to je najvýhodnejšie pre Vás.


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobry den. Mame otca, ktory podla naseho nazoru nie je schopny riadit auto. Jeho pozornost je velmi zla a ohrozuje nie len seba ale aj ostatnych clenov premavky. Pred par rokmi utrpel mozgovu porazku a je cukrovkar. Chcela by som sa opytat ci je mozne, aby lekar vydal prikaz na odobratie vodicskeho preukazu alebo v pripade, ze by sme na policii nahlasili nase obavy mozu s tym nieco robit? Dakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, ak máte takéto obavy, potom to určite nahláste na polícii a polícia to prešetrí. Ohrozuje nielen seba ale najmä ostatných vodičov a chodcov.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

dobrý deň,chcem sa spýtať, či policajti postupovali správne, ak dali fúkať vodičovi, ktorý po jazde autom zaparkoval vo dvore svojho rodinného domu, z auta vystúpil a vošiel do domu. Policajti v stúpili na pozemok a požiadali, aby dotyčný prišiel a išiel fúkať, pretože išli po ňom so zapnutými majákmi, ktoré si on nevšimol. Ďakujem.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, policajtov nemusel vpustiť do domu.

Podľa trestného poriadku: Policajt môže vstúpiť do obydlia, iných priestorov alebo na pozemok len vtedy, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života alebo zdravia osôb alebo na ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu majetku, alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody, najmä ak ide o obydlie alebo iné priestory, alebo pozemok osoby pristihnutej pri trestnom čine.

Ak teda nešlo o ochranu života aleob zdravia alebo ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu majetku atď, tak policajt nie je oprávnený vstúpiť do domu a ani na pozemok.

Ak ich pustil, už to nezmení. Ak si vynútili vstup a vstúpili na pozemok alebo do domu bez jeho súhlasu, potom môže podať na policajtov sťažnosť. 


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Pekný podvečer prajem, chcem sa opýtať, či má policajt právo zadržať vodičské oprávnenie, ktoré je vydané napríklad v Španielsku a nie na Slovensku, keďže je Španielsko samostatné kráľovstvo? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 08.12.2015)

Dobrý deň

policajt môže zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz, ktorý bol vydaný orgánom iného štátu. Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke § 70 ods. 1, 2, 3 ustanovuje aj dôvody, kedy môže policajt zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom SR a orgánom iného štátu: “a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "psychická spôsobilosť"), d) je vodičský preukaz neplatný, e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a. 2) Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu. 3) Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci.”

 


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobry den chcem sa opytat minule som bol na navsteve u stryka pretoze dosiel z nemecka tak som isiel k nemu na navstevu dal som si jedno pivo priblizne cca 40minut sme sa rozpravali no potom som isiel domiv sadol som do auta zastavili ma policajti a nadychal som 0,25 mozem sa opytat bude mi vrateni vodicak, ak som spachal maly priestupok ???

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 25.11.2015)

Dobrý deň, alkohol za volantom nie je je prípustný ani v minimálnej výške. Trestá sa pomerne prísne, môže Vám byť uložený trest zákazu činnosti a peňažná sankcia.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Mojmu zatovi bol odobraty vodicsky preukaz po pol roku od nehody v maji tohto roku, ktoru sposobil a zaplatil pokutu vo vyske 800€. Preco az teraz, ked papiere sa odoberaju hned na mieste nehody? A do tejto chvile ziadnu inu nehodu nespachal. Prosim, poradte. Ake mame moznosti?

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 14.10.2015)

Dobrý deň, pravdepodobne nebol určený jednoznačný vinník nehody, preto mu vodičský preukaz nezobrali a nedostal zákaz činnosti. Ak dostal teraz zákaz činnosti a rozhodnutie je právoplatné, potom nemôže viesť motorové vozidlo. Ak nie je rozhodnutie právoplatné, má právo podať proti nemu opravný prostriedok.


Podotázka: Zadržanie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, čo ak si policajt nesplní svoju povinosť a nezašle rozhodnutie do 14dní? Prípadne ak zašle rozhodnutie ale nepredloží spis na konkrétny Dopravný inšpektorát? Vopred ďakujem. s pozdravom.

Odpoveď: Zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 21.08.2015)

Dobrý deň, policajt musí postupovať podľa zákona, ak nepostupuje, môže sa dopúšťať minimálne disciplinárneho previnenia.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku