POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Manžel si berie úvery


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Manžel si berie úvery

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Odišla som od manžela potom, ako som zistila, že si počas manželstva bral úvery bez môjho vedomia. Kvôli nemu už musím platiť niektoré úvery. Žijeme u jeho rodičov, kde mám trvalý pobyt. Má právo ma nepustiť do domu, aj keď jeho majitelia sú jeho rodičia? Bude najlepšie požiadať o zrušenie bezpodielového vlastníctva, aby som nemusela platiť jeho ďalšie úvery?

Odpoveď: Manžel si berie úvery

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníkaV bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka

Podľa § 145 Občianskeho zákonníka 

(1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.

(2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.

V zmysle ustálenej súdnej praxe, manžel, ktorý chce uzavrieť zmluvu o úvere, či zmluvu o pôžičke, na platnosť tohto úkonu nepotrebuje súhlas druhého manžela.  Dovoľujem si odcitovať príslušné rozhodnutia súdov:

Ak za trvania manželstvaa bezpodielového spoluvlastníctva uzavrie zmluvu o pôžičke ako dlžník iba jeden z manželov, nepotrebuje na to súhlas druhého manžela, a to ani keď nejde o bežnú vec. (R 42/1972)
 
Ak si požičiava jeden z manželov od iného občana alebo organizácie peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy o pôžičke zaviazaný a oprávnený len ten z manželov, ktorý ju ako dlžník uzavrel, ak jej platnosti nie je potrebný súhlas druhého manžela vo zmysle ustanovenia § 145OZ, keď sa netýka spoločných vecí (zmluvou o pôžičke, popr. na základe zmluvy o úvere sú peňažné prostriedky ešte len nadobúdané).
 
Ak nie je súhlas druhého z manželov nutný k platnosti zmluvy, z ktorej záväzok k peňažnému plnenie vzniká, nemožno uvažovať o jeho nevyhnutnosti ani v prípade úkonov, ktorými dlžník už vzniknutý záväzok uznal. (Rozhodnutie NS ČR sp. zn. 29 Odo 162/2005)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak zmluvu uzavrie len manžel, dlžníkom je len on a len on je povinný uhradiť dlh.  Podľa § 147 Občianskeho zákonníka Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To znamená, že by ste boli ako manželka povinná strpieť úhradu dlhu, či prípadnú exekúciu aj z majetku patriaceho do BSM. Prostriedky z BSM, ktoré sa vynaložili na úhradu splátky dlhu manžela, by ste mohli požadovať pri vyporiadaní BSM, a to podľa § 150 Občianskeho zákonníka podľa ktorého: Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

V takýchto situáciach stojí za zváženie podanie návrhu na súd na zrušenie BSM počas manželstva. Toto právo Vám vyplýva z ustanovenia § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka: Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

Ak si manžel berie stále ďalšie pôžičky, ohrozuje tým nie len svoj majetok ale v podstate aj Váš majetok (patriaci do BSM). Za týchto okolností by ste podľa môjho názoru mohli podať predmetnú žalobu. V nej by ste museli predovšetkým preukázať, že konanie manžela je skutočne v rozpore s dobrými mravmi a jeho konaním je ohrozené BSM, a teda aj Váš majetok.

Pokiaľ ide o zákaz vstupu do nehnuteľnosti, ak sú vlastníkmi rodičia manžela, potom oni z titulu vlastníckeho práva môžu rozhodovať o tom, kto bude a nebude užívať nehnuteľnosť. Ak rodičia súhlasia s tým, aby ste nehnuteľnosť užívali, potom Vás manžel vyhodiť nemôže. Mohli by tak urobiť len jeho rodičia. Trvalý pobyt, ako taký, má len evidenčný charakter a nevzniká ním žiadne právo k nehnuteľnosti, a to ani užívacie. Trvalý pobyt Vám môže zrušiť majiteľ nehnuteľnosti. Podľa § 7 zákona o hlásení pobytu občanov:

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší

a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),

b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,

d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,

e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,5a)

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,

g) ak budova zanikla.

Manžel nemá právo nevpustiť Vás do domu (ak nie je vlastník), avšak pokiaľ neexistuje žiadna zmluva o užívaní nehnuteľnosti, nemôžete sa práva na vstup domáhať ani súdne.

 

Trápi vás "Manžel si berie úvery" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Manžel si berie úvery (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako je možné riešiť nasledujúcu situáciu: Počas trvania manželstva sme si vzali spoločný bezúčelový úver. Tento úver slúžil na vyplatenie dedičského podielu po mojich rodičoch, mojej sestre (čiže išlo o úver vyložene pre moje záležitosti). Momentálne už dva roky s manželom nežijeme a rada by som sa rozviedla. Manžel mi nijakým spôsobom neprispieva na chod mojej domácnosti, okrem dohodnutej sumy určenej na výdavky pre naše dieťa. Teda, neprispieva ani na splácanie úveru. Úver platím sama a rada by som ho splácala ďalej aj po rozvode. Mám otázku: Je možné nejakým spôsobom sa chrániť pred tým, aby som musela manželovi po rozvode vyplatiť polovicu z prostriedkov, ktoré som vynaložila na tento úver sama, teda prostriedkov, na ktorých vynaložení sa on nijako nepodieľal? Bolo by vhodné napríklad urobiť čestné prehlásenie, v ktorom by manžel vyhlásil, že od roku 2013 nehospodárime spoločne a on na splácanie úveru nevynakladá žiadne prostriedky? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Manžel si berie úvery

(odpoveď odoslaná: 05.02.2016)

Dobrý deň, Vaša vec má dve roviny. 1/ Ide o spoločný úver manželov, pričom spoločné prostriedky sa vynaložili na Váš výlučný majetok. Tzn. že v zmysle zákona budete povinná nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na Váš výlučný majetok. 2/ Keďže ide o spoločný úver (aj keď účel nebol spoločný), na splátkach úveru sa majú obaja manželia podieľať v rovnakom rozsahu. Tzn. že ak už od 2013 platíte všetky splátky sama, máte nárok od manžela v rámci budúceho vyporiadania BSM požadovať 1/2 každej jednej splátky. V rámci vyporiadania BSM budete mať vzájomné nároky, ktoré si môžete na základe dohody medzi Vami započítať (keďže Vy budete musieť jemu vyplatiť určitú časť a on Vám vyplatiť určitú časť). Ak by Váš manžel pristúpil na podpísanie čestného vyhlásenia, bol by to ďalší dôkaz v rámci vyporiadania BSM vo Váš prospech. Rovnako je vhodné uviesť, že vyporiadanie BSM nemusí prebiehať výlučne na súde. O vyporiadani BSM sa môžete s manželom dohodnúť aj mimosúdnou dohodou, pričom tento spôsob je finančne i časovo výhodnejší.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Manžel si berie úvery" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.