Manžel si berie úvery


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Manžel si berie úvery

Dobrý deň, chcem sa spýtať od manžela som odišla potom ako som prišla na to, že si počas manželstva berie úvery bez môjho vedomia. Hoci ja už úvery mám vďaka nemu, ktoré musím platiť. Bývame u jeho rodičov mám tam trvalý pobyt ma právo ma nepustiť do domu, aj keď jeho majitelia sú jeho rodičia? A bude najlepšie požiadať o zrušenie bezpodielového vlastníctva, aby som neplatila ďalšie jeho úvery?

Odpoveď: Manžel si berie úvery

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníkaV bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka

Podľa § 145 Občianskeho zákonníka 

(1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.

(2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.

V zmysle ustálenej súdnej praxe, manžel, ktorý chce uzavrieť zmluvu o úvere, či zmluvu o pôžičke, na platnosť tohto úkonu nepotrebuje súhlas druhého manžela.  Dovoľujem si odcitovať príslušné rozhodnutia súdov:

Ak za trvania manželstvaa bezpodielového spoluvlastníctva uzavrie zmluvu o pôžičke ako dlžník iba jeden z manželov, nepotrebuje na to súhlas druhého manžela, a to ani keď nejde o bežnú vec. (R 42/1972)
 
Ak si požičiava jeden z manželov od iného občana alebo organizácie peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy o pôžičke zaviazaný a oprávnený len ten z manželov, ktorý ju ako dlžník uzavrel, ak jej platnosti nie je potrebný súhlas druhého manžela vo zmysle ustanovenia § 145OZ, keď sa netýka spoločných vecí (zmluvou o pôžičke, popr. na základe zmluvy o úvere sú peňažné prostriedky ešte len nadobúdané).
 
Ak nie je súhlas druhého z manželov nutný k platnosti zmluvy, z ktorej záväzok k peňažnému plnenie vzniká, nemožno uvažovať o jeho nevyhnutnosti ani v prípade úkonov, ktorými dlžník už vzniknutý záväzok uznal. (Rozhodnutie NS ČR sp. zn. 29 Odo 162/2005)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak zmluvu uzavrie len manžel, dlžníkom je len on a len on je povinný uhradiť dlh.  Podľa § 147 Občianskeho zákonníka Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To znamená, že by ste boli ako manželka povinná strpieť úhradu dlhu, či prípadnú exekúciu aj z majetku patriaceho do BSM. Prostriedky z BSM, ktoré sa vynaložili na úhradu splátky dlhu manžela, by ste mohli požadovať pri vyporiadaní BSM, a to podľa § 150 Občianskeho zákonníka podľa ktorého: Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

V takýchto situáciach stojí za zváženie podanie návrhu na súd na zrušenie BSM počas manželstva. Toto právo Vám vyplýva z ustanovenia § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka: Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

Ak si manžel berie stále ďalšie pôžičky, ohrozuje tým nie len svoj majetok ale v podstate aj Váš majetok (patriaci do BSM). Za týchto okolností by ste podľa môjho názoru mohli podať predmetnú žalobu. V nej by ste museli predovšetkým preukázať, že konanie manžela je skutočne v rozpore s dobrými mravmi a jeho konaním je ohrozené BSM, a teda aj Váš majetok.

Pokiaľ ide o zákaz vstupu do nehnuteľnosti, ak sú vlastníkmi rodičia manžela, potom oni z titulu vlastníckeho práva môžu rozhodovať o tom, kto bude a nebude užívať nehnuteľnosť. Ak rodičia súhlasia s tým, aby ste nehnuteľnosť užívali, potom Vás manžel vyhodiť nemôže. Mohli by tak urobiť len jeho rodičia. Trvalý pobyt, ako taký, má len evidenčný charakter a nevzniká ním žiadne právo k nehnuteľnosti, a to ani užívacie. Trvalý pobyt Vám môže zrušiť majiteľ nehnuteľnosti. Podľa § 7 zákona o hlásení pobytu občanov:

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší

a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),

b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,

d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,

e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,5a)

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,

g) ak budova zanikla.

Manžel nemá právo nevpustiť Vás do domu (ak nie je vlastník), avšak pokiaľ neexistuje žiadna zmluva o užívaní nehnuteľnosti, nemôžete sa práva na vstup domáhať ani súdne.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku