Zrážky zo mzdy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zrážky zo mzdy

Dobrý deň, ma právo vymáhačská spoločnosť zadať zrážky zo mzdy za pohľadávku banky, aj keď jej platím mesačne splátky a som s nimi si ochotná dohodnúť väčšie splátky. Nie je to exekučný príkaz.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

Dobrý deň,

podľa § 551 ods. 1 OZ Uspokojenie pohľadávky možno zabezpečiť písomnou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom o zrážkach zo mzdy; zrážky zo mzdy nesmú byť väčšie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia. Na to, aby Vám mohli byť zo mzdy zrážané určité sumy, slúžiace na uspokojenie pohľadávky veriteľa je potrebná Vaša vzájomná dohoda s veriteľom. Veriteľ, ani ním poverená osoba nemôže jednostranne prikázať zamestnávateľovi, aby Vám zrážal sumy zo mzdy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opitat, keď mám danú zrážku zo mzdy s poštovej banky môže mi byt zablokovaný celý osobný účet?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2019)

Dobrý deň prajem,

to záleží na tom, či je vedené aj exekučné konanie alebo nie. Môžu nastať dve situácie, kedy je dlh už v exekúcii. V takom prípade ak exekútor vykonáva zrážky zo mzdy nebráni mu to zablokovať účet. Môže sa ale jednať o situáciu, kedy ste spolu s úverovou zmluvou uzavreli dohodu o zrážkach zo mzdy. V tomto prípade, ak dlh neplatíte, môže veriteľ zaslať dohodu Vášmu zamestnávateľovi a vyzvať ho, aby Vám zrážal mzdu. Neviem, o ktorú z týchto situácií sa jedná, nakoľko to bližšie neuvádzate. Od toho záleží, či sa môže alebo nemôže účet blokovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mi môže vymáhačská  spoločnosť strhávať zrážku zo mzdy bez súdneho príkazu? Mal som úver v a prebrala to vymáhačská spoločnosť. V zmluve z banky je síce písané, že v prípade neplnenia splátok, môžu vykonať zrážky zo mzdy ale aj tak by mali mať súdne rozhodnutie nie ? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Kurta

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň, 

dávame do pozornosti rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, sp. zn. : 17Co/351/2017 z 15.3.2018, ktorý riešil obdobný prípad banky /citujeme upravené/ :

"Dohoda o zrážkach zo mzdy dojednaná v článku 3 bode 4 zmluvy o úvere  č. ....., uzavretej medzi Poštovou bankou, a.s., ako veriteľom a žalobcom ako dlžníkom dňa 17.08.2006, je neplatná. ... Ide o formulárovú dohodu, ktorú žalobca nevedel ovplyvniť a musel ju podpísať spolu so Zmluvou o úvere. Dohoda o zrážkach zo mzdy spôsobuje značnú nerovnováhu v zmluvnom postavení v neprospech spotrebiteľa, umožňuje vykonávať zrážky zo mzdy žalobcu na uspokojenie pohľadávky žalovaného (resp. jeho právneho predchodcu), ktorá je založená na neprijateľných zmluvných podmienkach. ...

Dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje formulár, ktorý obsahuje vopred pripravený text, ktorý je možné len v celku prijať bez možnosti ovplyvniť jeho obsah. Dohodu o zrážkach zo mzdy je potrebné považovať za ustanovenie zmluvy o úvere spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, ide o neprijateľnú zmluvnú podmienku v zmysle § 53 ods.1 Občianskeho zákonníka platného v čase uzavretia zmluvy. Na základe dohody o zrážkach zo mzdy možno bez súdneho rozhodnutia a posudzovania prípadných neprijateľných podmienok v spotrebiteľskej zmluve v sporovom konaní dosiahnuť uspokojenie všetkých nárokov zo spotrebiteľskej zmluvy (bez ohľadu na to, či prípadne nemajú základ v neprijateľných zmluvných podmienkach).  .... Súd prvej inštancie tiež poukázal na závery Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich pri MS SR, pričom komisia dospela k záveru, že dohoda o zrážkach zo mzdy uzatvorená podľa § 551 Obč. zákonníka je zmluvnou podmienkou spôsobujúcou hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Je tak v rozpore s ustanovením § 53 Občianskeho zákonníka, nakoľko spotrebiteľ je už v čase vzniku nútený uzatvoriť dohodu o zrážkach zo mzdy."

Ako vyplýva z uvedeného rozsudku dohodu o zrážkach zo mzdy súd posúdil ako neplatnú.

Samotnú zmluvu o úvere odporúčame poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktorá zrejme vysloví neprijateľné zml. podmienky a v závislosti od posúdenia zmluvy, rozsahu doteraz vykonaných všetkých platieb z Vašej strany podať žalobu na súd o vyslovenie neplatnosti a bezúročnosti zmluvy o spotreb. úvere. Treba však preskúmať celý prípade, či zostatok úveru nie je premlčaný.

Ak zamestnávateľ začal zrážky vykonávať, budete sa musieť obrátiť na súd s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia, aby zamestnávateľ sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy.

Ak by zamestnávateľ zrážky zo mzdy nevykonával napriek predloženiu dohody o zrážkach zo mzdy neporuší žiaden právny predpis; ak zamestnávateľovi bola len doručená dohoda o zrážkach zo mzdy, požiadajte ho písomne, aby zrážky zo mzdy nevykonával.

Veriteľovi nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, ani dohodu o zrážkach zo mzdy, keďže by ste mohli uznať premlčaný záväzok.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu ešte k zrážkam zo mzdy. Ako som si prečítala Vaše odpovede na niektoré otázky iných klientov tak som dostala odpoveď aj na moju otázku - spotrebiteľský úver - nebankovka - zrážky zo mzdy - Cetelem. Ale moja otázka znie: Zmluva o spotrebiteľskom úvere bola uzatvorená s Cetelem a o zrážky zo mzdy požiadali môjho zamestnávateľa na hlavičkovom papieri Cetelem s pečiatkou BNP PARIBAS personál finance, s ktorou som žiadnu zmluvu neuzatvorila. Zamestnávateľ mi odmieta tieto zrážky zastaviť a pre mňa je suma 260 eur mesačne likvidačná. Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Vo veci spoločnosti CETELEM bolo vydaných viacero súdnych rozhodnutí, kde je konštatované, že dohoda o zrážkach zo mzdy v podpísanej spotrebiteľskej zmluve je neprijateľná zmluvná podmienka a preto je táto časť zmluvy neplatná.

Všeobecne platí, že dohodnuté zrážky zo mzdy nesmú svojou výškou (rozsahom) presahovať výšku zrážok, aké sú prípustné pri výkone rozhodnutia, teda pri exekúcii. Ak by teda výška dohodnutých zrážok presahovala výšku zrážok prípustnú podľa Exekučného poriadku, dohoda by v tejto časti bola neplatná pre jej rozpor so zákonom. 

Zmluvu o spotrebiteľskom úvere ste podpísali ako formulárovú zmluvu vrátane už predtlačenej dohody o zrážkach zo mzdy, pričom pri podpise zmluvy o spotreb. úvere ste nemali žiaden dlh, obsah samotnej zmluvy o úvere, ako ani dohody o zrážkach zo mzdy ste nemohli ovplyvniť, inakšie by Vám úver nebol poskytnutý.

Odporúčame Vám, aby ste písomne požiadali zamestnávateľa, aby prestal vykonávať zrážky zo mzdy, keďže dohoda o zrážkach nie je uzatvorená platne, rovnako ani rozsah zrážok, ale to je až druhoradá vec. Ak by zamestnávateľ zrážky zo mzdy na základe predmetnej dohody prestal vykonávať, neporuší žiaden zákon.

Oznámte zamestnávateľovi, že máte svoje vlastné záväzky, ktoré musíte platiť a neoprávnenými zrážkami Vám to neumožňuje, preto budete musieť od neho vymáhať vzniklú škodu.

Ak zamestnávateľ napriek Vašej písomnej žiadosti bude vykonávať zrážky zo mzdy, podajte na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia proti zamestnávateľovi na zdržanie sa vykonávania zrážok zo mzdy, ktoré náklady súdneho konania bude musieť znášať zamestnávateľ.

Odporúčame zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv a následne podať návrh na súd na určenie neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Ak by Vás oslovila spoločnosť BNP Paribas s uznaním záväzku voči nej, žiadne uznanie záväzku ani dohodu o splátkach nepodpisujte. Je možné, že pokiaľ ste uhradili istinu, zmluva bude v súdnom konaní vyhlásená za neplatnú a budete musieť uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov /uvádzame to z dôvodu, že v otázke nepíšete koľko a kedy ste si požičali, koľko ste uhradili a kedy ste uhradili poslednú splátku/.

Poznamenávame, že spoločnosť CETELEM právne neexistuje, jej právnym nástupcom je spoločnosť ako uvádzate v otázke, ktoré údaje zistí Váš zamestnávateľ na stránke obchodného registra /orsr.sk/.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Na výplatnej páske sa mi objavila kolónka spoločné zrážky. Je to skoro 100 eur. Čo to je?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2018)

Dobrý deň, 

nevieme Vám povedať čo vo Vašom prípade predstavujú spoločné zrážky zo mzdy. 

Môže sa jednať o zrážky zo mzdy na základe pôžičky, úveru, dohody o hmotnej zodpovednosti, kde ste  povinná uhradiť schodok. 

Odporúčame kontaktovať mzdové oddelenie zamestnávateľa, aby dôvod zrážok zo mzdy Vám vysvetlil.

Podľa § 131 Zákonníka práce pre  zrážky zo mzdy platí :

" (1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

(2) Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len

a) preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,

b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

c) peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,

f) náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,

g) náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,

h) sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4.

(3) Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu."

Pokiaľ Vám nebude vysvetlený dôvod a opodstatnenosť zrážok zo mzdy kontaktujte príslušný inšpektorát práce , prípadne po vysvetlení zo strany zamestnávateľa budete tieto zrážky zo mzdy považovať za neoprávnené  a v rozpore so zákonom, napíšte nám otázku do podotázok čoho sa tieto zrážky zo mzdy konkrétne týkajú.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku