Máte
otázku?

Zrážky zo mzdy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčín

Otázka: Zrážky zo mzdy

Dobrý deň, má právo vymáhacia spoločnosť požadovať zrážky z mzdy za pohľadávku banky, aj keď jej mesačne platím splátky a som ochotná dohodnúť sa na vyšších splátkach? Nie je to exekučný príkaz.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

Dobrý deň,

podľa § 551 ods. 1 OZ Uspokojenie pohľadávky možno zabezpečiť písomnou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom o zrážkach zo mzdy; zrážky zo mzdy nesmú byť väčšie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia. Na to, aby Vám mohli byť zo mzdy zrážané určité sumy, slúžiace na uspokojenie pohľadávky veriteľa je potrebná Vaša vzájomná dohoda s veriteľom. Veriteľ, ani ním poverená osoba nemôže jednostranne prikázať zamestnávateľovi, aby Vám zrážal sumy zo mzdy.

Trápi vás "Zrážky zo mzdy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zobral som si pôžičku pred pár týždňami. Môžem ukončiť pracovnú zmluvu v zamestnaní, ak mi pôžičku vypočítali zo mzdy podľa pracovnej zmluvy?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 09.05.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že pracovný pomer ukončiť môžete, ale výška splátok pôžičky sa tým nijako nemení. Predpokladáme, že ste si dali vykonávať zrážky zo mzdy.

Pri skončení prac. pomeru Vám bude vydané potvrdenie v zmysle ust. § 75 ods. 2 Zákonníka práce, kde okrem iných bude uvedené či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Dňa 27. 4. 2021 nám vymáhacia spoločnosť poslala dohodu o zrážkach zo mzdy - výzvu na vykonanie zrážok zo mzdy našej zamestnankyne. Súčasťou tejto výzvy je kópia zmluvy o úvere s nemenovanou bankou zo dňa 14. 7. 2010. Mohu na základe tejto výzvy vykonávať zrážky zo mzdy? Nie je už tento záväzok našej zamestnankyne premlčaný? Andrea

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 29.01.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že vymáhačská spoločnosť nepodala návrh na súd vo veci vymáhania dlžnej sumy, keďže na Vašu adresu ako zamestnávateľa poslala dohodu o zrážkach zo mzdy z roku 2010, pričom o zrážky zo mzdy Vás požiadala až v roku 2021.


Ak je skutkový stav taký, ako uvádzate v otázke, Vy ako zamestnávateľ nevykonávajte zrážky zo mzdy, keďze v čase podpísania predmetnej dohody o zrážkach zo mzdy nebol známy celkový dlh. Dohodu o zrážkach zo mzdy by súd v pípde súdneho konanai najskôr vyhlásil za nepaltnú a to okrem iného aj z dôvodu, že bola podpísaná v rozpore s ust. Obč. zákonníka, ako aj ustanoveniami zákonov o ochrane spotrebiteľa. Len uvádzame, že ak by Váš zamestnanec ako dlžník predmetnú dohodu o zrážkach zo mzdy odmeietol podpísať, nebol by mu poskytnutý spotrebiteľský úver.  Naviac sme názru, že spoločnosť resp. banka vec nepodali na súd v zymsle ust. § 101 Obč. zákonníka v lehote do 3 rokov od splatnosti dlhu a preto v prípade súdneho konania by bol súd v celom rozsahu zamietnutý. Naviac ako by ste na základe tejto dohody teraz začali vykonávať zrážky zo mzdy, zamestnanec by mohol podať návrh na súd - žalobu o povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy.

Tento pomerne dlhší úvod píšeme aj z dôvodu ak by vo Vašej práci ako zamestnávateľ ste sa stretli s podobnými problémami /žiadosťami o vykonávanie zrážok zo mzdy bez súdneho rozhodnutia a len na základe výzvy banky resp. nebankovej spoločnosti, aby ste vedeli ako máte postupovať resp. na čo si dávať pozor.

Môžete o uvedneom informovať aj Vášho zamestnanca a oznámiť mu, aby vymáhačskej spoločnosti nepodpisoval žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach zo mzdy, dohodu o splátkach resp. dohodu o uznaní dlhu.

Takže nevykonávajte žiadne zrážky zo mzdy. Vymáhačská spoločnosť Vás za uvedené nekonanie nemôže postihnúť.

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v práci mi začali strhávať peniaze z mzdy, pretože mám pomerne vysoký dlh. Bolo by možné dohodnúť sa s inkasníckou spoločnosťou na zastavení týchto strháv a namiesto nich uzatvoriť splátkový kalendár? Rudolf

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 02.12.2021)

Dobrý deň, z položenej otázky usudzujeme, že ste si zobrali spotreb. úver od banky prípadne od nebankovej spoločnosti, pričom pri uzatvorení zmluvy o spotreb. úvere ste podpísali aj dohodu o zrážkach zo mzdy. Neuhradená pohľadávka zo spotreb. úveru bola postúpená vymáhačskej resp. inkasnej spoločnosti, ktorá predmetnú dohodu o zrážkach zo mzdy poslala zamestnávateľovi s tým, aby podľa tejto dohody vykonával zrážky zo mzdy.

V otázke neuvádzate kedy a koľko ste si požičali a koľko ste doteraz uhradili, resp. kedy bola z Vašej strany uhradená posledná splatná splátka. Toto sú veľmi podstatné okolnosti a skutočnosti, keďže je možné, že pohľadávka veriteľa /banky, nebank. spoločnosti/ je premlčaná. Platí všeob. premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Príklad : Ak ste napr. poslednú splatnú splátku v 10/2018 neuhradili a nastala splatnosť celého dlhu a veriteľ nepodal návrh na súd, potom je pohľadávka veriteľa premlčaná.

Pokiaľ ide o otázku, že by ste sa chceli s inkasnou spoločnosťou dohodnúť na splátkach, odporúčame s dokladmi kontaktovať advokáta, prípadne Centrum právnej pomoci, aby preštudoval Vaše doklady, keďže je možné, že pohľadávka veriteľa bude premlčaná a v prípade, že by podal žalobu na súd, súd by žalobu s poukázaním na ust. § 101 Obč. zákonníka zamietol. Vy sám nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy a nedajte sa k tomuto kroku donútiť.

Ak zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy rozhodnutia súdu a bez príkazu zo strany exekútora, požiadajte písomne zamestnávateľa, aby zrážky zo mzdy nevykonával, lebo je to v rozpore s ust. Zákonníka práce. Ak zamestnávateľ bude naďalej vykonávať zrážky zo mzdy, budete sa musieť obrátiť na súd s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia o zdržanie sa vykonávania zrážok zo mzdy.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Zrážky zo mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: v roku 2013 som si v PB vzala úver vo výške 4 000 eur, no kvôli mojej chorobe som ho nezačala splácať. V roku 2017 spoločnosť BENCONT COLLECTION podala žiadosť na okresný súd o jeho vymáhanie. Súd sa konal ešte v tom istom roku. Neposkytli mi však žiadne platobné rozkazy, pretože boli zistené pochybenia zo strany PB. V roku 2020 mi však spoločnosť BENCONT poslala do zamestnania papiere s návrhom na zrážky z mzdy vo výške 11 000 eur, pričom mi z mzdy nezrážali nič. Teraz mi do práce opäť prišla žiadosť o vyrozumenie o zrážku z mzdy, tentokrát vo výške 13 000 eur. Chcela by som sa informovať, môžu mi strhávať peniaze z platu, ak do zamestnania neposlali platobný rozkaz, ale iba dohodu a následne žiadosť o vyrozumenie? Ďakujem za odpoveď a za Váš čas. Katarína T.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 29.10.2021)

Dobrý deň,
ak bola poskytnutá pôžička v roku 2013 a žaloba na súd bola  spoločnosťou Bencont Collection podaná v roku 2017, je možné, že žaloba bola podaná až po uplynutí premlčacej doby, ktorá v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka je tri roky. Preto ani nemohol byť vydaný platobný rozkaz, ale návrh spoločnosti Bencont Collection bol zamietnutý.

Ak Vás teraz spoločnosť kontaktovala, resp. Vášho zamestnávateľa s výzvou k úhrade sumy 13 000 €, táto požiadavka spoločnosti Bencont Collection je protizákonná, lebo pohľadávka je premlčaná v súlade s ust. §  101 Obč. zákonníka. Zamestnávateľ na základe výzvy nesmie vykonávať zrážky  zo mzdy, lebo neexistuje právny titul na ich vykonávanie /platobný rozkaz alebo rozsudok súdu/ a pohľadávka je premlčaná.

Ak vo veci nebol vydaný žiadny platobný rozkaz od roku 2013 a teda ani nemôže byť vedené exekučné konanie, spoločnosti Bencont Colection nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Vy nič neuhradzujte a oznámte zamestnávateľovi, že zrážky zo mzdy nesmie vykonávať, lebo neexistuje žiadne súdne rozhodnutie, ktorým by ste boli zaviazaná k úhrade v prospech PB alebo Bencont Collection.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ráda by som sa Vás spýtala na niečo, čo ma trápi. Právnická spoločnosť vymáhaca pohľadávky poslala do firmy, kde som zamestnaná, nesplatenú pohľadávku z rokov 2015-16 s požiadavkou na jej strhnutie z mojej mzdy. Problém je, že súdom to určené nebolo. Má moja mzdová účtovníčka právo mi túto čiastku zrážať zo mzdy? Tvrdí, že áno, ale ja si tým nie som istá. Ak by malo dochádzať k nezákonnosti, chcela by som využiť Vaše právne služby. Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 13.09.2021)

Dobrý deň,
nie, takýto postup je nezákonný. Odporúčam Vám čo najskôr vyhľadať advokáta, aby podal návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, aby súd zakázal jednak veriteľovi, ale najmä zamestnávateľovi zrážať z Vášho príjmu zrážky iba na základe zmluvy s nebankovou spoločnosťou. Ide bohužiaľ o častý spôsob obchádzania súdnej kontroly pohľadávok.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadne zrážok zo mzdy spoločnosťou RCollectors. Je možné uplatniť rovnakú splátku v jednom mesiaci pre mňa aj pre môjho manžela? Ďakujem. V.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 01.07.2021)

Dobrý deň,

vo Vami uvedenom prípade ide v podstate o spoločnosť, na ktorú sa obrátil veriteľ, u ktorého ste si požičali peniaze /zmluva o spotreb. úvere/. Nepíšete žiadne podrobnosti o tom, kedy a koľko ste si požičali, koľko ste uhradili bez ohľadu na to, či išlo o splátky istiny, alebo úroky a podobne, od kedy ste boli v omeškaní s úhradou splátok, či vo veci bol vydaný platobný rozkaz.

Z otázky usudzujeme, že spolu so zmluvou o spotreb úvere ste podpísali aj dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorú keby ste nepodpísali, nebol by Vám poskytnutý spotreb. úver, čo je neprijateľná zmluvná podmienka v zmysle ust. § 52 a nasl. Obč. zákonníka. Usudzujeme, že veriteľ postúpil pohľadávku Vami uvedenej spoločnosti a Vami uvedená spoločnosť poslala dohodu o zrážkach zo mzdy zamestnávateľovi. Je možné, že nárok veriteľa /banky, nebank. spoločnosti/ je premlčaný.

Ak sú naše predpoklady správne, potom treba požiadať písomne dopor. listom zamestnávateľa, aby prestal vykonávať zrážky zo mzdy. Ak tak zamestnávateľ neurobí, potom budete musieť podať návrh na súd o vydanie neodkladného opatrenia na zdržanie sa vykonávania zrážok zo mzdy. Náklady súdneho konania bude znášať zamestnávateľ.

Odporúčame kontaktovať advokáta, prípadne spotrebiteľské centrum, aby Vás v tejto veci zastupovala v súdnom konaní.

 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako postupovať, ak mám exekúciu a bol zaslaný papier exekútorom na zrážky zo mzdy zamestnávateľovi. Mám obavy, či to nebude mať vplyv na predĺženie mojej pracovnej zmluvy. Som zamestnaná od 01. 05. 2021 a som v skúšobnej dobe. Je v takom prípade opodstatnené žiadať exekútora o splátkový kalendár? Vďaka za odpoveď. Monika

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 28.06.2021)

Dobrý deň, to, že máte exekúciu, pričom teraz ste nastúpili do novej práce, kde ste momentálne v skúšobnej dobe, by nemalo ovplyvniť konanie zamestnávateľa, že s Vami ukončí pracovný pomer, aj keď je pravdou, že zamestnávateľ môže s Vami ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe bez uvedenia dôvodu.

V otázke neuvádzate, aká je pohľadávka vymáhaná cestou súdneho exekútora. Podľa ust. § 61q/ exekučného poriadku platí :

"Žiadosť povinného o splátky

(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.
(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.
(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."
 
Pre žiadosť o splátky v zmysle cit. zákonného ustanovenia vyplýva, že môžete podať žiadosť o splátky, ak  vymáhaný nárok nepresahuje 2000 €. Ak by bol vymáhaný nárok väčší ako 2000 €, treba kontaktovať oprávneného v exekučnom konaní a žiadať od neho písomný súhlas na splátky.

Podotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, bola som ručiteľom na pôžičke a samozrejme som musela podpísať čistý blank o prípadnom nesplácaní, aby som umožnila dobrovoľné zrážky zo mzdy. Tak sa to aj stalo a teraz mi už 3 roky zrážajú dlh zo platu. Zostáva mi len životné minimum bez exekútora. Je možné to nejako zastaviť? Dlh narastá o úroky a ja ho takto nesplatím do smrti. Dlžník sa úspešne oddlžil.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 13.05.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy na základe bianko zmenky /?/ už cca 3 roky a teda bez súdneho rozhodnutia či už platobného rozkazu alebo rozsudku príslušného súdu. Nepíšete v ptázke, kto je veriteľom pôžičky, kde Vy vystupujete ako ručiteľ. Zrejme zo strany veriteľa nai neboli dodržané podmienky na to, aby zabezpečil, aby pohľadávku uhradil dlžník, keďže tento sa úspešne oddľžil. 

Podľa ust. § 549 Obč. zákonníka platí :

"Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník."

Naviac podľa § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa platí, že je neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvyokrem iných aj zmenkou alebo šekom.

Vo veci odporúčame, aby ste zmluvu o spotreb. úvere poslali na kontrolu na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR /pošlite len kópiu zmluvy/, pričom na základe posúdenia budete vedieť následne ďalší postup. Nevieme či ide o veriteľa banku, alebo nebankovú spoločnosť, ale je možné, že neboli dodržané podmeinky ust. Obč. zákonníka o spotrebiteľských zmluvách, ako aj zákonov o ochrane spoterbiteľa a zákona o spotrebiteľských úveroch.

Súčasne požiadajte písomne zamestnávateľa, aby nevykonával žiadne zrážky zo mzdy, keďže nemá žiadny exekučný titul. Ak budú zrážky vykonávané naďalej, budete sa musieť obrátiť na súd s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia na zdržanie sa zrážok zo mzdy zamestnávateľom.

V prípade záujmu o právnu pomoc vo veci kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem radu. Môj zamestnávateľ mi chce strhnúť sumu 250 eur z mojej mzdy, pretože som nepodpísal dohodu o používaní služobného vozidla a vyjadril som v nej určité pripomienky. Preto si najali právnika, ktorý im musel túto sumu zaplatiť za opravu dohody v bodoch, ktoré obsahovali moje pripomienky.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň,
zamesntávateľ nie je oprávnený vá vykonať zrážku zo mzdy na základe toho čo uvádzate.

To, že ste spripomienkovali dohodu o používaní motor. vozidla je vaše oprávnenie. To, že zamestávateľ dal vaše pripomienky na kontrolu resp. ďalšie spripomienkovanie advokátovi, je vec zamestnávateľa, že túto vec zadal advokátovi, ak nemá vlastné právne oddelenie zamestnávateľ.

Zamestnávateľ nie je oprávnený vám vykonať zrážku zo mzdy.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátku kanceláriu.


Trápi vás "Zrážky zo mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ dostal príkaz o zrážkach zo mzdy od nebankovej spoločnosti Silverside. V súčasnosti tam mám dve pôžičky. Tento rok som sa dostal do problémov kvôli stratě zamestnania. Bol som nezamestnaný 10 mesiacov, a preto som nedokázal splácať mesačné splátky. Požiadal som o odklad splátok z dôvodu pandémie koronavírusu, no moja žiadosť bola zamietnutá. Počas tohto obdobia som dostával upomienky. Napokon som sa zamestnal v novembri 2020. Môj zamestnávateľ teraz dostal príkaz o zrážkach zo mzdy, a to dva krát vo výške 1800 € a potom sú nasledované mesačné splátky 126 €. Pri podpise zmluvy som podpísal aj žiadosť o zrážky zo mzdy na úhradu mesačnej splátky. Zamestnávateľ mi chce zrážať aj tých 2 x 1800 € a necháva mi len minimálnu mzdu. Chcem sa opýtať, či má spoločnosť Silverside právo žiadať zrážky zo mzdy aj na celú omeškanú sumu s úrokmi? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 31.12.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že nebanková spoločnosť poslala zamestnávateľovi dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorú ste zrejme podpísali spolu so zmluvou o spotreb. úvere. Samotná pôžička resp. spotreb. úver by Vám neboli poskytnuté, keby ste predmetnú dohodu o zrážkach zo mzdy nepodpísali, ktorej obsah ste nemohli ovplyvniť. Vzhľadom na okolnosť, že v čase poskytnutia spotreb. úveru ste neboli v omeškaní so splátkami, predmetná dohoda by pri súdnom konaní bola posúdená ako neplatná.

Podľa ust. § 5a/ zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa
(1) Neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy
a) dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby,12cd) ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť, alebo
b) zmenkou alebo šekom."

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. : 5Co/150/2017 z 10. 5. 2017 :

" Dohoda o zrážkach zo mzdy nie je relatívne bežný spôsob zabezpečenia pohľadávok zo spotrebiteľských úverov, čo vyplýva zo zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a je neprípustné zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, (táto dohoda musí mať osobitnú listinu, osobitné poučenie na tejto listine pre spotrebiteľa)."

Ak zamestnávateĺ obdržal predmetnú dohodu, požiadajte zamestnávateľa písomne, aby zrážky zo mzdy nevykonával, inak sa obrátite na súd, aby prikázal zamestnávateľovi zdržať sa uvedeného konania formou neodkladného opatrenia. Zamestnávateľ nevykonaním zrážok zo mzdy na základe dohody a bez súdneho rozhodnutia neporuší žiadny zákon. Naviac v zmysle ust. trestného zákona nevyplatenie mzdy môže zakladať trestnú zodpovednosť.

V kotázke neuvádzate od akého dátumu ste v omeškaní s úhradou splátok. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premčacia doba 3 roky, t.j. : ak od neuhradenia splatnej splátky uplynuli viac ako 3 roky a veriteľ - nebanková spoločnosť nepodala žalobu na súd, potom je nárok veriteľa - nebank. spoločnosti premlčaný.

Odporúčame súčasne, aby ste zmluvu o spotreb. úvere poslali na posúdenie na Koimisiu pre posudzovanie spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR /pošlite len kópiu zmluvy/.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrážky zo mzdy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.