Máte
otázku?

Vymáhanie výživného cez exekútora


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Zahraničie
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vymáhanie výživného cez exekútora

Dobrý večer, chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom neplatenia výživného. Na internete som si našla veľa o tom ako môžem postupovať, ale ja by som chcela vedieť, čo by bolo najlepšie urobiť. Môj ex manžel prestal platiť výživné na syna mešká už druhý mesiac suma na výživnom je 100 eur. Už mi nedvíha ani telefón a ja neviem, ako výživné od neho môžem vymôcť. Čítala som, že sa to dá aj cez exekútora, ale neviem ako .Môžem Vás poprosiť o radu ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Dobrý deň,

je dôležité či bolo výživné určené súdom. Pokiaľ áno, tak je možné podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútorovi je potrebné zaslať originál rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti (vyznačia Vám ju na infocentre súdu, ktorý vydal rozhodnutie) a samotný návrh na vykonanie exekúcie. Okrem samotnej istiny výživného, možno žiadať aj úroky z omeškania.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa informovať ako mám postupovať, keď mi bývali priateľ neplatí na deti tak ako ma. Ma súdom schválené výživné na obidve deti ma platiť 200e a od začiatku mi neplatí ani toľko ani k tomu dňu čo ma stále mešká. Prvý krát mi mal poslať 250e a poslal iba 100e potom boli aj také mesiace, že posielal iba po100e potom, keď som mu povedala, že ho pôjdem udať tak poslal 400e a potom zaz nič ma také mesiace, že neposlal vôbec nič. A teraz tam ma 2 mesiace kde mi neposlal nič to bolo október, november a v decembri mi poslal150e. On to posiela ako sa mu zachce a ja mám tiež výdavky, ktoré musím platiť a tie peniaze potrebujem. Vedeli by ste mi pomôcť ako mám ďalej postupovať veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.01.2022)

Dobrý deň,
odporúčam Vám podať návrh na vykonanie exekúcie. V exekučnom konaní súdny exekútor zabezpečí nielen vymoženie dlžného výživného (sumy, ktorú mal zaplatiť, ale zaplatil iba čiastočne), ale zabezpečí aj riadne vymáhanie tzv. bežného výživného. Zabezpečí, že od otca skrz exekútora Vám bude riadne chodiť každý mesiac výživné vo výške a k dátumu stanovenému súdom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môj exmanžel každý mesiac mešká s platením výživného. Súd mu pri rozvode stanovil dátum do 21. dňa v mesiaci a on neustále mešká. Aké kroky môžem podniknúť, aby to dodržiaval, nakoľko ústne dohováranie nepomáha ? Budem veľmi vďačná za Vašu odpoveď a ostávam s pozdravom, Petra

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2021)

Dobrý deň,
riešením Vami uvedenej situácie, je otca dieťaťa vyzvať, aby výživné uhradzoval v súlade so súdnym rozhodnutím a to s tým upozornením, že ak súdne rozhodnutie nebude naďalej rešpektovať, podáte návrh na vykonanie exekúcie, čím mu vzniknú ďalšie náklady spojené s vymáhaním dlžnej sumy výživného. Upriamujeme Vašu pozornosť aj na ust. § 179a/ exekučného poriadku, na čo môžete bývalého manžela tiež upozorniť :

"(1) Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu.

(2) Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu exekútor doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného.
(3) Exekútor exekučný príkaz doručí aj oprávnenému a povinnému. Povinnému sa príkaz doručí do vlastných rúk.
(4) Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného, a upovedomí o tom povinného."
 
Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň,
vo veci neplatenia súdom stanoveného výživného na maloletého syna sa chcem využiť služby exekútora. Otec maloletého je českým občanom pracujúci v Severnom Írsku. Môžem využiť služby slovenského exekútora ?  Ďakujem za radu. Iva

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň,
vo veci vymáhania výživného zo zahraničia síte kontaktovať Cnetrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže - link : https://www.cipc.gov.sk/vyzivne/#1539630225282-15ec0169-4d1c.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymáhanie výživného cez exekútora" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, mám súdom priznané výživné, no platí iba každý 3 mesiac, a nie ani v plnej výške, dá sa stým niečo robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.04.2021)

Dobrý deň,
treba podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. Brat má exekúciu, lebo nejaké mesiace neplatil výživné na sumu cca 1500 €, ktoré mu zrážali zo mzdy, čiže dlh už nemá. No stále má zablokovaný účet na tu istú sumu. Keď som sa bola pýtať osobne tak mi exekútorka povedala, že aj keď dlh nemá a všetko je zaplatené exekúcia trvá naďalej do dospelosti dieťaťa (teraz má 11 rokov) a každý mesiac musí dokladovať, že zaplatil výživné aké mu určil súd. A, že exekúciu ona ako exekútorka zastaviť nemôže, ale matka dieťaťa, ktorá podala exekúciu (matka dieťaťa to neurobí, lebo ani dieťa nedáva bratovi ale robí peklo). Z účtom disponovať nevie, aj keď má všetko už dávno uhradené. Otázka znie ako postupovať, aby sa zastavila exekúcia a účet sa mu odblokoval. Exekútorka tvrdí, že blokovaný musí byt kým trvá exekúcia, aj keď nemá žiadny dlh. A to nehovorím o tom, že si matka uplatňuje náhradné výživné od sociálky, lebo jej to exekútorka dokladovala, že neplatí výživné, aj keď ho 5 rokov nekontaktovala a on platil. Prosím Vás kde je pravda, aké existujú právne prostriedky sa voči tomu nejak brániť alebo tak. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom Števka

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
ak oprávnená v exek. konaní poberá náhradné výživné, je potrebné, aby Váš brat oznámil prísl. úradu práce, že výživné je platené riadne a včas.Táto povinnosť je v konečnom dôsledku povinnosťou matky dieťaťa, ktorá poberá náhradné výživné. Úrad práce s nenahlásením zmien pri náhradnom výživnom uplatňuje sankcie, pričom nesplnenie tejto povinnosti má za následok zánik nároku na náhradné výživné.

Pokiaľ ide o exek. konanie, je potrebné, aby brat podal písomne dopor. listom žiadosť o odklad exekúcie v zmysle ust. §61h/ exek. poriadku :

"Dôvody odkladu exekúcie
(1) Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou, ak
a) povinný v priebehu exekúcie zomrel,
b) bola podaná vylučovacia žaloba alebo prebieha konanie o určení vlastníckeho práva podľa § 44 ods. 9,
c) povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o povolenie splátok, na ktorú sa prihliada,
d) povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky,
e) povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že bežné výživné bude ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne," ... Atď.

Následne ak výživné bude platené riadne a včas, exekútor v súlade s ust. § 61n/ exek. poriadku exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak /okrem iných/ pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom, ktorá bola odložená podľa § 61h ods. 1 písm. e) /viď vyššie/ povinný prostredníctvom exekútora splnil riadne a včas bežné výživné počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov.

Návrh zo strany brata je poslať dopor. listom na adresu exekútorky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Mám problém : povinný zo zákona my neuhrádzal výživné na maloleté dieťa, je dlžný na výživnom 3800 € a v súčastnosti voči nemu prebieha trestný rozkaz o úhradu. Prípad je zložitý a ja by som potrebovala bezplatnú právnu pomoc.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2020)

Dobrý deň,
vo veci najednoduchšie vzhľadom na okolnosť, že zrejme nedôjde k dobrovoľnej úhrade výživného, podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor, nemusí byť podaný podľa miesta Vášho trvalého pobytu. Návrh musí byť podaný elektronicky.

Následne budete môcť podať žiadosť na príslušný úrad práce o náhradné výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymáhanie výživného cez exekútora" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím chcem sa opýtať, s manželom sme rozvedený, má súdom určené platiť mesačne alimenty vo výške 150 €. Od apríla mi nedal ani cent, čiže už sú to 4 mesiace a suma 450 €. Dalo by sa niekde podať o náhradné výživné na úrade práce? A v akej výške by mi doplatili dlh, v tej istej sume? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2020)

Dobrý deň,
vo veci musíte podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Následne podáte žiadosť o náhradné výživné.

Podľa ust. § 2 zákona o náhradnom výživnom platí, že oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak rodič oprávnenej osoby neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej dva po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie na vymoženie pohľadávky na výživnom trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie súdu.

 

Výšku náhradného výživného určuje ust. § 4 zákona o náhradnom výživnom :

"(1) Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a), je vo výške výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, najviac vo výške 3,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.3)
(2) Ak povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, náhradné výživné je vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, najviac vo výške 3,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa3) a výškou zaplateného výživného povinnou osobou."

 

Životné minimum od 1.7.2020 ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa je 98,08 €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem, môj ex manžel pravidelne každý mesiac mešká s platbou výživného na dve deti. Súd určil úhradu výživného vždy k 15. Tému dňu v mesiaci, skôr, ako 24. V mesiaci ešte nikdy nezaplatil, toto je však úplne v poriadku, hlavne, že zaplatil, toto neriešim. V marci nezaplatil vôbec, až po mojich upozorneniach, že podám naňho exekúciu uhradil na 2x výživné v apríli. Za apríl opäť nezaplatil do dnešného dna, na sms reaguje arogantné s odpoveďou, že teraz nemá peniaze. Podotýkam, že je to výsluhový dôchodca, ktorý ma pravidelný mesačný príjem plus pracuje na živnosť. O deti sa absolútne nezaujíma, čiže je to otec maximálne na papieri. Ako prosím Vás postupovať pri takejto nezodpovednosti chlapa, ktorý evidentne netrpí finančnou núdzou? Môžem podať naňho exekučný návrh aj za jeden mesiac neplatenia? Nám tie peniaze chýbajú. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. 

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2019)

Dobrý deň, návrh na vykonanie exekúcie môžete podať aj v prípade, ak nezaplatil iba za jeden mesiac. Ak podáte návrh na exekúciu, zaplatí trovy exekúcie a to ho môže prinútit platiť výživné načas. Návrh na exekúciu ale podávajte v čase, keď je v omeškaní. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám taký to problém môj bývalý manžel neplatí na môjho syna výživné stanovené okresným súdom v Novom meste nad Váhom v sume 100eur. Bola som aj na Úrade práce soc.veci a rodiny a tam mi povedali, že nemôžu to vymáhať, lebo máme rovnaký trvalý pobyt. A nerozumiem tomu, že súd stanovil platiť výživné a neplatí len preto, že má tu trvalý pobyt presne ako aj ja ten istý, že úrad práce nemôže nič spraviť. Chcem sa poradiť čo mám spraviť lebo dlh na výživnom už činí v sume 600eur a ja sa nemôžem dočkať výživného na svoje dieťa. Ďakujem vopred za rady.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2018)

Dobrý deň,

k Vašej otázke uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce právny názor advokátskej kancelárie:

Skutočnosť, že Vy a rovnako aj otec dieťaťa máte evidovaný rovnaký trvalý pobyt nemá žiadny vplyv na to, že by otec dieťaťa vykonateľným rozhodnutím súdu stanovené výživne nemusel uhrádzať.

Ak ho dobrovoľne neuhrádza, vyhľadajte akéhokoľvek súdneho exekútora a požiadajte ho o spísanie návrhu na začatie exekúcie. K spísaniu návrhu musíte súdnemu exekútorovi predložiť vykonateľné rozhodnutie súdu s vyznačenou doložkou vykonateľnosti (doložku vykonateľnosti vyznačuje informačné centrum okresného súdu, ktorý rozhodnutie vydal). Za spísanie návrhu má súdny exekútor nárok na odmenu vo výške 16,50 eur. Následne, ak budú splnené všetky podmienky, exekučný súd vydá poverenie na vykonanie exekúcie náhodne vybranému súdnemu exekútorovi, ktorý bude výživné vymáhať.

Vzhľadom na určité spôsoby vymáhania peňažných pohľadávok (napr. speňažovanie majetku dlžníka predajom hnuteľných vecí) Vám odporúčame, ak je to v danej veci možné, zrušiť otcovi dieťaťa trvalý pobyt na danej adrese, na ktorej bývate. V prípade vymáhania dlhu napr. prikázaním pohľadávky z účtu v banke alebo zrážkami zo mzdy by však rovnaký trvalý pobyt nemal spôsobiť žiadne komplikácie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymáhanie výživného cez exekútora" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobry den, chcel by som Vas poziadat o pomoc. Minuly rok som mal exekuciu, zablokovany ucet v banke a k dispozicii okolo 200 eur mesacne. V obdobi od maja do decembra mi vznikol dlh na vyzivnom 1500 eur. Byvala manzelka, respektive plnolety syn ma dali na sud. Po dohode s prokuratorkou som prijal dohodu a vine a treste, pricom mi povedala, ze rozsudok ma nezavazuje dlznu sumu uhradit. Sud ma odsudil na 5 mesiacov podmienecne so skusobnou dobou na 1 rok. V rozsudku, ktory mi prisiel postou taktiez nie je nic o tom, ze by som mal dlznu ciastku uhradit. Bol som vsak prekvapeny, ked mi vcera prislo upovedomenie o exekucii, ktore podal moj syn o uhradu dlznej ciastky. Prosim poradte mi ako mam dalej postupovat. Dakujem za radu

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2016)

Dobrý deň, rozsudok v rámci trestného konania Vás nezaväzuje uhradiť dlžnú sumu, nakoľko vo výroku rozsudku a teda pri určení trestu nemáte uvedené, že ste povinný uhradiť dlžné výživné do určitej lehoty. Z toho dôvodu Vám povedala, že Vás tento rozsudok nezaväzuje uhradiť dlžné výživné. Dlžné výživné Vás však zaväzuje uhradiť právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým Vám bola vyživovacia povinnosť určená. Exekučným titulom vo Vašej exekučnej veci o vymoženie dlžného výživného je rozsudok, ktorým Vám bola stanovená povinnosť platiť výživné a nie rozsudok, ktorým Vám bol uložený trest za spáchanie trestného činu podľa ustanovenia § 207 Trestného zákona. Z toho dôvodu je možné voči Vám viesť exekučné konanie, aj keď v odsudzujúcom rozsudku nie je uvedená Vaša povinnosť zaplatiť dlžné výživné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobrý deň, manželova bývalá manželka a matka ich dvoch spoločných detí podala na manžela trestné oznámenie za neplnenie vyživovacej povinnosti. Súčasne je vedené exekučné konanie. Manžel nemá účet v banke, ani zamestnanie, jediným majetkom je byt, ktorý máme v BSM. Môže exekútor nariadiť výkon exekúcie zrážkou z mojej mzdy ako manželky? Dlh na výživnom vznikol počas trvanie manželstva. Ďakujem pekne za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2016)

Dobrý deň, aj keď dlh Vášho manžela vznikol za trvania manželstva a v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka je možné pri výkone rozhodnutia takéhoto dlhu uspokojiť pohľadávku aj z majetku patriaceho do BSM. Pri určení toho, čo tvorí majetok v BSM sa vychádza z ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka. Zrážky zo mzdy sa vykonávajú z nároku zamestnanca na mzdu (nie z vyplatenej mzdy). Majetkom patriacim do BSM v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia je pri mzde vyplatená suma (príjem manžela) pripísaný na jeho účet (až pripísaním na Váš účet sa stáva mzda súčasťou majetku patriaceho do BSM). Nárok zamestnanca na mzdu nepatrí do BSM. Z toho dôvodu, ak dlh nevznikol priamo Vám nie je možné exekúciu na manželov dlh vykonať zrážkami z Vašej mzdy. Je však možné exekúciu vykonať prikázaním pohľadávky z Vášho bankového účtu, ak sa tam nachádzajú finančné prostriedky patriaceho do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie výživného cez exekútora (Rodinné právo)

Dobry den,exmanzel nezaplatil vyzivne. Ma s.r.o.,a je zaroven zamestnanec v sukromnej firme (sposob zivnostnik co sa tyka odvodov ako to dnes funguje),peniaze ktore si fakturuje si dava posielat na ucet svojej manzelky. Mam nejaku moznost to riesit cez exekutora? Je vobec mozne to riesit?

Odpoveď: Vymáhanie výživného cez exekútora

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2016)

Dobrý deň, 

samozrejme existuje možnosť vymáhať výživné. Vyživovacia povinnosť je povinnosťou oboch rodičov, a to aj bez súdneho rozhodnutia. Pokiaľ si rodič dobrovoľne neplní svoju vyživovaciu povinnosť, je možné požiadať súd, aby tomuto rodičovi určil výšku vyživovacej povinnosti, a tým ho zaviazal pravidelne platiť. To je v podstate podmienka exekučného vymáhania výživného, a síce exekučný titul, čo je v tomto prípade právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým zaviazal rodiča prispievať na výživu dieťaťa. Pokiaľ si túto povinnosť neplní je možné podať návrh na výkon exekúcie.

Exekútor môže siahnuť aj na peniaze, ktoré sú na účte jeho manželky, pokiaľ tieto nepatria len do jej výlučného vlastníctva, ale sú predmetom ich BSM. Zároveň dlh na výživnom by musel vzniknúť za trvania ich manželstva (na to, aby mohol exekútor siahnuť na peniaze na jej účte). Exekútor však použije všetky ostatné zákonné prostriedky, prostredníctvom ktorých zistí aký majetok má dlžník a následne sa pokúsi uspokojiť Vašu pohľadávku.

Okrem toho je možné podať na rodiča, ktorý neplatí výživné aj trestné oznámenie podľa § 207 Trestného zákona. pre tzv. zanedbanie povinnej výživy, nakoľko kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie výživného cez exekútora" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku