Máte
otázku?

Ručenie Trovy Exekučného konania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Ručenie Trovy Exekučného konania

Dobrý deň, je na mňa vedaná exekúcia, pretože som ručil kamarátovi za úver. Samozrejme, tento úver nesplatil a teraz je vec už u exekútora. Zrážajú mi to z mzdy a rovnako aj jemu. Keď dostávam oznámenia od exekútora, vidím, že výška dlhu klesá, ale náklady exekútora neustále stúpajú. Môžem sa ja ako ručiteľ nejako brániť týmto nákladom exekúcie, a už ich potom nesplácať, pričom by sa splácanie prevalilo na účastníkov konania - dlžníkov?

Odpoveď: Ručenie Trovy Exekučného konania

Dobrý deň, na vašu otázku odpovedáme nasledovne a súčasne ponúkneme aj návod na riešenie :

 

I. RUČENIE 

Základná právna úprava ručiteľského záväzku je obsiahnutá v ust. §§ 546 a nasl. Občiasnekho zákonníka (ďalej iba "OZ") : 

"Dohodou účastníkov možno zabezpečiť pohľadávku ručením. Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník.

Veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky.

Ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval.

Ručiteľ môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník.

Uznanie dlhu dlžníkom je účinné voči ručiteľovi, len keď s ním vysloví súhlas.

Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník.

Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi."

 

 

II. TROVY EXEKUČNÉHO KONANIA

Základná úprava vami uvedeného problému je obsiahnutá v ust. exekučného poriadku (ďalej iba "EP") :

§ 63 EP :

"Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať

a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,

b) prikázaním pohľadávky,

c) predajom hnuteľných vecí,

d) predajom cenných papierov,

e) predajom nehnuteľnosti,

f) predajom podniku,

g) príkazom na zadržanie vodičského preukazu."

 

§ 60 EP : 

"Priorita uspokojenia vymáhaných nárokov

Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú v tomto poradí:

a) trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty,

b) istina vymáhanej pohľadávky,

c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,

d) trovy oprávneného.

Z prijatého plnenia sa na nárok podľa odseku 1 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na nárok podľa odseku 1 písm. b); na nárok podľa odseku 1 písm. c) a d) sa prijaté plnenia použijú až po zániku pohľadávky podľa odseku 1 písm. b). Ak niektorý z nárokov podľa odseku 1 už skôr zanikol, použije sa prijaté plnenie v pomere podľa predchádzajúcej vety na nároky, ktoré v čase prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie je možné uplatniť pomer podľa prvej vety z dôvodu, že ostatné nároky zanikli, použije sa celé prijaté plnenie na v poradí posledný neuspokojený nárok, a to až do okamihu jeho zániku.

Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi 1 a 2 tak, že prijaté plnenia použije vždy najskôr na bežné výživné.

 

 

§ 200 a nasl. EP :

Trovami exekučného konania sú trovy exekútora, trovy účastníkov exekučného konania a trovy štátu (v tejto položke sú aj trovy pôvodného súdneho konania).

Trovami exekútora sú odmena exekútora a náhrada výdavkov ustanovených týmto zákonom.

Výšku odmeny exekútora, náhrady výdavkov, preddavku na trovy exekútora a spôsob ich určuje vyhl. č. 288/1995 Z. z.

§ 201  a 202 EP :

"Predbežné trovy exekúcie určuje exekútor podľa osobitného právneho predpisu v upovedomení o začatí exekúcie. V rámci predbežných trov exekúcie exekútor vyčísli odmenu najviac v rozsahu ako pri upustení od exekúcie; náhradu výdavkov a náhradu za stratu času vyčísli len v rozsahu ich skutočnej výšky v čase vydania upovedomenia o začatí exekúcie. Zároveň povinného upozorní, že ak dlh nesplní, tak trovy exekúcie môžu byť vyššie, a predbežne vyčísli ich výšku.

Účastník konania môže vzniesť u exekútora do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti trovám exekúcie. O námietkach rozhoduje súd (§ 45). Proti rozhodnutiu súdu o námietkach proti trovám exekúcie nie je prípustné odvolanie."

"Ak počas vykonávania exekúcie vzniknú ďalšie trovy exekúcie, upovedomí o nich exekútor oprávneného a povinného.

Proti ďalším trovám môže vzniesť u exekútora účastník konania námietky do troch dní od doručenia upovedomenia podľa odseku 1. O týchto námietkach rozhoduje súd (§ 45). Proti rozhodnutiu súdu o námietkach nie je prípustné odvolanie.

Rozhodnutie súdu o námietkach proti ďalším trovám exekúcie sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi."

 

 § 61o EP :

"Ak povinný splnil vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie alebo exekútor vymohol vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie. Súčasťou upovedomenia o ukončení exekúcie je konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom exekútor uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného a výšku vymožených trov exekútora. Upovedomenie o ukončení exekúcie zašle exekútor účastníkom konania a súdu. Doručením upovedomenia o ukončení exekúcie súdu sa exekučné konanie končí."

 

 

 

III. ROZBOR OTÁZKY a ODPORÚČANIE 

Otázka pozostáva v podstate z 3 okruhov právnych problémov :

 

1./ VZŤAH RUČITEĽ  a DLŽNÍK /váš priateľ/ :  Vychádzam z predpokladu, že sa jedná o úver fyzickej osobe, t.j. úver bol poskytnutý pre občana - nepodnikateľa a ďalej, že úverovú zmluvu máte k dispozícii. V prípade, že úverovú zmluvu nemáte musí Vám ju poskytnúť banka. Ak by bol problém zmluva sa bude nachádzať aj v súdnom spise na príslušnom súde, ktorý vydal rozsudok alebo platobný rozkaz.

Z otázky neviem posúdiť o aký úver sa jedná. Ide o to, či zmluva neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré môžu spôsobiť jej neplatnosť a potom by ste bol povinný uhradiť len istinu. To isté platí aj pre dlžníka. Komisia MS SR by zároveň posúdila aj podmienky v zmluve o úvere, aj to, či je tento váš záväzok voči banke platný a boli dodržané všetky zákonné podmienky ako OZ, tak aj zák. č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov. 

ODPORÚČANIE : Ak vo vašom prípade ide o úver pre občana pošlite úverovú zmluvu na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, MS SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava /link je tu : https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-posudzovanie-podmienok-v-spotrebitelskych-zmluvach/Uvod.aspx/.

Následne podľa výsledku by ste mal reagovať podľa výsledku uvedenej Komisie (žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. § 451 OZ : Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.)

 

 

2./ ZÁVäZOK DLŹNÍKA voči RUČITEĽOVI :  Nepíšete v otázke, akú sumu ste vy sám doteraz uhradil, ale v rozsahu už uhradených súm máte nárok voči dlžníkovi, aby vami uhradené sumy Vám zaplatil v celom rozsahu vrátane príslušenstva (t.j. : úroky, poplatky, trovy konania vrátane doterajších trov súdnych a exekučných - § 121 odst. 3 OZ).

ODPORÚČANIE :

V prípade, že dlžník vám sumu dobrovoľne neuhradí, žalobu na súd musíte podať v lehote do 3 rokov. Odporúčame už teraz vyzvať dlžníka k úhrade doteraz vami zaplatených súm a vec riešiť už teraz.

Súčasne zistite, či zo strany exekútora boli realizované všetky možnosti vykonania exekúcie tak, aby dlh v celom rozsahu uhradil dlžník veriteľa, teda váš priateľ (viď vyššie bod II. - § 63 EP).

 

 

3./ TROVY EXEKUČNÉHO KONANIA :

ODPORÚČANIE :

Ak máte pochybnosti o správnosti trov konania a trov uvedených v upovedomení súdneho exekútora v zmysle ust. exekučného poriadku požiadajte exekútora písomne o vyúčtovanie exekúcie, ktorú vám musí zaslať v lehote do 30 dní odo dňa jej obdržania. Na vyúčtovanie máte nárok bezplatne krát ročne. Následne z dokladu budete vedieť stav exekúcie, koľko išlo na istinu, na trovy konania, odmenu exekútora (viď bod II. - § 60 EP).

Ako je uvedené vyššie (bod II. ) exekútor v upovedomení uvedie predbežné trovy exekúcie. Následne ak vzkniknú ďalšie trovy exekúcie, ktoré už nie pokryté predbežnými vydá upovedomenie o ďalších trovách exekúcie, v ktorom musí uviesť rozsah už vymoženej pohľadávky a ďalšie trovy exekúcie zdôvodniť.

Ak máte pochybnosti môžete podať námietky proti ďalším trovám exekúcie v lehote do troch dní. Podanie námietok nepodlieha súdnemu poplatku.

S požiadavkou, aby ste vy nemusel platiť exekúciu, s týmto nárokom by ste sa musel obrátiť priamo na oprávneného, ktorý by s vami navrhovaným iršením musel písomne súhlasiť.

 

 

III. JUDIKATÚRA

Ďalej uvedené súdne rozhodnutia by mohli byť pre Váš návodom resp. dôkazom toho, že vo veci je potrebné brániť sa, napokon aj súd príslušný vo veci sa mohol pomýliť vychádzajúc z nesprávneho právneho posúdenia veci .

 

Uznesenie ÚS SR z 23. 11. 2011, č. k. I. ÚS 456/2011-19 : 

Okresný súd je nielen oprávnený, ale aj povinný skúmať zákonnosť exekučného titulu v ktoromkoľvek štádiu už začatého exekučného konania a nielen v súvislosti s vydaním poverenia na vykonanie exekúcie, a to napr. aj pre účely zistenia existencie dôvodu, pre ktorý by bolo potrebné už začaté exekučné konanie zastaviť. 

 

Uznesenie KS Bratislava z 26. 6. 2013, č.k. 18CoE132/2013-35 :

Napriek tomu, že exekučný súd nedisponuje legitimáciou určovať existenciu, či neexistenciu práva, skúmať podmienky, ktoré predchádzali vzniku exekučného titulu, konštatovať neprijateľnosť zmluvných podmienok, súd prvého stupňa tak v preskúmavanom rozhodnutí činí, čo treba odmietnuť, ako neprípustné. Súdy v exekučnom konaní nepreskúmavajú vecnú správnosť rozhodcovského rozsudku, ale len realizujú svoje oprávnenie vyplývajúce zo zákona a to z ustanovenia § 44 ods. 2 EP, t.j. oprávnenie posúdiť, či tento exekučný titul nie je v rozpore so zákonom formulovanými požiadavkami.

 

 

Uzn. OS Dun. Streda č.j. z 20.6.2010 č.j. : 9 Er 787/2010 (súd námietkam povinného vyhovel) :

Po preskúmaní obsahu exekučného spisu, obsahu námietok ako i vyjadrenia súdneho exekútora knámietkam povinného, súd dospel k názoru, že súdny exekútor nepreukázal súdu opodstatnenosťtakto vyčíslených ďalších trov exekúcie. Nijako nepreukázal súdu akým spôsobom vypočítal odmenuexekútora a ďalšie trovy exekúcie, z akých skutočnosti vychádzal a o ktoré zákonné ustanovenia saopieral. Súčasne súd nemá za preukázané, že skutočné trovy exekúcie presiahli výšku predbežných trovvyčíslených v Upovedomení o začatí exekúcie zo dňa 18.04.2011. Štúdiom exekučného spisu súd zistil,že predbežné trovy exekúcie súdny exekútor vyčíslil na sumu 1 074,86 EUR. Vo vyjadrení k námietkam povinného exekútor neuviedol v akej výške pohľadávku vymohol, t.j. ak v zmysleustanovenia § 4 ods. 1 vyhl. č. 288/1995 Z.z. MS SR základom na určenie odmeny súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženej pohľadávky, je nevyhnutné aby súdny exekútor v Upovedomení o ďalších trovách exekúcie vyčíslil vymoženú pohľadávku a uviedol z akého základu pri výpočtoch ďalších trov exekúcie vychádzal. Keďže súdny exekútor predbežné trovy exekúcie vyčíslil vo výške 1 074,86 EUR , súd ani štúdiom exekučného spisu nemá za preukázané, že skutočné trovy exekúcie presiahli predbežné trovy exekúcie.

 

 

IV. ZÁVER 

Vo veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email  zaslaním dokladov na posúdenie, vrátane posúdenia samotnej zmluvy o úvere , ako aj spísaním podania námietok a ďalších podaní v zmysle tejto odpovede (výzvy pre  dlžníka, žaloba a ostatné) : advokat@ficek.sk, čím  budete mať záruku v kvalitnej právnej pomoci.

 

 

 

Dúfame, že sme vám pomohli.

 

 

Trápi vás "Ručenie Trovy Exekučného konania" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ručenie Trovy Exekučného konania" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.