Výživné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výživné?

Dobrý deň, chcela by som požiadať otca môjho syna o výživné, lenže nie je v jeho rodnom liste dva roky sa oňho vôbec nezaujíma okrem toho neviem ani kde býva, pretože sa odsťahoval viem iba jeho meno je možné, že ho nájdu?

Odpoveď: Výživné?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Je potrebné v zmysle ust. civil. mimospor. poriadku podať návrh na  súd o určenie otcovstva, kde platí, že ak sa narodí dieťa, u ktorého nie je otcovstvo určené zákonnou domnienkou svedčiacou manželovi matky ani súhlasným vyhlásením rodičov pred orgánom, ktorý vedie matriku, vyslúchne súd, ktorý je príslušný na konanie vo veciach určenia rodičovstva, matku a toho, koho matka označí za otca, či uznáva, že je otcom. Ak dôjde k súhlasnému vyhláseniu rodičov o otcovstve, uvedie sa to v zápisnici a oznámi orgánu, ktorý vedie matriku, v ktorej je dieťa zapísané.

2./ Miestne prísl. súdom je miestne  príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko.

3./ Súčasne podáte aj návrh na určenie výživného, môžete aj spätne . Tu však poukazujeme na ust. § 77 zákona o rodine, kde je uvedené, že výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.  Poukazujeme aj na ust. §  74 zákona o rodine, podľa ktorého  môžete žiadať aj príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

4./ Pokiaľ  sa jedná o hľadanie otca, kde uvádzate, že viete len meno, bude z Vašej strany potrebné ešte vyvinúť iniciatívu na bližšie zistenie identifik. údajov /živn. register, obchodný register, soc. a zdrav. poisťovňa a pod./.

5./ Možnosťou je aj obrátiť sa na políciu, ak vie, že je otcom dieťaťa, čo by vec mohlo urýchliť, len otázkou koho majú hľadať, keďže viete iba meno. Odporúčame zároveň požiadať o právnu pomoc advokáta.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo



Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa poradiť ohľadom výšky výživného. Expartner mi doteraz platí 100e, chcela by som požiadať o navýšenie výživného, dcéra už ide na strednú školu a s tým budú spojené aj vyššie výdavky. Ex už ma aj vlastnú rodinu a hypotéku cca 300e, príjem dokopy majú cca 1500e. Akú sumu si môžem od neho vypýtať? Vopred ďakujem za radu a prajem pekný deň.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2020)

Dobrý deň,
sumu stanoví vždy súd podľa majetkových pomerov rodičov a odôvodnených potrieb dieťaťa. Stredná škola so sebou obnáša skutočne vyššie výdavky. Presnú sumu neustanovuje žiaden predpis, no niektoré súdy uvádzajú, že optimálna suma by mala byť cca 20 až 30 % príjmu rodiča. Ťažko však povedať, nakoľko bude potrebné zohľadniť viacero okolností.

Určite však požiadajte o zvýšenie, pretože 100 eur na dieťa je v tomto prípade málo. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, čakám na termín pojednávania ohľadom výživného, starostlivosti o dieťa a styk s deťmi počas trvania koronavírusu je možné, že súd môže rozhodnúť bez prítomnosti rodičov? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
áno za určitých, veľmi prísnych, podmienok môže súd rozhodovať aj bez prítomnosti účastníkov konania. Vtedy sú však najčastejšie prítomní právni zástupcovia rodičov.

Rovnako závisí, či ide o prvé alebo piate pojednávanie. V akom štádiu sa nachádza dokazovanie, či sa už všetky dôkazy vykonali... Vo veľkej väčšine prípadov však dochádza k odročeniu pojednávania, ak sa jeden z účastníkov nedostaví a vyslovene neuvedie súdu, že súhlasí s rozhodovaním bez prítomnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Platím výživné viac než 5 rokov, pravidelne 150 eur mesačne na jedno dieťa. Ak nemám zaplatený jeden mesiac, čo môžem očakávať od mojej ex?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2020)

Dobrý deň,
v prípade ak máte súdom stanovené výživné a neplatíte ho, mohla by ho vymáhať exekučne. Exekútor by Vám mohol nechať zadržať vodičský preukaz (okrem toho, že by Vám strhával napr. zo mzdy). Ak výživné nebolo stanovené súdom, musela by najskôr podať na súd návrh na jeho určenie a až keby ste potom neplatili, mohla by to dať na exekúciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra má teraz 20 rokov zobrali ju na vysokú školu, ale nechce na ňu nastúpiť a chce počkať 1 rok a nastúpiť na druhu vysokú a teraz pracuje brigádne. A neviem, keď bude rok brigádne robiť, či mám ďalej platiť. A, či aj potom jednom roku. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
vyživovaciu povinnosť si musíte plniť do doby, kým nebude súdom zrušená (ak výživné platíte na základe rozsudku súdu). To platí bez ohľadu na reálne okolnosti prípadu.

Ak teda tento rok nenastúpi na školu, môžete podať návrh na zrušenie výživného. Ak nebude študovať na škole a bude si privyrábať na brigádach, súd výživné zruší a Vy nebudete musieť platiť.

V prípade, že by o rok nastúpila na školu, bude môcť ona podať návrh na určenie výživného.

Ak však sám od seba prestanete platiť výživné určené súdnym rozhodnutím, hrozí Vám exekúcia, ak by dcéra podala návrh na jej vykonanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Syn nastupuje na druhý stupeň základnej školy. Aké dôvody uviesť, aby mi súd zvýšil výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade si Vám dovoľujeme uviesť, že súd môže výživné zvýšiť v takom prípade, ak nastali také zmeny pomerov, ktoré odôvodňujú zvýšenie výživného. Tzn. že je potrebné porovnať a posúdiť majetkové pomery a náklady na syna v čase keď súd určoval pôvodne výživné a stav, ktorý je daný teraz. Pre súd je vždy dôležitý stav, v čase rozhodovania. Tzn. že aj keby podáte návrh už teraz (keď ešte nie je na druhom stupni a nepoznáte všetky výdavky, ktoré s tým budú spojené), plynutím času a postupom súdneho konania budete môcť návrh dopĺňať a uvádzať nové skutočnosti.

Z návrhu teda musí vyplývať to, aké boli výdavky na dieťa v čase určenia výživného súdom, aký ste mali Vy príjem, aký mal príjem otec. Následne nové informácie týkajúce sa aktuálnych výdavkov, aktuálneho príjmu. Ak súd zistí, že sa majetkové pomery zmenili tak, že je potrebné zvýšiť výživné, spraví tak aj bez podrobného odôvodnenia. Súd je povinný v tomto konaní sám z vlastnej iniciatívy zisťovať skutočný stav veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj syn platí súdom určené výživné na dcéru, ktorá teraz v máji ukončila strednu školu. Ma 20 rokov. Môže prestať platiť výživné od septembra, lebo ona sa chce prihlásiť na úrad práce na absolventskú prax?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ je výživné určené súdom, je potrebné, v prípade ak sa rodič domnieva, že dieťa je schopné samo sa živiť, podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti pre plnoleté dieťa. Dieťaťu zaniká právo na výživné momentom, keď je schopné sa samo živiť, teda vlastnou prácou si uhrádzať náklady na život.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Môžem ako otčim zastupovať nevlastnú dcéru (18 r.) na súde ohľadne výživného na otca? Nemám právne vzdelanie.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2020)

Dobrý deň,
áno môžete nevlastnú dcéru zastupovať v konaní ako tzv. občiansky zástupca podľa ustanovenia § 89 Civilného sporového poriadku.

Dávame Vám však do pozornosti, že zástupcom osoby nemôže byť, u koho možno mať pochybnosti o konflikte záujmov zastupujúcej a zastúpenej osoby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom posielania výživného pre svoju jednu z dcér. (nakoľko jednu mám maloletú a ďalšia bude plnoletá o mesiac). Svoju povinnosť si plním riadne od rozvodu, bez jediného nedoplatku. Mám však vedomosť, že peniaze, ktoré posielam nejdú na účely určené, teda na dcéru. Preto sa chcem spýtať, že, či môžem v prípade, že ona dovŕši 18 rokov posielať výživné priamo dcére na jej účet? Alebo musím stále k rukám matky, ako bolo určené súdom? Prípadne musí byt vystavené nejaké nové rozhodnutie? A ak áno, tak kedy a čo musím napísať? Veľmi sa obávam situácie, že ak začnem posielať peniaze dcére, môže to po nejakom čase napadnúť jej matka, že si neplním svoju vyživovaciu povinnosť a nedávam jej (teda matke) výživné, nakoľko si všimne, že posielam výživné už len na maloletú. (Pred pár rokmi sa stala situácia jednej známej, že jej exmanžel to napadol - to posielanie výživného priamo dieťaťu po dovŕšení dospelosti a musela prvé napísať Žiadosť o zrušenie vyživovacej povinnosti. ) Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2020)

Dobrý deň,
nadobudnutím plnoletosti dcéry môžete výživné posielať priamo na jej účet v banke. Súhlas alebo rozhodnutie súdu nepotrebujete, ako ani súhlas matky.

Odporúčame, aby ste o posielaní výživného na účet plnoletej dcéry informovali matku, najlepšie písomne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, pred troma rokmi priateľova dcéra svojvoľne ukončila po prvých dvoch semestroch vysokú školu, nakoľko bola schopná sa o seba postarať, priateľ prestal posielať výživné nakoľko sa predtým dohodli (nedal to zrušiť na súd, podľa úradov to nie je potrebné). Tri roky sa dcéra neozvala, teraz má 23 rokov (3 roky si zarábala, momentálne pracuje v zahraničí) a žiada od priateľa opäť platiť výživné, pretože ju prijali na inú vysokú školu. Má na to nárok?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade si Vám dovoľujeme uviesť, že dohodnúť sa na zrušení, resp. neplatení výživného nepostačuje iba ústne alebo písomne. Vyživovaciu povinnosť určenú súdom môže zrušiť iba súd. To mal Váš priateľ spraviť už vtedy a v súčasnosti by bola trochu odlišná situácia, ktorá by možno dcéru odradila od toho, aby žiadala výživné.

Vo všeobecnosti, ak v súčasnosti študuje opätovne dennou formou a nie je možné popri tomto štúdiu pracovať, vzniká jej nárok na výživné. Súdna prax totiž takúto situáciu považuje za sústavnú prípravu na budúce povolanie. Existujú však aj súdne rozhodnutia, ktoré hovoria o tom, že je potrebné skúmať ako sa dieťa štúdiu venuje, čo študuje... či nejde výslovne o účelové konanie z dôvodu žiadať čo najdlhšie o výživné. Ak teraz začala študovať niečo úplne odlišné než čo študovala doteraz, niečo, čomu sa v budúcnosti určite nikdy nebude venovať, takéto štúdium by mohol súd považovať za účelové.

Stále však platí, že ak Váš partner nemá zrušenú vyživovaciu povinnosť súdom, stále mu trvá (bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie). Dokonca by v právnej rovine mohla dcéra od neho žiadať zameškané výživné. Odporúčame Vášmu partnerovi podať čo najskôr návrh na zrušenie výživného a v rámci tohto konania súd posúdi, či štúdium jeho dcéry je relevantné alebo nie vo vzťahu k vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať som vydatá, manžel odišiel odo mňa pred viac ako 2 týždňami. Dohodli sme sa na rozvode. Chcela by som vedieť, či mám nárok na výživné na manželku, keď momentálne on je nezamestnaný a aj ja som dlhodobo bez práce, snažím sa každý deň hľadať prácu len tejto situácii je to ťažšie. On býva odo mňa 200 km. ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2020)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť medzi manželmi má slúžiť na vyrovnanie životných úrovní manželov. Má ísť o taký právny inštitút, ktorý dorovná príjem oboch manželov, ak sú ich príjmové možnosti výrazne odlišné. Napríklad ak by ste boli nezamestnaná a on by mal príjem 2-3 tisíc eur mesačne.

Nakoľko však obaja v súčasnosti nemáte žiadny príjem, obaja ste nezamestnaní, vaša vzájomná životná úroveň je rovnaká. Súd by preto s veľmi vysokou pravdepodobnosťou neurčil žiadne výživné medzi manželmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý večer, ja by som sa chcel poradiť môj otec na mňa neplatí výživné a chcem to dať na Krajský súd v Košiciach len neviem ako začať vedeli by ste mi poradiť?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,
ak Vám neplatí výživné a vyživovacia povinnosť nebola ani určená súdom, potom je potrebné podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti, avšak tento návrh sa podáva nie na krajský súd, ale na okresný súd. Ak ste plnoletý, podávate ho sám. Ak nie, podáva ho Váš zákonný zástupca. Ak výživné máte určené súdom a toto neplatí, potom je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Keď môj syn bude mať v auguste 18 rokov, dohodli sme sa s ním, že sa dá návrh na vyživovaciu povinnosť aj z mojej strany, nielen z otcovej a bude chcieť sám fungovať od nákupu a varenia pre seba. Bude si sám gazdovský s peniazmi. Návrh na výživné mám podať ja teraz, alebo až on v 18rokoch? A ešte prosím je mi povinný prispievať časťou na nájom a elektriku? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2020)

Dobrý deň,
výživné na dieťa sa určuje vtedy, keď rodič neplní túto vyživovaciu povinnosť osobným plnením (tzn. osobná starostlivosť o dieťa počas doby, kedy je dieťa v starostlivosti rodiča). Ak chce, aby ste mu aj Vy platili výživné, tento návrh bude musieť podať sám po tom, ako nadobudne plnoletosť.

Súd však pri určení výšky výživné bude prihliadať na to, že žije stále s Vami v spoločnej domácnosti (jedine, že by išiel na internát alebo sa odsťahoval). Je na vašej dohode, či budete chcieť od neho nájomné (a teda budete platiť aj vyššie výživné) alebo nie (a tým pádom bude aj výživné o niečo nižšie). Keď je dieťa už plnoleté, súd pristupuje k určeniu výživného trochu inak, nakoľko nemusí zohľadňovať najlepší záujem maloletého dieťaťa (nakoľko už nie je maloletý). V týchto konaniach sú súdy otvorené najmä dohode účastníkov konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám sluchové postihnutie, teda som nepočujúca osoba. Chcem sa Vás opýtať, o 2 týždne ma čaká súd ohľadom výživného, ktoré by mal platiť otec. Potrebujem radu, tento rok končím bakalársky stupeň štúdia a na magisterský nepokračujem, prestupujem na iný odbor do 1. Ročníka, ale študovať budem dennou, čiže kombinovanou formou. Bude otec povinný mi výživné vyplácať aj tak? Čítala som, že rodič je povinný platiť výživné do 26 rokov, ja budem mať 23. Ďalšia vec, je potom možné aj brigádovať?
Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2020)

Dobrý deň,

trvanie vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu trvá do času, kým dieťa nenadobudne objektívnu schopnosť samostatne sa živiť. Vek teda nezohráva rozhodujúcu úlohu a nedá sa teda konštatovať, že vyživovacia povinnosť musí trvať do 26 rokov veku dieťaťa.

 

Pre trvanie vyživovacej povinnosti nie je dôležité, či má dieťa občasný príjem z brigád. Takýto príjem sa spravidla nepovažuje za schopnosť samostatne sa živiť.

 

Z hľadiska trvania vyživovacej povinnosti však vidím problém skôr v tom, že už ste na VŠ študovali jedno bakalárske štúdium a teraz idete študovať iné. Pritom rozhodovacia prax takéto "štúdium pre štúdium" vníma tak, že ak nejde o doplňovanie znalostí v nadväznosti na doterajšie štúdium, môže to mať z pohľadu súdu ten následok, že by rozhodol o zániku vyživovacej povinnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať mal som dcéru vo výchove a ex manželka platila výživné a minulý rok v júni ukončila strednú školu zamestnala sa a hneď po tom ako sa zamestnala ex podala návrh na ukončenie vyživovacej povinnosti čo je pochopiteľne. Dcéra pracovala 3 mesiace a potom jej dali ukončenie pracovného pomeru z odôvodnením redukovania stavu zamestnancov a dcéra si nemôže nájsť zamestnanie tak, či si môže opätovne požiadať o výživné od matky do veku 25 rokov, alebo kým si nájde zamestnanie? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
o výživné by mohla požiadať iba v tom prípade, ak by naďalej nebola schopná sa sama živiť. V zmysle judikatúry je to vtedy, keď sa dieťa sústavne pripravuje na budúce povolanie (študuje na VŠ dennou formou).

Ak Vaša dcéra neštuduje, štúdium má ukončené, ale nevie sa zamestnať, resp. ťažko sa jej hľadá práca na trvalý pomer, podľa relevantnej judikatúry nie sú splnené podmienky na určenie vyživovacej povinnosti. Samotná skutočnosť, že sa nevie zamestnať neodôvodňuje určenie výživovacej povinnosti matky voči nej.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem
Ex partner, ktorý je momentálne vo väzbe, si na naše dieťa podal žiadosť o zníženie výživného. Má však aj iné dieťa, ale tam žiadosť o zníženie nepodával, hoci aj jej dobrovoľne posiela rovnakú sumu ako mne. Ja mám súdom určené 90, - eur mesačne a druhá mamička ma určené 63, - eur mesačne. Ale posiela jej rovnako ako mne 90, - eur. Chápem, že je to jeho vec, ale požaduje znížiť na 40 a menej eur u mňa, ale u nej nič. Hoci jej dobrovoľne platil navyše peniaze. V žiadosti písal, že nemá príjem-to je jasne, keďže je vo väzbe a hradí to jeho mama. A, že má dlhy v banke 1900 eur. Viem ale, že prenajíma byt, z ktorého platievala jeho mama výživné cez jeho účet a vlastne ona aj tej druhej pridávala s jeho vedomím peniaze na výživnom. A, že dlh si spôsobil sám vlastnou vinou-radšej bol ožratý, ako by robil. Dokonca si vlastnou vinou pod vplyvom alkoholu spôsobil úraz a mal by ísť na operáciu. Do väzby šiel za to, že som ho udala za nebezpečné prenasledovanie. Odborník z psychiatrie v spisoch uviedol, že je alkoholik a potrebuje liečenie. Ja som od marca bola s maloletou na OCR z dôvodu korona a vlastne sama vychovávam dve dcéry. Staršia je plnoletá z predchádzajúceho manželstva. Študentka VŠ. Môj príjem je cca 650 eur. Myslíte, že súd mu uzná zníženie? Keby riadne pracoval, ale stal by sa mu úraz bez jeho pričinenia, a žiadal by zníženie aj od bývalej, tak to pochopím. Ale toto je podľa mňa len pomsta z jeho strany, že som podala naňho trestne oznámenie. Ďakujem za Vás čas a odpoveď

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
ak svoj návrh na zníženie výživného odôvodnil iba väzbou, máme za to, že zrejme mu súd nezníži výšku jeho vyživovacej povinnosti. Argumentov v neprospech takého rozhodnutia je viacero. Ak prenajíma svoju nehnuteľnosť a druhému dieťaťu dobrovoľne platí 90,- €, je nelogické, aby žiadal znížiť výživného iba u jedného ako uvádzate Vy.

Rovnako súd musí vziať do úvahy jeho problémy a to, že prácuneschopnosť si zrejme spôsobil sám. Súd totiž nemusí v takýchto súdnych konaniach vychádzať iba z jeho aktuálneho príjmu, ale zohľadňuje súd aj potencionalitu príjmu. Koľko dokázal zarábať predtým než sa mu tieto veci stali.

Výsledok konania bude závisieť od jeho argumentácie a tiež postoja súdu k tejto veci, ktorý by v prvom rade mal zohľadňovať záujem maloletého dieťaťa. Už aj výživné vo výške 90,- € je v takej výške, že zrejme nepostačuje ani na úhradu polovice nákladov maloletého dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)



Dobrý deň prajem
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Rada by som sa opýtala ešte. Ex partner bol vzatý do cely predbežného zadržania 18.12. 2019. Následne na to, prevezený do väzby. Dnes mi prišiel už právoplatný rozsudok. Tu je uvedené, sa odsudzuje na trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov nepodmienečne. Súd obžalovaného zaraďuje do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.
Súd ukladá obžalovanemu ochranné protialkoholické liečenie ústavou formou.
Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť 11.6.2020.
A moja otázka znie. Teraz 18.6 uplynie tých 6 mesiacov. To znamená, že bude v ten deň už prepustený? Pokiaľ viem, on nebol vo výkone trestu, ale väzby. A ako je to potom s tým liečením? Musí nastúpiť hneď na liečenie, alebo až kým sa neuvoľní miesto, kým on už bude na slobode. A posledne, v prípade, že by po prepustení opäť páchal tento skutok, opäť by som musela prejsť celým týmto procesom ako je výsluch, svedkovia a pod, alebo by to šlo už rýchlejšie a išiel by rovno na výkon trestu a nie väzby. Ďakujem za váš čas a odpoveď.



Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
áno, väzba sa započítava do uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody. Ak sú dátumy uvedené správne, mal by byť prepustený. V prípade, že by sa dopustil rovnakého skutku aj v budúcnosti, musel by celý proces prebehnúť opätovne, so všetkými zákonnými procesmi (aj opätovným výsluchom obvineného a poškodeného, resp. oznamovateľa).

Čo sa týka ochranného liečenia ústavnou formou, vo väčšine prípadov (ak je to možné) tak s ochranným liečením začína už počas výkonu trestu odňatia slobody. Ak by sa s ním začalo až po prepustení, musí nastúpiť ihneď. Ochranné liečenie má totiž určitú ochrannú a preventívnu funkciu z pohľadu ochrany spoločnosti pred nebezpečnými osobami pod vplyvom rôznych závislostí. Z toho dôvodu nie je možné čakať, kým sa v nejakom ústave uvoľní miesto a zatiaľ by sa taká osoba pohybovala na slobode.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, o mesiac mám predvolanie k súdu, kde som podala o zrušenie výživného na plnoleté dieťa. Pred dvomi týždňami som na súd poslala žiadosť o samosud bez mojej prítomnosti, doteraz mi nebola doručená žiadna odpoveď. Na internete som si našla pojednávania sudcu a pri našom pojednávaní je napísané "pojednávanie bez rozhodnutia" a "Samosudca-áno". Chcem sa Vás spýtať, či to znamená, že súd mojej žiadosti vyhovel a súd prebehne bez mojej prítomnosti? A ak áno, je možné aj na rozsudok samosudu reagovať odvolaním v prípade potreby? Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
súd Vám na Vašu žiadosť o konanie vo Vašej neprítomnosti nebude reagovať písomne. Touto žiadosťou sa súd vysporiada priamo na nariadenom pojednávaní, kde skonštatuje, že ste sa ospravedlnili a súhlasili s pojednávaním bez Vašej prítomnosti. Súd však môže trvať na Vašej osobnej účasti na pojednávaní, najmä ak Váš výsluch bude potrebovať pre zistenie skutočného stavu veci.

Ak by však súd konal bez Vašej prítomnosti a rozhodol by, Vaše právo podať odvolanie by nebolo obmedzené. Proti rozhodnutiu vydanému samosudcom (v týchto veciach koná na okresnom súde iba jeden sudca) je možné podať odvolanie. Neúčasťou na pojednávaní nestrácate právo podať odvolanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Prosím Vás, môže matka dieťaťa vyžadovať spätne výživné na dieťa od otca, ak to dieťa žilo v spoločnej domácnosti s otcom od jeho narodenia?
Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
zákonná vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu vzniká narodením dieťaťa. Kým rodičia žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti, má sa za to, že plnia vyživovaciu povinnosť jednak osobnou starostlivosťou, ale aj zabezpečovaním potrieb dieťaťa po finančnej stránke.

Ak niektorý z rodičov nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, má plniť výživné v peniazoch.

Spätne by bolo možné požadovať výživné, ak ste s dieťaťom už dlhšie nežili v spoločnej domácnosti a matka z dôvodov hodných z osobitného zreteľa nemohla skôr podať návrh na určenie výživného. Súd nemôže spätne priznať výživné na maloleté dieťa, ak nie sú splnené dôvody hodné osobitného zreteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Ako je to s výživným na dieťa? Môj manžel sa vyhráža, že s výživným nebude súhlasiť. Dcéra sa pripravuje na súťaž(Fitnes -bikiny), ktorú sa snaží financovať -brigádou, aj zamestnávateľ ju sponzoruje a snažím sa prispievať aj ja jej. U nás je taká situácia, že ja to ťahám sama. Nie sme rozvedení. Rok si chce dať pauzu, ale sa bude pripravovať na súťaž aj súťažiť-platí vtedy muž výživné?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom vzniká ich narodením a zaniká až keď je dieťa schopné sa samo živiť (neštuduje). Kým rodičia bývajú s dieťaťom a žijú spolu, obaja plnia vyživovaciu povinnosť osobnou starostlivosťou, zabezpečovaním základných potrieb...

Akonáhle nastane situácia, že sa otec alebo matka odsťahujú od dieťaťa a druhého rodiča, musia si svoju vyživovaciu povinnosť plniť v peniazoch. To platí bez ohľadu na to, či sú rodičia zosobášení alebo nie. Výživné nie je možné viazať iba na jednu určitú činnosť dieťaťa. Výživné má pokryť vždy časť všetkých odôvodnených potrieb dieťaťa. V tomto prípade je potrebné posúdiť, či je táto forma výdavku dieťaťa odôvodnená, a či je z pohľadu otca zodpovedá takáto činnosť jeho životnej úrovni. Sú situácie, kedy by súd výdavky na dieťa na takúto formu činnosti nemusel posúdiť ako odôvodnené potreby dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalým partnerom sme sa rozišli pred tromi mesiacmi chcela by som požiadať o výživné. Bývalý zarába 800 eur mesačne ja poberám rodičovský príspevok plus rodinné prídavky čo je dokopy 320 eur. Dcéra ide do prvého ročníka a syn je so mnou doma nemôže ísť do škôlky kvôli zdravotným problémom ma astmu, intoleranciou na mlieko, rázštep pery a podnebia, je hyleraktivny a nekomunikuje kvôli rázštepu. S bývalým sme sa dohodli, že mi bude dávať 75 eur na jedného ale nevychádza mi to. Je možné, že mi súd určí vyššie výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,
súd pri určení výšky výživného prihliada najmä na odôvodnené potreby maloletých detí a tiež schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča.

Vzhľadom na všetky ťažkosti spojené so zdravotným stavom Vášho syna sa javí 75,- € mesačne ako veľmi nízka suma. Rovnako pre dieťa, ktoré nastupuje o školy je 75,- € nedostatočné. Keď si len vezmeme, že v priemere iba strava na jedno dieťa počas mesiaca môže byť v tejto sume, resp. aj viac. Následne ešte musíte platiť výdavky na bývanie, oblečenie, školské potreby, lieky...

Z pohľadu povinného rodiča podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov je možné vyvodiť, že povinný rodič by sa mal na výžive detí podieľať sumou vo výške približne 30 % jeho príjmu. V tomto prípade je to suma okolo 240,- €.

Súd však musí komplexne zistiť všetky skutočnosti dôležité pre určenie výživného a až potom môže rozhodovať o jej výške (nepostupuje výlučne matematicky). Máme však za to, že v prípadnom súdnom konaní by súd určil zrejme vyššie výživné, než 75,- € na jedno dieťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem chcem sa spýtať, či výživné na dieťa s autizmom je vyššie ako na dieťa bez zdravotného znevýhodnenia. Prípadne ako na to pozerá súd ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
dobrý deň prajem. Výživné sa určuje podľa možností, schopností a majetkových pomerov a odôvodnených nákladov na dieťa. Paušálne nie je možné povedať, či majú deti, ktoré majú nejaké ochorenie nárok na vyššie výživné, alebo nie, nakoľko sa to vždy zisťuje individuálne. V praxi však súdy vždy zisťujú, či dieťa nemá zvýšené náklady na lekársku starostlivosť, či lieky a pod. Ak by sme aj mali dve deti v rovnakej situácii, pričom jedno by malo autizmus a druhé nie, záležalo by, či autizmus spôsobuje zvýšené náklady. Ak nie, tak potom by nemalo mať nárok na vyššie výživné, len preto, že má dané ochorenie. Ako som uviedol, nedá sa to zovšeobecniť a musí sa to skúmať individuálne. Tiež súd dôležité pomery rodičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Pekný večer. Mám otázku ohľadom výživného na moje deti. Ex priateľ ma platiť 120e 15teho v mesiaci. Raz pošle presne na ten dátum, inokedy zasa mešká, ako aj teraz 10 dni. A stále tak dookola sa to opakuje. Jeden mesiac presne druhý mesiac mešká aj 10-12dni. Je to v poriadku? Ma to rozhodnuté súdom a ešte ja si musím pýtať tie "veľké" eura!
Ďakujem za odpoveď.
L.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2020)

Dobrý deň,

odporúčame otca dieťaťa upozorniť, že ak nebude uhradzovať výživné v lehote podľa rozsudku súdu, vo veci podáte návrh na exekučné konanie a vzniknú mu ďalšie náklady spojené s exek. konaním. Návrh na exek. konanie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Možnosťou pre otca dieťaťa je tiež, aby so zamestnávateľom spísal dohodu o zrážkach zo mzdy v zmysle ust. Zákonníka práce a výživné bude uhradzované načas.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Platil som doteraz výživné poštou. Bývalá manželka ma požiadala, aby som posielal peniaze na účet. Je to v poriadku? A aký mám doklad, keď sa mi nezobrazuje koho je to účet? Ďakujem za pripadnú odpoveď. H.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň, 
zrejme ide o výživné na dieťa
Ak je dieťa plnoleté, môžete výživné na plnoleté dieťa posielať priamo na účet plnoletého dieťaťa, neporušíte tým žiaden zákon.
Ak je dieťa maloleté  a teda posielate výživné priamo bývalej manželke, potom ju požiadajte, aby číslo bankového účtu Vám poslala písomne, aby ste tak mali istoty, že peniaze budú posielané na účet, ktorý Vám oznámila manželka na platenie výživného. Telefonické oznámenie bankového účtu z dôvodu  Vašej právnej istoty nepostačuje. Následne si nastavíte trvalý príkaz. 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem žiadať na dieťa spätne výživné, nakoľko môj bývalý partner neplatí na dieťa.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2019)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že výživné možno priznať najskôr odo dňa začatia súdneho konania. Pri maloletých deťoch však platí výnimka, a síce je možné žiadať výživné doplatiť spätne za tri roky. Podmienkou však je existencia dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré by priznanie spätného výživného odôvodňovali.

Vyššie uvedené vychádza z ustanovenia § 77 ods. 1 zákona o rodine, ktorý určuje, že: "Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."

Zákon však neurčuje čo konkrétne možno považovať za "dôvody hodné osobitného zreteľa", avšak môže ísť najmä o situácie, kedy nebolo možné z objektívnych príčin podať návrh skôr.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, manželova dcéra z prvého manželstva ma 22 rokov, pracuje, neštuduje. Ma súdom určenú vyživovaciu povinnosť 200 eur mesačne. Platí ju na účet bývalej manželke. Vo vyživovacej povinnosti chce pokračovať ale peniaze by chcel posielať na účet svojej dcére. Môže tak spraviť alebo musí požiadať o túto zmenu súd? Pekný deň.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2019)

Dobrý deň. Po dosiahnutí plnoletosti vyživovaného dieťaťa môže povinný rodič začať platiť výživné priamo k rukám dospelého dieťaťa aj bez toho, aby o tom rozhodol súd.

Nad rámec Vašej otázky si dovoľujem uviesť, že vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. V danom prípade ide o 22 ročnú osobu, ktorá neštuduje, ale pracuje. Som toho názoru, že v danom prípade je možné uvažovať aj nad zrušením vyživovacej povinnosti. Súdom určenú vyživovaciu povinnosť však musí zrušiť opätovne súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť ak by to bolo možné. Mám takýto problém. Žijem s mužom, s ktorým mám 2 krásne deti už 15 rokov. Niesme zosobášení. Ale pred 15 rokmi mal priateľ vzťah s jednou ženou a ona sa rozhodla po 11 rokoch napísať, že majú spolu syna. Ale my sme si vôbec neni vedomí toho, že by mal dieťa. A žiada od nás, aby si priateľ plnil vyživovaciu povinnosť a zaplatil spätne 11 rokov. To môže každý tak napísať. Nemáme žiadny dôkaz alebo istotu, že je otcom a nie si toho ozaj vedomí. Ak by sme vedeli, že je ozaj otcom tak určite nemáme problém si plniť vyživovaciu povinnosť. Preto by som bola rada ak by som vedela ako postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ sa partner domnieva, že nie je otec, no je zapísaný v rodnom liste, v takom prípade by bolo možné domáhať sa zapretia otcovstva. Ak však nebol jej manželom, ani na matrike súhlasne nevyhlásil, že je otcom, v takom prípade by najskôr matka musela na súde dosiahnuť určenie jeho otcovstva. Až potom by mu vznikla vyživovacia povinnosť, pričom by ju musel plniť, kým dieťa nebude schopné samo sa živiť. Ak by žiadala výživné 11 rokov spätne, môže namietnuť premlčanie a žiadať môže len max 3 roky spätne aj to osobitnou žalobou. Ak otcom nie je, odporúčam ju informovať, že popiera, že by bol otec a nebude jej platiť 11 rokov spätne. Ak však je otcom, potom súd skôr, či neskôr otcovstvo určí a aj tak bude musieť výživné začať platiť a mohla by ho žalovať o dlžné výživné avšak úspešne len 3 roky spätne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môže rodič poberať štipendium svojho dieťaťa /študenta na svoj účet bez toho, že by to dieťa/ študent k tým peniazom malo prístup ? Záleží aj od toho, o aké štipendium ide (prospechové, sociálne? ) A ak sa niečo také udeje, ako v takom prípade postupovať ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky usudzujeme, že ste študentom VŠ.

Podľa ust. § 95  zákona o vysokých školách platí, že "študentom študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa § 53 ods. 3, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva sociálne štipendium. Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne štipendium má študent právny nárok."

Podľa druhu VŠ tieto vyplácajú aj motivačné a prospechové štipendia.

Zákon hovorí jasne, že všetky štipendia bez ohľadu na ich druh sa priznávajú študentovi  a teda nie je dôvod, aby bolo vyplácané inej osobe pokiaľ tak študent neurčil.

Odporúčame kontaktovať študijné oddelenie na zistenie stavu  veci a oznámte Vaše číslo účtu na vyplácanie konkrétneho štipendia.

Ak by mali rodičia vybavovať Vaše sociálne prípadne prospechové štipendium, museli by mať od Vás písomné splnomocnenie.

Podľa zákona o vysokých školách štipendium sa priznáva študentovi.

V prípade zistenia pochybení študijného oddelenia oznámte predmetnú okolnosť dekanovi fakulty.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s mojim exmanželom mám dve deti, ktoré sú zverené do jeho opatery, nakoľko nesúhlasil s ich vycestovaním a presťahovaním sa do zahraničia. S mojim terajším manželom mám dve deti a s 1,5 ročným synom som na rodičovskej dovolenke. Môžem požiadať o zastavenie výživného, nakoľko som na rodičovskom príspevku?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým dieťa/deti nie sú objektívne schopné samostatne sa živiť.

Ak máte v súčasnosti nižší príjem v dôsledku toho, že ste na rodičovskej dovolenke, toto nie je skutočnosť, ktorá by spôsobovala zánik, resp. zastavenie Vašej vyživovacej povinnosti. Ak však došlo na Vašej strane k podstatnej zmene pomerov, v dôsledku ktorej máte objektívne nižší príjem, môžete podať na súd návrh na zníženie výživného.

Záverom dodávam, že každý rodič je povinný prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností, majetkových pomerov a podľa odôvodnených potrieb oprávneného dieťaťa/detí. Zákon tiež určuje aj to, že bez ohľadu na uvedené okolnosti každý rodič je povinný platiť aspoň minimálne výživné, ktoré je v súčasnosti 28,08 €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako postupovať, keď ex manžel neplatí na deti výživné ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2017)

Dobrý večer,  ďakujeme  za otázku.

Otázka, aj keď obsahuje veľmi málo údajov pre podrobnejšie zodpovedanie problému, dovoľujeme si Vás odkázať na tento náš článok, kde je problematika kompletne rozobraná a súčasne aj uvedený postup ako v prípade neplatenia výživného postupovať. Link na článok :

https://ficek.sk/vymahanie-vyzivneho-30139

Uvádzame súčasne, že vo veci sa možte obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Môže plnoletý syn požiadať otca, aby mu hradil bežne výživné na jeho účet, keď je nový Rozsudok o zvýšenie výživného ešte na odvolacom súde, aby otec "nezneužil" kontakt a tvrdil, že sa dohodol so synom inak, ako je v doteraz platnom Rozsudku? Do neplnoletosti syna som poberala výživné ako matka, ako plnoletý už požiadal syn o zvýšenie výživného, čo je pred štyrmi rokmi a medzitým syn odišiel študovať do zahraničia, takže na splnomocnenie vyberám na poštovú poukážku výživné pre syna. Keďže idem do zahraničia za ním dlhodobo (syn je ZŤP), preto chce syn kontaktovať otca (slušnou formou), aby mu posielal výživné na jeho účet. Jedna sa zatiaľ o výživné v doposiaľ platnom Rozsudku. Otec je "špekulant" a syn ma obavy, aby si jeho kontakt nevysvetľoval po svojom a nastali by tak možné medzery v posielaní výživného. (Už minulosti bola exekúcia). Iný vzťah medzi otcom a synom nieje, ja som so synom od jeho štyroch rokov na Slovensku a otec je v ČR a nikdy nemali žiaden, ani písomný kontakt, napriek umožnenému styku otca so synom daným Rozsudkom. Syn ma dnes 21 rokov. Veľmi ďakujem ak je nám možné poradiť.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2017)

Dobrý deň, otec môže hradiť výživné aj na účet, poštovou poukážkou a tiež aj k rukám oprávneného.

Výživné musí platiť podľa rozsudku. Syn sa však môže dohodnúť s otcom, že nebude platiť celé výživné ale len časť. Otec sa v tomto prípade vystavuje riziku, že syn neskôr zmení názor a podá návrh na exekúciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám priateľku, ktorá ma 3 ročnú dcéru. Jej otec neplatí výživné a nevieme, ako ďalej postupovať, aby mu súd prikázal platiť. Nemáme nič na papieri no niekto nám radil, že treba dať žiadosť na súd, ale nevieme, čo do nej napísať. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň,

ak otec neplatí výživné dobrovoľne, jedinou možnosťou je skutočne podanie návrhu na určenie vyživovacej povinnosti. V návrhu je potrebné označiť strany, teda navrhovateľa a odporcu v rozsahu minimálne meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt. Ďalej je potrebné opísať skutočnosti dôležité pre rozhodnutie, t.j. majetkové pomery Vašej priateľky, náklady na život dcéry a všetko je potrebné doložiť dôkazmi. Rovnako dôležité je uviesť, že otec si napriek niekoľkým žiadostiam neplní svoju zákonnú povinnosť. Napokon je potrebné uviesť, akej výšky výživného sa domáhate. Návrh sa podáva na okresný súd v podľa miesta bydliska maloletej dcéry.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Pozdravujem Vás. Chcem sa opýtať, aká je prax pri prípadnom nepriznaní výživného na plnoleté dieťa študujúce na VŠ, ak s otcom syn nekomunikuje, neupovedomuje o výsledkoch štúdia alebo inak sa k otcovi s nezáujmom správa, prípadne, či je nepriznanie výživného možné alebo môže byť určené vzhľadom na tieto okolnosti v rozumnej výške pre povinného . Vo veci súd bude rozhodovať. Za odpoveď ďakujem. 

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine v zásade platí, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Podľa ustanovenia § 75 ods. 2, výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa. Otázku porušenie dobrých mravov vo vzťahu medzi dieťaťom a rodičom súd posudzuje podľa skutkových okolností konkrétneho prípadu. Dôvodom na nepriznanie výživného pre dieťa by bolo konanie dieťaťa, ktorým sa voči svojmu rodičovi správa hrubo neslušne, napr. vulgárnym nadávaním, psychickým vydieraním alebo dokonca fyzickými atakmi. Vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie, máte právo na uvedené správanie svojho syna upozorniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám na bývalého manzela podaný podnet na trestné stíhanie pre neplatenie vyzivneho. Dnes mi prišli peniaze na účet, ale bez mena odosielatela a boli vložené v hotovosti s poznamkou mena syna a obdobia. Poslaná bola len tretina z dlžného výživného. Je začaté trestné stíhanie voči exmanzelovi, tak preto zaslal aspoň časť peňazí. Ako mám teraz postupovať, keď budem predvolaná na políciu za účelom výpovede, keď dlh na výživnom ešte stále nie je vyplatený úplne a ani meno, kto tu časť peňazí poslal? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, v trestnom konaní by ste ako poškodená, resp. zástupca poškodeného, mali postupovať v úzkej súčinnosti s vyšetrovateľom prípadne s dozorujúcim prokurátorom. V každom momente by ste mali oznámiť skutočnosti relevantné pre objasňovanie trestnej činnosti, čo je v prípade trestného činu Zanedbania povinnej výživy aj okolnosť aktuálnej výšky dlžného výživného. Napriek nedostatočným identifikačným údajom k bezhotovostnému prevodu peňazí, dokáže poverený vyšetrovateľ určiť, či suma, ktorá Vám bola zaplatená, pochádza od Vášho bývalého manžela alebo od inej osoby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená mamička 2 deti vo veku 4 a 5,5 roka. Dcéry majú opakovane problémy po zdravotnej stránke, každý mesiac sú choré, prisom mladšia dcéra ma poruchu imunity (ťažký stupeň), opakovane recidivujúce otitídy, problém s prieduškami atď. Nakoľko si už lekári nevedia pomôcť, posielajú ma s deťmi do Šrobárovho ústavu na liečenie kvôli diagnostike a následnej liečbe. A tu je kameň úrazu. Som na predĺženej rodič. dovolenke, platenej zo zdravotných dôvodov malej. Exmanžel mi posiela mesačne súdom určené výživné 200 eur na obe deti. Čiže môj príjem činí aj s rodinnými prídavkami (výživné+rodičovský+prídavky) dokopy 450 eur. Celý kúpeľný pobyt mňa ako sprievodcu s oboma bude sta cca. 400 eur, možno aj viac. Hovorila som exmanzelovi, že jednoducho musím ísť, keďže už nevedia, čo s dieťaťom. Požiadala som ho, aby mi prispel polovicou sumy za liečenie alebo, aby na tých 10 dni šiel s deťmi on, zvyšných 11 dni by som bola ja, nakoľko ma na rok nárok na 8 týždňov dovolenky. Odmietol oba návrhy. Ja do práce nemôžem chodiť, nakoľko sa o malú starám a skutočne som s malou každý týždeň na navsteve u lekárov. Mohla by som podať nejaký návrh na súd, aby deťom prispel, nakoľko to je už v tejto fáze nevyhnutné? Ak áno, ako sa taký návrh volá, resp. ako to formulovať. Lekárske správy mám oboch deti. Návrh na liečenie ešte nemám, ale nie je problém. Lekarka mi vravela, že stačí povedať a výpise mi návrh na kúpeľnú liečbu. Bude treba na súd aj papier, že sme podali návrh na liečenie? Ak by ste mi odpovedali, bola by som vďačná. Ďakujem za akúkoľvek odpoveď. 

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 75 ods. 1 zákona o rodine, pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Odôvodnenými potrebami oprávneného, v tomto prípade maloletého dieťaťa, nie sú len pravidelné mesačné výdavky, ale aj náhodné, napr. tie ktoré súvisia so zdravotným stavom. Týmito výdavkami sú preto aj liečebné náklady alebo úhrady pobytu v zariadení poskytujúcom kúpeľnú liečbu. Súd na tieto potreby maloletého dieťaťa musí prihliadať. Odporúčam Vám preto podať na súd návrh na zvýšenie výživného tak, aby súd zohľadnil zvýšené výdavky, ktoré Vám vznikajú so zdravotnou starostlivosťou maloletých, hoci sa objavujú nepravidelne. V prípade, že potrebujete hradiť tieto náklady v blízkom čase, podajte návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Podľa § 366 Civilného mimosporového poriadku, neodkladným opatrením môže súd nariadiť platiť výživné v nevyhnutnej miere.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat, ci mozem od rodicov ziadat vyzivne aj ked byvame v spolocnej domacnosti? Otec sa povazuje za "sefa", chce rozhodovat o kazdom, co mozme a co nemozme robit, ci nam da peniaze alebo nie.  V cistom zaraba priblizne 1800 eur, no vacsinou nam ich aj tak neda lebo "TO SU JEHO PENIAZE, LEBO ON ICH ZAROBIL" . To sa tyka aj skoly. Studujem na umeleckej sš a povedal, ze ak chceme peniaze, tak si ich mame zarobit, kedze sme dospelí. ja mam 19 a brat 18 a obaja este studujeme na strednej skole. Mamka mu nic nepovie, lebo sa ho boji a preto sa s nim ani nechce rozviest, aj ked ju podvadza. Ani jej nechce davat peniaze a mamka ma len marodku, kedze je uz niekolko rokov chora, ma silnu reumu a dalsie zdravotne problemy, kvoli ktorym si nemoze najst pracu a ak si aj nejaku najde, tak sa jej stav opat zacne rychlo zhorsovat a musi ist na PNku (invalidny dochodok jej zamietli). Ak nemam narok, tak co musim spravit, aby som ho ziskala? Vopred vam dakujem za odpoved.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2017)

Dobrý deň, nárok na výživné máte voči svojim rodičom bez ohľadu na to, či spolu bývate alebo nie. Jedinou rozhodujúcou skutočnosťou je Vaša schopnosť sa sama živiť. Pokiaľ študujete na strednej škole, túto schopnosť ešte nemáte, nakoľko sa ešte len pripravujete na výkon povolania. Vašim rodičom tak trvá vyživovacia povinnosť voči Vám a Vášmu bratovi a to každému z nich podľa jeho schopností, možností a majetkových pomerov. Je zrejmé, že uvedené kritéria svedčia viac v prospech Vášho otca a teda on je povinnou osobou, ktorá má vo významnejšej miere plniť výživné. Vyživovaciu povinnosť má Váš otec plniť tak, aby boli zabezpečené všetky Vaše životné, študijné a iné osobné potreby. Ak tak nerobí, obráťte sa s návrhom na súd, aby rozsah vyživovacej povinnosti určil súdnym rozhodnutím. Dovoľujem si Vás upozorniť, že aj Vaša matka má právo žiadať, aby jej životná úroveň bola rovnaká, ako u manžela. Podľa § 71 ods. 1 zákona o rodine, manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Prosím o radu. Moja dcérka konči strednú školu.No chce isť na nejaké doplnkové pomaturitné štúdium. Prosím som povinný platiť aj počas toho štúdia výživné ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2017)

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá dovtedy, kým sa dieťa nie je schopné samo živiť. To znamená, že pokiaľ  dieťa aj nadobudne plnoletosť, avšak stále študuje a nie je schopné sa samo živiť, ste povinný platiť výživné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry deň, potrebovala by som poradiť. V septembri 2016 som sa s manželom rozviedla po 13 rokoch kvôli alkoholu, začal si domov nosiť intimne známosti. Mame syna 12 ročneho, ktory je autista. Sud exmanž. nariadil prispievať na výživné 40 eur vždy k 15.dňu v mesiaci. Ex mi ich odmietol posielať na učet a založil synovi učet v banke na jeho meno a mne poslal bankovu kartu, s ktorou si mam peniaze vyberať. Ja s tym nesuhlasím lebo prečo ma syn, ktory nikdy nebude svojpravny platit za vedenie úctu takze celu ciastku vyzivneho nedostane. Postupoval spravne, alebo to musim riešit sudnou cestou? Z touto otazkou som sa obratila na kolízneho opatrovnika, ktory mi na to nevedel odpovedať. Dakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2016)

Dobrý deň,

ide skutočne o zaujímavý prípad. Výživné je nárokom dieťaťa, no pokiaľ dieťa nie je spôsobilé na právne úkony, je rodič povinný platiť výživné "k rukám druhého rodiča". Je diskutabilné, či uvedené konanie spĺňa požiadavku zasielania peňazí "k rukám matky" avšak domnievam sa že áno, nakoľko máte možnosť si tieto prostriedky z účtu vybrať. Pokiaľ ide o bankové poplatky, ak sa otec rozhodol konať takto, mal by posielať výživné zvýšené o výšku bankových poplatkov, pretože dieťa má nárok na plnú sumu, priznanú súdom. Ak by otec odmietal spolupracovať, obráťte sa na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň pán Ficek. Som rozvedený a pracujúci chlap v Nemecku, kde už dlhodobobo bývam. Z bývalého manželského vzťahu mám syna,ktorý dovŕšil v 10/2016 jeho vytúženú 18nástku :-). Mesačne prispievam na jeho výživu v sume 220€, ktorú som navrhol a je v rozsudku Slovenskej republiky, a ktorú som povinný posielať na účet matky. Chcem sa s Vami poradiť, či je možné,nakoľko je syn už dospelý a stále študuje na Slovensku, posielať toto výživné jemu,priamo na jeho účet.Syn býva stále s matkou. Za Vašu trpezlivosť Vám ďakujem. S úctou Peter.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň,

áno je to možné, nakoľko výživné je nárokom dieťaťa a nie nárokom rodiča. Tým, že nadobudol plnoletosť nadobudol aj možnosť disponovať svojim majetkom. Odporúčam však informovať matku o tom, že peniaze posielate priamo synovi a mať to aj zdokladované.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý den. Som osamely rodič a byvaly partner platí vyživné na svoje dieťa, ktoré ma 6 mesiacov 50 eur mesačne. Je vodič kamiona, je zamestnany v zahraničnej firme. Na zmluve ma minimalny zárobok, a pritom zaraba 1300 eur mesačne. Nie som si istá, či by mi súd priznal vyššie výživné. Viete mi poradiť? Mám podať návrh na súd alebo nechať to tak? Dakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2016)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že výška výživného sa určuje na základe odôvodnených potrieb oprávneného (maloletého dieťaťa) a objektívnych schopností, možností a majetkových pomerov povinného. Pokiaľ ide o súdne konanie, toto môžete iniciovať, avšak dôležitý bude výsledok dokazovania. Inak povedané rozhodujúce bude to, či sa Vám v rámci dokazovania podarí preukázať skutočný príjem bývalého partnera.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 17 ročného nevlastného syna. Súdom je určená opatrovníčka jeho matka. No chlapec chce bývať u nás u svojho otca. Nechodí vôbec navštevovať matku. Za posledné tri mesiace bol u nej asi trikrát. Platíme výživné aj napriek tomu, že býva s nami. Keď išiel na internát, všetko sme kupovali my, či už oblečenie, či školské potreby. Každý týždeň mu perieme veci, dávame vreckové, stravu na celý týždeň. A peniaze berie ona. Ani sa neozvala, či niečo nepotrebuje. Akurát mu vyplatila internát. Dohodnúť sa s ňou nedá a na právnika a súd nemáme finančné prostriedky, lebo ja to nevidím na jedno pojednávanie. Dalo by sa s tým niečo robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2016)

Dobrý deň

pokiaľ chcete zmeniť rozhodnutie, musíte podať návrh na súd. Môžete podať návrh na zmenu rozhodnutia o zverení do starostlivosti, kde bude žiadať zveriť dieťa do starostlivosti otec a následne bude žiadať aj výživné na mal. syna.

 

Pokiaľ by ste teraz prestali platiť výživné, porušovali by ste rozhodnutie súdu. 

 

Inýspôsob ako zmeniť doterajšie rozhodnutie súdu nie je. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

zdravim v nasom pripade sa konal sud ale len dohodou takze musim dat navrh na zrusenie vyzivneho a mam ist na sud osobne tam to vybavim alebo mi ten navrh musi vypracovat nejaky advokat dakujem pekny den

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2016)

Dobrý deň,

podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

Vo Vašom prípade je nutné podať na súd návrh na zrušenie výživného. Musí riadne prebehnúť súdne konanie, nie je to možné vybaviť takpovediac "na počkanie". Dovoľujem si Vás však upozorniť na skutočnosť, že súd bude v konaní najskôr posudzovať či dieťa už nadobudlo schopnosť samo sa živiť. Ak dospeje k záveru že nie, potom výživné nezruší. Samozrejme sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek advokáta, aby sa na Vašu vec pozrel podrobnejšie a odporučil najlepší možný postup.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat. Da sa dlzna suma za vyzivne vyplatit ciastkou z bytu. Akceptoval by to súd? Dakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2016)

Dobrý deň, z Vašej otázky mi nie je zrejmé akým spôsobom ste mali na mysli splatenie dlžného výživného čiastkou z bytu. Ak ste mali na mysli predaj bytu a následne vyplatenie dlžného výživného z kúpnej ceny, nevidím v tom žiadny problém. Ak ste čiastkou z bytu mysleli časť podielu na vlastníckych právach (t.j. že by sa Vaše dieťa stalo podielovým spoluvlastníkom) odpoveď závisí na tom aké konanie je v tejto veci vedené. V prípade ak ide o trestné konanie (pre trestný čin zanedbania povinnej výživy) doteraz som sa nestretol s prípadom, kedy by obžalovaný (obvinený) splatil dlžné výživné takouto formou. V tomto smere je len veľmi ťažké predpokladať, či by to súd akceptoval. Skôr mám za to, že súd by takéto splatenie výživného neakceptoval. Ak však ide o civilno-právne konanie, stretol som sa s prípadmi, kedy boli medzi rodičmi uzatvárané dohody, ktorých predmetom bolo "splatenie" dlžného výživného podielom na nehnuteľnosti. K takejto dohode je však potrebný súhlas oboch účastníkov konania a na presnom znení dohody je potrebné sa vopred dohodnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den, chcem sa opytat od minuleho roka platim na dceru, ktora ma 20 rokov vyzivne urcene sudom. Vtedy chodila do gymnazia, ktore uz ukoncila a od septembra zacala studovat na vysokej skole bezpenostneho manazerstva v Kosiciach, ale studuje externe a je studentkou bakalarskeho studia a zaroven je evidovana na urade prace koli tomu, aby jej stat platil socialne a zdravotne poistenie a tu je moja otazka: musim jej dalej platit vyzivne urcene sudom a to 170 eur a nedostavam na nu uz ani pridavky na deti a to 23 eur? Dakujem, pekny den

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2016)

Dobrý deň,

ak Vám bolo výživné určené súdom, potom nemôžete prestať platiť z vlastnej vôle. Odporúčam podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Súd vec posúdi a rozhodne, či je Vaša dcéra schopná sama sa živiť alebo nie. Výživné totiž nie je viazané na vek, či štúdium, ale na to, či si je dieťa schopné vlastným úsilím a prácou zabezpečiť svoje životné potreby a uhrádzať ich. Ak rozhodne, že je schopná sama sa živiť, potom zruší Vašu vyživovaciu povinnosť a Vy od právoplatnosti rozhodnutia nebudete musieť viac platiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Touto cestou chcem oslovit schopného advokáta, ktorý by ma zastupoval pri rozvode. Potrebujem aj spísať žiadosť o rozvod. Problémom u mňa je výška výživného, nakoľko zarábam okolo 1200 eur a manželka si berie teraz odo mňa 500 eur na deti. Bohužiaľ musím si platiť ešte podnájom 430 eur keď chcem, aby deti mali vhodné bývanie keď prídu ku mne na víkendy. Mám ešte pôžičku 100 eur. Poprosím o info, čo je s tým možné robiť ďalej aj pri súde, lebo zdá sa mi to veľa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2016)

Dobrý deň  

pokiaľ sa nedohodnete na výške výživného, toto určí súd a to s ohľadom na Váš príjem, Vaše náklady, ako aj na príjem a náklady Vašej manželky a hlavne na opodstatnené potreby Vašich detí.

 

Nepíšete o koľko detí ide a ani v akom veku sú, čo je pri určení výšky výživného podstatné. Pokiaľ máte záujem o zastupovanie v rozvodovom konaní je potrebné priamo kontaktovať advokátsku kanceláriu a dohodnúť si stretnutie.

 

Zníženie výživného je možné (v prípade, ak ste mali určené výživné súdom), iba ak nastala zmena pomerov oproti stavu, ktorý tu bol v čase, keď súd rozhodoval o výživnom. 

 

Inak súd o zmene nerozhodne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Môžem ako plnoletý požiadať matku o výživné, ktoré jej posiela otec a zároveň aj začať poberať výživné aj od nej? Je neochotná a agresívna, keď som ju požiadal, aby mi dala otcove výživné pre mňa a vlastne mal som podozrenie, že peniaze nemíňa na mňa, pretože som väcšinou na internáte a keď som ju požiadal povedala mi, že dobre, ale ona mi dá o toľko menej. Otec jej posiela 80€, mama mi dávala cca 120€. Ďakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2016)

Dobrý deň  

nepíšete, či ste už plnoletý alebo nie, či navštevujete denné študium a pod. 

Podľa§ 62 ods. 1, 2 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine:

 

“1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.”

 

Výživné pre dieťa má oprávnený využiť na tento účel, teda pokiaľ Vaša matka dostávala od Vášho otca výživné, tieto finančné prostriedky by sa mali použiť na Vaše potreby. 

Môžete požiadať otca, aby peniaze platil priamo vám a nie matke, v prípade ak ste plnoletý.

V prípade plnoletosti dieťaťa je rodič povinný prispievať priamo dieťaťu. Pokiaľ s tým otec nebude súhlasiť, stačí mu poslať doporučený list a uviesť v ňom, že pokiaľ peniaze nebude platiť vám potom sa nebude výživné považovať za splnené.

Matka bola vašim zákonným zástupcom iba do času plnoletosti. 

 

Pokiaľ ste plnoletý a nie ste schopný samostatne sa živiť, môžete podať návrh na súd aj voči matke, v ktorom budete žiadať výživné, ktoré sa bude vyplácať priamo Vám. 

 

Akouž bolo spomenuté, je však dôležité, aké sú Vaše konkrétne pomery. 

 

Ak ste stále maloletý otec právom platí výživné matke.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den. Byvaly manzel ma sudom urcene vyzivne na dcerku,ktore prestal riadne platit,ale posiela len neaku ciastku. Neviem ako mam postupovat,alebo na koho sa mam stymto obratit. Je to porusenie sudneho prikazu ak neplati tak ako ma? Vopred Vam velmi pekne dakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ otec neposiela výživné vo výške a spôsobom akým určil súd, potom sa môžete obrátiť na súdneho exekútora, ktorý je oprávnený dlžnú čiastku vymôcť spolu s úrokmi z omeškania. Súdneho exekútora si môžete vybrať. Bude potrebné napísať náveh na vykonanie exekúcie a priložiť aj exekučný titul, teda rozsudok, ktorým bolo otcovi určené výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, že či môj otec má stále vyživovaciu povinnosť aj keď som vydatá, ale naďalej študujem /denné štúdium, posledný maturitný ročník/. Súdom má stanovené platiť 70,- € od roku 2015 pár mesiacov pred mojím vydajom. Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2016)

Dobrý deň, túto problematiku zákon o rodine výslovne neupravuje, musela sa s ňou vysporiadať až súdna prax. Podľa ustálenej judikatúry vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu nezaniká uzavretím manželstva. Ich vyživovacia povinnosť trvá naďalej, ale už iba ako podporná vyživovacia povinnosť vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Tzn. že na prvom mieste má Vašu výživu zabezpečiť Váš manžel prostredníctvom vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Až v prípadoch, kedy Váš manžel nie je schopný zabezpečiť Vašu výživu budú Vaši rodičia povinní platiť Vám výživné. Môže teda nastať aj situácia, že v súčasnosti Vás manžel dokáže uživiť, ale v budúcnosti (napr. po strate zamestnania) nebude môcť. V takom prípade v súčasnosti Vám Vaši rodičia výživné neplatia (nakoľko Vašu výživu Vám zabezpečuje Váš manžel), ale v budúcnosti budú musieť opäť začať platiť výživné. To však platí iba do doby, kedy Vaši rodičia nepodajú na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, nakoľko ste schopná sama sa živiť (napr. ak po ukončení strednej školy nebudete ďalej študovať na vysokej škole). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s mojím manželom nežijeme v spoločnej domácnosti od minulého mesiaca (júl) súdne pojednávanie o rozvod a výživné máme vytýčené na 15.11.2016, manžel mi na maloletého neplatí. Chcem sa spýtať či po 3 mesiacoch teda v oktobri mám výživné od neho vymáhať podať (trestné oznámenie) alebo čakať do súdneho pojednávania?? Čo so zameškaným výživným? Ďakujem s pozdravom

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2016)

Dobrý deň, ak Vaša finančná situácia nie je bez výživného od otca dieťaťa priaznivá môžete podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu spolu s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia (platenia výživného v nevyhnutnej miere). Tým zabezpečíte svoju finančnú situáciu do času kým bude Vaše manželstvo rozvedené a bude mu súdom stanovená vyživovacia povinnosť. Ak by výživné nezačal hradiť ani po vydaní neodkladného opatrenia, môžete následne voči nemu začať exekučné konanie. Ak by ste takýto návrh nepodali, tak súd v rozsudku o rozvode manželstva zároveň rozhodne aj o zročnom výživnom (t.j. o výživnom odo dňa podania návrhu až do rozhodnutia). Súd zároveň určí s akým spôsobom bude Váš manžel splácať zročné výživné. V prípade, že Vám nebude platiť výživné vôbec, tak popri návrhu na vykonanie exekúcie môžete podať aj trestné oznámenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ak je manžel momentálne vo vyšetrovacej väzbe a neplatí výživné, ako mám dať vedieť orgánom, resp. tomu ústavu kde je, že má platiť výživné? Mám tam zaslať rozsudok? Prosím poraďte mi, ako a na koho by som sa mala obrátiť. Ďakujem za odpoveď. Beáta

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2016)

Dobrý deň, nemám vedomosť, čo chcete docieliť oznámením o rozsahu vyživovacej povinnosti vášho manžela. Ak plánujete oznámiť skutočnosť, že sa váš manžel dopustil trestného činu Zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, tieto skutočnosti uveďte v trestnom oznámení spoločne so súdnym rozhodnutím o určení vyživovacej povinnosti a adresujte miestne príslušnej okresnej prokuratúre. Ak uvedeným faktom máte záujem doplniť alebo spresniť rozsah už práve objasňovanej trestnej činnosti, tieto skutočnosti oznámte písomným podaním policajnému orgánu, ktorý trestnú činnosť vyšetruje. Ak sa chcete domôcť plnenia vyživovacej povinnosti zo strany vášho manžela, podajte návrh na vykonanie exekúcie pre vymoženie výživného súdnemu exekútorovi, pričom ako prílohu doložte súdny rozsudok opatrený pečiatkou právoplatnosti a vykonateľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den. Som rozvedena a mam 2 deticky. Byvaleho manzela je len syn. Dcerku mam tazko zdravotne postihnutu a som s nou na opatrovatelskom prispevku a na ciastocnom dochodku. Exmanzel pracoval v Rakusku a po dohode a odporucani sudkyne som poziadala o urcenie vyzivneho pre syna 300 e s tym, ze na seba ziadat nebudem. Do dnesneho dna exmanzel platil. No nasiel si priatelku, ktora ho donutila dat v Rakusku vypoved. Aby mi platil minimalne vyzivne. Co mozem v tejto veci robit, ak on dobrovolne dal vypoved a tvrdi, ze chce maleho vidiet vyrastat a pritom mu ani nezavola. Chcem urcit navstevne dni za mojej pritomnosti ale bez pritomnosti jeho priatelky. Co mozem v tejto situacii robit? 

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2016)

Dobrý deň, ak máte súdom určené výživné na maloletého syna, trvajte na plnení vyživovacej povinnosti zo strany bývalého manžela, a to prípadne aj v exekučnom konaní. V prípade, že sa zmenila jeho finančná situácia a jeho majetkové pomery, je Váš bývalý manžel ako povinná osoba, oprávnený podať na súd návrh o zmenu rozhodnutia a zníženie rozsahu vyživovacej povinnosti. Do vydania nového rozhodnutia platí pôvodný rozsudok. Dovoľujem si Vás upozorniť, že v zmysle § 75 ods. 1 zákona o rodine, pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Preto, ak Váš exmanžel ukončil pracovný pomer bezdôvodne, resp. len so špekulatívnych dôvodov, aby sa vyhol plateniu výživného, na zníženie jeho príjmu ako dôvodu pre zmenu vyživovacej povinnosti sa neprihliadne. Ak Vám nevyhovuje výkon rodičovských práv a povinnosti v časti osobného styku otca s dieťaťom a ak sa ne tejto zmene nedokážete dohodnúť, požiadajte súd o novú úpravu styku v presne vymedzené dni a za určitých podmienok. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Partner platí výživné 430 EUR, matka dvoch maloletých detí /5 a 8/ využíva výživné na vlastne účely. Neplatí nájomné, neplatí školské obedy, družinu. Je možné platiť časť výživného ako priame platby napr. do školy, škôlky, prípadne zabezpečiť, aby peniaze z výživného boli využité na potreby detí? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2016)

Výživné je potrebné platiť vždy tej osobe, ktorá je uvedená v rozsudku, teda spravidla osobe, ktorá má dieťa v osobnej starostlivosti, až kým dieťa nie je plnoleté. Výživné teda nie je možné platiť priamo do školy či škôlky. V prípade, ak rodič nezabezpečuje dieťaťu úhradu nákladov, na ktoré bolo výživné určené, druhý rodič alebo aj iná osoba by mohla túto skutočnosť oznámiť príslušným orgánom (orgán socialnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec alebo súd) v zmysle § 37 ods. 1 ZOR, nakoľko takéto správanie by mohlo byť podľa konkrétnych okolností vyhodnotené ako porušovanie, resp. zneužívanie rodičovských práv. Následne by tento rodič mohol byť napomenutý, aby sa zdržal takéto správania.

Taktiež v zmysle § 12 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ak je to potrebné v záujme dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhodne o uložení výchovného opatrenia ustanoveného osobitným predpisom alebo o uložení týchto výchovných opatrení:
a) upozorní vhodným spôsobom dieťa, jeho rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak svojím správaním môžu ohroziť alebo narušiť priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa,


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den prajem, sudnou dohodou sme sa s exmanzelom dohodli na vyske alimentov 150 EUR mesacne, od novembra 2015 si svojvolne ponizil ciastku a plati mi iba 100 EUR mesacne. Dcera je v mojej opatere, styk s otcom je urceny dohodou, nie sudnou cestou. Teraz chce ziadat dceru do striedavej starostlivosti. Ako mam postupovat, aby mi doplatil ten rozdiel na alimentoch? Dakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ Váš bývalý manžel neplatí výživné vo výške určenej na základe súdom schválenej rodičovskej dohody, môžete zmeškané výživné vymáhať exekučne, t.j. môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Neuhradené výživné má pritom v rámci exekúcie status tzv. prednostnej pohľadávky. Okrem toho môžete skutočnosť, že Váš bývalý manžel svojvoľne prestal platiť určené výživné aj v rámci konania, v ktorom sa bude Váš bývalý manžel domáhať zverenia dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj 21 ročný syn v roku 2013 skončil školskú dochádzku (nezáujem o štúdium na Zdravotnej škole). Má teda len základné vzdelanie. Od septembra 2013 sporadicky pracoval, v apríli 2014 si založil živnosť (na základe požiadavky trhu práce), ale ani v tomto smere nebol dostatočne úspešný. V máji 2015 sa zamestnal na TTP, kde v zmluve zamestnávateľa je požiadavka do 2 rokov si zvýšiť kvalifikáciu. Na základe tejto požiadavky v júni 2015 úspešne absolvoval prijímacie pohovory na štátnej strednej odbornej škole, kde bol aj prijatý, ale na denné štúdium (nie je tu možnosť diaľkového štúdia). O štúdium má záujem a chce si spraviť maturitu. Ukončuje TTP, aby mohol začať od septembra 2015 denne študovať. S manželom sme 3 roky rozvedení. Syn žije so mnou v spoločnej domácnosti (otec ho vyhodil z domu, kde však syn má aj trvalé bydlisko). Má syn nárok žiadať výživné od otca, keď začne v septembri denne študovať? Ex manžel synovi tvrdí, že keďže syn prerušil svojvoľne predošlé štúdium a medzičasom pracoval, tak nemá nárok žiadať o výživné. Dokonca sa vyhráža, že ak tak syn spraví, teda podá žiadosť o výživné na súd, zruší mu trvalé bydlisko. Prosím Vás o informáciu či a za akých podmienok má syn právo a nárok žiadať o výživné. Taktiež z akých dôvodov môže byť synovi zrušené trvalé bydlisko. Ďakujem srdečne za Vašu právnu radu.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2016)

Dobrý deň, 

vyživovacia povinnosť rodičov trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Rovnako platí, že vyživovacia povinnosť môže počas života zaniknúť ale aj opätovne vzniknúť. Predpokladom pre jej vznik je práve nemožnosť dieťaťa samostatne s živiť, čiže vlastnou prácou  a úsilím uhrádzať svoje náklady na život. Štúdium súdy akceptujú ako objektívnu nemožnosť dieťaťa samostatne sa živiť. V prospech syna hrá aj skutočnosť, že tak nerobí účelovo, ale pre zvýšenie kvalifikácie a tým aj lepšie uplatnenie na trhu práce. 

Synovi môže otec zrušiť trvalé bydlisko, len ak je syn nezaopatreným dieťaťom. Za nezaopatrené dieťa sa považuje do skončenia povinnej školskej dochádzky, najneskôr do 25 roku veku ak sa sústavne pripravuje na povolanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o právnu radu: Prostredníctvom mojej osoby (cez internet banking) bolo cca pol roka hradené výživné na priateľove dieťa s identifikáciou platby "úhrada + meno a priezvisko povinného". Keďže absentovala formulácia "výživné", matka dieťaťa sa obrátila na právneho zástupcu s tým, že bola uvedená do stavu právnej neistoty a tieto platby nie je možné posúdiť ako plnenie vyživovacej povinnosti. Matka dieťaťa odo mňa (od tretej osoby) požaduje prehlásenie o tom, že uvedené platby sú plnením vyživovacej povinnosti priateľa voči maloletému synovi v zmysle právoplatného a vykonateľného rozsudku. V opačnom prípade právne nie je možné tieto platby akceptovať. Rada by som vedela, aký paragraf zákona č.36/3005 Z.z. určuje, že naše konanie bolo protiprávne (ak bolo protiprávne). Ďakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2016)

Dobrý deň, Vaše konanie nebolo protiprávne. Zákon o rodine nikde neustanovuje, že výživné musí platiť priamo povinný. Dokonca sa v ustanovení § 79 zákona o rodine nachádza úprava prípadov, kedy je výživné zaplatené inou osobou namiesto povinného. V takom prípade osoba, ktorá uhradila výživné za povinného je oprávnená toto výživné požadovať od povinného späť. V tomto smere zákon vopred predpokladá situácie, kedy bude výživné uhrádzané niekým iným namiesto povinného. Označenie platby "úhrada + meno povinného" je podľa môjho právneho názoru dostatočným označením a špecifikovaním platby. Najmä v tých prípadoch, kedy povinný nemá voči matke dieťaťa žiadne iné záväzky (rozumej záväzky hradiť mesačné splátky na základe iného titulu). Rovnako predpokladám, že z výšky jednotlivých platieb je tiež možné jednoznačne identifikovať, že ide o platby výživného v zmysle rozsudku (ak ste teda neplatili viac alebo menej). Argumenty matky o jej právnej neistote nepovažujem za miestne. Mám za to, že len ten kto nechce vidieť platby výživného ich nevidím. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den, mala by som otazku, moj byvaly mi ma platit na syna mesacne co plati, ale stale omeskane. Ja som sa vydala a mam nove priezvisko, ale on mi nechce posielat peniaze na nove priezvisko, ale stale na to stare. Ako mam postupovat? dakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2016)

Dobrý deň, ak ste Vášmu bývalému manželovi oznámili Vaše nové priezvisko a požiadali ste ho o zasielanie peňazí na nové priezvisko, ale napriek tomu to odmieta, nemôžete ho žiadnym spôsobom nútiť, aby Vám to zasielal na nové priezvisko. Môžete sa s ním dohodnúť na zmene spôsobu platenia výživného, napr. bankovým prevodom. Ak Vám výživné platí prostredníctvom pošty, upovedomte poštu, že ste sa vydali a ak Vám príde niečo na staré priezvisko, nech Vám to doručujú podľa aktuálneho stavu. V prípade, že Váš ex-manžel prestane plniť svoju vyživovaciu povinnosť úplne alebo len s výrazným omeškaním, môžete sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní a upovedomiť ich o jeho konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý den. Chcla by som sa opýtat, priatel ma sudom od roku 2007 určene výživne vo vyske 100 eur. Jeho syn studuje na VS, a chcem sa opýtat, či je povinnostou syna dokladovat ocovi potvrdenie o navsteve skoly, pretoze v minulom roku pravdepodobne studium prerusil a bol v Australii no nik nevie ci studovat alebo nie. Kedze doklady o navsteve skoly nepredklada ani na vyzvy, priatel preto prestal platit, kym nezdokladuje potvrdenie o navsteve skoly. Syn ho dal na exekuciu. Ake prava ma otec na zistenie, ci je vobec studentom alebo nie. Skola informacie nepoda. S pozdravom

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.02.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že povinný rodič musí platiť výživné dovtedy, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť. Navyše ak je vyživovacia povinnosť určená súdom, je potrebné ju aj zrušiť súdnym rozhodnutím. V tomto smere Váš priateľ nepostupoval správne, keď výživné prestal platiť, pretože mu syn nepredložil potvrdenie o návšteve školy. Povinnosť predkladať potvrdenie o návšteve školy totiž zákon neukladá. Pokiaľ teda chce Váš priateľ prestať na syna platiť výživné, je potrebné podať návrh na súd. V súdnom konaní sa bude následne skúmať to, či je dieťa schopné živiť sa samé, či stále navštevuje školu a pod.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň chcela by som Vás poprosiť o radu kvôli výživnému. Som rozvedená už 12 rokov. Kým bol ex-manžel vojak z povolania, tak bolo všetko v poriadku, síce na syna si ani len nespomenul, nedával mu ani darčeky, ani si ho k sebe nebral, ale aspoň platil. Ako však od armády odišiel a presťahoval sa do Anglicka, tak som začala mať problémy. Ex-manžel má na syna dať k 15. v mesiaci 180 €, ale teraz mi začal dávať k 15. v mesiaci 50€ a zvyšok mi dáva koncom mesiaca 30 alebo 31. Vždy sa bojím, že či nám ich vôbec pošle, lebo po rozvode sa zachoval tak, že ma nechal v dlžobách a na syna neplatil vôbec. Dokonca na syna bral aj daňový bonus a aj rodinné prídavky a nič mi z toho nedal. Viem, že keď sa mu niečo znepáči, tak je schopný prestať platiť úplne a preto by som sa chcela opýtať, či nemôžem požiadať, aby mu začali sťahovať výživné z výsluhového dôchodku, ktorý dostáva od armády a ak by sa to dalo na koho sa môžem obrátiť v tejto záležitosti. Ďakujem za skorú odpoveď

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2016)

Dobrý deň

vo Vašom prípade by som otca maloletého upozornila listom (v lepšom prípade cez právneho zástupcu), aby si plnil vyživovaciu povinnosť riadne, kde sa povinný upozorní na následky neplatenia výživného včas. Pokiaľ však Váš exmanžel nebude reagovať ani na túto výzvu a nebude dodržiavať splatnosť výživného, máte možnosť napr. hneď 16. teho daného mesiaca podať návrh na vykonanie exekúcie s ktorou mu vzniknú ďalšie trovy. V exekúcii sa taktiež môžete domáhať, aby exekútor vymáhal aj výživné, ktoré bude splatné v budúcnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

S byvalym uz nezijem v spol.domacnosti. nikdy sme neboli zobrati a mame spolu 2deti. podala som na sud veci co sa tykaju deti... kedy sa budu stretavat.kolko platit... nakolko nekomunikujeme. platil mi 80eur na dve deti. preto som sa rozhodla situaciu riesit sudom.. sud na 2.pojednavani rozhodol takto: na 12rocnu dceru 100eur a na 7rocneho syna 80(spolu 180eur). stale vsak od janura 2014 plati 120. on sa sice odvolal, co mu bolo umoznene... tak teraz nemusi tolko platit? al.musi ked to sud urcil? ako mam postupovat? ake mam prava... podotykam ze na papieri ma min.mzdu... ale zaraba viac. treba na neho poslat danovu kontrolu kedze podnika? dakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2015)

Dobrý deň, ak máte rozsudkom určené výživné, potom bez ohľadu na to, že sa odvolal, musí platiť výživné stanovené súdom. Ide o tzv. predbežnú vykonateľnosť. 

Ak platí 120 eur, potom má nedoplatok. Ak chcete, pomôžeme Vám s vymožením výživného, za naše právne služby nemusíte platiť, pretože odmenu budeme požadovať od otca detí nahradiť. Poradíme Vám presne, ako postupovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, dňa 2.12.2015 mám rozvodové pojednávanie (dúfam, že nás rozvedú hneď na prvýkrát z dôvodu nevery z jeho strany). Už som Vám písala, že 27.8.2015 manžel odišiel zo spoločnej domácnosti a začal žiť s kolegyňou v podnájme. Následne si v septembri zobral pôžičku z banky v hodnote 2500 €, v októbri z nebankovej spoločnosti (opäť 2500 €. Neviem čo ma čaká za november... Nakoľko je 64r. dôchodca a viem, že v októbri tohto roku nepracoval, chcem ho uviesť ako nezodpovedného. Chcem Vás poprosiť o informáciu, či je možné na rozvod. pojednávaní zistiť, či a kde manžel pracuje, resp. akým iným spôsobom by sa to dalo zistiť. Ja mám indíciu, že v novembri manžel začal pracovať v Českej republike, Babice cez firmu Avec trade. Ja si chcem po rozvode podať príspevok na výživu rozvedenej manželky, nakoľko mám invalidný dôchodok a mám nevyliečiteľnú onkologickú chorobu. Aby mi nemusel platiť výživné, prácou sa zatajuje. Poraďte mi prosím, ako toto mám zistiť? Ďakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2015)

Dobrý deň, v rozvodovom konaní budete mať možnosť pýtať sa manžela otázky, túto otázku mu môžete položiť. Takisto súd sa sám pýta pre účely štatistiky, či pracuje a aké je jeho zamestnanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Nebývam s manželkou v jednej domácnosti už štyri roky, no zatiaľ nie sme rozvedení. Na syna som jej dával peniaze každý mesiac do rúk, ale nie cez poštu. Teraz sme pred rozvodom a vydiera ma že bude spätne žiadať výživné nakoľko nemám žiadny dôkaz o tom že som jej dal peniaze. Je to možné? Môže to žiadať keď nebolo určené výživné cez súd? Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2015)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť voči maloletým deťom vzniká zo zákona a nie rozhodnutím súdu. Súd rozhoduje o výživnom až vtedy keď sa rodičia nevedia dohodnúť alebo jeden z rodičov vyživovaciu povinnosť vôbec neplní. Odovzdanie peňazí v hotovosti ste si mali nechať potvrdiť napr. na príjmovom pokladničnom doklade. I napriek tomu, v zmysle zákona o rodine, môže druhý rodič spätne žiadať výživné na maloleté deti len vo veľmi výnimočných prípadoch. Vaša manželka by musela preukázať v súdnom konaní existenciu dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. kvôli chorobe nemohla skôr podať návrh na rozvod a preto teraz žiada aj spätne priznať...) Táto zásada sa v zákone o rodine upravila najmä z dôvodu zabránenia možným špekuláciám a zneužívaniu spätného priznávania výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, neviem na koho sa mám obrátiť žiadám o sociálne štipendium, ale nechcú mi ho uznať pretože nemám vyživovaciu povinnosť voči rodičom. Bývam u svojho deda, moja mama po rozvode bývala s nami, lenže sa druhý krát vydala, tak sa odsťahovala z domácnosti. A ja som ostála u svojho deda. S mojím ocom nebývam od rozvodu rodičov. O výživne som nepožiadala, lebo to bolo v čase, keď som ukončila strednú školu a zamestnala som sa, čiže som nemala právo na výžvne. Po 2 r. som sa rozhodla ísť na vysokú školu. Prvý rok ma posudzovali s mojou mamou a jej novým manželom. Takže mi štipendium uznali ale tohto roku mi ho nechcu uznať, pretože by som mala byť posudzovaná s rodičmi. Nie som v kontakte so svojím otcom, ktorý je väčšinou v zahraničí a vidíme sa raz za rok. Môžem sa opýtať, či v takom prípade by nemohlo byť s ním mimosúdna dohoda spísana o vyživnom u notára alebo právnika? Či by to bolo uznané? Za skorú odpoveď Ďakujem. 

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2015)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť Vašich rodičov voči Vám v súčasnosti trvá, nakoľko sa obnovil stav, v ktorom nie ste schopná sa samostatne živiť v dôsledku štúdia na vysokej škole. Na výške výživného sa s Vašimi rodičmi môžete dohodnúť, v opačnom prípade musíte podať návrh na jeho určenie na príslušný súd. Pokiaľ sa teda s rodičmi na výške výživného dohodnete, žiadosť o pridelenie sociálneho štipendia je bezpredmetná. Rovnako máte nárok domôcť sa prideľovania pravidelnej sumy na hradenie svojich životných nákladov (výživné) zo strany svojich rodičov prostredníctvom súdu. V prípade, že súdne rozhodnutie bude obsahovať nedostatočnú výšku výživného, toto rozhodnutie slúži ako príloha k žiadosti o pridelenie sociálneho štipendia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som študentka na VŠ. Chcem sa opýtať, či mi matka musí dávať výživne aj keď som konateľkou firmy. Pozerá súd aj na moje príjmy alebo to ho nezaujíma. Ďakujem Vám veľmi pekne.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2015)

Dobrý deň, v zmysle § 62 ods. 1 zákona o rodine, trvá vyživovacia povinnosť rodičov k deťom do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Tento stav nastane v závislosti od viacerých faktorov ako je napr. vek, zdravotný stav, schopnosť zamestnať sa, štúdium a v neposlednom rade Vaše potreby. Ak Vám Vaše štúdium umožňuje vykonávať aj funkciu konateľa obchodnej spoločnosti, z ktorej máte príjem na hradenie všetkých Vašich životných potrieb, je to okolnosť na ktorú by súd pri určovaní výživného prihliadal. Podstatnou je však otázka výšky Vášho príjmu z výkonu funkcie konateľa a výšky nákladov na živobytie. Súhrne možno konštatovať, že nárok na výživné od Vašho rodiča Vám nepatrí, ak ste schopná samostatne uspokojovať svoje potreby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň.V máji tohto roku, čiže pred necelým mesiacom, som ukončila strednú školu.Chcem sa opýtať do kedy mám právo na výživné od otca.Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2015)

Dobrý deň

podľa § 62 ods. 1 zák č. 36/2005 Z.z. o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. To je hranica, kedy zaniká vyživovacia povinnosť. Dovŕšenie plnoletosti, prípadne iného veku, nemá vplyv na trvanie tejto povinnosti. Väčšinou pôjde o okamih ukončenia prípravy dieťaťa na povolanie alebo nástup dieťaťa do zamestnania. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. S bývalou manželkou máme dve deti, ktoré si s mojím súhlasom adoptoval jej terajší partner. Aj po osvojení som na obe deti prispieval dohodnuté výživné. Kamarát mi poradil, aby som to od nej žiadal späť. Chcem sa teda opýtať, či je možné takto vyplatené výživné požadovať naspäť?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2014)

Dobrý deň,

vo Vašej situácii je možné nárokovať si (titulom bezdôvodného obohatenia) takto vyplatené výživné priamo od matky (Vašej bývalej manželky). Odporúčam Vám však vyhľadať odpornú právnu pomoc a sledovať si, či Váš nárok nebol medzičasom premlčaný. V prípadnom súdnom konaní potom môžete využiť rozhodnutie R 91/2000, podľa ktorého:

Ak otec dieťaťa na základe rozhodnutia súdu prispieval na výživu maloletého dieťaťa do rúk jeho matky ešte aj po tom, čo si dieťa osvojil manžel matky, ktorý spolu s matkou dieťaťa riadne plnil svoju vyživovaciu povinnosť na osvojené dieťa, nešlo zo strany biologického otca o plnenie vyživovacej povinnosti za iného podľa § 101 ZR (teraz § 79), ale o poskytnutie majetkového prospechu matke dieťaťa z právneho dôvodu, ktorý odpadol (§ 451 ods. 2 OZ).

Vecne pasívne legitimovanou na vydanie bezdôvodného obohatenia je matka dieťaťa ako príjemkyňa plnenia.

 

Prípustnosť dovolania tu nie je ustanovením § 238 ods. 4 OSP vylúčená, keďže nejde o vec upravenú zákonom o rodine.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Žijem s partnerom, ktorý pravidelne prispieva na maloletého syna. Súd však pred časom zaprel jeho otcovstvo. Chcela by som teda plnené výživné žiadať od iného muža, ktorý je otcom dieťaťa a má preto povinnosť na svoje dieťa prispievať. Je preto možné požadovať takéto plnenie od skutočného otca, ktorému by súd priznal otcovstvo, hoci môj partner na maloleté dieťa, ktoré nie je jeho, pravidelne prispieval, aj keď nemal?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2013)

Dobrý deň, 

v tomto prípade nemôžete požadovať od "novourčeného" otca výživné za čas, ktorý platil iný muž. Pokiaľ ste výživné od muža, ktorý úspešne zaprel otcovstvo, obdržali, potom nárok naň zanikol. Potvrdzuje to aj súdna prax:

R 16/1981

 Otcovi maloletého dieťaťa určenému rozhodnutím súdu nemožno uložiť povinnosť platiť výživné na toto dieťa za čas, po ktorý dieťaťu poskytoval výživné iný muž, ktorého otcovstvo k dieťaťu bolo neskôr právoplatným rozhodnutím súdu zapreté. Plnením, ktoré za určitého otca poskytol iný, nárok dieťaťa do výšky poskytnutého plnenie zanikol.

Existuje však možnosť, aby Váš partner požadoval od skutočného otca to, čo namiesto neho splnil. Toto právo vyplýva z § 79 ods.1 Kto celkom alebo sčasti splnil za iného vyživovaciu povinnosť, je oprávnený od neho požadovať úhradu tohto plnenia a úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva.Premlčacia doba je štandardná, a teda tri roky od kedy mohol toto právo Váš partner uplatniť prvý raz.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sa rozvádzame a máme jedno maloleté dieťa. Samozrejme, že na súde budem snáď už od bývalého manžela žiadať výživné. Neviem, akú sumu mám na súde žiadať a preto sa chcem opýtať, podľa akých faktorov sa určuje výška výživného? Má dieťa právo len na základnu výživu, alebo má právo aj na finančnú podporu návštevy kultúrnych podujatí, svojích záľub, školy a školských aktivít a iných činností?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o kritéria pri určovaní výživného, súd prihliada na viaceré skutočnosti, nielen na náklady na stravu. Aj keď by sa to na prvý pohľad mohlo zdať, že výživné je len na stravu, nie je to tak. Výživné zahŕňa širokú škálu potrieb dieťaťa. 
Pripájame judikát, ktorý čiastočne ozrejmuje túto problematiku:

 

R 30/1990

 

Základným vodidlom pri určovaní rozsahu vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu sú pre súdy ustanovenia § 85 ods. 2 a 3 a § 96 ods. 1 ZR (teraz § 62 ods. 2 až 4 a § 75ods. 1). Zabezpečenie výživy sa týka nielen výživy vo vlastnom zmysle slova, ale všetkých nevyhnutných  potrieb pre život kultúrneho človeka. Preto je potrebné, aby rodičia poskytovali podľa svojich schopností a možností toľko prostriedkov na výživu detí, aby sa z nich uspokojovali v podstate všetky každodenné, ale aj dlhodobé osobné potreby dieťaťa, či už ide o jeho výživu vo vlastnom zmysle slova, alebo potreby na prehlbovanie vzdelania, rozvoj záujmov a záľub, na prípravu na budúce povolanie, kultúrne, športové alebo iné potreby. Na takéto určenie rozsahu vyživovacej povinnosti si súdy musia zaobstarať podklad s náležitým zistením skutočností týkajúcich sa kritérií, ktoré sú podľa zákona rozhodujúce. Len takéto presné zistenie je jedným z predpokladov správneho určenia rozsahu vyživovacej povinnosti, ktoré ďalej súvisí aj s dostatočnou mierou znalostí a skúseností sudcov o približných potrebách maloletých detí v určitých vekových kategóriách.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Potreboval by som poradiť. S manželkou sme pred rozvodom nežili spolu asi 6 mesiacov. Dohodli sme sa, že o deti sa postará ona a ja jej budem platiť 150e a 200e. Teraz prebieha rozvod a ona žiada výživné 250e a 300e. Môžem sa pri rozvode odvolať na našu predchádzajúcu dohodu o výživnom? Je skoršia úprava výživného platná? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.11.2013)

Podľa judikátu (R  72/1969) platí, že: 

Vzájomný vzťah úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu podľa § 50 ZR (teraz § 36 - t.j. úprava práv a povinností mimo konania o rozvod) a úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu podľa § 26 ZR (teraz § 24 - t.j. úprava v konaní o rozvod manželstva) nebráni tomu, aby sa úprava podľa § 26 ZR odlíšila od predchádzajúcej úpravy podľa § 50 ZR.

 

To, samozrejme, neznamená popretie vzájomnej súvislosti týchto úprav; vždy je povinnosťou súdu, aby pri rozhodovaní o úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode vychádzal z prípadnej skoršej úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas, keď rodičia spolu nežili, a aby porovnával pomery, v ktorých bola vykonaná skoršia úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, s pomermi v čase rozhodovania o úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

 

Na základe uvedeného možno dospieť k záveru, že v  súdnom konaní má relevanciu aj argument o skoršej úprave práv a povinností, resp. o výške výživného. V zmysle uvedeného judikátu má súd dokonca povinnosť vychádzať pri rozhodovaní zo skoršej úpravy. Skoršia úprava výživného teda môže zostať v platnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku