Máte
otázku?

Výživné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Výživné?

Dobrý deň, chcela by som požiadať otca môjho syna o výživné. Problém je, že nie je zapísaný v jeho rodnom liste a už dva roky sa o neho vôbec nezaujíma. Navyše, ani neviem, kde momentálne býva, pretože sa odsťahoval. Viem však jeho meno, je možné, že ho podľa toho nájdu?

Odpoveď: Výživné?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Je potrebné v zmysle ust. civil. mimospor. poriadku podať návrh na  súd o určenie otcovstva, kde platí, že ak sa narodí dieťa, u ktorého nie je otcovstvo určené zákonnou domnienkou svedčiacou manželovi matky ani súhlasným vyhlásením rodičov pred orgánom, ktorý vedie matriku, vyslúchne súd, ktorý je príslušný na konanie vo veciach určenia rodičovstva, matku a toho, koho matka označí za otca, či uznáva, že je otcom. Ak dôjde k súhlasnému vyhláseniu rodičov o otcovstve, uvedie sa to v zápisnici a oznámi orgánu, ktorý vedie matriku, v ktorej je dieťa zapísané.

2./ Miestne prísl. súdom je miestne  príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko.

3./ Súčasne podáte aj návrh na určenie výživného, môžete aj spätne . Tu však poukazujeme na ust. § 77 zákona o rodine, kde je uvedené, že výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.  Poukazujeme aj na ust. §  74 zákona o rodine, podľa ktorého  môžete žiadať aj príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

4./ Pokiaľ  sa jedná o hľadanie otca, kde uvádzate, že viete len meno, bude z Vašej strany potrebné ešte vyvinúť iniciatívu na bližšie zistenie identifik. údajov /živn. register, obchodný register, soc. a zdrav. poisťovňa a pod./.

5./ Možnosťou je aj obrátiť sa na políciu, ak vie, že je otcom dieťaťa, čo by vec mohlo urýchliť, len otázkou koho majú hľadať, keďže viete iba meno. Odporúčame zároveň požiadať o právnu pomoc advokáta.

 

 

Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aký je maximálny príspevok na výživu, ktorý by mi mohol súd určiť pre môjho syna, ak by som ho nechal v matkinej starostlivosti a bral si ho len na víkendy? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 23.10.2023)

Dobrý deň,
odpoveď na uvedenú otázku nie je celkom jednoznačná, a súd pri výpočte výživného postupuje prísne individuálne, a zohľadňuje pritom výdavky na deti, ako aj príjmy a výdavky oboch rodičov. Vo väčšine prípadov, kedy je dieťa v osobnej starostlivosti len jedného z rodičov však platí, že výživné sa určuje niekde v rozmedzí 20 až 30 % z čistého príjmu povinného rodiča. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som matka takmer 2-ročného dieťaťa a mám 24 rokov. Môj bývalý priateľ sa rozhodol odísť. Neboli sme zosobášení a byt, v ktorom sme bývali, je v mojom vlastníctve. Rada by som sa spýtala, na koľko by sa mohlo vypočítať výživné na také malé dieťa? Na jeho výplatnej páske je napísaná minimálna mzda, ktorá však v realite nie je pravdivá. Do návrhu na súd som si stanovila sumu 200 eur, s čím on nesúhlasí a je názoru, že 100 eur je postačujúca čiastka. Je pravdepodobné, že v čase súdu bude evidovaný na úrade práce, pretože chce platiť čo najmenej. Môže to ovplyvniť rozhodnutie súdu?

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 04.09.2023)

Dobrý deň,
presná suma výživného sa vo všeobecnosti určiť nedá. Súdy však výživné zvyknú určovať niekde v rozmedzí 20% až 30% z príjmu povinného rodiča. V návrhu na súd, resp. v ďalšom vyjadrení uveďte to čo píšete vyššie, teda, že máte vedomosť o tom, že príjmy otca sú v skutočnosti vyššie. Fakt, že by otec bol v čase rozhodnutia evidovaný na Úrade práce nie je relevantný, nakoľko súd vychádza pri určovaní výživného z možností a schopností rodiča, čím sa má zabrániť práve rôznym podobným špekulatívnym konaniam. Takže presne sa určiť výživné nedá, lebo súd skúma potrebne viacero faktorov. 


Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: ak som synovi platil výživné nepravidelne a v rôznych sumách, ale konečná suma bola zaplatená, považuje sa to za uznanie dlhu z jeho strany? Aj keď je povinnosť platenia daná zákonom v pravidelných mesačných splátkach v určenej sume? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 23.08.2023)

Dobrý deň,
máte pravdu v tom, že vyživovacia povinnosť vzniká zo zákona, avšak povinnosť platiť výživné určenej výšky vzniká na základe rozhodnutia súdu, ktorým Vám takáto povinnosť bola uložená. Následne ste povinný mesačne platiť uvedenú sumu podľa rozhodnutia. Uznanie dlhu je osobitný právny inštitút a v prípade, ktorý opisujete oň nepôjde. V prípade, ak je výživné určené súdnym rozhodnutím a vy máte na výživnom dlh, tak môže byť vec postúpená na exekúciu.


Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, musím platiť výživné na dieťa, aj keď je u mňa počas letných prázdnin dva mesiace?

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň,
ak výživné nemáte určené súdnym rozhodnutím, tak sa môžete s druhým rodičom dohodnúť tak, že pokiaľ bude dieťa s Vami dané mesiace, tak výživné platiť nebudete. Ak máte výživné určené rozhodnutím, tak je potrebné platiť výživné podľa rozhodnutia.

Nárok na to však nie je a ak by ste svojvoľne prestali platiť súdom určené výživné, druhý rodič by mohol žiadať túto sumu exekučne. 


Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, je možné nejako riešiť, že mi otec mesiac neposlal výživné? Alebo musím čakať, až tri mesiace nepošle? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 20.04.2023)

Dobrý deň, odporúčam vo vyššie uvedenej veci podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 € plus DPH.

Pred podaním návrhu môžete otca dieťaťa upozorniť, že pokiaľ neuhradí zameškané výživné, podáte návrh na vykonanie exekúcie spolu s návrhom na zadržanie jeho vodičského oprávnenia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal jednej otázky. Platím výživné na dcéru. Tento rok študovala na vysokej škole, ale pred mesiacom ukončila štúdium, pretože ju to nebavilo a nevie, či bude pokračovať na ďalšej vysokej škole. V súčasnosti si našla zamestnanie, preto by ma zaujímalo, do kedy musím platiť výživné. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 15.04.2023)

Dobrý deň, pokiaľ sa dcéra začala sama živiť, potom vaša vyživovacia povinnosť zaniká. Ak však bola upravená súdom, potom je nevyhnutné podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Vyživovacia povinnosť zanikne právoplatným rozsudkom o zrušení výživného.

Súčasne je potrebné povedať, že ak by sa vaša dcéra opätovne rozhodla študovať na vysokej škole a zanechala by svoje terajšie zamestnanie a už by si nedokázala z vlastného príjmu zabezpečiť všetky svoje potreby, potom by došlo k obnoveniu plnenia vašej vyživovacej povinnosti voči nej a vy by ste boli znovu povinný jej každý mesiac platiť výživné. Tento znak vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom sa nazýva elasticita.

Neplatí to však do nekonečna. Dcéra to nemôže zneužívať, sú prípady, keď ešte študuje a súd zruší výživné. Súd nepodporí vecných študentov.


Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som otcom päťročnej dcérky, no s jej mamou nám to nefunguje. Súdom mám stanovené výživné 200 eur a stretávam sa s ňou každú druhú sobotu. Avšak mamina mi dcérku prestala dávať. Ako mám postupovať, aby som sa mohol so svojou dcérkou stretávať? A je platba výživného v poriadku, keď nemám možnosť vidieť svoju dcérku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2023)

Dobrý deň,

otázka výživného je vec, ktorá nesúvisí so stykom rodiča s maloletým dieťaťom. 

Umožnenie styku s dieťaťom nie je podmienené tým, či a ako platíte výživné na dcéru.

Ak Vám matka odmieta dať dcérku, aj napriek skutočnosti, že to máte súdom priznané, tak potom je potrebné sa obrátiť na súd.

Podáte návrh na výkon rozhodnutia podľa § 370 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len "CMP").

Podľa § 371 ods. 1 CMP, na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.

Uvediete rozhodnutie súdu, a spisovú značku ktorým súd určil Váš styk s dieťaťom a že matka ho nerešpektuje (exekučný titul). V návrhu ste vy ako oprávnený a matka je ako povinná. Je potrebné uviesť aj údaje o dieťati. V návrhu opíšete, odkedy trvá tento stav, prečo Vám matka nechce umožniť sa stretnúť s Vašou dcérou, poprípade prílohy na preukázanie svojich tvrdení. 


Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn má 16 rokov a na rok ide do USA na štipendium. Je stále nevyhnutné platiť výživné do rúk rodiča, alebo môžem posielať peniaze priamo synovi na účet? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 25.03.2023)

Dobrý deň, keďže syn nie je plnoletý, výživné musíte platiť na bankový účet, ktorého majiteľom je matka dieťaťa. Po dovŕšení plnoletosti - 18. rokov veku môžete následne výživné posielať priamo na bankový účet, ktorého majiteľom je syn. Súhlas matky dieťaťa ani súhlas súdu nepotrebujete a neporušíte tým žiadny zákon.


Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o zvýšenie výživného, ale bohužiaľ neviem aktuálnu adresu môjho exmanžela. Ako by som mala v tomto prípade postupovať?

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2023)

Dobrý deň,

do návrhu na zvýšenie výživného uvediete starú adresu Vášho bývalého manžela a príslušný súd si jeho aktuálnu adresu vyhľadá. 

Súd má prístup do Registra obyvateľov Slovenskej republiky, v ktorom má každý občan SR s trvalým pobytom na Slovensku uvedenú svoju aktuálnu adresu. 


Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, do akého veku môžem požiadať o výživné spätne, ako dieťa, ktorému nebolo platobrované matke. Mám 21 rokov, štúdium som ukončil v 19 rokoch a rád by som vedel, či som ešte v lehote, kedy môžem žiadať o spätné vyplatenie výživného. Taktiež by som rád vedel, koľko rokov si môžem dať vyplatiť, keďže môj otec mi výživné takmer nikdy neplatil.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že máte právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bola určená výška výživného na Vás. Ak je to tak, potom môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 € plus DPH.

Spätne cestou súdneho exekútora môžete vymáhať výživné až 10 rokov, čo vyplýva z ust. § 110 Obč. zákonníka :

"Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava