Máte
otázku?

Výživné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výživné?

Dobrý deň, chcela by som požiadať otca môjho syna o výživné, lenže nie je v jeho rodnom liste dva roky sa oňho vôbec nezaujíma okrem toho neviem ani kde býva, pretože sa odsťahoval viem iba jeho meno je možné, že ho nájdu?

Odpoveď: Výživné?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Je potrebné v zmysle ust. civil. mimospor. poriadku podať návrh na  súd o určenie otcovstva, kde platí, že ak sa narodí dieťa, u ktorého nie je otcovstvo určené zákonnou domnienkou svedčiacou manželovi matky ani súhlasným vyhlásením rodičov pred orgánom, ktorý vedie matriku, vyslúchne súd, ktorý je príslušný na konanie vo veciach určenia rodičovstva, matku a toho, koho matka označí za otca, či uznáva, že je otcom. Ak dôjde k súhlasnému vyhláseniu rodičov o otcovstve, uvedie sa to v zápisnici a oznámi orgánu, ktorý vedie matriku, v ktorej je dieťa zapísané.

2./ Miestne prísl. súdom je miestne  príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko.

3./ Súčasne podáte aj návrh na určenie výživného, môžete aj spätne . Tu však poukazujeme na ust. § 77 zákona o rodine, kde je uvedené, že výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.  Poukazujeme aj na ust. §  74 zákona o rodine, podľa ktorého  môžete žiadať aj príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

4./ Pokiaľ  sa jedná o hľadanie otca, kde uvádzate, že viete len meno, bude z Vašej strany potrebné ešte vyvinúť iniciatívu na bližšie zistenie identifik. údajov /živn. register, obchodný register, soc. a zdrav. poisťovňa a pod./.

5./ Možnosťou je aj obrátiť sa na políciu, ak vie, že je otcom dieťaťa, čo by vec mohlo urýchliť, len otázkou koho majú hľadať, keďže viete iba meno. Odporúčame zároveň požiadať o právnu pomoc advokáta.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať ako mám postupovať pri znížení výživného, keďže som prišla o prácu a nemám finančne prostriedky na vyplatenie. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2021)

Dobrý deň,
ak bolo výživné určené súdom, treba podať na súd návrh na zníženie výživného, priložiť doklady, hlavne napr. doklad o skončení pracovného pomeru, potvrdenie o evidencii na UPSVAR a vysvetliť, aké sú Vaše príjmy, výdavky a že nezvládate platiť takú výšku. Ak súdom priznané výživné nebolo, potom stačí napísať druhému rodičovi, že budete platiť menej. Musíte však platiť aspoň niečo, najmenej však minimálne výživné, ktoré je momentálne 29,42 €. Ak sa Vám nedarí nájsť prácu, odvolať sa môžete aj na súčasnú kritickú hospodársku situáciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Pojednávanie k rozvodu a určení výživného a starostlivosti o dieti prebehlo 13. 11. 2020, manželstvo bolo rozvedené v ten deň, aj sme dospeli k rodičovskej dohode - deti sú zverené matke. Priamo na súde sme sa zriekli možnosti odvolania. Do dnešného dňa som od súdu neobdržala rozhodnutie o rozvode a rodičovskej dohody. Kedy nadobúda rozvod právoplatnosť, ak sme sa zriekli možnosti odvolania priamo na súde? Kedy nadobúda právoplatnosť dohoda o výživnom? Resp. Kedy ma exmanžel povinnosť začať platiť výživné? Od pojednávania sa nepodieľa na žiadnych nákladoch v súvislosti s deťmi. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
aby rozhodnutie mohlo byť právoplatné a vykonateľné, musí byť vydané písomne a musí sa doručiť všetkým účastníkom konania. Až potom bude rozhodnutie právoplatné. Hoci o tom súd už ústne rozhodol, z pohľadu práva ešte nie ste rozvedení a rovnako ešte nie je schválená rodičovská dohoda. Musíte počkať kým súd doručí rozhodnutie.

Na doručenie rozhodnutia, ktoré sa týka maloletých detí má súd 10 dňovú lehotu podľa príslušných ustanovení Civilného mimosporového poriadku. Urgujte súd, že už uplynul mesiac, otec neplatí výživné a neviete začať ani majetkové vyporiadanie BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mám súdom stanovené výživné, nevedel som zaplatiť na syna 4 mesiace výživné, lebo som v auguste stratil zamestnanie a nevedel som si nájsť prácu. Podala na mňa trestné oznámenie. Chcem sa informovať ako bude teraz polícia postupovať? Či mi odoberú vodičák a dajú nejaký dátum, aby som zaplatil omeškané mesiace alebo hneď ma zavrú alebo ako to? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď a dúfam. Že čím skôr mi príde, lebo je to moc súrne Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
automaticky Vám nebude VP odobraný a tiež nemusíte byť odsúdený na trest odňatia slobody. Trestné stíhanie môže skončiť aj alternatívnymi spôsobmi, dokonca nemusí byť ani trestné stíhanie začaté. V trestnom konaní nie sú orgány činné v trestnom konaní viazané súdnym rozhodnutím o výške výživného. Rovnako je možné uplatniť tzv. účinnú ľútosť. Ak v priebehu trestného stíhania zaplatíte dlžné výživné, zanikne trestnosť Vášho činu a trestné stíhanie bude zastavené.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, otec dieťaťa nežije s nami 2 mesiace a že mi nebude prispievať na dcérku pokiaľ nebude mať určené výšku výživného. Čo mám robiť som zúfalá.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
ak sa s otcom dieťaťa písomne dohodnete na výživnom na maloleté dieťa, potom je treba dohodu dať na schválenie na prísl. okresný súd /miesto trvalého bydliska dieťaťa.

Ak k dohode nedôjde, budete musieť podať návrh na súd o zverenie maloletého do Vašej výlučnej starostlivosti a o určenie výživného.

Môžete využiť informácie uverejnené na stránke našej advokátskej kancelárie (do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke uvediete "návrh na určenie výživného na maloletého"), alebo môžete využiť formulár zverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, koľko môže žiadať odo mňa bývala priateľka výživné na 2,5 ročnú dcérku. Ona žiada 180-200e.
Ďakujem pekne.
Pekný deň Vám prajem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
žiadať od Vás môže akúkoľvek sumu. V tejto veci sa skôr naskýta otázka v akej výške by rozhodol súd o výživnom, ak podá na súd návrh na určenie výživného. Súd pri určovaní výživného vychádza najmä z odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. Na to, aby mohla na 2,5 ročné dieťa žiadať také vysoké výživné, dieťa by muselo chodiť do súkromnej škôlky, mať zvýšené výdavky v súvislosti so stravou (kvôli potravinovej intolerancii), prípadne mať iné zdravotné problémy, ktoré vyžadujú zvýšené výdavky. Kým sa jedná o zdravé a priemerné dieťa, 200,- € je neprimerané výživné. Na druhej strane je potrebné zohľadniť Váš príjem. Ak dosahujete nadpriemerný príjem, je na mieste určiť výživné vo vyššej miere ako 50 % nákladov dieťaťa a rovnako je na mieste rozhodnúť o povinnosť prispievať nad rámec bežného výživného na tvorbu úspor dieťaťa. Ak je však Váš príjem priemerný s ohľadom na vek dieťaťa sa javí toto výživné ako vysoké. Treba brať do úvahy aj to, že dieťa zachvíľu pôjde do škôlky, zvýšia sa výdavky a je to dôvod na zvýšenie výživného. Rovnako o niekoľko rokov nastúpi do školy, bude chodiť na krúžky...


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môžem spätne vymáhať od svojho otca, ktorý mi mal platiť výživné od mojich 2 do 10 rokov(nakoľko potom prišlo k osvojeniu), ak ich nikdy nezaslal a mám už 18 ?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.12.2020)

Dobrý deň,
áno, môžete, ale len výživné, ktoré Vám malo byť uhradené od 8. rokov veku. Platí totiž ust. § 110 Obč. zákonníka - premlčacia doba je 10 rokov :

"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.
(2) Rovnaká premlčacia doba platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v rozhodnutí alebo v uznaní práva rozložené; premlčacia doba sa pri jednotlivých splátkach začína odo dňa ich zročnosti. Ak sa nesplnením niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť desaťročná premlčacia doba od zročnosti nesplnenej splátky."

Vo veci odporúčame kontaktovať ktoréhokoľvek súdneho exekútora, ktorý Vám spíše návrh na vykonanie exekúcie. Návrh musí byť podaný elektronicky.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom vyplácania výživného. Už viem, že nevyplnenie dvoch mesiacoch výživného, nemusí byť nasledujúcich po sebe je trestný čin. Myslím si správne?
Čo v prípade, že v iných mesiacoch rodič platí výživné nižšie ako je stanovené v rozsudku? Posudzuje sa to tak, že ma snahu niečo platiť a je to v poriadku? Je nejaká možnosť vymôcť zvyšok dlžnej sumy aj spätne za nevyplatené mesiace? Sumy viem doložiť výpismi z účtu.
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2020)

Dobrý deň,
áno, poznáte to správne. Dva mesiace nemusia nasledovať za sebou. Ak sa výživné snaží platiť aspoň čiastočne, tak je efektívnejšie postupovať v exekučnom konaní. V rámci exekúcie súdny exekútor vymôže dlžné výživné do posledného eura. Policajti však pri čiastočnom platení výživné nie sú viazaný súdnym rozhodnutím a výšku výživného posudzuje individuálne. Často sa stáva, že pri takýchto konaniach povinného rodiča, nezačnú trestné stíhanie s odôvodnením "platí sa ako mu dá".


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Aký text mám napísať, že som žene vyplatil 2000 eur dlžné výživné. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2020)

Dobrý deň,
ak ide o dlžné výživné, ktoré je stanovené súdnym rozhodnutím alebo rozhodnutím v trestnom konaní, v potvrdení o vyplatení dlžného výživného (ktoré podpíše matka dieťaťa) uveďte identifikačné údaje oboch rodičov. Ďalej uveďte na základe ktorého súdneho rozhodnutia platíte dlžné, akým spôsobom, kedy...

Potvrdenie dajte podpísať matke dieťaťa, najlepšie s úradne overeným podpisom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Potreboval by som poradiť.
Moja partnerka podala návrh na rozvod, kde bolo uvedené výživné a napísané spätne doplatenie od dátumu podania návrhu.
Prešiel súd kde ich rozviedli a v rozsudku vyšlo, že výživné začína platiť od rozvodu. Chcem sa spýtať dá sa to nejak požiadať o doplatenie, lebo kým prišiel rozvod tak jej neposlal ani cent na deti, a to trvalo 4 mesiace.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2020)

Dobrý deň,
ak išlo o konanie o rozvod manželstva, s ktorým je zo zákona spojené aj konanie o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, tak v tomto konaní rozhoduje súd výlučne o výživnom (a komplexne o úprave výkonu rodičovských práv a povinností) iba na čas po rozvode. Tzn. že súdne rozhodnutie nemôže znieť spätne.

Ak chcela od neho výživné aj za obdobie, kým bude trvať rozvodové konanie, bolo potrebné podať aj návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu. V tomto konaní by súd aj spätne (od podania návrhu) určil výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako je to s výživným, keď nemám ešte 18? Otec posiela matke mesačne 100e. Je možné, aby to posielal priamo mne?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.11.2020)

Dobrý deň,
kým nie ste plnoletý má Váš otec povinnosť platiť výživné k rukám Vašej mamy. V prípade, že už budete plnoletý, bude musieť automaticky začať platiť výživné k Vaším rukám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, chcela by som požiadať o striedavú starostlivosť s tým, že by mi aj naďalej bývali manžel platil na syna výživné je to možné?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2020)

Dobrý deň,
áno výživné je možné určiť aj pri striedavej osobnej starostlivosti. Súdy tak postupujú v tom prípade, ak je príjem rodičov tak rozdielny, že je aj pri striedavej osobnej starostlivosti namieste, aby otec platil výživné matke. Musí však ísť o výrazný rozdiel v príjmoch oboch rodičov. Ak dosahujete približne rovnaký príjem a otec nebude súhlasiť s platením výživného, zrejme ho k tomu nezaviaže ani súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať. Mám deti zverené do starostlivosti, otec deti platí výživné v súdom stanovenej výške. V súvislosti so zabezpečením nového bývania si ako matka beriem hypotéku na nové bývanie, suma splátky činí 420e, zároveň platím starú spoločnú hypotéku 100e + náklady na bývanie (elektrika, voda, plyn, televízia, vývoz zumyp. ) v sume cca 150-180e
Je prosím možné tieto náklady, hlavne spojené s hypotékou rátať medzi výdavky na deti v súvislosti so žiadosťou o zvýšenie výživného?

ďakujem pekne,
s pozdravom,.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2020)

Dobrý deň,

 

všetky okolnosti ohľadom rozhodovania o návrhu na zvýšenie výživného treba posudzovať individuálne. Súd bude skúmať zmenu pomerov oproti pôvodnému rozhodnutiu a bude vyhodnocovať tiež potrebu, resp. dôvody zvýšených nákladov na nové bývanie. V primeranom rozsahu treba započítať aj náklady na bývanie ako výdavky na dieťa. Na druhej strane ak nie je nevyhnutná zmena Vášho bývania ,resp. ak nie je odôvodnená Vašimi potrebami, resp. potrebami dieťaťa, súd nemusí vziať v konečnom dôsledku výdavky súvisiace s novým bývaním ako dôvodné.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rozhodnutím súdu po rozvode boli dve deti zverené do opatery mojej exmanželky. Syn dosiahol 18 rokov a presťahoval sa ku mne. Výživné som doteraz posielal ex pravidelne každý mesiac. Chcem sa spýtať ako mám platiť výživné, keď sa syn presťahoval ku mne? Môžem posielať jedno výživné jemu na účet dokedy neskončí štúdium na strednej škole? Druhé výživné na druhého syna matke? A musím podať návrh na zrušenie výživného pre syna čo už býva u mňa na súd?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2020)

Dobrý deň,
po dosiahnutí plnoletosti by ste výživné mali automaticky platiť k jeho rukám a nie k rukám matky, nakoľko už nie je maloletý. Dokonca ak sa k Vám presťahoval, býva tam, zabezpečujete jeho potreby po osobnej aj finančnej stránke, nemusíte mu výživné vôbec platiť. V tomto prípade svoju vyživovaciu povinnosť plníte starostlivosťou o domácnosť, o neho...

Ak druhý syn nedovŕšil 18 rokov a stále býva u matky, výživné musíte naďalej platiť k rukám matky. Ak by už 18 mal, ale stále žil u matky, k jeho rukám.

Vo vzťahu k zrušeniu výživného k synovi, ktorý býva s Vami, môžete podať návrh. Ak s tým bude aj syn súhlasiť, súd vyživovaciu povinnosť zruší. Ak by sa však v budúcnosti situácia zmenila, nevylučuje to podanie opätovného návrhu na určenie výživného priamo Vašim synom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň,

Mám priateľku, ktorá je plnoletá, ale ešte študuje na strednej škole, jej otec podal na ňu žalobu, že už nechce platiť výživné a bez toho ešte, aby nejaký súd prebehol prestal platiť. Je nejaká možnosť ako sa k peniazom dostať nakoľko z výživného si zabezpečuje stravu a cestu do školy.

Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,
áno. Postačuje, aby si zabezpečila (zrejme prostredníctvom matky) rozhodnutie súdu o tom, že je jej otec povinný platiť výživné. Na súde, ktoré rozhodnutie vydalo je potrebné vyznačiť právoplatnosť a vykonateľnosť a následne podať návrh na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor následne zabezpečí vymoženie dlžného výživného a tiež bežného výživného, ak nezačne sám dobrovoľne opäť platiť.

Následne v súdnom konaní bude súd zisťovať, či ešte študuje dennou formou. Ak áno, jeho vyživovacia povinnosť naďalej trvá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Podľa čoho mi súd vyrátal výživné 220e? Zarobím 550e a z toho musím 220e dať výživné, ktoré mi súd nadelil. Ako sa mám brániť.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2020)

Dobrý deň, 

bráňte sa voči tomu. 

Výška výživného závisí od viacerých vecí, nielen od toho aký máte príjem ale aj aký príjem má matka, aké máte Vy, matka a dieťa výdavky, od potrieb dieťaťa a iných okolností podstatných pre určenie výšky výživného

 Ak vec ešte nie je právoplatná, podajte odvolanie. 

Ak je to už právoplatné a chcete znížiť výživné, je to možné až po zmene pomerov. V tomto prípade je potrebné podať návrh na súd, odôvodniť ho a priložiť potvrdenia, že nastala zmena pomerov oproti stavu, kedy súd rozhodoval o výživnom (napr. potvrdenie, že máte nižšiu mzdu, taktiež doložiť vaše nevyhnutné výdavky). Na zníženie výživného nie je však právny nárok, teda nie je zaručené, že vám ho súd aj zníži. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mala som súd ohľadne výživného, starostlivosti a styk s deťmi. Súd určil bývalému platiť výživné 160 na jedno a 160 na druhé dieťa. Je možné ak v prípade, že sa odvolá mi to potom znížia? Súd rozhodol v jeho neprítomnosti, keďže sa dvakrát nedostavil.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2020)

Dobrý deň,
ak podá odvolanie, odvolací súd môže zmeniť súdne rozhodnutie aj tým spôsobom, že určí nižšie výživné. Jeho odvolanie však musí mať všetky zákonné náležitosti a zároveň súdne rozhodnutie musí trpieť takou vadou, ktorá odôvodňuje zmenu súdneho rozhodnutia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem, môj manžel ma z prvého manželstva dve deti jedno bude mať 21 rokov a druhý 16. Súdom bolo stanovené výživné 70/ 60e to je 130e spolu. Jeho starší syn už dlhšie robí na čierno a plat zdravotné z domu. Otcovi nechce povedať kde robí, aj keď si jeho telefónne nahrávky nahral do telefónu. Kde ma dôkaz, že už dlhšie robí na stavbe ako murár. Vždy mu poriadne platil výživné ale v septembri mu neposlal prvý krát. Ma 21 ročný, ktorý robí na čierno a platí si z domu odvody právo si pýtať ešte od otca výživné? Ktoré ani nejdú jemu ale matke? Syn už doma ani nebýva. Bude mať následky z toho môj manžel? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2020)

Dobrý deň,

 

ak bolo výživné určené súdom, potom ho treba súdom aj zrušiť. Ak sa bez rozhodnutia súdu o zániku výživného prestane plniť vyživovacia povinnosť, povinný rodič sa vystavuje riziku exekúcie, prípadne až trestnému stíhaniu.

Ak už je starší syn schopný samostatne sa živiť, potom je dôvod na zánik výživného. Musí o tom však rozhodnúť súd.

Pre úplnosť uvediem, že plnoletým deťom by sa už malo výživné platiť priamo, nie cez druhého rodiča. Na to ani nie je potrebná zmena súdneho rozhodnutia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, čaká ma súdne pojednávanie ohľadom výživného, starostlivosti o deti a styk s deťmi. Moja situácia je taká, že momentálne bývam na ubytovní, aj keď trvalý pobyt mám u matky, ktorá žije sama v trojizbovom byte. Chcem žiť sám je podľa Vás možné, že to nebude brat súd do úvahy? Za ubytovňu platím 300 eur mesačne, čo u matky by som platil 100 eur. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2020)

Dobrý deň,
v prípade, že bývanie na ubytovni má pre Vás aj iné výhody (okrem toho, že bývate sám), napríklad je to bližšie do práce... Súd sa nebude zaoberať tým, koľko by ste platili mame doma, ak by ste bývali doma. Bývanie na ubytovni však musíte odôvodniť podľa nášho názoru aj niečím iným, než len tým, že chcete bývať sám. V opačnom prípade súd môže Vami deklarovaných 300 € považovať za nie nevyhnutné výdavky a nemusí ich pri výpočte výživného zohľadniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcel by som sa spýtať. Som momentálne študent vysokej školy avšak viem, že nedokončím prvý ročník z dôvodu, že od ďalšieho roka chcem ísť študovať do Česka. Moja otázka teda je, či počas pár mesiacov čo nebudem študovať prídem o to výživné alebo ako je to posudzované? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.10.2020)

Dobrý deň,

 

ak je na Vás určené výživné súdom, tak potom by bolo potrebné, aby o zániku vyživovacej povinnosti opätovne rozhodol súd.

Z hľadiska zákona (a teda aj rozhodnutia súdu) je dôležité to, či ste objektívne schopný samostatne sa živiť alebo nie. Pritom ak nepokračujete v štúdiu, spravidla to má za následok zánik vyživovacej povinnosti.

Vaša situácia je ale špecifická v tom, že v štúdiu chcete od budúceho roka pokračovať, ibaže na inej škole. Potom je z pohľadu trvania vyživovacej povinnosti dôležité to, či zmena školy bola objektívne odôvodnená, pretože ak by ste menili sústavne školu alebo študijné odbory, resp. ak by ste nemali reálny záujem dokončiť školu, potom by odporovalo dobrým mravom, aby vyživovacia povinnosť trvala.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak bývalý partner býva na ubytovni, ale trvalý pobyt má na inej adrese nebude toto súd brať do úvahy? Dlhy, ktoré spláca sú písané na jeho mamu, ani to nebude brať do úvahy? Súdime sa o výživné, starostlivosť a styk s deťmi. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.10.2020)

Dobrý deň,
pri posudzovaní jeho príjmových schopností a možností súd nevychádza iba z aktuálneho faktického stavu veci. Súd prihliada aj na potencionalitu jeho príjmu. Dlhy, ktoré má jeho mama, nie sú z pohľadu súdu pre určenie jeho vyživovacej povinnosti relevantné. Tými sú iba dlhy, ktoré má on, ako fyzická osoba.

Trvalý pobyt a miesto jeho bydliska sú relevantné pre súdne konanie z dôvodu preukazovania jeho nákladov na bývanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prosím o pomoc pre moju priateľku. Jej manžel spravoval rodinný účet. Neskôr si však vytvorila bankový účet na svoje meno. To bolo príčinou hnevu manžela a jednou z príčin ich neskoršieho rozvodu. Bezpodielové vlastníctvo ešte rozdelené nemajú. Majú dcéru, ktorá študuje a priateľka platí z vlastného rozhodnutia mesačne 50 € na účet. Asi pred rokom dcéra odišla bývať na podnájom. Teraz podala žiadosť o zvýšenie výživného od matky. Prosím o odpoveď - tým, že bývalý priateľkin manžel má na účte všetky úspory, čiže aj peniaze mojej priateľky, je možné, aby ich platila z tohto účtu on ? Na doplnenie - priateľka aj jej manžel pracujú a majú riadny príjem. Manžel nebýva v spoločnej domácnosti, nakoľko mal policajný zákaz - kvôli fyzickému ublíženiu priateľke. Výdavky spojené s bývaním platila a platí priateľka. Dcéra - vysokoškoláčka - odišla bývať na podnájom dobrovoľne.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že manželstvo je rozvedené a BSM nebolo dosiaľ vyporiadané či už dohodou alebo podaním žaloby na súd o vyporiadanie BSM. V otázke nie je uvedené kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva a či po rozvode bola upravená vyživovacia povinnosť k plnoletej dcére na základe ňou podaného návrhu.

Podľa ust. § 65 zákona o rodine platí, že "výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."

Uvádzate, že manželia mali spoločný účet, ktorého vlastníkom bol bývalý manžel. Otázkou je, či jeho teraz už bývalá manželka má dispozičné oprávnenie k predmetnému účtu a teda či bude vôbec môcť platiť z tohto účtu výživné plnoletej dcére. Ak je odpoveď kladná, nie je prekážkou, aby bolo výživné platené z totho účtu s uvedením do poznámky pri platbe, že ide o výživné.

Vo veci odporúčame uzatvoriť dohodu o výške výživného a túto dať na schválenie na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Pekný deň prajem prosím Vás chcela by som sa opýtať manžel bol vo väzení za neplatenie výživného. Pani policajtka, ktorá nás mala na starosti nám povedala, že sa nemusí báť, keď vyjde von, že by mu dlh narástol, že keď vo väzení mu budú strhávať výživné nie v takej výške ako má platiť, ale niečo určite a to sa berie, ako keby posielal celé. Manžel je z väzenia vonku a jeho ex manželka sa nám vyhráža, že ide podať na neho znovu trestné oznámenie, že aby jej doplatil zvyšok robí to cca 1000 eur je to možné? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2020)

Dobrý deň,
možné to je, ale z pohľadu rodinného práva a exekučného titulu. Z pohľadu trestného práva totiž platí, že orgány činné v trestnom konaní nie sú viazané výškou výživného určeného súdom. Preto mu mohla policajtka povedať, že to výživné platené z väzenia budú považovať za riadne uhradené výživné. To však platí z pohľadu trestného práva, nie z pohľadu súkromnoprávnych predpisov. V tomto prípade mal stále platiť súdom určené výživné. Matka môže voči nemu podať návrh na vykonanie exekúcie. Z trestnoprávneho pohľadu však za toto by nebol podľa nášho názoru odsúdený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
moja dcéra začala teraz chodiť na vysokú školu prvým rokom. Platím na ňu výživné a moja otázka je, či možné z právneho hľadiska výživné dať polovicu dcére a polovicu ex ( alebo aj celé dať iba dcére ), pretože je na internáte a domov bude chodiť iba na víkendy.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2020)

Dobrý deň,
z právneho hľadiska, ak je dieťa plnoleté, výživné sa má platiť k jeho rukám. V takom prípade matka už nie je oprávnená za plnoletú dcéru preberať výživné. To platí bez ohľadu na to, či dieťa býva na internáte alebo doma.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
dcéra teraz nastúpila na vysokú školu a bude na internáte 4 dni v týždni. Platím na ňu výživné 100 eur. Chcem sa opýtať, či z právneho hľadiska je nejaký problém, keď budem dávaj jej 50eur a exmanželke zostatok, keďže nebude bývať stále doma? Myslím to tak, že ja jej dám na týždeň napríklad ešte naviac 10 eur a ex jej dá 15 eur a bude za dobrú, lebo jej dala 15 eur. Tým pádom ex jej nedá, akože žiadne peniaze, pretože jej ich dá vlastne z výživného. Na väčšie výdaje som vždy dával a dávam polovicu. V minulosti som to neriešil, keď bola menšia platil som stále 100 eur a dcéra bývala u mňa 20 dni z mesiaca. Dúfam, že ste ma pochopili. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Daniel.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2020)

Dobrý deň,
ak je dcéra už plnoletá, výživné podľa zákona musíte platiť už priamo jej. To platí bez ohľadu na to, či býva doma alebo nie. Nakoľko nadobudla plnoletosť, matka už nespravuje jej majetok v tejto časti. Matka už nie je oprávnená nakladať s jej výživným, a to v žiadnom (ani menšom) rozsahu.

Z praxe však poznáme prípady, kedy sa rodičia vyslovene dohodnú s dieťaťom, že určitú časť budú platiť matke, nakoľko často matka má nastavené napríklad trvalé príkazy na úhradu niektorých výdavkov dieťaťa (hoci plnoletého). To však musíte dohodnúť s dcérou. Bez takej dohody musíte podľa práva platiť výživné iba dcére.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa Vás opýtať. Syn má 21 rokov je diabetik a ma problém si nájsť prácu. Chcela by som sa Vás opýtať, či by si mohol požiadať o výživné. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2020)

Dobrý deň,
v prípade, že má iba cukrovku, predpokladáme, že jeho zdravotný stav nie je taký vážny, aby mu z objektívnych dôvodov neumožňoval zamestnať sa. Je to zrejmé aj z toho, že sa snaží zamestnať.

Ak je však jeho stav taký vážny, že sa nemôže zamestnať, lebo by bolo jeho zdravie ohrozené, teoreticky by mu vznikol nárok na výživné. Z praxe Vám však môžeme uviesť, že súdy takéto prípady posudzujú prísne. Výživné priznávajú až v prípadoch, kedy z vážnych zdravotných dôvodov nie je možné objektívne sa zamestnať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Môj priateľ platí výživné na syna a chce vedieť, že ak ukončí štúdium, ako sa o tom dozvie. Jeho syn má skoro 22 a študuje v Čechách.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2020)

Dobrý deň,
žiaľ zákon nedáva synovi povinnosť informovať otca o tom, že skončil štúdium. Ak však bude poberať výživné napriek tomu, že už na neho nemá nárok, tak sa bezdôvodne obohacuje. Preto to môže urobiť tak, že mu napíše list, kde mu povie, že aby ho informoval, keď skončí školu, pretože ak skončí školu a nepovie mu to a bude mu ďalej zbytočne platiť výživné, bude od neho vymáhať bezdôvodné obohatenie. Takto by mohol mať syn motiváciu mu oznámiť keď skončí. V opačnom prípade by ste museli čakať do cca 25/26 rokov a podať na súd návrh na zrušenie výživného a až súd by zisťoval, či bolo, alebo nebolo ukončené štúdium a či povinnosť platiť výživné zanikla.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý večer. Poslednú dobu nedá mi spať otázka - som otec maloletého dieťaťa, ktorý je právoplatným rozsudkom súdu zverený do mojej osobnej starostlivosti. Matka maloletého je právoplatným rozsudkom súdu povinná platiť výživné. Keďže neplatí, tak štát mi posiela výživné každý mesiac cca od marca 2020 - 100e, ale do marca mi mala zaplatiť cca 1800e na výživnom. Keďže si matka neplnila vyživovaciu povinnosť tak som podal trestné oznámenie a na PZ SR mi povedali, že jedna časť(cca1200e) je občiansko právna vec a (cca500e) je trestno právna vec. Súd vydal právoplatný trestný rozkaz 12mesiacov/3mesiace nepodmienečne. Matka maloletého musí zaplatiť do rúk otca výživné 500e do júla 2020. Nezaplatila! V auguste 2020 mi prišla pošta zo súdu tr. roz. SR, že matka sa uznáva vinnou, že v bode 1- stručne napísané:prisvojila si finančnú hotovosť 300e pokračovací prečin sprenevery. Odsudzuje sa na spoločný, súhrnný trest 14 mesiacov a v skúšobnej dobe 3roky ukladá povinnosť zaplatiť omeškané výživné. Prepáčte inak som to nevedel opísať v skratke.

 
Otázka:to mám zase čakať 3 roky kým nezaplatí? Viem sa nejako dopracovať k tomu, čo je matka maloletého celkovo dlžná na výživnom, keď ma platiť tak nech platí aspoň čo má. Mám všetky dokumenty, len som z toho takpovediac na nervy. ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2020)

Dobrý deň,

na dlžníkov z výživného sú len dve možnosti, prvá je trestné oznámenie a druhá exekúcia. 

Môžete sa teda ešte obrátiť na súdneho exekútora, ktorý je oprávnený vymôcť od matky maloletého dĺžnú čiastku, ako aj úroky z omeškania. Dokonca ak neviete spísať návrh, tak exekútor Vám za poplatok spíše návrh na vykonanie exekúcie, ku ktorému bude potrebné priložiť aj právoplatný rozsudok, ktorým bolo matke určené výživné.  

Potom to už bude v rukách exekútora, ktorý bude dlh vymáhať. Ak je ona nezamestnaná alebo nemá žiadny majetok, exekútor jej nebude mať čo zobrať. Môže však dať aj príkaz na zablokovanie vodičského oprávnenia. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, čaká ma súdne pojednávanie ohľadom zvýšenia výživného, staršia dcéra medzitým dosiahla plnoletosť a súd ju vyzval na vyjadrenie, so zvýšením súhlasí, ale nechce sa zúčastniť pojednávania, chcela by ma splnomocniť, chcem sa teda spýtať, či je potrebné, aby bolo splnomocnenie úradné overené? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
splnomocnenie nie je potrebné úradne overiť.

Dcéru budete v konaní zastupovať ako tzv. občiansky zástupca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako postupovať, som 6mesiac na PN, ktorú mám vyčíslenú na (150e).
výživné platím 120e. Ale situácia bude taká, že podnik kde pracujem sa bude rušiť. Je možné podať, žiadosť o zníženie výživného na maloleté dieťa?
+ mám úver, na ktorom mi rastie dlh, ktorý nedokážem splácať. Po PNke sa budem muset evidovať na Úrad práce, ak nenájdem druhu prácu.
Ďakujem pekne za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,

 

zmena výživného - jeho zníženie je možné. Je však nevyhnutné, aby došlo k zmene pomerov, ktoré by zníženie určeného výživného odôvodňovalo. Ak prídete nezavinene o prácu a vznikne Vám potreba registrovať sa ako nezamestnaný, som toho názoru, že ide o okolnosti, ktoré sú dôvodom na podanie návrhu na zníženie výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalou partnerkou mám dcéru a je v mojej osobnej starostlivosti. Teraz som dal na zvýšenie výživného, keďže teraz ma dcéra 14 a pri poslednom súde mala 8 rokov. Moja bývala sa od nás odsťahovala a založila si novú rodinu. Ma dcéru a žije s partnerom v spoločnej domácnosti. Chcem sa opýtať, či súd bere do úvahy aj jeho plat alebo len jej pri určení výšky výživného na moju dcéru. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2020)

Dobrý deň,
ak žijú trvalo v spoločnej domácnosti a obaja sa podieľajú na úhrade spoločných nákladov, súd vezme do úvahy aj jeho príjem. Ak by tak súd nespravil sám od seba (hoci tak spraviť má), navrhnite v konaní zisťovať aj jeho príjem, práve z dôvodu, že žijú v spoločnej domácnosti a jeho príjem sa tiež podieľa na tvorbe rodinného rozpočtu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala do kedy je môj syn povinný platiť výživné na vnučku. Vnučka ma 20 rokov a údajne raz za týždeň chodí diaľkovo do školy. Býva u mňa / babička a dedo/, ale veľmi nevhodne sa k nám chová, nadáva nám. A tvrdí, že môj syn je povinný platiť do 26 rokov a živiť a ja som povinná jej poskytovať bývanie, stravu. Jej matka žije v Nemecku. Prosím Vás keby bolo možné zadarmo poradiť. Som po ťažkej operacii srdca, psychicky už nezvládam jej teror. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2020)

Dobrý deň,
výživné sa podľa zákona platí do času kým nie je dieťa schopné sa samo živiť, teda vlastnou prácou a úsilím si uhrádzať svoje náklady na život. Tento stav sa posudzuje objektívne. Ak je výživné stanovené súdom a syn má za to, že je schopná sa o seba postarať, tak odporúčam, aby podal návrh na zrušenie výživného. Súd by posúdil to, či je alebo nie je schopná sa sama živiť.

Pokiaľ ide o Vás, ak sa o ňu staráte len z Vašej dobrej vôle, potom ju môžete požiadať, aby sa odsťahovala. Je dospelá a ak nemá s Vami žiadnu zmluvu, nemusíte sa o ňu starať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť. Ako a kam sa rieši zdvihnutie výživného?
Môj príklad
Súdom bolo určené výživné vo výške 150e u môjho ex manžela, dieťa začalo navštevovať škôlku pričom výdavky na škôlku sú 45e mesačne.
50e malej dávam na sporenie.
Strava 60e a nejako to nevychádza. Ďakujem za rady a prajem pekný deň.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2020)

Dobrý deň,
návrh na výživné môžete podať na miestne príslušný súd, ktorým je okresný súd v obvode ktorého má maloleté dieťa svoje bydlisko. V návrhu je potrebné uviesť najmä pomery, ktoré boli dané v čase rozhodovania súdu o určení vyživovacej povinnosti. Rovnako je potrebné súdu uviesť, že v súčasnosti došlo k takej zmene pomerov, že skôr určené výživné nepostačuje na úhradu odôvodnených nákladov dieťaťa. Treba uviesť, že dieťa nastúpilo do škôlky a akým spôsobom sa zmenila výška nákladov na dieťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Dcéra skončila tento školský rok štúdium. Od septembra ďalej nejde študovať. Chcem sa opýtať termín platby výživného bol vždy do 15. dňa mesiaci, a preto sa chcem opýtať 15. 9. má ešte nárok na výživné? Je to splatné pozadu mesiac alebo už 15. 9 nemusí posielať výživné. Ďakujem. Prajem pekný deň. S pozdravom.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.09.2020)

Dobrý deň,
výživné sa platí vždy ako platba na mesiac vopred, nakoľko oprávnený z výživného musí mať sumu výživného k dispozícii počas celého mesiaca, aby mala zabezpečené svoje potreby. Tzn. že platba, ktorá sa platí 15.08. je výživné za september.

Dávame Vám však do pozornosti, že ak vyživovacia povinnosť bola určená súdnym rozhodnutím, zanikne táto povinnosť až zrušením súdneho rozhodnutia. Tzn. že buď povinný z výživného alebo aj oprávnený z výživného musia podať návrh na zrušenie výživného, a až zrušením súdneho rozhodnutia zanikne povinnosť platiť výživné aj z pohľadu práva.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 7 ročnú dcéru, žijeme spolu s manželkou a dcérou. Dala ma na súd a mám platiť 200 e, pritom ja platím hypotéku a pôžičku 400 e, ona iba stravu. Dá sa znížiť výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.09.2020)

Dobrý deň,
nakoľko žijete v spoločnej domácnosti, a ak tak budete žiť aj v čase rozhodovania súdu, bude súd posudzovať, či je nutné určiť výživné na maloleté dieťa finančným plnením. Ak totiž rodičia žijú s maloletými deťmi v spoločnej domácnosti, plnia svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť jednak osobnou starostlivosťou, ale najmä zabezpečovaním základných potrieb rodiny po finančnej stránke.

Neuviedli ste aký máte príjem, resp. aké náklady na maloleté dieťa matka deklarovala. Z toho dôvodu sa nevieme vyjadriť ani odhadom k jej požiadavke o určenie výživného vo výške 200,- €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý. Do koľko rovov mám platiť výživné na syna. Ma 25 rokov, študuje aj pracuje.
Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2020)

Dobrý deň,
výživné sa platí do momentu, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť. Ak máte vedomosť o tom, že pracuje a má prijem taký, že pokryje objektívne jeho náklady a výživné bolo určené súdom, potom je potrebné podať na súd návrh na zrušenie výživného. Ak nebolo určené súdom, napíšte mu, že je schopný sa sám živiť a zanikla Vaša povinnosť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Môže súd skúmať moje finančne prostriedky v banke? Môže na základe toho, že mám úspory súd znížiť výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,

 

hoci nepoznám skutkové okolnosti Vašej právnej veci, tak vo všeobecnosti možno skonštatovať, že výšku súdom určeného výživného určuje viacero faktorov, okrem iného sú to majetkové pomery a objektívne schopnosti a možnosti povinného plus odôvodnené potreby oprávneného.

 

Aj preto môžu našetrené finančné prostriedky na účte v banke do istej miery ovplyvniť výšku výživného, keďže sa tým určujú majetkové pomery.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Pekný deň, platím výživné 110 eur, načas. Občas nedám celú sumu, ale potom ju doplatím. Je to trestný čin aj keď dieťa je dospelé má 21r.? Chodí do školy a bude ešte 4r. Ale už pracuje na dohodu môžem podať o zníženie výživného. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
ak platíte výživné pravidelne, podľa Vašich možností, tak po právnej stránke orgány činné v trestnom konaní takéto konanie neposudzujú ako trestný čin. Váš syn však môže podať na Vás návrh na vykonanie exekúcie, aby súdny exekútor zabezpečil včasné a riadne platenie výživného.

Čo sa týka zníženia výživného, výživné je možné znížiť v takom prípade, ak sa zmenili pomery od poslednej úpravy výživného. Tzn. že ste menili prácu a teraz zarábate menej, alebo sa náklady na dieťa znížili... Musí ísť o takú zmenu pomerov, ktorá by umožňovala zmenu výživného, a takým spôsobom, že by sa výživné znižovalo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Rada by som sa informovala. Ak budem chcieť vymáhať výživné od otca dieťaťa a nemám to určené súdom môžem ho vôbec vymáhať?
Dá sa dohodnúť aj mimosúdne, aby to bolo vymáhateľné?

Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2020)

Dobrý deň,
na to, aby ste mohli výživné vymáhať v rámci exekučného konania, potrebujete tzv. exekučný titul. V tomto prípade rozhodnutie súdu o určení výživného. Ak takýmto súdnym rozhodnutím nedisponujete, neviete od neho výživné vymáhať priamo.

Môžete však na neho podať trestné oznámenie ak neplní svoju vyživovaciu povinnosť vôbec. Ak totiž najmenej 3 mesiace za dva roky neuhradil výživné, spáchal trestný čin.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, p. JUDr. Milan Ficek,
prosím o odpoveď na otázku. Pokiaľ je súdom stanovená suma na výživné, no otec si dieťa vezme na mesiac, zabezpečí mu všetko, musí, alebo nemusí platiť výživné? Tiež, ak požiadal o zníženie výživného, kým súd nerozhodne, musí platiť plnú výšku, alebo už od dátumu podania bude platiť iná suma? Vráti sa mu potom “preplatok”? Alebo nie? Počas koróny bola situácia veľmi komplikovaná a nebol schopný platiť plnú sumu a je naňho hneď exekúcia.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2020)

Dobrý deň,
ak na základe vzájomnej dohody rodičov trávi dieťa celý mesiac s otcom, nemal by platiť výživné, nakoľko svoju vyživovaciu povinnosť tento mesiac plní osobnou starostlivosťou a hradením aktuálnych nákladov a výdavkov dieťaťa.

V prípade, že požiadal o zníženie výživného, súd rozhodne spätne ku dňu podania návrhu. Výživné však do rozhodnutia súdu musí platiť v pôvodnej výške a nakoľko ide o maloleté dieťa, tak sa zaplatené výživné nevracia. Pri maloletých deťoch sa má za to, že sa spotrebovalo.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa poradiť ohľadom výšky výživného. Expartner mi doteraz platí 100e, chcela by som požiadať o navýšenie výživného, dcéra už ide na strednú školu a s tým budú spojené aj vyššie výdavky. Ex už ma aj vlastnú rodinu a hypotéku cca 300e, príjem dokopy majú cca 1500e. Akú sumu si môžem od neho vypýtať? Vopred ďakujem za radu a prajem pekný deň.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2020)

Dobrý deň,
sumu stanoví vždy súd podľa majetkových pomerov rodičov a odôvodnených potrieb dieťaťa. Stredná škola so sebou obnáša skutočne vyššie výdavky. Presnú sumu neustanovuje žiaden predpis, no niektoré súdy uvádzajú, že optimálna suma by mala byť cca 20 až 30 % príjmu rodiča. Ťažko však povedať, nakoľko bude potrebné zohľadniť viacero okolností.

Určite však požiadajte o zvýšenie, pretože 100 eur na dieťa je v tomto prípade málo. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, čakám na termín pojednávania ohľadom výživného, starostlivosti o dieťa a styk s deťmi počas trvania koronavírusu je možné, že súd môže rozhodnúť bez prítomnosti rodičov? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
áno za určitých, veľmi prísnych, podmienok môže súd rozhodovať aj bez prítomnosti účastníkov konania. Vtedy sú však najčastejšie prítomní právni zástupcovia rodičov.

Rovnako závisí, či ide o prvé alebo piate pojednávanie. V akom štádiu sa nachádza dokazovanie, či sa už všetky dôkazy vykonali... Vo veľkej väčšine prípadov však dochádza k odročeniu pojednávania, ak sa jeden z účastníkov nedostaví a vyslovene neuvedie súdu, že súhlasí s rozhodovaním bez prítomnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Platím výživné viac než 5 rokov, pravidelne 150 eur mesačne na jedno dieťa. Ak nemám zaplatený jeden mesiac, čo môžem očakávať od mojej ex?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2020)

Dobrý deň,
v prípade ak máte súdom stanovené výživné a neplatíte ho, mohla by ho vymáhať exekučne. Exekútor by Vám mohol nechať zadržať vodičský preukaz (okrem toho, že by Vám strhával napr. zo mzdy). Ak výživné nebolo stanovené súdom, musela by najskôr podať na súd návrh na jeho určenie a až keby ste potom neplatili, mohla by to dať na exekúciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra má teraz 20 rokov zobrali ju na vysokú školu, ale nechce na ňu nastúpiť a chce počkať 1 rok a nastúpiť na druhu vysokú a teraz pracuje brigádne. A neviem, keď bude rok brigádne robiť, či mám ďalej platiť. A, či aj potom jednom roku. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
vyživovaciu povinnosť si musíte plniť do doby, kým nebude súdom zrušená (ak výživné platíte na základe rozsudku súdu). To platí bez ohľadu na reálne okolnosti prípadu.

Ak teda tento rok nenastúpi na školu, môžete podať návrh na zrušenie výživného. Ak nebude študovať na škole a bude si privyrábať na brigádach, súd výživné zruší a Vy nebudete musieť platiť.

V prípade, že by o rok nastúpila na školu, bude môcť ona podať návrh na určenie výživného.

Ak však sám od seba prestanete platiť výživné určené súdnym rozhodnutím, hrozí Vám exekúcia, ak by dcéra podala návrh na jej vykonanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Syn nastupuje na druhý stupeň základnej školy. Aké dôvody uviesť, aby mi súd zvýšil výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade si Vám dovoľujeme uviesť, že súd môže výživné zvýšiť v takom prípade, ak nastali také zmeny pomerov, ktoré odôvodňujú zvýšenie výživného. Tzn. že je potrebné porovnať a posúdiť majetkové pomery a náklady na syna v čase keď súd určoval pôvodne výživné a stav, ktorý je daný teraz. Pre súd je vždy dôležitý stav, v čase rozhodovania. Tzn. že aj keby podáte návrh už teraz (keď ešte nie je na druhom stupni a nepoznáte všetky výdavky, ktoré s tým budú spojené), plynutím času a postupom súdneho konania budete môcť návrh dopĺňať a uvádzať nové skutočnosti.

Z návrhu teda musí vyplývať to, aké boli výdavky na dieťa v čase určenia výživného súdom, aký ste mali Vy príjem, aký mal príjem otec. Následne nové informácie týkajúce sa aktuálnych výdavkov, aktuálneho príjmu. Ak súd zistí, že sa majetkové pomery zmenili tak, že je potrebné zvýšiť výživné, spraví tak aj bez podrobného odôvodnenia. Súd je povinný v tomto konaní sám z vlastnej iniciatívy zisťovať skutočný stav veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj syn platí súdom určené výživné na dcéru, ktorá teraz v máji ukončila strednu školu. Ma 20 rokov. Môže prestať platiť výživné od septembra, lebo ona sa chce prihlásiť na úrad práce na absolventskú prax?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ je výživné určené súdom, je potrebné, v prípade ak sa rodič domnieva, že dieťa je schopné samo sa živiť, podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti pre plnoleté dieťa. Dieťaťu zaniká právo na výživné momentom, keď je schopné sa samo živiť, teda vlastnou prácou si uhrádzať náklady na život.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Môžem ako otčim zastupovať nevlastnú dcéru (18 r.) na súde ohľadne výživného na otca? Nemám právne vzdelanie.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2020)

Dobrý deň,
áno môžete nevlastnú dcéru zastupovať v konaní ako tzv. občiansky zástupca podľa ustanovenia § 89 Civilného sporového poriadku.

Dávame Vám však do pozornosti, že zástupcom osoby nemôže byť, u koho možno mať pochybnosti o konflikte záujmov zastupujúcej a zastúpenej osoby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom posielania výživného pre svoju jednu z dcér. (nakoľko jednu mám maloletú a ďalšia bude plnoletá o mesiac). Svoju povinnosť si plním riadne od rozvodu, bez jediného nedoplatku. Mám však vedomosť, že peniaze, ktoré posielam nejdú na účely určené, teda na dcéru. Preto sa chcem spýtať, že, či môžem v prípade, že ona dovŕši 18 rokov posielať výživné priamo dcére na jej účet? Alebo musím stále k rukám matky, ako bolo určené súdom? Prípadne musí byt vystavené nejaké nové rozhodnutie? A ak áno, tak kedy a čo musím napísať? Veľmi sa obávam situácie, že ak začnem posielať peniaze dcére, môže to po nejakom čase napadnúť jej matka, že si neplním svoju vyživovaciu povinnosť a nedávam jej (teda matke) výživné, nakoľko si všimne, že posielam výživné už len na maloletú. (Pred pár rokmi sa stala situácia jednej známej, že jej exmanžel to napadol - to posielanie výživného priamo dieťaťu po dovŕšení dospelosti a musela prvé napísať Žiadosť o zrušenie vyživovacej povinnosti. ) Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2020)

Dobrý deň,
nadobudnutím plnoletosti dcéry môžete výživné posielať priamo na jej účet v banke. Súhlas alebo rozhodnutie súdu nepotrebujete, ako ani súhlas matky.

Odporúčame, aby ste o posielaní výživného na účet plnoletej dcéry informovali matku, najlepšie písomne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, pred troma rokmi priateľova dcéra svojvoľne ukončila po prvých dvoch semestroch vysokú školu, nakoľko bola schopná sa o seba postarať, priateľ prestal posielať výživné nakoľko sa predtým dohodli (nedal to zrušiť na súd, podľa úradov to nie je potrebné). Tri roky sa dcéra neozvala, teraz má 23 rokov (3 roky si zarábala, momentálne pracuje v zahraničí) a žiada od priateľa opäť platiť výživné, pretože ju prijali na inú vysokú školu. Má na to nárok?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade si Vám dovoľujeme uviesť, že dohodnúť sa na zrušení, resp. neplatení výživného nepostačuje iba ústne alebo písomne. Vyživovaciu povinnosť určenú súdom môže zrušiť iba súd. To mal Váš priateľ spraviť už vtedy a v súčasnosti by bola trochu odlišná situácia, ktorá by možno dcéru odradila od toho, aby žiadala výživné.

Vo všeobecnosti, ak v súčasnosti študuje opätovne dennou formou a nie je možné popri tomto štúdiu pracovať, vzniká jej nárok na výživné. Súdna prax totiž takúto situáciu považuje za sústavnú prípravu na budúce povolanie. Existujú však aj súdne rozhodnutia, ktoré hovoria o tom, že je potrebné skúmať ako sa dieťa štúdiu venuje, čo študuje... či nejde výslovne o účelové konanie z dôvodu žiadať čo najdlhšie o výživné. Ak teraz začala študovať niečo úplne odlišné než čo študovala doteraz, niečo, čomu sa v budúcnosti určite nikdy nebude venovať, takéto štúdium by mohol súd považovať za účelové.

Stále však platí, že ak Váš partner nemá zrušenú vyživovaciu povinnosť súdom, stále mu trvá (bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie). Dokonca by v právnej rovine mohla dcéra od neho žiadať zameškané výživné. Odporúčame Vášmu partnerovi podať čo najskôr návrh na zrušenie výživného a v rámci tohto konania súd posúdi, či štúdium jeho dcéry je relevantné alebo nie vo vzťahu k vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať som vydatá, manžel odišiel odo mňa pred viac ako 2 týždňami. Dohodli sme sa na rozvode. Chcela by som vedieť, či mám nárok na výživné na manželku, keď momentálne on je nezamestnaný a aj ja som dlhodobo bez práce, snažím sa každý deň hľadať prácu len tejto situácii je to ťažšie. On býva odo mňa 200 km. ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2020)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť medzi manželmi má slúžiť na vyrovnanie životných úrovní manželov. Má ísť o taký právny inštitút, ktorý dorovná príjem oboch manželov, ak sú ich príjmové možnosti výrazne odlišné. Napríklad ak by ste boli nezamestnaná a on by mal príjem 2-3 tisíc eur mesačne.

Nakoľko však obaja v súčasnosti nemáte žiadny príjem, obaja ste nezamestnaní, vaša vzájomná životná úroveň je rovnaká. Súd by preto s veľmi vysokou pravdepodobnosťou neurčil žiadne výživné medzi manželmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý večer, ja by som sa chcel poradiť môj otec na mňa neplatí výživné a chcem to dať na Krajský súd v Košiciach len neviem ako začať vedeli by ste mi poradiť?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,
ak Vám neplatí výživné a vyživovacia povinnosť nebola ani určená súdom, potom je potrebné podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti, avšak tento návrh sa podáva nie na krajský súd, ale na okresný súd. Ak ste plnoletý, podávate ho sám. Ak nie, podáva ho Váš zákonný zástupca. Ak výživné máte určené súdom a toto neplatí, potom je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Keď môj syn bude mať v auguste 18 rokov, dohodli sme sa s ním, že sa dá návrh na vyživovaciu povinnosť aj z mojej strany, nielen z otcovej a bude chcieť sám fungovať od nákupu a varenia pre seba. Bude si sám gazdovský s peniazmi. Návrh na výživné mám podať ja teraz, alebo až on v 18rokoch? A ešte prosím je mi povinný prispievať časťou na nájom a elektriku? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2020)

Dobrý deň,
výživné na dieťa sa určuje vtedy, keď rodič neplní túto vyživovaciu povinnosť osobným plnením (tzn. osobná starostlivosť o dieťa počas doby, kedy je dieťa v starostlivosti rodiča). Ak chce, aby ste mu aj Vy platili výživné, tento návrh bude musieť podať sám po tom, ako nadobudne plnoletosť.

Súd však pri určení výšky výživné bude prihliadať na to, že žije stále s Vami v spoločnej domácnosti (jedine, že by išiel na internát alebo sa odsťahoval). Je na vašej dohode, či budete chcieť od neho nájomné (a teda budete platiť aj vyššie výživné) alebo nie (a tým pádom bude aj výživné o niečo nižšie). Keď je dieťa už plnoleté, súd pristupuje k určeniu výživného trochu inak, nakoľko nemusí zohľadňovať najlepší záujem maloletého dieťaťa (nakoľko už nie je maloletý). V týchto konaniach sú súdy otvorené najmä dohode účastníkov konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám sluchové postihnutie, teda som nepočujúca osoba. Chcem sa Vás opýtať, o 2 týždne ma čaká súd ohľadom výživného, ktoré by mal platiť otec. Potrebujem radu, tento rok končím bakalársky stupeň štúdia a na magisterský nepokračujem, prestupujem na iný odbor do 1. Ročníka, ale študovať budem dennou, čiže kombinovanou formou. Bude otec povinný mi výživné vyplácať aj tak? Čítala som, že rodič je povinný platiť výživné do 26 rokov, ja budem mať 23. Ďalšia vec, je potom možné aj brigádovať?
Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2020)

Dobrý deň,

trvanie vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu trvá do času, kým dieťa nenadobudne objektívnu schopnosť samostatne sa živiť. Vek teda nezohráva rozhodujúcu úlohu a nedá sa teda konštatovať, že vyživovacia povinnosť musí trvať do 26 rokov veku dieťaťa.

 

Pre trvanie vyživovacej povinnosti nie je dôležité, či má dieťa občasný príjem z brigád. Takýto príjem sa spravidla nepovažuje za schopnosť samostatne sa živiť.

 

Z hľadiska trvania vyživovacej povinnosti však vidím problém skôr v tom, že už ste na VŠ študovali jedno bakalárske štúdium a teraz idete študovať iné. Pritom rozhodovacia prax takéto "štúdium pre štúdium" vníma tak, že ak nejde o doplňovanie znalostí v nadväznosti na doterajšie štúdium, môže to mať z pohľadu súdu ten následok, že by rozhodol o zániku vyživovacej povinnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať mal som dcéru vo výchove a ex manželka platila výživné a minulý rok v júni ukončila strednú školu zamestnala sa a hneď po tom ako sa zamestnala ex podala návrh na ukončenie vyživovacej povinnosti čo je pochopiteľne. Dcéra pracovala 3 mesiace a potom jej dali ukončenie pracovného pomeru z odôvodnením redukovania stavu zamestnancov a dcéra si nemôže nájsť zamestnanie tak, či si môže opätovne požiadať o výživné od matky do veku 25 rokov, alebo kým si nájde zamestnanie? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
o výživné by mohla požiadať iba v tom prípade, ak by naďalej nebola schopná sa sama živiť. V zmysle judikatúry je to vtedy, keď sa dieťa sústavne pripravuje na budúce povolanie (študuje na VŠ dennou formou).

Ak Vaša dcéra neštuduje, štúdium má ukončené, ale nevie sa zamestnať, resp. ťažko sa jej hľadá práca na trvalý pomer, podľa relevantnej judikatúry nie sú splnené podmienky na určenie vyživovacej povinnosti. Samotná skutočnosť, že sa nevie zamestnať neodôvodňuje určenie výživovacej povinnosti matky voči nej.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem
Ex partner, ktorý je momentálne vo väzbe, si na naše dieťa podal žiadosť o zníženie výživného. Má však aj iné dieťa, ale tam žiadosť o zníženie nepodával, hoci aj jej dobrovoľne posiela rovnakú sumu ako mne. Ja mám súdom určené 90, - eur mesačne a druhá mamička ma určené 63, - eur mesačne. Ale posiela jej rovnako ako mne 90, - eur. Chápem, že je to jeho vec, ale požaduje znížiť na 40 a menej eur u mňa, ale u nej nič. Hoci jej dobrovoľne platil navyše peniaze. V žiadosti písal, že nemá príjem-to je jasne, keďže je vo väzbe a hradí to jeho mama. A, že má dlhy v banke 1900 eur. Viem ale, že prenajíma byt, z ktorého platievala jeho mama výživné cez jeho účet a vlastne ona aj tej druhej pridávala s jeho vedomím peniaze na výživnom. A, že dlh si spôsobil sám vlastnou vinou-radšej bol ožratý, ako by robil. Dokonca si vlastnou vinou pod vplyvom alkoholu spôsobil úraz a mal by ísť na operáciu. Do väzby šiel za to, že som ho udala za nebezpečné prenasledovanie. Odborník z psychiatrie v spisoch uviedol, že je alkoholik a potrebuje liečenie. Ja som od marca bola s maloletou na OCR z dôvodu korona a vlastne sama vychovávam dve dcéry. Staršia je plnoletá z predchádzajúceho manželstva. Študentka VŠ. Môj príjem je cca 650 eur. Myslíte, že súd mu uzná zníženie? Keby riadne pracoval, ale stal by sa mu úraz bez jeho pričinenia, a žiadal by zníženie aj od bývalej, tak to pochopím. Ale toto je podľa mňa len pomsta z jeho strany, že som podala naňho trestne oznámenie. Ďakujem za Vás čas a odpoveď

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
ak svoj návrh na zníženie výživného odôvodnil iba väzbou, máme za to, že zrejme mu súd nezníži výšku jeho vyživovacej povinnosti. Argumentov v neprospech takého rozhodnutia je viacero. Ak prenajíma svoju nehnuteľnosť a druhému dieťaťu dobrovoľne platí 90,- €, je nelogické, aby žiadal znížiť výživného iba u jedného ako uvádzate Vy.

Rovnako súd musí vziať do úvahy jeho problémy a to, že prácuneschopnosť si zrejme spôsobil sám. Súd totiž nemusí v takýchto súdnych konaniach vychádzať iba z jeho aktuálneho príjmu, ale zohľadňuje súd aj potencionalitu príjmu. Koľko dokázal zarábať predtým než sa mu tieto veci stali.

Výsledok konania bude závisieť od jeho argumentácie a tiež postoja súdu k tejto veci, ktorý by v prvom rade mal zohľadňovať záujem maloletého dieťaťa. Už aj výživné vo výške 90,- € je v takej výške, že zrejme nepostačuje ani na úhradu polovice nákladov maloletého dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)Dobrý deň prajem
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Rada by som sa opýtala ešte. Ex partner bol vzatý do cely predbežného zadržania 18.12. 2019. Následne na to, prevezený do väzby. Dnes mi prišiel už právoplatný rozsudok. Tu je uvedené, sa odsudzuje na trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov nepodmienečne. Súd obžalovaného zaraďuje do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.
Súd ukladá obžalovanemu ochranné protialkoholické liečenie ústavou formou.
Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť 11.6.2020.
A moja otázka znie. Teraz 18.6 uplynie tých 6 mesiacov. To znamená, že bude v ten deň už prepustený? Pokiaľ viem, on nebol vo výkone trestu, ale väzby. A ako je to potom s tým liečením? Musí nastúpiť hneď na liečenie, alebo až kým sa neuvoľní miesto, kým on už bude na slobode. A posledne, v prípade, že by po prepustení opäť páchal tento skutok, opäť by som musela prejsť celým týmto procesom ako je výsluch, svedkovia a pod, alebo by to šlo už rýchlejšie a išiel by rovno na výkon trestu a nie väzby. Ďakujem za váš čas a odpoveď.Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
áno, väzba sa započítava do uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody. Ak sú dátumy uvedené správne, mal by byť prepustený. V prípade, že by sa dopustil rovnakého skutku aj v budúcnosti, musel by celý proces prebehnúť opätovne, so všetkými zákonnými procesmi (aj opätovným výsluchom obvineného a poškodeného, resp. oznamovateľa).

Čo sa týka ochranného liečenia ústavnou formou, vo väčšine prípadov (ak je to možné) tak s ochranným liečením začína už počas výkonu trestu odňatia slobody. Ak by sa s ním začalo až po prepustení, musí nastúpiť ihneď. Ochranné liečenie má totiž určitú ochrannú a preventívnu funkciu z pohľadu ochrany spoločnosti pred nebezpečnými osobami pod vplyvom rôznych závislostí. Z toho dôvodu nie je možné čakať, kým sa v nejakom ústave uvoľní miesto a zatiaľ by sa taká osoba pohybovala na slobode.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, o mesiac mám predvolanie k súdu, kde som podala o zrušenie výživného na plnoleté dieťa. Pred dvomi týždňami som na súd poslala žiadosť o samosud bez mojej prítomnosti, doteraz mi nebola doručená žiadna odpoveď. Na internete som si našla pojednávania sudcu a pri našom pojednávaní je napísané "pojednávanie bez rozhodnutia" a "Samosudca-áno". Chcem sa Vás spýtať, či to znamená, že súd mojej žiadosti vyhovel a súd prebehne bez mojej prítomnosti? A ak áno, je možné aj na rozsudok samosudu reagovať odvolaním v prípade potreby? Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
súd Vám na Vašu žiadosť o konanie vo Vašej neprítomnosti nebude reagovať písomne. Touto žiadosťou sa súd vysporiada priamo na nariadenom pojednávaní, kde skonštatuje, že ste sa ospravedlnili a súhlasili s pojednávaním bez Vašej prítomnosti. Súd však môže trvať na Vašej osobnej účasti na pojednávaní, najmä ak Váš výsluch bude potrebovať pre zistenie skutočného stavu veci.

Ak by však súd konal bez Vašej prítomnosti a rozhodol by, Vaše právo podať odvolanie by nebolo obmedzené. Proti rozhodnutiu vydanému samosudcom (v týchto veciach koná na okresnom súde iba jeden sudca) je možné podať odvolanie. Neúčasťou na pojednávaní nestrácate právo podať odvolanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Prosím Vás, môže matka dieťaťa vyžadovať spätne výživné na dieťa od otca, ak to dieťa žilo v spoločnej domácnosti s otcom od jeho narodenia?
Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
zákonná vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu vzniká narodením dieťaťa. Kým rodičia žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti, má sa za to, že plnia vyživovaciu povinnosť jednak osobnou starostlivosťou, ale aj zabezpečovaním potrieb dieťaťa po finančnej stránke.

Ak niektorý z rodičov nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, má plniť výživné v peniazoch.

Spätne by bolo možné požadovať výživné, ak ste s dieťaťom už dlhšie nežili v spoločnej domácnosti a matka z dôvodov hodných z osobitného zreteľa nemohla skôr podať návrh na určenie výživného. Súd nemôže spätne priznať výživné na maloleté dieťa, ak nie sú splnené dôvody hodné osobitného zreteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Ako je to s výživným na dieťa? Môj manžel sa vyhráža, že s výživným nebude súhlasiť. Dcéra sa pripravuje na súťaž(Fitnes -bikiny), ktorú sa snaží financovať -brigádou, aj zamestnávateľ ju sponzoruje a snažím sa prispievať aj ja jej. U nás je taká situácia, že ja to ťahám sama. Nie sme rozvedení. Rok si chce dať pauzu, ale sa bude pripravovať na súťaž aj súťažiť-platí vtedy muž výživné?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom vzniká ich narodením a zaniká až keď je dieťa schopné sa samo živiť (neštuduje). Kým rodičia bývajú s dieťaťom a žijú spolu, obaja plnia vyživovaciu povinnosť osobnou starostlivosťou, zabezpečovaním základných potrieb...

Akonáhle nastane situácia, že sa otec alebo matka odsťahujú od dieťaťa a druhého rodiča, musia si svoju vyživovaciu povinnosť plniť v peniazoch. To platí bez ohľadu na to, či sú rodičia zosobášení alebo nie. Výživné nie je možné viazať iba na jednu určitú činnosť dieťaťa. Výživné má pokryť vždy časť všetkých odôvodnených potrieb dieťaťa. V tomto prípade je potrebné posúdiť, či je táto forma výdavku dieťaťa odôvodnená, a či je z pohľadu otca zodpovedá takáto činnosť jeho životnej úrovni. Sú situácie, kedy by súd výdavky na dieťa na takúto formu činnosti nemusel posúdiť ako odôvodnené potreby dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalým partnerom sme sa rozišli pred tromi mesiacmi chcela by som požiadať o výživné. Bývalý zarába 800 eur mesačne ja poberám rodičovský príspevok plus rodinné prídavky čo je dokopy 320 eur. Dcéra ide do prvého ročníka a syn je so mnou doma nemôže ísť do škôlky kvôli zdravotným problémom ma astmu, intoleranciou na mlieko, rázštep pery a podnebia, je hyleraktivny a nekomunikuje kvôli rázštepu. S bývalým sme sa dohodli, že mi bude dávať 75 eur na jedného ale nevychádza mi to. Je možné, že mi súd určí vyššie výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,
súd pri určení výšky výživného prihliada najmä na odôvodnené potreby maloletých detí a tiež schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča.

Vzhľadom na všetky ťažkosti spojené so zdravotným stavom Vášho syna sa javí 75,- € mesačne ako veľmi nízka suma. Rovnako pre dieťa, ktoré nastupuje o školy je 75,- € nedostatočné. Keď si len vezmeme, že v priemere iba strava na jedno dieťa počas mesiaca môže byť v tejto sume, resp. aj viac. Následne ešte musíte platiť výdavky na bývanie, oblečenie, školské potreby, lieky...

Z pohľadu povinného rodiča podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov je možné vyvodiť, že povinný rodič by sa mal na výžive detí podieľať sumou vo výške približne 30 % jeho príjmu. V tomto prípade je to suma okolo 240,- €.

Súd však musí komplexne zistiť všetky skutočnosti dôležité pre určenie výživného a až potom môže rozhodovať o jej výške (nepostupuje výlučne matematicky). Máme však za to, že v prípadnom súdnom konaní by súd určil zrejme vyššie výživné, než 75,- € na jedno dieťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem chcem sa spýtať, či výživné na dieťa s autizmom je vyššie ako na dieťa bez zdravotného znevýhodnenia. Prípadne ako na to pozerá súd ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
dobrý deň prajem. Výživné sa určuje podľa možností, schopností a majetkových pomerov a odôvodnených nákladov na dieťa. Paušálne nie je možné povedať, či majú deti, ktoré majú nejaké ochorenie nárok na vyššie výživné, alebo nie, nakoľko sa to vždy zisťuje individuálne. V praxi však súdy vždy zisťujú, či dieťa nemá zvýšené náklady na lekársku starostlivosť, či lieky a pod. Ak by sme aj mali dve deti v rovnakej situácii, pričom jedno by malo autizmus a druhé nie, záležalo by, či autizmus spôsobuje zvýšené náklady. Ak nie, tak potom by nemalo mať nárok na vyššie výživné, len preto, že má dané ochorenie. Ako som uviedol, nedá sa to zovšeobecniť a musí sa to skúmať individuálne. Tiež súd dôležité pomery rodičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Pekný večer. Mám otázku ohľadom výživného na moje deti. Ex priateľ ma platiť 120e 15teho v mesiaci. Raz pošle presne na ten dátum, inokedy zasa mešká, ako aj teraz 10 dni. A stále tak dookola sa to opakuje. Jeden mesiac presne druhý mesiac mešká aj 10-12dni. Je to v poriadku? Ma to rozhodnuté súdom a ešte ja si musím pýtať tie "veľké" eura!
Ďakujem za odpoveď.
L.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2020)

Dobrý deň,

odporúčame otca dieťaťa upozorniť, že ak nebude uhradzovať výživné v lehote podľa rozsudku súdu, vo veci podáte návrh na exekučné konanie a vzniknú mu ďalšie náklady spojené s exek. konaním. Návrh na exek. konanie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Možnosťou pre otca dieťaťa je tiež, aby so zamestnávateľom spísal dohodu o zrážkach zo mzdy v zmysle ust. Zákonníka práce a výživné bude uhradzované načas.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Platil som doteraz výživné poštou. Bývalá manželka ma požiadala, aby som posielal peniaze na účet. Je to v poriadku? A aký mám doklad, keď sa mi nezobrazuje koho je to účet? Ďakujem za pripadnú odpoveď. H.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň, 
zrejme ide o výživné na dieťa. 
Ak je dieťa plnoleté, môžete výživné na plnoleté dieťa posielať priamo na účet plnoletého dieťaťa, neporušíte tým žiaden zákon.
Ak je dieťa maloleté  a teda posielate výživné priamo bývalej manželke, potom ju požiadajte, aby číslo bankového účtu Vám poslala písomne, aby ste tak mali istoty, že peniaze budú posielané na účet, ktorý Vám oznámila manželka na platenie výživného. Telefonické oznámenie bankového účtu z dôvodu  Vašej právnej istoty nepostačuje. Následne si nastavíte trvalý príkaz. 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem žiadať na dieťa spätne výživné, nakoľko môj bývalý partner neplatí na dieťa.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2019)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že výživné možno priznať najskôr odo dňa začatia súdneho konania. Pri maloletých deťoch však platí výnimka, a síce je možné žiadať výživné doplatiť spätne za tri roky. Podmienkou však je existencia dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré by priznanie spätného výživného odôvodňovali.

Vyššie uvedené vychádza z ustanovenia § 77 ods. 1 zákona o rodine, ktorý určuje, že: "Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."

Zákon však neurčuje čo konkrétne možno považovať za "dôvody hodné osobitného zreteľa", avšak môže ísť najmä o situácie, kedy nebolo možné z objektívnych príčin podať návrh skôr.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, manželova dcéra z prvého manželstva ma 22 rokov, pracuje, neštuduje. Ma súdom určenú vyživovaciu povinnosť 200 eur mesačne. Platí ju na účet bývalej manželke. Vo vyživovacej povinnosti chce pokračovať ale peniaze by chcel posielať na účet svojej dcére. Môže tak spraviť alebo musí požiadať o túto zmenu súd? Pekný deň.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2019)

Dobrý deň. Po dosiahnutí plnoletosti vyživovaného dieťaťa môže povinný rodič začať platiť výživné priamo k rukám dospelého dieťaťa aj bez toho, aby o tom rozhodol súd.

Nad rámec Vašej otázky si dovoľujem uviesť, že vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. V danom prípade ide o 22 ročnú osobu, ktorá neštuduje, ale pracuje. Som toho názoru, že v danom prípade je možné uvažovať aj nad zrušením vyživovacej povinnosti. Súdom určenú vyživovaciu povinnosť však musí zrušiť opätovne súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť ak by to bolo možné. Mám takýto problém. Žijem s mužom, s ktorým mám 2 krásne deti už 15 rokov. Niesme zosobášení. Ale pred 15 rokmi mal priateľ vzťah s jednou ženou a ona sa rozhodla po 11 rokoch napísať, že majú spolu syna. Ale my sme si vôbec neni vedomí toho, že by mal dieťa. A žiada od nás, aby si priateľ plnil vyživovaciu povinnosť a zaplatil spätne 11 rokov. To môže každý tak napísať. Nemáme žiadny dôkaz alebo istotu, že je otcom a nie si toho ozaj vedomí. Ak by sme vedeli, že je ozaj otcom tak určite nemáme problém si plniť vyživovaciu povinnosť. Preto by som bola rada ak by som vedela ako postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ sa partner domnieva, že nie je otec, no je zapísaný v rodnom liste, v takom prípade by bolo možné domáhať sa zapretia otcovstva. Ak však nebol jej manželom, ani na matrike súhlasne nevyhlásil, že je otcom, v takom prípade by najskôr matka musela na súde dosiahnuť určenie jeho otcovstva. Až potom by mu vznikla vyživovacia povinnosť, pričom by ju musel plniť, kým dieťa nebude schopné samo sa živiť. Ak by žiadala výživné 11 rokov spätne, môže namietnuť premlčanie a žiadať môže len max 3 roky spätne aj to osobitnou žalobou. Ak otcom nie je, odporúčam ju informovať, že popiera, že by bol otec a nebude jej platiť 11 rokov spätne. Ak však je otcom, potom súd skôr, či neskôr otcovstvo určí a aj tak bude musieť výživné začať platiť a mohla by ho žalovať o dlžné výživné avšak úspešne len 3 roky spätne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať. Od manžela som odišla s dvomi deťmi, chcem požiadať o predbežné. A výživné, no nevieme sa dohodnúť na stretávaní otca s deťmi. Syn ma 14 a dcéra 11, z dlhodobého psychického tlaku v manželstve beriem lieky i ja a teraz diagnostikovali synovi depresiu. Psychiatrička nedoporučuje sa aspoň 2 roky stretávať sa s otcom deti v byte, kde sme bývali. Otec deti by ich chcel aspoň raz v mesiaci na víkend. Deti, nechcú ísť vôbec do toho bytu a už vôbec s ním sa stretnúť osamote. Čo môžem v tej veci, ja ako matka urobiť. Jeden psychológ hovorí, že mám urobiť kompromis, druhý v žiadnom prípade. Syn ma traumu, depresiu a spomínal, že skočí z okná, keď tam bude musieť ísť. Ako mám postupovať ? Syn sa lieči na depresiu, ešte len necelé dva týždne. Ďakujem, za Vás čas a prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2019)

Dobrý deň,

je potrebné podať návrh na súd, ktorý rozhodne o výživnom a o zverení maloletých do Vašej starostlivosti.

Vaše deti majú už vek, kedy vedia prejaviť samostatne svoj názor a ich názor a stanovisko vo veci stretávania sa s otcom súd musí zobrať do úvahy. Je možné, že súd nariadi aj znalecké dokazovanie za týmto účelom. Názor psychológa a diagnóza psychiatra budú len podkladom pre znalca. Prvoradým je záujem dieťaťa.

Zákaz styku otca s dieťaťom, pokiaľ otec nie je hrozbou pre dieťa, neprichádza do úvahy. Otec by musel dieťa týrať, prípadne s ním zle zaobchádzať, aby súd zakázal styk úplne. Tieto skutočnosti by museli byť preukázané.

Súd môže rozhodnúť aj tak, že styk otca s maloletými bude určený len za Vašej prítomnosti.

Odporúčame vec nechať na rozhodnutie súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môže rodič poberať štipendium svojho dieťaťa /študenta na svoj účet bez toho, že by to dieťa/ študent k tým peniazom malo prístup ? Záleží aj od toho, o aké štipendium ide (prospechové, sociálne? ) A ak sa niečo také udeje, ako v takom prípade postupovať ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky usudzujeme, že ste študentom VŠ.

Podľa ust. § 95  zákona o vysokých školách platí, že "študentom študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa § 53 ods. 3, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva sociálne štipendium. Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne štipendium má študent právny nárok."

Podľa druhu VŠ tieto vyplácajú aj motivačné a prospechové štipendia.

Zákon hovorí jasne, že všetky štipendia bez ohľadu na ich druh sa priznávajú študentovi  a teda nie je dôvod, aby bolo vyplácané inej osobe pokiaľ tak študent neurčil.

Odporúčame kontaktovať študijné oddelenie na zistenie stavu  veci a oznámte Vaše číslo účtu na vyplácanie konkrétneho štipendia.

Ak by mali rodičia vybavovať Vaše sociálne prípadne prospechové štipendium, museli by mať od Vás písomné splnomocnenie.

Podľa zákona o vysokých školách štipendium sa priznáva študentovi.

V prípade zistenia pochybení študijného oddelenia oznámte predmetnú okolnosť dekanovi fakulty.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s mojim exmanželom mám dve deti, ktoré sú zverené do jeho opatery, nakoľko nesúhlasil s ich vycestovaním a presťahovaním sa do zahraničia. S mojim terajším manželom mám dve deti a s 1,5 ročným synom som na rodičovskej dovolenke. Môžem požiadať o zastavenie výživného, nakoľko som na rodičovskom príspevku?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým dieťa/deti nie sú objektívne schopné samostatne sa živiť.

Ak máte v súčasnosti nižší príjem v dôsledku toho, že ste na rodičovskej dovolenke, toto nie je skutočnosť, ktorá by spôsobovala zánik, resp. zastavenie Vašej vyživovacej povinnosti. Ak však došlo na Vašej strane k podstatnej zmene pomerov, v dôsledku ktorej máte objektívne nižší príjem, môžete podať na súd návrh na zníženie výživného.

Záverom dodávam, že každý rodič je povinný prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností, majetkových pomerov a podľa odôvodnených potrieb oprávneného dieťaťa/detí. Zákon tiež určuje aj to, že bez ohľadu na uvedené okolnosti každý rodič je povinný platiť aspoň minimálne výživné, ktoré je v súčasnosti 28,08 €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako postupovať, keď ex manžel neplatí na deti výživné ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2017)

Dobrý večer,  ďakujeme  za otázku.

Otázka, aj keď obsahuje veľmi málo údajov pre podrobnejšie zodpovedanie problému, dovoľujeme si Vás odkázať na tento náš článok, kde je problematika kompletne rozobraná a súčasne aj uvedený postup ako v prípade neplatenia výživného postupovať. Link na článok :

https://ficek.sk/vymahanie-vyzivneho-30139

Uvádzame súčasne, že vo veci sa možte obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý večer, ďakujem Vám za Vašu odpoveď. Mám doplňujúcu otázku: Výživné na moju dcéru určil súd a to v sume 33,20. Otec podal návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti v tomto mesiaci a dcéra je predvolaná na Okresný súd v októbri. Dcéra má zdravotný handicap ( na ľavé ucho nepočuje), strednú školu vyštudovala v odbore: Obchodná akadémia a vysokú školu v odbore: Sociálna práce. Ponúka práce jej prišla cez úrad práce doposiaľ iba jedna, a to na pozíciu sociálnej pracovníčky, avšak miesto sociálnej pracovníčky bolo už "obsadené". Dcéra vykonáva absolventskú prax (v administrative), ako som napísala v predchádzajúcej správe a jej momentálny príjem je 65% sumy zo životného minima. Dcéru otec v živote nevidel, neposielal dary, listy, neprejavil záujem stretnúť sa s ňou. Aká je podľa Vás šanca, že ešte súd zohľadní na určite časové obdobie vyživovaciu povinnosť? (Ak sa dcéra nezamestná a bude pokračovať v praxi do 31. 01. 2018).

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

Dobrý deň, ak by dcéra preukázala, že si hľadala prácu (doniesla niekoľko potvrdení o odoslaných mailoch, absolvovaných pohovorov), má šancu, ze by sa zrušenie výživného odložilo na neskôr.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mala by som otázku na Vás ohľadne vyživovacej povinnosti. Dcéra ma ukončenú VŠ 1. Stupňa, ma 22 rokov, momentálne je evidovaná na UPSVaR v evidencii uchádzačov o zamestnanie, býva so mnou v spoločnej domácnosti ja a dcéra. Vykonáva absolventskú prax na nemenovanom úrade, nepoberá dávku v nezamestnanosti. Moja otázka na Vás znie, či pre otca dcéry konci vyživovacia povinnosť, aj keď nie je "vraj" evidovaný na UPSVaR v evidencii uchádzačov o zamestnanie. (Ja - matka som momentálne evidovaná na úrade práce). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Plnenie vyživovacej povinnosti je jednou zo základných povinností rodičov, ktorá podľa zákona trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Schopnosť dieťaťa samo živiť sa samostatne rozoberal aj Ústavný súd ČR, ktorý v jednom zo svojich rozhodnutí definoval túto schopnosť nasledovne:

"Teleológia § 85 ods. 1 Zákona o rodine (na Slovensku § 62 ods. 1 ZR) je zásadne postavená na myšlienke človeka plne zodpovedného za svoj osud. Od okamihu nadobudnutia schopnosti samé sa živiť má dieťa svoje príjmové pomery objektívne vo svojich rukách, je „strojcom svojho šťastia". Záleží spravidla len na ňom (na jeho usilovnosti a i.), v akých majetkových pomeroch bude žiť, pokiaľ v tomto ohľade nebude aktívne, negatívne dôsledky si ponesie samé. Zmyslom a účelom teda je, že pokiaľ je dieťa už objektívne schopné si samé svoje potreby uspokojovať, bolo by nespravodlivé pričítať jeho event. pasivitu v tejto sfére na ťarchu jeho rodičov v tom zmysle, že by rodičia boli povinní naďalej svoje dieťa živiť."

Podľa § 62 ods.  2 a 3 Zákona o rodine 

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Štúdium na VŠ je objektívne považované za obdobie, kedy sa dieťa považuje za neschopné samo sa živiť. V tomto čase, je podľa sociálnoprávnych predpisov tzv. nezaopatreným dieťaťom. 

Ak je však dcéra evidovaná na úrade práce a nie je predpoklad, že bude ďalej pokračovať v štúdiu, potom je podľa môjho názoru potrebné uplatniť zásady a prístup, ktorý použil aj Ústavný súd ČR. Záleží na usilovnosti Vašej dcéry, ako si zariadi svoj život. Jej prípadnú pasivitu nemožno dávať na ťarchu rodičov a vyvodzovať z nej povinnosť rodičov stále ju vyživovať. Samozrejme bolo by potrebné podrobne skúmať všetky okolnosti Vášho prípadu, ako najmä to, akú ma vyštudovanú školu, aká je ponuka práce v danej lokalite a pod.. Ak však je Vaša dcéra objektívne schopná zamestnať sa  a uhrádzať náklady na svoj život, potom nie je spravodlivé požadovať, aby ste ju ako rodičia ďalej vyživovali. 

Otec by mohol súd žiadať o zrušenie vyživovacej povinnosti, resp. by mohol prestať platiť výživné (ak toto nebolo určené súdom).Pokiaľ ide o prípadné zrušenie vyživovacej povinnosti, ak táto bola určená súdom, potom by bolo potrebné podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. V tomto konaní by súd skúmal všetky okolnosti a rozhodol by, či Vaša dcéra už nadobudla schopnosť sama sa živiť, alebo nie a podľa toho by rozhodol, či vyživovaciu povinnosť zruší, alebo nie. Ak výživné nebolo určené súdom, potom nie je potrebné podávať na súd návrh na jeho zrušenie.

Konanie o zrušenie vyživovacej povinnosti upravuje Civilný mimosporový poriadok, a to v § 154 až § 157. 

Konanie vo veciach výživného plnoletých osôb

§ 154

Miestna príslušnosť súdu

Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

§ 155 Konanie sa začína len na návrh.

§ 156 Účastníkmi konania vo veciach výživného plnoletých osôb sú navrhovateľ a osoba, ktorá je podľa návrhu povinná platiť výživné.

§ 157 Rozsudok vo veciach výživného možno na návrh zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmenia pomery.

 

Zhrnutie

Pre otca a rovnako aj pre Vás, končí vyživovacia povinnosť momentom, keď dcéra získa schopnosť sama sa živiť, teda vlastnou prácou uhrádzať svoje náklady na život. Od tohto momentu, že nie sú rodičia povinní prispievať dieťaťu na výživu. Ak je Vaša dcéra evidovaná na úrade práce a vykonáva absolventskú prax, je vysoký predpoklad, že je schopná sama sa živiť. Podrobne by to však mohol skúmať aj súd. Ak bolo výživné určené súdom, potom musí otec platiť výživné až kým súd nerozhodne o zániku tejto povinnosti.

Na druhej strane, ak by platil na základe súdneho rozhodnutia aj v čase, kedy dcéra už bola schopná živiť sa, už by išlo o porušenie dobrých mravov, z jej strany a bezdôvodné obohacovanie sa. Podľa § 75 ods. 2 Zákona o rodine Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa. Podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka  Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Starám sa o 48roč. mentálne postihnutú dcéru-ťažká debilita, kt. minulý rok po rozvode prišla ku mne bývať. Jej exmanž. sa o ňu nestaral, narobil dlhy vyše 30tisíc eur, nepracuje, odišiel nevedno kam. Ja som 68roč. Dôchodkyňa, mám 230 eur dôchodok, dcéra ma invalidný 280eur. Byt, inkaso atď. Platím skoro 200eur, aj lieky niečo stoja. Napr. rekonstr. jej chrupu stala 390 eur. Dcérin otec, môj exmanž. má slušný dôchodok  a stále si privyrába, ale neprispel ani cent. Je pár mesiacov ženatý. Ma na dve dovolenky v roku Kanárske ostrovy, Balaton po 2týždne, samé welnes pobyty, Tatry, Maďarsko. Dcéra bola u neho v tomto roku 2x-raz 4 a raz 2dni. Nikdy nebola na žiadnej dovolenke, ani v kine, divadle. Otec odmieta nám prispieť, že veď dcéra ma svoj dôchodok! Predtým som si tiež privyrábala, teraz nemôžem, dcéra potrebuje stály dohľad. Nevie sa o seba postarať, nevie čítať ani písať. Ale prečo sa mám len ja o ňu starať? Myslím, že mame rovnaké povinnosti voči nej. I, keď on tvrdí, že nemá žiadne povinnosti. Ale ja mám, som predsa jej matka! A veď on ma novú rodinu! Naozaj je to tak? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.08.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Ustanovenie § 62 Zákona o rodine vcelku podrobne zakotvuje základné pravidlá plnenia výživného:

(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.13)

(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

(6) Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného vyživovaciu povinnosť majú obaja rodičia, kým dieťa nenadobudne schopnosť samo sa živiť, čo v tomto prípade vzhľadom na diagnózu dieťaťa nenastane. Otec je povinný plniť si svoju povinnosť a nakoľko chodí na dovolenky a pod. existuje odôvodnený predpoklad toho, že je schopný na jej výživu prispieť. Záleží však na tom, či existuje súdne rozhodnutie, ktorým súd otca zaviazal plniť si svoju povinnosť. Ak nie, môžete sa obrátiť na súd a požiadať o určenie vyživovacej povinnosti voči dieťaťu. V návrhu je potrebné rozpísať podrobne Vaše pomery, príjem, výdavky, rovnako príjem dcéry a jej náklady. Súd následne Váš návrh posúdi a rozhodne. 

K argumentu otca si dovolím uviesť, že nie je pravdou, že výživné zaniká len preto, že dieťa má nárok na dôchodok. Takéto tvrdenie nemá žiadnu oporu v zákone. Rovnaký názor zastáva aj Ústavný súd ČR, ktorý v jednom zo svojich rozhodnutí uviedol nasledovné:

"Samotným priznaním invalidného dôchodku a príspevku na starostlivosť nezaniká vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Konštrukcia sociálnych platieb (dôchodkov, dávok, prípadne služieb v širokom slova zmysle) objektívne nemôže zohľadňovať všetky individuálne pomery oprávneného príjemcu.

Ak dieťa nenadobudne schopnosť samostatne sa živiť, napríklad z dôvodu plnej invalidity, vyživovacia povinnosť rodičov bude trvať po dobu celého jeho života."

"Zvláště pak k otázce, která se zdá být rozhodnou, tedy za jakých okolností lze konstatovat zánik vyživovací povinnosti rodičů k dětem, se vyjádřil v nedávné době nález sp. zn. I. ÚS 2306/12 ze dne 13. března 2013. V tomto nálezu Ústavní soud uvedl, že teleologie § 85 odst. 1 zákona o rodině je zásadně postavena na myšlence člověka plně zodpovědného za svůj osud. Od okamžiku nabytí schopnosti sám se živit má dítě své příjmové poměry objektivně ve svých rukou. Záleží zpravidla jen na něm (na jeho píli aj.), v jakých majetkových poměrech bude žít; pokud v tomto ohledu aktivní nebude, negativní důsledky si ponese sám. Smyslem a účelem tudíž je, že pokud je dítě již objektivně schopno si samo své potřeby uspokojovat, bylo by nespravedlivé přičítat jeho event. pasivitu v této sféře k tíži jeho rodičů v tom smyslu, že by rodiče byli povinni nadále své dítě živit. Odmítl tak tezi, že přiznání plného invalidního důchodu a příspěvku na péči dítěti by měly znamenat v důsledcích v podstatě stejný stav, jako by bylo schopno se samo živit."

"Formalistický závěr odvolacího soudu o - zdá se - "automatickém" zániku vyživovací povinnosti pouze v důsledku přiznání invalidního důchodu a příspěvku na péči je v protikladu i s názorem doktríny. V ní se praví, že "jestliže dítě nenabude schopnosti samostatně se živit např. z důvodu plné invalidity, vyživovací povinnost rodičů bude trvat po dobu celého jeho života" (srov. např. Hrušáková, M.: Zákon o rodině/Zákon o registrovaném partnerství, 4. Vydání, C. H. Beck, Praha, 2009, str. 398; podobně srov. Kovářová, D.: Rodina a výživné, Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných, Leges, Praha, 2011, str. 51, nebo Holub, M., Nová, H., Sladká Hyklová, J.: Zákon o rodině, Komentář a předpisy související, Linde Praha, a. s., Praha, 2007, str. 275)."

(nález Ústavného súdu ČR zo dňa 24. júla 2013, sp. zn. I.ÚS 1996/12)

Odporúčam Vám (v prípade ak neexistuje súdne rozhodnutie), podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Ak existuje súdne rozhodnutie, avšak náklady na dieťa sa zvýšili, môžete požiadať o zvýšenie výživného. S vykonateľným súdnym rozhodnutím by ste sa mohli obrátiť, v prípade ak by otec aj tak neplatil, aj na exekútora.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Môže plnoletý syn požiadať otca, aby mu hradil bežne výživné na jeho účet, keď je nový Rozsudok o zvýšenie výživného ešte na odvolacom súde, aby otec "nezneužil" kontakt a tvrdil, že sa dohodol so synom inak, ako je v doteraz platnom Rozsudku? Do neplnoletosti syna som poberala výživné ako matka, ako plnoletý už požiadal syn o zvýšenie výživného, čo je pred štyrmi rokmi a medzitým syn odišiel študovať do zahraničia, takže na splnomocnenie vyberám na poštovú poukážku výživné pre syna. Keďže idem do zahraničia za ním dlhodobo (syn je ZŤP), preto chce syn kontaktovať otca (slušnou formou), aby mu posielal výživné na jeho účet. Jedna sa zatiaľ o výživné v doposiaľ platnom Rozsudku. Otec je "špekulant" a syn ma obavy, aby si jeho kontakt nevysvetľoval po svojom a nastali by tak možné medzery v posielaní výživného. (Už minulosti bola exekúcia). Iný vzťah medzi otcom a synom nieje, ja som so synom od jeho štyroch rokov na Slovensku a otec je v ČR a nikdy nemali žiaden, ani písomný kontakt, napriek umožnenému styku otca so synom daným Rozsudkom. Syn ma dnes 21 rokov. Veľmi ďakujem ak je nám možné poradiť.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2017)

Dobrý deň, otec môže hradiť výživné aj na účet, poštovou poukážkou a tiež aj k rukám oprávneného.

Výživné musí platiť podľa rozsudku. Syn sa však môže dohodnúť s otcom, že nebude platiť celé výživné ale len časť. Otec sa v tomto prípade vystavuje riziku, že syn neskôr zmení názor a podá návrh na exekúciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám priateľku, ktorá ma 3 ročnú dcéru. Jej otec neplatí výživné a nevieme, ako ďalej postupovať, aby mu súd prikázal platiť. Nemáme nič na papieri no niekto nám radil, že treba dať žiadosť na súd, ale nevieme, čo do nej napísať. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň,

ak otec neplatí výživné dobrovoľne, jedinou možnosťou je skutočne podanie návrhu na určenie vyživovacej povinnosti. V návrhu je potrebné označiť strany, teda navrhovateľa a odporcu v rozsahu minimálne meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt. Ďalej je potrebné opísať skutočnosti dôležité pre rozhodnutie, t.j. majetkové pomery Vašej priateľky, náklady na život dcéry a všetko je potrebné doložiť dôkazmi. Rovnako dôležité je uviesť, že otec si napriek niekoľkým žiadostiam neplní svoju zákonnú povinnosť. Napokon je potrebné uviesť, akej výšky výživného sa domáhate. Návrh sa podáva na okresný súd v podľa miesta bydliska maloletej dcéry.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Pozdravujem Vás. Chcem sa opýtať, aká je prax pri prípadnom nepriznaní výživného na plnoleté dieťa študujúce na VŠ, ak s otcom syn nekomunikuje, neupovedomuje o výsledkoch štúdia alebo inak sa k otcovi s nezáujmom správa, prípadne, či je nepriznanie výživného možné alebo môže byť určené vzhľadom na tieto okolnosti v rozumnej výške pre povinného . Vo veci súd bude rozhodovať. Za odpoveď ďakujem. 

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine v zásade platí, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Podľa ustanovenia § 75 ods. 2, výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa. Otázku porušenie dobrých mravov vo vzťahu medzi dieťaťom a rodičom súd posudzuje podľa skutkových okolností konkrétneho prípadu. Dôvodom na nepriznanie výživného pre dieťa by bolo konanie dieťaťa, ktorým sa voči svojmu rodičovi správa hrubo neslušne, napr. vulgárnym nadávaním, psychickým vydieraním alebo dokonca fyzickými atakmi. Vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie, máte právo na uvedené správanie svojho syna upozorniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám na bývalého manzela podaný podnet na trestné stíhanie pre neplatenie vyzivneho. Dnes mi prišli peniaze na účet, ale bez mena odosielatela a boli vložené v hotovosti s poznamkou mena syna a obdobia. Poslaná bola len tretina z dlžného výživného. Je začaté trestné stíhanie voči exmanzelovi, tak preto zaslal aspoň časť peňazí. Ako mám teraz postupovať, keď budem predvolaná na políciu za účelom výpovede, keď dlh na výživnom ešte stále nie je vyplatený úplne a ani meno, kto tu časť peňazí poslal? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, v trestnom konaní by ste ako poškodená, resp. zástupca poškodeného, mali postupovať v úzkej súčinnosti s vyšetrovateľom prípadne s dozorujúcim prokurátorom. V každom momente by ste mali oznámiť skutočnosti relevantné pre objasňovanie trestnej činnosti, čo je v prípade trestného činu Zanedbania povinnej výživy aj okolnosť aktuálnej výšky dlžného výživného. Napriek nedostatočným identifikačným údajom k bezhotovostnému prevodu peňazí, dokáže poverený vyšetrovateľ určiť, či suma, ktorá Vám bola zaplatená, pochádza od Vášho bývalého manžela alebo od inej osoby.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená mamička 2 deti vo veku 4 a 5,5 roka. Dcéry majú opakovane problémy po zdravotnej stránke, každý mesiac sú choré, prisom mladšia dcéra ma poruchu imunity (ťažký stupeň), opakovane recidivujúce otitídy, problém s prieduškami atď. Nakoľko si už lekári nevedia pomôcť, posielajú ma s deťmi do Šrobárovho ústavu na liečenie kvôli diagnostike a následnej liečbe. A tu je kameň úrazu. Som na predĺženej rodič. dovolenke, platenej zo zdravotných dôvodov malej. Exmanžel mi posiela mesačne súdom určené výživné 200 eur na obe deti. Čiže môj príjem činí aj s rodinnými prídavkami (výživné+rodičovský+prídavky) dokopy 450 eur. Celý kúpeľný pobyt mňa ako sprievodcu s oboma bude sta cca. 400 eur, možno aj viac. Hovorila som exmanzelovi, že jednoducho musím ísť, keďže už nevedia, čo s dieťaťom. Požiadala som ho, aby mi prispel polovicou sumy za liečenie alebo, aby na tých 10 dni šiel s deťmi on, zvyšných 11 dni by som bola ja, nakoľko ma na rok nárok na 8 týždňov dovolenky. Odmietol oba návrhy. Ja do práce nemôžem chodiť, nakoľko sa o malú starám a skutočne som s malou každý týždeň na navsteve u lekárov. Mohla by som podať nejaký návrh na súd, aby deťom prispel, nakoľko to je už v tejto fáze nevyhnutné? Ak áno, ako sa taký návrh volá, resp. ako to formulovať. Lekárske správy mám oboch deti. Návrh na liečenie ešte nemám, ale nie je problém. Lekarka mi vravela, že stačí povedať a výpise mi návrh na kúpeľnú liečbu. Bude treba na súd aj papier, že sme podali návrh na liečenie? Ak by ste mi odpovedali, bola by som vďačná. Ďakujem za akúkoľvek odpoveď. 

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 75 ods. 1 zákona o rodine, pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Odôvodnenými potrebami oprávneného, v tomto prípade maloletého dieťaťa, nie sú len pravidelné mesačné výdavky, ale aj náhodné, napr. tie ktoré súvisia so zdravotným stavom. Týmito výdavkami sú preto aj liečebné náklady alebo úhrady pobytu v zariadení poskytujúcom kúpeľnú liečbu. Súd na tieto potreby maloletého dieťaťa musí prihliadať. Odporúčam Vám preto podať na súd návrh na zvýšenie výživného tak, aby súd zohľadnil zvýšené výdavky, ktoré Vám vznikajú so zdravotnou starostlivosťou maloletých, hoci sa objavujú nepravidelne. V prípade, že potrebujete hradiť tieto náklady v blízkom čase, podajte návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Podľa § 366 Civilného mimosporového poriadku, neodkladným opatrením môže súd nariadiť platiť výživné v nevyhnutnej miere.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat, ci mozem od rodicov ziadat vyzivne aj ked byvame v spolocnej domacnosti? Otec sa povazuje za "sefa", chce rozhodovat o kazdom, co mozme a co nemozme robit, ci nam da peniaze alebo nie.  V cistom zaraba priblizne 1800 eur, no vacsinou nam ich aj tak neda lebo "TO SU JEHO PENIAZE, LEBO ON ICH ZAROBIL" . To sa tyka aj skoly. Studujem na umeleckej sš a povedal, ze ak chceme peniaze, tak si ich mame zarobit, kedze sme dospelí. ja mam 19 a brat 18 a obaja este studujeme na strednej skole. Mamka mu nic nepovie, lebo sa ho boji a preto sa s nim ani nechce rozviest, aj ked ju podvadza. Ani jej nechce davat peniaze a mamka ma len marodku, kedze je uz niekolko rokov chora, ma silnu reumu a dalsie zdravotne problemy, kvoli ktorym si nemoze najst pracu a ak si aj nejaku najde, tak sa jej stav opat zacne rychlo zhorsovat a musi ist na PNku (invalidny dochodok jej zamietli). Ak nemam narok, tak co musim spravit, aby som ho ziskala? Vopred vam dakujem za odpoved.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2017)

Dobrý deň, nárok na výživné máte voči svojim rodičom bez ohľadu na to, či spolu bývate alebo nie. Jedinou rozhodujúcou skutočnosťou je Vaša schopnosť sa sama živiť. Pokiaľ študujete na strednej škole, túto schopnosť ešte nemáte, nakoľko sa ešte len pripravujete na výkon povolania. Vašim rodičom tak trvá vyživovacia povinnosť voči Vám a Vášmu bratovi a to každému z nich podľa jeho schopností, možností a majetkových pomerov. Je zrejmé, že uvedené kritéria svedčia viac v prospech Vášho otca a teda on je povinnou osobou, ktorá má vo významnejšej miere plniť výživné. Vyživovaciu povinnosť má Váš otec plniť tak, aby boli zabezpečené všetky Vaše životné, študijné a iné osobné potreby. Ak tak nerobí, obráťte sa s návrhom na súd, aby rozsah vyživovacej povinnosti určil súdnym rozhodnutím. Dovoľujem si Vás upozorniť, že aj Vaša matka má právo žiadať, aby jej životná úroveň bola rovnaká, ako u manžela. Podľa § 71 ods. 1 zákona o rodine, manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Prosím o radu. Moja dcérka konči strednú školu.No chce isť na nejaké doplnkové pomaturitné štúdium. Prosím som povinný platiť aj počas toho štúdia výživné ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2017)

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá dovtedy, kým sa dieťa nie je schopné samo živiť. To znamená, že pokiaľ  dieťa aj nadobudne plnoletosť, avšak stále študuje a nie je schopné sa samo živiť, ste povinný platiť výživné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Co su to tie pravne predpisy,ktore zrejme boli v rozpore s dohodou? Procesnoprávne ale aj hmotnoprávne predpisy upravujúce práva a povinnosti účastníkov konania? Kde ich vyklad najdem?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.12.2016)

Dobrý deň,

všeobecné právne predpisy sú: Ústava SR, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády SR, vyhlášky, opatrenia Ministerstiev a pod. Vo Vašom prípade bude súd postudzovať najmä, či dohoda neodporuje Zákonu o rodine a Občianskemu zákonníku. Tieto, ako aj iné predpisy, obsahujú aj ustanovenia, od ktorých sa nemožno ani dohodou odchýliť. Súd by Vás mal poučiť v čom vidí rozpor. Rovnako ak odmietne schváliť dohodu, musí svoje rozhodnutie náležite odôvodniť a dostatočne vysvetliť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Má právo sud neakceptovat dohodu o určení výživného medzi mnou a dospelou dcerou? Podotýkám bolo to slobodne a bez nátlaku v pravnej kancelarii. Vlado

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2016)

Dobrý deň,

podaľ § 148 ods 2 CSP Súd rozhodne o tom, či uzavretý zmier schvaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Podľa súdnej praxe je predpokladom pre schválenie zmieru, že nie je v rozpore s právnymi predpismi. Treba tým rozumieť nielen procesnoprávne ale aj hmotnoprávne predpisy upravujúce práva a povinnosti účastníkov konania, týkajúce sa vzťahu, ktorý je predmetom konania. Súd posudzuje, či navrhovaný zmier nevykazuje znaky absolútnej neplatnosti právneho úkonu v zmysle § 34 a nasl. OZ, ale aj ďalších všeobecne záväzných predpisov.

Ak teda súd považoval Vašu dohodu za dohodu v rozpore s právnymi predpismy, nemusí a dokonca ju ani nemôže schváliť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

dobry den mam syna ma 6 rokou podala som na rozvod manzelstva ale moj manzel sa nedostavil a sud bol odroceni na dobu neurcitu na maleho mi neprispieva a ja by som podat navrch na predbezne opatrenie maloleteto, co všetko ktom potrebujem a ako spravne podat tento navrh za odpoved dakujem švajdova

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2016)

Dobrý deň,

náležitosti neodkladného opatrenia (niekdajšieho predbežného opatrenia) ustanovuje § 326 ods. 1 Civilného sporového poriadku: 

V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach žaloby podľa § 132 (označenie strán, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh) uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha. Vy sa budete domáhať toho, aby uhradil výživné, čiže sa môžete odvolať na § 325 ods.2 písm d.) CSP. K návrhu je potrebné pripojiť aj dôkazy, na ktoré sa v ňom odvolávate.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry deň, potrebovala by som poradiť. V septembri 2016 som sa s manželom rozviedla po 13 rokoch kvôli alkoholu, začal si domov nosiť intimne známosti. Mame syna 12 ročneho, ktory je autista. Sud exmanž. nariadil prispievať na výživné 40 eur vždy k 15.dňu v mesiaci. Ex mi ich odmietol posielať na učet a založil synovi učet v banke na jeho meno a mne poslal bankovu kartu, s ktorou si mam peniaze vyberať. Ja s tym nesuhlasím lebo prečo ma syn, ktory nikdy nebude svojpravny platit za vedenie úctu takze celu ciastku vyzivneho nedostane. Postupoval spravne, alebo to musim riešit sudnou cestou? Z touto otazkou som sa obratila na kolízneho opatrovnika, ktory mi na to nevedel odpovedať. Dakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2016)

Dobrý deň,

ide skutočne o zaujímavý prípad. Výživné je nárokom dieťaťa, no pokiaľ dieťa nie je spôsobilé na právne úkony, je rodič povinný platiť výživné "k rukám druhého rodiča". Je diskutabilné, či uvedené konanie spĺňa požiadavku zasielania peňazí "k rukám matky" avšak domnievam sa že áno, nakoľko máte možnosť si tieto prostriedky z účtu vybrať. Pokiaľ ide o bankové poplatky, ak sa otec rozhodol konať takto, mal by posielať výživné zvýšené o výšku bankových poplatkov, pretože dieťa má nárok na plnú sumu, priznanú súdom. Ak by otec odmietal spolupracovať, obráťte sa na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň pán Ficek. Som rozvedený a pracujúci chlap v Nemecku, kde už dlhodobobo bývam. Z bývalého manželského vzťahu mám syna,ktorý dovŕšil v 10/2016 jeho vytúženú 18nástku :-). Mesačne prispievam na jeho výživu v sume 220€, ktorú som navrhol a je v rozsudku Slovenskej republiky, a ktorú som povinný posielať na účet matky. Chcem sa s Vami poradiť, či je možné,nakoľko je syn už dospelý a stále študuje na Slovensku, posielať toto výživné jemu,priamo na jeho účet.Syn býva stále s matkou. Za Vašu trpezlivosť Vám ďakujem. S úctou Peter.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň,

áno je to možné, nakoľko výživné je nárokom dieťaťa a nie nárokom rodiča. Tým, že nadobudol plnoletosť nadobudol aj možnosť disponovať svojim majetkom. Odporúčam však informovať matku o tom, že peniaze posielate priamo synovi a mať to aj zdokladované.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý den. Som osamely rodič a byvaly partner platí vyživné na svoje dieťa, ktoré ma 6 mesiacov 50 eur mesačne. Je vodič kamiona, je zamestnany v zahraničnej firme. Na zmluve ma minimalny zárobok, a pritom zaraba 1300 eur mesačne. Nie som si istá, či by mi súd priznal vyššie výživné. Viete mi poradiť? Mám podať návrh na súd alebo nechať to tak? Dakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2016)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že výška výživného sa určuje na základe odôvodnených potrieb oprávneného (maloletého dieťaťa) a objektívnych schopností, možností a majetkových pomerov povinného. Pokiaľ ide o súdne konanie, toto môžete iniciovať, avšak dôležitý bude výsledok dokazovania. Inak povedané rozhodujúce bude to, či sa Vám v rámci dokazovania podarí preukázať skutočný príjem bývalého partnera.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 17 ročného nevlastného syna. Súdom je určená opatrovníčka jeho matka. No chlapec chce bývať u nás u svojho otca. Nechodí vôbec navštevovať matku. Za posledné tri mesiace bol u nej asi trikrát. Platíme výživné aj napriek tomu, že býva s nami. Keď išiel na internát, všetko sme kupovali my, či už oblečenie, či školské potreby. Každý týždeň mu perieme veci, dávame vreckové, stravu na celý týždeň. A peniaze berie ona. Ani sa neozvala, či niečo nepotrebuje. Akurát mu vyplatila internát. Dohodnúť sa s ňou nedá a na právnika a súd nemáme finančné prostriedky, lebo ja to nevidím na jedno pojednávanie. Dalo by sa s tým niečo robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2016)

Dobrý deň

pokiaľ chcete zmeniť rozhodnutie, musíte podať návrh na súd. Môžete podať návrh na zmenu rozhodnutia o zverení do starostlivosti, kde bude žiadať zveriť dieťa do starostlivosti otec a následne bude žiadať aj výživné na mal. syna.

 

Pokiaľ by ste teraz prestali platiť výživné, porušovali by ste rozhodnutie súdu. 

 

Inýspôsob ako zmeniť doterajšie rozhodnutie súdu nie je. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

zdravim v nasom pripade sa konal sud ale len dohodou takze musim dat navrh na zrusenie vyzivneho a mam ist na sud osobne tam to vybavim alebo mi ten navrh musi vypracovat nejaky advokat dakujem pekny den

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2016)

Dobrý deň,

podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

Vo Vašom prípade je nutné podať na súd návrh na zrušenie výživného. Musí riadne prebehnúť súdne konanie, nie je to možné vybaviť takpovediac "na počkanie". Dovoľujem si Vás však upozorniť na skutočnosť, že súd bude v konaní najskôr posudzovať či dieťa už nadobudlo schopnosť samo sa živiť. Ak dospeje k záveru že nie, potom výživné nezruší. Samozrejme sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek advokáta, aby sa na Vašu vec pozrel podrobnejšie a odporučil najlepší možný postup.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat. Da sa dlzna suma za vyzivne vyplatit ciastkou z bytu. Akceptoval by to súd? Dakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2016)

Dobrý deň, z Vašej otázky mi nie je zrejmé akým spôsobom ste mali na mysli splatenie dlžného výživného čiastkou z bytu. Ak ste mali na mysli predaj bytu a následne vyplatenie dlžného výživného z kúpnej ceny, nevidím v tom žiadny problém. Ak ste čiastkou z bytu mysleli časť podielu na vlastníckych právach (t.j. že by sa Vaše dieťa stalo podielovým spoluvlastníkom) odpoveď závisí na tom aké konanie je v tejto veci vedené. V prípade ak ide o trestné konanie (pre trestný čin zanedbania povinnej výživy) doteraz som sa nestretol s prípadom, kedy by obžalovaný (obvinený) splatil dlžné výživné takouto formou. V tomto smere je len veľmi ťažké predpokladať, či by to súd akceptoval. Skôr mám za to, že súd by takéto splatenie výživného neakceptoval. Ak však ide o civilno-právne konanie, stretol som sa s prípadmi, kedy boli medzi rodičmi uzatvárané dohody, ktorých predmetom bolo "splatenie" dlžného výživného podielom na nehnuteľnosti. K takejto dohode je však potrebný súhlas oboch účastníkov konania a na presnom znení dohody je potrebné sa vopred dohodnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den, chcem sa opytat od minuleho roka platim na dceru, ktora ma 20 rokov vyzivne urcene sudom. Vtedy chodila do gymnazia, ktore uz ukoncila a od septembra zacala studovat na vysokej skole bezpenostneho manazerstva v Kosiciach, ale studuje externe a je studentkou bakalarskeho studia a zaroven je evidovana na urade prace koli tomu, aby jej stat platil socialne a zdravotne poistenie a tu je moja otazka: musim jej dalej platit vyzivne urcene sudom a to 170 eur a nedostavam na nu uz ani pridavky na deti a to 23 eur? Dakujem, pekny den

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2016)

Dobrý deň,

ak Vám bolo výživné určené súdom, potom nemôžete prestať platiť z vlastnej vôle. Odporúčam podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Súd vec posúdi a rozhodne, či je Vaša dcéra schopná sama sa živiť alebo nie. Výživné totiž nie je viazané na vek, či štúdium, ale na to, či si je dieťa schopné vlastným úsilím a prácou zabezpečiť svoje životné potreby a uhrádzať ich. Ak rozhodne, že je schopná sama sa živiť, potom zruší Vašu vyživovaciu povinnosť a Vy od právoplatnosti rozhodnutia nebudete musieť viac platiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Platím výživné na 24 ročného syna, ktorý až tohto roku v septembri ukončil stredoškolské štúdium maturitnou skúškou. Chcem zdôrazniť, že na strednej škole študoval od roku 2005 do roku 2016, čo je 9 rokov! Mám oprávnené podozrenie, že sa snaží účelovo predlžovať dobu prípravy na povolanie tým, že viackrát zmenil strednú školu, čo malo za následok aj opakovanie ročníka, na maturitnej skúške neuspel a opravnej skúšky sa zámerne nezúčastnil. Potom opakoval 4.ročník na inej strednej skole, kde ako som už písal vyššie tohto roku aj zmaturoval. Teraz je prijatý (netuším, akým zázrakom, keďže mám vedomosť, že 2x na strednej škole prepadol) na vysokú školu - bakalárske štúdium denná forma. Chcem sa opýtať, či je možné žiadať o vrátenie výživného za dobu, kedy sa preukáže, že napr. opakoval ročník zámerne alebo len na základe subjektívnych dôvodov (napr. v tejto škole sa mi už nepáči, učiteľ na mne sedí a pod.) alebo ak sa bez relevantného dôvodu nedostavil na opravnú maturitnú skúšku. Prípadne by ma ešte aj vo všeobecnosti zaujímalo, keďže je rodič povinný plniť si vyživovaciu povinnosť, či aj dieťa má nejakú povinnosť pripravovať sa na budúce povolanie zodpovedne - napr. neprepadnúť, pod rôznymi zámienkami nemeniť školu a tým pádom opakovať ročník a pod? Je v poriadku, ak dieťa študuje na strednej škole 9 rokov? Som ako rodič v takomto prípade nútený takéto konanie strpieť bez výhrad, nie je takéto konanie v rozpore s dobrými mravmi, prípadne aké sú možnosti brániť sa proti takémuto konaniu? Za odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2016)

Dobrý deň, podľa § 75 ods. 2 zákona o rodine, výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa. Konanie Vášho syna, ktorým maril úspešné ukončenie prípravy na budúce povolanie, je podľa môjho názoru v rozpore s dobrými mravmi. Neúmerné predlžovanie štúdia na strednej škole spôsobené nezodpovedným prístupom k poskytovanému vzdelaniu vplývalo na jeho schopnosť zamestnať sa a teda vlastným pričinením zabezpečovať a hradiť životné potreby. Koná tak v rozpore s jednou so základných povinností každého dieťaťa upravenej v § 43 ods. 3 pís. b) zákona o rodine, a to plniť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam. Je viac ako pravdepodobné, že Váš syn sleduje jeden cieľ, a to získavať od vás majetkové plnenie vo forme výživného a to vo veku, v ktorom sa bežne ukončuje vysokoškolské štúdium ako najvyšší stupeň prípravy na povolanie. Odporúčam Vám preto podať na súd návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bola priznaná vyživovacia povinnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Touto cestou chcem oslovit schopného advokáta, ktorý by ma zastupoval pri rozvode. Potrebujem aj spísať žiadosť o rozvod. Problémom u mňa je výška výživného, nakoľko zarábam okolo 1200 eur a manželka si berie teraz odo mňa 500 eur na deti. Bohužiaľ musím si platiť ešte podnájom 430 eur keď chcem, aby deti mali vhodné bývanie keď prídu ku mne na víkendy. Mám ešte pôžičku 100 eur. Poprosím o info, čo je s tým možné robiť ďalej aj pri súde, lebo zdá sa mi to veľa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2016)

Dobrý deň  

pokiaľ sa nedohodnete na výške výživného, toto určí súd a to s ohľadom na Váš príjem, Vaše náklady, ako aj na príjem a náklady Vašej manželky a hlavne na opodstatnené potreby Vašich detí.

 

Nepíšete o koľko detí ide a ani v akom veku sú, čo je pri určení výšky výživného podstatné. Pokiaľ máte záujem o zastupovanie v rozvodovom konaní je potrebné priamo kontaktovať advokátsku kanceláriu a dohodnúť si stretnutie.

 

Zníženie výživného je možné (v prípade, ak ste mali určené výživné súdom), iba ak nastala zmena pomerov oproti stavu, ktorý tu bol v čase, keď súd rozhodoval o výživnom. 

 

Inak súd o zmene nerozhodne.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Môžem ako plnoletý požiadať matku o výživné, ktoré jej posiela otec a zároveň aj začať poberať výživné aj od nej? Je neochotná a agresívna, keď som ju požiadal, aby mi dala otcove výživné pre mňa a vlastne mal som podozrenie, že peniaze nemíňa na mňa, pretože som väcšinou na internáte a keď som ju požiadal povedala mi, že dobre, ale ona mi dá o toľko menej. Otec jej posiela 80€, mama mi dávala cca 120€. Ďakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2016)

Dobrý deň  

nepíšete, či ste už plnoletý alebo nie, či navštevujete denné študium a pod. 

Podľa§ 62 ods. 1, 2 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine:

 

“1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.”

 

Výživné pre dieťa má oprávnený využiť na tento účel, teda pokiaľ Vaša matka dostávala od Vášho otca výživné, tieto finančné prostriedky by sa mali použiť na Vaše potreby. 

Môžete požiadať otca, aby peniaze platil priamo vám a nie matke, v prípade ak ste plnoletý.

V prípade plnoletosti dieťaťa je rodič povinný prispievať priamo dieťaťu. Pokiaľ s tým otec nebude súhlasiť, stačí mu poslať doporučený list a uviesť v ňom, že pokiaľ peniaze nebude platiť vám potom sa nebude výživné považovať za splnené.

Matka bola vašim zákonným zástupcom iba do času plnoletosti. 

 

Pokiaľ ste plnoletý a nie ste schopný samostatne sa živiť, môžete podať návrh na súd aj voči matke, v ktorom budete žiadať výživné, ktoré sa bude vyplácať priamo Vám. 

 

Akouž bolo spomenuté, je však dôležité, aké sú Vaše konkrétne pomery. 

 

Ak ste stále maloletý otec právom platí výživné matke.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den. Byvaly manzel ma sudom urcene vyzivne na dcerku,ktore prestal riadne platit,ale posiela len neaku ciastku. Neviem ako mam postupovat,alebo na koho sa mam stymto obratit. Je to porusenie sudneho prikazu ak neplati tak ako ma? Vopred Vam velmi pekne dakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ otec neposiela výživné vo výške a spôsobom akým určil súd, potom sa môžete obrátiť na súdneho exekútora, ktorý je oprávnený dlžnú čiastku vymôcť spolu s úrokmi z omeškania. Súdneho exekútora si môžete vybrať. Bude potrebné napísať náveh na vykonanie exekúcie a priložiť aj exekučný titul, teda rozsudok, ktorým bolo otcovi určené výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, že či môj otec má stále vyživovaciu povinnosť aj keď som vydatá, ale naďalej študujem /denné štúdium, posledný maturitný ročník/. Súdom má stanovené platiť 70,- € od roku 2015 pár mesiacov pred mojím vydajom. Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2016)

Dobrý deň, túto problematiku zákon o rodine výslovne neupravuje, musela sa s ňou vysporiadať až súdna prax. Podľa ustálenej judikatúry vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu nezaniká uzavretím manželstva. Ich vyživovacia povinnosť trvá naďalej, ale už iba ako podporná vyživovacia povinnosť vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Tzn. že na prvom mieste má Vašu výživu zabezpečiť Váš manžel prostredníctvom vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Až v prípadoch, kedy Váš manžel nie je schopný zabezpečiť Vašu výživu budú Vaši rodičia povinní platiť Vám výživné. Môže teda nastať aj situácia, že v súčasnosti Vás manžel dokáže uživiť, ale v budúcnosti (napr. po strate zamestnania) nebude môcť. V takom prípade v súčasnosti Vám Vaši rodičia výživné neplatia (nakoľko Vašu výživu Vám zabezpečuje Váš manžel), ale v budúcnosti budú musieť opäť začať platiť výživné. To však platí iba do doby, kedy Vaši rodičia nepodajú na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, nakoľko ste schopná sama sa živiť (napr. ak po ukončení strednej školy nebudete ďalej študovať na vysokej škole). 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s mojím manželom nežijeme v spoločnej domácnosti od minulého mesiaca (júl) súdne pojednávanie o rozvod a výživné máme vytýčené na 15.11.2016, manžel mi na maloletého neplatí. Chcem sa spýtať či po 3 mesiacoch teda v oktobri mám výživné od neho vymáhať podať (trestné oznámenie) alebo čakať do súdneho pojednávania?? Čo so zameškaným výživným? Ďakujem s pozdravom

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2016)

Dobrý deň, ak Vaša finančná situácia nie je bez výživného od otca dieťaťa priaznivá môžete podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu spolu s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia (platenia výživného v nevyhnutnej miere). Tým zabezpečíte svoju finančnú situáciu do času kým bude Vaše manželstvo rozvedené a bude mu súdom stanovená vyživovacia povinnosť. Ak by výživné nezačal hradiť ani po vydaní neodkladného opatrenia, môžete následne voči nemu začať exekučné konanie. Ak by ste takýto návrh nepodali, tak súd v rozsudku o rozvode manželstva zároveň rozhodne aj o zročnom výživnom (t.j. o výživnom odo dňa podania návrhu až do rozhodnutia). Súd zároveň určí s akým spôsobom bude Váš manžel splácať zročné výživné. V prípade, že Vám nebude platiť výživné vôbec, tak popri návrhu na vykonanie exekúcie môžete podať aj trestné oznámenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ak je manžel momentálne vo vyšetrovacej väzbe a neplatí výživné, ako mám dať vedieť orgánom, resp. tomu ústavu kde je, že má platiť výživné? Mám tam zaslať rozsudok? Prosím poraďte mi, ako a na koho by som sa mala obrátiť. Ďakujem za odpoveď. Beáta

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2016)

Dobrý deň, nemám vedomosť, čo chcete docieliť oznámením o rozsahu vyživovacej povinnosti vášho manžela. Ak plánujete oznámiť skutočnosť, že sa váš manžel dopustil trestného činu Zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, tieto skutočnosti uveďte v trestnom oznámení spoločne so súdnym rozhodnutím o určení vyživovacej povinnosti a adresujte miestne príslušnej okresnej prokuratúre. Ak uvedeným faktom máte záujem doplniť alebo spresniť rozsah už práve objasňovanej trestnej činnosti, tieto skutočnosti oznámte písomným podaním policajnému orgánu, ktorý trestnú činnosť vyšetruje. Ak sa chcete domôcť plnenia vyživovacej povinnosti zo strany vášho manžela, podajte návrh na vykonanie exekúcie pre vymoženie výživného súdnemu exekútorovi, pričom ako prílohu doložte súdny rozsudok opatrený pečiatkou právoplatnosti a vykonateľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den. Som rozvedena a mam 2 deticky. Byvaleho manzela je len syn. Dcerku mam tazko zdravotne postihnutu a som s nou na opatrovatelskom prispevku a na ciastocnom dochodku. Exmanzel pracoval v Rakusku a po dohode a odporucani sudkyne som poziadala o urcenie vyzivneho pre syna 300 e s tym, ze na seba ziadat nebudem. Do dnesneho dna exmanzel platil. No nasiel si priatelku, ktora ho donutila dat v Rakusku vypoved. Aby mi platil minimalne vyzivne. Co mozem v tejto veci robit, ak on dobrovolne dal vypoved a tvrdi, ze chce maleho vidiet vyrastat a pritom mu ani nezavola. Chcem urcit navstevne dni za mojej pritomnosti ale bez pritomnosti jeho priatelky. Co mozem v tejto situacii robit? 

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2016)

Dobrý deň, ak máte súdom určené výživné na maloletého syna, trvajte na plnení vyživovacej povinnosti zo strany bývalého manžela, a to prípadne aj v exekučnom konaní. V prípade, že sa zmenila jeho finančná situácia a jeho majetkové pomery, je Váš bývalý manžel ako povinná osoba, oprávnený podať na súd návrh o zmenu rozhodnutia a zníženie rozsahu vyživovacej povinnosti. Do vydania nového rozhodnutia platí pôvodný rozsudok. Dovoľujem si Vás upozorniť, že v zmysle § 75 ods. 1 zákona o rodine, pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Preto, ak Váš exmanžel ukončil pracovný pomer bezdôvodne, resp. len so špekulatívnych dôvodov, aby sa vyhol plateniu výživného, na zníženie jeho príjmu ako dôvodu pre zmenu vyživovacej povinnosti sa neprihliadne. Ak Vám nevyhovuje výkon rodičovských práv a povinnosti v časti osobného styku otca s dieťaťom a ak sa ne tejto zmene nedokážete dohodnúť, požiadajte súd o novú úpravu styku v presne vymedzené dni a za určitých podmienok. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Partner platí výživné 430 EUR, matka dvoch maloletých detí /5 a 8/ využíva výživné na vlastne účely. Neplatí nájomné, neplatí školské obedy, družinu. Je možné platiť časť výživného ako priame platby napr. do školy, škôlky, prípadne zabezpečiť, aby peniaze z výživného boli využité na potreby detí? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2016)

Výživné je potrebné platiť vždy tej osobe, ktorá je uvedená v rozsudku, teda spravidla osobe, ktorá má dieťa v osobnej starostlivosti, až kým dieťa nie je plnoleté. Výživné teda nie je možné platiť priamo do školy či škôlky. V prípade, ak rodič nezabezpečuje dieťaťu úhradu nákladov, na ktoré bolo výživné určené, druhý rodič alebo aj iná osoba by mohla túto skutočnosť oznámiť príslušným orgánom (orgán socialnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec alebo súd) v zmysle § 37 ods. 1 ZOR, nakoľko takéto správanie by mohlo byť podľa konkrétnych okolností vyhodnotené ako porušovanie, resp. zneužívanie rodičovských práv. Následne by tento rodič mohol byť napomenutý, aby sa zdržal takéto správania.

Taktiež v zmysle § 12 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ak je to potrebné v záujme dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhodne o uložení výchovného opatrenia ustanoveného osobitným predpisom alebo o uložení týchto výchovných opatrení:
a) upozorní vhodným spôsobom dieťa, jeho rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak svojím správaním môžu ohroziť alebo narušiť priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa,


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den prajem, sudnou dohodou sme sa s exmanzelom dohodli na vyske alimentov 150 EUR mesacne, od novembra 2015 si svojvolne ponizil ciastku a plati mi iba 100 EUR mesacne. Dcera je v mojej opatere, styk s otcom je urceny dohodou, nie sudnou cestou. Teraz chce ziadat dceru do striedavej starostlivosti. Ako mam postupovat, aby mi doplatil ten rozdiel na alimentoch? Dakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ Váš bývalý manžel neplatí výživné vo výške určenej na základe súdom schválenej rodičovskej dohody, môžete zmeškané výživné vymáhať exekučne, t.j. môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Neuhradené výživné má pritom v rámci exekúcie status tzv. prednostnej pohľadávky. Okrem toho môžete skutočnosť, že Váš bývalý manžel svojvoľne prestal platiť určené výživné aj v rámci konania, v ktorom sa bude Váš bývalý manžel domáhať zverenia dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj 21 ročný syn v roku 2013 skončil školskú dochádzku (nezáujem o štúdium na Zdravotnej škole). Má teda len základné vzdelanie. Od septembra 2013 sporadicky pracoval, v apríli 2014 si založil živnosť (na základe požiadavky trhu práce), ale ani v tomto smere nebol dostatočne úspešný. V máji 2015 sa zamestnal na TTP, kde v zmluve zamestnávateľa je požiadavka do 2 rokov si zvýšiť kvalifikáciu. Na základe tejto požiadavky v júni 2015 úspešne absolvoval prijímacie pohovory na štátnej strednej odbornej škole, kde bol aj prijatý, ale na denné štúdium (nie je tu možnosť diaľkového štúdia). O štúdium má záujem a chce si spraviť maturitu. Ukončuje TTP, aby mohol začať od septembra 2015 denne študovať. S manželom sme 3 roky rozvedení. Syn žije so mnou v spoločnej domácnosti (otec ho vyhodil z domu, kde však syn má aj trvalé bydlisko). Má syn nárok žiadať výživné od otca, keď začne v septembri denne študovať? Ex manžel synovi tvrdí, že keďže syn prerušil svojvoľne predošlé štúdium a medzičasom pracoval, tak nemá nárok žiadať o výživné. Dokonca sa vyhráža, že ak tak syn spraví, teda podá žiadosť o výživné na súd, zruší mu trvalé bydlisko. Prosím Vás o informáciu či a za akých podmienok má syn právo a nárok žiadať o výživné. Taktiež z akých dôvodov môže byť synovi zrušené trvalé bydlisko. Ďakujem srdečne za Vašu právnu radu.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2016)

Dobrý deň, 

vyživovacia povinnosť rodičov trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Rovnako platí, že vyživovacia povinnosť môže počas života zaniknúť ale aj opätovne vzniknúť. Predpokladom pre jej vznik je práve nemožnosť dieťaťa samostatne s živiť, čiže vlastnou prácou  a úsilím uhrádzať svoje náklady na život. Štúdium súdy akceptujú ako objektívnu nemožnosť dieťaťa samostatne sa živiť. V prospech syna hrá aj skutočnosť, že tak nerobí účelovo, ale pre zvýšenie kvalifikácie a tým aj lepšie uplatnenie na trhu práce. 

Synovi môže otec zrušiť trvalé bydlisko, len ak je syn nezaopatreným dieťaťom. Za nezaopatrené dieťa sa považuje do skončenia povinnej školskej dochádzky, najneskôr do 25 roku veku ak sa sústavne pripravuje na povolanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o právnu radu: Prostredníctvom mojej osoby (cez internet banking) bolo cca pol roka hradené výživné na priateľove dieťa s identifikáciou platby "úhrada + meno a priezvisko povinného". Keďže absentovala formulácia "výživné", matka dieťaťa sa obrátila na právneho zástupcu s tým, že bola uvedená do stavu právnej neistoty a tieto platby nie je možné posúdiť ako plnenie vyživovacej povinnosti. Matka dieťaťa odo mňa (od tretej osoby) požaduje prehlásenie o tom, že uvedené platby sú plnením vyživovacej povinnosti priateľa voči maloletému synovi v zmysle právoplatného a vykonateľného rozsudku. V opačnom prípade právne nie je možné tieto platby akceptovať. Rada by som vedela, aký paragraf zákona č.36/3005 Z.z. určuje, že naše konanie bolo protiprávne (ak bolo protiprávne). Ďakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2016)

Dobrý deň, Vaše konanie nebolo protiprávne. Zákon o rodine nikde neustanovuje, že výživné musí platiť priamo povinný. Dokonca sa v ustanovení § 79 zákona o rodine nachádza úprava prípadov, kedy je výživné zaplatené inou osobou namiesto povinného. V takom prípade osoba, ktorá uhradila výživné za povinného je oprávnená toto výživné požadovať od povinného späť. V tomto smere zákon vopred predpokladá situácie, kedy bude výživné uhrádzané niekým iným namiesto povinného. Označenie platby "úhrada + meno povinného" je podľa môjho právneho názoru dostatočným označením a špecifikovaním platby. Najmä v tých prípadoch, kedy povinný nemá voči matke dieťaťa žiadne iné záväzky (rozumej záväzky hradiť mesačné splátky na základe iného titulu). Rovnako predpokladám, že z výšky jednotlivých platieb je tiež možné jednoznačne identifikovať, že ide o platby výživného v zmysle rozsudku (ak ste teda neplatili viac alebo menej). Argumenty matky o jej právnej neistote nepovažujem za miestne. Mám za to, že len ten kto nechce vidieť platby výživného ich nevidím. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobry den, mala by som otazku, moj byvaly mi ma platit na syna mesacne co plati, ale stale omeskane. Ja som sa vydala a mam nove priezvisko, ale on mi nechce posielat peniaze na nove priezvisko, ale stale na to stare. Ako mam postupovat? dakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2016)

Dobrý deň, ak ste Vášmu bývalému manželovi oznámili Vaše nové priezvisko a požiadali ste ho o zasielanie peňazí na nové priezvisko, ale napriek tomu to odmieta, nemôžete ho žiadnym spôsobom nútiť, aby Vám to zasielal na nové priezvisko. Môžete sa s ním dohodnúť na zmene spôsobu platenia výživného, napr. bankovým prevodom. Ak Vám výživné platí prostredníctvom pošty, upovedomte poštu, že ste sa vydali a ak Vám príde niečo na staré priezvisko, nech Vám to doručujú podľa aktuálneho stavu. V prípade, že Váš ex-manžel prestane plniť svoju vyživovaciu povinnosť úplne alebo len s výrazným omeškaním, môžete sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní a upovedomiť ich o jeho konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý den. Chcla by som sa opýtat, priatel ma sudom od roku 2007 určene výživne vo vyske 100 eur. Jeho syn studuje na VS, a chcem sa opýtat, či je povinnostou syna dokladovat ocovi potvrdenie o navsteve skoly, pretoze v minulom roku pravdepodobne studium prerusil a bol v Australii no nik nevie ci studovat alebo nie. Kedze doklady o navsteve skoly nepredklada ani na vyzvy, priatel preto prestal platit, kym nezdokladuje potvrdenie o navsteve skoly. Syn ho dal na exekuciu. Ake prava ma otec na zistenie, ci je vobec studentom alebo nie. Skola informacie nepoda. S pozdravom

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.02.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že povinný rodič musí platiť výživné dovtedy, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť. Navyše ak je vyživovacia povinnosť určená súdom, je potrebné ju aj zrušiť súdnym rozhodnutím. V tomto smere Váš priateľ nepostupoval správne, keď výživné prestal platiť, pretože mu syn nepredložil potvrdenie o návšteve školy. Povinnosť predkladať potvrdenie o návšteve školy totiž zákon neukladá. Pokiaľ teda chce Váš priateľ prestať na syna platiť výživné, je potrebné podať návrh na súd. V súdnom konaní sa bude následne skúmať to, či je dieťa schopné živiť sa samé, či stále navštevuje školu a pod.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o právnu radu ohľadne výšky výživného na dieťa.Dcéra má 17 rokov,navštevuje 3.ročník gymnázia. Má športové aktivity,navštevuje kultúrne podujatia,jazykovú školu zúčastňuje sa školských aktivít ako napr. výlety do zahraničia,lyžiarske zájazdy a výstavy. Otec má mesačný príjem cca 1.200 -1.300.- eur,je ženatý a má 10 ročného syna. Manželka je zamestnaná. Vlastný byt a auto. Byt má založený v prospech slovenskej sporiteľni, čiže má úver, ale v akej výške a na aký účel, to neviem. Chcela by som vedieť asi v akej výške môžem požadovať výživné. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.02.2016)

Dobrý deň, 

výšku výživného určuje súd vzhľadom na možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov a vzhľadom na odôvodnené potreby dieťaťa. Neexistuje žiadna zákonom stanovená výška výživného, ktorú by súd priznal automaticky podľa príjmu (okrem minimálneho výživného) Súd musí starostlivo skúmať uvedené skutočnosti a rozhodnúť v každom prípade individuálne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň chcela by som Vás poprosiť o radu kvôli výživnému. Som rozvedená už 12 rokov. Kým bol ex-manžel vojak z povolania, tak bolo všetko v poriadku, síce na syna si ani len nespomenul, nedával mu ani darčeky, ani si ho k sebe nebral, ale aspoň platil. Ako však od armády odišiel a presťahoval sa do Anglicka, tak som začala mať problémy. Ex-manžel má na syna dať k 15. v mesiaci 180 €, ale teraz mi začal dávať k 15. v mesiaci 50€ a zvyšok mi dáva koncom mesiaca 30 alebo 31. Vždy sa bojím, že či nám ich vôbec pošle, lebo po rozvode sa zachoval tak, že ma nechal v dlžobách a na syna neplatil vôbec. Dokonca na syna bral aj daňový bonus a aj rodinné prídavky a nič mi z toho nedal. Viem, že keď sa mu niečo znepáči, tak je schopný prestať platiť úplne a preto by som sa chcela opýtať, či nemôžem požiadať, aby mu začali sťahovať výživné z výsluhového dôchodku, ktorý dostáva od armády a ak by sa to dalo na koho sa môžem obrátiť v tejto záležitosti. Ďakujem za skorú odpoveď

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2016)

Dobrý deň

vo Vašom prípade by som otca maloletého upozornila listom (v lepšom prípade cez právneho zástupcu), aby si plnil vyživovaciu povinnosť riadne, kde sa povinný upozorní na následky neplatenia výživného včas. Pokiaľ však Váš exmanžel nebude reagovať ani na túto výzvu a nebude dodržiavať splatnosť výživného, máte možnosť napr. hneď 16. teho daného mesiaca podať návrh na vykonanie exekúcie s ktorou mu vzniknú ďalšie trovy. V exekúcii sa taktiež môžete domáhať, aby exekútor vymáhal aj výživné, ktoré bude splatné v budúcnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Súd rozhodol, že mám na menšiu dcéru platiť výživné vo výške 70,- eur. Chcem podať odvolanie voči rozhodnutiu. Žiadny papier mi zo súdu však ešte neprišiel. Akú sumu mám platiť zatiaľ ako výživné? Som nezamestnaný a suma 70,- eur je mi privysoká. Mám zatiaľ platiť ako obvykle? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2015)

Dobrý deň, rozsudky o vyživovacej povinnosti sú zo zákona tzv. predbežne vykonateľné. Tzn. že rozsudok nemusí nadobudnúť právoplatnosť, ale už je vykonateľný. Túto predbežnú vykonateľnosť nadobudne rozsudok doručením písomného vyhotovenia. Uvádzate, že Vás súd zaviazal na plnenie vyživovacej povinnosti vo výške 70,- €, avšak dodnes Vám rozsudok nebol doručený. V tom prípade tento rozsudok zatiaľ nie je predbežne vykonateľný (bol zatiaľ len vyhlásený). Preto výživné plaťte do doručenia rozsudku ako obvykle, následne po jeho doručení plaťte výživné v zmysle doručeného rozsudku (t.j. 70,- €) a zároveň podajte odvolanie, tak ako to uvádzate vo svojej otázke.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

S byvalym uz nezijem v spol.domacnosti. nikdy sme neboli zobrati a mame spolu 2deti. podala som na sud veci co sa tykaju deti... kedy sa budu stretavat.kolko platit... nakolko nekomunikujeme. platil mi 80eur na dve deti. preto som sa rozhodla situaciu riesit sudom.. sud na 2.pojednavani rozhodol takto: na 12rocnu dceru 100eur a na 7rocneho syna 80(spolu 180eur). stale vsak od janura 2014 plati 120. on sa sice odvolal, co mu bolo umoznene... tak teraz nemusi tolko platit? al.musi ked to sud urcil? ako mam postupovat? ake mam prava... podotykam ze na papieri ma min.mzdu... ale zaraba viac. treba na neho poslat danovu kontrolu kedze podnika? dakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2015)

Dobrý deň, ak máte rozsudkom určené výživné, potom bez ohľadu na to, že sa odvolal, musí platiť výživné stanovené súdom. Ide o tzv. predbežnú vykonateľnosť. 

Ak platí 120 eur, potom má nedoplatok. Ak chcete, pomôžeme Vám s vymožením výživného, za naše právne služby nemusíte platiť, pretože odmenu budeme požadovať od otca detí nahradiť. Poradíme Vám presne, ako postupovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, dňa 2.12.2015 mám rozvodové pojednávanie (dúfam, že nás rozvedú hneď na prvýkrát z dôvodu nevery z jeho strany). Už som Vám písala, že 27.8.2015 manžel odišiel zo spoločnej domácnosti a začal žiť s kolegyňou v podnájme. Následne si v septembri zobral pôžičku z banky v hodnote 2500 €, v októbri z nebankovej spoločnosti (opäť 2500 €. Neviem čo ma čaká za november... Nakoľko je 64r. dôchodca a viem, že v októbri tohto roku nepracoval, chcem ho uviesť ako nezodpovedného. Chcem Vás poprosiť o informáciu, či je možné na rozvod. pojednávaní zistiť, či a kde manžel pracuje, resp. akým iným spôsobom by sa to dalo zistiť. Ja mám indíciu, že v novembri manžel začal pracovať v Českej republike, Babice cez firmu Avec trade. Ja si chcem po rozvode podať príspevok na výživu rozvedenej manželky, nakoľko mám invalidný dôchodok a mám nevyliečiteľnú onkologickú chorobu. Aby mi nemusel platiť výživné, prácou sa zatajuje. Poraďte mi prosím, ako toto mám zistiť? Ďakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2015)

Dobrý deň, v rozvodovom konaní budete mať možnosť pýtať sa manžela otázky, túto otázku mu môžete položiť. Takisto súd sa sám pýta pre účely štatistiky, či pracuje a aké je jeho zamestnanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Nebývam s manželkou v jednej domácnosti už štyri roky, no zatiaľ nie sme rozvedení. Na syna som jej dával peniaze každý mesiac do rúk, ale nie cez poštu. Teraz sme pred rozvodom a vydiera ma že bude spätne žiadať výživné nakoľko nemám žiadny dôkaz o tom že som jej dal peniaze. Je to možné? Môže to žiadať keď nebolo určené výživné cez súd? Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2015)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť voči maloletým deťom vzniká zo zákona a nie rozhodnutím súdu. Súd rozhoduje o výživnom až vtedy keď sa rodičia nevedia dohodnúť alebo jeden z rodičov vyživovaciu povinnosť vôbec neplní. Odovzdanie peňazí v hotovosti ste si mali nechať potvrdiť napr. na príjmovom pokladničnom doklade. I napriek tomu, v zmysle zákona o rodine, môže druhý rodič spätne žiadať výživné na maloleté deti len vo veľmi výnimočných prípadoch. Vaša manželka by musela preukázať v súdnom konaní existenciu dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. kvôli chorobe nemohla skôr podať návrh na rozvod a preto teraz žiada aj spätne priznať...) Táto zásada sa v zákone o rodine upravila najmä z dôvodu zabránenia možným špekuláciám a zneužívaniu spätného priznávania výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, neviem na koho sa mám obrátiť žiadám o sociálne štipendium, ale nechcú mi ho uznať pretože nemám vyživovaciu povinnosť voči rodičom. Bývam u svojho deda, moja mama po rozvode bývala s nami, lenže sa druhý krát vydala, tak sa odsťahovala z domácnosti. A ja som ostála u svojho deda. S mojím ocom nebývam od rozvodu rodičov. O výživne som nepožiadala, lebo to bolo v čase, keď som ukončila strednú školu a zamestnala som sa, čiže som nemala právo na výžvne. Po 2 r. som sa rozhodla ísť na vysokú školu. Prvý rok ma posudzovali s mojou mamou a jej novým manželom. Takže mi štipendium uznali ale tohto roku mi ho nechcu uznať, pretože by som mala byť posudzovaná s rodičmi. Nie som v kontakte so svojím otcom, ktorý je väčšinou v zahraničí a vidíme sa raz za rok. Môžem sa opýtať, či v takom prípade by nemohlo byť s ním mimosúdna dohoda spísana o vyživnom u notára alebo právnika? Či by to bolo uznané? Za skorú odpoveď Ďakujem. 

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2015)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť Vašich rodičov voči Vám v súčasnosti trvá, nakoľko sa obnovil stav, v ktorom nie ste schopná sa samostatne živiť v dôsledku štúdia na vysokej škole. Na výške výživného sa s Vašimi rodičmi môžete dohodnúť, v opačnom prípade musíte podať návrh na jeho určenie na príslušný súd. Pokiaľ sa teda s rodičmi na výške výživného dohodnete, žiadosť o pridelenie sociálneho štipendia je bezpredmetná. Rovnako máte nárok domôcť sa prideľovania pravidelnej sumy na hradenie svojich životných nákladov (výživné) zo strany svojich rodičov prostredníctvom súdu. V prípade, že súdne rozhodnutie bude obsahovať nedostatočnú výšku výživného, toto rozhodnutie slúži ako príloha k žiadosti o pridelenie sociálneho štipendia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som študentka na VŠ. Chcem sa opýtať, či mi matka musí dávať výživne aj keď som konateľkou firmy. Pozerá súd aj na moje príjmy alebo to ho nezaujíma. Ďakujem Vám veľmi pekne.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2015)

Dobrý deň, v zmysle § 62 ods. 1 zákona o rodine, trvá vyživovacia povinnosť rodičov k deťom do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Tento stav nastane v závislosti od viacerých faktorov ako je napr. vek, zdravotný stav, schopnosť zamestnať sa, štúdium a v neposlednom rade Vaše potreby. Ak Vám Vaše štúdium umožňuje vykonávať aj funkciu konateľa obchodnej spoločnosti, z ktorej máte príjem na hradenie všetkých Vašich životných potrieb, je to okolnosť na ktorú by súd pri určovaní výživného prihliadal. Podstatnou je však otázka výšky Vášho príjmu z výkonu funkcie konateľa a výšky nákladov na živobytie. Súhrne možno konštatovať, že nárok na výživné od Vašho rodiča Vám nepatrí, ak ste schopná samostatne uspokojovať svoje potreby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň.V máji tohto roku, čiže pred necelým mesiacom, som ukončila strednú školu.Chcem sa opýtať do kedy mám právo na výživné od otca.Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2015)

Dobrý deň

podľa § 62 ods. 1 zák č. 36/2005 Z.z. o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. To je hranica, kedy zaniká vyživovacia povinnosť. Dovŕšenie plnoletosti, prípadne iného veku, nemá vplyv na trvanie tejto povinnosti. Väčšinou pôjde o okamih ukončenia prípravy dieťaťa na povolanie alebo nástup dieťaťa do zamestnania. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň.priateľ má už teraz dospelú dcéru,ktorej na výživnom dlhuje cca 1000e.dcéra je ochotná mu dlh odpustiť a dohodnúť si s ním primerané splátky,ale nevie či sa to vôbec dá.je to podstúpené exekútorovi,ktorý mu chce siahnuť na plat.kde by sa mali obrátiť,ak sa vôbec dá s tým niečo robiť?ďakujem

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2014)

Dobrý deň. Najjednoduchšie riešenie bude, ak sa oprávnený a povinný dohodnú priamo s povereným exekútorom na splátkach. Okrem toho možno exekúciu zastaviť aj na návrh oprávneného v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku. Je však potrebné uvedomiť si, že celá vec už bola postúpená na exekučné vymáhanie a preto bude potrebné uhradiť aj trovy exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. S bývalou manželkou máme dve deti, ktoré si s mojím súhlasom adoptoval jej terajší partner. Aj po osvojení som na obe deti prispieval dohodnuté výživné. Kamarát mi poradil, aby som to od nej žiadal späť. Chcem sa teda opýtať, či je možné takto vyplatené výživné požadovať naspäť?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2014)

Dobrý deň,

vo Vašej situácii je možné nárokovať si (titulom bezdôvodného obohatenia) takto vyplatené výživné priamo od matky (Vašej bývalej manželky). Odporúčam Vám však vyhľadať odpornú právnu pomoc a sledovať si, či Váš nárok nebol medzičasom premlčaný. V prípadnom súdnom konaní potom môžete využiť rozhodnutie R 91/2000, podľa ktorého:

Ak otec dieťaťa na základe rozhodnutia súdu prispieval na výživu maloletého dieťaťa do rúk jeho matky ešte aj po tom, čo si dieťa osvojil manžel matky, ktorý spolu s matkou dieťaťa riadne plnil svoju vyživovaciu povinnosť na osvojené dieťa, nešlo zo strany biologického otca o plnenie vyživovacej povinnosti za iného podľa § 101 ZR (teraz § 79), ale o poskytnutie majetkového prospechu matke dieťaťa z právneho dôvodu, ktorý odpadol (§ 451 ods. 2 OZ).

Vecne pasívne legitimovanou na vydanie bezdôvodného obohatenia je matka dieťaťa ako príjemkyňa plnenia.

 

Prípustnosť dovolania tu nie je ustanovením § 238 ods. 4 OSP vylúčená, keďže nejde o vec upravenú zákonom o rodine.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Žijem s partnerom, ktorý pravidelne prispieva na maloletého syna. Súd však pred časom zaprel jeho otcovstvo. Chcela by som teda plnené výživné žiadať od iného muža, ktorý je otcom dieťaťa a má preto povinnosť na svoje dieťa prispievať. Je preto možné požadovať takéto plnenie od skutočného otca, ktorému by súd priznal otcovstvo, hoci môj partner na maloleté dieťa, ktoré nie je jeho, pravidelne prispieval, aj keď nemal?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2013)

Dobrý deň, 

v tomto prípade nemôžete požadovať od "novourčeného" otca výživné za čas, ktorý platil iný muž. Pokiaľ ste výživné od muža, ktorý úspešne zaprel otcovstvo, obdržali, potom nárok naň zanikol. Potvrdzuje to aj súdna prax:

R 16/1981

 Otcovi maloletého dieťaťa určenému rozhodnutím súdu nemožno uložiť povinnosť platiť výživné na toto dieťa za čas, po ktorý dieťaťu poskytoval výživné iný muž, ktorého otcovstvo k dieťaťu bolo neskôr právoplatným rozhodnutím súdu zapreté. Plnením, ktoré za určitého otca poskytol iný, nárok dieťaťa do výšky poskytnutého plnenie zanikol.

Existuje však možnosť, aby Váš partner požadoval od skutočného otca to, čo namiesto neho splnil. Toto právo vyplýva z § 79 ods.1 Kto celkom alebo sčasti splnil za iného vyživovaciu povinnosť, je oprávnený od neho požadovať úhradu tohto plnenia a úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva.Premlčacia doba je štandardná, a teda tri roky od kedy mohol toto právo Váš partner uplatniť prvý raz.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sa rozvádzame a máme jedno maloleté dieťa. Samozrejme, že na súde budem snáď už od bývalého manžela žiadať výživné. Neviem, akú sumu mám na súde žiadať a preto sa chcem opýtať, podľa akých faktorov sa určuje výška výživného? Má dieťa právo len na základnu výživu, alebo má právo aj na finančnú podporu návštevy kultúrnych podujatí, svojích záľub, školy a školských aktivít a iných činností?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o kritéria pri určovaní výživného, súd prihliada na viaceré skutočnosti, nielen na náklady na stravu. Aj keď by sa to na prvý pohľad mohlo zdať, že výživné je len na stravu, nie je to tak. Výživné zahŕňa širokú škálu potrieb dieťaťa. 
Pripájame judikát, ktorý čiastočne ozrejmuje túto problematiku:

 

R 30/1990

 

Základným vodidlom pri určovaní rozsahu vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu sú pre súdy ustanovenia § 85 ods. 2 a 3 a § 96 ods. 1 ZR (teraz § 62 ods. 2 až 4 a § 75ods. 1). Zabezpečenie výživy sa týka nielen výživy vo vlastnom zmysle slova, ale všetkých nevyhnutných  potrieb pre život kultúrneho človeka. Preto je potrebné, aby rodičia poskytovali podľa svojich schopností a možností toľko prostriedkov na výživu detí, aby sa z nich uspokojovali v podstate všetky každodenné, ale aj dlhodobé osobné potreby dieťaťa, či už ide o jeho výživu vo vlastnom zmysle slova, alebo potreby na prehlbovanie vzdelania, rozvoj záujmov a záľub, na prípravu na budúce povolanie, kultúrne, športové alebo iné potreby. Na takéto určenie rozsahu vyživovacej povinnosti si súdy musia zaobstarať podklad s náležitým zistením skutočností týkajúcich sa kritérií, ktoré sú podľa zákona rozhodujúce. Len takéto presné zistenie je jedným z predpokladov správneho určenia rozsahu vyživovacej povinnosti, ktoré ďalej súvisí aj s dostatočnou mierou znalostí a skúseností sudcov o približných potrebách maloletých detí v určitých vekových kategóriách.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Potreboval by som poradiť. S manželkou sme pred rozvodom nežili spolu asi 6 mesiacov. Dohodli sme sa, že o deti sa postará ona a ja jej budem platiť 150e a 200e. Teraz prebieha rozvod a ona žiada výživné 250e a 300e. Môžem sa pri rozvode odvolať na našu predchádzajúcu dohodu o výživnom? Je skoršia úprava výživného platná? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.11.2013)

Podľa judikátu (R  72/1969) platí, že: 

Vzájomný vzťah úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu podľa § 50 ZR (teraz § 36 - t.j. úprava práv a povinností mimo konania o rozvod) a úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu podľa § 26 ZR (teraz § 24 - t.j. úprava v konaní o rozvod manželstva) nebráni tomu, aby sa úprava podľa § 26 ZR odlíšila od predchádzajúcej úpravy podľa § 50 ZR.

 

To, samozrejme, neznamená popretie vzájomnej súvislosti týchto úprav; vždy je povinnosťou súdu, aby pri rozhodovaní o úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode vychádzal z prípadnej skoršej úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas, keď rodičia spolu nežili, a aby porovnával pomery, v ktorých bola vykonaná skoršia úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, s pomermi v čase rozhodovania o úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

 

Na základe uvedeného možno dospieť k záveru, že v  súdnom konaní má relevanciu aj argument o skoršej úprave práv a povinností, resp. o výške výživného. V zmysle uvedeného judikátu má súd dokonca povinnosť vychádzať pri rozhodovaní zo skoršej úpravy. Skoršia úprava výživného teda môže zostať v platnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku