Výživné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výživné?

Dobrý deň, chcela by som požiadať otca môjho syna o výživné, lenže nie je v jeho rodnom liste dva roky sa oňho vôbec nezaujíma okrem toho neviem ani kde býva, pretože sa odsťahoval viem iba jeho meno je možné, že ho nájdu?

Odpoveď: Výživné?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Je potrebné v zmysle ust. civil. mimospor. poriadku podať návrh na  súd o určenie otcovstva, kde platí, že ak sa narodí dieťa, u ktorého nie je otcovstvo určené zákonnou domnienkou svedčiacou manželovi matky ani súhlasným vyhlásením rodičov pred orgánom, ktorý vedie matriku, vyslúchne súd, ktorý je príslušný na konanie vo veciach určenia rodičovstva, matku a toho, koho matka označí za otca, či uznáva, že je otcom. Ak dôjde k súhlasnému vyhláseniu rodičov o otcovstve, uvedie sa to v zápisnici a oznámi orgánu, ktorý vedie matriku, v ktorej je dieťa zapísané.

2./ Miestne prísl. súdom je miestne  príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko.

3./ Súčasne podáte aj návrh na určenie výživného, môžete aj spätne . Tu však poukazujeme na ust. § 77 zákona o rodine, kde je uvedené, že výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.  Poukazujeme aj na ust. §  74 zákona o rodine, podľa ktorého  môžete žiadať aj príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

4./ Pokiaľ  sa jedná o hľadanie otca, kde uvádzate, že viete len meno, bude z Vašej strany potrebné ešte vyvinúť iniciatívu na bližšie zistenie identifik. údajov /živn. register, obchodný register, soc. a zdrav. poisťovňa a pod./.

5./ Možnosťou je aj obrátiť sa na políciu, ak vie, že je otcom dieťaťa, čo by vec mohlo urýchliť, len otázkou koho majú hľadať, keďže viete iba meno. Odporúčame zároveň požiadať o právnu pomoc advokáta.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, čakám na termín pojednávania ohľadom výživného, starostlivosti o dieťa a styk s deťmi počas trvania koronavírusu je možné, že súd môže rozhodnúť bez prítomnosti rodičov? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
áno za určitých, veľmi prísnych, podmienok môže súd rozhodovať aj bez prítomnosti účastníkov konania. Vtedy sú však najčastejšie prítomní právni zástupcovia rodičov.

Rovnako závisí, či ide o prvé alebo piate pojednávanie. V akom štádiu sa nachádza dokazovanie, či sa už všetky dôkazy vykonali... Vo veľkej väčšine prípadov však dochádza k odročeniu pojednávania, ak sa jeden z účastníkov nedostaví a vyslovene neuvedie súdu, že súhlasí s rozhodovaním bez prítomnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Platím výživné viac než 5 rokov, pravidelne 150 eur mesačne na jedno dieťa. Ak nemám zaplatený jeden mesiac, čo môžem očakávať od mojej ex?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2020)

Dobrý deň,
v prípade ak máte súdom stanovené výživné a neplatíte ho, mohla by ho vymáhať exekučne. Exekútor by Vám mohol nechať zadržať vodičský preukaz (okrem toho, že by Vám strhával napr. zo mzdy). Ak výživné nebolo stanovené súdom, musela by najskôr podať na súd návrh na jeho určenie a až keby ste potom neplatili, mohla by to dať na exekúciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra má teraz 20 rokov zobrali ju na vysokú školu, ale nechce na ňu nastúpiť a chce počkať 1 rok a nastúpiť na druhu vysokú a teraz pracuje brigádne. A neviem, keď bude rok brigádne robiť, či mám ďalej platiť. A, či aj potom jednom roku. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
vyživovaciu povinnosť si musíte plniť do doby, kým nebude súdom zrušená (ak výživné platíte na základe rozsudku súdu). To platí bez ohľadu na reálne okolnosti prípadu.

Ak teda tento rok nenastúpi na školu, môžete podať návrh na zrušenie výživného. Ak nebude študovať na škole a bude si privyrábať na brigádach, súd výživné zruší a Vy nebudete musieť platiť.

V prípade, že by o rok nastúpila na školu, bude môcť ona podať návrh na určenie výživného.

Ak však sám od seba prestanete platiť výživné určené súdnym rozhodnutím, hrozí Vám exekúcia, ak by dcéra podala návrh na jej vykonanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Syn nastupuje na druhý stupeň základnej školy. Aké dôvody uviesť, aby mi súd zvýšil výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade si Vám dovoľujeme uviesť, že súd môže výživné zvýšiť v takom prípade, ak nastali také zmeny pomerov, ktoré odôvodňujú zvýšenie výživného. Tzn. že je potrebné porovnať a posúdiť majetkové pomery a náklady na syna v čase keď súd určoval pôvodne výživné a stav, ktorý je daný teraz. Pre súd je vždy dôležitý stav, v čase rozhodovania. Tzn. že aj keby podáte návrh už teraz (keď ešte nie je na druhom stupni a nepoznáte všetky výdavky, ktoré s tým budú spojené), plynutím času a postupom súdneho konania budete môcť návrh dopĺňať a uvádzať nové skutočnosti.

Z návrhu teda musí vyplývať to, aké boli výdavky na dieťa v čase určenia výživného súdom, aký ste mali Vy príjem, aký mal príjem otec. Následne nové informácie týkajúce sa aktuálnych výdavkov, aktuálneho príjmu. Ak súd zistí, že sa majetkové pomery zmenili tak, že je potrebné zvýšiť výživné, spraví tak aj bez podrobného odôvodnenia. Súd je povinný v tomto konaní sám z vlastnej iniciatívy zisťovať skutočný stav veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Môžem ako otčim zastupovať nevlastnú dcéru (18 r.) na súde ohľadne výživného na otca? Nemám právne vzdelanie.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2020)

Dobrý deň,
áno môžete nevlastnú dcéru zastupovať v konaní ako tzv. občiansky zástupca podľa ustanovenia § 89 Civilného sporového poriadku.

Dávame Vám však do pozornosti, že zástupcom osoby nemôže byť, u koho možno mať pochybnosti o konflikte záujmov zastupujúcej a zastúpenej osoby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom posielania výživného pre svoju jednu z dcér. (nakoľko jednu mám maloletú a ďalšia bude plnoletá o mesiac). Svoju povinnosť si plním riadne od rozvodu, bez jediného nedoplatku. Mám však vedomosť, že peniaze, ktoré posielam nejdú na účely určené, teda na dcéru. Preto sa chcem spýtať, že, či môžem v prípade, že ona dovŕši 18 rokov posielať výživné priamo dcére na jej účet? Alebo musím stále k rukám matky, ako bolo určené súdom? Prípadne musí byt vystavené nejaké nové rozhodnutie? A ak áno, tak kedy a čo musím napísať? Veľmi sa obávam situácie, že ak začnem posielať peniaze dcére, môže to po nejakom čase napadnúť jej matka, že si neplním svoju vyživovaciu povinnosť a nedávam jej (teda matke) výživné, nakoľko si všimne, že posielam výživné už len na maloletú. (Pred pár rokmi sa stala situácia jednej známej, že jej exmanžel to napadol - to posielanie výživného priamo dieťaťu po dovŕšení dospelosti a musela prvé napísať Žiadosť o zrušenie vyživovacej povinnosti. ) Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2020)

Dobrý deň,
nadobudnutím plnoletosti dcéry môžete výživné posielať priamo na jej účet v banke. Súhlas alebo rozhodnutie súdu nepotrebujete, ako ani súhlas matky.

Odporúčame, aby ste o posielaní výživného na účet plnoletej dcéry informovali matku, najlepšie písomne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, pred troma rokmi priateľova dcéra svojvoľne ukončila po prvých dvoch semestroch vysokú školu, nakoľko bola schopná sa o seba postarať, priateľ prestal posielať výživné nakoľko sa predtým dohodli (nedal to zrušiť na súd, podľa úradov to nie je potrebné). Tri roky sa dcéra neozvala, teraz má 23 rokov (3 roky si zarábala, momentálne pracuje v zahraničí) a žiada od priateľa opäť platiť výživné, pretože ju prijali na inú vysokú školu. Má na to nárok?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade si Vám dovoľujeme uviesť, že dohodnúť sa na zrušení, resp. neplatení výživného nepostačuje iba ústne alebo písomne. Vyživovaciu povinnosť určenú súdom môže zrušiť iba súd. To mal Váš priateľ spraviť už vtedy a v súčasnosti by bola trochu odlišná situácia, ktorá by možno dcéru odradila od toho, aby žiadala výživné.

Vo všeobecnosti, ak v súčasnosti študuje opätovne dennou formou a nie je možné popri tomto štúdiu pracovať, vzniká jej nárok na výživné. Súdna prax totiž takúto situáciu považuje za sústavnú prípravu na budúce povolanie. Existujú však aj súdne rozhodnutia, ktoré hovoria o tom, že je potrebné skúmať ako sa dieťa štúdiu venuje, čo študuje... či nejde výslovne o účelové konanie z dôvodu žiadať čo najdlhšie o výživné. Ak teraz začala študovať niečo úplne odlišné než čo študovala doteraz, niečo, čomu sa v budúcnosti určite nikdy nebude venovať, takéto štúdium by mohol súd považovať za účelové.

Stále však platí, že ak Váš partner nemá zrušenú vyživovaciu povinnosť súdom, stále mu trvá (bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie). Dokonca by v právnej rovine mohla dcéra od neho žiadať zameškané výživné. Odporúčame Vášmu partnerovi podať čo najskôr návrh na zrušenie výživného a v rámci tohto konania súd posúdi, či štúdium jeho dcéry je relevantné alebo nie vo vzťahu k vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať som vydatá, manžel odišiel odo mňa pred viac ako 2 týždňami. Dohodli sme sa na rozvode. Chcela by som vedieť, či mám nárok na výživné na manželku, keď momentálne on je nezamestnaný a aj ja som dlhodobo bez práce, snažím sa každý deň hľadať prácu len tejto situácii je to ťažšie. On býva odo mňa 200 km. ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2020)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť medzi manželmi má slúžiť na vyrovnanie životných úrovní manželov. Má ísť o taký právny inštitút, ktorý dorovná príjem oboch manželov, ak sú ich príjmové možnosti výrazne odlišné. Napríklad ak by ste boli nezamestnaná a on by mal príjem 2-3 tisíc eur mesačne.

Nakoľko však obaja v súčasnosti nemáte žiadny príjem, obaja ste nezamestnaní, vaša vzájomná životná úroveň je rovnaká. Súd by preto s veľmi vysokou pravdepodobnosťou neurčil žiadne výživné medzi manželmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý večer, ja by som sa chcel poradiť môj otec na mňa neplatí výživné a chcem to dať na Krajský súd v Košiciach len neviem ako začať vedeli by ste mi poradiť?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,
ak Vám neplatí výživné a vyživovacia povinnosť nebola ani určená súdom, potom je potrebné podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti, avšak tento návrh sa podáva nie na krajský súd, ale na okresný súd. Ak ste plnoletý, podávate ho sám. Ak nie, podáva ho Váš zákonný zástupca. Ak výživné máte určené súdom a toto neplatí, potom je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Keď môj syn bude mať v auguste 18 rokov, dohodli sme sa s ním, že sa dá návrh na vyživovaciu povinnosť aj z mojej strany, nielen z otcovej a bude chcieť sám fungovať od nákupu a varenia pre seba. Bude si sám gazdovský s peniazmi. Návrh na výživné mám podať ja teraz, alebo až on v 18rokoch? A ešte prosím je mi povinný prispievať časťou na nájom a elektriku? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2020)

Dobrý deň,
výživné na dieťa sa určuje vtedy, keď rodič neplní túto vyživovaciu povinnosť osobným plnením (tzn. osobná starostlivosť o dieťa počas doby, kedy je dieťa v starostlivosti rodiča). Ak chce, aby ste mu aj Vy platili výživné, tento návrh bude musieť podať sám po tom, ako nadobudne plnoletosť.

Súd však pri určení výšky výživné bude prihliadať na to, že žije stále s Vami v spoločnej domácnosti (jedine, že by išiel na internát alebo sa odsťahoval). Je na vašej dohode, či budete chcieť od neho nájomné (a teda budete platiť aj vyššie výživné) alebo nie (a tým pádom bude aj výživné o niečo nižšie). Keď je dieťa už plnoleté, súd pristupuje k určeniu výživného trochu inak, nakoľko nemusí zohľadňovať najlepší záujem maloletého dieťaťa (nakoľko už nie je maloletý). V týchto konaniach sú súdy otvorené najmä dohode účastníkov konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám sluchové postihnutie, teda som nepočujúca osoba. Chcem sa Vás opýtať, o 2 týždne ma čaká súd ohľadom výživného, ktoré by mal platiť otec. Potrebujem radu, tento rok končím bakalársky stupeň štúdia a na magisterský nepokračujem, prestupujem na iný odbor do 1. Ročníka, ale študovať budem dennou, čiže kombinovanou formou. Bude otec povinný mi výživné vyplácať aj tak? Čítala som, že rodič je povinný platiť výživné do 26 rokov, ja budem mať 23. Ďalšia vec, je potom možné aj brigádovať?
Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2020)

Dobrý deň,

trvanie vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu trvá do času, kým dieťa nenadobudne objektívnu schopnosť samostatne sa živiť. Vek teda nezohráva rozhodujúcu úlohu a nedá sa teda konštatovať, že vyživovacia povinnosť musí trvať do 26 rokov veku dieťaťa.

 

Pre trvanie vyživovacej povinnosti nie je dôležité, či má dieťa občasný príjem z brigád. Takýto príjem sa spravidla nepovažuje za schopnosť samostatne sa živiť.

 

Z hľadiska trvania vyživovacej povinnosti však vidím problém skôr v tom, že už ste na VŠ študovali jedno bakalárske štúdium a teraz idete študovať iné. Pritom rozhodovacia prax takéto "štúdium pre štúdium" vníma tak, že ak nejde o doplňovanie znalostí v nadväznosti na doterajšie štúdium, môže to mať z pohľadu súdu ten následok, že by rozhodol o zániku vyživovacej povinnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať mal som dcéru vo výchove a ex manželka platila výživné a minulý rok v júni ukončila strednú školu zamestnala sa a hneď po tom ako sa zamestnala ex podala návrh na ukončenie vyživovacej povinnosti čo je pochopiteľne. Dcéra pracovala 3 mesiace a potom jej dali ukončenie pracovného pomeru z odôvodnením redukovania stavu zamestnancov a dcéra si nemôže nájsť zamestnanie tak, či si môže opätovne požiadať o výživné od matky do veku 25 rokov, alebo kým si nájde zamestnanie? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
o výživné by mohla požiadať iba v tom prípade, ak by naďalej nebola schopná sa sama živiť. V zmysle judikatúry je to vtedy, keď sa dieťa sústavne pripravuje na budúce povolanie (študuje na VŠ dennou formou).

Ak Vaša dcéra neštuduje, štúdium má ukončené, ale nevie sa zamestnať, resp. ťažko sa jej hľadá práca na trvalý pomer, podľa relevantnej judikatúry nie sú splnené podmienky na určenie vyživovacej povinnosti. Samotná skutočnosť, že sa nevie zamestnať neodôvodňuje určenie výživovacej povinnosti matky voči nej.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem
Ex partner, ktorý je momentálne vo väzbe, si na naše dieťa podal žiadosť o zníženie výživného. Má však aj iné dieťa, ale tam žiadosť o zníženie nepodával, hoci aj jej dobrovoľne posiela rovnakú sumu ako mne. Ja mám súdom určené 90, - eur mesačne a druhá mamička ma určené 63, - eur mesačne. Ale posiela jej rovnako ako mne 90, - eur. Chápem, že je to jeho vec, ale požaduje znížiť na 40 a menej eur u mňa, ale u nej nič. Hoci jej dobrovoľne platil navyše peniaze. V žiadosti písal, že nemá príjem-to je jasne, keďže je vo väzbe a hradí to jeho mama. A, že má dlhy v banke 1900 eur. Viem ale, že prenajíma byt, z ktorého platievala jeho mama výživné cez jeho účet a vlastne ona aj tej druhej pridávala s jeho vedomím peniaze na výživnom. A, že dlh si spôsobil sám vlastnou vinou-radšej bol ožratý, ako by robil. Dokonca si vlastnou vinou pod vplyvom alkoholu spôsobil úraz a mal by ísť na operáciu. Do väzby šiel za to, že som ho udala za nebezpečné prenasledovanie. Odborník z psychiatrie v spisoch uviedol, že je alkoholik a potrebuje liečenie. Ja som od marca bola s maloletou na OCR z dôvodu korona a vlastne sama vychovávam dve dcéry. Staršia je plnoletá z predchádzajúceho manželstva. Študentka VŠ. Môj príjem je cca 650 eur. Myslíte, že súd mu uzná zníženie? Keby riadne pracoval, ale stal by sa mu úraz bez jeho pričinenia, a žiadal by zníženie aj od bývalej, tak to pochopím. Ale toto je podľa mňa len pomsta z jeho strany, že som podala naňho trestne oznámenie. Ďakujem za Vás čas a odpoveď

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
ak svoj návrh na zníženie výživného odôvodnil iba väzbou, máme za to, že zrejme mu súd nezníži výšku jeho vyživovacej povinnosti. Argumentov v neprospech takého rozhodnutia je viacero. Ak prenajíma svoju nehnuteľnosť a druhému dieťaťu dobrovoľne platí 90,- €, je nelogické, aby žiadal znížiť výživného iba u jedného ako uvádzate Vy.

Rovnako súd musí vziať do úvahy jeho problémy a to, že prácuneschopnosť si zrejme spôsobil sám. Súd totiž nemusí v takýchto súdnych konaniach vychádzať iba z jeho aktuálneho príjmu, ale zohľadňuje súd aj potencionalitu príjmu. Koľko dokázal zarábať predtým než sa mu tieto veci stali.

Výsledok konania bude závisieť od jeho argumentácie a tiež postoja súdu k tejto veci, ktorý by v prvom rade mal zohľadňovať záujem maloletého dieťaťa. Už aj výživné vo výške 90,- € je v takej výške, že zrejme nepostačuje ani na úhradu polovice nákladov maloletého dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)Dobrý deň prajem
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Rada by som sa opýtala ešte. Ex partner bol vzatý do cely predbežného zadržania 18.12. 2019. Následne na to, prevezený do väzby. Dnes mi prišiel už právoplatný rozsudok. Tu je uvedené, sa odsudzuje na trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov nepodmienečne. Súd obžalovaného zaraďuje do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.
Súd ukladá obžalovanemu ochranné protialkoholické liečenie ústavou formou.
Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť 11.6.2020.
A moja otázka znie. Teraz 18.6 uplynie tých 6 mesiacov. To znamená, že bude v ten deň už prepustený? Pokiaľ viem, on nebol vo výkone trestu, ale väzby. A ako je to potom s tým liečením? Musí nastúpiť hneď na liečenie, alebo až kým sa neuvoľní miesto, kým on už bude na slobode. A posledne, v prípade, že by po prepustení opäť páchal tento skutok, opäť by som musela prejsť celým týmto procesom ako je výsluch, svedkovia a pod, alebo by to šlo už rýchlejšie a išiel by rovno na výkon trestu a nie väzby. Ďakujem za váš čas a odpoveď.Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
áno, väzba sa započítava do uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody. Ak sú dátumy uvedené správne, mal by byť prepustený. V prípade, že by sa dopustil rovnakého skutku aj v budúcnosti, musel by celý proces prebehnúť opätovne, so všetkými zákonnými procesmi (aj opätovným výsluchom obvineného a poškodeného, resp. oznamovateľa).

Čo sa týka ochranného liečenia ústavnou formou, vo väčšine prípadov (ak je to možné) tak s ochranným liečením začína už počas výkonu trestu odňatia slobody. Ak by sa s ním začalo až po prepustení, musí nastúpiť ihneď. Ochranné liečenie má totiž určitú ochrannú a preventívnu funkciu z pohľadu ochrany spoločnosti pred nebezpečnými osobami pod vplyvom rôznych závislostí. Z toho dôvodu nie je možné čakať, kým sa v nejakom ústave uvoľní miesto a zatiaľ by sa taká osoba pohybovala na slobode.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, o mesiac mám predvolanie k súdu, kde som podala o zrušenie výživného na plnoleté dieťa. Pred dvomi týždňami som na súd poslala žiadosť o samosud bez mojej prítomnosti, doteraz mi nebola doručená žiadna odpoveď. Na internete som si našla pojednávania sudcu a pri našom pojednávaní je napísané "pojednávanie bez rozhodnutia" a "Samosudca-áno". Chcem sa Vás spýtať, či to znamená, že súd mojej žiadosti vyhovel a súd prebehne bez mojej prítomnosti? A ak áno, je možné aj na rozsudok samosudu reagovať odvolaním v prípade potreby? Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
súd Vám na Vašu žiadosť o konanie vo Vašej neprítomnosti nebude reagovať písomne. Touto žiadosťou sa súd vysporiada priamo na nariadenom pojednávaní, kde skonštatuje, že ste sa ospravedlnili a súhlasili s pojednávaním bez Vašej prítomnosti. Súd však môže trvať na Vašej osobnej účasti na pojednávaní, najmä ak Váš výsluch bude potrebovať pre zistenie skutočného stavu veci.

Ak by však súd konal bez Vašej prítomnosti a rozhodol by, Vaše právo podať odvolanie by nebolo obmedzené. Proti rozhodnutiu vydanému samosudcom (v týchto veciach koná na okresnom súde iba jeden sudca) je možné podať odvolanie. Neúčasťou na pojednávaní nestrácate právo podať odvolanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Prosím Vás, môže matka dieťaťa vyžadovať spätne výživné na dieťa od otca, ak to dieťa žilo v spoločnej domácnosti s otcom od jeho narodenia?
Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
zákonná vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu vzniká narodením dieťaťa. Kým rodičia žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti, má sa za to, že plnia vyživovaciu povinnosť jednak osobnou starostlivosťou, ale aj zabezpečovaním potrieb dieťaťa po finančnej stránke.

Ak niektorý z rodičov nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, má plniť výživné v peniazoch.

Spätne by bolo možné požadovať výživné, ak ste s dieťaťom už dlhšie nežili v spoločnej domácnosti a matka z dôvodov hodných z osobitného zreteľa nemohla skôr podať návrh na určenie výživného. Súd nemôže spätne priznať výživné na maloleté dieťa, ak nie sú splnené dôvody hodné osobitného zreteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Ako je to s výživným na dieťa? Môj manžel sa vyhráža, že s výživným nebude súhlasiť. Dcéra sa pripravuje na súťaž(Fitnes -bikiny), ktorú sa snaží financovať -brigádou, aj zamestnávateľ ju sponzoruje a snažím sa prispievať aj ja jej. U nás je taká situácia, že ja to ťahám sama. Nie sme rozvedení. Rok si chce dať pauzu, ale sa bude pripravovať na súťaž aj súťažiť-platí vtedy muž výživné?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom vzniká ich narodením a zaniká až keď je dieťa schopné sa samo živiť (neštuduje). Kým rodičia bývajú s dieťaťom a žijú spolu, obaja plnia vyživovaciu povinnosť osobnou starostlivosťou, zabezpečovaním základných potrieb...

Akonáhle nastane situácia, že sa otec alebo matka odsťahujú od dieťaťa a druhého rodiča, musia si svoju vyživovaciu povinnosť plniť v peniazoch. To platí bez ohľadu na to, či sú rodičia zosobášení alebo nie. Výživné nie je možné viazať iba na jednu určitú činnosť dieťaťa. Výživné má pokryť vždy časť všetkých odôvodnených potrieb dieťaťa. V tomto prípade je potrebné posúdiť, či je táto forma výdavku dieťaťa odôvodnená, a či je z pohľadu otca zodpovedá takáto činnosť jeho životnej úrovni. Sú situácie, kedy by súd výdavky na dieťa na takúto formu činnosti nemusel posúdiť ako odôvodnené potreby dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalým partnerom sme sa rozišli pred tromi mesiacmi chcela by som požiadať o výživné. Bývalý zarába 800 eur mesačne ja poberám rodičovský príspevok plus rodinné prídavky čo je dokopy 320 eur. Dcéra ide do prvého ročníka a syn je so mnou doma nemôže ísť do škôlky kvôli zdravotným problémom ma astmu, intoleranciou na mlieko, rázštep pery a podnebia, je hyleraktivny a nekomunikuje kvôli rázštepu. S bývalým sme sa dohodli, že mi bude dávať 75 eur na jedného ale nevychádza mi to. Je možné, že mi súd určí vyššie výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,
súd pri určení výšky výživného prihliada najmä na odôvodnené potreby maloletých detí a tiež schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča.

Vzhľadom na všetky ťažkosti spojené so zdravotným stavom Vášho syna sa javí 75,- € mesačne ako veľmi nízka suma. Rovnako pre dieťa, ktoré nastupuje o školy je 75,- € nedostatočné. Keď si len vezmeme, že v priemere iba strava na jedno dieťa počas mesiaca môže byť v tejto sume, resp. aj viac. Následne ešte musíte platiť výdavky na bývanie, oblečenie, školské potreby, lieky...

Z pohľadu povinného rodiča podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov je možné vyvodiť, že povinný rodič by sa mal na výžive detí podieľať sumou vo výške približne 30 % jeho príjmu. V tomto prípade je to suma okolo 240,- €.

Súd však musí komplexne zistiť všetky skutočnosti dôležité pre určenie výživného a až potom môže rozhodovať o jej výške (nepostupuje výlučne matematicky). Máme však za to, že v prípadnom súdnom konaní by súd určil zrejme vyššie výživné, než 75,- € na jedno dieťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem chcem sa spýtať, či výživné na dieťa s autizmom je vyššie ako na dieťa bez zdravotného znevýhodnenia. Prípadne ako na to pozerá súd ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
dobrý deň prajem. Výživné sa určuje podľa možností, schopností a majetkových pomerov a odôvodnených nákladov na dieťa. Paušálne nie je možné povedať, či majú deti, ktoré majú nejaké ochorenie nárok na vyššie výživné, alebo nie, nakoľko sa to vždy zisťuje individuálne. V praxi však súdy vždy zisťujú, či dieťa nemá zvýšené náklady na lekársku starostlivosť, či lieky a pod. Ak by sme aj mali dve deti v rovnakej situácii, pričom jedno by malo autizmus a druhé nie, záležalo by, či autizmus spôsobuje zvýšené náklady. Ak nie, tak potom by nemalo mať nárok na vyššie výživné, len preto, že má dané ochorenie. Ako som uviedol, nedá sa to zovšeobecniť a musí sa to skúmať individuálne. Tiež súd dôležité pomery rodičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Pekný večer. Mám otázku ohľadom výživného na moje deti. Ex priateľ ma platiť 120e 15teho v mesiaci. Raz pošle presne na ten dátum, inokedy zasa mešká, ako aj teraz 10 dni. A stále tak dookola sa to opakuje. Jeden mesiac presne druhý mesiac mešká aj 10-12dni. Je to v poriadku? Ma to rozhodnuté súdom a ešte ja si musím pýtať tie "veľké" eura!
Ďakujem za odpoveď.
L.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2020)

Dobrý deň,

odporúčame otca dieťaťa upozorniť, že ak nebude uhradzovať výživné v lehote podľa rozsudku súdu, vo veci podáte návrh na exekučné konanie a vzniknú mu ďalšie náklady spojené s exek. konaním. Návrh na exek. konanie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Možnosťou pre otca dieťaťa je tiež, aby so zamestnávateľom spísal dohodu o zrážkach zo mzdy v zmysle ust. Zákonníka práce a výživné bude uhradzované načas.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť ak by to bolo možné. Mám takýto problém. Žijem s mužom, s ktorým mám 2 krásne deti už 15 rokov. Niesme zosobášení. Ale pred 15 rokmi mal priateľ vzťah s jednou ženou a ona sa rozhodla po 11 rokoch napísať, že majú spolu syna. Ale my sme si vôbec neni vedomí toho, že by mal dieťa. A žiada od nás, aby si priateľ plnil vyživovaciu povinnosť a zaplatil spätne 11 rokov. To môže každý tak napísať. Nemáme žiadny dôkaz alebo istotu, že je otcom a nie si toho ozaj vedomí. Ak by sme vedeli, že je ozaj otcom tak určite nemáme problém si plniť vyživovaciu povinnosť. Preto by som bola rada ak by som vedela ako postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ sa partner domnieva, že nie je otec, no je zapísaný v rodnom liste, v takom prípade by bolo možné domáhať sa zapretia otcovstva. Ak však nebol jej manželom, ani na matrike súhlasne nevyhlásil, že je otcom, v takom prípade by najskôr matka musela na súde dosiahnuť určenie jeho otcovstva. Až potom by mu vznikla vyživovacia povinnosť, pričom by ju musel plniť, kým dieťa nebude schopné samo sa živiť. Ak by žiadala výživné 11 rokov spätne, môže namietnuť premlčanie a žiadať môže len max 3 roky spätne aj to osobitnou žalobou. Ak otcom nie je, odporúčam ju informovať, že popiera, že by bol otec a nebude jej platiť 11 rokov spätne. Ak však je otcom, potom súd skôr, či neskôr otcovstvo určí a aj tak bude musieť výživné začať platiť a mohla by ho žalovať o dlžné výživné avšak úspešne len 3 roky spätne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s mojim exmanželom mám dve deti, ktoré sú zverené do jeho opatery, nakoľko nesúhlasil s ich vycestovaním a presťahovaním sa do zahraničia. S mojim terajším manželom mám dve deti a s 1,5 ročným synom som na rodičovskej dovolenke. Môžem požiadať o zastavenie výživného, nakoľko som na rodičovskom príspevku?

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým dieťa/deti nie sú objektívne schopné samostatne sa živiť.

Ak máte v súčasnosti nižší príjem v dôsledku toho, že ste na rodičovskej dovolenke, toto nie je skutočnosť, ktorá by spôsobovala zánik, resp. zastavenie Vašej vyživovacej povinnosti. Ak však došlo na Vašej strane k podstatnej zmene pomerov, v dôsledku ktorej máte objektívne nižší príjem, môžete podať na súd návrh na zníženie výživného.

Záverom dodávam, že každý rodič je povinný prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností, majetkových pomerov a podľa odôvodnených potrieb oprávneného dieťaťa/detí. Zákon tiež určuje aj to, že bez ohľadu na uvedené okolnosti každý rodič je povinný platiť aspoň minimálne výživné, ktoré je v súčasnosti 28,08 €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako postupovať, keď ex manžel neplatí na deti výživné ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2017)

Dobrý večer,  ďakujeme  za otázku.

Otázka, aj keď obsahuje veľmi málo údajov pre podrobnejšie zodpovedanie problému, dovoľujeme si Vás odkázať na tento náš článok, kde je problematika kompletne rozobraná a súčasne aj uvedený postup ako v prípade neplatenia výživného postupovať. Link na článok :

https://ficek.sk/vymahanie-vyzivneho-30139

Uvádzame súčasne, že vo veci sa možte obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Prosím o radu. Moja dcérka konči strednú školu.No chce isť na nejaké doplnkové pomaturitné štúdium. Prosím som povinný platiť aj počas toho štúdia výživné ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2017)

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá dovtedy, kým sa dieťa nie je schopné samo živiť. To znamená, že pokiaľ  dieťa aj nadobudne plnoletosť, avšak stále študuje a nie je schopné sa samo živiť, ste povinný platiť výživné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku