Máte
otázku?

Výživné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Výživné?

Dobrý deň, chcela by som požiadať otca môjho syna o výživné. Problém je, že nie je zapísaný v jeho rodnom liste a už dva roky sa o neho vôbec nezaujíma. Navyše, ani neviem, kde momentálne býva, pretože sa odsťahoval. Viem však jeho meno, je možné, že ho podľa toho nájdu?

Odpoveď: Výživné?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Je potrebné v zmysle ust. civil. mimospor. poriadku podať návrh na  súd o určenie otcovstva, kde platí, že ak sa narodí dieťa, u ktorého nie je otcovstvo určené zákonnou domnienkou svedčiacou manželovi matky ani súhlasným vyhlásením rodičov pred orgánom, ktorý vedie matriku, vyslúchne súd, ktorý je príslušný na konanie vo veciach určenia rodičovstva, matku a toho, koho matka označí za otca, či uznáva, že je otcom. Ak dôjde k súhlasnému vyhláseniu rodičov o otcovstve, uvedie sa to v zápisnici a oznámi orgánu, ktorý vedie matriku, v ktorej je dieťa zapísané.

2./ Miestne prísl. súdom je miestne  príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko.

3./ Súčasne podáte aj návrh na určenie výživného, môžete aj spätne . Tu však poukazujeme na ust. § 77 zákona o rodine, kde je uvedené, že výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.  Poukazujeme aj na ust. §  74 zákona o rodine, podľa ktorého  môžete žiadať aj príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

4./ Pokiaľ  sa jedná o hľadanie otca, kde uvádzate, že viete len meno, bude z Vašej strany potrebné ešte vyvinúť iniciatívu na bližšie zistenie identifik. údajov /živn. register, obchodný register, soc. a zdrav. poisťovňa a pod./.

5./ Možnosťou je aj obrátiť sa na políciu, ak vie, že je otcom dieťaťa, čo by vec mohlo urýchliť, len otázkou koho majú hľadať, keďže viete iba meno. Odporúčame zároveň požiadať o právnu pomoc advokáta.

 

 

Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám vyživovaciu povinnosť (musím platiť výživné?) voči dcére, ktorá ukončila štúdium na vysokej škole v prvom ročníku. Aktuálne je evidovaná na úrade práce ako nezamestnaná, ale už má rozhodnutie o prijatí na inú vysokú školu? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 10.07.2024)

Dobrý deň,

podľa slovenského práva trvá vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu dovtedy, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť. Uvádzate, že Vaša dcéra ukončila štúdium v prvom ročníku na vysokej škole, avšak súčasne uvádzate, že je evidovaná na úrade práce ako nezamestnaná a zároveň má rozhodnutie o prijatí na ďalšiu vysokú školu, teda má záujem v štúdiu pokračovať. V takomto prípade sa dá konštatovať, že dcéra ešte nie je schopná sa sama živiť a v prípade, ak by ste podali návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti, tak je pravdepodobné, že by vyživovacia povinnosť zrušená nebola. 4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem dokument týkajúci sa spätného výživného. Neviem však, ako ho napísať, a celkovo mi to trvá veľmi dlho.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 28.06.2024)

Dobrý deň,

ak potrebujete podať návrh na priznanie spätného výživného, je dôležité vedieť, že podľa zákona o rodine môžete požiadať o výživné pre maloleté dieťa najdlhšie tri roky spätne odo dňa podania návrhu na súd. Spätné priznanie výživného však súd schváli iba ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré bude treba preukázať.

Pri písaní návrhu je vhodné uviesť jasné dôkazy o tom, prečo ste nemohli podať žiadosť skôr a prečo je situácia, v ktorej sa nachádzate, výnimočná. V návrhu tiež bude potrebné dokladovať Vaše príjmy a výdavky ako aj výdavky na dieťa. 

Možnosťou je nechať sa zastúpiť advokátom, ktorý by návrh za Vás mohol aj vypracovať a v danom konaní Vás zastúpiť. 


Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Manželova dcéra z predchádzajúceho vzťahu má 17 rokov. Prerušila štúdium a je na úrade práce. Je manžel povinný platiť aj naďalej výživné? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 25.06.2024)

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu trvá, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. V prípade, že manželova dcéra prerušila štúdium a je evidovaná na úrade práce, v takomto prípade možno dospieť k záveru, že nie je zatiaľ schopná sa sama živiť. S podaním návrhu na zrušenie výživného môžete počkať, kým si dcéra nenájde zamestnanie. Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, v akej výške je výživné na dieťa v roku 2024.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 03.06.2024)

Dobrý deň,
výška výživného je určovaná individuálne podľa majetkových pomerov rodičov, režimu starostlivosti o dieťa, počtu detí ako aj odôvodnených potrieb dieťaťa. V súčasnosti existuje aj tabuľka, kde je výška výživného určená percentami z príjmu povinného rodiča. Ide však iba o orientačné sumy, pričom záväzným spôsobom rozhoduje súd: 

Etapa života dieťaťa / vek dieťaťa (zvyčajne) / 1 dieťa / 2 deti / 3 deti / 4 deti / 

 

predškolský vek / 0-5 /................................................18% / 12% / 9% / 8%

 

prvý stupeň základnej školy / 6-9 /......................20% / 14% / 11% / 10%

 

druhý stupeň základnej školy / 10-14 /..............22% / 16% / 13% / 11%

 

stredná škola / 15-18 /................................................24% / 18% / 15% / 13%

 

vysoká škola / 19 a viac /...........................................26% / 20% / 17% / 15%

 


Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, beriem na syna výživné. Teraz zmaturoval a na vysokú školu nejde. Odkedy sa prestáva platiť výživné? Ihneď, alebo až na konci prázdnin, ako je to pri rodinných prídavkoch? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 31.05.2024)

Dobrý deň,

v zmysle zákona platí, že vyživacia povinnosť rodičov trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Teda zákon presne neustanovuje časový okamih zániku vyživovacej povinnosti. Podľa toho, čo uvádzate, ak sa Váš syn nechystá ďalej študovať, mal by sa zamestnať. Potom, čo sa zamestná a príde mu prvá výplata, z ktorej si bude schopný uhradiť svoje životné náklady, vyživovacia povinnosť vás ako rodičov voči nemu zanikne. Ak bola určená rozhodnutím súdu, odporúčame vám podať návrh na zrušenie výživného. V tomto treba uviesť, že syn už ukončil vzdelávanie, zamestnal sa a že už nadobudol schopnosť zabepečovať si svoje životné potreby sám. 

Pokiaľ by sa ale nezamestnal a prácu by si nehľadal napriek tomu, že nemá žiadne zdravotné obmedzenia a bol by schopný vykonávať nejakú prácu, ktorá sa ponúka toho času na pracovnom trhu, súd by aj tak zrušil vyživovaciu povinnosť rodiča, nakoľko by mal za to, že syn je schopný sám sa živiť. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, syn má príjem 950 €. Súd mu určil výživné 250 €. Nevlastní žiadne nehnuteľnosti, býva v podnájme. Od mája 2023 je po rozhodnutí súdu vnučka v striedavej starostlivosti. Nie je to veľa? Máme sa odvolať?

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 30.05.2024)

Dobrý deň,
na relevantnú odpoveď by bolo potrebné poznať skutkové okolnosti daného prípadu podrobnejšie. Ak je však dieťa v striedavej starostlivosti, pričom trávi približne rovnaký čas s matkou aj s otcom, tak sa nám javí výživné vo výške 250 eur mesačne ako pomerne vysoké. Ide však iba o náš právny názor a bolo by potrebné vedieť o danom prípade viac. Ďalej je nutné pri výpočte výživného zohľadňovať aj príjmy oboch manželov, ich výdavky ako aj výdavky dieťaťa. Odporúčam Vám navštíviť advokáta, kým ste v lehote na podanie odvolania a oboznámiť ho s danou vecou podrobne, aby Vám odporučil ďalší postup. 


Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, ako mám postupovať, keď mi bývalý partner nezaplatil výživné za jeden mesiac, a súdom má určené, že platba má byť vždy do 15. dňa každého mesiaca. Tvrdí mi, že advokát to pošle, keď oboznámi súd. Môže niečo také byť? To počujem po prvýkrát, pretože ak by niečo riešil cez advokáta, mal by oboznámiť aj mňa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 28.05.2024)

Dobrý deň,
v prípade, ak máte rozhodnutie o výživnom, ktoré je právoplatné a vykonateľné, tak potom toto je otec povinný rešpektovať, a v prípade, ak to neurobí, tak je možné vec postúpiť exekútorovi, aby výživné vymáhal. 


Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, manželova dcéra, ktorá má 23 rokov, ukončila pred štyrmi rokmi obchodnú akadémiu. Potom nastúpila na vysokú školu ekonomického zamerania, ktorú však po roku a pol prerušila. Následne začala pracovať na plný úväzok, a preto súd zrušil manželovu vyživovaciu povinnosť voči nej. Teraz sa rozhodla opäť nastúpiť do prvého ročníka na vysokej škole, avšak tentoraz si vybrala úplne iný odbor. Rozhodla sa, že chce byť zdravotnou sestrou, a nastupuje na štúdium ošetrovateľstva. V práci plánuje dať výpoveď. Bude môj manžel opäť musieť platiť výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 27.05.2024)

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá, pokiaľ dieťa nie je schopné samé sa živiť. Ukončenie pracovného pomeru a návrat do školy môžu byť dôvodmi na obnovenie tejto povinnosti. 


Vyživovacia povinnosť rodičov všeobecne končí dosiahnutím prvého najvyššieho stupňa vzdelania v bežnom vzdelávacom procese (t.j. prvej ukončenej vysokej školy, stupeň Bc.). Rozhodnutie dieťaťa po skončení jednej vysokej školy pokračovať v štúdiu na druhej vysokej škole už nezakladá povinnosť ďalšieho vyživovania. Dieťa dosiahlo vo zvolenom odbore vyšší možný stupeň vzdelania a je teda pripravené živiť sa samé.

Vzhľadom na to, že manželova dcéra už ukončila štúdium na obchodnej akadémii a istý čas pracovala, rozhodnutie pokračovať v ďalšom štúdiu na ošetrovateľstvo nezakladá automaticky obnovu vyživovacej povinnosti. Dospelé dieťa nemôže zneužívať situáciu a súd by jej nemusel určiť výživné. 


Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, má otázka sa týka výživného na deti. Môže muž zahrnúť do mesačných výdavkov aj platby za prenájom auta prostredníctvom leasingovej spoločnosti? Má to vplyv na určenie výšky výživného? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2024)

Dobrý deň,
súd určí, ktoré výdavky zohľadní, a ktoré naopak nie. Výdavky týkajúce sa automobilu (výdavky na benzín, splátka úveru a pod.) sa väčšinou zohľadňujú. Výdavok, ktorý popisujete vyššie by teda tiež mohol byť v súdnom konaní zohľadnený, a teda sa to vo výške výživného môže premietnuť. Súd tu vychádza z ust. § 62 ods. 2 Zákona o rodine: 

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.    

  


Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, čo presne znamená veta v právoplatnom rozsudku súdu, podľa ktorej musí otec platiť výživné do 15. dňa v mesačnom predstihu. Znamená to, že výživné za mesiac február mi musí byť poslané do 15. januára alebo do 15. februára? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 01.02.2024)

Dobrý deň,
áno, znamená to, že otec je povinný zaplatiť výživné určené na mesiac marec už do 15.02., výživné za mesiac apríl do 15.03. a tak ďalej. V prípade, že tak neučiní, tak sa dostáva do omeškania. Zároveň môžete požadovať od neho úroky z omeškania. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.