POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Výživné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Výživné?

Dobrý deň, chcela by som požiadať otca môjho syna o výživné. Problém je, že nie je zapísaný v jeho rodnom liste a už dva roky sa o neho vôbec nezaujíma. Navyše, ani neviem, kde momentálne býva, pretože sa odsťahoval. Viem však jeho meno, je možné, že ho podľa toho nájdu?

Odpoveď: Výživné?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Je potrebné v zmysle ust. civil. mimospor. poriadku podať návrh na  súd o určenie otcovstva, kde platí, že ak sa narodí dieťa, u ktorého nie je otcovstvo určené zákonnou domnienkou svedčiacou manželovi matky ani súhlasným vyhlásením rodičov pred orgánom, ktorý vedie matriku, vyslúchne súd, ktorý je príslušný na konanie vo veciach určenia rodičovstva, matku a toho, koho matka označí za otca, či uznáva, že je otcom. Ak dôjde k súhlasnému vyhláseniu rodičov o otcovstve, uvedie sa to v zápisnici a oznámi orgánu, ktorý vedie matriku, v ktorej je dieťa zapísané.

2./ Miestne prísl. súdom je miestne  príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko.

3./ Súčasne podáte aj návrh na určenie výživného, môžete aj spätne . Tu však poukazujeme na ust. § 77 zákona o rodine, kde je uvedené, že výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.  Poukazujeme aj na ust. §  74 zákona o rodine, podľa ktorého  môžete žiadať aj príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

4./ Pokiaľ  sa jedná o hľadanie otca, kde uvádzate, že viete len meno, bude z Vašej strany potrebné ešte vyvinúť iniciatívu na bližšie zistenie identifik. údajov /živn. register, obchodný register, soc. a zdrav. poisťovňa a pod./.

5./ Možnosťou je aj obrátiť sa na políciu, ak vie, že je otcom dieťaťa, čo by vec mohlo urýchliť, len otázkou koho majú hľadať, keďže viete iba meno. Odporúčame zároveň požiadať o právnu pomoc advokáta.

 

 

Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, má otázka sa týka výživného na deti. Môže muž zahrnúť do mesačných výdavkov aj platby za prenájom auta prostredníctvom leasingovej spoločnosti? Má to vplyv na určenie výšky výživného? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2024)

Dobrý deň,
súd určí, ktoré výdavky zohľadní, a ktoré naopak nie. Výdavky týkajúce sa automobilu (výdavky na benzín, splátka úveru a pod.) sa väčšinou zohľadňujú. Výdavok, ktorý popisujete vyššie by teda tiež mohol byť v súdnom konaní zohľadnený, a teda sa to vo výške výživného môže premietnuť. Súd tu vychádza z ust. § 62 ods. 2 Zákona o rodine: 

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.    

  


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, čo presne znamená veta v právoplatnom rozsudku súdu, podľa ktorej musí otec platiť výživné do 15. dňa v mesačnom predstihu. Znamená to, že výživné za mesiac február mi musí byť poslané do 15. januára alebo do 15. februára? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 01.02.2024)

Dobrý deň,
áno, znamená to, že otec je povinný zaplatiť výživné určené na mesiac marec už do 15.02., výživné za mesiac apríl do 15.03. a tak ďalej. V prípade, že tak neučiní, tak sa dostáva do omeškania. Zároveň môžete požadovať od neho úroky z omeškania. 


Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak manžel je vyšetrovaný políciou kvôli neplateniu výživného a bol tiež podaný návrh na exekúciu, čo sa stane, ak výživné nezaplatí? Posunie sa prípad prokurátorovi? A ak sa manžel nechal úmyselne vyhodiť z práce, bude napriek tomu trestne stíhaný? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2024)

Dobrý deň, v prípade neplatenia výživného, ktoré bolo určené súdnym rozhodnutím, môže byť osoba trestne stíhaná za trestný čin neplatenia výživného podľa Trestného zákona. Trestné stíhanie môže prebiehať aj v prípade, že sa osoba nechala zámerně vyhodiť z práce, pretože zákon uvažuje aj o situácii, kedy sa osoba vyhýba plateniu výživného úmyselným znížením svojich príjmov alebo iným spôsobom.

 

Ak je manžel vyšetrovaný políciou a má na seba podaného exekútora za neplatenie výživného, a súčasne sa úmyselne vyhne práci, aby nemusel platiť výživné, môže to byť považované za dôkaz o jeho úmysle neplatiť výživné. Toto konanie môže byť predmetom trestného stíhania, aj keď je v súčasnej dobe bez zamestnania.

 

Je dôležité vedieť, že trestné stíhanie za neplatenie výživného sa zameriava na úmyselné vyhýbanie sa plateniu výživného, nie len na fakt, že osoba nemá v danom momente príjem. Preto aj v takom prípade môže byť osoba trestne stíhaná, ak sa preukáže, že sa vyhýbala plateniu výživného úmyselne.

 

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete upresniť vašu situáciu, neváhajte sa opýtať.


Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, ako je to s výživným, ak sa jeden z bývalých partnerov znova ožení. Má napríklad matka, ktorá sa znova vydala, stále nárok na výživné od otca? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 11.01.2024)

Dobrý deň, ak máte na mysli príspevok na výživu rozvedeného manžela, potom v zmysle ust. § 73 Zákona o rodine platí :

"Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že príspevok na výživu rozvedeného manžela zaniká priamo zo zákona uzatvorením nového manželstva oprávneného na príspevok.

Ak by išlo o výživné na maloletého alebo plnoletého, potom vyživovacia povinnosť otca detí trvá aj naďalej a to až do času, kým dieťa nie je schopné sa samé živiť, čo vyplýva z ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine.

 


Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aký je maximálny príspevok na výživu, ktorý by mi mohol súd určiť pre môjho syna, ak by som ho nechal v matkinej starostlivosti a bral si ho len na víkendy? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 23.10.2023)

Dobrý deň,
odpoveď na uvedenú otázku nie je celkom jednoznačná, a súd pri výpočte výživného postupuje prísne individuálne, a zohľadňuje pritom výdavky na deti, ako aj príjmy a výdavky oboch rodičov. Vo väčšine prípadov, kedy je dieťa v osobnej starostlivosti len jedného z rodičov však platí, že výživné sa určuje niekde v rozmedzí 20 až 30 % z čistého príjmu povinného rodiča. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som matka takmer 2-ročného dieťaťa a mám 24 rokov. Môj bývalý priateľ sa rozhodol odísť. Neboli sme zosobášení a byt, v ktorom sme bývali, je v mojom vlastníctve. Rada by som sa spýtala, na koľko by sa mohlo vypočítať výživné na také malé dieťa? Na jeho výplatnej páske je napísaná minimálna mzda, ktorá však v realite nie je pravdivá. Do návrhu na súd som si stanovila sumu 200 eur, s čím on nesúhlasí a je názoru, že 100 eur je postačujúca čiastka. Je pravdepodobné, že v čase súdu bude evidovaný na úrade práce, pretože chce platiť čo najmenej. Môže to ovplyvniť rozhodnutie súdu?

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 04.09.2023)

Dobrý deň,
presná suma výživného sa vo všeobecnosti určiť nedá. Súdy však výživné zvyknú určovať niekde v rozmedzí 20% až 30% z príjmu povinného rodiča. V návrhu na súd, resp. v ďalšom vyjadrení uveďte to čo píšete vyššie, teda, že máte vedomosť o tom, že príjmy otca sú v skutočnosti vyššie. Fakt, že by otec bol v čase rozhodnutia evidovaný na Úrade práce nie je relevantný, nakoľko súd vychádza pri určovaní výživného z možností a schopností rodiča, čím sa má zabrániť práve rôznym podobným špekulatívnym konaniam. Takže presne sa určiť výživné nedá, lebo súd skúma potrebne viacero faktorov. 


Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: ak som synovi platil výživné nepravidelne a v rôznych sumách, ale konečná suma bola zaplatená, považuje sa to za uznanie dlhu z jeho strany? Aj keď je povinnosť platenia daná zákonom v pravidelných mesačných splátkach v určenej sume? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 23.08.2023)

Dobrý deň,
máte pravdu v tom, že vyživovacia povinnosť vzniká zo zákona, avšak povinnosť platiť výživné určenej výšky vzniká na základe rozhodnutia súdu, ktorým Vám takáto povinnosť bola uložená. Následne ste povinný mesačne platiť uvedenú sumu podľa rozhodnutia. Uznanie dlhu je osobitný právny inštitút a v prípade, ktorý opisujete oň nepôjde. V prípade, ak je výživné určené súdnym rozhodnutím a vy máte na výživnom dlh, tak môže byť vec postúpená na exekúciu.


Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, musím platiť výživné na dieťa, aj keď je u mňa počas letných prázdnin dva mesiace?

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň,
ak výživné nemáte určené súdnym rozhodnutím, tak sa môžete s druhým rodičom dohodnúť tak, že pokiaľ bude dieťa s Vami dané mesiace, tak výživné platiť nebudete. Ak máte výživné určené rozhodnutím, tak je potrebné platiť výživné podľa rozhodnutia.

Nárok na to však nie je a ak by ste svojvoľne prestali platiť súdom určené výživné, druhý rodič by mohol žiadať túto sumu exekučne. 


Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, je možné nejako riešiť, že mi otec mesiac neposlal výživné? Alebo musím čakať, až tri mesiace nepošle? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 20.04.2023)

Dobrý deň, odporúčam vo vyššie uvedenej veci podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 € plus DPH.

Pred podaním návrhu môžete otca dieťaťa upozorniť, že pokiaľ neuhradí zameškané výživné, podáte návrh na vykonanie exekúcie spolu s návrhom na zadržanie jeho vodičského oprávnenia.


Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal jednej otázky. Platím výživné na dcéru. Tento rok študovala na vysokej škole, ale pred mesiacom ukončila štúdium, pretože ju to nebavilo a nevie, či bude pokračovať na ďalšej vysokej škole. V súčasnosti si našla zamestnanie, preto by ma zaujímalo, do kedy musím platiť výživné. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné?

(odpoveď odoslaná: 15.04.2023)

Dobrý deň, pokiaľ sa dcéra začala sama živiť, potom vaša vyživovacia povinnosť zaniká. Ak však bola upravená súdom, potom je nevyhnutné podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Vyživovacia povinnosť zanikne právoplatným rozsudkom o zrušení výživného.

Súčasne je potrebné povedať, že ak by sa vaša dcéra opätovne rozhodla študovať na vysokej škole a zanechala by svoje terajšie zamestnanie a už by si nedokázala z vlastného príjmu zabezpečiť všetky svoje potreby, potom by došlo k obnoveniu plnenia vašej vyživovacej povinnosti voči nej a vy by ste boli znovu povinný jej každý mesiac platiť výživné. Tento znak vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom sa nazýva elasticita.

Neplatí to však do nekonečna. Dcéra to nemôže zneužívať, sú prípady, keď ešte študuje a súd zruší výživné. Súd nepodporí vecných študentov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.