Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

Dobrý deň, mám 19 rokov a nastupujem na vysokú školu. Naša rodinná situácia je taká, že ja s mamou sme sa vysťahovali z domu asi pred rokom a otec s mojim 15-ročným bratom ostal bývať v rodinnom dome. Mamu ešte nevyplatil, nebolo súdne konanie, čiže ešte nie sú rozvedení a nie sú schopní sa na ničom dohodnúť. Otec pije, mama sa s ním dohodnúť aj snaží, avšak otec je tvrdohlavý, vraví, že brata chce vychovávať on. Otec mi platí mesačne 40 e. Avšak idem študovať do iného mesta a nepridelili mi internát, čiže musím platiť nájom 110 e mesačne plus stravu, dopravu a poplatky spojené so štúdiom. Otcov mesačný príjem sa pohybuje približne na 750 e- 800e v čistom, to neviem presne. Mama pracuje ako živnostníčka v Rakúsku, opatruje dôchodkyňu, jej mesačný plat je tiež približne 750 e, od septembra by mala poberať aj výživné z Rakúska, približne 150 e avšak ani to mi nebude stačiť na život na vysokej škole. Brat teraz nastupuje na strednú školu. Prosím Vás o radu, či si mám súdne podať ja sama žiadosť o výživné, či by mi ju vôbec schválili a aké vysoké by asi bolo to výživné, ak mám na nejaké nárok. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

Dobrý deň,

ďakujeme za Vau otázku, zasielame Vám nasledovné stanovisko:

 

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom upravujú ust. § 62 – 65 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len ,,Zákon o rodine“).

 

V súlade s § 62 ods. 1 Zákona o rodine platí, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

 

Obaja rodičia prispievajú v zmysle ust. 62 ods. 2 Zákona o rodine na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Podľa ust. 62 ods. 3 Zákona o rodine každý z rodičov bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery k povinnosti plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

 

Nezaopatreným dieťaťom sa podľa ust. § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa rozumie dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, čo sa na Váš prípad vzťahuje.

 

Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd v súlase s ust. § 62 ods. 4 Zákona o rodine prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

 

Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

 

Nakoľko ste už plnoletá, v zmysle ust. § 65 ods. 3 Zákona o rodine platí, že výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.

 

Návrh ste oprávnená podať aj v prípade, že Vaši rodičia nie sú rozvedení, ak si Váš otec voči Vám neplní svoju vyživovaciu povinnosť v zmysle ustanovení Zákona o rodine.

 

Konanie vo veciach výživného plnoletých osôb

V rámci domáhania sa určenia výšky výživného ste oprávnená postupovať podľa ustanovení ôsmeho dielu zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) upravujúcich konanie vo veciach výživného plnoletých osôb.

 

V súlade s ust. § 154 CMP je na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa, teda súd v mieste Vášho trvalého bydliska. 

 

Ako uvádzame vyššie, tak aj v súlade s ust. § 155 CMP platí, že konanie vo veciach výživného plnoletých osôb môže súd začať len na návrh.

 

Účastníkmi konania vo veciach výživného plnoletých osôb sú v zmysle ust. 156 CMP navrhovateľ a osoba, ktorá je podľa návrhu povinná platiť výživné.

 

Rozsudok vo veciach výživného možno v súlade ust. § 157 CMP na návrh zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmenia pomery.

 

Z uvedeného vyplýva, že Váš otec bude povinný platiť Vám výživné stanovené súdnym rozhodnutím, kým ho súd v ďalšom rozhodnutí od tejto povinnosti neoslobodí, inak bude musieť platiť výživné, až do času, kým nebudete schopná sama sa živiť. Neznamená to, že skončením vysokej školy zaniká jeho vyživovacia povinnosť, práve naopak, vyživovacia povinnosť zanikne až vtedy keď sa zamestnáte a budete mať napríklad pravidelný príjem.

 

Vyživovacej povinnosti sa nemôže zbaviť ani tým, že by ste sa na tom po vyštudovaní vysokej školy medzi sebou dohodli.

 

Výška výživného

Nakoľko nedisponujeme presnými informáciami o príjmoch Vášho otca a Vašich oprávnených výdavkoch, nedovoľujeme si vyjadrovať sa k výške sumy, ktorú Vám súd v rámci konania o výživnom prizná.

 

Súd však vezme do úvahy všetky príjmy Vášho otca a výdavky, ktoré je nevyhnutné vynaložiť (napr. v rámci starostlivosti o Vášho brata) ako aj Vaše oprávnené výdavky (plus vezme do úvahy, že časť Vašich výdavkoch bude uhrádzať Vaša mama) a na základe všetkých uvedených informácií stanoví výšku výživného.

 

Vymáhanie výživného

Ak súd zaviaže Vášho otca platiť Vám výživné v určitej sume a Váš otec si napriek tomu svoju povinnosť plniť nebude, rozsudok, ktorým súd zaviaže rodiča prispieť na jeho výživu je zároveň právoplatným a vykonateľným exekučným titulom v zmysle ust. § 45 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z., Exekučného poriadku (ďalej len „Exekučný poriadok“).

Na základe tohto rozhodnutia má oprávnená osoba právo podľa § 48 ods. 2 Exekučného poriadku podať návrh na vykonanie exekúcie.

 

Náhradné výživné

V zmysle § 2 ods. 1 písm a) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom (ďalej len „Zákon o náhradnom výživnom“) má oprávnená osoba v prípade, ak si povinný rodič neplní povinnosť platiť výživné v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinný rodič nezačal platiť výživné, má oprávnený rodič nárok požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné.

V súlade s § 4 ods. 1 Zákona o náhradnom výživnom sa náhradné výživné prriznáva vo výške výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

 

Neplatenie výživného je v zmysle Trestného zákona trestný čin. 

 

Odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta, alebo mediátora, ktorý Vám pomôže so spísaním návrhu, prípadne Vás bude sprevádzať celým súdnym konaním ak to bude potrebné. S otcom môžete uzavrieť aj mimosúdnu dohodu za pomoci mediátora, následne vak túto dohodu musí schváliť súd, konanie je však omnoho jednoduchšie. Konanie na súde je oslobodené od súdnych poplatkov, takže za návrh platiť nebudete. V prípade, ak nedisponujete finančnými prostriedkami na zaplatenie advokáta máte právo sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré Vám môže určiť advokáta a tento Vás bude zastupovať bezplatne. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Po dovŕšení plnoletosti mojej dcéry by som chcel výživné posielať na jej účet. Je nutné o tom informovať súd? Alebo len stačí informovať jej matku písomne alebo mailom, ktorej bola dcéra zverená do starostlivosti. Podotýkam dcéra ešte po dovŕšení 18 roku bude študovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2020)

Dobrý deň,

 

po dovŕšení plnoletosti môžete začať posielať výživné priamo dieťaťu. Netreba na to meniť súdne rozhodnutie. Určite je však na mieste o tom matku informovať, aby nevznikali zbytočné nedorozumenia. Informácia môže byť poslaná poštou alebo aj mailom, prípadne iným spôsobom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku