Máte
otázku?

Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

Dobrý deň, mám 19 rokov a nastupujem na vysokú školu. Naša rodinná situácia je taká, že ja a moja mama sme sa presťahovali z domu asi pred rokom. Otec s mojim 15-ročným bratom ostali bývať v rodinnom dome. Otec ešte nevyplatil mamu, nebolo žiadne súdne konanie, takže zatiaľ ešte nie sú rozvedení a nedokážu sa na ničom dohodnúť. Otec pije a hoci sa mama snaží s ním dohodnúť, je tvrdohlavý a tvrdí, že chce vychovávať môjho brata. Otec mi platí mesačne 40 €. Avšak idem študovať do iného mesta a nepridelili mi internát, takže musím platiť mesačný nájom 110 € plus stravu, dopravu a poplatky spojené so štúdiom. Otcov mesačný príjem sa pohybuje približne medzi 750 € a 800 € v čistom, ale neviem to presne. Mama pracuje v Rakúsku ako živnostníčka, opatruje tam dôchodkyňu, jej mesačný plat je tiež približne 750 €. Od septembra by mala poberať aj výživné z Rakúska, približne 150 €, ale ani to mi nebude stačiť na život na vysokej škole. Môj brat teraz nastupuje na strednú školu. Prosím Vás o radu, či by som mala sama podať žiadosť o výživné na súde, a či by mi ho vôbec schválili. Ak by mi náležalo, aká by bola jeho výška. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

Dobrý deň,

ďakujeme za Vau otázku, zasielame Vám nasledovné stanovisko:

 

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom upravujú ust. § 62 – 65 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len ,,Zákon o rodine“).

 

V súlade s § 62 ods. 1 Zákona o rodine platí, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

 

Obaja rodičia prispievajú v zmysle ust. 62 ods. 2 Zákona o rodine na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Podľa ust. 62 ods. 3 Zákona o rodine každý z rodičov bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery k povinnosti plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

 

Nezaopatreným dieťaťom sa podľa ust. § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa rozumie dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, čo sa na Váš prípad vzťahuje.

 

Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd v súlase s ust. § 62 ods. 4 Zákona o rodine prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

 

Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

 

Nakoľko ste už plnoletá, v zmysle ust. § 65 ods. 3 Zákona o rodine platí, že výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.

 

Návrh ste oprávnená podať aj v prípade, že Vaši rodičia nie sú rozvedení, ak si Váš otec voči Vám neplní svoju vyživovaciu povinnosť v zmysle ustanovení Zákona o rodine.

 

Konanie vo veciach výživného plnoletých osôb

V rámci domáhania sa určenia výšky výživného ste oprávnená postupovať podľa ustanovení ôsmeho dielu zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) upravujúcich konanie vo veciach výživného plnoletých osôb.

 

V súlade s ust. § 154 CMP je na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa, teda súd v mieste Vášho trvalého bydliska. 

 

Ako uvádzame vyššie, tak aj v súlade s ust. § 155 CMP platí, že konanie vo veciach výživného plnoletých osôb môže súd začať len na návrh.

 

Účastníkmi konania vo veciach výživného plnoletých osôb sú v zmysle ust. 156 CMP navrhovateľ a osoba, ktorá je podľa návrhu povinná platiť výživné.

 

Rozsudok vo veciach výživného možno v súlade ust. § 157 CMP na návrh zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmenia pomery.

 

Z uvedeného vyplýva, že Váš otec bude povinný platiť Vám výživné stanovené súdnym rozhodnutím, kým ho súd v ďalšom rozhodnutí od tejto povinnosti neoslobodí, inak bude musieť platiť výživné, až do času, kým nebudete schopná sama sa živiť. Neznamená to, že skončením vysokej školy zaniká jeho vyživovacia povinnosť, práve naopak, vyživovacia povinnosť zanikne až vtedy keď sa zamestnáte a budete mať napríklad pravidelný príjem.

 

Vyživovacej povinnosti sa nemôže zbaviť ani tým, že by ste sa na tom po vyštudovaní vysokej školy medzi sebou dohodli.

 

Výška výživného

Nakoľko nedisponujeme presnými informáciami o príjmoch Vášho otca a Vašich oprávnených výdavkoch, nedovoľujeme si vyjadrovať sa k výške sumy, ktorú Vám súd v rámci konania o výživnom prizná.

 

Súd však vezme do úvahy všetky príjmy Vášho otca a výdavky, ktoré je nevyhnutné vynaložiť (napr. v rámci starostlivosti o Vášho brata) ako aj Vaše oprávnené výdavky (plus vezme do úvahy, že časť Vašich výdavkoch bude uhrádzať Vaša mama) a na základe všetkých uvedených informácií stanoví výšku výživného.

 

Vymáhanie výživného

Ak súd zaviaže Vášho otca platiť Vám výživné v určitej sume a Váš otec si napriek tomu svoju povinnosť plniť nebude, rozsudok, ktorým súd zaviaže rodiča prispieť na jeho výživu je zároveň právoplatným a vykonateľným exekučným titulom v zmysle ust. § 45 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z., Exekučného poriadku (ďalej len „Exekučný poriadok“).

Na základe tohto rozhodnutia má oprávnená osoba právo podľa § 48 ods. 2 Exekučného poriadku podať návrh na vykonanie exekúcie.

 

Náhradné výživné

V zmysle § 2 ods. 1 písm a) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom (ďalej len „Zákon o náhradnom výživnom“) má oprávnená osoba v prípade, ak si povinný rodič neplní povinnosť platiť výživné v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinný rodič nezačal platiť výživné, má oprávnený rodič nárok požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné.

V súlade s § 4 ods. 1 Zákona o náhradnom výživnom sa náhradné výživné prriznáva vo výške výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

 

Neplatenie výživného je v zmysle Trestného zákona trestný čin. 

 

Odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta, alebo mediátora, ktorý Vám pomôže so spísaním návrhu, prípadne Vás bude sprevádzať celým súdnym konaním ak to bude potrebné. S otcom môžete uzavrieť aj mimosúdnu dohodu za pomoci mediátora, následne vak túto dohodu musí schváliť súd, konanie je však omnoho jednoduchšie. Konanie na súde je oslobodené od súdnych poplatkov, takže za návrh platiť nebudete. V prípade, ak nedisponujete finančnými prostriedkami na zaplatenie advokáta máte právo sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré Vám môže určiť advokáta a tento Vás bude zastupovať bezplatne. 

Trápi vás "Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem položiť otázku? Potrebujem vzor podania o zvýšenie výživného pre moju dospelú dcéru, ktorá študuje na vysokej škole. Ja, ako matka, sa o ňu starám. Existuje nejaké tlačivo alebo návod, ako takúto žiadosť správne napísať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň,
nakoľko ako uvádzate, že dcéra je už plnoletá, tak návrh musí podať sama. V návrhu bude potrebné uviesť údaje o účastníkoch konania, teda údaje dcéry a jej otca (meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt). V návrhu nech dcéra popíše jej mesačné výdavky na stravu, oblečenie, bývanie, mimoškolské aktivity a pod. a nech pripojí aj rodný list a aj staršie rozhodnutie o výživnom. Súd bude v konaní skúmať, či nastala zmena pomerov, ktorá odôvodňuje zvýšenie výživného a ak skonštatuje, že áno, tak výživné zvýši. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám dospelého syna, ktorý stále navštevuje strednú školu. Chcem sa rozviesť s manželom, ktorý vôbec neprispieva synovi na štúdium. Syn má veľmi dobré výsledky v škole a nerozpráva sa s otcom. Prosím o radu, ako požiadať o peniaze pre syna. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň,
ak už syn dovŕšil 18 rok veku, teda dosiahol plnoletosť, tak musí podať návrh na určenie výživného on sám. V rozvodom konaní sa totiž rozhoduje o úprave práv a povinností iba vo vzťahu k maloletým deťom. Samozrejme možné je aj to, aby sa na výške výživného Váš syn s otcom dohodol, ak to však možné nebude, tak je potrebné, aby Váš syn podal návrh na súd. 


Podotázka: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím, chcela by som sa informovať, ako je možné podať žiadosť o stanovenie výšky výživného pre plnoleté dieťa. Po rozvode s jeho otcom som ešte takúto žiadosť nepodávala. Moje dieťa je aktuálne študentom denného štúdia na vysokej škole. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

(odpoveď odoslaná: 15.09.2023)

Dobrý deň, na podanie žiadosti o výživné na plnoleté študujúce dieťa je potrebné sa obrátiť na príslušný okresný súd pre miesto trvalého pobytu dieťaťa.  Podstatou žiadosti je preukázanie, že plnoleté dieťa, ktoré je študentom, je na výživu odkázané. Dôležité je uviesť a doložiť všetky skutočnosti, ktoré súvisia s príjmami a výdavkami dieťaťa, ako aj nákladmi na jeho štúdium. Taktiež je potrebné preukázať finančné možnosti rodiča, od ktorého sa požaduje výživné. Zvlášť podstatné je zdôrazniť fakt, že plnoleté dieťa študuje, je ekonomicky závislé a nie je schopné si zabezpečiť dostatočné príjmy. Ak sa to podarí úspešne preukázať, súd može prihliadnuť na všetky tieto skutočnosti a určiť, že rodič, od ktorého sa požaduje výživné, je povinný prispievať na výživu dieťaťa vo výške, ktorú súd považuje za primeranú. Na prípravu žiadosti o výživné je možné využiť služby advokáta, no nie je to nevyhnutné. V prípade, že sa rozhodnete podať žiadosť sami, doporučujem jej dôkladnú prípravu a preskúmanie, prípadne konzultáciu s odborníkom na rodinné právo. 


Trápi vás "Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň, nájsť tlačivo alebo vzor návrhu na náhradné výživné pre dospelé dieťa mi robí problém. Rovnako som neistý, ako ho presne spracovať, čo všetko má obsahovať a akú by mala mať štruktúru. Vedeli by ste mi, prosím, poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,

formulár žiadosti o náhradné výživné nájdete na nižšie uvedenom linku:

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti-v-slovenskom-jazyku-a-inych-jazykoch/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/nahradne-vyzivne.html?page_id=268774

Na tlačive máte presné inštrukcie ako ho vyplniť a čo k takejto žiadosti priložiť (posledný list tlačiva s názvom "žiadosť o náhradné výživné"). Žiadosť spolu s prílohami sa podáva na Úrade práce, soc. vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby. Ak by niečo k žiadosti chýbalo, na úrade vás usmernia. Avšak pokiaľ ide o plnoleté nezaopatrené dieťa, tu platí, že žiadosť si podáva samo. 


Podotázka: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň, stojím pred situáciou, kedy moja matka podala návrh na rozvod. Vie, že ja žijem a chcem aj naďalej žiť s otcom. Mám 21 rokov a stále som študentom vysokej školy. Na druhej strane mám 11-ročnú sestru, ktorá sa odsťahovala k mame. Zaujíma ma, ako je možné, že otec bude musieť platiť výživné. Kto zaplatí moje výdavky, ako sú náklady na internát, strava, cestovanie? Prečo by mal všetko platiť otec? Prečo sa ma nikto zo súdu neopýta, čo si myslím? A tak ďalej... Osobne si myslím, že moja matka je manipulátor a sestru úplne ovplyvnila. Má predsa len 11 rokov a nie je schopná rozlíšiť fakty od fám. Myslím si, že to, že bude vyrastať s takou ženou, nie je správne. Kde je zásah sociálnej pracovníčky? Prečo sa neopýta, s kým by sestra mala bývať, ako sa stará o ňu, prečo by mala automaticky bývať s matkou? Je to len kvôli tomu, že našej sestre natlačila do hlavy lži, ktorým chudinka verí? Snaží sa nás s otcom očierniť na každom kroku. Za pár dní je prvé pojednanie mojich rodičov.

Odpoveď: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,
rozumiem, vysvetlím.

Pokiaľ ide o Vás, nakoľko už nie ste maloleté dieťa, vy si výživné voči svojim rodičom môžete uplatniť samostatné (aj cez súd). Konanie o rozvod manželstva je obligátorne spojené s konaním o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností iba k maloletým deťom, t. j. nie k plnoletým, a to z toho dôvodu, že maloleté deti zastupujú rodičia. Vás ako plnoletého už nikto nezastupuje, nakoľko vy ste plnoletosťou nadobudli plnú spôsobilosť na všetky právne úkony. Ste schopný sa postarať o svoj majetok a sám sa zastúpiť. Pokiaľ však ide o vyživovaciu povinnosť, táto nezaniká nadobudnutím plnoletosti, ale až momentom, kedy dieťa nadobudne schopnosť samo sa živiť. Ak študujete na VŠ, potom podľa judikatúry túto nadobudnete (za predpokladu, že v dennom štúdiu na VŠ budete pokračovať) až nadobudnutím druhého stupňa vzdelania, t.j. získaním titulu Mgr./Ing./MUDR. a pod. Až týmto momentom je plnoleté dieťa, ktoré sa na VŠ pripravovalo na svoje budúce povolanie, schopné začať sa samo živiť. Dovtedy majú však obaja rodičia voči vám zákonnú vyživovaciu povinnosť. Takže môžete od matky žiadať výživné ale nie v ich konaní o rozvod. To znamená, že ak si túto toho času voči vám plní iba váš otec a matka vám nijako neprispieva na vašu výživu (ani finančne ani naturálne), potom ste oprávnený vy sám podať návrh voči matke na súd na určenie výživného. Tento treba podať na súde príslušnom podľa vášho bydliska (podľa bydliska oprávneného z výživného, ktorým ste vy ako dieťa, vaša matka je povinná z vyživovacej povinnosti voči vám). Pri podaní návrhu sa môžete nechať zastúpiť napr. advokátom ale aj otcom. Alebo aj sám.

Pokiaľ ide o vašu sestru, súd je povinný ju vypočuť v konaní o rozvod, nakoľko je už vo veku, kedy je schopná vyjadriť svoj názor. Ak váš otec má záujem sa o ňu taktiež starať osobne, potom môže súdu navrhnúť, aby ju zveril do striedavej starostlivosti oboch rodičov. V takomto prípade, ak by boli príjmy otca a matky rovnaké a striedavá starostlivosť o vašu sestru by bola rozdelená medzi nich rovnomerne, výživné by súd ani určovať nemusel.

Otec by mal navrhnúť vypočuť aj vas, aby ste to súdu ozrejmili, ako to vo vašej rodine bolo a čo by bolo najlepšie pre dcéru. Takto otcovi pomôžete. 

Súd je povinný sa návrhom na zverenie maloletého dieťaťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov zaoberať vždy, ak to navrhne čo i len jeden z rodičov, aj keby druhý z rodičov s takýmto návrhom nesúhlasil. Súd musí skúmať, či by boli potreby maloletej zverením do striedavej starostlivosti zabezpečené lepšie akoby tomu bolo, ak ju súd zveril do výlučnej starostlivosti len jedného z rodičov, v tomto prípade matky. V takomto prípade, ak bude mať za to, že budú zabezpečené lepšie, tak súd zverí maloletú do striedavej starostlivosti.

Avšak súčasne treba povedať, že súd sa bude zaujímať aj o názor vašej sestry, či by súhlasila so zverením do striedavej starostlivosti, ak by totiž nesúhlasila, je veľká pravdepodobnosť, že súd by ju do striedavej starostlivosti oboch rodičov nezveril. Nakoľko súd hľadí vždy na najlepší záujem mal. dieťaťa. AK však vaša matka nie je schopná sa postarať o maloletú, napr. preto lebo má psychické problémy, potom by mal otec súdu navrhnúť, aby skúmal jej duševný stav nariadením psychologického vyšetrenia  s tým, že ak by sa ukázalo v konaní, že matka nie je schopná starostlivosti o maloletú, potom nech ju váš otec žiada zveriť do jeho výlučnej starostlivosti.

Ak je striedavá starostlivosť, tak sa výživné zásadne neplatí. Držíme palce, aby to dobre dopadlo. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Moja vnučka, ktorá momentálne študuje a pripravuje sa na maturitu, mala v čase rozvodu jej rodičov 19 rokov. Od 21. 1. sú jej rodičia rozvedení. Napriek tomu, že nepodala žiadosť o výživné, má pridelených 280 eur na dvoch súrodencov. No nikdy neplatí celé výživné, preto nepošla podať žiadosť. Nedávno boli povedané mojej vnučki, že musí podať žiadosť o výživné, inak nebude mať nárok na rodinné prídavky. Moja otázka teda znie: Má sa obrátiť na súd o výživné, keď jej matka aj tak príliš nezarába a v dôsledku toho nič nepošle? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

(odpoveď odoslaná: 02.12.2022)

Dobrý deň,
každý rodič je povinný platiť výživné aspoň v minimálnej výške, čo k dnešnému dňu predstavuje sumu 32,11 EUR. Preto, ak by bol podaný návrh voči povinnému rodičovi, ktorý si neplatí výživné, čo je podotýkam zákonná povinnosť každého rodiča, súd mu uloží povinnosť platiť výživné aspoň vo vyššie uvedenej výške. Vždy však súd pri posúdení výšky výživného vychádza  na jednej strane zo schopností možností a majetkových pomerov rodiča a na druhej strane z odôvodnených potrieb oprávneného dieťaťa. 

Ak je vnučka plnoletá, tak syn už nemôže podávať návrh na výživné, ale vnučka. Za maloleté deti podáva návrh rodič. Ak by chcel náhradné výživné na maloleté deti od štátu, musel by podať návrh na určenie výživného. To sa ale týka len maloletých detí.


Trápi vás "Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som podať návrh na platenie výživného. Som plnoletá a momentálne študujem. Spolu s mamou plánujeme odsťahovať sa od otca. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako mám tento návrh napísať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

(odpoveď odoslaná: 21.06.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ si budete pripravovať návrh vo vlastnej réžii, tak určite Vám odporúčam sústrediť sa hlavne na špecifikovanie Vašich odôvodnených mesačných výdavkov. Okrem toho treba uviesť, aký príjem má otec, prípadne ak tento nepoznáte, uviesť súdu, že ho nepoznáte.

 

Ako plnoleté dieťa máte nárok na platenie výživného do času, kým nebudete schopná sama sa živiť. Tento stav pritom spravidla trvá pokým nemáte ukončený proces sústavnej prípravy na budúce povolanie (tzn pokým študujete).


Podotázka: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Po dosiahnutí plnoletosti mojej dcéry by som chcel posielané výživné previesť na jej účet. Je nevyhnutné o tom informovať súd? Alebo stačí len informovať jej matku písomne alebo e-mailom, ktorej bola dcéra zverená do starostlivosti? Dcéra bude ešte po dosiahnutí 18 rokov pokračovať v štúdiu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?

(odpoveď odoslaná: 11.06.2020)

Dobrý deň,

 

po dovŕšení plnoletosti môžete začať posielať výživné priamo dieťaťu. Netreba na to meniť súdne rozhodnutie. Určite je však na mieste o tom matku informovať, aby nevznikali zbytočné nedorozumenia. Informácia môže byť poslaná poštou alebo aj mailom, prípadne iným spôsobom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako podať návrh na výživné pre dospelé dieťa?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.