Máte
otázku?

Výživné, ak ide o živnostníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Výživné, ak ide o živnostníka

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na jednu otázku. Ako živnostník som doteraz s manželkou neurobil rozvod, no už s ňou nežijem v spoločnej domácnosti a pre deti pravidelne posielať peniaze. Mohol by som mať problémy, ak by mi súd vypočítal vyššie výživné, než aké doteraz posielam mojej manželke? Chcel by som tiež vedieť, či sa výživné vypočíta z daňového priznania za posledný rok, alebo sú pri tom zohľadnené aj predchádzajúce roky. Minulý rok mi vyšiel finančne dobre, avšak rok 2017 je rovnako slabý, ako roky pred ním. Rozvod sa plánuje na tento rok a zaujíma ma, či bude zohľadnené, ako som si vypočítal daňové priznanie v roku 2016.

Odpoveď: Výživné, ak ide o živnostníka

Dobrý deň,

 

Právna úprava rozvodu manželstva s maloletým dieťaťom

 

Podľa príslušného ustanovenia Zákona o rodine je spolu s rozvodom manželstva, z ktorého pochádza maloleté dieťa spojené i konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Tzn. že sa výkon rodičovských práv a povinností upravuje na čas po rozvode. Z toho dôvodu v rámci konania o rozvod manželstva súd nerozhoduje o tzv. zročnom výživnom, čo znamená, že súd nebude spätne vypočítať dlžné výživné so zohľadnením výživného, ktoré platíte manželke teraz.

 

Súd by tzv. zročné výživné určoval iba v tom prípade, ak by Vaša manželka podala aj návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu.

 

Súd pri rozhodovaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností vychádza zo skutočného stavu veci a najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa. Samozrejme nie je vylúčené, aby ste sa s manželkou na výkone rodičovských práv a povinností dohodli. Súd dohodu schváli ak nebude odporovať zákonu a záujmu maloletého dieťaťa (predmetom dohody je aj výška výživného). 

 

Podľa článku 5 Zákona o rodine

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

Právna úprava určenia výživného na maloleté dieťa

 

Súd pri určovaní výživného prostredníctvom kolízneho opatrovníka a rodiča, ktorý má dieťa vo svojej starostlivosti zisťuje odôvodnené potreby maloletého dieťaťa (náklady na starostlivosť o dieťa) a tiež schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča, t.j. Vás. Komparáciou týchto dvoch skutočností následne súd ustáli výšku výživného na čas po rozvode.

 

Podľa ustanovenia § 75 ods. 1 Zákona o rodine

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

 

V zmysle relevantnej judikatúry sa ale súd nemá uspokojiť so zistením Vášho reálneho príjmu, ale musí súd skúmať aj Vaše schopnosti a možnosti. T.j. či vo Vašom prípade možné dosahovať vyšší príjem. Je totiž hlavnou a najdôležitejšou rodičovskou zodpovednosťou zabezpečiť výživu svojho dieťaťa.

 

 

Podľa ustanovenia § 63 ods.1 a ods. 2 Zákona o rodine

(1) Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.

(2) U rodiča, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť alebo ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť v takom rozsahu v súvislosti s touto činnosťou, a možnosti a schopnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného príjmu, aký by povinný dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval.

 

Rovnako súd môže prihliadnuť pri určovaní výživného aj na to, aké výživné platíte v súčasnosti. Ak totiž počas rozvodového konania budete požadovať určiť menšie výživného, než platíte teraz, bude súd vychádzať z toho, že je vzhľadom na Vaše pomery možné Vám určiť i výživné, ktoré platíte teraz. Platením výživného Vám však "nič nehrozí". Je to Vaša zákonná povinnosť, ktorú musíte plniť bez ohľadu na to, či o jej výške rozhodol súd alebo nie.

 

Súd pri rozhodovaní vychádza vždy zo stavu, ktorý je v čase rozhodovania. Vzhľadom na to, že v súčasnosti ešte nedisponujete daňovým priznaním za rok 2017, budete v konaní vyzvaný na predloženie daňového priznania za rok 2017. Samozrejme súd bude zisťovať od Vás i to, ako sa Vám darí tento rok. Je bežné, že sa živnostníkom nedarí vždy rovnako.

 

Zhrnutie

Pre určenie výšky výživného v rozvodom konaní je potrebné, aby súd vykonal komplexné zisťovanie skutočného stavu veci a skutočností uvedených v ustanovení § 75 ods. 1 Zákona o rodine. Až po dôkladnom zistení pomerov môže súd pristúpiť k rozhodovaniu o výške výživného. To, že platíte v súčasnosti výživné Vám nemôže uškodiť (môže však ovplyvniť výšku výživného určeného súdom). Súd od Vás bude vyžadovať predložiť daňové priznanie za rok 2016, avšak to nevylučuje, aby ste súdu priblížili aktuálny stav Vášho podnikania. Bude na Vás, aby ste súdu priblížili Vaše aktuálne zákazky i príjem. Ak by súdne konanie trvalo dlho, bude potrebné v roku 2018 predložiť i daňové priznanie za rok 2017.

Trápi vás "Výživné, ak ide o živnostníka" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné, ak ide o živnostníka (Rozvod)

Dobrý deň, môj bývalý manžel má od súdu určené výživné, ktoré je splatné vždy do 15. dňa v mesiaci. Už sa vyskytlo asi trikrát, že oneskorel s jeho zaslaním, avšak následne peniaze poslal. Aktuálne opäť mešká, neodpovedá na telefonáty ani sms a komunikácia s ním je ťažká, prakticky žiadna. Chcela by som sa spýtať, čo je v tomto prípade potrebné urobiť. Už som ho raz riešila cez exekútora, ale môj bývalý manžel nyní pracuje ako živnostník. V exekutorskej kancelárii mi bolo povedané, že na ľudí, ktorí pracujú ako SZČO, je obtiažne dosiahnuť. Majú síce možnosť siahnuť im na majetok, ale len v ojedinelých prípadoch. Predpokladám, že kvôli tejto situácii nemá vlastný účet v banke a svoje príjmy si necháva posielať na účet rodinných príslušníkov. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné, ak ide o živnostníka

(odpoveď odoslaná: 19.01.2022)

Dobrý deň,
to je síce pravda, že veľa SZČO nemá oficiálny príjem, resp. majú tak vyriešené záležitosti, že to ide mimo oficiálnych ciest, avšak pri exekúcii na výživné majú súdni exekútori veľmi silný prostriedok, a to zadržanie vodičského preukazu. Predpokladám, že dotyčný dlžník je vodičom motorového vozidla a možno auto priamo potrebuje pre svoje podnikanie. Ak mu exekútor zadrží vodičský preukaz, veľmi rýchlo vyplatí dlh.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné, ak ide o živnostníka (Rozvod)

Dobrý deň, už tri mesiace som živnostník, ale ešte som nepodával daňové priznanie. Ako bude súd riešiť výšku výživného? Je to prvýkrát, čo som na živnosti, predtým som bol zamestnaný.

Odpoveď: Výživné, ak ide o živnostníka

(odpoveď odoslaná: 10.07.2020)

Dobrý deň,
neuviedli ste, či je už vedené súdne konanie a odkedy. Súd totiž môže aj spätne zisťovať Váš príjem. Jednak Vás teda vyzve, aby ste od určitého okamihu predložili potvrdenie o príjme. Rovnako Vás vyzve (nakoľko ste ešte nepodávali daňové priznanie zo živnosti), aby ste odhadli v akej výške máte príjem aktuálne. Ak bude súdne konanie dlho trvať, tak si túto skutočnosť súd neskôr overí v daňovom priznaní.

Rovnako je potrebné k tejto otázke uviesť, že súd neposudzuje iba faktický príjem, ale môže vychádzať aj z potencionality príjmu. Tzn. že ak ste ako zamestnanec zarábali výrazne lepšie, než ako živnostník, súd bude skúmať prečo ste skončili v zamestnaní a prečo ste začali podnikať. Pri tom môže súd prihliadnuť na Váš dosahovaný príjem v minulosti v zamestnaní.


Podotázka: Výživné, ak ide o živnostníka (Rozvod)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa žiadosti o zníženie výživného. V posledných šiestich mesiacoch som bol na úrade práce a teraz, keď mám otvorenú živnosť už mesiac, je môj príjem minimálny. Pretože si prácu stále hľadám, neviem ako dokázať svoj momentálny príjem, keďže som ešte nepodal daňové priznanie. Predtým, keď som žil v zahraničí, som bol zaviazaný platit výživné vo výške 200 €, ale v súčasnosti sa moja finančná situácia výrazne zhoršila a moja bývalá partnerka sa vydala. Rád by som požiadal o minimálne výživné, ale neviem ako súdu doložiť svoj aktuálny príjem. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné, ak ide o živnostníka

(odpoveď odoslaná: 26.04.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej zasielame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 63 zákona o rodine platí :

"(1) Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.14)

(2) U rodiča, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť alebo ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť v takom rozsahu v súvislosti s touto činnosťou, a možnosti a schopnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného príjmu, aký by povinný dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval."

T.j. : Aj keď ste nemohli ešte podať daňové priznanie, predložíte súdu doklad o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a uvediete Vami tvrdené skutočnosti o výške príjmu za obdobie podnikania. V súdnom konaní musíte preukázať výšku príjmu napr. výpisom z účtu a podobne. Je tu však aj okolnosť, či predmetný príjem zodpovedá Vašim možnostiam a schopnostiam, vzdelaniu, či sa nemôžete zamestnať na pracovný pomer, nakoľko aj úrad práce môže pre súd uviesť, že pri Vašom vzdelaní je dostatočný počet pracovných ponúk, či na sebe nepreberáte neprimerané riziká z podnikania/napr. úver/ a žiadate preto zníženie výživného. Podľa ust. § 75 ods. 1 ods. zákona o rodine platí, že pri  určení výživného prihliadne súd aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

 


Trápi vás "Výživné, ak ide o živnostníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné, ak ide o živnostníka (Rozvod)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako sa počíta príjem u živnosti pri určení výživného? Predpokladám, že sa vychádza zo základu dane, to jest zaplatená daň delená dvanástimi. Nie je mi však jasné, či je to základ dane očistený o nezdaniteľnú časť, v tomto prípade odpočet na daňovníka. Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Výživné, ak ide o živnostníka

(odpoveď odoslaná: 25.01.2018)

Dobrý deň, pri živnostníkoch postupuje súd tak, že si od nich vyžiada daňové priznanie za posledné obdobie a z neho skúma aký mal príjem. Keď sa zisťuje príjem povinného rodiča (toho, ktorý je povinný platiť výživné), vychádza sa vždy z tzv. čistého príjmu (či ide o zamestnanca, spoločníka s.r.o. alebo živnostníka). K celkovej čiastke príjmu živnostníka sa súd dopracuje tak, ako ste to uviedli vo svojej otázke. V zmysle relevantnej ustálenej rozhodovacej praxe súdov však súdy nemusia prihliadať iba na reálny príjem rodiča, ale musia skúmať i to, či je v schopnostiach a možnostiach rodiča dosahovať lepší príjem. Povinnosťou súdu je zistiť skutočný stav veci, čo zahrňuje i príjmové možnosti povinného rodiča.


Podotázka: Výživné, ak ide o živnostníka (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj priateľ má deti so svojou bývalou ženou, od ktorej sa chystá rozviesť. Keďže je živnostník a majú spolu dve deti, som zvedavá, koľko mu môže súd určiť na výživné pre školopovinné dieťa a dieťa navštevujúce materskú školu. Podľa čoho sa to vypočíta? Podľa daňového priznania? Preveria mu bankový účet? Jeho príjem je totiž nekonštantný - niekedy je to 1000 €, inokedy 750 €. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné, ak ide o živnostníka

(odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň 

podľa § 62 ods. 2 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.” Pri určení výživného súd prihliada na odôvodnené potreby dieťaťa ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Dieťa má právo podielať sa životnej úrovni svojich rodičov. Podľa § 63 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “1) Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.” Teda je povinný predložiť podklady (prípadne si ich súd vyžiada), ktoré preukazujú jeho skutočný príjem. Je nutné poznamenať, že súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť a možnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného prijmu, aký by dosiahol, keby tieto výdavky nerealizoval. 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výživné, ak ide o živnostníka (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, aké doklady predkladá živnostník pri navrhovanom výživnom, keďže som odporcom.

Odpoveď: Výživné, ak ide o živnostníka

(odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň, ak ste živnostník, tak ohhľadom svojho príjmu predkladáte daňové priznanie za posledný rok, niekedy súdy chcú aj 2-3 roky spätne.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné, ak ide o živnostníka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.