POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Výživné detí voči rodičom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Výživné detí voči rodičom

Môžem požiadať o výživné od syna, ktorý sa o mňa nestará, nezaujíma sa o to, že som ťažko zdravotne postihnutá a takmer imobilná s dôchodkom 150 eur? Je možné, aby som sa s ním nestretla a na súde ma zastupoval právny zástupca? On už 15 rokov pracuje v Írsku a zarába veľké sumy, k mne sa však správa v rozpore s dobrými mravmi.

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

Dobrý deň,

 

Zákon o rodine predpokladá takéto situácie a na ich riešenie umožňuje požiadať o určenie výživného detí voči ich rodičom. Nižšie nájdete krátky opis právnej úpravy tohto výživného, ale aj možnosti nechať sa zastupovať v celom súdnom konaní.

 

Zákonná úprava výživného detí voči rodičom a určenie jeho výšky

 

Zákon o rodine v ustanovení § 66 upravuje možnosť určenie primeraného výživného detí, ktoré sú schopné sa samo živiť voči svojim rodičom, ak to potrebujú. Vzhľadom na Vašu situáciu mám za to, že Vy toto výživné s vysokou pravdepodobnosťou potrebujete.

 

Podľa ustanovenia § 66 Zákona o rodine

Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.

 

Pred podaním samotného návrhu je však potrebné zvážiť úpravu ustanovenia § 67 Zákona o rodine, ktorá upravuje postup v prípadoch, ak máte viac detí alebo postup v prípade, ak ste vydatá.

 

Podľa ustanovenia § 67 ods. 1 a 2 Zákona o rodine

 (1)Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.

(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.

 

Podľa vyššie citovaného ustanovenia, ak má rodič viacero detí, každé dieťa sa má na výžive rodičov podieľať v takom rozsahu, ktorý zodpovedá ich pomerom. Jednoducho povedané, ak má niektoré dieťa vyšší príjem, mal by sa vo väčšej miere podieľať na starostlivosti o rodičov.

 

Rovnako, ak ste vydatá alebo ak ste čerstvo rozvedená, má pred vyživovaciu povinnosťou Vašich detí prednosť výživné medzi manželmi alebo príspevok na výživu rozvedenému manželovi.

 

Presná výška výživného sa následne určuje v súlade s ustanovením § 75 ods. 1 Zákona o rodine. Podľa tohto ustanovenia súd bude zisťovať Vaše odôvodnené potreby, ale tiež schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (t.j. Vášho syna). Následne na základe takto zistených údajov súd rozhodne o presnej výške výživného.

 

Podľa ustanovenia § 75 ods. 1 Zákona o rodine

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

 

V súdnom konaní budete musieť jednak preukázať, že vzhľadom na Váš zdravotný stav nie ste schopná si zabezpečiť dostatočný príjem na hradenie všetkých Vašich odôvodnených potrieb. Budete musieť predložiť napríklad lekársku správu o Vašom zdravotnom stave. Následne budete musieť čo najdôkladnejšie jednak uviesť všetky Vaše odôvodnené potreby (t.j. vymenovať ich v návrhu) a niektoré z nich i preukázať listinnými dôkazmi o tom, že ich platíte.

 

Nakoľko je toto konanie zaradené medzi tzv. nesporové konania súd je zo zákona povinný zisťovať skutočný stav veci, t.j. majetkové pomery Vášho syna bude súd zisťovať dopytom na neho, aby predložil relevantné doklady o jeho pomeroch. V tomto smere Vás nebude zaťažovať dôkazné bremeno.

 

Právna úprava zastupovania v súdnom konaní

 

Súd konanie o určenie výživného začína iba na základe návrhu oprávnenej osoby (prípadne povinnej ak ide o jeho zníženie alebo zrušenie). Tento návrh sa má podľa ustanovenia § 154 Civilného mimosporového poriadku podať na okresný súd, určený podľa miesta trvalého pobytu navrhovateľa. Tzn. že sa podľa miesta Vášho trvalého pobytu určí okresný súd, na ktorý budete musieť Vy alebo Váš zástupca podať návrh na určenie výživného.

 

Podľa ustanovenia § 154 Civilného mimosporového poriadku

Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 

Každá strana (v nesporovom konaní účastník konania) sa môže dať pred súdom zastúpiť zástupcom. Týmto zástupcom môže byť ktokoľvek, kto má spôsobilosť na právne úkony (tzn. že sa nemusíte dať zastúpiť iba advokátom, ale v konaní Vás môže zastupovať i tzv. občiansky zástupca). Jedinou prekážkou v tomto smere je to, že ak nejde o advokáta, súd by mohol rozhodnúť o tom, že tohto zástupcu nepripúšťa, nakoľko nie je spôsobilý na riadne zastupovanie.

 

Podľa ustanovenia§ 89 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku

(1) Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Ak zvoleným zástupcom podľa odseku 1 nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach.

 

Najčastejšie však v súdnych konaniach zastupujú účastníkov konania advokáti, nakoľko občiansky zástupcovia sa nie vždy vyznajú do detailov v právnej úprave a hrozí, že by mohlo dôjsť i k spôsobeniu ujmy na právach a záujmoch zastúpeného.

 

Ak sa dáte zastúpiť advokátom, ten dokáže zabezpečiť kompletne celý priebeh súdneho konania.

 

Výsluch účastníkov konania však patrí v nesporových konaniach medzi základné dôkazy, a preto sa môže stať, že sudca nebude chcieť o Vašom návrhu rozhodnúť bez toho, aby Vás vypočul. Ak však Váš zdravotný stav neumožňuje dostaviť sa na súd predpokladám, že by súd netrval na Vašom výsluchu.

 

Zhrnutie

V takýchto prípadoch ako je Váš, je možné požiadať súd o určenie výživného, nakoľko nie ste schopná si sama zabezpečiť výživu. Presná výška výživného bude závisieť na Vašich odôvodnených potrebách a schopnostiach, možnostiach a majetkových pomeroch Vášho syna. Až po ukončení dokazovania bude možné hovoriť o rozsahu výživného, v ktorom by súd mohol určiť výživné. Ak sa dáte zastúpiť advokátom v konaní dokáže zabezpečiť priebeh celého konania od podania návrhu až po právoplatné ukončenie. Je však veľmi ťažké zhodnotiť to, či súd nebude trvať na Vašom osobnom výsluchu. Závisí to aj na Vašom zdravotnom stave.

Trápi vás "Výživné detí voči rodičom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, majú obe deti vyživovaciu povinnosť voči otcovi, ktorý má pokročilé štádium Alzheimera a musí byť umiestnený do zariadenia, aby mal 24-hodinovú opateru? Otec prepísal dom na dcéru, ktorá žije v Anglicku a nevie otca doopatrovať. Žiaľ, otec podnikal a z dôvodu rozvoja ochorenia a covidovej pandémie sa obe deti stali spoločníkmi, avšak syn po roku z firmy odstúpil a odstrihol sa takmer na dva roky. Firma išla do straty a riešila ju dcéra. Žiaľ, otec má na účte exekúciu, čím mu zadržiavajú invalidný dôchodok. Je možné vymáhať výživné od oboch detí? Môže dcéra predať dom, ktorý je prepísaný na ňu od otca, aj keď je na ňom vecné bremeno dožitia otca, aby mohla vyplatiť exekúciu a hradiť otcovi pobyt v zariadení? Prosím, dajte mi vedieť čo najrýchlejšie, pretože je to aktuálny problém, a nevieme, akým spôsobom zabezpečiť chorému otcovi dôstojné dožitie. Jeho situáciu rieši sestra a ja sa jej snažím pomôcť ako otcova bývalá priateľka. Srdečná vďaka za Váš čas, Ivana

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

(odpoveď odoslaná: 09.02.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak je vlastníkom nehnuteľnosti dcéra ako jediný vlastník nehnuteľnosti, nehnuteľnosť môže predať aj keď na nehnuteľnosti viazne vecné bremeno, ktoré predajom nehnuteľnosti nezanikne. Ak by malo dôjsť k zrušeniu vecného bremena výmazom z listu vlastníctva potom bol by potrebný súhlas oprávneného z vecného bremena s jeho úradne overeným podpisom.

V otázke však uvádzate, že otec bude/je v soc. zariadení. Ak by tam mal hlásený aj trvalý pobyt, čo je možné v zmysle ust. zákona p hlásení pobytu občanov SR a bolo by to viac ako 10 rokov, potom vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného  užívania domu sa premlčalo v zmysle § 109 Obč. zákonníka :

"Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo."

Vo veci odporúčam vlastníkovi domu kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či moja matka môže požiadať o výživné na seba, hoci som ju nevidela už desať rokov. Aj v mojom detstve sa o mňa nestarala, ale venovala sa konzumácii alkoholu a narobila množstvo dlhov. Teraz som jej zrazu vhodná. Je možné niečo urobiť, aby nemohla požiadať o to výživné? Chcela by som predísť platbe tých dlhov, ktoré sama vytvorila. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

(odpoveď odoslaná: 28.01.2022)

Dobrý deň,

Zákon o rodine obsahuje aj ustanovenie, že výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi ( ust. § 75 ods. 2 ZR). Uvedené sa týka presne aj Vašej situácie vzhľadom na skutočnosti ,ktoré popisujete. V takomto prípade preto, nakoľko Vaša matka sa voči Vám nesprávala tak ako mala, sama sa o Vás ako o svoje dieťa nestarala, bolo by v rozpore s dobrými mravmi, aby ste jej Vy teraz prispievali na jej výživu. Nemáte takúto povinnosť a aj v prípade, ak by sa matka začala voči Vám výživného domáhať súdne, súd by jej ho po vznesení Vašich námietok nemal priznať. Ak je matka v takom stave ako píšete, tak je málo pravdepodobné, že sa bude chcieť s Vami súdiť.


Podotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, Obdržal som uznesenie, že mám platiť výživné svojmu otcovi, ktorý poberá invalidný dôchodok a je v Domove sociálnych služieb. Požaduje ode mě mesačne 250 eur. Jeho príjem činí 500 eur. Môj otec tieto peniaze nepotrebuje a ja nemám z čoho platiť. Aké dôkazy môžem predložiť súdu? Záleží aj na tom, že otec o mňa neprejavuje záujem?

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
pri určení výživného detí voči rodičom súd nezisťuje aký máte vzťah. Rozhodujúce je, že je Váš otec na takéto výživné odkázaný. Nakoľko súd rozhoduje na základe odôvodnených potrieb oprávneného a schopností, možností a majetkových pomerov povinného, je potrebné dokazovanie sústrediť na tieto veci. Tzn. že je jednak potrebné namietať skutočnosť, či je na toto výživné odkázaný, aké výdavky na svoju osobu preukázal, prípadne iba tvrdil. Rovnako z Vašej strany je potrebné preukázať príjem, výdavky, iné vyživovacie povinnosti (deti)...


Trápi vás "Výživné detí voči rodičom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, Môžu rodičia požiadať o výživné len pre jedno zo svojich štyroch detí? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

(odpoveď odoslaná: 19.10.2020)

Dobrý deň,
podľa zákona sú deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí. Nie je teda vylúčené, že by sa výživné žiadalo len od 1, ale musí sa skúmať, či sú schopné sa sami živiť aké majú majetkové pomery. Ak sú schopné sa sami živiť aj ostatné deti a ich pomery sú dobré, potom by povinné dieťa mohlo namietať, že uhradí len svoju časť (podiel) a zvyšok nech si žiadajú od ostatných detí. Rozhoduje tiež napr. aj to, či sa niektoré deti nestarajú o rodičov viac (viac im nenakupujú, nepomáhajú a pod.).


Podotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

Rozviedla som sa so svojím manželom 14.11.2018 a súd zveril nášho syna do mojej výchovy a starostlivosti. Otec bol povinný vyplácať 200 € výživné najneskôr do 15. dňa v každom mesiaci. Môj bývalý manžel však 20.11.2019 zomrel vo Francúzsku. Čo mám robiť? Ako to bude teraz s výživným? Neviem, ako ďalej postupovať. Prosím o radu.

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

(odpoveď odoslaná: 23.11.2019)

Dobrý deň, 

úmrtím otca ako povinného platiť výživné, vyživovacia povinnosť zo zákona zaniká a neprechádza na inú osobu, lebo je viazaná na osobu povinného, teda neprechádza na dedičov poručiteľa. Prípadný nedoplatok na výživnom ku dňu úmrtia  môžete uplatniť v dedičskom konaní.

Vo veci je treba následne vyhľadať komu bude pridelený dedičský spis ak je príslušný súd v SR, a to podľa miesta trvalého bydliska povinného -  hľadajte v rozvrhu práce príslušného súdu podľa dátumu úmrtia poručiteľa. Zoznam súdov nájdete na stránke justice.sk.

Pokiaľ ide o prípadný nárok na sirotský dôchodok, informáciu Vám podá soc. poisťovňa


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

V roku 2016 nariadil náš otec súdne vymáhanie výživného od mojej sestry a mňa. Malo ísť o 100 eur od každej z nás na výživné od detí na rodičov. Naši rodičia sú rozvedení už 30 rokov. Túto súdnu bitku však prehral, keďže sám dostáva dôchodok vo výške 515 eur. Ja som rozvedená a po ťažkej nehode som na čiastočnom invalidnom dôchodku. Už šiesty rok sa pohybujem pomocou francúzskych barlí. Môj zdravotný stav sa neustále zhoršuje, no napriek tomu pracujem, aby som zabezpečila seba a moje deti. Mám dve nezaopatrené deti, jedno študuje na vysokej škole a druhé ešte chodí na základnú školu. Rovnako tak má dve deti aj moja sestra. Náš otec nás opäť vydiera správami, že mu máme prispievať a hrozí nás znovu dať na súd. Správy nám však nepíše on, ale jeho partnerka, s ktorou žije už 24 rokov. Táto žena má 50 rokov a celý svoj život nepracovala. Živila sa na úkor môjho otca, o ktorom nám je ťažké hovoriť ako o otcovi, keďže od neho sme nikdy nič nedostali. Naopak, raz za 2-3 roky od nás niečo chcel. Napriek tomuto sme z toho všetkého už unavené a moja otázka je, či musíme platiť výživné, ak nás opäť dá na súd. Nie je spravodlivé, aby človek, ktorý fyzicky aj emocionálne trápil našu mamu, nás pomlúval a okrádal, dostával od nás čokoľvek. Trpké je najmä vedomie, že by sme v podstate okrádali svoje deti a hlavne našu mamu. Ona sa celý život starala o nás sama a ako takmer 70-ročná žena sa ešte stále stará, a to dostáva menší dôchodok ako náš otec. Ten by na tom bol aj bez našej pomoci nadštandardne. No tá žena, ktorá s ním žije a nič nedostáva, túži hlavne po peniazoch od nás.

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

(odpoveď odoslaná: 02.11.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. zákona o rodine platí :

"§ 66 : Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.
§ 67 :
(1)Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.
(2)Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

Pre Vašu potrebu citujeme z rozsudku Krajského súdu Trenčín, sp. zn. : 4Co/428/2011 :
"...  Vyživovacia povinnosť detí voči rodičom prichádza do úvahy len vtedy, ak sú tieto schopné samy sa živiť a ak ju rodičia potrebujú, pričom poskytovaná výživa má byť primeraná. Zákon o rodine teda zjavne rozlišuje koncepciu týchto dvoch vyživovacích povinností. Vyživovaciu povinnosť dieťaťa voči rodičom je možné uložiť súdnym rozhodnutím len v prípade, že ju rodič ako oprávnená strana potrebuje. ... Z listinných dôkazov bolo preukázané, že navrhovateľ poberá dôchodok vo výške 383 eur, nie je teda v stave hmotnej núdze (suma výška životného minima predstavuje v súčasnosti 178,92 eur).  .... Zákon o rodine stanovuje povinnosť rodičov živiť svoje deti, kým tieto nie sú schopné samé sa živiť. Nestanovuje však rovnakým spôsobom povinnosť detí doopatrovať svojich rodičov. Ak teda nie je splnená podmienka potreby poberania výživného na strane oprávnenej osoby - navrhovateľa, nie je možné túto povinnosť uložiť osobe povinnej - odporkyni, a to ani za predpokladu, že by to jej zárobkové pomery umožňovali."

 

V otázke uvádzate Vaše zárobkové pomery a príjmové pomery otca vo výške 515 €. Poznamenávame, že životné minimum na jednu plnoletú osobu je v súčasnosti 210,20 €.

Aj keby Vaše zárobkové pomery boli lepšie, resp. by umožňovali platenie výživného pre otca a keďže jeho príjmové pomery sú vo výške dostačujúce pre jeho potreby, súd Vás nemôže zaviazať k plneniu vyživovacej povinnosti. 

Poznamenávame, že Vy ako deti nie ste povinné "dorovnávať" príjem Vášho otca z dôvodu, že jeho partnerka má nižší príjem resp. ich spoločný príjem nepostačuje na pokrytie nimi vyžadovaných nákladov a nemôže Vás k doplateniu výživného resp. hradeniu ďalších potrieb otca s jeho partnerkou zaviazať ani súd.

V prípade potreby nás kontaktujte.


 


Trápi vás "Výživné detí voči rodičom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Neposkytol som dostatok informácií v pôvodnej otázke. Moja advokátka mi napísala, že aj po dosiahnutí plnoletosti môjho syna ho bude aj naďalej zastupovať matka vo všetkých právnych úkonoch a takisto aj súčasná advokátka na základe plnej moci. Nemal by možno môj syn určiť svoju advokátku a zúčastniť sa pojednávania samostatne? Potrebu platby za radu akceptujem. Ďakujem, Martin.

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

(odpoveď odoslaná: 19.10.2019)

Dobrý deň, 

matka Vášho syna ho nemôže zastupovať ako zákonný zástupca, kedže syn je plnoletý.

Plnoletosť sa v zásade nadobúda dovŕšením osemnásteho roku veku a spolu s plnoletosťou sa nadobúda aj plná spôsobilosť na právne úkony. Plnoletá osoba teda môže vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

Z hmotnoprávneho hľadiska plnoleté dieťa už nepotrebuje zákonných zástupcov, ktorými boli až do tohto momentu rodičia; po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa jeho rodičia strácajú status zákonného zástupcu, s čím súvisí aj zánik práva poberať výživné na dieťa.

Po dosiahnutí plnoletosti by preto malo byť výživné platené priamo dieťaťu a nie druhému rodičovi. Po dosiahnutí plnoletosti oprávneného dieťaťa nie je zákonný dôvod na to, aby sa výživné naďalej zasielalo do rúk druhého rodiča; výživné na syna teda môžete posielať priamo na účet Vášho syna. Na posielanie výživného synovi nepotrebujete súhlas súdu ani súhlas jeho matky.

Zastúpenie advokátom je možné len na základe splnomocnenia, ktoré by musel dať Váš syn advokátke. V konaní aj napriek tomu, ak by syn udelil splnomocnenie advokátke, žiadajte jeho výsluch.

Dovoľujeme si opätovne citovať uznesenie Krajského súdu Trnava, sp. zn. : 23CoP/69/2013 z 5.9.2013 :
"V súvislosti s nadobudnutím plnoletosti dcéry účastníkov konania bude potrebné jej výsluchom zistiť, či trvá na pokračovaní v konaní a súdnou cestou chce dosiahnuť platenie výživného od otca (prípadne aj od matky) alebo sa vie s otcom na platení výživného dohodnúť mimosúdne. Ak bude dcéra trvať na podanom návrhu, bude potrebné podrobnou výpoveďou dieťaťa zisťovať jeho odôvodnené potreby, preukazovať ich navrhnutými dôkazmi, nanovo vyhodnotiť dôkazy a zaviazať povinného rodiča platiť výživné dieťaťu (nie matke)."

Citujeme pre Vás aj z ďalšej judikatúry :

R 2/1985 : „Ak súd v konaní o výživné maloletého dieťaťa rozhoduje až po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa, je potrebné, aby plnoleté dieťa v konaní uviedlo, či aj na dobu po dosiahnutí plnoletosti nárok na výživné uplatňuje a v akej výške. Takisto rodič tohto dieťaťa, ktorého vyživovacia povinnosť má byť určená, sa k uvedenému nároku vyjadrí v rámci svojho návrhu. Za týchto predpokladov súd v konaní neobmedzí svoje rozhodnutie iba na čas maloletosti dieťaťa. Vychádza pritom zo stavu, ktorý bol pre určenie vyživovacej povinnosti rozhodujúci počas maloletosti dieťaťa, ako aj z prípadných zmien, ktoré nastali do vyhlásenia rozhodnutia.“

R 24/2010 : Dieťa ktoré v priebehu konania o výživné nadobudne plnoletosť, môže podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu o výživnom aj za čas, keď bolo ešte maloleté.“

R 18/1975 : „V konaní o výživnom dieťaťa na obdobie neplnoletosti dieťaťa je druhý z rodičov účastníkom konania aj po tom, keď už dieťa dosiahlo plnoletosť."

Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp.zn. 9CoP/58/2007„Na konanie o výživnom plnoletých detí sa vzťahujú všeobecné predpisy o súdnom konaní, na začatie ktorého sa vyžaduje návrh (§ 79 ods. 1 OSP). V prípade, ak došlo k začatiu konania o výžinom v čase pred plnoletosťou dieťaťa, po plnoletosti dieťa vystupuje v ďalšom konaní samostatne, bez zastúpenia zákonným zástupcom a konania sa dokončí bez súčinnosti kolízneho opatrovníka. Plnoleté dieťa tak získava plnú dispozícii súdnym procesom, preto s ním treba ďalej konať ako s účastníkom konania so všetkými právami a povinnosťami, ktoré zákon účastníkovi konania priznáva.“

V prípade potreby nás kontaktujte.

 


Podotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, Môže matka plnoletého syna zastupovať v právnych úkonoch? Ide o jej návrh na zvýšenie výživného, ktorý sa týka syna. Pri druhom pojednávaní bude syn už plnoletý. Advokátka, samozrejme, ostáva tá istá. Nemal by však syn určiť právneho zástupcu - konkrétne túto advokátku - a zúčastniť sa pojednávania namiesto matky? Ďakujem, U.

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

(odpoveď odoslaná: 18.10.2019)

Dobrý deň, v prvom rade treba uviesť, že výživné uhradzované podľa doterajšieho rozsudku vzhľadom na okolnosť, že syn nadobudol plnoletosť, môžete platiť priamo plnoletému synovi. Nepotrebujete k tomu súhlas súdu ani súhlas matky. Matke teraz už plnoletého syna treba uvedenú okolnosť oznámiť písomne.
Pokiaľ ide o súdne konanie, syn nadobudol plnoletosť a preto ho nemôže zastupovať jeho matka ako zákonný zástupca.
Zastúpenie advokátom sa vzťahuje na matku Vášho syna a ak má advokátka zastupovať Vášho syna, musí mať na to písomné splnomocnenie od syna. Váš syn v konaní má už samostatné procesné postavenie.

Citujeme z rozs. Krajského súdu v Žiline sp.zn. 9CoP/58/2007:

„Na konanie o výživnom plnoletých detí sa vzťahujú všeobecné predpisy o súdnom konaní, na začatie ktorého sa vyžaduje návrh (§ 79 ods. 1 OSP). V prípade, ak došlo k začatiu konania o výžinom v čase pred plnoletosťou dieťaťa, po plnoletosti dieťa vystupuje v ďalšom konaní samostatne, bez zastúpenia zákonným zástupcom a konania sa dokončí bez súčinnosti kolízneho opatrovníka. Plnoleté dieťa tak získava plnú dispozícii súdnym procesom, preto s ním treba ďalej konať ako s účastníkom konania so všetkými právami a povinnosťami, ktoré zákon účastníkovi konania priznáva.“
Dosiahnutie plnoletosti má ten dôsledok, že v konaní o výživnom sa môže konať už len o nárokoch za dobu maloletosti dieťaťa a v ďalšom konaní vystupuje už plnoleté dieťa samé (odpadá teda jeho zastúpenie opatrovníkom)." 

Keďže syn nadobudol plnoletosť, povinnosťou súdu v konaní bude, aby Váš syn uviedol, či uplatňuje nárok na výživné po dosiahnutí plnoletosti v tomto konkrétnom konaní aj po dosiahnutí plnoletosti alebo sa vie s Vami ako otcom dohodnúť aj mimosúdne.

Citujeme Krajský súd Trnava, sp. zn. : 23CoP/69/2013 z 5.9.2013 :
"V súvislosti s nadobudnutím plnoletosti dcéry účastníkov konania bude potrebné jej výsluchom zistiť, či trvá na pokračovaní v konaní a súdnou cestou chce dosiahnuť platenie výživného od otca (prípadne aj od matky) alebo sa vie s otcom na platení výživného dohodnúť mimosúdne. Ak bude dcéra trvať na podanom návrhu, bude potrebné podrobnou výpoveďou dieťaťa zisťovať jeho odôvodnené potreby, preukazovať ich navrhnutými dôkazmi, nanovo vyhodnotiť dôkazy a zaviazať povinného rodiča platiť výživné dieťaťu (nie matke)."


Podotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť v súvislosti s finančnou podporou mojej matky. Od môjho šiesteho roku až do mojej dospelosti (19 rokov) som bol umiestnený v detskom domove, takže o mňa sa prakticky staral štát a moji rodičia prispievali približne 150 SKK mesačne. Keď som odchádzal z detského domova, moja matka nemala miesto na bývanie a bola bez finančných zdrojov, preto som našiel podnájom, v ktorom sme žili. Neskôr som odišiel pracovať do ČR a pravidelne som jej posielal peniaze, avšak ona nezaplatila nájomné za tri mesiace a následne som musel za ňu doplácať. Tvrdila mi, že urobila platbu, no to nebola pravda. Nakoniec som zrušil nájomnú zmluvu a poslal ju na ubytovňu. V súčasnosti je v Sociálnom stredisku a chcú, aby som mesačne prispieval približne 83 € a hrozia exekúciou a podobne. Moja otázka teda znie:, či som povinný platit tých 83 € vzhľadom na dané okolnosti? Som nedávno ženatý a máme osem mesiacov starú dcérku. Peniaze nám vychádzajú akurát tak na prežitie a v dnešnej dobe je nevyhnutné mať aspoň malú finančnú rezervu. Nechcem žiť "z ruky do huby", ako to bolo v prípade mojich rodičov, a nechcem dopustiť, aby naša dcéra trpela biedou. Verím, že mi budete schopní poradiť. V prípade, že je možné situáciu nejak posunúť dopredu, som ochotný využiť aj platenú poradňu, aj keď neviem, koľko by ma to stálo. Dúfam, že moja otázka sa dočká rýchlej odpovede. Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

(odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň,

zo zákona vyplýva aj vyživovacia povinnosť detí, voči rodičom. Podľa § 66 Zákona o rodine Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Podľa § 67 Zákona o rodine Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.

V prvom rade ste povinný zabezpečiť jej primeranú výživu. Inak povedané nemá nárok na rovnakú životnú úroveň, akú máte Vy (tak ako je tomu pri výžinom na deti). Ďalej je potrebné si uvedomiť, že táto povinnosť Vám vzniká len ako to matka potrebuje. V neposlednom rade je dôležité, že tento príspevok musí zohľadňovať Vaše možnosti, schopnosti a majetkové pomery.

Matka by si podľa môjho názoru mala túto sumu hradiť sama, avšak bol by vhodné, ak by ste jej prispievali aspoň pomernou časťou, vzhľadom na to, že je to Vaša zákonná povinnosť. Odporúčam Vám dohodnúť sa s matkou, a rovnako tak aj so Strediskom na nejakom kompromise.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné detí voči rodičom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.