Výživné detí voči rodičom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výživné detí voči rodičom

Môžem žiadať o výživné syna, ktorý sa o mňa nestará, nezaujíma ho, že som zdravotné ťažko postihnutá, takmer imobilná s dôchodkom 150 eur? Bez toho, aby som sa s ním stretla a na súde ma zastupoval právny zástupca? On pracuje v Írsku už 15 rokov a zarába veľa, ku mne sa správa v rozpore s dobrými mravmi.

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

Dobrý deň,

 

Zákon o rodine predpokladá takéto situácie a na ich riešenie umožňuje požiadať o určenie výživného detí voči ich rodičom. Nižšie nájdete krátky opis právnej úpravy tohto výživného, ale aj možnosti nechať sa zastupovať v celom súdnom konaní.

 

Zákonná úprava výživného detí voči rodičom a určenie jeho výšky

 

Zákon o rodine v ustanovení § 66 upravuje možnosť určenie primeraného výživného detí, ktoré sú schopné sa samo živiť voči svojim rodičom, ak to potrebujú. Vzhľadom na Vašu situáciu mám za to, že Vy toto výživné s vysokou pravdepodobnosťou potrebujete.

 

Podľa ustanovenia § 66 Zákona o rodine

Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.

 

Pred podaním samotného návrhu je však potrebné zvážiť úpravu ustanovenia § 67 Zákona o rodine, ktorá upravuje postup v prípadoch, ak máte viac detí alebo postup v prípade, ak ste vydatá.

 

Podľa ustanovenia § 67 ods. 1 a 2 Zákona o rodine

 (1)Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.

(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.

 

Podľa vyššie citovaného ustanovenia, ak má rodič viacero detí, každé dieťa sa má na výžive rodičov podieľať v takom rozsahu, ktorý zodpovedá ich pomerom. Jednoducho povedané, ak má niektoré dieťa vyšší príjem, mal by sa vo väčšej miere podieľať na starostlivosti o rodičov.

 

Rovnako, ak ste vydatá alebo ak ste čerstvo rozvedená, má pred vyživovaciu povinnosťou Vašich detí prednosť výživné medzi manželmi alebo príspevok na výživu rozvedenému manželovi.

 

Presná výška výživného sa následne určuje v súlade s ustanovením § 75 ods. 1 Zákona o rodine. Podľa tohto ustanovenia súd bude zisťovať Vaše odôvodnené potreby, ale tiež schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (t.j. Vášho syna). Následne na základe takto zistených údajov súd rozhodne o presnej výške výživného.

 

Podľa ustanovenia § 75 ods. 1 Zákona o rodine

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

 

V súdnom konaní budete musieť jednak preukázať, že vzhľadom na Váš zdravotný stav nie ste schopná si zabezpečiť dostatočný príjem na hradenie všetkých Vašich odôvodnených potrieb. Budete musieť predložiť napríklad lekársku správu o Vašom zdravotnom stave. Následne budete musieť čo najdôkladnejšie jednak uviesť všetky Vaše odôvodnené potreby (t.j. vymenovať ich v návrhu) a niektoré z nich i preukázať listinnými dôkazmi o tom, že ich platíte.

 

Nakoľko je toto konanie zaradené medzi tzv. nesporové konania súd je zo zákona povinný zisťovať skutočný stav veci, t.j. majetkové pomery Vášho syna bude súd zisťovať dopytom na neho, aby predložil relevantné doklady o jeho pomeroch. V tomto smere Vás nebude zaťažovať dôkazné bremeno.

 

Právna úprava zastupovania v súdnom konaní

 

Súd konanie o určenie výživného začína iba na základe návrhu oprávnenej osoby (prípadne povinnej ak ide o jeho zníženie alebo zrušenie). Tento návrh sa má podľa ustanovenia § 154 Civilného mimosporového poriadku podať na okresný súd, určený podľa miesta trvalého pobytu navrhovateľa. Tzn. že sa podľa miesta Vášho trvalého pobytu určí okresný súd, na ktorý budete musieť Vy alebo Váš zástupca podať návrh na určenie výživného.

 

Podľa ustanovenia § 154 Civilného mimosporového poriadku

Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 

Každá strana (v nesporovom konaní účastník konania) sa môže dať pred súdom zastúpiť zástupcom. Týmto zástupcom môže byť ktokoľvek, kto má spôsobilosť na právne úkony (tzn. že sa nemusíte dať zastúpiť iba advokátom, ale v konaní Vás môže zastupovať i tzv. občiansky zástupca). Jedinou prekážkou v tomto smere je to, že ak nejde o advokáta, súd by mohol rozhodnúť o tom, že tohto zástupcu nepripúšťa, nakoľko nie je spôsobilý na riadne zastupovanie.

 

Podľa ustanovenia§ 89 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku

(1) Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Ak zvoleným zástupcom podľa odseku 1 nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach.

 

Najčastejšie však v súdnych konaniach zastupujú účastníkov konania advokáti, nakoľko občiansky zástupcovia sa nie vždy vyznajú do detailov v právnej úprave a hrozí, že by mohlo dôjsť i k spôsobeniu ujmy na právach a záujmoch zastúpeného.

 

Ak sa dáte zastúpiť advokátom, ten dokáže zabezpečiť kompletne celý priebeh súdneho konania.

 

Výsluch účastníkov konania však patrí v nesporových konaniach medzi základné dôkazy, a preto sa môže stať, že sudca nebude chcieť o Vašom návrhu rozhodnúť bez toho, aby Vás vypočul. Ak však Váš zdravotný stav neumožňuje dostaviť sa na súd predpokladám, že by súd netrval na Vašom výsluchu.

 

Zhrnutie

V takýchto prípadoch ako je Váš, je možné požiadať súd o určenie výživného, nakoľko nie ste schopná si sama zabezpečiť výživu. Presná výška výživného bude závisieť na Vašich odôvodnených potrebách a schopnostiach, možnostiach a majetkových pomeroch Vášho syna. Až po ukončení dokazovania bude možné hovoriť o rozsahu výživného, v ktorom by súd mohol určiť výživné. Ak sa dáte zastúpiť advokátom v konaní dokáže zabezpečiť priebeh celého konania od podania návrhu až po právoplatné ukončenie. Je však veľmi ťažké zhodnotiť to, či súd nebude trvať na Vašom osobnom výsluchu. Závisí to aj na Vašom zdravotnom stave.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

S manželom sme sa rozviedli 14.11.2018 a súd zveril syna do výchovy a starostlivosti matke, teda mne, otec bol zaviazaný vyplácať 200 e výživné vždy do 15. dna v mesiaci, ale môj exmanžel 20.11.2019 zomrel vo Francúzku. Čo teraz ? Ako to bude teraz s výživným? Neviem ako ďalej postupovať. Poraďte mi, prosím.

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2019)

Dobrý deň, 

úmrtím otca ako povinného platiť výživné, vyživovacia povinnosť zo zákona zaniká a neprechádza na inú osobu, lebo je viazaná na osobu povinného, teda neprechádza na dedičov poručiteľa. Prípadný nedoplatok na výživnom ku dňu úmrtia  môžete uplatniť v dedičskom konaní.

Vo veci je treba následne vyhľadať komu bude pridelený dedičský spis ak je príslušný súd v SR, a to podľa miesta trvalého bydliska povinného -  hľadajte v rozvrhu práce príslušného súdu podľa dátumu úmrtia poručiteľa. Zoznam súdov nájdete na stránke justice.sk.

Pokiaľ ide o prípadný nárok na sirotský dôchodok, informáciu Vám podá soc. poisťovňa


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

V roku 2016 na mňa a moju sestru dal otec súdne vymáhať po 100 od každej na výživné od deti na rodičov. Rodičia sú už 30 rokov rozvedení. Súd prehral, nakoľko poberá 515 e. Ja som rozvedená, na čiastočnom invalidnom dôchodku, nakoľko som po ťažkej nehode a už 6 rok som o fran. barlách, môj zdravotný stav sa zhoršuje, ale aj pracujem, aby som užívala seba a deti. Mám 2 nezaopatrené deti, vysokoškoláčku a na ZŠ, a tak isto moja sestra. Znova nás vydiera správami, že mu máme prispievať, že nás dá znova na súd, no nepíše to on ale jeho parnerka, ktorá s ním žije 24 rokov. No tá žena ma 50 rokov a celý život nikde nerobila, len parazitovala na mojom otcovi (to slovo sa mi ťažko píše-otec), nakoľko sme od neho nikdy nič nedostali, len raz 2-3roky niečo od nás chcel. Je toho toľko veľa zlého no moja otázka znie, ak nás dá znova na súd, či mu môžeme platiť. Je to nespravodlivé, že človeku, ktorý celý čas podvádzal moju mamu, nás ohováral a vyciciaval, by mal odo mňa a mojej sestry niečo dostávať a my mame doslovne okrádať svoje deti a hlavne mamu, čo sa celý život o nás sama starala a ako pomaly 70 ročná žena ešte aj stará a to ma menší dôchodok ako ten čo od nás chce výživné. On by aj vyžil nadštandartne, veď čo mu už treba po 70. No ta žena, ktorá s ním žije a nič nedostáva, ta to hlavne chce od nás.

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. zákona o rodine platí :

"§ 66 : Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.
§ 67 :
(1)Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.
(2)Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

Pre Vašu potrebu citujeme z rozsudku Krajského súdu Trenčín, sp. zn. : 4Co/428/2011 :
"...  Vyživovacia povinnosť detí voči rodičom prichádza do úvahy len vtedy, ak sú tieto schopné samy sa živiť a ak ju rodičia potrebujú, pričom poskytovaná výživa má byť primeraná. Zákon o rodine teda zjavne rozlišuje koncepciu týchto dvoch vyživovacích povinností. Vyživovaciu povinnosť dieťaťa voči rodičom je možné uložiť súdnym rozhodnutím len v prípade, že ju rodič ako oprávnená strana potrebuje. ... Z listinných dôkazov bolo preukázané, že navrhovateľ poberá dôchodok vo výške 383 eur, nie je teda v stave hmotnej núdze (suma výška životného minima predstavuje v súčasnosti 178,92 eur).  .... Zákon o rodine stanovuje povinnosť rodičov živiť svoje deti, kým tieto nie sú schopné samé sa živiť. Nestanovuje však rovnakým spôsobom povinnosť detí doopatrovať svojich rodičov. Ak teda nie je splnená podmienka potreby poberania výživného na strane oprávnenej osoby - navrhovateľa, nie je možné túto povinnosť uložiť osobe povinnej - odporkyni, a to ani za predpokladu, že by to jej zárobkové pomery umožňovali."

 

V otázke uvádzate Vaše zárobkové pomery a príjmové pomery otca vo výške 515 €. Poznamenávame, že životné minimum na jednu plnoletú osobu je v súčasnosti 210,20 €.

Aj keby Vaše zárobkové pomery boli lepšie, resp. by umožňovali platenie výživného pre otca a keďže jeho príjmové pomery sú vo výške dostačujúce pre jeho potreby, súd Vás nemôže zaviazať k plneniu vyživovacej povinnosti. 

Poznamenávame, že Vy ako deti nie ste povinné "dorovnávať" príjem Vášho otca z dôvodu, že jeho partnerka má nižší príjem resp. ich spoločný príjem nepostačuje na pokrytie nimi vyžadovaných nákladov a nemôže Vás k doplateniu výživného resp. hradeniu ďalších potrieb otca s jeho partnerkou zaviazať ani súd.

V prípade potreby nás kontaktujte.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň. V pôvodnej otázke som nedodal. Advokátka mi napísala, že aj po dosiahnutí plnoletosti syna ho bude aj naďalej zastupovať matka vo všetkých právnych úkonoch a súčasná advokátka na základe plnej moci. Nemal by syn určiť advokátku a zúčastniť sa pojednávania ? Pripadnú potrebu platby za radu akceptujem. Ďakujem Martin

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2019)

Dobrý deň, 

matka Vášho syna ho nemôže zastupovať ako zákonný zástupca, kedže syn je plnoletý.

Plnoletosť sa v zásade nadobúda dovŕšením osemnásteho roku veku a spolu s plnoletosťou sa nadobúda aj plná spôsobilosť na právne úkony. Plnoletá osoba teda môže vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

Z hmotnoprávneho hľadiska plnoleté dieťa už nepotrebuje zákonných zástupcov, ktorými boli až do tohto momentu rodičia; po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa jeho rodičia strácajú status zákonného zástupcu, s čím súvisí aj zánik práva poberať výživné na dieťa.

Po dosiahnutí plnoletosti by preto malo byť výživné platené priamo dieťaťu a nie druhému rodičovi. Po dosiahnutí plnoletosti oprávneného dieťaťa nie je zákonný dôvod na to, aby sa výživné naďalej zasielalo do rúk druhého rodiča; výživné na syna teda môžete posielať priamo na účet Vášho syna. Na posielanie výživného synovi nepotrebujete súhlas súdu ani súhlas jeho matky.

Zastúpenie advokátom je možné len na základe splnomocnenia, ktoré by musel dať Váš syn advokátke. V konaní aj napriek tomu, ak by syn udelil splnomocnenie advokátke, žiadajte jeho výsluch.

Dovoľujeme si opätovne citovať uznesenie Krajského súdu Trnava, sp. zn. : 23CoP/69/2013 z 5.9.2013 :
"V súvislosti s nadobudnutím plnoletosti dcéry účastníkov konania bude potrebné jej výsluchom zistiť, či trvá na pokračovaní v konaní a súdnou cestou chce dosiahnuť platenie výživného od otca (prípadne aj od matky) alebo sa vie s otcom na platení výživného dohodnúť mimosúdne. Ak bude dcéra trvať na podanom návrhu, bude potrebné podrobnou výpoveďou dieťaťa zisťovať jeho odôvodnené potreby, preukazovať ich navrhnutými dôkazmi, nanovo vyhodnotiť dôkazy a zaviazať povinného rodiča platiť výživné dieťaťu (nie matke)."

Citujeme pre Vás aj z ďalšej judikatúry :

R 2/1985 : „Ak súd v konaní o výživné maloletého dieťaťa rozhoduje až po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa, je potrebné, aby plnoleté dieťa v konaní uviedlo, či aj na dobu po dosiahnutí plnoletosti nárok na výživné uplatňuje a v akej výške. Takisto rodič tohto dieťaťa, ktorého vyživovacia povinnosť má byť určená, sa k uvedenému nároku vyjadrí v rámci svojho návrhu. Za týchto predpokladov súd v konaní neobmedzí svoje rozhodnutie iba na čas maloletosti dieťaťa. Vychádza pritom zo stavu, ktorý bol pre určenie vyživovacej povinnosti rozhodujúci počas maloletosti dieťaťa, ako aj z prípadných zmien, ktoré nastali do vyhlásenia rozhodnutia.“

R 24/2010 : Dieťa ktoré v priebehu konania o výživné nadobudne plnoletosť, môže podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu o výživnom aj za čas, keď bolo ešte maloleté.“

R 18/1975 : „V konaní o výživnom dieťaťa na obdobie neplnoletosti dieťaťa je druhý z rodičov účastníkom konania aj po tom, keď už dieťa dosiahlo plnoletosť."

Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp.zn. 9CoP/58/2007„Na konanie o výživnom plnoletých detí sa vzťahujú všeobecné predpisy o súdnom konaní, na začatie ktorého sa vyžaduje návrh (§ 79 ods. 1 OSP). V prípade, ak došlo k začatiu konania o výžinom v čase pred plnoletosťou dieťaťa, po plnoletosti dieťa vystupuje v ďalšom konaní samostatne, bez zastúpenia zákonným zástupcom a konania sa dokončí bez súčinnosti kolízneho opatrovníka. Plnoleté dieťa tak získava plnú dispozícii súdnym procesom, preto s ním treba ďalej konať ako s účastníkom konania so všetkými právami a povinnosťami, ktoré zákon účastníkovi konania priznáva.“

V prípade potreby nás kontaktujte.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné detí voči rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Môže matka plnoletého syna zastupovať v právnych úkonoch? Ide o jej návrh na zvýšenie výživného, pričom syn bude pri druhom pojednávaní plnoletý. Samozrejme advokátka ostáva ta istá. Nemal by on určiť právneho zástupcu práve advokátku a zúčastniť sa na pojednávaní a nie matka na namiesto neho ? Ďakujem U.

Odpoveď: Výživné detí voči rodičom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2019)

Dobrý deň, v prvom rade treba uviesť, že výživné uhradzované podľa doterajšieho rozsudku vzhľadom na okolnosť, že syn nadobudol plnoletosť, môžete platiť priamo plnoletému synovi. Nepotrebujete k tomu súhlas súdu ani súhlas matky. Matke teraz už plnoletého syna treba uvedenú okolnosť oznámiť písomne.
Pokiaľ ide o súdne konanie, syn nadobudol plnoletosť a preto ho nemôže zastupovať jeho matka ako zákonný zástupca.
Zastúpenie advokátom sa vzťahuje na matku Vášho syna a ak má advokátka zastupovať Vášho syna, musí mať na to písomné splnomocnenie od syna. Váš syn v konaní má už samostatné procesné postavenie.

Citujeme z rozs. Krajského súdu v Žiline sp.zn. 9CoP/58/2007:

„Na konanie o výživnom plnoletých detí sa vzťahujú všeobecné predpisy o súdnom konaní, na začatie ktorého sa vyžaduje návrh (§ 79 ods. 1 OSP). V prípade, ak došlo k začatiu konania o výžinom v čase pred plnoletosťou dieťaťa, po plnoletosti dieťa vystupuje v ďalšom konaní samostatne, bez zastúpenia zákonným zástupcom a konania sa dokončí bez súčinnosti kolízneho opatrovníka. Plnoleté dieťa tak získava plnú dispozícii súdnym procesom, preto s ním treba ďalej konať ako s účastníkom konania so všetkými právami a povinnosťami, ktoré zákon účastníkovi konania priznáva.“
Dosiahnutie plnoletosti má ten dôsledok, že v konaní o výživnom sa môže konať už len o nárokoch za dobu maloletosti dieťaťa a v ďalšom konaní vystupuje už plnoleté dieťa samé (odpadá teda jeho zastúpenie opatrovníkom)." 

Keďže syn nadobudol plnoletosť, povinnosťou súdu v konaní bude, aby Váš syn uviedol, či uplatňuje nárok na výživné po dosiahnutí plnoletosti v tomto konkrétnom konaní aj po dosiahnutí plnoletosti alebo sa vie s Vami ako otcom dohodnúť aj mimosúdne.

Citujeme Krajský súd Trnava, sp. zn. : 23CoP/69/2013 z 5.9.2013 :
"V súvislosti s nadobudnutím plnoletosti dcéry účastníkov konania bude potrebné jej výsluchom zistiť, či trvá na pokračovaní v konaní a súdnou cestou chce dosiahnuť platenie výživného od otca (prípadne aj od matky) alebo sa vie s otcom na platení výživného dohodnúť mimosúdne. Ak bude dcéra trvať na podanom návrhu, bude potrebné podrobnou výpoveďou dieťaťa zisťovať jeho odôvodnené potreby, preukazovať ich navrhnutými dôkazmi, nanovo vyhodnotiť dôkazy a zaviazať povinného rodiča platiť výživné dieťaťu (nie matke)."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku