Máte
otázku?

Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva


Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Vysporiadanie majetku dohodou o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva musí byť pri zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam písomná. Podpisy oboch zmluvných strán pri vysporiadaní majetku musia byť osvedčené notárom alebo zmluva o zrušení a vysporiadaní majetku musí byť autorizovaná advokátom. Pri vysporiadaní hnuteľných vecí zákon nevyžaduje písomnú formu, ale každý zo spoluvlastníkov musí vydať písomné potvrdenie o tom, ako sa so spoločným majetkom vysporiadali. Pri dohode o zrušení podielového spoluvlastníctva zákon vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov, nielen niektorých z nich.
O dohodu o zrušení a majetkovom vysporiadaní spoluvlastníctva sa musia spoluvlastníci pokúsiť vždy pred podaním žaloby (návrhu) na súd, ktorou by sa domáhali zrušenia a vysporiadania spoločného majetku. Na to, aby navrhovateľ v konaní o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva uspel, musí podľa občianskeho zákonníka vyčerpať všetky dostupné prostriedky mimosúdnej dohody. S úspechom v súdnom konaní je spojená aj náhrada trov súdneho konania. Ak v súdnom konaní uspejete, odporca je povinný Vám nahradiť nielen zaplatený súdny poplatok, ale aj trovy právneho zastupovania.

(späť)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.