Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva


Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Vysporiadanie majetku dohodou o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva musí byť pri zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam písomná. Podpisy oboch zmluvných strán pri vysporiadaní majetku musia byť osvedčené notárom alebo zmluva o zrušení a vysporiadaní majetku musí byť autorizovaná advokátom. Pri vysporiadaní hnuteľných vecí zákon nevyžaduje písomnú formu, ale každý zo spoluvlastníkov musí vydať písomné potvrdenie o tom, ako sa so spoločným majetkom vysporiadali. Pri dohode o zrušení podielového spoluvlastníctva zákon vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov, nielen niektorých z nich.
O dohodu o zrušení a majetkovom vysporiadaní spoluvlastníctva sa musia spoluvlastníci pokúsiť vždy pred podaním žaloby (návrhu) na súd, ktorou by sa domáhali zrušenia a vysporiadania spoločného majetku. Na to, aby navrhovateľ v konaní o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva uspel, musí podľa občianskeho zákonníka vyčerpať všetky dostupné prostriedky mimosúdnej dohody. S úspechom v súdnom konaní je spojená aj náhrada trov súdneho konania. Ak v súdnom konaní uspejete, odporca je povinný Vám nahradiť nielen zaplatený súdny poplatok, ale aj trovy právneho zastupovania.

(späť)
Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku