Máte
otázku?

Vyporiadanie BSM, čo mu mám vyplatiť a čo patrí deťom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Vyporiadanie BSM, čo mu mám vyplatiť a čo patrí deťom?

Dobrý deň. Sme manželia už 19 rokov. Manžel už dva a pol roka žije s inou ženou, s ktorou má dieťa. Zatiaľ nie sme rozvedení. Ja som zostala bývať v našom nedokončenom dome spolu s dvomi neplnoletými deťmi. Od chvíle, kedy sa odsťahoval, nič neplatí (úvery sú približne vo výške 500 eur) a o nič sa nezaujíma. Všetko hradím zo svojho platu (približne 700 eur plus 210 eur výživného od manžela, ktoré mu musel vymedziť súd minulý rok, keďže deťom neprispieval). Manžel sa náhle rozhodol, že chce vyplatiť svoju čiastku z domu. Podľa starej znaleckej správy bol dom ohodnotený na približne 100 000 eur. Všetok nábytok je dar pre mňa od mojich rodičov. Chcela by som sa spýtať, či sa aj ten počíta do spoločného majetku? Mohli by ste mi, prosím, poradiť, akú sumu mu mám vyplatiť a čo z toho patrí deťom? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM, čo mu mám vyplatiť a čo patrí deťom?

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné upozorniť na to, že k vyporiadaniu BSM môže dôjsť až po jeho zániku. V súčasnosti vlastníte dom v bezpodielovom spoluvlastníctve, z toho dôvodu nemôže Váš manžel požadovať vyplatiť svoj podiel (nakoľko ide o bezpodielové spoluvlastníctvo). Ak bude chcieť, aby ste ho z domu vyplatili, musíte sa najprv rozviesť (zánikom manželstva zaniká aj BSM) alebo zrušiť BSM počas trvania manželstva (to je možné len za určitých podmienok). Po zániku alebo jeho zrušenia môže dôjsť k vyporiadaniu BSM. Pri vyporiadaní sa postupuje podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú podiely manželov pri vyporiadaní rovnaké. Veci, ktoré ste nadobudli od svojich rodičov ako dar nepatria do BSM. V zmysle ustanovenia § 143 OZ žiadne veci nadobudnuté počas trvania manželstva darom nepatria do BSM. Rovnako bude potrebné pri vyporiadaní BSM vziať do úvahy to, že splátky spoločného dlhu platíte v poslednom období iba Vy (nakoľko ide o spoločný dlh, mali by ste ich hradiť na polovicu). Vychádzajúc z opisu Vašich skutočností, tak masu BSM bude vo Vašom prípade tvoriť rodinný dom a hypotéka (prípadne ďalšie majetky, ktoré ste vo svojej otázke nespomenuli). Čiastka, ktorú budete musieť svojmu manželovi vyplatiť následne závisí na tom akým spôsobom sa dohodnete na vyporiadaní BSM.

Trápi vás "Vyporiadanie BSM, čo mu mám vyplatiť a čo patrí deťom?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie BSM, čo mu mám vyplatiť a čo patrí deťom? (Spoluvlastníctvo)

Ak som postavil dom sám a všetko som spravil ja, vyšlo ma to na 22 000 €. Manželka teraz chce, aby som jej vyplatil 25 000 €. Mám nejakú šancu vyplatiť jej nižšiu sumu?

Odpoveď: Vyporiadanie BSM, čo mu mám vyplatiť a čo patrí deťom?

(odpoveď odoslaná: 19.11.2018)

Dobrý deň, 
pokiaľ ste dom postavili počas trvania BSM a z finančných prostriedkov patriacich do BSM, kam patrí aj Vaša vyplatená mzda, prémie a pod., dom bude patriť do BSM.

V otázke nepíšete, kedy došlo k rozvodu manželstva, t.j. kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva, nakoľko od uvedeného dáta plynie trojročná doba ny vyporiadanie BSM  dohodou alebo na základe návrhu podaného na súd jedným z manželov.

Vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je najvhodnejšie vzájomnou dohodou.

V takomto prípade je spôsob vyporiadania majetku a prípadne finančné vyrovnanie na vôli účastníkov dohody (manželov). Pokiaľ však nedôjde k dohode a jeden z manželov podá návrh na súd, rozhodne súd o vyporiadaní BSM predovšetkým na základe zásad, ktoré sú ustanovené v § 150 Občianskeho zákonníka (citujeme) :

„Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež na zreteľ starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“
 

Keďže v otázke uvádzate, že ste dom postavili Vy  z Vašich fin. prostriedkov, chceme zdôrazniť hlavne časť vety, že v prípade vyporiadania súdom sa prihliadne aj na na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a an to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.

V prípade, že sa nedohodnete, súd dá vypracovať znalecký posudok na ohodnotenie nehnuteľnosti.

Nevieme z čoho vychádza manželka pri jej požiadavke 25 000 €, aká je hodnota nehnuteľnosti, preto sa nemôžeme vyjadriť k sume 25 000 €.

Vhodné a dobré je dohodou vyporiadať celý majetok a aj dlhy , ktoré existujú ku dňu zániku BSM (právoplatnosť rozsudku o rozvode).

Bez konzultácie s advokátom nepodpisujte žiadnu dohodu o vyporiadaní BSM. 
 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie BSM, čo mu mám vyplatiť a čo patrí deťom? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Ak sa s exmanželkou nedohodneme na vyplatení sumy z domu a prípad sa dostane na súd, musím zaplatiť naraz sumu, ktorú určí súd, alebo existuje možnosť splácania? Ak áno, na akú dobu by som mohol tieto splátky rozložiť? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM, čo mu mám vyplatiť a čo patrí deťom?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2018)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.

Podľa ust. § 149 Obč. zákonníka platí, že "ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali."

Je vecou manželov ako sa na vyporiadaní BSM dohodnú ak majú ochotu dohodnúť sa bez účasti súdu.

Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. 
Súd pri vyporiadaní vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka
"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Následne platí, že ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, zo zákona platí, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. 

Vo Vašom prípade je podstatnou otázka či dom patrí do BSM, alebo patrí do podiel. spoluvlastníctva jedného z manželov.
Ak dom patrí do BSM ako je uvedené v ust. § 150 Obč. zákonníka, súd vychádza z toto, že podiely oboch manželov sú rovnaké, avšak prihliada sa aj na to, ako sa každý z manželov  zaslúžil o nadobudnutie a udržanie majetku.

V závislosti od sumy ktorú by ste teoreticky mali zaplatiť manželke titulom vyporiadania nehnuteľnosti, vychádzajúc z rozsudkov súdov, táto už bola určená aj do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o vyporiadaní BSM, aj lehota  6, aj 8 mesiacov, obyčajne je lehota stanovená maximálne do jedného roka. So splátkami napr. po 300 € nepočítajte.

Jedná sa o to, že manžel, ktorému zostáva nehnuteľnosť má fakticky nehnuteľnosť ako vec, ktorú môže aj reálne využívať na svoje účely a preto aj druhému manželovi musia byť vyplatené prostriedky v primeranej lehote. 

Prípadnú dohodu o vyporiadaní BSM po rozvode odporúčame, aby ste túto bez konzultácie s advokátom nepodpisovali. Vyhnete sa tak prípadným nepríjemnostiam v budúcnosti. 
Advokát za obsah zmluvy zodpovedá.
Môžete nás kontaktovať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie BSM, čo mu mám vyplatiť a čo patrí deťom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.