Máte
otázku?

V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?

Dobrý deň, môj manžel zdiedil dom, ktorý spoločne prerábame. Máme dve dospelé deti, ktoré nemajú záujem nám s ničím pomáhať. Viem, že momentálne nemám žiadne právo na manželovo dedičstvo, ale chcela by som sa opýtať, či v prípade jeho smrti mám dedičský nárok na polovicu jeho majetku, pričom druhú polovicu by zdiedili deti, alebo mám nárok len deti a ja nič? Ak by som nemala nárok na dedičstvo, môj manžel zvažuje zhotovenie závetu, podľa ktorého by v prípade jeho smrti zostalo všetko mne. Je možné, aby takto vylúčil naše deti z dedičstva? Za vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?

Dobrý deň, po smrti Vášho manžela sa v rámci dedičského konania najprv vyporiada BSM, tzn. že sa určí čo patrí z BSM Vám a čo jemu (táto časť bude tvoriť poručiteľov majetok). Poručiteľov majetok sa v rámci dedičského konania určí súhrnom majetku, ktorý mal poručiteľ vo svojom výlučnom vlastníctve a majetku, ktorý pripadol jemu v rámci BSM. Tento súhrn majetku následne budete dediť Vy s deťmi. V rámci prvej zákonnej skupiny dedia dedičia rovným podielom, tzn. že ak máte dve deti, budete všetci dediť v podiele 1/3 (každý bude mať podiel 1/3). V prípade, že by Váš manžel spísal závet o tom, že celý jeho majetok máte nadobudnúť Vy, Vaše deti by mohli napadnúť jeho platnosť. V zmysle Občianskeho zákonníka ide totiž o tzv. neopomenuteľných dedičov (potomkovia poručiteľa). Ak ide o maloleté deti, musí sa im dostať aspoň toľko, koľko robí ich zákonný dedičský podiel. Ak ide o plnoleté deti, musí sa im dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich zákonného podielu (ustanovenie § 479 Občianskeho zákonníka). Tzn., že ak Váš manžel úplne vylúči Vaše deti z dedenia závetom, môžu napadnúť platnosť závetu podľa vyššie uvedeného z dôvodu, že im patrí zákonom priznaná časť z dedičského podielu.

Trápi vás "V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj manžel, bohužiaľ, zomrel. Všetko, čo sme nadobudli, bolo spoločné. Manžel nemal žiadne deti. Budem jedinou dedičkou ako jeho manželka? Nemá už žiadnych rodičov. Ďakujem.

Odpoveď: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?

(odpoveď odoslaná: 29.07.2023)

Dobrý deň,

áno, budete Vy jedinou dedičkou. Ak Váš manžel nemá žiadne deti, tak Vy dedíte v druhej dedičskej skupine. 

Je potrebné ešte skúmať, či Váš manžel pred smrťou nezanechal závet, v ktorom by vyjadril svoju poslednú vôľu, ohľadom dedenia jeho majetku po smrti. Ak vy nemáte vedomosť o žiadnom závete, tak notár pridelený na dedičské konanie po Vašom manželovi bude v registri závetov zisťovať, či nejaký taký závet po ňom je, alebo nie je zaevidovaný.

Podľa § 461 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, "Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona."

Podľa § 474 Občianskeho zákonníka, "Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, nedávno mi zomrel manžel. Spoločne sme mali tri deti a momentálne bývame u svokrovcov. Rada by som sa spýtala, či budeme môcť dediť po smrti svokrovcov, keďže môj manžel už nie je medzi nami. Manžel mal tiež tri sestry. Chcem sa teda opýtať, či sa dedičstvo rozdeľuje len medzi žijúcich súrodencov, alebo v tomto prípade budeme môcť dediť aj ja a naše deti.

Odpoveď: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?

(odpoveď odoslaná: 17.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v prípade ak by došlo k úmrtiu niektorého z rodičov Vášho nebohého manžela, zákonnými dedičmi majetku budú len deti Vášho manžela a súrodenci Vášho manžela, čo vyplýva z ust. §  Obč. zákonníka. Na Vaše deti pripadne pritom podiel, ktorý by mal zdediť Váš manžel a keďže spolu sú 4 súrodenci /3 sestry Vášho manžela a Váš nebohý manžel/, na Vaše deti pripadne podiel 1/4 z celku dedičstva. Vy ako manželka  nebudete dedičom po rodičoch Vášho nebohého manžela a to z jednoduchého dôvodu, že nie ste ich potomkom rodičov Vášho manžela.


Podotázka: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Som podruhé ženatý. Z prvého manželstva mám už plnoletého syna a všetky majetkové veci z prvého manželstva s bývalou manželkou mám vysporiadané. Moja otázka znie: Má moja súčasná manželka právo po mojej smrti dediť môj majetok, ktorý vlastním ešte pred uzavretím tohoto manželstva (napríklad rodinný dom) alebo všetko bude dediť môj syn? Moja manželka je z Ukrajiny, na Slovensku má povolenie na trvalý pobyt na päť rokov. Mohlo by to spôsobiť nejaké problémy? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?

(odpoveď odoslaná: 22.03.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že v prípade, že by ste nespísali závet výlučne v prospech syna, potom zákonnými dedičmi v prípade Vášho úmrtia bude Vaša manželka a Váš syn v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka a to aj majetku, ktorý ste nadobudli pred uzatvorením manželstva.To, že manželka je Ukrajinka nie je podstatné.

V prípade, že by ste chceli, aby výlučným dedičom po Vás bol Váš syn a a to aj majetku, ktorý ste nadobudli pred uzatvorením manželstva, potom odporúčam spísať závet, kde stanovíte syna ako jediného dediča. Manželka predmetný závet nebude môcť napadnúť, lebo ona nie je neopomenuteľným dedičom  v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka. Neopomenuteľnými dedičmi sú len deti, či už maloleté alebo plnoleté /vlastné alebo osvojené/.

So spísaním závetu sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek notára.


Trápi vás "V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Som rozvedená a mám dvoch synov. Môj manžel získal po svadbe darovacou zmluvou starú chatu, ktorú sme od základu prerobili. Avšak vlastníkom na papieri je on. Mám otázku, či majú v prípade jeho smrti nárok na dedičstvo aj jeho súrodenci, keďže on nemá deti a jeho rodičia už nežijú. Ako by to teda bolo s dedením?

Odpoveď: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?

(odpoveď odoslaná: 15.11.2022)

Dobrý deň,
v tomto prípade by ste jeho majetok zdedili Vy ako zákonný dedič v druhej dedičskej skupine. Nakoľko jeho rodičia už nežijú, do úvahy v druhej dedičskej skupine prichádza pozostalý manžel a osoby, ktoré s ním žili aspoň rok pred smrťou v spoločnej domácnosti. 

Nakoľko však nemá deti, vie veľmi jednoducho osud svojho majetku ovplyvniť spísaním závetu alebo dokonca môže tento majetok počas svojho života prepísať na vybranú osobu (napríklad aj s tým, že sa mu zároveň zriadi vecné bremeno doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti).

 


Podotázka: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať toto: Rok po svadbe zomrel môjmu manželovi otec a on dostal v dar polovicu domu. Druhú polovicu sme od jeho matky odkúpili, takže ja vlastním 1/4 domu. V marci tohto roku môj manžel zomrel (v novembri sme oslávili 47. výročie spoločného života) a naše deti chcú prepísať jeho podiel na môj prospech. Je možné napísať závet tak, že po mojej smrti dostanú všetky tri moje deti rovnaký podiel z dedičstva? Vopred ďakujem za odpoveď. Rada by som vedela, ako postupovať najlepšie pre spokojnosť detí.

Odpoveď: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?

(odpoveď odoslaná: 24.07.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že váš manžel zomrel v marci 2022. Nepíšete však či už bolo dedičské konanie po manželovi ako poručiteľovi, preto uvádzame alternatívy :

1./ Ak dedičské konanie ešte nebolo, nehnuteľnosť - dom môžete vyriešiť priamo v dedičskom konaní a to tak, že celý podiel, ktorý má váš manžel ako poručiteľ na nehnuteľnosti zdedia výlučne vaše deti a teda nie aj vy ako manželka.

2./ Druhou možnosťou je riešenie také ako uvádzajú aše deti, že podiel manžela pripadne na vás a teda deti sa vzdajú svojho podielu na dedičstve bez povinnsoti výplaty z vašej strany. Vy sa teda stanete výlučnou vlastníčkou domu.

3./ Ak dedičské konanie je ukončené a vy chcete vyporiadať celú nehnuteľnosť v prospech detí, potom riešením je spísanie darovacej zmluvy v prospech detí so súčasným zriadením vecného bremena vo váš prospech, ktoré spočíva v práve doživotného užívania a bývania v dome. V tomto prípade už dom v prípade vášho úmrtia nebude predemtom dedenia po vás a detí sa vyhnú plateniu poplatkov v dedičskom konaní ohľadom nehnuteľností. Spísanie závetu podľa nášho názoru nie je riešením, keďže ide o závet v prospech detí ako zákonných a neopomenuteľných dedičov, tento krok považujeme za nadbytočný. Následne by bolo dedičské konanie po vás a s tým spojené poplatky, ktoré budú hradiť deti. Spísanie závetu nie je dôvodom na neplatenie poplatkov v dedičskom konaní.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, aby našiel pre vás najlepšie riešenie vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu. Zmluva bude právne perfektná, keďže advokát ručí za jej obsah.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Pokiaľ máte záujem o konzultáciu, potom si ju môžete objednať na tomto odkaze https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa spýtať na nasledovnú záležitosť. Môj manžel počas nášho manželstva dostal darom rodičovský dom od svojich rodičov, ktorí v ňom majú doživotné bývanie. Môže mi môj manžel darovať polovicu tohto domu, aby sme mali každý polovicu? Finančne totiž spoločne zabezpečujeme jeho opravy. A v prípade, že by môj manžel zomrel, môžem sa stat dedičkou tohto domu? Máme dve dospelé deti. Ďakujem.

Odpoveď: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň,
ak na dome nie je žiadne záložné právo banky, tak Vám môže 1/2 spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti darovať. Následne ak by sa mu niečo stalo, tak jeho polovica domu bude predmetom dedičského konania, kde sa budete môcť s deťmi dohodnúť tak, že celý dom bude patriť Vám.

Ak by na dome bolo záložné právo v prospech banky, je potrebné sa pozrieť do úverovej zmluvy a zistiť, či je alebo nie je prevod vlastníckeho práva k domu obmedzený.


Trápi vás "V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj manžel zomrel. Počas nášho manželstva sme nadobudli spoločný dom a byt. Manžel mal z prvého manželstva jedného dospelého syna a spolu máme dve dospelé deti. Rada by som sa informovala, ako bude prebiehať proces dedičstva. Ďakujem.

Odpoveď: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade budete dediť v tzv. prvej dedičskej skupine ako pozostalá manželka spolu so všetkými deťmi, rovným dielom. Tzn. každý z Vás (aj jeho dospelý syn) bude dediť podiel o veľkosti 1/4 z dedičstva. Predtým sa však najprv vyporiadania zaniknuté BSM. Ak ste dom aj byt vlastnili spolu v BSM, polka domu a bytu budú patriť Vám a až druhá (jeho) polka, bude predmetom dedičského konania. V rámci dedičského konania sa budete môcť dohodnúť na tom, že vyplatíte podiel dospelého syna, aby sa nestal spoluvlastníkom nehnuteľností. 


Podotázka: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Som rozvedená od roku 2017. Máme spolu syna, ktorý bol po rozvode pridelený mne ako matke. Po rozvode sme alimenty neriešili, pretože môj bývalý manžel dostal darovacou zmluvou polovicu domu a polia. Druhú polovicu dostala jeho sestra. Po úmrtí manžela v roku 2019 som zistila, že svoju polovicu daroval sestre a synovi nezanechal nič. Môžem napadnúť toto rozhodnutie? Ďakujem. Marcela

Odpoveď: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?

(odpoveď odoslaná: 02.10.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že dedičské konanie je právoplatne ukončené.

Ak bol manžel podiel. spoluvlastníkom rodinného domu spolu so sestrou, ktorý podiel nadobudol darovaním, potom bolo jeho oprávnením s predmetným podielom nakladať podľa svojho uváženia. Podiel na nehnuteľnosti mohol teda predať, darovať, vymeniť a nepotreboval Váš súhlas ani súhlas syna.Naša odpoveď Vás zrejem nepoteší, ale ak manžel za svojho života daroval svojej sestre podiel na nehnuteľnosti, s tým nič neurobíte, bolo to jeho rozhodnutie darovať podiel na nehnuteľnosti.

Poznamenávame, že aj keby dedič. konanie nebolo ukončené, podiel na nehnuteľnosti by nepatril do dedič. konania, keďže ho manžel pred svojou smrťou už daroval.


Podotázka: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, spolu s manželom sme si kúpili dom počas manželstva. On má syna z prvého manželstva a ja mám dcéru z prvého manželstva. Po mojej smrti by som chcela, aby celá moja časť domu prešla na moju dcéru. Môžete mi prosím poradiť, ako mám postupovať? Ďakujem. Katarína.

Odpoveď: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?

(odpoveď odoslaná: 31.08.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v zmysle ust. Obč. zákonníka. Uvádzame, že ak by manžel zomrel a dom by bol naďalej podľa práva v celosti v BSM, potom v prípade úmrtia manžela by išlo o dedenie v I. skupine dedičov podľa § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že v prípade úmrtia manžela dedili by ste Vy a syn Vášho manžela a to v pomere po 1/4 z celku. Je to tak z dôvodu, že polovica domu patrí Vám a predmetom dedenia by bola len "polovica" manžela, kde by ste dedili s jeho synom v podiele po 1/4 z celku.  Vaša dcéra by nebola dedičom po Vašom manželovi, lebo ona nie je jeho potomkom.
 
V otázke uvádzate, že chcete, aby v prípade Vášho úmrtia bola jediným dedičom len Vaša dcéra. Potom riešením je spísanie závetu v jej prospech. Možnosťou je tiež, aby ste teraz spolu s manželom Vašej dcére darovali polovicu domu, k čomu však ako vyplýva z podstaty veci je potrebný súhlas manžela, teda darovaciu zmluvu by ste museli podpísať obaja ako darcovia. Toto je však znova iba čiastočné riešenie a to z dôvodu, že polovica domu bude naďalej patriť do BSM. Dcére však v prípade Vášho úmrtia sa započítava už darovaný podiel na dome na jej dedičský podiel a o toľko by menej dedila.Dcére darovaný podiel na dome by už nebol ani predmetom dedenia po Vás, lebo v čase úmrtia by ste neboli jeho vlastníkom.

Trápi vás "V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj manžel nedávno zomrel; spolu máme trinásťročného syna. S manželom sme si kúpili dom a na jeho financovanie sme si vzali hypotéku. Auto, ktoré sme vlastnili, bolo zapísané na manžela. Chcela by som sa informovať, či je pravda, že nemôžem spravovať časť majetku, ktorý zdedí môj syn. Dostala som informáciu, že synovi bude pridelený poručník a ak budem chcieť predať dom alebo auto, budem musieť všetko konzultovať s prideleným poručníkom. Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď a za to, že pomáhate bez nároku na odmenu. Skutočne si to veľmi vážim. S úctou, [Vaše meno]

Odpoveď: V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?

(odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň,

správa majetku maloletého dieťaťa je súčasťou rodičovských práv a povinností. Podľa § 28 zákona o rodine, rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Platí, že rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov vtedy, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Pri výkone rodičovských práv a povinností ste povinná chrániť záujmy maloletého dieťaťa a ako rodič musíte spravovať majetok maloletého dieťaťa s náležitou starostlivosťou. Podľa § 28 Občianskeho zákonníka, ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie úkonu súdom.

 

Preto ak by ste chceli predať dom alebo auto, ktoré by zdedil aj Váš syn, právny úkon by musel súd schváliť. Nakoľko by šlo o právny úkon, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičom a maloletým dieťaťom, súd by maloletému ustanovil opatrovníka, ktorý by ho v konaní resp. pri právnom úkone zastupoval. Ide o tzv. kolízneho opatrovníka. Len pre úplnosť dodávam, že keďže je správa majetku zákonnou povinnosťou rodiča, voči dieťaťu nesiete aj zodpovednosť za prípadnú škodu alebo bezdôvodné obohatenie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "V prípade smrti manžela mám nárok dediť ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.