Právo manžela užívať byt po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 11. 2013

Otázka: Právo manžela užívať byt po rozvode

Dobrý deň. Mám 45 rokov a som ženatý. Chcem sa spýtať na právo manžela, teda moje právo, užívať byt po rozvode. Moja manželka sa mi v poslednej dobe často vyhráža nielen rozvodom, ale aj tým, že ma vyhodí z domu. Momentálne bývame v malom jednoizbovom byte, ktorý patrí manželke. Moja otázka znie: môže ma manželka vyhodiť z domu a má na to nejaký vplyv náš prípadný rozvod? Aké mám práva, veď ja nemám kde bývať, nemôže ma predsa vyhodiť na ulicu? alebo áno? Aké sú práva rozvádzajúceho sa manžela užívať byt po rozvode.. poraďte mi prosím.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Dobrý deň.

Právo manžela užívať byt po rozvode je problémom, s ktorým sa možno stretnúť pomerne často. Pokiaľ sa voči manželke nesprávate násilne, tak Vás „vyhodiť z domu“ nemôže. Titul na základe ktorého užívate byt Vašej manželky vyplýva priamo z Vášho manželského zväzku. Avšak v prípade, že súd rozhodne o rozvode, situácia sa zmení a Vaša manželka sa bude môcť domáhať, aby ste vypratali jej byt, avšak je tu jej povinnosť nájsť Vám bytovú nahradu. Právo manžela užívať byt po rozvode trvá dovtedy, dokedy Vám nenájde bytovú náhradu. 

 

Podľa rozsudku najvyššieho súdu ČR sp.zn. 26 Cdo 1544/2005:

 

Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu, lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí  povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť manželov. Na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhá manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť. Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol , rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol.

 

Neobávajte sa teda, že by Vás manželka súdnou cestou vypratala z bytu, Vaše práva užívať byt po rozvode vyplývajú z Občianskeho zákonníka.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sme v rozvodovom konaní, čakáme už len na dátum pojednávania.
Chcem Vás poprosiť o názor, či je možné, aby nás, mňa a dvoch synov manžel vyhodil z domu, ktorý je v BSM, ale som ochotná ho z neho vyplatiť ako určí súd, lebo on v ňom žiť nechce, lebo by nezvládal platiť hypotéku, trvá na tom, aby sa predal, aj keď ja nesúhlasím a chcem sa s ním finančne vyrovnávať.
Je odsťahovaný do nášho vtedajšieho staršieho domu, na ktorý som mu dala tiež financie, aby si to mohol renovovať.
Hypotéku aj ostatné náklady na dom momentálne platím aj som platila sama a prispel mi tak polovicu občas možno 8 x dokopy.
Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý deň prajem,

ak je dom v BSM, nemôže Vás vyhodiť. Ste rovnaký vlastník, ako on, až kým sa BSM nevysporiada. Teda aj po rozvode, kým sa nevysporiadate dohodou, alebo na súde, dom môžete užívať obaja. V konaní o BSM zvyčajne súd prizná nehnuteľnosť tomu, komu sú zverené deti do výchovy (ak sú maloleté). Súd v konaní o vyporiadaní BSM nemôže nariadiť predaj domu. Môže ho priznať jednému z Vás s tým, že druhého vyplatí, prípadne ho ponechať v podielovom spoluvlastníctve. Ak ste hypotéku platili zo spoločných peňazí, tak ste ich vlastne platili z majetku patriaceho do BSM a z pohľadu práva ju tak platil aj manžel. Ak budete hypotéku platiť po právoplatnosti rozvodu, môžete žiadať polovicu splátok od právoplatnosti rozvodu späť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, nadobudla som s exmanželom dom. Dom mame 6 r. a ešte 24 r. budem splácať. Počas manželstva som platila hypotéku väčšinou ja, lebo viac nepracoval ako áno. Stále platím v dome všetko ja. Odsťahoval sa cca 6 mesiacov nebýva už v dome, ale chodí si kedy sa mu zachce a zoberie čo chce. Dala som mu už nejaké peniaze, ale stále naťahuje čas. Je možné zakázať mu chodiť do domu ? Môžem zámok vymeniť ? 
Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2020)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate, či máte po rozvode vyporiadané BSM, kde je možnosť dohodnúť sa na vyporiadaní dohodou v lehote do troch rokov, prípadne ak sa nedohodnete, budete musieť podať návrh na vyporiadanie na súd v rovnakej lehote.

Ak sa v lehote do 3 rokov nedohodnete, a ani nepodáte v uvedenej lehote návrh na súd, potom zo zákona platí, že ak RD patril do BSM, potom po uplynutí troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode je RD v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov v pomere 1/2 k celku.
Samotné vyporiadanie BSM nemá vplyv na záväzky, ktoré vyplývajú z hypotéky, čo by ste museli následne riešiť samostatne s bankou.

V otázke uvádzate, že manžel sa odsťahoval z RD, nepíšete či zmenil svoje trvalé bydlisko a odniesol si všetky svoje osobné veci. Riešením by bolo spísanie dohody o užívaní nehnuteľnosti na čas po rozvode až do vyporiadania BSM vrátane hypotéky.

Ak BSM nie je vyporiadané  dohodou, ani nebol podaný návrh na súd, odporúčame v tomto smere podniknúť právne kroky. Ak by ste zámok vymenili vzhľadom na okolnosť, že  bývalý manžel vynáša a berie si veci z RD aj bez Vašej prítomnosti, bývalý manžel by sa mohol cestou súdu domáhať vstupu po domu na základe návrhu na vydanie neodkladného opatrenia.
 

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn. 14Co/204/2017 z 12. 06. 2017:
"... V súčasnosti majú tak obaja bývalí manželia a bývalí bezpodieloví spoluvlastníci rovnaké práva i povinnosti k dotknutým doposiaľ nevyporiadaným nehnuteľnostiam. Uvedená skutočnosť je potom aj zásadná z hľadiska dôvodnosti návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. ...
20. Podstata spoluvlastníctva spočíva v tom, že každý zo spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho podielu v takom rozsahu, v akom zodpovedá veľkosti jeho podielov. Na spoločnom užívaní veci a výkone spoluvlastníckeho práva sa môžu spoluvlastníci dohodnúť, predovšetkým o tom, kto a za akých podmienok bude vec držať, užívať, ako budú prípadne rozdelené úžitky zo spoločnej veci, ako a či bude prenechaná vec do užívania inému, ako budú znášať náklady spojené s užívaním a obhospodarovaním spoločnej veci a náklady na údržbu veci. Pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú na výkone práva, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd, ktorý upraví práva a povinnosti medzi spoluvlastníkmi, prípadne zruší a vyporiada, alebo len vyporiada spoluvlastníctvo za predpokladu, ak už bolo spoluvlastníctvo predtým zrušené alebo zaniklo. V konkrétnej veci po zániku manželstva ex lege zaniklo aj bezpodielové spoluvlastníctvo oboch bývalých manželov, avšak pokiaľ sa v súčasnosti vedie konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, je nutné mať z hľadiska hmotného práva za to, že miera práv i povinností oboch spoluvlastníkov k dotknutej nehnuteľnosti je zásadne rovnaká a obaja spoluvlastníci požívajú rovnakú právnu ochranu svojho vlastníckeho práva."

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody o vyporiadaní BSM nehnuteľnosti, ako aj hnuteľných vecí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Môže ma vyhodiť priateľka bývalého z majetku, ktorý ešte nie je vysporiadaný, podiel máme v BSM 1/1.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2019)

Dobrý deň. Hoci aj BSM zaniklo (pravdepodobne rozvodom), ak nebolo ešte vyporiadané, vzťahuje sa naň analogicky režim BSM. Podstata BSM je pritom taká, že celý majetok patrí obom manželom (resp. bývalým manželom), a z tohto dôvodu naň aj majú obaja užívacie právo. Pritom ak nastane situácia, že sa manželia (resp. bývalí manželia) nezhodnú o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.

V žiadnom prípade však nevidím dôvod na to, aby Vás fakticky tretia osoba "vyhodila" z majetku, ktorý ešte stále patrí do Vášho, hoci zaniknutého, ale nevyporiadaného BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, exmanžel si chce nasťahovať do domu priateľku. Dom je v podielovom vlastníctve, nakoľko nedošlo k vyporiadaniu po rozvode. Myslím si, že na to by potreboval aj môj súhlas. Čo mám urobiť až k tomu dôjde. Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2019)

Dobrý deň, 

Dôležitou skutočnosťou je, že predmetný byt sa nachádza v podielovom spoluvlastníctve. V zmysle ustanovení § 139 ods. 2 vypláva, že "Podiel  spoluvlastníkov vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké"

Spoluvlastníci by sa v prvom rade mali dohodnúť na tom, ako budú predmetnú spoločnú vec užívať. Predpokladá to aj vyššie spomenuté ustanovenie § 139 OZ, ktoré umožňuje, aby sa spoluvlastníci v prípade nezhody o svojich právach a povinnostiach obrátili na súd. Ak si teda spoluvlastníci nebudú vedieť sami upraviť užívanie spoločnej veci, rozhodne o spôsobe spoločného užívania súd na návrh ktoréhokoľvek z vlastníkov.

Súd by následne mohol rozhodnúť, žeby jednotliví spoluvlastníci užívali určité im vymedzené časti spoločnej veci alebo by jeden zo spoluvlastníkov užíval celú vec sám a druhý spoluvlastník by dostal náhradu za obmedzenie užívania veci v spoločnom vlastníctve. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či je možné brániť sa vyhodeniu na ulicu a zrušenia trvalého pobytu ex manželkou, aj keď po právnej stránke to vyzerá, že má právo. Dá sa bojovať? Kamarátovi to spravila ex manželka spôsobom úmyselného obohatenia sa. Odmieta splniť ústnu dohodu o vyplatení polovice majetku, ktorý podotýkam nadobudli spolu. Donútila ho podpísať darovaciu zmluvu na dom kvôli tomu, aby nespadol pri neplatení úveru banke a dlhom. Teraz ho predala a odmieta mu vyplatiť. Tým, že mu zrušila trvalý pobyt a odmieta ho vyplatiť mu spôsobila to, že sa lieči u psychiatra a nemá existenciu človeka a nevie ako začať. Pomohla som mu ako kamarátka ubytovala som ho na dobu kým ho vyplatí, ale odmieta ho vyplatiť. Ja som invalidný dôchodca tak z toho dôvodu mu neviem dlhodobo pomôcť. Prosím o radu ako sa brániť voči nej.

Doplňujúca otázka je : Oprava za to, že nenadobudol majetok počas manželstva, ale ešte pred manželstvom a robila mu peklo počas manželstva, aby daroval dom, čomu nakoniec podľahol pod psychickým nátlakom. Vieme, že sa s tým asi nebude môcť dať veľa robiť, ale zo zúfalstva sa pýtam, či je nejaké svelo na úspech aspoň v niečom a ak áno tak v čom? S ňou sa komunikovať nedá a bol to z jej strany premyslený podvod. Ďakujem. S pozdravom Klaudia.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.05.2019)

Dobrý deň, Vami položená otázka obsahuje niekoľko právnych problémov :
1./ Z otázky vyplýva, že sa jedná o rozvedené manželstvo - nepíšete dátum rozvodu.
Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí :
"§ 150 :
Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

"§ 149 ods. 4 :
Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

T.j.  : Treba podať  návrh na súd o vyporiadanie BSM na príslušný súd ak od nadobudnutia  právoplatnosti rozsudku o rozvode neprešli viac ako tri roky.


2./ Darovacia zmluva : Nepoznáme obsah darovacej zmluvy, ale zrejme v tejto nie je zakotvené doživotné právo darcu v predmetnej nehnuteľnosti bývať. 

Ak by aj nebolo dohodnuté v darovacej zmluve právo darcu bývať v darovanej nehnuteľnosti a následne došlo k rozvodu manželstva, podľa ustálenej judikatúry platí, že rozvedený manžel má po rozvode právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka /rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. : 3 Cdo 43/99).

Bývalá manželka nemala právo bývalého manžela vyhodiť z domu a ani mu zrušiť trvalý pobyt.


T.j. : Možnosťou je súdne napadnutie darovacej zmluvy na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy a to z dôvodu, že darovacia zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýchodných podmienok, pod nátlakom, nebola uzatvorená slobodne. Uvedené platí aj v prípade ak od rozvodu uplynuli viac ako tri roky.

Podľa ust. § 37 Občianskeho zákonníka platí, že "právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný."

Podľa  ust. o úžere -  § 39a Občianskeho zákonníka platí, že "neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere."

 

Určite Vám pred napadnutím darovacej zmluvy odporúčam konzultáciu u advokáta, ktorý Vám poradí, ako napadnúť darovaciu zmluvu.
Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať čo robiť ak sme v rozvodovom konaní, manželka ma vyhodila zo spoločného bytu, ale ja stále platím hypotéku? Ona sa na ničom nechce dohodnúť a z bytu sa nechce vysťahovať, aby sa mohol predať. Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :


Pokiaľ konkrétny byt tvorí Vaše obydlie a to bez ohľadu na vlastníctvo bytu /zrejme u Vás v bezpodielovom spoluvlastníctve/ manželka nie je nijako oprávnená Vás z bytu vyhodiť.

Nevieme čo bolo dôvodom resp. na základe akých okolností Vás z bytu vyhodila , či došlo k nejakej hádke prípadne vyhrážaniu zo strany manželky a podobne, ale odporúčame obrátiť sa na políciu podľa ust. zákona o policajnom zbore.
Len poznamenávame, že pokiaľ manželstvo nie je rozvedené, nie je povinný nikto z Vás konať v tom smere, aby bol byt predaný, pokiaľ sa na uvedenom postupe spoločne nedohodnete. To, že ste sa nedohodli na prípadnom predaji bytu už teraz v čase rozvod. konania nie je v žiadnom prípade dôvod, aby Vás z bytu vyhodila.

Konanie manželky je možné charakterizovať ako neoprávnené konanie, ktoré napĺňa znaky minimálne priestupku podľa priestupkového zákona /priestupky proti občianskemu spolunažívaniu/.


Podľa ust. § 27 zákona o policajnom zbore platí :
 " § 27a Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia
(1) Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.
(2) Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov.
(3) Vykázanie zo spoločného obydlia oznámi policajt ústne. Vykázanej osobe policajt presne oznámi priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje. Rozsah priestoru policajt určí podľa potreby preventívnej ochrany osoby, ktorá je ohrozená útokom podľa odseku 1.
(4) Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré odovzdá vykázanej osobe a ohrozenej osobe. V potvrdení o vykázaní zo spoločného obydlia policajt uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia vykázanej osoby a ohrozenej osoby, priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje a čas, kedy policajt osobu zo spoločného obydlia vykázal. Súčasne s vydaním potvrdenia o vykázaní, vykázaná osoba oznámi policajtovi adresu a prípadne telefónne číslo, na ktorom bude zastihnuteľná počas trvania účinkov vykázania, až do vydania rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení. Telefónne číslo poskytne prípadne policajtovi tiež ohrozená osoba. Ak vykázaná osoba alebo ohrozená osoba odmietne potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia prevziať, policajt túto skutočnosť uvedie v úradnom zázname."

Odporúčame kontaktovať políciu.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať. Môjho priateľa mama nevie, či by sa mala rozviesť s manželom, lebo sa boji, že mu musí najdut nové bývanie. Bývajú v rodinom dome, ktorý patrí jej zdedila ho po mame. A on ta neprispel nič ani nerobí len pije a zle sa správa aj k nej aj k deťom. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ je ich manželstvo hlboko a trvalo rozvrátené, že nie je nádej na jeho obnovu, pričom manžel pije a správa sa nevhodne k nej a deťom, je vhodné pouvažovať o rozvode. Pokiaľ ide o dom je síce pravdou, že existuje právny názor súdov o tom, že aj v takomto prípade by mal manžel, ktorý vlastní dom, zabezpečiť bývanie druhému manželovi, avšak netreba zabúdať na to, že práva priznané zákonom nemožno zneužívať a konanie osoby nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Osobne zastávam právny názor, že ak by manžel žiadal po rozvode náhradné bývanie, bolo by to vzhľadom na jeho správanie v rozpore s dobrými mravmi, čím by mohla argumentovať aj Vaša matka. 

Okrem toho povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie nie je povinnosť ho zaplatiť, ale len takpovediac nájsť (napr. nájsť byt a dohodnúť s jeho vlastníkom, aby s manželom podpísal zmluvu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Má exmanžel právo vstupu do domu, garáže, keď má už vlastné bývanie ? Môžem vymeniť zámky? Ešte nie sme majetkovo vyporiadaní. Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielam nasledovnú odpoveď :

Dôležité pre presnejšie zodpovedanie otázky je : Dom je v bezpodielovom prípadne podielovom spoluvlastníctve, kedy došlo k rozvodu a kedy sa manžel odsťahoval a či si zobral všetky svoje osobné veci. 

Nevieme čo vo Vašom prípade predstavuje je vlastné bývanie /podnájom, kúpa nového bytu  alebo domu, založenie novej rodiny a trvalé bydlisko má už na inej adrese, a podobne/. 

Ak by sa terajší dom, na ktorý sa v otázke pýtate, či môžete vymeniť zámok, stále považoval za jeho bydlisko /nie trvalý pobyt/, potom nie ste oprávnená zámky vymeniť. Manžel by sa mohol dožadovať vstupu do predmetných nehnuteľností.

Otázkou je aj vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva a či nie ste povinná mu zabezpečiť náhradné bývanie v zmysle ust. Občianskeho zákonníka. 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

DOBRÝ DEŇ, PRAJEM VŠETKÝM MÔJ PROBLÉM JE TAKÝ, ŽE V ROKU 1995 MOJA MAMA DALA NÁŠ DVOJIZBOVÝ BYT DO PODNÁJMU NA NEURČITÚ DOBU MOJA MAMA ZOBRALA DOPREDU NEJAKÉ PENIAZE OD TOHO DOTYČNÉHO ASI V ROKU 2012 MOJA MAMA VEĽMI OCHORELA A CHCELI SME SA VRÁTIŤ DOMOV Z VEĽKEJ BRITÁNIE A MAMA ŠLA NA ÚRAD OBNOVIŤ DEKRÉT A SÚČASNE ODKÚPIŤ, ALE DEKRÉT JEJ VYSTAVILI NOVÝ, LEBO MAMA MALA EŠTE STARÝ, ALE ODKUP JEJ ZAMIETLI,  LEBO TEN PÁN ČO TAM BÝVA TO SKÚŠAL ODKÚPIŤ NA SVOJE MENO, A TAK MAMA ZAČALA SA S NÍM SÚDIŤ. PROSÍM PORAĎTE MY, ČI MÁME ŠANCU ZÍSKAŤ NÁŠ BYT. ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky usudzujeme, že sa jedná o nájomný byt.

Pre posúdenie veci je dôležité, či Vaša mama s predmetným pánom má podpísanú zmluvu o podnájme, či bol udelený súhlas prenajímateľa na uzatvorenie predmetnej zmluvy, a samotné odôvodnenie žaloby, ktorú ste podali na súd, teda ako ste ju spísali a čo je v nej uvedené.

Neuvádzate v otázke z akého dôvodu bol zamietnutý prevod vlastníctva k dotknutému bytu.

Nevieme z otázky či sa na Vás vzťahovali ust. zákona o vlastníctve bytov požiadať o prevod vlastníctva bytu do 31.12.2016 s následnou povinnosťou vlastníka bytu alebo bytového domu /obec, družstvo/  uzatvoriť zmluvu o prevode do dvoch rokov od podania žiadosti.

Zo zákona platí, že "ak vlastník domu alebo bytu zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti neuzavrie, nájomca bytu môže po uplynutí tejto lehoty podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti."/§ 32e/ zákona o vlastníctve bytov/.

Bez videnia dokladov Vám nevieme presne pomôcť.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

Môžete nás kontaktovať na hlavný email : advokat@ficek.sk.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalým manželom máme mesiac po rozvode. Bývalý manžel nadobudol byt pred uzatvorením manželstva. Je zároveň aj mojim zamestnávateľom /pracujem z domu v jeho firme/. Vyvíja na mňa už dlhšie nátlak /dialo sa to už pred samotným rozvodom. Raz ma dokonca vymkol z bytu/, že sa mám z bytu okamžite vysťahovať, keďže mi tu nič nepatrí. Odôvodňuje to tým, že môžem bývať u môjho otca, ktorý však nie je touto situáciou nadšený. Čo mám podľa Vás urobiť? Mám nárok zotrvať v ex manželovom byte určitý čas? A ako dlho? Alebo sa to vníma tak, že mám kde bývať /u otca/, a teda sa musím vysťahovať? Byt patrí síce manželovi, ale byt som prerobila ja aj s pomocou otca a známych. Neviem, ako v tomto celom prípade postupovať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2017)

Dobrý deň, ak Vás chce manžel vyhodiť, musí Vám nájsť náhradné bývanie. Neznamená to, že Vám ho bude aj platiť, ale máte právo na bývanie, ktoré je adekvátne tomu, kde bývate teraz.

Ak ste investovali peniaze do jeho bytu, potom máte právo žiadať od manžela (v konaní o vysporiadanie BSM) peniaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk