Máte
otázku?

Právo manžela užívať byt po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Právo manžela užívať byt po rozvode

Dobrý deň. Mám 45 rokov a som ženatý. Chcem sa spýtať na právo manžela, teda moje právo, užívať byt po rozvode. Moja manželka sa mi v poslednej dobe často vyhráža nielen rozvodom, ale aj tým, že ma vyhodí z domu. Momentálne bývame v malom jednoizbovom byte, ktorý patrí manželke. Moja otázka znie: môže ma manželka vyhodiť z domu a má na to nejaký vplyv náš prípadný rozvod? Aké mám práva, veď ja nemám kde bývať, nemôže ma predsa vyhodiť na ulicu? alebo áno? Aké sú práva rozvádzajúceho sa manžela užívať byt po rozvode.. poraďte mi prosím.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Dobrý deň.

Právo manžela užívať byt po rozvode je problémom, s ktorým sa možno stretnúť pomerne často. Pokiaľ sa voči manželke nesprávate násilne, tak Vás „vyhodiť z domu“ nemôže. Titul na základe ktorého užívate byt Vašej manželky vyplýva priamo z Vášho manželského zväzku. Avšak v prípade, že súd rozhodne o rozvode, situácia sa zmení a Vaša manželka sa bude môcť domáhať, aby ste vypratali jej byt, avšak je tu jej povinnosť nájsť Vám bytovú nahradu. Právo manžela užívať byt po rozvode trvá dovtedy, dokedy Vám nenájde bytovú náhradu. 

 

Podľa rozsudku najvyššieho súdu ČR sp.zn. 26 Cdo 1544/2005:

 

Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu, lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí  povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť manželov. Na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhá manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť. Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol , rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol.

 

Neobávajte sa teda, že by Vás manželka súdnou cestou vypratala z bytu, Vaše práva užívať byt po rozvode vyplývajú z Občianskeho zákonníka.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám právo na byt, ktorý je vo vlastníctve 50/50 ja a manželka. Byt bol nadobudnutý pred manželstvom a hypotéka je len na moje meno. Splátky hypotéky a nájom idú len z môjho účtu. Kto ma právne na byt väčší nárok? Je možné, že mne ostane hypotéka aj byt?

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné uviesť, že Občiansky zákonník pre vyriešenie takýchto majetkovoprávnych vzťahov uprednostňuje dohodu podielových spoluvlastníkov. Na základe Vami uvedených skutočností nie je možné konštatovať, kto má väčší nárok na byt. Iba to, že úver je vedený na Vaše meno automaticky nemusí znamenať, že na byt máte väčší nárok (argumetovať sa s tým dá). Súd by prihliadol na účelné využitie bytu. Tu by prihliadol napríklad na to, či deti neboli zverené do osobnej starostlivosti matke, a či by matka vedela inak zabezpečiť pobyt deťom. Na druhej strane, ak by partnerka chcela byt, musela by preukázať, že vie na seba prevziať hypotéku a vie ju začať splácať. Tu by mohla naraziť na problém s bankou, ktorá by posudzovala jej bonitu. Vyporiadanie týchto majetkových vzťahov vždy končí (málokedy je riešením iná konštrukcia) tým, že ten komu zostane byt, zostane aj úver.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
som rozvedený asi 10 rokov. Bývalá manželka sa odsťahovala, aj ja a byt je prázdny, nájom platím za byt len ja 10 rokov. Môže bývalá prísť o byt ? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2020)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že byt bol v bezpodielovom spoluvlastníctve a k vyporiadaniu dohodou nedošlo, rovnako nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM v lehote do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Ak je náš predpoklad správny, potom platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že byt je nateraz v podielovom spoluvlastníctve Vás ako bývalých manželov a náklady na byt musíte resp. by ste mali platiť obaja manželia. Otázkou je či chcete predmetné náklady na byt od bývalej manželky vymáhať, ale tu platí premlčacia doba v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka /dva max. 3 roky, teda nevymôžete cestou súdu uhradené náklady na byt za dobu 10 rokov.

Keďže manželka je podielovým spoluvlastníkom, toto spoluvlastníctvo trvá zo zákona naďalej v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka.

Odporúčame vo veci kontaktovať advokáta, aby vyporiadal uhradené platby za byt, ktoré ste reálne platili aj za manželku a podali návrh na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sa chcem rozviesť, pretože ma stále psychicky a finančne vydiera, že chce polovicu pozemku, ktorý mi darovali rodičia. Na pozemku máme postavený dom, ktorý je v spoločnom vlastníctve. Manžel mi stále tvrdí, že on z domu nikdy neodíde, že aj po rozvode tam bude bývať, a že na BSM vysporiadaní sa nikdy nedohodneme, lebo on ma nemá z čoho vyplatiť. Dokonca si chce doniesť aj partnerku. Bojím sa o psychiku deti. Akú mám šancu ostať bývať v dome so 4 maloletými deťmi, keď ho budem chcieť z jeho polovice vyplatiť, ale nebude s tým súhlasiť? Deti by som mala vo svojej starostlivosti.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2020)

Dobrý deň,
ak budú deti zverené do Vašej osobnej starostlivosti a on bude v súdnom konaní tvrdiť, že Vás nemá z čoho vyplatiť, je vysoká šanca, že súd rozhodne o tom, že dom prikáže do Vášho výlučného vlastníctva a budete ho musieť z neho vyplatiť. Ak tak súd rozhodne právoplatne, budete ho môcť (ak dom neopustí dobrovoľne) vypratať z nehnuteľnosti prostredníctvom súdu.

Dôležité pri tom, kedy obaja bývalí manželia chcú dom do svojho vlastníctva je skutočnosť, komu boli deti zverené do osobnej starostlivosti, a kto má prostriedky na vyplatenie toho druhého. Súd rozhodne o prikázaní domu do Vášho vlastníctva aj bez jeho súhlasu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželkou uvažujeme o rozvode, bývame v jej byte kde som investoval peniaze z hypotéky s tým, že časom sa byt predá a pôjdeme bývať do spoločného bytu. Hypotéku som si bral pred 9 rokmi ešte ako slobodný platil som ju iba ja. Náklady na bývanie sme mali podelené 50/50. Teraz, keby som sa odsťahoval, si nemôžem dovoliť ani nájomný byt možno tak ubytovňu no to by som si nemohol brat k sebe nášho 3 ročného syna. Manželka by bola ochotná byt predať a zvyšok hypotéky vyplatiť alebo by som ju naďalej platil ja a mala by to namiesto výživného. No za tých 9 rokov som splatil už 27 000 aj s úrokmi to som mohol mať už tretinu vlastného bytu splatenú. Prišiel som o čas aj peniaze zabezpečiť si vlastné bývanie. Aké mám teraz možnosti ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že bývate počas trvania manželstva v byte, ktorý je vlastníctvom Vašej manželky a na rekonštrukciu bytu ste zobrali hypotéku ešte za sloboda, i keď táto sa splácala aj za trvania manželstva, teda existencie BSM.
Ak ste hypotéku splácali aj počas trvania manželstva, v rámci vyporiadania po rozvode máte nárok na vrátenie 1/2 uhradených splátok s príslušenstvom, keďže v podstate z Vašej strany išlo o investíciu do cudzej nehnuteľnosti.  Uvedené vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :


"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Uvádzame, že aj keby ste sa rozviedli a byt je vlastníctvom Vašej manželky, nie ste povinný sa odsťahovať a Vaša potom už bývalá manželka Vás nemôže z bytu vypratať. Je to tak z dôvodu, že uzatvorením manželstva Vám vzniklo odvodené právo bývania v predmetnom byte. Povinnosť vysťahovať sa z bytu, ak by ste sa s manželkou nedohodli, nejlepšie písomne, je daná až na základe súdneho rozhodnutia, kde by bola posúdená aj otázka náhradného bytu v súlade s ust. Obč. zákonníka. Citujeme z rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Cdo 43/99 :
"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

Na spísanie dohody o vyporiadaní BSM odporúčame kontaktovať advokáta.


V otázke uvádzate spôsob vyporiadania hypotéky započítaním na výživné na mal. dieťa, ale toto nie je možné. Citujeme ust. § 76 ods. 2 zákona o rodine :
"Proti pohľadávkam na výživné je započítanie vzájomných pohľadávok prípustné len dohodou. Ak ide o výživné pre maloleté deti, započítanie nie je možné."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či ma exmanžel právo vysťahovať ma zo spoločného bytu. Od rozvodu ubehli viac ako 3 roky, BSM zatiaľ neprebehlo, v spoločnom byte som ostala žiť spolu s deťmi.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2020)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že od rozvodu ubehli viac ako tri roky a BSM zrejme nebolo vyporiadané dohodou a ani nebol podaný návrh na súd.
Zo zákona platí, že ak nebol podaný návrh na súd a ani ste sa o vyporiadaní BSM nedohodli, potom uplynutím 3 rokov je byt v podielovom spoluvlastníctve oboch bývalých manželov.

K vyporiadaniu bytu môže dôjsť len na základe dohody alebo podaním návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Bývalý manžel nie je oprávnený Vás z bytu vysťahovať. Muselo by byť zrušené podiel. spoluvlastníctvo.

K vysťahovaniu by mohlo dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorým by Vám bola uložená povinnosť vysťahovania a určenia byt. náhrady, ktorú by musel zabezpečiť vlastník bytu. Až následne, ak by ste súdne rozhodnutie nerešpektovali, bývalý manžel ak by sa stal vlastníkom celého bytu, by musel podať návrh na exekúciu.

Vyporiadanie bytu napriek tomu, že uplynula lehota 3 rokov na vyporiadanie BSM, odporúčame riešiť s advokátom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sme v rozvodovom konaní, čakáme už len na dátum pojednávania.
Chcem Vás poprosiť o názor, či je možné, aby nás, mňa a dvoch synov manžel vyhodil z domu, ktorý je v BSM, ale som ochotná ho z neho vyplatiť ako určí súd, lebo on v ňom žiť nechce, lebo by nezvládal platiť hypotéku, trvá na tom, aby sa predal, aj keď ja nesúhlasím a chcem sa s ním finančne vyrovnávať.
Je odsťahovaný do nášho vtedajšieho staršieho domu, na ktorý som mu dala tiež financie, aby si to mohol renovovať.
Hypotéku aj ostatné náklady na dom momentálne platím aj som platila sama a prispel mi tak polovicu občas možno 8 x dokopy.
Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý deň prajem,

ak je dom v BSM, nemôže Vás vyhodiť. Ste rovnaký vlastník, ako on, až kým sa BSM nevysporiada. Teda aj po rozvode, kým sa nevysporiadate dohodou, alebo na súde, dom môžete užívať obaja. V konaní o BSM zvyčajne súd prizná nehnuteľnosť tomu, komu sú zverené deti do výchovy (ak sú maloleté). Súd v konaní o vyporiadaní BSM nemôže nariadiť predaj domu. Môže ho priznať jednému z Vás s tým, že druhého vyplatí, prípadne ho ponechať v podielovom spoluvlastníctve. Ak ste hypotéku platili zo spoločných peňazí, tak ste ich vlastne platili z majetku patriaceho do BSM a z pohľadu práva ju tak platil aj manžel. Ak budete hypotéku platiť po právoplatnosti rozvodu, môžete žiadať polovicu splátok od právoplatnosti rozvodu späť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, nadobudla som s exmanželom dom. Dom mame 6 r. a ešte 24 r. budem splácať. Počas manželstva som platila hypotéku väčšinou ja, lebo viac nepracoval ako áno. Stále platím v dome všetko ja. Odsťahoval sa cca 6 mesiacov nebýva už v dome, ale chodí si kedy sa mu zachce a zoberie čo chce. Dala som mu už nejaké peniaze, ale stále naťahuje čas. Je možné zakázať mu chodiť do domu ? Môžem zámok vymeniť ? 
Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2020)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate, či máte po rozvode vyporiadané BSM, kde je možnosť dohodnúť sa na vyporiadaní dohodou v lehote do troch rokov, prípadne ak sa nedohodnete, budete musieť podať návrh na vyporiadanie na súd v rovnakej lehote.

Ak sa v lehote do 3 rokov nedohodnete, a ani nepodáte v uvedenej lehote návrh na súd, potom zo zákona platí, že ak RD patril do BSM, potom po uplynutí troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode je RD v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov v pomere 1/2 k celku.
Samotné vyporiadanie BSM nemá vplyv na záväzky, ktoré vyplývajú z hypotéky, čo by ste museli následne riešiť samostatne s bankou.

V otázke uvádzate, že manžel sa odsťahoval z RD, nepíšete či zmenil svoje trvalé bydlisko a odniesol si všetky svoje osobné veci. Riešením by bolo spísanie dohody o užívaní nehnuteľnosti na čas po rozvode až do vyporiadania BSM vrátane hypotéky.

Ak BSM nie je vyporiadané  dohodou, ani nebol podaný návrh na súd, odporúčame v tomto smere podniknúť právne kroky. Ak by ste zámok vymenili vzhľadom na okolnosť, že  bývalý manžel vynáša a berie si veci z RD aj bez Vašej prítomnosti, bývalý manžel by sa mohol cestou súdu domáhať vstupu po domu na základe návrhu na vydanie neodkladného opatrenia.
 

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn. 14Co/204/2017 z 12. 06. 2017:
"... V súčasnosti majú tak obaja bývalí manželia a bývalí bezpodieloví spoluvlastníci rovnaké práva i povinnosti k dotknutým doposiaľ nevyporiadaným nehnuteľnostiam. Uvedená skutočnosť je potom aj zásadná z hľadiska dôvodnosti návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. ...
20. Podstata spoluvlastníctva spočíva v tom, že každý zo spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho podielu v takom rozsahu, v akom zodpovedá veľkosti jeho podielov. Na spoločnom užívaní veci a výkone spoluvlastníckeho práva sa môžu spoluvlastníci dohodnúť, predovšetkým o tom, kto a za akých podmienok bude vec držať, užívať, ako budú prípadne rozdelené úžitky zo spoločnej veci, ako a či bude prenechaná vec do užívania inému, ako budú znášať náklady spojené s užívaním a obhospodarovaním spoločnej veci a náklady na údržbu veci. Pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú na výkone práva, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd, ktorý upraví práva a povinnosti medzi spoluvlastníkmi, prípadne zruší a vyporiada, alebo len vyporiada spoluvlastníctvo za predpokladu, ak už bolo spoluvlastníctvo predtým zrušené alebo zaniklo. V konkrétnej veci po zániku manželstva ex lege zaniklo aj bezpodielové spoluvlastníctvo oboch bývalých manželov, avšak pokiaľ sa v súčasnosti vedie konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, je nutné mať z hľadiska hmotného práva za to, že miera práv i povinností oboch spoluvlastníkov k dotknutej nehnuteľnosti je zásadne rovnaká a obaja spoluvlastníci požívajú rovnakú právnu ochranu svojho vlastníckeho práva."

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody o vyporiadaní BSM nehnuteľnosti, ako aj hnuteľných vecí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Môže ma vyhodiť priateľka bývalého z majetku, ktorý ešte nie je vysporiadaný, podiel máme v BSM 1/1.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2019)

Dobrý deň. Hoci aj BSM zaniklo (pravdepodobne rozvodom), ak nebolo ešte vyporiadané, vzťahuje sa naň analogicky režim BSM. Podstata BSM je pritom taká, že celý majetok patrí obom manželom (resp. bývalým manželom), a z tohto dôvodu naň aj majú obaja užívacie právo. Pritom ak nastane situácia, že sa manželia (resp. bývalí manželia) nezhodnú o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.

V žiadnom prípade však nevidím dôvod na to, aby Vás fakticky tretia osoba "vyhodila" z majetku, ktorý ešte stále patrí do Vášho, hoci zaniknutého, ale nevyporiadaného BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, exmanžel si chce nasťahovať do domu priateľku. Dom je v podielovom vlastníctve, nakoľko nedošlo k vyporiadaniu po rozvode. Myslím si, že na to by potreboval aj môj súhlas. Čo mám urobiť až k tomu dôjde. Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2019)

Dobrý deň, 

Dôležitou skutočnosťou je, že predmetný byt sa nachádza v podielovom spoluvlastníctve. V zmysle ustanovení § 139 ods. 2 vypláva, že "Podiel  spoluvlastníkov vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké"

Spoluvlastníci by sa v prvom rade mali dohodnúť na tom, ako budú predmetnú spoločnú vec užívať. Predpokladá to aj vyššie spomenuté ustanovenie § 139 OZ, ktoré umožňuje, aby sa spoluvlastníci v prípade nezhody o svojich právach a povinnostiach obrátili na súd. Ak si teda spoluvlastníci nebudú vedieť sami upraviť užívanie spoločnej veci, rozhodne o spôsobe spoločného užívania súd na návrh ktoréhokoľvek z vlastníkov.

Súd by následne mohol rozhodnúť, žeby jednotliví spoluvlastníci užívali určité im vymedzené časti spoločnej veci alebo by jeden zo spoluvlastníkov užíval celú vec sám a druhý spoluvlastník by dostal náhradu za obmedzenie užívania veci v spoločnom vlastníctve. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či je možné brániť sa vyhodeniu na ulicu a zrušenia trvalého pobytu ex manželkou, aj keď po právnej stránke to vyzerá, že má právo. Dá sa bojovať? Kamarátovi to spravila ex manželka spôsobom úmyselného obohatenia sa. Odmieta splniť ústnu dohodu o vyplatení polovice majetku, ktorý podotýkam nadobudli spolu. Donútila ho podpísať darovaciu zmluvu na dom kvôli tomu, aby nespadol pri neplatení úveru banke a dlhom. Teraz ho predala a odmieta mu vyplatiť. Tým, že mu zrušila trvalý pobyt a odmieta ho vyplatiť mu spôsobila to, že sa lieči u psychiatra a nemá existenciu človeka a nevie ako začať. Pomohla som mu ako kamarátka ubytovala som ho na dobu kým ho vyplatí, ale odmieta ho vyplatiť. Ja som invalidný dôchodca tak z toho dôvodu mu neviem dlhodobo pomôcť. Prosím o radu ako sa brániť voči nej.

Doplňujúca otázka je : Oprava za to, že nenadobudol majetok počas manželstva, ale ešte pred manželstvom a robila mu peklo počas manželstva, aby daroval dom, čomu nakoniec podľahol pod psychickým nátlakom. Vieme, že sa s tým asi nebude môcť dať veľa robiť, ale zo zúfalstva sa pýtam, či je nejaké svelo na úspech aspoň v niečom a ak áno tak v čom? S ňou sa komunikovať nedá a bol to z jej strany premyslený podvod. Ďakujem. S pozdravom Klaudia.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.05.2019)

Dobrý deň, Vami položená otázka obsahuje niekoľko právnych problémov :
1./ Z otázky vyplýva, že sa jedná o rozvedené manželstvo - nepíšete dátum rozvodu.
Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí :
"§ 150 :
Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

"§ 149 ods. 4 :
Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

T.j.  : Treba podať  návrh na súd o vyporiadanie BSM na príslušný súd ak od nadobudnutia  právoplatnosti rozsudku o rozvode neprešli viac ako tri roky.


2./ Darovacia zmluva : Nepoznáme obsah darovacej zmluvy, ale zrejme v tejto nie je zakotvené doživotné právo darcu v predmetnej nehnuteľnosti bývať. 

Ak by aj nebolo dohodnuté v darovacej zmluve právo darcu bývať v darovanej nehnuteľnosti a následne došlo k rozvodu manželstva, podľa ustálenej judikatúry platí, že rozvedený manžel má po rozvode právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka /rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. : 3 Cdo 43/99).

Bývalá manželka nemala právo bývalého manžela vyhodiť z domu a ani mu zrušiť trvalý pobyt.


T.j. : Možnosťou je súdne napadnutie darovacej zmluvy na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy a to z dôvodu, že darovacia zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýchodných podmienok, pod nátlakom, nebola uzatvorená slobodne. Uvedené platí aj v prípade ak od rozvodu uplynuli viac ako tri roky.

Podľa ust. § 37 Občianskeho zákonníka platí, že "právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný."

Podľa  ust. o úžere -  § 39a Občianskeho zákonníka platí, že "neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere."

 

Určite Vám pred napadnutím darovacej zmluvy odporúčam konzultáciu u advokáta, ktorý Vám poradí, ako napadnúť darovaciu zmluvu.
Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať čo robiť ak sme v rozvodovom konaní, manželka ma vyhodila zo spoločného bytu, ale ja stále platím hypotéku? Ona sa na ničom nechce dohodnúť a z bytu sa nechce vysťahovať, aby sa mohol predať. Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :


Pokiaľ konkrétny byt tvorí Vaše obydlie a to bez ohľadu na vlastníctvo bytu /zrejme u Vás v bezpodielovom spoluvlastníctve/ manželka nie je nijako oprávnená Vás z bytu vyhodiť.

Nevieme čo bolo dôvodom resp. na základe akých okolností Vás z bytu vyhodila , či došlo k nejakej hádke prípadne vyhrážaniu zo strany manželky a podobne, ale odporúčame obrátiť sa na políciu podľa ust. zákona o policajnom zbore.
Len poznamenávame, že pokiaľ manželstvo nie je rozvedené, nie je povinný nikto z Vás konať v tom smere, aby bol byt predaný, pokiaľ sa na uvedenom postupe spoločne nedohodnete. To, že ste sa nedohodli na prípadnom predaji bytu už teraz v čase rozvod. konania nie je v žiadnom prípade dôvod, aby Vás z bytu vyhodila.

Konanie manželky je možné charakterizovať ako neoprávnené konanie, ktoré napĺňa znaky minimálne priestupku podľa priestupkového zákona /priestupky proti občianskemu spolunažívaniu/.


Podľa ust. § 27 zákona o policajnom zbore platí :
 " § 27a Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia
(1) Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.
(2) Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov.
(3) Vykázanie zo spoločného obydlia oznámi policajt ústne. Vykázanej osobe policajt presne oznámi priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje. Rozsah priestoru policajt určí podľa potreby preventívnej ochrany osoby, ktorá je ohrozená útokom podľa odseku 1.
(4) Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré odovzdá vykázanej osobe a ohrozenej osobe. V potvrdení o vykázaní zo spoločného obydlia policajt uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia vykázanej osoby a ohrozenej osoby, priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje a čas, kedy policajt osobu zo spoločného obydlia vykázal. Súčasne s vydaním potvrdenia o vykázaní, vykázaná osoba oznámi policajtovi adresu a prípadne telefónne číslo, na ktorom bude zastihnuteľná počas trvania účinkov vykázania, až do vydania rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení. Telefónne číslo poskytne prípadne policajtovi tiež ohrozená osoba. Ak vykázaná osoba alebo ohrozená osoba odmietne potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia prevziať, policajt túto skutočnosť uvedie v úradnom zázname."

Odporúčame kontaktovať políciu.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať. Môjho priateľa mama nevie, či by sa mala rozviesť s manželom, lebo sa boji, že mu musí najdut nové bývanie. Bývajú v rodinom dome, ktorý patrí jej zdedila ho po mame. A on ta neprispel nič ani nerobí len pije a zle sa správa aj k nej aj k deťom. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ je ich manželstvo hlboko a trvalo rozvrátené, že nie je nádej na jeho obnovu, pričom manžel pije a správa sa nevhodne k nej a deťom, je vhodné pouvažovať o rozvode. Pokiaľ ide o dom je síce pravdou, že existuje právny názor súdov o tom, že aj v takomto prípade by mal manžel, ktorý vlastní dom, zabezpečiť bývanie druhému manželovi, avšak netreba zabúdať na to, že práva priznané zákonom nemožno zneužívať a konanie osoby nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Osobne zastávam právny názor, že ak by manžel žiadal po rozvode náhradné bývanie, bolo by to vzhľadom na jeho správanie v rozpore s dobrými mravmi, čím by mohla argumentovať aj Vaša matka. 

Okrem toho povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie nie je povinnosť ho zaplatiť, ale len takpovediac nájsť (napr. nájsť byt a dohodnúť s jeho vlastníkom, aby s manželom podpísal zmluvu).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Má exmanžel právo vstupu do domu, garáže, keď má už vlastné bývanie ? Môžem vymeniť zámky? Ešte nie sme majetkovo vyporiadaní. Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielam nasledovnú odpoveď :

Dôležité pre presnejšie zodpovedanie otázky je : Dom je v bezpodielovom prípadne podielovom spoluvlastníctve, kedy došlo k rozvodu a kedy sa manžel odsťahoval a či si zobral všetky svoje osobné veci. 

Nevieme čo vo Vašom prípade predstavuje je vlastné bývanie /podnájom, kúpa nového bytu  alebo domu, založenie novej rodiny a trvalé bydlisko má už na inej adrese, a podobne/. 

Ak by sa terajší dom, na ktorý sa v otázke pýtate, či môžete vymeniť zámok, stále považoval za jeho bydlisko /nie trvalý pobyt/, potom nie ste oprávnená zámky vymeniť. Manžel by sa mohol dožadovať vstupu do predmetných nehnuteľností.

Otázkou je aj vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva a či nie ste povinná mu zabezpečiť náhradné bývanie v zmysle ust. Občianskeho zákonníka. 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

DOBRÝ DEŇ, PRAJEM VŠETKÝM MÔJ PROBLÉM JE TAKÝ, ŽE V ROKU 1995 MOJA MAMA DALA NÁŠ DVOJIZBOVÝ BYT DO PODNÁJMU NA NEURČITÚ DOBU MOJA MAMA ZOBRALA DOPREDU NEJAKÉ PENIAZE OD TOHO DOTYČNÉHO ASI V ROKU 2012 MOJA MAMA VEĽMI OCHORELA A CHCELI SME SA VRÁTIŤ DOMOV Z VEĽKEJ BRITÁNIE A MAMA ŠLA NA ÚRAD OBNOVIŤ DEKRÉT A SÚČASNE ODKÚPIŤ, ALE DEKRÉT JEJ VYSTAVILI NOVÝ, LEBO MAMA MALA EŠTE STARÝ, ALE ODKUP JEJ ZAMIETLI,  LEBO TEN PÁN ČO TAM BÝVA TO SKÚŠAL ODKÚPIŤ NA SVOJE MENO, A TAK MAMA ZAČALA SA S NÍM SÚDIŤ. PROSÍM PORAĎTE MY, ČI MÁME ŠANCU ZÍSKAŤ NÁŠ BYT. ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky usudzujeme, že sa jedná o nájomný byt.

Pre posúdenie veci je dôležité, či Vaša mama s predmetným pánom má podpísanú zmluvu o podnájme, či bol udelený súhlas prenajímateľa na uzatvorenie predmetnej zmluvy, a samotné odôvodnenie žaloby, ktorú ste podali na súd, teda ako ste ju spísali a čo je v nej uvedené.

Neuvádzate v otázke z akého dôvodu bol zamietnutý prevod vlastníctva k dotknutému bytu.

Nevieme z otázky či sa na Vás vzťahovali ust. zákona o vlastníctve bytov požiadať o prevod vlastníctva bytu do 31.12.2016 s následnou povinnosťou vlastníka bytu alebo bytového domu /obec, družstvo/  uzatvoriť zmluvu o prevode do dvoch rokov od podania žiadosti.

Zo zákona platí, že "ak vlastník domu alebo bytu zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti neuzavrie, nájomca bytu môže po uplynutí tejto lehoty podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti."/§ 32e/ zákona o vlastníctve bytov/.

Bez videnia dokladov Vám nevieme presne pomôcť.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

Môžete nás kontaktovať na hlavný email : advokat@ficek.sk.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalým manželom máme mesiac po rozvode. Bývalý manžel nadobudol byt pred uzatvorením manželstva. Je zároveň aj mojim zamestnávateľom /pracujem z domu v jeho firme/. Vyvíja na mňa už dlhšie nátlak /dialo sa to už pred samotným rozvodom. Raz ma dokonca vymkol z bytu/, že sa mám z bytu okamžite vysťahovať, keďže mi tu nič nepatrí. Odôvodňuje to tým, že môžem bývať u môjho otca, ktorý však nie je touto situáciou nadšený. Čo mám podľa Vás urobiť? Mám nárok zotrvať v ex manželovom byte určitý čas? A ako dlho? Alebo sa to vníma tak, že mám kde bývať /u otca/, a teda sa musím vysťahovať? Byt patrí síce manželovi, ale byt som prerobila ja aj s pomocou otca a známych. Neviem, ako v tomto celom prípade postupovať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2017)

Dobrý deň, ak Vás chce manžel vyhodiť, musí Vám nájsť náhradné bývanie. Neznamená to, že Vám ho bude aj platiť, ale máte právo na bývanie, ktoré je adekvátne tomu, kde bývate teraz.

Ak ste investovali peniaze do jeho bytu, potom máte právo žiadať od manžela (v konaní o vysporiadanie BSM) peniaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Počas manželstva sme s manželom postavili spoločne dom. Rozviedli sme sa a nebolo ešte majetkové vyrovnanie. Na LV sme obidvaja majitelia, hypotéku sme platili 8 rokov spoločne, teraz 6ty mesiac platí splátku on a aj tam býva, ja som odišla. Mame tam spoločný nábytok, ktorý som si nafotila a sú tam ešte moje osobne veci, no nedostanem sa k ním, keďže vymenil zámok a nárokuje si na všetko. Býva tam s novou priateľkou. Ak sa chcem do domu dostať, čo musím pre to urobiť? Je povinný mi dať nový kľúč? Je to vôbec trestne? Sedenie u právničky si samozrejme rezervujem, len musím dva týždne počkať, tak by som chcela byt informovaná už teraz o možnostiach, na čo mám právo a čo on nesmie. Vopred ďakujem za info.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň, ak ste sa sama vysťahovali dobrovoľne a už tam nebývate, pričom tam býva iba bývalý manžel, potom tento dom tvorí jeho obydlie. Pokiaľ by ste do domu vstúpili, riskujete trestné stíhanie pre porušovanie domovej slobody. A to aj napriek tomu, že ste vlastníčkou tohto domu. Pokiaľ by ste sa nevysťahovali, mohli ste tam vstupovať kedykoľvek. 

V tomto prípade môžete podať návrh na vysporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode). Určite sa však poraďte s advokátom pred tým, ako by ste to riešili, pretože advokát, ktorý pracuje s BSM Vám vie často poradiť veci, o ktorých ste nemuseli vedieť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Ďakujem Vám - Vaša odpoveď mi pomohla. Ja teraz bývam u druhej manželky takže podať návrh na súd na učenie užívania nehnuteľnosti by asi nebolo schodné. Ale, keď súd rozhodne tak, že nehnuteľnosť prejde do podielového vlastníctva vtedy už môžem od bývalej manželky žiadať trhové nájomné? Aj, keď ešte pred rokom by mi niečo takéto ani nenapadlo. Situácia sa katastrofálne vyhrotila. Ozaj neexistuje spôsob ako toto celé vyriešiť a urýchliť? Ďakujem ešte raz a prajem pekný deň. I.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2017)

Dobrý deň, áno, keď bude nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve a ona bude užívať Váš podiel bez Vášho súhlasu (alebo so súhlasom ale nie na bezodplatné užívanie), potom máte nárok na bežné nájomné v danej lokalite. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, p. Advokát - chcem Vás poprosiť o odpoveď na nasledovnú otázku: Môžem od bývalej manželky po uplynutí 3 rokov od rozvodu žiadať 1/2 trhového nájomného za užívanie nášho spoločného bytu, v ktorom ona stále býva, nechce sa odsťahovať, ani byt predať, ani ma riadne vyplatiť? Pre úplnosť ale dodávam, že stále prebieha súdne konanie o vyporiadaní nášho BSM, ktoré exmanželka zdržuje nakoľko jej tento stav vyhovuje, teda neviem, či BSM bude i tak po 3 rokoch vysporiadané podľa zákona, alebo bude treba počkať na rozhodnutie súdu, ktoré za takéhoto stavu môže trvať ešte roky. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je vo Vašom prípade stav taký, že bol podaný návrh na súd na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v lehote do troch rokov od rozvodu manželstva, tak sa neuplatní zákonná domnienka, že nehnuteľnosť prešla do podielového spoluvlastníctva.

Nehnuteľnosť teda máte stále v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Doteraz som sa nestretol s rozhodnutím, podľa, ktorého by jeden z bývalých manželov mal nárok na finančnú kompenzáciu za užívanie nehnuteľnosti druhým manželom počas BSM.

Je úplne zrejmé, že Vašej  exmanželke vyhovuje táto situácia a môže mať záujem celé vysporiadanie BSM predlžovať.

Existuje možnosť, ako by ste ju mohli donútiť sa vysporiadať čím skôr. Mohli by ste podať návrh na súd na učenie užívania nehnuteľnosti. V návrhu by ste požadovali, aby súd určil, že teraz budete užívať nehnuteľnosť 3 roky zasa Vy.

Pozor však na to, aké máte Vy súčasnosti bývanie, pretože ak by ste mali, kde bývať, súd by nemusel Vášmu návrhu vyhovieť. Na takéto konanie je potrebné sa správne pripraviť a vytvoriť takú situáciu, aby ste manželka nedali šancu na to, aby súd rozhodol v jej prospech.

Tiež je dôležité, či máte spoločné deti, koľko majú rokov. Podľa toho je potrebné prispôsobiť aj prípadnú žalobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Sme viac ako tri roky rozvedený. Byt užíva exmanžel a ja som s deťmi v podnájme, ale s trvalým bydliskom na byte, kde som aj ja uvedená ako spoluvlastník. Byt exmanžel spláca ešte tri roky. Chcem vedieť, či mám stále nárok na pol bytu, teda aj sumu, ak ho predá? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2017)

Dobrý deň, na to, aby sme vedeli odpovedať presne na Vašu otázku, či máte nárok na polku bytu, tak je dôležité vedieť, či byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

Ak bol byt kupovaný počas manželstva z peňazí patriacich do BSM, potom bude byt spoločný. Nie je rozhodujúce, či máte v byte trvalý pobyt alebo nie, alebo, či byt užívate alebo ho užíva len manželka.

Pokiaľ patrí do BSM, budete mať nárok na vysporiadanie (polku bytu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, exmanžel pred rozvodom predal dom, peniaze si nechal. Predal ho svojmu strýkovi za 20 000 e, aj keď hodnota bola cca 80 000. Mám po rozvode právo na polovicu peňazí? Ak áno, tak z predajnej ceny alebo trhovej? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň, Váš manžel mohol sám predať dom len vtedy, ak bol ako jeho výlučný vlastník zapísaný v katastri nehnuteľnosti. Svojho podielu z tejto nehnuteľnosti sa môžete domáhať len vtedy, ak patrila do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), a teda že vlastníctvo k nej bolo nadobudnuté za trvania manželstva s výnimkou jej získania dedičstvom alebo darom, alebo ak podľa svojej povahy slúžila osobnej potrebe alebo výkonu povolania len manžela, alebo bola vydaná v rámci predpisov o reštitúcii majetku manželovi, ktorý ju mal vydanú vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Ak v súdnom konaní o vysporiadaní BSM súd dom zahrnie do majetkovej podstaty BSM, bude vychádzať z jej trhovej hodnoty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu: s manželom sme rozvedení a vlastníme byt, ktorý sme získali za manželstva. Bývalý manžel sľúbil, že svoju polovicu bytu daruje našim deťom. Je to možné uskutočniť ešte pred vyporiadaním BSM alebo až po vyporiadaní BSM. Dá sa písomnou formou zabezpečiť, aby sa darovanie z jeho strany naozaj uskutočnilo? Alebo je možné v deň vyporiadania BSM dohodou uskutočniť hneď v ten deň aj darovanie darovacou zmluvou na deti? Ako máme postupovať, aby k darovaniu naozaj došlo a zo sľubu necúvol? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, potom manžel nemá podiel. Bezpodielové spoluvlastníctvo je charakteristické práve bezpodielovosťou. Štandardné riešenie je, že po rozvode sa manželia vysporiadajú tak, že nehnuteľnosť prejde do podielového spoluvlastníctva a následne manžel vykoná prepis svojho podielu na deti. Tiež je možné urobiť zmluvu po rozvode tak, že vlastnícke právo prejde na deti, teda, že dôjde k vysporiadaniu takým spôsobom, že manželka a deti sa stanú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti.

Ak sú však deti maloleté, bude potrebné schválenie právneho úkonu za deti súdom.

Pokiaľ chcete, aby manžel od svojho plánu neustúpil, spíšte s ním zmluvu o budúcej zmluve.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Ešte by som sa teda chcela opýtať. Manžel by mal dostať v marci poistku životnú. Vyše 3000 EUR. Suri ten rozvod práve kvôli tomu, aby mi z nej nemusel dávať. Mám právo na nejakú čiastku z nej?

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2017)

Dobrý deň. V rámci BSM sa bude vyporiadať aj životná poistka a taktiež aj splátky, ktoré boli hradené na poistné jednému z Vás počas manželstva zo spoločných peňazí. Všetko, čo nadobudnete počas manželstva patrí do BSM s výnimkou vecí získaných darovanám, dededím, vecí, ktoré slúžia osobnej potrebe len jednému z Vás a ďalších uvedených v zákone. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň. S manželom sme spolu 4 roky. Brali sme sa minulý rok v júni. Momentálne nežijeme spolu už 2 mesiace a ideme sa rozvádzať (niekoľko mesiacov ma podvádzal). Pred manželstvom, teda v dobe, keď sme spolu žili v jednej domácnosti, som kúpila záhradu s chatkou, záhrada je písaná na moje meno a bola kupovaná z mojich peňazí. Byt som mala vo vlastníctve ešte pred tým ako sme sa poznali. Zaujíma ma, či po rozvode ma manžel nárok na záhradu alebo byt? Prosím o skorú odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň. Veci, ktoré ste nadobudli pred manželstvom sú len Vašim výlučným vlastníctvom a nepatria do BSM. Do BSM patrí len majetok, ktorý ste nadobudli spoločne odo dňa uzavretia manželstva až do dňa právoplatného rozhodnutia o rozvode manželstva. Tiež do BSM nepatria veci, ktoré ste získali dedičstvom alebo darom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sme počas manželstva nadobudli nájomný byt, v ktorom sme bývalí spoločne 20 rokov. Minulý rok nás rozviedli a byt nebol odkúpený a stále patrí mestu. Nakoľko sa nechcel odsťahovať a mám maloletého chorého syna, bola som nútená z bytu sa odsťahovať do podnájmu. Chcela by som sa opýtať aké mám možnosti a ak by som to chcela riešiť súdnou cestou bola by možnosť, že by byt prisúdili mne? Musela by som mu v tomto prípade hľadať náhradné bývanie alebo ho nejako vyplácať? Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že nakoľko nevlastníte byt v osobnom vlastníctve spolu s manželom tento byt Vám nemôže byť prisúdený do Vášho vlastníctva. Môže Vám však súd prisúdiť právo bývať v tomto byte ako nájomca. Podľa ustanovenia § 705 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak sa rozvedení manželia nedohodnú na spôsobe užívania bytu, ktorý mali v spoločnom nájme manželov, môže súd na návrh niektorého z nich spoločný nájom bytu zrušiť a určiť, ktorý z manželov bude mať právo užívať tento byt. Súd pritom prihliadne na záujmy maloletých detí a tiež na vyjadrenie prenajímateľa. Vám nevzniká povinnosť nájsť mu náhradné bývanie, nakoľko Vy nie ste prenajímateľom. Rovnako Vám nevzniká povinnosť vyplácať ho, nakoľko tento byt nevlastníte, iba ho užívate ako nájomca. Po prisúdení bytu do Vášho užívania Vám vznikne voči prenajímateľovi povinnosť uhrádzať nájomné.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, bývam z manželkou a synom 9r. v byte, ktorý je napísaný na jej mamu. Kúpili ho, keď sme sa zobrali, žena zo synom tam má trvalý pobyt, ja nie. Teraz ma chce vyhodiť z domu chce, aby som išiel het kvôli nezhodám v poslednom čase. Čo viem tak ma v pláne vymeniť aj zámok na dverách na domácnosť, som riadne prispieval aj som platil, čo bolo treba, môže to urobiť. Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

Dobrý deň, žena Vás nemôže vyhodiť z bytu, aj keď ide o jej byt. Musí vám nájsť náhradné bývanie ak nemáte kde bývať.

Pokiaľ by sa stalo, že by vymenila zámok, môžete podať ihneď  na súd neodkladné opatrenie, ktorým budete žiadať, aby umožnila bývanie v byte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, som čerstvo rozvedená a z bývalým manželom a našim synom 17 r./ktorý bol zverený do mojej opatery/ bývame v 2-izbovom obecnom byte. Napriek tomu, že bývalý manžel má v dome svojich rodičov samostatnú bytovú jednotku 3+1 nechce sa tam odsťahovať len preto, aby nám čo najviac znepríjemnoval život. Náklady na byt znášam sama a preto by som chcela vedieť, aká je možnosť zrušiť mu užívacie právo na byt. Ďakujem

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2017)

Dobrý deň, predpokladám, že byt máte v spoločnom nájme. Ak áno, bude potrebné ho zrušiť. Ak sa nedohodnete, potom súdnou cestou. Až následne môžete žiadať manžela vypratať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

V roku 1994 som zdedila druzstevny byt po mojej tete. Uz som bola vydata. V roku 1999 sa byt " odkupoval "do OV ale neplatilo sa nic , lebo uz bola nulova anuita bytu. Mojho manzela automaticky zapisali ako spoluvlastnika bytu..... bolo to spravne? resp. ma narok na polovicu bytu? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň, vtedy sa tak postupovalo a zapisovali vždy oboch manželov. Ak ste neboli vlastníci družstevneho podielu obaja, potom dokážete dosiahnuť to, že byť bude iba Váš. Existujú judikaty, ktoré Vám pomôžu k tomu, aby manžel nebol vlastníkom bytu. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobry den, este nie som rozvedena len teraz bude sud a chcem sa spytat. Manzel pouziva spolocny dom a mi s detmi sme u rodicov a ci ma pravo tam byvat alebo ja, ci mam pravo tam sa nastahovat alebo po rozvode musi aj on nechat dom?

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ je dom vo Vašom spoločnom vlastníctve (BSM), potom máte obaja právo ho užívať, až kým si svoj majetok nevyporiadate. BSM sa zruší rozvodom, ale potom je potrebné ho ešte vyporiadať. Môžete sa tam teda nasťahovať aj teraz, aj po rozvode a rovnako aj on ho môže teraz užívať a rovnako ho môže užívať aj po rozvode. Dôležitý je moment vyporiadania BSM, kde sa dohodnete komu bude dom patriť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý večer prajem, chcem Vás poprosiť o radu ohľadom rozvodu a bývania. Manžel kúpil byt deň pred svadbou za požičané peniaze a následne po svadbe sme spolu brali hypotéku na ten istý byt. Na platení úveru sa podieľame spoločne, ale vlastník je manžel. Chcem sa spýtať, či nás môže vyhodiť na ulicu po rozvode... Máme spolu dve maloleté deti. Ďakujem za radu vopred

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2016)

Dobrý deň, vychádzajúc z Vášho opisu v otázke je jasné, že Váš manžel vlastní predmetnú nehnuteľnosť ako výlučný vlastník. Vy ste nehnuteľnosť spolu s ním a deťmi užívali doteraz na základe Vášho manželstva. Súdna prax má za to, že v zmysle zákona o rodine majú manželia tvoriť spoločnú domácnosť a z toho sa vyvodzuje právo manžela obývať nehnuteľnosť druhého manžela. Po rozvode to však už neplatí. Napriek tomu Vás s deťmi manžel nemôže z domu vyhodiť nasilu. Keby použil násilie alebo keby ste si v jeden deň našli svoje veci vyhodené pred nehnuteľnosťou, postupoval by v rozpore so zákonom. Rovnako keby podal žalobu na vypratanie nehnuteľnosti, tak v tomto smere Vám poskytne ochranu súd. V zmysle ustálenej judikatúry totiž nie je možné z nehnuteľnosti vysťahovať rodinu s maloletými deťmi, ak si oni sami nedokážu nájsť náhradné bývanie. Tzn. že by vám (Vám a deťom) Váš manžel musel nájsť (nie hradiť) náhradné bývanie. Až potom by mohol súd rozhodnúť o povinnosti vypratať nehnuteľnosť. Po rozvode manželstva a vyporiadaní BSM bude potrebné v zmysle ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka zohľadniť všetky splátky hypotéky, ktoré boli vyplatené na jeho ostatný majetok. Nemáte nárok podiel z jeho nehnuteľnosti, ale máte nárok na vrátenie určitej časti finančných prostriedkov z vyplatených splátok. Túto skutočnosť bude potrebné zohľadniť pri vyporiadaní BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobry den, poprosila by som o vasu pravnu radu: Som 4 mesiace rozvedena, ale este nie sme majetkovo vysporiadani. Byvame este spolu v byte. Moze si prosim exmanzel nastahovat do bytu svoju matku bez mojho suhlasu? Nase vztahy ani s exmanzelom a ani s jeho matkou nie su dobre. V byte este byva dospela dcera a dcera, ktora momentalne studuje v zahranici (denne studium na vysokej skole, takze je 3/4 roka v zahranici). Dakujem

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2016)

Dobrý deň, pri hospodárení a nakladaní so spoločnou vecou patriacou do BSM platí, že sa manželia majú v prvom rade dohodnúť. Túto vec užívajú manželia (resp. bývalí manželia) spoločne. Tieto skutočnosti platia aj po rozvode manželstva a zániku BSM. Platí to až do doby, kedy bude Vaše BSM vyporiadané buď dohodou alebo súdnym rozhodnutím. Vychádzajúc z týchto pravidiel je možné uviesť, že ani jeden z manželov nie je oprávnený nasťahovať bez súhlasu druhého manžela do spoločnej nehnuteľnosti cudziu osobu (aj keď ide o matku bývalého manžela). Ide však o častý problém, kedy po rozvode manželstva manželia žijú ďalej v spoločnej nehnuteľnosti a robia si naprieky. Riešením takýchto problémov je čo najrýchlejšie vyporiadanie BSM a odsťahovanie sa jedného manžela zo spoločnej nehnuteľnosti. K dohode bývalých manželov o nakladaní a užívaní spoločnej nehnuteľnosti dochádza veľmi zriedkavo.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Želám pekný deň. Chcem Vás poprosiť o odpoveď na otázku: S býv. manželkou som rozvedený 8 rokov. K majetko-právnemu vyporiadaniu 3-izbového bytu však nedošlo. Manželka sa odsťahovala a ja v byte bývam sám, tým znášam aj všetky náklady na byt. Neprispieva ani do fondu opráv čo by mala. Teraz sa býv. manželka rozhodla svoju polovicu bytu darovať synovi a dcére. Ja však s tým nesuhlasím, bojím sa že nebudem mať kde bývať. Za akých podmienok môže teda darovať svoju polovicu bytu našim detom? Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom. 

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2016)

Dobrý deň

podľa § 149 ods. 4 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

 

“4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. 

Oostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. 

Toisté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.”

 

To znamená, že pokiaľ ste nehnuteľnosť, ktorá bola v BSM, nevyporiadali do 3 rokov, táto je momentálne v podielovom spoluvlastníctve, teda Vy ste vlastníkom 1/2. 

 

Pokiaľste vlastníkom 1/2, z tohto bytu nemôžete byť vyhodený. Exmanželka môže previesť podiel na blízku osobu, teda príbuznému v priamom rade, súrodencovi, manželovi aj bez uplatnenia predkupného práva (bez vášho súhlasu)

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

S manželkou sme majiteľmi bytu. Spolu s nami býva syn s manželkou a 10. ročnou dcérou. Moja otázka: Aké je zákonné riešenie na to, aby mladí opustili byt. Syn je evidovaný na úrade práce, maželka je zamestnaná. Dlhodobo neprispievajú na chod domácnosti, hlavne na energetické média a pod.,všetky spomínané náklady sme nútení uhrádzať z našich dôchodkov Nevestu sme viackrát vyzvali, aby prispela svojim podielom, pretože je zárobkovo činná, ale túto výzvu nerešpektuje. Vzťah s nevestou nie je najlepší, nakoľko má stále vyššie a vyššie nároky (požiadavka na ďalšiu izbu).Problém sme zatiaľ neriešili, nakoľko máme veľmi radi našu vnučku a nechceme jej ublížiť. No vzťah s nevestou je komlikovaný a pre nás dôchodcov, stresujúci. Za Vašu odpoveď Vám ďakujem. 

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete, aby sa odsťahovali a nechcú tak učiniť dobrovoľne, odporúčam podať na súd návrh na vypratanie nehnuteľnosti. Predpokladám, že ste sa nedohodli na bezodplatnom užívaní bytu a nemáte ani nájmonú zmluvu. Tým pádom neexistuje právny titul, na základe ktorého by mohli nehnuteľnosť užívať. V tomto prípade sa na Váš úkor bezdôvodne obohacujú, keďže neprispievajú na domácnosť. Rovnako ich trvalý pobyt môžete ako vlastník nehnuteľnosti zrušiť na obecnom/ mestskom úrade, na ohlasovni pobytov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, Manžel nadobudol byt, pred uzavretím manželstva, je vlatík.1/1 Bývame spolu 7 rokov z toho 6 ako manželia, máme v byte trvalý pobyt. Teraz ma chce vysťahovať z bytu aj s maloletým dieťatom. Má na to právo? Je povinný zabezpečiť nám náhradné bývanie ak ano po aku dobu. Počas manželstva sme kupili aj 1 izb. byt. kt sme prenajimali. V zmluve vobec nie som uvedena ako ucastnik a on je uvedeny ako vylucny vlastnik bytu. Možem tuto zmluvu napadnuť? ďakujem

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.10.2016)

Dobrý deň,

vyhodiť z bytu Vás manžel, pokiaľ trvá manželstvo nemôže. Rovnako Vám nemôže ani zrušiť trvalý pobyt. Pokiaľ ide o 1 izbový byt, k tomu si dovoľujem uviesť, že do BSM patrí všetko, čo manželia nadobudli počas trvania manželstva. Ak od doby, keď ste sa dozvedeli o uzavretí kúpnej zmluvy na tento byt uplynuli už 3 roky, potom je Vaše právo dovolať sa relatívnej neplatnosti pravdepodobne premlčané.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

dobrý deň, počas manželstva sme nadobudli nehnuteľnosť RD. Po rozvode máme aj naďalej nevysporiadané BSM, nakoľko nie je možné sa s bývalým manželom dohodnúť. Nakoľko dochádzalo pred rozvodom aj po rozvode k verbálnym útok nielen voči mne ale aj voči nášmu dieťaťu (dieťa bolo zverené do mojej starostlivosti), ktoré sa neustále stupňovalo a môj bývalý manžel odmietal opustiť náš spoločný dom, boli sme nútení odísť z nášho spoločného domu aj so synom a prenajať si byt. Nájomné platím už druhým rokom. Mám možnosť požadovať príspevok na úhradu takéhoto náhradného bývania od bývalého manžela? Mám zákonnú možnosť požadovať náhradu od manžela za to, že užíva náš hnuteľný aj nehnuteľný majetok? ďakujem

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň, náhrada za uzivanie veci v BSM jednym manzelom nema v zakone oporu, hoci by sa toto pravo mohlo odvodit zo zakona nepriamo.

 

Prispevok na uhradu najomneho nemate, ale ak to odovodnuju Vase potreby, mozete poziadat o prispevok rozvedenemu manzelovi. Alebo ziadat zvysit vyzivne na dieta z dovodu zmeny pomerov.

 

Poziadajte tiez sud o vysporiadanie BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Máme s ex manželom byt v BSM. Odniesol bez môjho vedomia nabytok resp. vsetko zariadenie bytu. Akým spôsobom sa môžem domáhať vyrovnania resp. rozdelenia . ja v byte nebývam on ho užíva. Na ničom sme sa presne nedohodli. Tri roky od rozvodu ešte nevypršali. Dakujem

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň, nafotte si vsetok majetok v byte a podajte navrh na vysporiadanie BSM po rozvose.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý den, manzelka nadobudla byt pred svadbou a ako citam vo vasich predoslych odpovediach, nema pravo ma z bytu vyhodit-vystahovat. Este stale sme manzelia a nebola podana ani ziadost na rozvod. Lenze manzelka mi dala ultimatum, ze ak sa dobrovolne nevystahujem vymeni zamok na byte a neumozni mi tam vstup. Chcem sa opytat ake su moje prava v pripade, ze tak urobí? Ako mozem postupovat a na koho sa mozem obrátiť?

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň, v tomto prípade choďte na políciu a žiadajte o záznam. Polícia ju samozrejme nemôže donútiť, aby Vás tam pustila. Svojho nároku bývať v byte sa môžete domáhať súdnou cestou. Zároveň žiadať nariadiť neodkladné opatrenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som Vás poprosiť o odpoveď. S manželom žijem v spoločnej domácnosti 21 rokov. Byt, v ktorom žijeme mu darovala jeho mama a keďže v papieroch figurujem ako spoluvlastník chcela by som vedieť, či v prípade rozvodu mám alebo nemám nárok na vyplatenie z bytu alebo celý byt patrí manželovi. Proste na čo mám alebo nemám nárok. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2016)

Dobrý deň  

podľa Vášho opisu ste asi podielová spoluvlastníčka, teda nehnuteľnosť máte s manželom zapísanú každý v 1/2-ici. 

 

Teda nehnuteľnosť nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale do podielového spoluvlastníctva. 

 

Pokiaľby ste sa rozviedli, môžete s ex-manželom dohodou zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo alebo môžete podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na príslušný súd.

 

To znamená pokiaľ ste zapísaná na liste vlastníctva ako spoluvlastník, nárok na danú nehnuteľnosť máte a manžel Vás nemôže vyhodiť z domu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, rozviedli nás s ex manželom v r. 2014. Po rozvode odkupil byt do OV. Anuitu sme splácali spolu. Máme dve deti na ktore neprispieval 9 rokov. Splácala som zaňho úver. predal abez môjho vedomia auto. Bol na protialkoholickom ličení, stihol rozbiť 3 auta. Celý byt som zariadila ja. Teraz po 2 rokoch mi napísal že máme z bytu odísť. Akým právom.Ked ten byt som financovala ja podporovala dceru z VS na stži v Amerike, Írsku a anglicku. Deti nevidel 2 roky. Môže nás vysťahovať. Ďakujem za odpoveď. Prejem pekný deň

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.08.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti Váš manžel, potom s ňou môže disponovať podľa vlastného uváženia. Môže Vás aj vyzvať, aby ste nehnuteľnosť opustila. Ak ste však do nehnuteľnosti investovali finančné prostriedky zo svojho výlučného majetku, potom máte od bývalého manžela nárok žiadať, aby Vám vydal bezdôvodné obohatenie, pretože prijal plnenie (investície do jeho nehnuteľnosti) bez právneho dôvodu.

Ak ešte nemáte vyporiadané BSM, potom pri jeho vyporiadaní môžete tiež žiadať to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok a zároveň právo žiadať to, čo sa z Vášho výlučného majetku vynaložilo na spoločný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, som vydatá tehotna, manžel si nasiel pred časom milenku, ktorá ako som sa dozvedela tiež s ním čaká dieťa,manzel podal žiadosť o rozvod,ale pojednávanie zatiaľ neprebehlo.Ja ako manželka som za udržanie rodiny,vzhľadom k tomu ze čakáme dieťa,ktoré sme plánovali.Manžel býva s milenkou už 4 mesiace. Ja stále bývam v manželovom byte ktorý je jeho vlastníctvom a nadobudol ho pred manželstvom, tento byt sme spojili s mojim bytom, ktorý je výlučným vlastníctvom mňa, taktiež nadobudnutý pred manželstvom. Počas manželstva sme investovali a rekonštruovali len byt manžela. Moja otázka: môže manžel vypratat so svojho bytu do rozvodu a ake právo mám na zotrvanie v byte po rozvode, keďže mám relativne kde bývať ak by sa bytové jednotky dali do pôvodného stavu. Manžel sa neustále vyhráža vypratanim z bytu, čo celé negatívne pôsobí na tehotenstvo a zdravotný stav.

 

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2016)

Dobrý deň,

Z rozsudku najvyššieho súdu ČR sp.zn. 26 Cdo 1544/2005:

„Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu, lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí  povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť manželov. Na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhá manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.“

Manžel teda má  právo vypratať druhého manžela počas trvania manželstva len pokiaľ sa tento k nemu tento správa násilne. Po rozvode sa Váš manžel bude môcť domáhať vypratania z bytu na základe ustanovenia § 126 ods. (1), ale zároveň bude povinný nájsť Vám primeranú bytovú náhradu. Do tej doby budete mať právo užívať predmetný byt.

 

 

Aj keď táto povinnosť manžela nie je v občianskom zákonníku výslovne ustanovená, analogicky sa použijú ustanovenia § 713 ods. (1) „Ak služobný byt po smrti nájomcu alebo po rozvode jeho manželstva užívajú ďalej manžel, prípadne osoby uvedené v § 706 ods. 1, nie sú povinné sa z bytu vysťahovať, dokiaľ im nie je zabezpečený primeraný náhradný byt, ak nestačí podľa osobitného zákona poskytnutie náhradného ubytovania. To platí aj v prípade, ak nájomca služobného bytu opustí trvale spoločnú domácnosť.“


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý večer, moji rodičia sa rozvadzaju a otec sa jasne vyjadril, že už deň po rozvode mamu nechce vidieť v byte. Môže ju len tak vyhodiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2016)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či je predmetný byt vo výlučnom vlastníctve Vášho otca, v podielovom spoluvlastníctve Vašich rodičov alebo v ich bezpodielovom spoluvlastníctve. Ak je byt vo výlučnom vlastníctve Vášho otca, ide iba o jeho majetok, pričom Vaša mama nemá k nemu žiadne vlastnícke ani iné užívacie právo (ak s ním nepodpíše nájomnú zmluvu). Ak je byt v ich podielovom spoluvlastníctve alebo v ich BSM, tak k bytu majú obaja rovnaké práva a povinnosti. Vzhľadom na postoj Vášho otca Vám odporúčam, aby po rozvode manželstva došlo medzi nimi k čo najrýchlejšiemu vyporiadaniu BSM, prípadne podielového spoluvlastníctva. Tzn. že ak Váš otec chce zostať bývať v byte, tak nech je zaviazaný na vyplatenie primeranej náhrady Vašej mame za účelom vyrovnania podielov v rámci vyporiadania BSM. Následne by si mohla Vaša mama z tejto sumy zabezpečiť vlastné bývanie, prípadne prenajať nejakú inú nehnuteľnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, sme po rozvode, byt je vo vlastníctve manželky. Podľa vyššie uvedného, by mi mala manželka zabezpečiť náhradné bývanie a až po tom som povinný z bytu sa vysťahovať. Platí to však aj v prípade, že vlastním nehnuteľnosť, ktorú som zdedil? Táto zdedená nehnuteľnosť sa nachádza úplne v inom okrese okolo 300 km od mesta, kde celé roky žijem a kde pracujem. ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2016)

Dobry den, zakon priamo odpoved na Vasu otazku neposkytuje, pretoze narok na nahradne byvanie je v tomto pripade odvodene analogiou prava.

Mozno vsak povedat, ze nie kazde vlastnictvo inej nehnutelnosti sposobuje zanik prava na nahradne byvanie. 

Domnievam sa, ze pokial je nehnutelnost tak daleko, nemalo by sa na to prihliadat. K definitivnemu stanovisku by som potreboval viac informacii.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem, pred našim manželstvom bola manželka užívateľom družstevného bytu. Trvalý pobyt v byte som nadobudol ešte pre uzavretím manželstva. Uzavretím manželstva som sa stal jeho spoluužívateľom. Po piatich rokoch manželstva sme odkúpili byt do osobného vlastníctva, pričom ma manželka požiadala, aby sme byt napísali len na ňu t.j., aby si moje dcéry z prvého manželstva nemohli v prípade mojej smrti nárokovať na dedičstvo. Konajúc v dobrej viere a nechtiac spôsobovať manželské problémy som s tým súhlasil. V byte sme spoločne vykonali kompletnú rozsiahlu rekonštrukciu (okná, podlahy, kuchyňa, bytové jadro). Teraz, po 19 rokoch sme rozvedení a manželka trvá na tom, aby som byt opustil bez akejkoľvek náhrady. Ako sa môžem brániť, ak navyše nemám kam ísť? Na čo mám vlastne v tomto prípade nárok a ako mám v Tejto veci postupovať.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2016)

Dobrý den, ak byt nadobudla pocas mamzelstva a nemali ste zuzene BSM, potom je byt aj Vas a to aj napriek tomu, ze je ona napisana ako jediny vlastnik. 

Ak by ste mali zuzene BSM pocas manzelstva, potom by bola vlastnikom len ona, avsak mali by ste pravo na nahradu toho, co sa vynalozilo na jej majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobry den Sme rozvedeny, BSM este neprebehlo a ani ziadne ine vysporiadanie. Byt patri exmanzelke, cast zdedila a cast dostala darom uz pocas manzelstva. Zaujima ma ci ma pravo zrusit mi na Mestskom urade trvaly pobyt bez mojho suhlasu len za tym ucelom aby som sa nemohol branit ze tam ten trvaly pobyt mam. Nase spolunazivanie je bezkonfliktne a nenasilne.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2016)

Dobry den,  trvaly pobyt Vam moze zrusit ale to nema vplyv na Vase pravo byvat v byte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Ako možno riešiť prípad, keď manželka si objednala byt od bytového družstva ešte za slobodna. Byt prevzali manželia potom spolu, on členstvo v družstve neriešil a tak po rozvode zostal bývať v podľa jeho názoru v spoločnom byte. Teraz dostal výzvu na vypratanie a exmanželka zrušila mu trvalý pobyt, pretože si nechala na byt vystaviť vlastnícky list. Pred odchodom z bytu všetko vyniesla ( nábytok i celé zariadenie ) a on doteraz platí nájom a poplatky za byt. Vždy ich počas manželstva platil on.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2016)

Dobry den, tu je dolezite, kedy nadobudla manzelka byt do svojho vlastnictva, pretoze to ma vplyv na to, co moze byvaly manzel pozadovat. Ak to bolo aj jeho bydlisko, moze pozadovat nahradne byvanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobry den, spolocny byt sme nadobudli pocas manzelstva takym sposobom, ze manzelka jednu polovicu zdedila po umrti otca a druhu dostala darom od svojej matky. Teraz sme rozvedení a mna zaujima ci mam pravo uzivat byt aj po rozvode, pokial si nenajdem nahradne byvanie, pripadne ci mi je exmanzelka povinna najst nahradne byvanie, pokial chce aby som byt opustil. BSM este neprebehlo. Kedze sme byt nadobudli sposobom spomenutym vyssie, v BSM sa bude riesit hlavne rekonstrukcia a investicie vlozene do bytu. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.02.2016)

Dobrý deň, aj keď ide o manželkin byt, máte právo na bytovú náhradu. To znamená, že sa nemusíte vysťahovať, pokiaľ Vám manželka nenájde bytovú náhradu.

To, že Vám má nájsť bytovú náhradu nie je prepojené s konaním o BSM. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Manželka sa po rozvode odsťahovala zo spol.bytu, neplatí za svoju polovicu bytu ani sa nedá dohodnúť s nou. Musim zrejme poziadat sud ako dalej. Alebo nie? Svoju polovicu nechce predat mne ani moju kupit, nesuhlasi z predajom celej nehnutelnosti a rozdelenim penazi. dakujem za odpoved.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2015)

Dobrý deň, ak chcete vyriešiť svoje spoluvlastníctvo a nejde to mimosúdne, tak môžete podať návrh na súd. Súd Vaše spoluvlastníctvo zruší. Zároveň platí, že ak Váš návrh na vysporiadanie bol oprávnený a spravodlivý, potom manželka bude musieť zaplatiť všetky trovy konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Sme 2 roky rozvedení a máme spoločný byt. Môžem si prisťahovať priateľku do spoločného bytu bez súhlasu alebo so súhlasom manželky?

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2015)

Dobrý deň, ak je byt spoločný, obaja rozhodujete o tom, ako sa bude užívať. Ak ste mali byť v BSM (bezpodielovom spoluvlastníctve) a toto nemáte vysporiadané, potom stále platí, že je byt spoločný. Ak sa neviete dohodnúť o tom, či tam bude priateľka bývať alebo nie, potom o tejto skutočnosti musí rozhodnúť súd na návrh jedného z Vás. Návrh by mal podávať bývalý manžel, nakoľko zmenil podmienky dovtedajšieho užívania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň Chcem Vás požiadať o pomoc. Chcem sa s manželkou rozviesť. Mám otázku ohľadom bytu. Byt som nadobudol pred manželstvom. V liste vlastníctva som zapísaný sám. Bral som hypotéku, ktorú ešte splácam. Manželka sa na splácaní hypotéky nepodielala, Máme osobitné účty. Chcem sa spýtať komu bude patriť byt po rozvode a či má manželka nárok bývať v ňom aj po rozvode alebo či jej musím zabezpečiť náhradné bývanie. Ďakujem s pozdravom

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2015)

Dobrý deň, ak ste boli vlastníkom bytu pred manželstvom, tak byt bude patriť Vám. Manželka na tento byt nemá nárok. Ak manželka v byte bývala, potom podľa ustálenej judikatúry bude mať nárok na náhradné bývanie (neznamená to však, že jej musíte kúpiť byt, stačí jej nájsť primeraný nájom alebo podnájom).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku