Máte
otázku?

Rozvod a zdedený majetok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava

Otázka: Rozvod a zdedený majetok

Dobrý deň, chcem sa rozviesť a mám otázku týkajúcu sa majetku. S manželom nemáme spoločný majetok, ale počas manželstva prebehlo dedičské konanie po mojej babke. Spolu s mojimi dvoma súrodencami vlastním ornú pôdu a starší dom, každý v podiele 1/3. Chcem sa spýtať, či sa to pri rozvode bude deliť, alebo mám nárok na to iba ja. Čo v prípade, že si na to bude nárokovať aj môj manžel? Ale čo ak si nebude nárokovať, pridelí to súd iba mne? Ďakujem, Stanka.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

Dobrý deň,

pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom rozvodu a zdedeného majetku, tak uvádzame, že majetok, ktorý ste nadobudli počas manželstva dedením nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM"). To vyplýva priamo zo zákona, preto sa po rozvode so zdedeným majetkom deliť nebudete, tento majetok patrí iba Vám. 

Trápi vás "Rozvod a zdedený majetok" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako to je s dedičstvom po mojej nebohej mame. Spolu s bratom sme zdedili dom v pomere 1:1. Svoj podiel na dome som predal bratovi. V prípade môjho rozvodu, bude mať moja manželka nárok aj na tieto peniaze z predaja? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 01.01.2024)

Dobrý deň, v prípade, že ste svoj podiel na dome zdedili a následne predali, je dôležité pozrieť sa na to, kedy k týmto udalostiam došlo vo vzťahu k Vášmu manželstvu. 

 

Majetok zdedený počas manželstva sa zvyčajne považuje za výlučné vlastníctvo toho, kto ho zdedil, a teda nie je súčasťou spoločného majetku manželov. Toto platí aj v prípade predaja zdedeného majetku - výnos z predaja ostáva výlučným vlastníctvom toho, kto majetok zdedil.

 

Avšak, ak boli tieto peniaze počas manželstva použité na spoločné účely alebo investované do spoločného majetku, mohlo by dôjsť k ich premiešaniu so spoločným majetkom, čo môže ovplyvniť nároky Vašej manželky v prípade rozvodu. To iba v prípade použitia prostriedkov počas manželstva. 

 

Pre konkrétnejšiu analýzu by bolo potrebné poznať viac detailov, ako napríklad časový rámec týchto udalostí a spôsob, akým boli peniaze využité.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja bývalá manželka počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) v roku 2014 vyplatila svojich troch súrodencov z rodičovského domu, čím získala vlastnícky podiel 3/4. Podiel 1/4 zostal vo vlastníctve jej matky. Otázka znie, či patria tieto 3/4 nehnuteľnosti do BSM? Neskôr, stále počas trvania BSM, bol tento podiel odovzdaný synovi. Bude sa pri vysporiadaní BSM zohľadňovať polovica tejto hodnoty v môj prospech?

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 04.12.2023)

Dobrý deň,
vo vyššie uvedenej veci poznamenávame, že nehnuteľnosť, ktorú zdedila vaša bývalá manželka nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z BSM je vylúčená, čo vyplýva z ust. § 143 Občianskeho zákonníka. Nevieme na základe čoho vyplácala vaša bývala manželka svojich súrodencov, len usudzujeme, že jej súrodenci sa vzdali svojho podielu na dedičstve s povinnosťou výplaty zo strany vašej bývalej manželky.

Ak vaša bývalá manželka vyplatila svojich súrodencov z tohto domu za trvania vášho manželstva, potom predpokladáme, že na vyplatenie jej súrodencov boli použité finančné prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde patrí aj vám ako bývalému manželovi vyplatená mzda. Mzda vyplatená počas trvania manželstva patrí do BSM. Preto s prípade vyporiadania BSM vy máte právny nárok na vrátenie jednej polovicu vyplatenej sumy, ktorú vaša bývalá manželka vyplatila jej súrodencom. Nevieme kedy nadobudol, právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva, ale toto vyporiadanie treba vykonať v lehote do 3 rokov od rozvodu v prípade dohody bývalých manželov, prípadne v lehote najneskoršie do 3 rokov podať návrh na vyporiadanie BSM podaním žaloby na súd o vyporiadanie BSM.

To, že manželka svoje podiely previedla následne na vášho syna nie je podstatné, lebo manželka vyplatila svojich súrodencov počas trvania BSM aj z vašich peňazí.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, momentálne bývame s manželom u mojej mamy. Keď moja mama zomrela, byt som zdedila ja. Teraz sa plánujeme rozviesť. Má manžel nárok na vyplatenie zo zisku z bytu? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 08.10.2023)

Dobrý deň, zdedený byt nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Občianskeho zákonníka a preto v prípade rozvodu manžel nemá nárok na vyplatenie podielu na byte.

Otázkou je či ste počas trvania manželstva predmetný byt nerekonštruovali z prostriedkov patriacich do BSM. Ak je odpoveď kladná, potom má manžel nárok na vyplatenie jednej polovice investícií, lebo ide o investovanie do cudzej nehnuteľnosti aj keď ste manželia, čo vyplýva z ust. § 150 Občianskeho zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


Trápi vás "Rozvod a zdedený majetok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, počas manželstva som zdedila byt po mojej mame. Musím sa po rozvode deliť o tento byt s manželom? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň, nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli dedením po Vašej mame nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Preto predmetná nehnuteľnosť nemôže byť súčasťou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Aj keby ste predmetnú nehnuteľnosť predali, príjem z predaja predmetnej nehnuteľnosti nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sú ešte manželia, ak sa 7. 6. konal rozvod a 14. 6. jeden z partnerov zomrel. Rozvod teda ešte nie je právoplatný. Je to tak?

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
manželstvo zaniká právoplatnosťou rozsudku o rozvode. Ak rozhodnutie nebolo právoplatné (možno ešte ani doručené) tak v čase svojej smrti boli ešte po právnej stránke manželmi.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rodičia plánujú prepísať polovicu domu na môjho brata, zatiaľ čo my so sestrou dostaneme po tretine. Po prepise má môj brat plán sa oženiť. Ak by sa mu náhodou niečo stalo alebo by sa rozvádžal, má jeho manželka nárok na dedičstvo z tohto domu? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 21.04.2022)

Dobrý deň, áno.

Dôležité je, ako urobia rodičia prepis na brata. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo niektorý z manželov nadobudol za trvania manželstva. Zákon však pozná určité výnimky. Medzi inými do BSM nepatria ani  veci získané niektorým z manželov za trvania manželstva dedičstvom alebo darom.

 

Ak by to previedli darom, tak dar sa nikdy nedostane do bezpodielového spoluvlastníctva vášho brata a jeho manželky. To znamená, že v prípade, že by sa váš brat rozviedol, predmetom vyporiadania ich BSM nikdy nebude 1/2 domu, pretože táto bude vo výlučnom vlastníctve vášho brata, nakoľko ju nadobudol darom.

Iná situácia by nastala, ak by váš brat zomrel a v čase smrti by bol ženatý, podľa zákona bude po ňom dediť v prvej dedičskej skupine aj jeho manželka. Nededila by iba v prípade, že by váš brat závetom odkázal majetok iným osobám. Predmetom dedičstva je totiž všetko, čo v čase smrti bolo vo vlastníctve poručiteľa, čiže by to bola aj 1/2 z domu, ktorej by bol vlastníkom. Teda v prípade dedenia podľa zákona, by sa manželka stala spoluvlastníčkou predmetnej časti domu a to spolu s jej deťmi, za predpokladu, že by váš brat po sebe nejaké zanechal. Ak by po sebe nezanechal žiadne deti a vaši rodičia by stále žili, dedila by po vašom bratovi jeho manželka spolu s rodičmi a to podľa druhej dedičskej skupiny. Ak by rodičia už nežili, podľa tejto skupiny by mohla zdediť celý majetok aj sama manželka.

Takže treba nad tým dobre rozmýšľať, ako to urobíte. Ideálne riešenie by som videl ten závet, že v prípade smrti odkáže dom niekomu inému ako manželke. Ale ak by mal deti, tak tie by to aj napriek závetu zdedili a správcom by bola manželka. Ak to chcete prediskutovať telefonicky alebo aj osobne a nájsť riešenie, tak hore na tejto stránke nájdete formulár na dohodnutie si konzultácie. 


Trápi vás "Rozvod a zdedený majetok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Počas manželstva som získal dedičstvom polovicu domu s pozemkom. Manželka sa chce rozviesť a odišla z domu. Má nárok pri vyrovnaní na polovicu mojej polovičky domu a pozemku, ktorý som zdedil počas manželstva? Dom pochádza z dedičstva po mojom bratovi a otcovi. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 26.02.2021)

Dobrý deň,
Vami zdedený podiel na dome a pozemku nepatrí do BSM a preto ani nie je predmetom vyporiadania po rozvode. Na Vami zdedený majetok Vaša manželka nemá právny nárok.


Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, začínam uvažovať nad rozvodom s manželom a chcem získať informácie týkajúce sa delenia majetku. Môj manžel zdedil dom po rodičoch spolu so svojim bratom, teda je vlastníkom polovice rodinného domu. Do jeho domu som sa nasťahovala ešte predtým, než sme sa vzali, v roku 2009, keď už jeho rodičia nežili, takže dom bol už výlučne v jeho držbe. Spolu máme štyri deti. Moja matka mi darovala 45 000 eur predtým, ako sme sa stali manželmi. Tieto peniaze chcel požičať manželov brat, a môj manžel mu ich požičal bez akéhokoľvek dokladu o tom. Brat mi moje peniaze nevrátil v dohodnutom čase, no doteraz som toto neriešila. Teraz ma zaujíma, ako je to s domom, keďže po rozvode budem potrebovať bývanie pre mňa a naše deti vo veku 14 rokov, 9 rokov, 3 roky a 8 mesiacov. Budem mať nárok na časť domu po rozvode? Môj manžel totiž tvrdí, že ma s deťmi vyhodí na ulicu a že nemám nárok na nič. A čo s mojimi 45 000 eurami? Počíta sa to pri delení majetku? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 03.02.2021)

Dobrý deň,
nakoľko dom patrí do jeho podielového spoluvlastníctva s bratom, tak z domu naozaj nemáte nárok na 1/2 hodnoty (ani 1/2 z jeho 1/2). Ak ste však počas trvania manželstva investovali peniaze do nehnuteľnosti, máte nárok požadovať späť do BSM tieto investície a takto investované peniaze rozdeliť medzi vás na 1/2. K posúdeniu nároku na vrátenie požičanej sumy by bola potrebné podrobná analýza. Vzhľadom na uplynutý čas sa však pohľadávka javí ako premlčaná a s vymáhaním tejto sumy môžu byť problémy.


Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som vedieť, či má môj manžel nárok na to, aby som mu pri rozchode vyplácala nejaké peniaze z bytu. Byt bol nadobudnutý ešte pred manželstvom a hypotéka je napísaná na mňa a na jeho mamu. Hypotéku som však celú platila ja. On platil veci ako nájom, elektrinu, telefón atď. Veľmi pekne vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 22.06.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že ste byt nadobudli Vy ako manželka pred uzatvorením manželstva a úver bol splácaný Vami počas trvania manželstva Vami. 

Nepíšete v otázke, či už ste sa rozviedli.

V otázke uvádzate, že ste byt splácali počas trvania manželstva, potom v zmysle ust. Obč. zákonníka platí, že ste ho splácali z prostriedkov v BSM - vyplatená mzda manželov počas trvania manželstva patrí do BSM. Nie je podstatné to, že splátky hypotéky išli napr. z Vášho účtu vedeného na Vaše meno a že manžel platil nájom, elektrinu, telefón tiež napr. zo svojho bankového účtu. Mzda za trvania manželstva patrí do BSM.

V rámci vyporiadania BSM bude manžel oprávnený požadovať od Vás vyžadovať, aby ste mu uhradili to, čo vložil do Vášho výlučného majetku resp. pomernú časť.

Pokiaľ  sa s manželom na vyporiadaní BSM nedohodnete, budete môcť podať návrh na súd o jeho vyporiadanie. Súd pri vyporiadaní BSM vychádza v zásade z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Na dohodu o vyporiadaní BSM odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Rozvod a zdedený majetok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a zdedený majetok (Spoluvlastníctvo)

Po svadbe sme s manželom vyplatili jeho brata z rodinného domu, ktorý môj manžel zdedil. Vyplatenie bolo v rodine dohodnuté dlho vopred prostredníctvom písomnej dohody. Počas manželstva sme celý dom rekonštruovali. Teraz je môj manžel psychicky chorý a už po druhýkrát ma vyháňa z domu. Rada by som vedela, či pri prípadnom rozvode budem mať nárok na polovicu domu, aj keď ho môj manžel získal dedičským konaním. Do domu pravidelne investujem a platím za energie a podobne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a zdedený majetok

(odpoveď odoslaná: 22.06.2019)

Dobrý deň,

v prípade rozvodu budete mať nárok na vrátenie tohto, čo ste do jeho výlučného majetku nadobudnutého dedením investovali, resp. na pomernú časť.

Manžel nie je oprávnený Vás z domu vyháňať, treba volať políciu.

Podľa § 27a  zákona o policajnom zbore platí :

"Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia

(1) Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti."

V prípade rozvodu nie ste povinná sa z domu vysťahovať.

Podľa ustálenej judikatúry platí, že "manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Cdo 43/99).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod a zdedený majetok" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.