Máte
otázku?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trenčín

Otázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Dobrý deň, spolu s manželkou máme v úmysle odkúpiť podielové vlastníctvo rodinného domu, kde existujú dvaja podieloví vlastníci, každý s podielom 1/2. Manželka získala svoj podiel dedičským konaním a teraz by sme radi odkúpili aj druhú polovicu. Moja otázka znie: Je možné sformulovať kúpnu zmluvu a návrh na vklad do katastra tak, aby sme vystupovali v evidencii na katastri ako bezpodieloví vlastníci? Alebo by si mal manželka uplatniť predkupné právo a neskôr (neviem akým spôsobom) upraviť tento vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti? Veľmi pekne vám ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

 

Dobrý deň. Pokiaľ vec zdedí počas trvania manželstva jeden z manželov, táto vec nebude predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“). Podiel o veľkosti ½ na predmetnej nehnuteľnosti je teda výlučným vlastníctvom Vašej manželky. Za predpokladu, že druhý podiel na predmetnej nehnuteľnosti odkúpite počas trvania Vášho manželstva z prostriedkov, ktoré budú aspoň sčasti prostriedkami z Vášho BSM, potom tento podiel nadobudnete do BSM. Právny stav na katastri bude potom taký, že podiel o veľkosti ½ na predmetnej nehnuteľnosti bude výlučným vlastníctvom Vašej manželky a druhý podiel o veľkosti ½ na predmetnej nehnuteľnosti bude patriť do Vášho BSM. Aby však patrila celá nehnuteľnosť do Vášho BSM, potom bude potrebné zrealizovať minimálne dva ďalšie prevody toho podielu, ktorý je výlučným vlastníctvom Vašej manželky. Najskôr prevod tohto podielu na tretiu osobu a následne spätný prevod z tretej osoby do Vášho BSM. Tento spätný prevod sa však nemôže realizovať darovacou zmluvu, nakoľko darovanie je vo vzťahu k BSM rovnakou výnimkou ako dedenie. Darovanie podielu manželom by spôsobilo, že predmet darovania by manželia nenadobudli do BSM, ale do podielového spoluvlastníctva.

 

Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Môj manžel chce urobiť bezpodielové spoluvlastníctvo počas manželstva a ja neviem, čo tým sleduje. Musím s tým súhlasiť? Alebo ako sa mám k tomu postaviť? S pozdravom, Katarína.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak ste manželia a bezpodielové spoluvlastníctvo počas trvania manželstva nebolo zúžené alebo rozšírené na základe notárskej zápisnice prípadne zrušené z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti jedného z manželov, bezdpodielové spoluvlastníctvo vzniká uzatvorením manželstva zo zákona. Na vznik bezdpodielového spoluvlastníctva manželov teda nie je potrebný váš súhlas, lebo vzniká zo zákona.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Dá sa podať bezpodielové vlastníctvo so spätnou platnosťou k dátumu svadby? Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. Peter

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

(odpoveď odoslaná: 02.04.2023)

Dobrý deň, položili ste nie celkom zrozumiteľnú otázku.

Uvádzame, že v zmysle ust. § 136 ods. 2 Obč. zákonníka bezpodielové spoluvlastníctvo manželov môže vzniknúť len medzi manželmi.

Ak ste už manželstvo uzatvorili a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov by ste chceli zúžiť alebo rozšíriť, toto je právne možné, ale nie spätne.

Podmienky zúženia alebo rozšírenia BMS upravuje ust. § 143a/ Obč. zákonníka :

"(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. (2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. (3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa." Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak chcete zúžiť alebo rozšíriť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, je to právne možné, ale len formou notárskej zápisnice.

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s priateľkou vlastníme byt v podielovom vlastníctve, každý vo veľkosti 1/2. Po sobáši by sme tento byt radi previedli do bezpodielového spoluvlastníctva. Ako postupovať? Je potrebné, aby jeden z nás formálne odkúpil polovicu bytu od druhého? Ďakujem. Vladimír

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

(odpoveď odoslaná: 12.04.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že vo vašom prípade nie je možné, aby ste po uzatvorení manželstva spísali dohodu o tom, že byt, ktorý je nateraz v podielovom spoluvlastníctve, ste zahrnuli do bezpodielového spoluvlastíctva. Uvádzame, že predmetnúv zmysle dohodu môže spísať len notár vo forme notárskej zápisnice v zmysle ust. § 143a/ Obč. zákonníka a môže sa týkať len majetku, ktorý by ste mohli nadobudnúť len v budúcnosti, teda nie spätne.

 


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, stal som sa konateľom spoločnosti s.r.o. (spolu s bratom) ešte pred manželstvom. Začali sme stavať halu, ktorá dostala stavebné povolenie tiež ešte pred manželstvom, avšak bola skolaudovaná už v čase manželstva, presnejšie pol roka po uzavretí manželstva. V čase manželstva s.r.o. zakúpila pozemky. Rád by som sa opýtal, čo všetko spadá do bezpodielového vlastníctva manželov v prípade rozvodu. Ďakujem. Jana

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

(odpoveď odoslaná: 02.01.2022)

Dobrý deň, funkcia konateľa spoločnosti neznamená, že ste jej vlastníkom s.r.o., v ktorej vykonávate funkciu konateľa. Ak spoločnosť nadobudla nejaký majetok /hala, pozemky a pod.,/ tieto ani nemôžu patriť do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo V ste len konateľpm spoločnosti. Funkcia konateľa je funkciou štatutárneho orgánu a nezakladá  automaticky vlastnícke právo k s.r.o. k jej majetku.

 


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás, ak partneri nadobudli byt pred uzavretím manželstva do podielového vlastníctva (1/2 a 1/2), akým spôsobom ho môžu po uzavretí manželstva preniesť do spoločného vlastníctva manželov? Ďakujem. Ján

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste nehnuteľnosť nadobudli pred uzavretím manželstva, je teda v podielovom spoluvlastníctve a chceli by ste, aby táto patrila do BSM.

Právne riešenie, aby nehnuteľnosť v podiel. spoluvlastníctve patrila do BSM nie je možné. Obč. zákonník uvádza v ust.§ 143a/, že dohodou spísanou formou notárskej zápisnice je možné rozšíriť alebo zúžiť BSM, avšak je to možné len s účinkami do budúcnosti.

Možnosťou by bolo nehnuteľnosť predať a následne kúpiť počas uzatvorenia manželstva, tu však treba počítať s platením dane z príjmov a odvodmi na zdrav. poistenie.

 

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Počas manželstva preniesol môj svokor vlastníctvo pozemku na manžela. V kúpnej zmluve bol uvedený ako kupujúci len môj manžel. Postavili sme na tomto pozemku dom, na ktorý sme si spoločne zobrali úver. Dom je však napísaný len na manžela. Plánujeme tento dom prenajímať a chceli by sme, aby časť z prenájmu bola uvádzaná ako manželov príjem a časť ako môj príjem. Na daňovom úrade nám bolo povedané, že musím byť aj ja zapísaná ako vlastníčka na katastri. Mohli by ste nám prosím poradiť, ako máme postupovať?

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ ste pozemok kúpili od svokra počas manželstva a aspoň sčasti zo spoločných prostriedkov, potom pozemok patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Za splnenia týchto dvoch podmienok nie je rozhodujúce, že na kúpnej zmluve bol uvedený ako kupujúci iba Váš manžel. Rovnako aj pri stavbe, ak ste dom stavili počas manželstva, vec bude patriť do BSM. V takomto prípade by údaj v katastri nehnuteľnosti bol spochybnený. Prax katastrálny úradov je taká, že na zápis nehnuteľnosti do BSM postačuje písomné súhlasné vyhlásenie oboch manželov, že nehnuteľnosť patrí do BSM. Na základe takéhoto oznámenia následne kataster vykoná zmenu v zápise a dosiahnutý príjem z prenájmu si budete môcť rozdeliť v rovnakom pomere alebo v inom dohodnutom pomere, ktorý je pre Vás výhodnejší. Potrebujete k tomu teda písomný dokument s overenými podpismi. 


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či podielové listy v banke spadajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo nie. Ďakujem. Zuza

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

(odpoveď odoslaná: 19.05.2021)

Dobrý deň,

podľa ust. § 143 Obč.zákonníka platí :

"V  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak podiel. listy v banke boli nadobudnuté počas trvania manželstva, potom patria do BSM ak na ich kúpu boli vynaložené prostriedky čo i len čiastočne patriace do BSM /napr. zo mzdy alebo úspor počas trvania manželstva/. Pre prípad rozvodu je podstatný ich stav ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva a teda či už v tomto čase neboli spotrebované jedným z manželov. K prípadnému spotrebovaniu peň. prostriedkov z podiel. listov z jedným z manželov bez súhlasu druhého manžela citujeme z uznesenia NS SR, sp. zn. 5Cdo/104/2017 z 29.10.2018 :

"Ak jeden z manželov za trvania manželstva vybral z účtu peňažné prostriedky, ktoré boli predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nesie dôkazné bremeno o tom, že ich použil v súlade s § 144 a nasl. Občianskeho zákonníka, teda najmä na bežnú spotrebu alebo na náklady spojené s užívaním a udržiavaním majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve; pokiaľ takéto použitie nepreukáže, je treba vybrané prostriedky zahrnúť do masy bezpodielového spoluvlastníctva a vyporiadať. 36.1. Prostriedky tvoriace spoločný majetok môže každý z manželov vyberať z účtu a používať pre bežnú spotrebu. Preto pri vyporiadaní spoločného majetku súdom nemožno prihliadať k čiastkam, ktoré boli vybrané z účtu alebo vkladnej knižky, na ktorých boli uložené úspory manželov, a spotrebované za trvania manželstva, pokiaľ ovšem nešlo o prostriedky vynaložené na výlučný majetok jedného z manželov alebo o prostriedky, s ktorými bolo nakladané v rozpore s § 145 ods. 2 Občianskeho zákonníka (R 6/1972). Ide teda o posúdenie toho, či nakladanie s majetkom v konkrétnom prípade tvorí obvyklú správu majetku v bezpodielovom spoluvlastníctvemanželov (§ 145 ods. 2 Občianskeho zákonníka). To, či v danej veci ide vzhľadom k majetkovým pomerom manželov o obvyklú správu, ponecháva zákon na úvahe súdov rozhodujúcich o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov."
 
Ak by teda manžel podiel.listy speňažil a spotreboval pre svoju výlučnú potrebu, potom pri vyporiadaní BSM platí, akoby predmetné podiel. listy naďalej existovali, resp. ich finančný ekvivalent.
 

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

V júli 2016 uplynuli tri roky od nášho rozvodu a ja doteraz nevlastním nič z nášho spoločného majetku, pretože môj exmanžel so mnou nekomunikuje. Prosím Vás, poraďte mi konkrétne kroky, ktorými by som mala postupovať, aby som si mohla vymáhať svoj podiel prostredníctvom súdnej cesty. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné určiť, či ste majetok nadobudli počas manželstva, a či patril do BSM a tiež, či ste aj Vy zapísaná na liste vlastníctva ako spoluvlastník.

Ak už uplynuli viac ako tri roky od rozvodu manželstva, potom sa uplatnila právna domnienka, podľa ktorej nehnuteľnosti v BSM prechádzajú do podielového spoluvlastníctva.

Pred akýmkoľvek súdnym konaním je potrebné, aby ste ho vyzvali na dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Až následne môžete podať návrh na súd a žiadať zrušiť spoluvlastníctvo a vysporiadať ho.

V návrhu na vysporiadanie spoluvlastníctva mimosúdnou cestou mu navrhnite spôsob vysporiadania, to znamená, že či žiadate, aby sa stal výlučným vlastníkom nehnuteľnosti on a vyplatil Vás alebo naopak. Prípadne, či sa má nehnuteľnosť rozdeliť.

Pokiaľ exmanžel nebude s Vašim návrhom súhlasiť, potom v súdnom konaní môžete požadovať náhradu súdnych trov ak je Váš návrh v súlade s tým, ako rozhodne súd.

Pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva súdne trovy sú vysoké, na rozdiel od tých, ktoré by ste platili, keby ste to riešili v trojročnej lehote po rozvode.

Najskôr mu teda pošlite výzvu. 


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, touto cestou by som sa chcela informovať, alebo poradiť, ako to býva s nehnuteľnosťou, či iným majetkom, získaným ešte pred vznikom manželstva. Má naň nárok aj manžel? A ak áno, ako sa chrániť, aby po rozvode naň nárok nemal? Ďakujem Vám za akúkoľvek Vašu odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 143 Občianskeho zákonníka, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou niektorých vecí. Majetok získaný pred manželstvom jedným z manželov preto netvorí súčasť BSM ale je výlučným vlastníctvom tohto manžela, ktorý s ním môže ľubovoľne disponovať a to bez akýchkoľvek nárokov alebo obmedzení vo vzťahu k druhému manželovi.


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som vedieť, či je možné podpísať zmluvu o bezpodielovom vlastníctve už počas trvania manželstva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

(odpoveď odoslaná: 19.12.2016)

Dobrý deň,

Vaša otázka je značne neurčitá, pre jej lepšie zodpovedanie by bolo vhodné ju bližšie špecifikovať.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká uzavretím manželstva, a to priamo zo zákona - teda nie je potrebné robiť žiadny právny úkon (nič podpisovať) na to, aby BSM vzniklo.

Ak Vaša otázka smerovala k tomu, či už počas trvania manželstva možno uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM, k tomuto je potrebné uviesť, že dohodnúť sa s druhým manželom na vyporiadaní BSM už počas manželstva možné je, avšak len s odkladacou podmienkou - teda ustanovením, podľa ktorého sa dohoda stane právne účinnou až právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode manželstva (teda až zánikom manželstva).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava