Máte
otázku?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Dobrý deň, spolu s manželkou chceme odkúpiť podielové vlastníctvo rodinného domu, kde existujú dvaja podieloví vlastníci každý s podielom 1/2. Manželka získala podiel dedičským konaním a teraz chceme odkúpiť aj druhú polovicu. Otázka: Je možné formulovať kúpnu zmluvu a návrh na vklad do katastra tak, aby sme vystupovali v evidencii na katastri ako bezpodieloví vlastníci, alebo nech si manželka uplatní predkupné právo a neskôr (neviem akým spôsobom) upraviť tento vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti? ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

 

Dobrý deň. Pokiaľ vec zdedí počas trvania manželstva jeden z manželov, táto vec nebude predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“). Podiel o veľkosti ½ na predmetnej nehnuteľnosti je teda výlučným vlastníctvom Vašej manželky. Za predpokladu, že druhý podiel na predmetnej nehnuteľnosti odkúpite počas trvania Vášho manželstva z prostriedkov, ktoré budú aspoň sčasti prostriedkami z Vášho BSM, potom tento podiel nadobudnete do BSM. Právny stav na katastri bude potom taký, že podiel o veľkosti ½ na predmetnej nehnuteľnosti bude výlučným vlastníctvom Vašej manželky a druhý podiel o veľkosti ½ na predmetnej nehnuteľnosti bude patriť do Vášho BSM. Aby však patrila celá nehnuteľnosť do Vášho BSM, potom bude potrebné zrealizovať minimálne dva ďalšie prevody toho podielu, ktorý je výlučným vlastníctvom Vašej manželky. Najskôr prevod tohto podielu na tretiu osobu a následne spätný prevod z tretej osoby do Vášho BSM. Tento spätný prevod sa však nemôže realizovať darovacou zmluvu, nakoľko darovanie je vo vzťahu k BSM rovnakou výnimkou ako dedenie. Darovanie podielu manželom by spôsobilo, že predmet darovania by manželia nenadobudli do BSM, ale do podielového spoluvlastníctva.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
stal som sa konateľom spoločnosti s.r.o (spolu s bratom), ešte pred manželstvom, začali sme stavať halu, ktorá dostala stavebné povolenie ešte pred manželstvom, no skolaudovaná bola už v čase manželstva (pol roka od uzavretia manželstva). V čase manželstva, s.r.o kúpila pozemky. Chcem sa opýtať, čo všetko spadá do bezpodielového vlastníctva manželov, v prípade rozvodu ?
Ďakujem. Jana

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2022)

Dobrý deň, funkcia konateľa spoločnosti neznamená, že ste jej vlastníkom s.r.o., v ktorej vykonávate funkciu konateľa. Ak spoločnosť nadobudla nejaký majetok /hala, pozemky a pod.,/ tieto ani nemôžu patriť do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo V ste len konateľpm spoločnosti. Funkcia konateľa je funkciou štatutárneho orgánu a nezakladá  automaticky vlastnícke právo k s.r.o. k jej majetku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
prosím Vás, ak partneri nadobudli byt pred uzavretím manželstva do podielového vlastníctva (1/2 a 1/2), akým spôsobom ho po uzavretí manželstva vedia dostať do BSM?
Ďakujem. Ján

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste nehnuteľnosť nadobudli pred uzavretím manželstva, je teda v podielovom spoluvlastníctve a chceli by ste, aby táto patrila do BSM.

Právne riešenie, aby nehnuteľnosť v podiel. spoluvlastníctve patrila do BSM nie je možné. Obč. zákonník uvádza v ust.§ 143a/, že dohodou spísanou formou notárskej zápisnice je možné rozšíriť alebo zúžiť BSM, avšak je to možné len s účinkami do budúcnosti.

Možnosťou by bolo nehnuteľnosť predať a následne kúpiť počas uzatvorenia manželstva, tu však treba počítať s platením dane z príjmov a odvodmi na zdrav. poistenie.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
počas manželstva predal svokor manželovi pozemok. V kúpnej zmluve bol ako kupujúci len môj manžel. Na pozemku sme postavili dom, na ktorý sme brali spoločne úver. Stále je však dom napísaný len na manžela. Dom chceme prenajímať a chceme, aby bola časť z prenájmu ako manželov príjem a časť ako môj príjem. Na daňovom úrade nám povedali, že musím byť aj ja na katastri zapísaná ako vlastníčka. Ako máme prosím Vás postupovať?

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ ste pozemok kúpili od svokra počas manželstva a aspoň sčasti zo spoločných prostriedkov, potom pozemok patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Za splnenia týchto dvoch podmienok nie je rozhodujúce, že na kúpnej zmluve bol uvedený ako kupujúci iba Váš manžel. Rovnako aj pri stavbe, ak ste dom stavili počas manželstva, vec bude patriť do BSM. V takomto prípade by údaj v katastri nehnuteľnosti bol spochybnený. Prax katastrálny úradov je taká, že na zápis nehnuteľnosti do BSM postačuje písomné súhlasné vyhlásenie oboch manželov, že nehnuteľnosť patrí do BSM. Na základe takéhoto oznámenia následne kataster vykoná zmenu v zápise a dosiahnutý príjem z prenájmu si budete môcť rozdeliť v rovnakom pomere alebo v inom dohodnutom pomere, ktorý je pre Vás výhodnejší. Potrebujete k tomu teda písomný dokument s overenými podpismi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či podielové listy v banke spadajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo nie. Ďakujem. Zuza

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.05.2021)

Dobrý deň,

podľa ust. § 143 Obč.zákonníka platí :

"V  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak podiel. listy v banke boli nadobudnuté počas trvania manželstva, potom patria do BSM ak na ich kúpu boli vynaložené prostriedky čo i len čiastočne patriace do BSM /napr. zo mzdy alebo úspor počas trvania manželstva/. Pre prípad rozvodu je podstatný ich stav ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva a teda či už v tomto čase neboli spotrebované jedným z manželov. K prípadnému spotrebovaniu peň. prostriedkov z podiel. listov z jedným z manželov bez súhlasu druhého manžela citujeme z uznesenia NS SR, sp. zn. 5Cdo/104/2017 z 29.10.2018 :

"Ak jeden z manželov za trvania manželstva vybral z účtu peňažné prostriedky, ktoré boli predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nesie dôkazné bremeno o tom, že ich použil v súlade s § 144 a nasl. Občianskeho zákonníka, teda najmä na bežnú spotrebu alebo na náklady spojené s užívaním a udržiavaním majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve; pokiaľ takéto použitie nepreukáže, je treba vybrané prostriedky zahrnúť do masy bezpodielového spoluvlastníctva a vyporiadať. 36.1. Prostriedky tvoriace spoločný majetok môže každý z manželov vyberať z účtu a používať pre bežnú spotrebu. Preto pri vyporiadaní spoločného majetku súdom nemožno prihliadať k čiastkam, ktoré boli vybrané z účtu alebo vkladnej knižky, na ktorých boli uložené úspory manželov, a spotrebované za trvania manželstva, pokiaľ ovšem nešlo o prostriedky vynaložené na výlučný majetok jedného z manželov alebo o prostriedky, s ktorými bolo nakladané v rozpore s § 145 ods. 2 Občianskeho zákonníka (R 6/1972). Ide teda o posúdenie toho, či nakladanie s majetkom v konkrétnom prípade tvorí obvyklú správu majetku v bezpodielovom spoluvlastníctvemanželov (§ 145 ods. 2 Občianskeho zákonníka). To, či v danej veci ide vzhľadom k majetkovým pomerom manželov o obvyklú správu, ponecháva zákon na úvahe súdov rozhodujúcich o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov."
 
Ak by teda manžel podiel.listy speňažil a spotreboval pre svoju výlučnú potrebu, potom pri vyporiadaní BSM platí, akoby predmetné podiel. listy naďalej existovali, resp. ich finančný ekvivalent.
 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

V júli 2016 boli tri roky od nášho rozvodu a ja doteraz nemám nič z nášho spoločného majetku, lebo ex so mnou nekomunikuje. Prosím Vás, poraďte mi v konkrétnych krokoch ako mám postupovať, aby som si vymohla svoj podiel súdnou cestou. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné určiť, či ste majetok nadobudli počas manželstva, a či patril do BSM a tiež, či ste aj Vy zapísaná na liste vlastníctva ako spoluvlastník.

Ak už uplynuli viac ako tri roky od rozvodu manželstva, potom sa uplatnila právna domnienka, podľa ktorej nehnuteľnosti v BSM prechádzajú do podielového spoluvlastníctva.

Pred akýmkoľvek súdnym konaním je potrebné, aby ste ho vyzvali na dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Až následne môžete podať návrh na súd a žiadať zrušiť spoluvlastníctvo a vysporiadať ho.

V návrhu na vysporiadanie spoluvlastníctva mimosúdnou cestou mu navrhnite spôsob vysporiadania, to znamená, že či žiadate, aby sa stal výlučným vlastníkom nehnuteľnosti on a vyplatil Vás alebo naopak. Prípadne, či sa má nehnuteľnosť rozdeliť.

Pokiaľ exmanžel nebude s Vašim návrhom súhlasiť, potom v súdnom konaní môžete požadovať náhradu súdnych trov ak je Váš návrh v súlade s tým, ako rozhodne súd.

Pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva súdne trovy sú vysoké, na rozdiel od tých, ktoré by ste platili, keby ste to riešili v trojročnej lehote po rozvode.

Najskôr mu teda pošlite výzvu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, touto cestou by som sa chcela informovat, ci poradit ako to byva s nehnutelnostou, ci inym majetkom ziskanym este pred vznikom manzelstva.  Ma nan narok aj manzel? A ak ano, ako sa chranit, aby po rozvode nan narok nemal? Dakujem Vam za akukolvek Vasu odpoved.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 143 Občianskeho zákonníka, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou niektorých vecí. Majetok získaný pred manželstvom jedným z manželov preto netvorí súčasť BSM ale je výlučným vlastníctvom tohto manžela, ktorý s ním môže ľubovoľne disponovať a to bez akýchkoľvek nárokov alebo obmedzení vo vzťahu k druhému manželovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som vedieť či je možné podpísať bezpodielove vlastnictvo už počas trvania manželstva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2016)

Dobrý deň,

Vaša otázka je značne neurčitá, pre jej lepšie zodpovedanie by bolo vhodné ju bližšie špecifikovať.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká uzavretím manželstva, a to priamo zo zákona - teda nie je potrebné robiť žiadny právny úkon (nič podpisovať) na to, aby BSM vzniklo.

Ak Vaša otázka smerovala k tomu, či už počas trvania manželstva možno uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM, k tomuto je potrebné uviesť, že dohodnúť sa s druhým manželom na vyporiadaní BSM už počas manželstva možné je, avšak len s odkladacou podmienkou - teda ustanovením, podľa ktorého sa dohoda stane právne účinnou až právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode manželstva (teda až zánikom manželstva).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Okresný súd Bratislava 2 zastavil konanie vysporiadania bezpodieloveho vlastnictva manzelov na zaklade uznesenia c.k. 19/C/157/2014-22 z 3.3.2015, sud konanie "akoze" prerusil podla § 110 OSP. Uznesenie nadobudlo pravoplatnost 18.4.2015. Toto unesenie mi nebolo dorucene, ani mi nebolo oznamene, takze som ho nemohol prevziat a z tohto dovodu som sa nemohol proti nemu odvolat. Nakolko podla § 111 ods. 3 OSP ak je konanie prerusene podla § 110 sud v nom pokracuje na navrh po uplynuti 3 mesiacov. Ak sa navrh na pokracovanie v konani nepoda do 1 roka, sud konanie zastavi. Na zaklade tohto § sud konanie zastavil, nakolko lehota uplynula 18.4.2016. Je podplatena sudkyna JUDr. FaKANOVA, NAKOLKO OPAKUJEM ZIADNE ROZHODNUTIE SUDU Z 3.3.2015 MI NEBOLO OZNAMENE, ANI DORUCENE, TAKZE SOM HO NEMOHOL PREVZIAT!!! Dovolujem si Vas poziadat o radu ako mam postupovat. Ak mi neposkytnete bezplatne radu, dovolujem si Vas poziadat aspon mi poslite cenu kolko by stalo poskytnutie pravnej pomoci ako mam v tomto pripade postupovat. S pozdravom

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2016)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 110 OSP je možné konanie prerušiť na základe zhodného návrhu oboch účastníkov konania. Ak súd konanie prerušil podľa ustanovenia § 110 OSP znamená to, že ste na pojednávaní zhodne s Vašou bývalou manželkou navrhli prerušenie konania. Na základe toho, súd priamo na pojednávaní vyhlásil uznesenie o prerušení konania. Takéto uznesenie sa poštou doručuje účastníkom konania iba vtedy, ak neboli prítomní na pojednávaní, kde sa takéto uznesenie vyhlásilo. Tzn. že ak ste obaja boli prítomní na pojednávaní, kde bolo uznesenie vyhlásené, súdu nevznikla povinnosť toto uznesenie doručovať aj poštou. Vo svojej otázke ste však uviedli, že Vám nebolo oznámené (t.j. vychádzajúc z toho mám za to, že ste na pojednávaní, kde bolo uznesenie vyhlásené neboli). V tomto smere Vám odporúčam objednať sa prostredníctvom infocentra na nahliadnutie do spisu a zistiť, na základe akých skutočností nadobudlo uznesenie právoplatnosť. V prípade, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť v zmysle zákonných ustanovení súd nepochybil. V tomto smere bolo vo Vašom záujme jednoročnú lehotu sledovať a v prípade nemožnosti dohody s Vašou bývalou manželkou podať na súd návrh na pokračovanie v konaní. V prípade, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť v rozpore so zákonom odporúčam Vám odvolať sa proti uzneseniu o zastavení konania a poukázať na pochybenie súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobry vecer, prosim chcela som sa spytat, ci mozem a kedy vymenit zamky na dome, ked ma s manzelom rozviedli 4.4.2016, rozsudok nadobudne pravoplatnost koncom maja. Nas rodinny dom je postaveny na pozemku, ktory som dostala este pred svadbou a nehnutelnost teda este stavba je pisana vyhradne na mna. Dom este nie je skolaudovany. Mam hypoteku, ktora je tiez pisana na mna. V dome som nebyvala 8 mesiacov az doteraz, lebo manzel sa mi stale vyhrazal. Ale vsetky ucty som platila s nim na polovicu. On sa teraz odstahoval do noveho bytu a uz mi nechce prospievat ani na hypoteku. Takze hlavne kvoli tomu a este ak kvoli bezpecnosti by som chcela vymenit zamky. Majetkove vyrovnanie este neprebehlo. Vopred dakujem za odpoved. S pozdravom

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.05.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste výlučnou vlastníčkou pozemku na ktorom je postavený rodinný a aj výlučnou vlastníčkou rodinného domu, tak sa vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode nebude týchto nehnuteľností týkať. Tzn. že tieto nehnuteľnosti sú a aj budú vo Vašom výlučnom vlastníctve. V prípade vážnej obavy o Vaše zdravie z dôvodu vyhrážania sa Vášho bývalého manžela Vám odporúčam zámky vymeniť. Zároveň Vám však odporúčam požiadať Vášho bývalého manžela, aby po presťahovaní sa do nového bytu zmenil adresu trvalého pobytu. Vo vzťahu k vyporiadaniu BSM si Vám dovoľujem uviesť, že aj napriek tomu, že nehnuteľnosti vlastníte výlučne Vy, ak ste počas trvania manželstva investovali do nehnuteľností zo spoločných prostriedkov, tieto prostriedky budú predmetom vyporiadania BSM a bude sa postupovať v zmysle ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom zúženie BSM manželov. Som vydatá a chcem si od rodičov kúpiť polovicu rodinného domu. Chcem si na kúpu vziať hypotekárny úver, ale nechcem to riešiť spolu s manželom, ale sama. Úver budem brať len na seba. Moja otázka je, čo je potrebné urobiť, aby v prípade rozvodu manžel nemal nárok na polovicu rodinného domu, ktorý chcem kúpiť? Ak u notára podpíšeme dohodu o zúžení BSM manželov, bude to stačiť? Ďakujem

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2016)

Dobrý deň, podľa § 143a Občianskeho zákonníka (OZ), manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. V súlade s citovaným ustanovením, môžete s manželom uzavrieť dohodu, podľa ktorej vec (alebo veci) nadobudnuté v budúcnosti zo spoločných prostriedkov, nadobudnete len Vy resp. Váš manžel do svojho výlučného vlastníctva. Pri úplnom zániku BSM sa môže vykonať vysporiadanie podľa zásad uvedených v OZ, teda aj spoločné prostriedky vynaložené na vec nadobudnutú jedným s manželov na základe dohody o zúžení BSM sa môžu vysporiadať ako investície spoločne vynaložené na oddelený majetok manžela, v dôsledku čoho patrí druhému manželovi primeraná náhrada. Do BSM v zásade patria aj príjmy z práce alebo aj prostriedky získané zo zmluvy o úvere. Preto pri vypracovaní dohody o zúžení BSM odporúčam, aby sa táto vzťahovala aj na tieto odmeny resp. výnosy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu. S manželkou žijeme oddelene uz 10 mesiacov, deti su súdom určené v striedavej starostlivosti. Návrh na rozvod manželstva som dal vo februári, no stale nie je určený termín. Mám už nový vzťah, no mám obavy z toho, že manželka môže robiť nejaké dlžoby. Chcem vedieť ako to je, ak narobí dlhy aj keď žije už sama, no stále sme manželia, či sa môže stať, že keď bude neschopná tieto dlžoby splácať, budem spoludlžník aj ja. Ďakujem

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2016)

Dobrý deň 

podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.” To znamená, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria ako aktíva, tak aj pasíva. Pokiaľ jeden z manželov je v pozícii dlžníka, je možné tento dlh uspokojiť z bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Podľa § 147 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.” V tomto prípade je nepodstatné, že žijete oddelene, pokiaľ ste nezrušili alebo nezúžili BSM počas manželstva. Podľa zákona platí, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zanikne zánikom manželstva, teda vo Vašom prípade rozvodom. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Prosím o zodpovedanie otázky, na ktorú mi nedal relevantnú a hlavne konkrétnu odpoveď doteraz žiaden právnik. Po rozvode chcem, aby ma manžel vyplatil z domu, ktorý vlastníme obaja. Moja otázka znie, ak sa s ním nedohodnem mimosúdne a dám to na súd, do kedy je povinný manžel, ktorý z domu neodíde, vyplatiť mi môj podiel? Musím opustiť spoločnú domácnosť a nemám prostriedky na zabezpečenie bývania. Môžem žiadať o vyplatenie podielu aj v prípade, keď sa nerozvediem? Dúfam, že mi pomôžete, lebo som v ťažkej životnej situácii. Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2016)

Dobrý deň, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) zaniká spravidla spoločne so zánikom manželstva. Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom alebo ak jeden z manželov získa podnikateľské oprávnenie, môže BSM zaniknúť aj za trvania manželstva súdnym rozhodnutím. Po zrušení BSM sa má majetok, ktorý do neho patrí, vysporiadať. Ak nedôjde k dohode, spoločný majetok na návrh vysporiada súd. V prípade spoločnej nehnuteľnosti, ak táto pripadne do výlučného vlastníctva jedného z manželov, má druhý manžel právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu. Podľa § 160 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. Ak Vám teda súd prizná právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu z titulu vysporiadania BSM, Vášmu manželovi určí na to lehotu minimálne 3 dní. Vzhľadom k tomu, že sa pravdepodobne bude jednať o vysokú sumu, môže byť určená dlhšia lehota alebo zaplatenie v splátkach.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, priateľ si chce zobrať sám hypotéku na byt, o tom, aby sme si vzali hypotéku spolu alebo, aby som aspoň rekonštrukciu bytu financovala ja, nechce ani počuť. Sobášiť sa budeme tak o 1,5 roka neskôr po kúpe bytu. Chcem sa opýtať, v prípade rozvodu, je možné, že keďže si byt kupoval ako slobodný, môžem ja zostať v prípade rozvodu "na dlažbe"? Aj keď ma zapíše do listu vlastníctva neskôr (po sobáši)? Dakujem

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2016)

Dobrý deň, úver, ktorý si Váš priateľ vezme pred uzavretím manželstva a byt, ktorý si kúpi budú jeho výlučným majetkom. Po uzavretí manželstva sa na tejto skutočnosti nič nezmení. V prípade, že sa Vám rozhodne darovať podiel na byte (napr. 1/2), stanete sa podielovou spoluvlastníčkou bytu. Byt budete mať v podielovom spoluvlastníctve, každý v podiele 1/2. Ak by ste sa v budúcnosti rozviedli, rozvod sa Vášho podielového spoluvlastníctva žiadnym spôsobom nedotkne. Stále budete mať obaja právo užívať byt. Spolužitie po rozvode je však často nemožné, a preto vo Vašom prípade bude musieť dôjsť k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva (či už dohodou alebo súdom).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobry den! Ako rozvedena som ziskala do osobneho vlastnictva rodinny dom formou darovacej zmluvy, takze v LV som uvedena ako jediny vlastník. Chcela by som vediet, ci po uzavreti manzelstva moj manzel automaticky nadobudne narok na tuto nehnutelnost a ci aj jeho deti z prveho manzelstva budu mat narok na dedicstvo po otcovi. Za Vasu odpoved vopred dakujem! S pozdravom

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2016)

Dobrý deň, veci nadobudnuté darom nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Vo Vašom prípade, ste nehnuteľnosť dokonca nadobudli pred uzavretím manželstva. Z týchto dvoch dôvodov je predmetná nehnuteľnosť Vašim výlučným vlastníctvom a Váš budúci manžel z nej nebude mať žiadne nároky po prípadnom rozvode alebo jeho úmrtí. V prípade, že by ste počas trvania manželstva investovali do Vašej nehnuteľnosti zo spoločných prostriedkov, tak by táto skutočnosť musela byť pri vyporiadaní BSM zohľadnená a boli by ste povinná vrátiť predmetnú finančnú čiastku do BSM (ustanovenie § 150 Občianskeho zákonníka).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Je možné, aby si manželka prepísala spoločne nadobudnutý rodinný dom počas manželstva do osobné vlastníctva bez môjho vedomia, bez môjho podpisu a súhlasu a ani nevyplatila môj vlastne polovičný podiel. Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2015)

Dobrý deň

podľa § 145 OZ: “1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. 2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.” Ak ide o vybavobvanie iných nech bežných vecí, na platnosť právneho úkonu sa vyžaduje súhlas oboch manželov. Tento súhlas možno dať v akejkoľvek forme (ústne, písomne, mlčky - konkludentne, ak zo správania druhého manžela možno usúdiť, že s tým súhlasil,…). Pokiaľ nebol súhlas druhým manželom daný, ide o relatívny neplatný právny úkon. Právo uplatniť neplatnosť právneho úkonu má predovšetkým manžel, ktorého súhlas bol opomenutý.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, prosim o radu ohladom vysporiadania bezpodieloveho spoluvlastnictva manzelov po rozvode. Mama bola zamestnana cely zivot, z jej prijmu sa platili vsetky naklady na zivobytie. Otec prispieval na zivobytie v case, ked bol zamestnany (1974-1998), od 1998 do 2012 bol dobrovolne nezamestnany, sporadicky prijimal podporu v evidencii na UP (1998-2003), odmietol spolupracovat s UP, od septembra 2012 je evidovany na UP, pracoval a nadalej pracuje "na cierno". Zdravotne poistenie v obdobi dobrovolnej nezamestnanosti platila mama (2700 eur). Pocas manzelstva otec odniesol bez vedomia a suhlasu mamy spolocne 15-rocne uspory (640 000 SK) do BMG Invest, vlozil ich na svoje meno, spolocnost zkrachovala, rodicia prisli o peniaze. Otec sa odmietal zamestnat, jeho prijmy z prace "na cierno" boli sporadicke, neprispieval na zivotne naklady (najomne, detom do skoly), bol a je alkoholik. Starsi syn, zijuci a pracujuci v zahranici podporoval mladsieho brata (hry, veci na sport, oblecenie), mame venoval kozenu sedacku a televizor. Dcera pocas studia na VS prispevala na zivobytie rodiny zo svojho socialneho stipendia (4 roky, priblizne 6700 eur). Dcera sucasne financne podporuje mladsieho brata aj mamu. Rodicia predali vo februari 2013 3-izbovy byt (za sumu 42 000 eur). Peniaze z predaja bytu ostali na ucte mamy, ktora z nich splatila dlh za prerabanie domu a zostatok dala na 2 ucty na meno dcery a mladsieho syna. Rodicia sa rozviedli v juli 2013, subezne s trestnym stihanim otca vo veci tyrania blizkej osoby, otec bol 2 roky v podmienke, plati vyzivne na maloleteho syna. Otec zije v dome svojich zijucich rodicov, je nezamestnany. Mama pracuje, zije s detmi v dome, ktory ziskala po smrti svojich rodicov darovacou zmluvou na jej meno. Tento dom bol prerobeny za peniaze, ktore si poziciala a s pomocou pracujucicch deti vratila. Otec aktualne poziadal o sudne vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ziada: - polovicu z ceny predaja bytu (21 000 eur) - hmotny majetok ziskany pocas manzelstva (nabytok, obrazy, elektrospotrebice) - kozenu sedacku a televizor. Prosim poradit, co ma otec narok ziskat. Mama navrhuje od polovicneho podielu zo sumy z predaja bytu (21 000 eur) - odpocitat naklady na zivobytie - odpocitat sumu uhradenu na zdravotne poistenie v case otcovej dobrovolnej nezamestnanosti (2700 eur) - odpocitat polovicu sumy spolocnych uspor, o ktoru prisli kvoli otcovi v BMG Invest (320 000 SK) - odpocitat sumu, ktorou prispievala dcera zo socialneho stipendia (6700 eur) - nezapocitavat do naroku otca veci, ktore mama ziskala darom od starsieho syna (kozenu sedacku, televizor) - je relevantne synovo cestne prehlasenie? Otec bude na sude zastupovany pravnikom, mama tiez. Dakujem za odbornu pomoc a rady.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.07.2015)

Dobrý deň, v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) patria všetky veci, ktoré za trvania manželstva nadobudol jeden z manželov. Nepatria tu veci získané dedičstvom, darom, veci osobnej povahy, veci slúžiace výkonu povolania jedného z manželov ako aj veci, ktoré boli získané v rámci predpisov o reštitúcii majetku. Pri zániku BSM Občiansky zákonník uprednostňuje dohodu manželov o vyporiadaní BSM. Ak nedôjde k dohode do troch rokov od zániku BSM, na návrh jedného z manželov ho vyporiada súd. Základným východiskom pre vyporiadanie BSM je predpoklad rovnakého podielu oboch manželov na spoločnom majetku. Každý z manželov je však oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho majetku vynaložil na spoločný majetok a opačne, je povinný uhradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho osobný majetok. Tieto zásady doplňujú ďalšie pravidlá, ako napríklad zásada prihliadania na skutočnosť, ktorý z manželov sa akou mierou zaslúžil o nadobudnutie spoločného majetku a o jeho udržanie. Pre správnu aplikáciu všetkých pravidiel dôležitých pre vyporiadanie BSM je potrebné poznať všetky okolnosti Vášho prípadu a v neposlednej miere aj ich výklad vyplývajúci z rozhodovacej činnosti súdov o obdobných prípadoch. Určiť stratégiu v súdnom procese a chrániť všetky Vaše oprávnené nároky je povinný Váš právny zástupca. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? (Spoluvlastníctvo)

Dobry den,mam s manzelom problem,rozvod mi podpise iba ak za byt mu vopred vyplatim nim stanovenu sumu za byt. Z akej sumy sa vyratava manzelov podiel z bytu ak ho mame v bezpodielovom spoluvlastnictve ? Prihliada sa aj na investiciu do bytu, ktoru som platila ja? Mame 1 dieta a chcela by som zostat v tomto byte s dcerou. Vopred dakujem za poskytnutie rady. S pozdravom

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.08.2014)

Dobrý deň, ak ide o vyrátanie manželovho podielu z bytu, ktorý patrí do BSM, tak platí, že ak byt skutočne patrí do BSM, tak manžel má nárok na polovicu trhovej ceny z bytu. Trhová cena bytu sa určí na základe znaleckého posudku (ten stoji cca 100-120,- €). Niekedy sa oplatí dať si vypracovať znalecký posudok (aj bez vedomosti druhého manžela) s tým, že budete vedieť v akých sumách sa máte pohybovať, pokiaľ ide o vyplatenie manželovho podielu z bytu. 

 

Pokiaľ ide o investíciu do bytu, túto si môžete zarátať v prípade, ak išlo o investíciu z peňazí, ktoré nepatrili do BSM, teda napríklad zdedené peniaze, darované, alebo tie, ktoré ste mali pred manželstvom. Do BSM však patrí napríklad aj príjem nadobudnutý počas manželstva, ktorý ste zarobili alebo získali ina ako dedením alebo darovaním. V tom prípade, by ste si nemohli započítavať túto sumu.

 

Na Slovensku rozvody zatiaľ nefungujú na tom princípe, že obaja manželia podpisujú žiadosť o rozvod. Žiadosť podáva jeden z manželov a druhému ju súd doručí, aby sa vyjadril. Aj keď nebude súhlasiť, obyčajne súd manželstvo rozvedie. Je to o dôvodoch rozvratu manželstva nie o tom, či druhý súhlasí alebo nie. Svojim nesúhlasom môže predĺžiť dĺžku rozvodu, avšak nakoniec Vás súd rozvedie. Na Slovensku sa pripravuje novela Zákona o rodine (resp. sa o nej uvažuje), ktorou sa umožní aj tzv. "rozvod dohodou", t.j. že sa obaja manželia dohodnú na rozvode. Zatiaľ to však nie je možné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku