Máte
otázku?

Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

Zdravim Vas. Mal by som dotaz. Ma manzelka pri rozvode pravo na moje meno darovanu polovicu rodicovskeho domu, ked mi bol darovany pocas manzelstva? Dakujem

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

Dobrý deň,

ak bola polovica domu darované iba Vám, potom na ňu manželka pri rozvode nárok nemá, nakoľko dary sú zákonom vylúčené z BSM. Podľa § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.3)

 

Trápi vás "Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
ak synovi darujem dom pred jeho manželstvom, ale počas manželstva dom so ženou budú napr. prerabať alebo opravovať. Potom pri rozvode by mala nárok jeho žena na polovicu domu? Ale je písaný iba na syna /ako dar/.
Ďakujem za odpoveď. Jana

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
na vam položenú otázku uvádzame, že dom, ktorý by ste darovali výlučne vášmu synovi, nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka. Treba však vedieť, že syn môže svojej manželke podarovať podiel na dome. Ak by došlo k rozvodu manželstva a právny stav domu sa nezmení, bude vo výlučnom vlastníctva syna, darovaný rodinný dom nebude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode. Ak by syn za trvania manželstva dom spolu s manželkou rekonštruovali, manželka v prípade rozvodu by mala nárok na vrátenie jednej polovice vložených investícií počas trvania manželstva, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."
 
Ak sa rozhodnete synovi dom darovať, nechajte vypracovať znalecký posudok na ohodnotenie trhovej ceny nehnuteľosti, aby mal doklad o stave  domu v čase darovania.
Na spísanie darovacej zmluvy kontaktujte advokáta.
Vo veci môžete kontaktovať aj našu adovkátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Počas manželstva mi babka darovala rodinný dom. Ten som časom vymenil za byt. Teraz sa rozvadzam. Ma manželka z tohto bytu, ktorý som vymenil nárok na polovicu? Ďakujem.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade je potrebné sa podrobne pozrieť na to akým spôsobom došlo k výmene. Ak ide výslovne o zámenu bez toho, aby ste čokoľvek doplatili za byt, byt patrí iba Vám (jediný rozdiel by bol, ak by ste za byt doplácali zo spoločných peňazí alebo by ste na zmluve k bytu boli uvedení obaja ako manželia). Ak išlo naozaj o zámenu (dom za byt, bez priplácania) nemá nárok na vyplatenie 1/2 hodnoty bytu.


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať : od mojej matky som kúpila byt, či má právo na ten byt aj môj manžel, či som povinná dať po predaji bytu aj jemu istú sumu alebo, či nemá nato nárok nakoľko je to moja matka. Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď s pozdravom Ivet

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 18.04.2021)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že ste kúpili od matky byt. Neuvádzate, kedy došlo ku kúpe bytu, či za trvania manželstva alebo pred uzatvorenímm manželstva. Podľa ust. § 143 Obč. zákonníka platí :

"V  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedneého zák. ustanovenia vyplýva okrem iných aj to, že príjem zo zamestnannia patrí do BSM. Ak ste byt od matky kupovali za trvania manželstva z príjmov patriacich do BSM, potom byt patrí do BSM. Nie je podstatné to, že predávajúcim bola vaša matka.  Následne platí, že aj príjem z predaj bytu patriaceho do BSM patrí rovnako do BSM.

Ak ste byt kupovali pred uzatvorením manželstva, byt je vašim vlastníctvom a príjem z predaja nepatrí do BSM a teda nie ste povinná manželovi nič vyplácať.

 


Trápi vás "Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ak manžel daruje svojim deťom majetok alebo hotovosť po rozvode ma na to právo manželka?

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 25.11.2020)

Dobrý deň,

 

ak manžel (rodič) daruje niečo deťom, tak manželka, resp. bývalá manželka (druhý rodič) nemá k predmetu daru vlastnícke právo. Môže s predmetom radu nakladať jedine ako zákonný zástupca maloletých obdarovaných v rámci výkonu rodičovských práv, kam patrí aj správa majetku detí.


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chceme darovať synovi pozemok. Je nám jasné, že podľa zákona to bude iba jeho majetok. Otázka je, ako mu dať plnú čiastku na postavenie domu na tom pozemku a aj základné zariadenie (kuchyňa, chladnička, sporák, práčka), aby ten dom bol tiež len jeho majetkom ak príde k rozvodu. Darovať peniaze darovacou zmluvou?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 29.10.2020)

Dobrý deň,

správne vychádzate z toho, že darované veci (vrátane peňazí) budú vždy len majetok obdarovaného, a to aj keď je v manželskom zväzku. Teoreticky by malo stačiť darovať dostatok peňazí na stavbu a zariadenie domu a tieto držať preukázateľne oddelene od ostatných finančných prostriedkov rodiny. všetko na stavbu domu a jeho zariadenia by sa malo financovať výhradne z darovaných peňazí, pretože ak sa dá na stavbu domu čo i len časť zo spoločných prostriedkov, tak dom bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Najspoľahlivejšie by bolo postaviť a zariadiť dom z Vašej strany a až potom ho ako taký darovať synovi.

 


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Manžel po svadbe dostal darovacou zmluvou pozemok. Postavili sme na tomto pozemku dom, na ktorý sme si zobrali spoločne hypotéku a spoločne sme investovali peniaze už počas manželstva. Dom je písaný na neho. V prípade rozvodu mám aké práva k domu? Ako by prebehlo vysporiadanie?
Ďakujem.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 14.07.2020)

Dobrý deň,
pozemok, ak bol darovaný výlučne manželovi, zostáva aj naďalej jeho vlastníctvom a nespadá do BSM.
RD keďže bol postavený počas trvania manželstva, patrí do BSM, nie ej podstatné, že na LV je zapísaný iba manžel.

Pokiaľ ide o vyporiadanie RD po rozvode, zjednodušene platí, že ak sa potom s už bývalým manželom nedohodnete na jeho vyporiadaní, pričom dohoda musí byť písomná a účinnosť nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností, potom v lehote do 3 rokov musíte podať návrh na súd o vyporiadanie BSM v zmysle ust. § 149 Obč. zákonníka :

"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak v lehote do 3 rokov sa nedohodnete na vyporiadaní a ani nepodáte návrh na súd, platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka, že RD bude v podielovom spoluvlastníctve Vás ako bývalých manželov v podiele 1/2 k celku. Právny režim pozemku však zostane nezmenený.

Poznamenávame, že po rozvode nie ste Vy a ani Váš manžel povinný sa z RD vysťahovať.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás chcela by som sa spýtať som s manželom 13 rokov. Chcela by som sa rozviesť len by ma zaujímalo ako by sme sa majetkovo vysporiadali. Máme zobratú hypotéku na dom. Dom som počas manželstva dostala darovacou zmluvou a ešte máme jeden spotrebný úver. Chcela som vedieť, či by som ho musela vyplácať z domu, keby som si hypotéku nechala na seba, čo nám ešte zostava vyplatiť okolo 27000 brali sme si 33000.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň, ak Vám dom bol počas manželstva darovaný, tento nepatrí do BSM a nebudete ho musieť z domu vyplácať. Predpokladám, že peniaze z úveru boli minuté na rekonštrukciu domu. Ak je to správny predpoklad, Váš manžel bude môcť v budúcnosti nárokovať, aby sa mu nahradilo to, čo sa zo spoločného vynaložilo na Váš výlučný majetok (nakoľko dom nie je spoločný). Vzhľadom na to, že úvery by ste vzali na seba, tak s vysokou pravdepodobnosťou matematicky vznikne taký stav, že jeden druhému nebudete musieť vyplácať žiadny vyrovnací podiel. Závisí to samozrejme od výšky investícií, zostatkov úverov a prípadne aj od ďalších okolností financovania Vašej rodiny a spoločných záležitostí.


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ak mi otec predal dom do výlučného vlastníctva a ja som ho predala bratovi pred svojim rozvodom mal by manžel nárok na polovicu? Vopred za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň prajem,

vo Vami popisovanom prípade záleží, kedy Vám otec predal nehnuteľnosť. Ak to bolo pred vznikom manželstva, tak manžel nemá v prípade vyporiadavania BSM nárok na polovicu z kúpnej ceny nehnuteľnosti, ktorá bola vo Vašom výlučnom vlastníctve. Podľa judikatúry ide "len" o transformáciu majetku na inú podobu (nehnuteľnosť do podoby peňazí). Tieto peniaze nepatria do BSM, a preto sa ani nebudú vyporiadavať. Ak Vám však otec predal nehnuteľnosť počas existencie manželstva, tak hoci ste ako vlastník na liste vlastníctva zapísaná len Vy, aj tak patrí dom do BSM (§ 143 Občianskeho zákonníka). Výnimka je, ak by ste pred nadobudnutím domu mali spísanú dohodu o zúžení BSM u notára, podľa ktorej by dom nemal patriť do BSM, prípadne je tiež dôležité odkiaľ ste mali peniaze na kúpu nehnuteľnosti. Ak bola čo i len časť peňazí z BSM, tak patrí nehnuteľnosť do BSM.


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Prosím o radu. S manželom sme spolu 15 rokov a žijeme v jeho rodičovskom dome, ktorý jeho rodičia ešte pred uzavretím manželstva prepísali na neho Podiel 1/1. S nami v dome žije svokra - manžel je jedináčik, a má doživotné právo sa postarať o rodičov. Preto dom prepísali na neho. Neviem, či je tam darovacia zmluva. Máme dve deti. Chcem ukončiť manželstvo, z dôvodu domáceho psychického a fyzického násilia, ktoré pácha na mne a deťoch. Po svadbe som pracovala v zahraničí - za zarobené peniaze sa prerobil dom. Mám výplatné pásky zo zahraničia, ktoré sú na moje meno (už ako vydatá - priezvisko). Vyhráža sa mi, že odídem s prázdnymi rukami. Budem povďačná za odpoveď

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, ak rodičia previedli dom na syna, navyše pred uzavretím manželstva, je dom v jeho výlučnom vlastníctve, teda na tento nemáte nárok. Pri prevodoch nehnuteľností musí byť podľa zákona darovacia zmluva písomná. Na základe tejto darovacej zmluvy sa podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Podľa § 150 ods. 1 Občianskeho zákonníka: "Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. (...)". Pri vysporiadaní BSM je teda potrebné preukázať, že ste vynaložili zo spoločného majetku prostriedky na rekonštrukciu domu. Manžel bude potom povinný nahradiť tieto prostriedky.


Trápi vás "Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať: sme manželia 13 rokov, počas manželstva mi brat dal darovacou zmluvou byt, žena sa chce rozvádzať, od darovania bytu už ubehlo 10 rokov, je pravda, že po 10 rokoch má na tento byt nárok aj manželka, keď bol darovaný mne ?

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 21.12.2018)

Dobrý deň, 
Vám darovaný byt nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva a teda manželka nemá právny nárok na predmetný byt a ani na podiel na byte.
Vašej manželke vzniklo odvodené právo bývania v predmetnom byte, ktoré vyplýva z rodinno-právneho vzťahu, z manželského zväzku.
Manželka v prípade rozvodu nie je povinná sa z bytu vysťahovať; bude povinná tak urobiť, pokiaľ sa nedohodnete,  až na základe rozhodnutia súdu o vyprataní bytu a určení bytovej náhrady prípadne bez bytovej náhrady. Neznamená to však, že ste povinný je byt kupovať , len podľa rozhodnutia súdu zabezpečiť náhradné bývanie napr. formou nájomnej zmluvy.
Druhou otázkou je z hľadiska majetkoprávneho vyporiadania BSM po rozvode to, či počas manželstva ste predmetný byt rekonštruovali zo spoločných prostriedkov - vyplatená  mzda patrí do BSM.

Ak by tomu tak bolo, potom by manželka mala nárok na vyporiadanie tohto jej vkladu do Vášho majetku počas manželstva v podiele 1/2, nakoľko Vy z prostriedkov zo spoločného majetku sa zhodnotil Váš majetok (§ 150 Obč. zákonníka).

Citujeme ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Nie je pravdou to, že pokiaľ niekto užíva nehnuteľnosť 10 rokov stáva sa následne zo zákona jej vlastníkom resp. spoluvlastníkom. Zrejme táto informácia je Vám známa z vydržania ako jednej z foriem nadobudnutia vlastníckeho práva.

 

 

 

 


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Už počas trvania manželstva sme mali s exmanželom samostatné kasy a nemali sme navzájom prístup na osobne účty_(nebolo to moje rozhodnutie). Čiže, aj keď si kúpil auto sám, vyhlasoval, že je jeho a to, čo som zakúpila ja_moje. Bývali sme v byte svokry, avšak nábytok na mieru financoval manžel a na zariaďovaní sme sa podieľali obaja. Keď sa zhoršila situácia, poslal ma žiť k matke. Otázkou je, či ja teraz po rozvode nemám právo na nijaké finančne odškodnenie? Vlastne vyhodil ma bez financií, riešenia mojej bytovej otázky. Zarába niekoľkonásobne viac ako ja, avšak riadi sa ako vždy_moje/tvoje. Jeho výplata, jeho auto.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku  predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke hovoríte o bývalom manželovi, neuvádzate však kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.

Z ust. § 149 Občianskeho zákonníka vyplýva : 

"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

Teda ak od rozvodu uplynuli viac ako tri roky a nebol podaný návrh na vyporiadanie na súd, potom platí ods. 4 § 149 Obč. zákonníka tak, že hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. 

V prípade, že od rozvodu neuplynuli 3 roky odporúčame dohodnúť sa alebo podať nárvrh na súd na vyporiadanie, čo bude zrejme jedinou alternatívou vo Vašom prípade. 

Ust. §   150 Obč. zákonníka k tomu uvádza :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Predstava Vášho manžela na delenie majetku počas manželstva na "moje nie je tvoje" je len chcením, ktoré nezodpovedá zákonu. Majetok nadobudnutý počas trvania manželstva patrí do BSM.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyriešenia vyporiadania BSM.

 


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Čoskoro budú tri roky, čo som sa s manželom rozviedla a mame dospelého syna. Počas manželstva sme vzali hypotéku a postavili dom, v ktorom oni dvaja žijú. Chcela by som svoju polovicu darovať synovi, dom ešte nie je zapísaný v katastri. Je to možné nejakými dohodami, aby sme sa vyhli súdnym poplatkom. A kedy je to výhodnejšie ešte ako BSM alebo až ako podielové spoluvlastníctvo. Ďakujem.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 149  Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :

"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150. 
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. 
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. 
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."


Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že rozhodujúci je stav majetku vo jeho fyzickom vyjadrení, aktíva a pasíva ku dňu nadobudnutiu právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.
V otázke uvádzate, že máte aj hypotéku, tá je zrejme vedená na Vás oboch. 
Odporúčame spísať dohodu o vyporiadaní BSM, kde vyporiadate všetky veci patriace do BSM, hnuteľné a nehnuteľné, vrátane záväzkov a pohľadávok,  ako aj stavby nezapísanej do katastra.

Pokiaľ stavba ku dňu právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva nebola zapísaná ako rozostavaná stavba v katastri nehnuteľností, nemôžete túto stavbu nehnuteľnosť. Ak by mali vzniknúť rozpory okolo tejto stavby, odporúčame vyhotoviť znalecký posudok. 
Súčasne odporúčame vyporiadať aj hypotéku.
Chceme uviesť, že aj pokiaľ by ste sa písomne dohodli, že hypotéku bude bývalý manžel platiť naďalej (zrejme ju po rozvode aj sám platil), táto dohoda nie je záväzná pre banku. 
Hypotéku musíte riešiť priamo s bankou.
Ak chcete polovicu domu previesť na syna, v súčasnosti to podľa nášho názoru nie je možné, nakoľko dom nie je zapísaný na LV ani ako rozostavaná stavba.

 

 


Trápi vás "Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Moja otázka znie : Manžel sa odsťahoval z nášho spoločného domu, ktorý sme postavili v manželstve. Kúpil si byt a odišiel tam bývať sám. Neskôr mal úraz a ostal ochrnutý je v sociálnom zariadení. Byt som ako jeho manželka s jeho súhlasom predala a peniaze sú na mojom osobnom účte. Mám ako jeho manželka nárok na polovicu tých peňazí z predaja bytu? Kúpil ho za svoje peniaze.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 17.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 143 a nasl. Občianskeho zákonníka platí :
"§ 143 :  V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.3) 
§ 143a 
(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. 
(2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. 

(3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa. 
§ 144 : Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. 

§ 145 
(1)  : Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. 
(2) : Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. 
§ 146 
(1) : Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd."


V otázke píšete, že byt kúpil manžel za svoje peniaze, nepíšete však zdroj peňazí. Ďalej vysvetlíme bližšie :
Ak bol byt kúpený z úspor zo mzdy a iných príjmov z prac. pomeru alebo obdobného pomeru,  treba vedieť, že vyplatená mzda patrí do bezpodielového spoluvlastníctva a byt kúpený za tieto peniaze patrí tiež do BSM. Ak ste nemali zrušené BSM počas manželstva prípadne toto nebolo zúžené na základe notárskej zápisnice, potom byt patrí tiež do BSM. Ak bol byt následne predaný a patril teda do BSM, ste oprávnená s peniazmi disponovať v rozsahu bežných vecí.  
Podľa ust. § 145 Obč. zákonníka platí, že "bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný."
Disponovanie s uvedenými peniazmi je možné len v rozsahu bežných vecí. Manžel v prípade nezhôd by mohol tieto Vaše dispozície napadnúť na súde podľa ust. § 146 Obč. zákonníka a súd by jeho návrhu aj vyhovel aj s ohľadom na tzv. dobré mravy /viď vyššie § 146 Obč. zákonníka/

Ak by Váš manžel predmetný byt napr. manžel kúpil z peňazí z dedičstva /v otázke neuvádzate zdroj z čoho bol byt kúpený/, potom byt je jeho výlučným vlastníctve a nie ste oprávnená s peniazmi disponovať, aj keď Vás manžel splnomocnil na predaj bytu.

 


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrí deň prajem. Chcel by som Vás poprosiť o radu. Manželke ešte pred uzavretím manželstva bola darovaná nehnuteľnosť. Pred manželstvom sme vzali úver na rekonštrukciu danej nehnuteľnosti kde figuruje manželka ako dlžník a ja ako spoludlžník. Neskôr asi o rok sme sa vzali. Vlastníkom nehnuteľnosti je stále manželka. Investujú sa nemalé peniaze do danej nehnuteľnosti a väčšinu všetko robím sám. Zaujímalo by ma pokiaľ je možné odpovedať na čo mám nárok v prípade rozvodu. Rešpekt. Čo môžem stratiť pokiaľ je daná nehnuteľnosť na manželku.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti manželka a Vy ste do nej investovali a investujete prostriedky patriace do BSM, v prípade zániku BSM a jeho vyporiadania máte právo žiadať, aby Vám bolo nahradené to, čo sa z BSM použilo na výlučný majetok manželky. Danú nehnuteľnosť môžete užívať z titulu toho, že ste manželia. Ak by ste sa rozviedli, potom by zanikol Váš právny nárok na užívanie nehnuteľnosti a museli by ste sa odsťahovať. Podľa judikatúry Vám je však manželka v takom prípade povinná poskytnúť bytovú náhradu. 

V prípade vyporiadania preto odporúčam domáhať sa náhrady  za to, čo sa z BSM vynaložilo na jej majetok. 


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom nehnuteľnosti, ktoré mu chcú zanechať rodičia. S manželom sme v manželskom vzťahu už 10 rokov. Rodičia mi chcú darovať istý majetok, ale výlučne iba mne, aby majiteľkou tých nehnuteľnosti a pozemkov som bola výlučne iba ja.Čo v takom prípade, ak by došlo medzi mnou a mojim manželom k rozvodu, či by z tých nehnuteľnosti získal niečo aj on, alebo tým, že by to rodičia darovali výlučne mne, tak manžel by tým nič nezískal? Alebo tým, že sme manželia, a že mi to rodičia darovali počas manželstva, tak tým sa stáva spoluvlastníkom aj môj manžel? Dá sa nejakým spôsobom predísť tomu, aby môj manžel niečo získal? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 11.07.2018)

Dobrý deň, 

pri zodpovedaní otázky treba vychádzať z ust. Občianskeho zákonníka.

Podľa ust. § 143 OZ "v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

 

Z uvedeného vyplýva, že Vám darovaný majetok či už hnuteľný alebo nehnuteľný, bude vo Vašom výlučnom vlastníctve. Odporúčame však písomné zmluvy aj ohľadom hnuteľného majetku prípadne aj darovania peňazí.  MAjetok odporúčame špecifikovať tak, aby nemohlo dôjsť k zámene.

Vy samozrejme môžte manželovi z toho majetku mu darovať časť podľa svojho uváženia.

 

V prípade rozvodu platí podľa § 150 OZ, že "pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."
 

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že pokiaľ by ste za trvania manželstva nehnuteľnosti napr. rekonštruovali a upravovali z fin. prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva,  Vy ako vlastník nehnuteľnosti by ste boli povinná po rozvode pri vyporiadaní nahradiť mu to, čo išlo na Váš majetok vo Vašom výlučnom vlastníctve.

Na vypracovanie darovacích  zmlúv odporúčame kontaktovať advokáta. 

Môžte sa obrátiť aj na našu kanceláriu na hlavný email  advokat@ficek.sk.

 


Trápi vás "Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, keď počas manželstva zdedím rodičovský dom, pozemky a lesy. Má moja manželka právo na darovaný majetok? Alebo ako to urobiť, aby nemala. Ďakujem.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 14.12.2017)

 

 

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Podľa ust. § 143 Obč. zákonníka platí :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

T.j. : Z uvedeného vyplýva, že majetok nadobudnutý dedením nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v prípade dedenia po Vás ona na tento majetok nemá právny nárok.  S Vám darovaným alebo zdedeným majetkom môžete voľne disponovať.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku