Skončenie TPP dohodou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 23. 1. 2018

Otázka: Skončenie TPP dohodou

Dobrý deň, ak som podal žiadosť o skončení TPP dohodou, kde bolo uvede nech sa zamestnávateľ vyjadrí, či s tým súhlasí, ktoru som podpísal ja aj zamestnávateľ znamená to, že už je to neodvolateľne? Ak som si to rozmyslel dá sa to zvrátiť? Ešte som nedostala vyjadrenie. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie TPP dohodou

Dobrý deň,

ak zamestnávateľ súhlasil len stým, že sa v nejakej určitej dobe vyjadrí, potom ešte nedošlo ku skončeniu pracovného pomeru dohodou. K tomu by došlo, ak by ste sa výslovne a bez akýchkoľvek pochýb dohodli na skončení pracovného pomeru a ku ktorému dňu. Pre uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru sa využijú aj ustanovenia Občianskeho zákonníka:

Návrh na uzavretie zmluvy

§ 43a

(1) Prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy, ktorý je určený jednej alebo viacerým určitým osobám, je návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len „návrh“), ak je dostatočne určitý a vyplýva z neho vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia.

(2) Návrh pôsobí od doby, keď dôjde osobe, ktorej je určený. Návrh, aj keď je neodvolateľný, môže navrhovateľ zrušiť, ak dôjde prejav o zrušení osobe, ktorej je určený, skôr alebo aspoň súčasne s návrhom.

(3) Dokiaľ nebola zmluva uzavretá, môže byť návrh odvolaný, ak odvolanie dôjde osobe, ktorej je určené, skôr, než táto osoba odoslala prijatie návrhu.

(4) Návrh nemôže byť odvolaný

a) počas lehoty, ktorá je v ňom určená na prijatie, ibaže z jeho obsahu vyplýva právo ho odvolať aj pred uplynutím tejto lehoty, alebo

b) ak je v ňom vyjadrená neodvolateľnosť.

§ 43b

(1) Návrh, aj keď je neodvolateľný, zaniká

a) uplynutím lehoty, ktorá v ňom bola určená na prijatie,

b) uplynutím primeranej doby s prihliadnutím na povahu navrhovanej zmluvy a na rýchlosť prostriedkov, ktoré navrhovateľ použil pre zaslanie návrhu, alebo

c) dôjdením prejavu o odmietnutí návrhu navrhovateľovi.

Ak ste si určili lehotu na vyjadrenie a v tej sa nevyjadrí, potom dôjde k zániku Vášho návrhu. Ak lehota určená nebola, môžete odvolať svoj návrh, avšak len do doby, kým druhá strana neodoslala prijatie návrhu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie TPP dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o odpoveď na otázku, či na Dohode o skončení pracovného pomeru musia byt podpisy zamestnávateľa aj zamestnanca originály, teda nie prefotené alebo naskenované. Nikde som sa to nedočítala. Stalo sa mi totiž, že moja manažérka ma vyhrážaním donútila podpísať túto Dohodu, ale podpis aj pečiatka zamestnávateľa sú prefotené, takže je možné, že môj zamestnávateľ-majiteľ firmy ani nevie, že ma moja manažérka donútila podpísať Dohodu o skončení pracovného pomeru. To vydieranie sa ťažko dokazuje, keďže na to nemám svedka. Teraz si čerpám dovolenku, ale, keď som prišla na predajňu, kde pracujem, tak ma dala manažérka vyhodiť SBS službou, hoci som ešte do konca mesiaca zamestnaná. Keďže robím ako predajca, tak sa nám s kolegami stáva, že klienti môžu prísť na predajňu v čase, keď zrovna nemám smenu, a, keďže sme platení od provízií za obchod, tak občas musíme pracovať aj mimo svojej smeny a nikomu to doteraz nevadilo, lebo dôležitý je obrat. V takom prípade si dohodneme s klientom, že sa stretneme v predajni, dohodneme si obchod a potom odchádzame, nie sme s tam celú smenu. Nemáme ani nikde v zmluve uvedené, že by som mala zákaz byt na predajni mimo svojej smeny, keď ide o uzatvorenie obchodu. Pri takomto spôsobe obchodovania sa môže stat, že nie každý predajca je poctivý a neukradne Vám zákazníka, aby mal províziu pre seba, preto si každý svojich klientov riešime sami. Chcela by som vedieť, či je takáto Dohoda potom platná a na koho sa mám obrátiť v tejto veci, alebo ako mám postupovať.

Odpoveď: Skončenie TPP dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2019)

Dobrý deň, 
k položenej otázke zaujímame nasledovné stanovisko :
Podľa ust. Zákonníka práce platí :
"§ 9
(1) V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi.
(2) Zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.
(3) Vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

§ 10
(1) Právne úkony štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov a poverených zamestnancov (§ 9 ods. 1 a 2) zaväzujú zamestnávateľa, ktorý na základe týchto úkonov nadobúda práva a povinnosti.
(2) Ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo poverený zamestnanec prekročil právnym úkonom v pracovnoprávnych vzťahoch svoje oprávnenie, nezaväzujú tieto úkony zamestnávateľa, ak zamestnanec vedel alebo musel vedieť, že tento štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo poverený zamestnanec svoje oprávnenie prekročil. To isté platí, ak právny úkon urobil zamestnanec zamestnávateľa, ktorý na to nebol oprávnený zo svojej funkcie, ani tým nebol poverený."


Z otázky usudzujeme, že ste dohodu o skončení prac. pomeru Vy sama podpísali a s touto dohodou nesúhlasíte ako z dôvodu, že ste boli donútená ju podpísať, ako aj z dôvodu, že chcete zotrvať v pracovnom pomere.
Poznamenávame, že aj keby nejaký vnútroorganizačný predpis zamestnávateľa stanovoval resp. určoval, že podpis zamestnávateľa možno nahradiť okopírovaním jeho podpisu, teda nejedná sa o jeho pravý vlastnoručný podpis, toto nie je možné uznať z hľadiska zákona. 

Sme názoru, že dohoda o skončení prac. pomeru je neplatná a preto budete musieť podať návrh na súd podľa ust. § 77 Zákonníka práce v lehote do dvoch mesiacov  odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Súčasne odporúčame túto okolnosť oznámiť priamo zamestnávateľovi podľa zápisu z obchodného registra resp. živnostenského registra a oznámiť, že dohodu o skončení prac. pomeru považujete za neplatnú a trváte na prideľovaní práce. Ak by Vám následne bola predložená na podpis dohoda o skončení prac. pomeru s originálnym podpisom zamestnávateľa, túto nie ste povinná podpísať,

K otázke vyvedenia Vás ako zamestnanca z predajne aj keď počas dovolenky, odporúčame podať sťažnosť na zamestnanca SBS priamo jeho zamestnávateľovi.

V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk