Rozvod bez pojednávania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Rozvod bez pojednávania

Dobrý večer, mám otázku o rozvode bez pojednávania.

 

Je možné, aby súd rozhodol o rozvode bez pojednávania, nechcem manžela už ani len stretnúť, nežijeme spolu už dlhší čas a vždy mi robil len problémy.

 

Najradšej by som bola, keby som podala len žiadosť o rozvod a domov mi prišiel papier o rozvode. Je to možné? Rozhodne súd o rozvode bez pojednávania? Za skorú odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Dobrý deň,

 

prijatím nového Civilného mimosporového poriadku (ďalej len CMP) (účinný od 1.7.2016) sa právna úprava pri rozvodoch zmenila. 

 

 

V súčasti pokiaľ ide o rozhodovanie o rozvode bez pojednávania sa bude postupovať podľa § 33 CMP

 

(1) Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak tento zákon neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania.

 

(2) Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať.

 

Podľa tohto ustanovenia by bolo možné rozvod bez pojednávania prejednať iba v prípade, ak tento zákon (CMP) ustanovuje, že je to možné rozhodnúť aj bez pojednávania. 

 

V CMP je rozvod upravený v paragrafoch 92 až 100. Kvôli prehľadnosti uvediem všetky:

 

Konanie o rozvod manželstva

 

§ 92

Miestna príslušnosť súdu

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 

§ 93

Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.

 

§ 94

Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manželia.

 

§ 95

(1) Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí.

(2) Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený.

 

§ 96

(1) Súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie.

(2) Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou.

 

§ 97

(1) Ak sa navrhovateľ nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, súd konanie zastaví.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak druhý z manželov, ktorý sa na pojednávanie dostavil, vyhlási, že na prejednaní veci trvá.

 

§ 98

(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.

(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.

 

§ 99

Ak jeden z manželov stratí procesnú subjektivitu skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd konanie zastaví; ak bol vydaný rozsudok, súd ho uznesením zruší a konanie zastaví.

 

§ 100

S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

 

 

Ako je vidieť v týchto ustanoveniach zákon neuvádza, že je možné rozhodnúť o rozvode bez pojednávania.

 

To však neznamená, že súd nemôže rozhodnúť na pojednávaní ale bez toho, aby prišiel manžel.

 

Manžel má možnosť poslať tam namiesto seba advokáta, ktorý ho zastúpi a tak prebehne pojednávanie o rozvode bez účasti manžela.

 

Samozrejme je potrebné brať do úvahy, že niektorí sudcovia vyžadujú výsluch oboch manželov, najmä ak sú pochybnosti. Ako advokáti sme však zastúpili veľa rozvodov bez účasti klientov a súdy rozhodli o rozvode na prvom pojednávaní. Ak ste s manželom dohodnutí na rozvode, zabezpečíme advokáta aj pre neho.

 

Podľa starej úpravy (do 30.06.2016) rozvod bez pojednávania bol možný. Aby súd rozhodol o rozvode bez pojednávania bolo dôležité správne napísať návrh na rozvod, t.j. návrh na rozvod manželstva musel obsahovať všetky náležitosti a musí byť zaslaný súdu v potrebnom počte vyhotovení, taktiež musel obsahovať správny petit. Aj v súčasnosti je potrebné mať správne spísaný návrh na rozvod, inak rátajte s dlhším rozvodom

 

Súd bolo v minulosti nutné o rozvod bez pojednávania a osobného vypočutia požiadať.

 

Súd rozhodoval bez pojednávania aj vtedy, ak návrh bol úplný, teda spomenuli sa v návrhu na rozvod všetky dôležité skutočnosti, ktoré súd pri rozvode skúma.

 

O rozvode si môžete prečítať viac aj tu: Všetko o rozvode

 

Vo svojej otázke ohľadom rozvodu bez pojednávania nepíšete, či máte maloleté deti.

Táto skutočnosť ovplyvní to, či súd o rozvode rozhodne bez vypočutia manželov alebo nie. V prípade, ak máte deti a sú ešte maloleté, potom súd bez výsluchu nerozhodne (ak nie ste dohodnutí), pretože účastníkom konania je aj kolízny opatrovník, ktorý zastupuje maloleté deti.

 

Pomôžeme Vám kompletne vyriešiť celý rozvod, tak že sa vy a ani Váš manžel nebudete musieť zúčastniť pojednávania.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň, prosím láskavo o radu ako postupovať.

 

S manželom nežijeme v spoločnej domácnosti cca 12 rokov. Pracuje v zahraničí, nekontaktujeme sa žiadnym spôsobom.

 

Na Sk chodí 1x do roka za vnúčatami, v tom čase býva v našom spoločnom byte.

 

Rozvodu manželstva sa nebráni, súhlasí so všetkým, vraj aj byt mi nechá, nechce nič, ale sám pre vysporiadanie papierovo nemá záujem urobiť nič, že podpise, ak vybavím.

 

Prepáčte, píšem doslovne, ako to je u nás. Deti mame dospelé, majú už vlastne rodiny. V podstate si s manželom nijako neubližujeme, neprajeme zle jeden druhému, ale každý ma dlhé roky vlastný život.

 

Koncom augusta príde na návštevu, uvažujem ako túto vec po rokoch uzavrieť "papierovo" neviem ako postupovať, aby to "stihol podpísať", bude" doma "cca 2 týždne.

 

Nám by vyhovovalo, ak by prišlo iba rozhodnutie o rozvedení manželstva, zo súdu, na základe podania žiadosti o rozvod, teda rozvod bez prítomnosti manželov. Dá sa to? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2020)

Dobrý deň,
áno dá sa to. Súd ale musí nariadiť pojednávanie a na toto pojednávanie vás oboch predvolá. Ak sa nechcete zúčastniť pojednávania, zvoľte si advokáta, ktorý na to pojednávanie pôjde za Vás. 

Keď manžel príde domov, tak nech podpíše vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva. To mu môžete pripraviť aj Vy ale podpísať to musí on. 

Ak máte záujem pomôžeme Vás s tým rozvodom bez prítomnosti manželov kompletne, vrátane zastupovania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som spýtať na rozvod mimo súdnej miestnosti (tzn. bez prítomnosti na pojednávaní). Moje manželstvo nefunguje už asi osem rokov. Môj muž je alkoholik. Nemá normálne zmýšľanie v opitosti ma už vidiny. Stále ma z niečoho obviňuje. Neviem sa už na to dívať. Máme už dospelé deti aj vnúčatá. Nespávame spolu už niekoľko rokov. Vlastne sme len spolubývajúci, ale mame jeden účet aj hypotéku. Dá sa takéto nefungujúce manželstvo rozviesť bez účasti v pojednávacej miestnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.04.2018)

Dobrý deň. O rozvode manželstva môže rozhodnúť len súd, a to na návrh niektorého z manželov. Vychádzajúc z Vašej otázky usudzujem, že v danom prípade sú splnené zákonné podmienky na rozvod manželstva.

V konaní o rozvod manželstva by mal súd nariadiť pojednávanie, avšak nie je vylúčené, že pokiaľ sa z neúčasti na nariadenom súdnom pojednávaní riadne ospravedlníte a dáte súhlas na konanie vo Vašej neprítomnosti, súd rozhodne aj bez Vašej osobnej účasti na pojednávaní. Na druhej strane počas praxe sme sa stretli aj so sudcami, ktorí nechceli rozhodovať rozvodové konanie bez osobnej prítomnosti manželov na pojednávaní s odôvodnením, že rozvodové konanie je statusovou vecou, a preto je na mieste osobne vypočuť oboch manželov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela byt som sa informovať, či sa zaoberáte aj rozvodmi na diaľku. Žili sme spolu 21 rokov, ale posledných 8 sme sa od seba vzdialili. Manžel si rad vypije a ja už nemienim jeho nálady tolerovať. Prosím Vás čo všetko treba predložiť. U nás je to aj komplikované, nakoľko ja som vo Švajčiarsku a odtiaľto idem do Nemecka. Manžel žije na Slovensku. O rozvod žiadam ja. Mám nový vzťah v Nemecku a už sa na Slovensko nechcem vrátiť a s manželom by som sa nerada stretla. On nevie o mojom novom vzťahu v Nemecku. Dieťa máme, ale už dospelé. Prosím Vás za skorú odpoveď, či sa dá aj takto na diaľku vybaviť všetko. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.12.2017)

Dobrý deň. Hoci v konaní o rozvod manželstva sa podľa súčasnej právnej úpravy musí nariaďovať pojednávanie, zásade nie je vylúčené, aby Vás súd rozviedol aj takpovediac na diaľku, tzn. bez Vašej osobnej účasti na pojednávaní. Konanie o rozvod manželstva je však statusovou vecou a nie každý sudca je v takýchto veciach ochotný pojednávať bez osobnej prítomnosti a vypočutia niektorého účastníka konania. Spravidla s tým však nebýva problém hlavne vtedy, ak obaja manželia s rozvodom súhlasia.

Pokiaľ ide o doklady, ktoré je k návrhu na rozvod manželstva potrebné pripojiť, ide najmä o sobášny list a tiež rodný list spoločného dieťaťa, aby mal súd preukázané, že manželstvo existuje a že z neho pochádza dieťa, ktoré je už v súčasnosti plnoleté.

Pre maximalizáciu úspechu vo veci a takpovediac "hladký" rozvod je vhodné, ak si pre rozvodové konanie zvolíte advokáta a s manželom sa na rozvode vopred dohodnete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň, po 2 a pol roku manželstva sa chceme s manželkou rozviesť. Nemáme spoločný majetok a ani žiadne deti, vlastne žiadne záväzky okrem manželstva. Manželstvo je narušené a obaja sme sa zhodli v tom, že sme si dali v živote maximum a naše cesty sa musia rozdeliť, aby každý dokázal napredovať svojim smerom. Ani jeden z nás však nechce pred súd, aj keď sme rozumný a na všetkom sme dohodnutí. Dá sa to spraviť vyslovene bez pojednávania, keďže moja manželka odchádza do Ameriky a ani len netuší, či tam ostane alebo nie. Ďakujem. 

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň,

v právnom prostredí SR nie je možné zrušiť manželstvo dohodou manželov. O tom, či skutočne nastal taký rozvrat vzťahov medzi manželmi, ktorý odôvodňuje rozvod rozhoduje výlučne súd. Pokiaľ ide o pojednávanie, podľa § 33 Civilného mimosporového poriadku Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak tento zákon neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania. Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať. Zákon pri konaní o rozvode manželstva neustanovuje, že vec je možné prejednať bez nariadenia pojednávania, a preto pojednávanie súd pri rozvode nariadi. Proces rozvodu by však mala významne urýchliť skutočnosť, že obaja súhlasíte s rozvodom. S rozvodom Vám môžeme pomôcť tak, že Vás zastúpime a nebudete musieť prísť  na pojednávanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň, vydávala som sa tento rok v máji, hneď po svadbe sa nás vzťah veľmi zhoršil, nasledovali urážky, prílišná sexuálna aktivita z muzovej strany, psychicky nátlak v podobe zlých nálad, nervových výlevov, ponižovania, skúšania (mal potrebu ma naťahovať, pomalé podávanie veci, automatické nesúhlasenie, tlak na urobenie si dieťatka. ) neskôr som zistila, že ma v práci milenku, avšak mu to neviem dokázať, v poslednej dobe býva nervózny snaží sa mať vždy pod kontrolou presný príchod domov, neustále je na telefóne, (mala som pokazené kúrenie v aute, tak som tam mala neustále zimu. I, keď mi navrhol, že si auta môžeme vymeniť nakoniec mi ho po 4 dňoch vrátil lebo mu tam bola zima), ponižoval ma kvôli môjmu výzoru a správaniu, momentálne chcem od neho odísť ale, keď sa začneme hádať je veľmi nervózny až kričí, hádže veci, pred svadbou mi povedal, že ak sa s ním rozvediem tak ma zabije (vtedy som to brala ako kompliment, že ma neopustí), je veľmi manipulatívny, názory na jeho osobu od cudzích sú veľmi pozitívne, pracuje vo vrchnom manažmente, ma dobre postavenie a plat, momentálne stavia dom, nemôžem veľmi do výstavby zasahovať I, keď sa ma pýta, čo by sa mi páčilo, v prvom rade to musí obsahovať jeho predstavy. Mám len auto, ktoré ešte ani nie je napísané na mňa, keďže je to stále splácané cez leasing (kúpené pred svadbou). Chcem od neho odísť nastalo. Ale mám veľký strach, že ma zbije ak to spravím. Prosím Vás poraďte mi, ako napísať návrh na rozvod tak, aby som sa nemusela zúčastniť na pojednávaní. Deti nemáme, tehotná nie som, nič od neho nechcem, len by som si vzala svoje oblečenie a už sa s ním nikdy nechcem stretnúť. Veľmi pekne Vám Ďakujem za každú radu ako postupovať, aby sme sa nemuseli zúčastniť na pojednávaní.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň, v tom prípade Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta, ktorý Vás v prípadnom súdnom konaní zastúpi - pôjde na súd namiesto Vás. Ak nemáte deti, tak súd môže rozhodnúť o rozvode aj bez Vás. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Chcem spýtať ako sa dá rozviesť bez toho, aby sme museli ísť na súd, píšete o takej možnosti. Ďakujem za ochotu 

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2016)

Dobrý deň, na to aby súd rozhodol bez účasti je potrebné mať správne a úplne napísaný návrh na rozvod. K návrhu priložiť overené fotokópie listín alebo originály. 

To, čo súd rozhodne bez Vás závisí od sudcu, ktorému bola vec pridelená. Nie je na to právny nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Prosím Vás môj priateľ má nasledovný problém. Asi pred 9 rokmi ho opustila manželka kvôli jej milencovi z Turecka. Odišla len s pár kuframi vraj na dovolenku a už sa viac nevrátila. Nechala doma tri neplnoleté deti a žiadny kontakt na seba. Priateľ ju v tej dobe nahlásil ako nezvestnú a prebehlo aj vyšetrovanie. Výsledok vyšetrovania nepoznám. Za tých 9 rokov sa mu vôbec neozvala, neudala novú adresu, proste ho úplne ignoruje. Ani deťom sa neozvala celé tie roky. Deti sú už plnoleté a zakladajú si vlastné rodiny. Je možné ich rozviesť aj bez jej prítomnosti? A prosím Vás je možné vôbec v tejto veci nejako postupovať? Chceme to proste vyriešiť. Doteraz to neriešil, vraj nemal na to chuť ani taký pádny dôvod ako teraz. Má nahlásený trvalí pobyt v ich spoločnom byte a stále sa vyskytujú nejaké problémy ako platenie za komunálny odpad a nehovoriac o tom, že chceme spolu žiť a byť zapísaný ako druh a družka. Na ženenie chuť nemá. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2016)

Dobrý deň. V praxi sa možno stretnúť aj s tým, že súd manželstvo rozvedie aj bez pojednávania, resp. bez osobnej účasti manželov na pojednávaní. Spravidla pritom ide o manželstvá, z ktorých nepochádzajú maloleté deti a obaja manželia s rozvodom súhlasia. Vo Vami opísanom prípade je vec skomplikovaná tým, že manželka Vášho partnera má neznámy pobyt. Z tohto dôvodu sa súdu zrejme nepodarí získať jej stanovisko k návrhu na rozvod, a tak jej bude musieť súd ustanoviť opatrovníka a pravdepodobne aj nariadi pojednávanie. Pokiaľ sa však manželia cca 9 rokov nevideli, nijako nekomunikujú a deti sú už plnoleté, pôjde zrejme iba o formálnu záležitosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň. Podala som na rozvod, lebo manžel je alkoholik, je agresívny a je gembler. Manželstvo s ním ma po zdravotnej a psychickej stránke ubíja. Pracuje ČR. Naši synovia už majú svoje rodinky. Manžel s rozvodom súhlasi a i napriek tomu zámerne neprevzal zásielku zo súdu. Neprišiel na prvé pojednávanie. Druhe máme 17.03. a pochybujem, že sa dostaví. Chcem sa preto spýtať, či by bolo možné nás rozviesť bez pojednávania alebo jeho prítomnosti a ako postupovať. Či potrebujem od neho písomný súhlas, ak áno, čo by tam malo byť uvedené. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď a za Váš čas.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2016)

Dobrý deň, ak sa manžel opakovane nedostaví na súdne pojednávanie, súd môže rozhodnúť aj bez jeho prítomnosti. Obyčajne to však nie je hneď na prvom pojednávaní. Ak nemáte maloleté deti, je možný aj rozvod bez pojednávania, to však závísí od sudcu, ktorý vec prejednáva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň. Manželka podala žiadosť o rozvod. Sme bezdetní. S návrhom nesúhlasím a chcem sa opýtať. V odpovedi na výzvu súdu nesúhlasím s rozhodnutím o veci bez pojednávania, musím v tomto vyjadrení uviesť aj dôvody, listiny na moju obranu, alebo to stačí predložiť až na pojednávaní? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2015)

Dobrý deň, podľa § 115a Občianskeho súdneho poriadku (OSP), na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na verejné prejednanie veci vzdali. Vzhľadom na skutočnosť, že s rozhodnutím bez pojednávania nesúhlasíte a taktiež s ohľadom na odmietavé stanovisko s rozvodom manželstva, súd nariadi pojednávanie. V zmysle § 120 OSP, je účastník konania povinný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Vyjadrenie sa k návrhu a označenie dôkazov na podporu tvrdení je významným úkonom, nakoľko umožňuje súdu pripraviť sa na nariadené pojednávanie aj v rozsahu vykonania navrhnutých dôkazov, obzvlášť v otázke predvolania možných svedkov. Zákon Vám však umožňuje vyjadrovať sa a navrhovať dôkazy aj na súdnom pojednávaní a to až do momentu vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Prosím vás odpovedzte mi na moju otázku, v apríli t.r. som podala žiadost o rozvod so žiadostou bez našej prítomnosti na pojednávaní s čím písomne požiadal aj moj manžel p.sudkyňu. V spoločnej domácnosti nežijeme 3 roky, čo som aj uviedla,spolu sme žili 39r. Deti už máme dospelé, na ničom sa nedotahujeme-inteligentne sa chceme rozíst a aj napriek tomu nám sudkyňa stanovila deň pojednávania na 18.9.2015. My tam za žiadnych okolnosti tam nechceme ísť, preto som sa tel.spojila s pani sudkyňou a ona mi tvrdí, že tam musíme prísť, že môže sa stať, že nás ani nerozvedie! Ako nás ona môže nútiť žiť spolu? 5 mesiacov nás naťahuje, to sa asi potrebuje vytešovať z našej prítomnosti alebo o čo jej v našom prípade ide? Prečo nám to komplikuje ,keď tu stačí iba písamne nás rozvieť - čo máme robiť? Dik za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, 

podľa zákona o rodine súd môže rozviesť manželov, čo znamená, že to urobiť nemusí. Sudkyňa má právo sa rozhodnúť, či Vás vypočuje alebo nie. Pravdepodobne jej niečo v návrhu chýba, teda bol neúplný, resp. nevidieť z neho, že je rozvod jediné riešenie. 
Sudkyňa Vás nakoniec určite rozvedie, ale môže vám to "znepríjemniť". Za rozhodnutie súdu (právny názor) nemôže byť sudca potrestaný. Často keď klienti nechcú ísť na pojednávanie, tak si zvolia právneho zástupcu - advokáta, ktorý tam pôjde namiesto nich. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň mám otázku ohľadom pojednávania bez účastníkov. Žijeme totiž s manželom aj synom V zahraničí ale už 2 roky nie v spoločnej domácnosti. Môj manžel tu má rodičov takže mu aj mne pomáhajú s výchovou maloletého dohodli sme sa na striedavej starostlivosti, ale len ústne zatiaľ to funguje. Chceme, aby nás súd rozviedol bez pojednávania keďže obidvaja s tým suhlasime. Môžte mi prosím Vás poradiť čo mám robiť? Manžel mi poslal žiadosť akú mám podať na súd lenže ako tak pozerám, ju len opísal z internetu. Adresu, ktorú som zadala je mojich rodičov aj telefónne číslo. 24 februára cestujem na Slovensko aby som to konečne vyriešila lenže bohužiaľ nemám až toľko veľa času. Za porozumenie ďakujem

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2015)

Dobrý deň, rozvod bez pojednávania je možný avšak to, či sa nariadi pojednávanie alebo nie, závisí od konkrétneho sudcu. Do  návrhu na rozvod manželstva je potrebné dopísať, že žiadate, aby súd rozhodol bez pojednávania a bez Vášho vypočutia. 

Veľmi dôležité je (ak chcete rozvode bez pojednávania), aby ste mali dobre napísaný návrh na rozvod manželstva. Ak ho manžel stiahol niekde z internetu, tak s takmer určitosťou bude v návrhu niečo chýbať. Nechajte si ho skontrolovať alebo lepšie celý vypracovať advokátom -  advokátkou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Chcela by som sa opytat ze s manzelom uz zijeme viac ako 5 rokov oddelene a mame spolu 7 rocneho syna. Vsetci traja zijeme v Anglicku a syna si striedame v opatere podla dohody a manzel aj pravidelne plati vyzivne na syna. Chceli by sme sa dat rozviest na Slovensku, aky je postup prosim vas ? Da sa podpisat rozvod alebo sa dohodnut iba s pravnikom/notarom bez poslania ziadosti na sud a sudneho pojednavania? Casovo sa na Slovensku nikdy nestretavame tak som myslela ze najprv by manzel podpisal papiere a ja dodatocne ked pricestujem neskor. Vsetci mame odhlaseny trvaly pobyt na Slovensku a nevlastnime ziadny majetok, s rozvodom suhlasime a nemame problem sa dohodnut na vsetkom sami medzi sebou. Dakujem

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2015)

Dobrý deň, rozvod manželstva vo Vašom prípade je možný aj na Slovensku. Ak sa viete dohodnúť aj o dieťati, je vhodné priložiť k návrhu dohodu o úprave práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode. 

Konanie o rozvod musí prebehnúť na súde, nie je možné, aby ste boli rozvedení bez návrhu na súd. 

Avšak je to možné vyriešiť aj tak, že by Vás na súde zastúpil advokát. Takéto rozvody robíme. Súd manželstvo môže rozviesť aj bez účasti. Potrebujete k tomu plnú moc udelenú advokátovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som vedieť cenu žiadosti ohľadom rozvodu manželstva bez pojednávania, 11 rokov som vydatá, bezdetné manželstvo. V minulosti manzelova nevera, 3 roky nechodíme spolu nikam, rok so mnou nekomunikuje, byvame u mojich rodicov, intímne spolu nezijeme od augusta 2013, financne neprispieva. Chodu domov len prespať, dakujem.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2015)

Dobrý deň, cena žiadosti o rozvod sa odvíja od toho, či chcete spracovať iba návrh alebo aj vyjadrenie manžela, prípadne či chcete zastupovanie v celom rozvodovom konaní. Rozvod sa dá pripraviť tak, že súd rozhodne aj bez pojednávania alebo bez vypočutia účastníkov. To však závisí aj od sudcu, ktorému bude vec pridelená.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Chcela by som poradiť chcem sa rozviesť bez pojednávania. Na Slovensku nežijem 9 mesiacov, nechcem sa s ním stretnúť, ako mám postupovat. Ďakujem

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.05.2014)

Dobrý deň, 

ak sa chcete rozviesť bez pojednávania, resp. bez svojej účasti na pojednávaní je potrebné, aby ste mali dobre spracovaný návrh na rozvod.

Pokiaľ nemáte deti je vyššia pravdepodobnosť, že súd môže prebehnúť aj bez Vás.

Ak by manžel trval na tom, aby ste boli účastná na pojednávaní avšak vy by ste sa chceli rozviesť bez svojej účasti, tak potrebujte na konanie zástupcu (advokáta).

Na súde je možné presvedčiť sudkyňu (sudcu), aby pojednával bez Vašej prítomnosti. Samozrejme, sudca určuje, či bude trvať na Vašej účasti alebo nie, preto je vtedy vhodné, aby bol návrh správne a úplne formulovaný, aby nebol potrebný Váš výsluch.

Rozviesť sa bez pojednávania teda je možné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobry vecer chcem sa opytat na rozvod, s manzelkou uz nezijeme v spolocnej domacnosti 8 rokov, odstahovala sa do zahranicia, mame jedneho syna 17 rocneho a chcem sa uz rozviest aj ona aj ja suhlasime s rozvodom . je mozne aby nas rozviedli aj bez pojednavavia? nakolko ona nemoze pricestovat k rozvodovemu sudu kvoli dialke, staci ked mi podpise rozvodove papiere ze mame vsetko vysporiadane a uz nemusime riesit rozvod s pojednavanim. dakujem

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.02.2014)

dobrý deň,  obyčajne súd pokiaľ máte maloleté dieťa ( to je dieťa mladšie ako 18 rokov)  vyžaduje účasť oboch manželov po rozvode. V tomto prípade je pritomný na súdnom pojednávaní kolízny opatrovník, ktorý zastupuje vaše dieťa v rozvodovom konaní.  Preto je málo pravdepodobné, že by súd rozhodol vo vašom prípade bez nariadenia pojednávania. Pokiaľ byť už vaše dieťa malo 18 rokov je vysoko pravdepodobné, že by súd rozhodol bez pojednávania. V tomto prípade je nevyhnutné, aby ste mali správne formulovaný návrh na rozvod manželstva.

Považujem za dôležité uviesť, že v rozvodovom konaní sa nerieši majetok. majetkové vysporiadanie nemá  vplyv na rozvod manželstva


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku