Máte
otázku?

Rozvod bez pojednávania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banská Bystrica

Otázka: Rozvod bez pojednávania

Dobrý večer, mám otázku týkajúcu sa rozvodu bez pojednávania.

Chcela by som vedieť, či je možné, aby súd rozhodol o rozvode bez pojednávania. Manžela už nechcem ani len stretnúť, nežijeme spolu už dlhší čas a stále mi prinášal len problémy.

Ideálne by bolo, keby som mohla podať len žiadosť o rozvod a domov by mi prišiel už len rozsudok o rozvode. Je to možné? Rozhodne súd o rozvode bez pojednávania? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

Dobrý deň,

 

prijatím nového Civilného mimosporového poriadku (ďalej len CMP) (účinný od 1.7.2016) sa právna úprava pri rozvodoch zmenila. 

 

 

V súčasti pokiaľ ide o rozhodovanie o rozvode bez pojednávania sa bude postupovať podľa § 33 CMP

 

(1) Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak tento zákon neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania.

 

(2) Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať.

 

Podľa tohto ustanovenia by bolo možné rozvod bez pojednávania prejednať iba v prípade, ak tento zákon (CMP) ustanovuje, že je to možné rozhodnúť aj bez pojednávania. 

 

V CMP je rozvod upravený v paragrafoch 92 až 100. Kvôli prehľadnosti uvediem všetky:

 

Konanie o rozvod manželstva

 

§ 92

Miestna príslušnosť súdu

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 

§ 93

Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.

 

§ 94

Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manželia.

 

§ 95

(1) Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí.

(2) Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený.

 

§ 96

(1) Súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie.

(2) Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou.

 

§ 97

(1) Ak sa navrhovateľ nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, súd konanie zastaví.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak druhý z manželov, ktorý sa na pojednávanie dostavil, vyhlási, že na prejednaní veci trvá.

 

§ 98

(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.

(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.

 

§ 99

Ak jeden z manželov stratí procesnú subjektivitu skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd konanie zastaví; ak bol vydaný rozsudok, súd ho uznesením zruší a konanie zastaví.

 

§ 100

S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

 

 

Ako je vidieť v týchto ustanoveniach zákon neuvádza, že je možné rozhodnúť o rozvode bez pojednávania.

 

To však neznamená, že súd nemôže rozhodnúť na pojednávaní ale bez toho, aby prišiel manžel.

 

Manžel má možnosť poslať tam namiesto seba advokáta, ktorý ho zastúpi a tak prebehne pojednávanie o rozvode bez účasti manžela.

 

Samozrejme je potrebné brať do úvahy, že niektorí sudcovia vyžadujú výsluch oboch manželov, najmä ak sú pochybnosti. Ako advokáti sme však zastúpili veľa rozvodov bez účasti klientov a súdy rozhodli o rozvode na prvom pojednávaní. Ak ste s manželom dohodnutí na rozvode, zabezpečíme advokáta aj pre neho.

 

Podľa starej úpravy (do 30.06.2016) rozvod bez pojednávania bol možný. Aby súd rozhodol o rozvode bez pojednávania bolo dôležité správne napísať návrh na rozvod, t.j. návrh na rozvod manželstva musel obsahovať všetky náležitosti a musí byť zaslaný súdu v potrebnom počte vyhotovení, taktiež musel obsahovať správny petit. Aj v súčasnosti je potrebné mať správne spísaný návrh na rozvod, inak rátajte s dlhším rozvodom

 

Súd bolo v minulosti nutné o rozvod bez pojednávania a osobného vypočutia požiadať.

 

Súd rozhodoval bez pojednávania aj vtedy, ak návrh bol úplný, teda spomenuli sa v návrhu na rozvod všetky dôležité skutočnosti, ktoré súd pri rozvode skúma.

 

O rozvode si môžete prečítať viac aj tu: Všetko o rozvode

 

Vo svojej otázke ohľadom rozvodu bez pojednávania nepíšete, či máte maloleté deti.

Táto skutočnosť ovplyvní to, či súd o rozvode rozhodne bez vypočutia manželov alebo nie. V prípade, ak máte deti a sú ešte maloleté, potom súd bez výsluchu nerozhodne (ak nie ste dohodnutí), pretože účastníkom konania je aj kolízny opatrovník, ktorý zastupuje maloleté deti.

 

Pomôžeme Vám kompletne vyriešiť celý rozvod, tak že sa vy a ani Váš manžel nebudete musieť zúčastniť pojednávania.

Trápi vás "Rozvod bez pojednávania" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň, prosím láskavo o radu ohľadom postupu v nasledujúcej situácii. S manželom nežijeme v spoločnej domácnosti približne 12 rokov. Pracuje v zahraničí a neudržujeme žiadny kontakt. Návštevy Slovenska si naplánuje raz do roka, aby mohol stráviť čas so svojimi vnúčatami. Počas týchto návštev sa ubytuje v našom spoločnom byte. K rozvodu manželstva sa nijako nebráni, súhlasí so všetkým. Dokonca sa mi zdá, že by mi nechal aj byt a nežiada nič na oplátku. Problémom je, že na čo i len najmenšiu administratívu nemá záujem. Sám ale podpíše všetko potrebné, ak sa o to postarám. Spolu s manželom si nijako neubližujeme a neprajeme si navzájom zlé. Každý vlastne už dlhé roky žije svoj vlastný život. Máme už dospelejšie deti, ktoré majú svoje vlastné rodiny. Koncom augusta príde manžel na návštevu, a ja uvažujem ako túto situáciu po rokoch uzavrieť formálne. Nie som si istá, ako postupovať, aby bolo všetko vybavené a on to stihol podpísať. Bude doma zhruba dva týždne. Ideálne by bolo, keby sme sa vyhli súdnemu procesu a prišlo by iba rozhodnutie o rozvedení manželstva na základe podania žiadosti o rozvod. Teda, rozvod bez prítomnosti manželov. Je to možné? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 20.06.2020)

Dobrý deň,
áno dá sa to. Súd ale musí nariadiť pojednávanie a na toto pojednávanie vás oboch predvolá. Ak sa nechcete zúčastniť pojednávania, zvoľte si advokáta, ktorý na to pojednávanie pôjde za Vás. 

Keď manžel príde domov, tak nech podpíše vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva. To mu môžete pripraviť aj Vy ale podpísať to musí on. 

Ak máte záujem pomôžeme Vás s tým rozvodom bez prítomnosti manželov kompletne, vrátane zastupovania.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň. Rada by som sa spýtala na možnosť rozvodu mimo súdnej miestnosti, tzn. bez môjho osobného prítomnosti na pojednávaní. Moje manželstvo nefunguje už približne osem rokov. Môj manžel je alkoholik a v opitosti nekoná racionálne, ba dokonca má halucinácie. Neustále ma z niečoho obviňuje a ik zvládnem sa toho ďalej iba prizerať. Máme už dospelé deti aj vnúčatá. Spolu nespávame už niekoľko rokov. V zásade sme len spolubývajúci, avšak máme spoločný bankový účet a spolu sme si tiež vybavili hypotéku. Je možné takéto nefungujúce manželstvo rozviesť bez mojej účasti v pojednávacej miestnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 05.04.2018)

Dobrý deň. O rozvode manželstva môže rozhodnúť len súd, a to na návrh niektorého z manželov. Vychádzajúc z Vašej otázky usudzujem, že v danom prípade sú splnené zákonné podmienky na rozvod manželstva.

V konaní o rozvod manželstva by mal súd nariadiť pojednávanie, avšak nie je vylúčené, že pokiaľ sa z neúčasti na nariadenom súdnom pojednávaní riadne ospravedlníte a dáte súhlas na konanie vo Vašej neprítomnosti, súd rozhodne aj bez Vašej osobnej účasti na pojednávaní. Na druhej strane počas praxe sme sa stretli aj so sudcami, ktorí nechceli rozhodovať rozvodové konanie bez osobnej prítomnosti manželov na pojednávaní s odôvodnením, že rozvodové konanie je statusovou vecou, a preto je na mieste osobne vypočuť oboch manželov.


Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či sa zaoberáte aj rozvodmi na diaľku. Žili sme spolu 21 rokov, no posledných 8 sme sa od seba vzdialili. Manžel má záľubu v alkohole a ja už neplánujem jeho nálady tolerovať. Rada by som vedela, čo všetko je potrebné predložiť. Situácia je u nás komplikovaná, keďže momentálne žijem vo Švajčiarsku a chystám sa presťahovať do Nemecka. Manžel zostáva na Slovensku. Rozvod iniciovujem ja. Mám nový vzťah v Nemecku a neplánujem sa vrátiť na Slovensko. Rada by som sa s manželom nestretla. O mojom novom vzťahu v Nemecku nevie. Máme tiež dieťa, avšak už je dospelé. Prosím Vás o čo najskoršiu odpoveď, či je možné všetko vybaviť aj na diaľku. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 04.12.2017)

Dobrý deň. Hoci v konaní o rozvod manželstva sa podľa súčasnej právnej úpravy musí nariaďovať pojednávanie, zásade nie je vylúčené, aby Vás súd rozviedol aj takpovediac na diaľku, tzn. bez Vašej osobnej účasti na pojednávaní. Konanie o rozvod manželstva je však statusovou vecou a nie každý sudca je v takýchto veciach ochotný pojednávať bez osobnej prítomnosti a vypočutia niektorého účastníka konania. Spravidla s tým však nebýva problém hlavne vtedy, ak obaja manželia s rozvodom súhlasia.

Pokiaľ ide o doklady, ktoré je k návrhu na rozvod manželstva potrebné pripojiť, ide najmä o sobášny list a tiež rodný list spoločného dieťaťa, aby mal súd preukázané, že manželstvo existuje a že z neho pochádza dieťa, ktoré je už v súčasnosti plnoleté.

Pre maximalizáciu úspechu vo veci a takpovediac "hladký" rozvod je vhodné, ak si pre rozvodové konanie zvolíte advokáta a s manželom sa na rozvode vopred dohodnete.


Trápi vás "Rozvod bez pojednávania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň, po dvoch a pol rokoch manželstva sa s manželkou chystáme rozviesť. Nemáme žiaden spoločný majetok ani deti - vlastne žiadne záväzky okrem manželstva. Naše manželstvo je narušené a zhodli sme sa v tom, že sme si v živote dali maximum a teraz sa naše cesty musia oddeliť, aby sme mohli každý napredovať svojim vlastným smerom. Ani jeden z nás nechce ísť pred súd, hoci sme rozumní a vo všetkom sme sa dohodli. Je možné to zaariadiť bez pojednávania, keďže moja manželka sa chystá odísť do Ameriky a ešte nevie, či tam zostane alebo nie. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň,

v právnom prostredí SR nie je možné zrušiť manželstvo dohodou manželov. O tom, či skutočne nastal taký rozvrat vzťahov medzi manželmi, ktorý odôvodňuje rozvod rozhoduje výlučne súd. Pokiaľ ide o pojednávanie, podľa § 33 Civilného mimosporového poriadku Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak tento zákon neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania. Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať. Zákon pri konaní o rozvode manželstva neustanovuje, že vec je možné prejednať bez nariadenia pojednávania, a preto pojednávanie súd pri rozvode nariadi. Proces rozvodu by však mala významne urýchliť skutočnosť, že obaja súhlasíte s rozvodom. S rozvodom Vám môžeme pomôcť tak, že Vás zastúpime a nebudete musieť prísť  na pojednávanie. 


Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň, vydávala som sa tento rok v máji, hneď po svadbe sa nás vzťah veľmi zhoršil, nasledovali urážky, prílišná sexuálna aktivita z muzovej strany, psychicky nátlak v podobe zlých nálad, nervových výlevov, ponižovania, skúšania (mal potrebu ma naťahovať, pomalé podávanie veci, automatické nesúhlasenie, tlak na urobenie si dieťatka. ) neskôr som zistila, že ma v práci milenku, avšak mu to neviem dokázať, v poslednej dobe býva nervózny snaží sa mať vždy pod kontrolou presný príchod domov, neustále je na telefóne, (mala som pokazené kúrenie v aute, tak som tam mala neustále zimu. I, keď mi navrhol, že si auta môžeme vymeniť nakoniec mi ho po 4 dňoch vrátil lebo mu tam bola zima), ponižoval ma kvôli môjmu výzoru a správaniu, momentálne chcem od neho odísť ale, keď sa začneme hádať je veľmi nervózny až kričí, hádže veci, pred svadbou mi povedal, že ak sa s ním rozvediem tak ma zabije (vtedy som to brala ako kompliment, že ma neopustí), je veľmi manipulatívny, názory na jeho osobu od cudzích sú veľmi pozitívne, pracuje vo vrchnom manažmente, ma dobre postavenie a plat, momentálne stavia dom, nemôžem veľmi do výstavby zasahovať I, keď sa ma pýta, čo by sa mi páčilo, v prvom rade to musí obsahovať jeho predstavy. Mám len auto, ktoré ešte ani nie je napísané na mňa, keďže je to stále splácané cez leasing (kúpené pred svadbou). Chcem od neho odísť nastalo. Ale mám veľký strach, že ma zbije ak to spravím. Prosím Vás poraďte mi, ako napísať návrh na rozvod tak, aby som sa nemusela zúčastniť na pojednávaní. Deti nemáme, tehotná nie som, nič od neho nechcem, len by som si vzala svoje oblečenie a už sa s ním nikdy nechcem stretnúť. Veľmi pekne Vám Ďakujem za každú radu ako postupovať, aby sme sa nemuseli zúčastniť na pojednávaní.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň, v tom prípade Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta, ktorý Vás v prípadnom súdnom konaní zastúpi - pôjde na súd namiesto Vás. Ak nemáte deti, tak súd môže rozhodnúť o rozvode aj bez Vás. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Chcel by som sa opýtať, ako je možné rozviesť sa bez nutnosti ísť na súd. Čítal som, že ste o takej možnosti písali. Ďakujem vám za ochotu odpovedať.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 11.03.2016)

Dobrý deň, na to aby súd rozhodol bez účasti je potrebné mať správne a úplne napísaný návrh na rozvod. K návrhu priložiť overené fotokópie listín alebo originály. 

To, čo súd rozhodne bez Vás závisí od sudcu, ktorému bola vec pridelená. Nie je na to právny nárok.


Trápi vás "Rozvod bez pojednávania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Prosím Vás, môj priateľ má nasledujúci problém. Pred približne deviatimi rokmi ho opustila manželka, a to kvôli jej milencovi z Turecka. Odišla len s pár kufrov, tvrdila, že ide na dovolenku, a odvtedy sa už nevrátila. Nechala doma tri neplnoleté deti a nezanechala žiadny kontakt na seba. V tej dobe ju priateľ nahlásil ako nezvestnú a prebehlo aj vyšetrovanie. Výsledky vyšetrovania, bohužiaľ, nepoznám. Za tých deväť rokov sa mu vôbec neozvala, neudala novú adresu, proste ho úplne ignoruje. Ani deťom sa počas tých rokov neozvala. Teraz sú deti už plnoleté a zakladajú si vlastné rodiny. Položili sme si otázku, či je možné ich rozviesť aj bez jej prítomnosti? A je možné vôbec v tejto veci nejako postupovať? Chceme to proste vyriešiť. Doteraz to nepovažoval za potrebné riešiť, vraj nemal na to chuť ani taký pádny dôvod ako teraz. Má nahlásený trvalý pobyt v ich spoločnom byte a stále sa vyskytujú nejaké problémy, ako napríklad platenie za komunálny odpad. Nehovoriac o tom, že chceme spolu žiť a byť zapísaní ako druh a družka. Do ženích sa mu však nechce. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 22.02.2016)

Dobrý deň. V praxi sa možno stretnúť aj s tým, že súd manželstvo rozvedie aj bez pojednávania, resp. bez osobnej účasti manželov na pojednávaní. Spravidla pritom ide o manželstvá, z ktorých nepochádzajú maloleté deti a obaja manželia s rozvodom súhlasia. Vo Vami opísanom prípade je vec skomplikovaná tým, že manželka Vášho partnera má neznámy pobyt. Z tohto dôvodu sa súdu zrejme nepodarí získať jej stanovisko k návrhu na rozvod, a tak jej bude musieť súd ustanoviť opatrovníka a pravdepodobne aj nariadi pojednávanie. Pokiaľ sa však manželia cca 9 rokov nevideli, nijako nekomunikujú a deti sú už plnoleté, pôjde zrejme iba o formálnu záležitosť.


Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň. Podala som žiadosť o rozvod, pretože môj manžel je alkoholik, je agresívny a má problémy s hazardom. Manželstvo s ním ma zdravotne a psychicky vyčerpáva. Pracuje v Českej republike. Naši synovia už majú vlastné rodiny. Manžel s rozvodom súhlasí, avšak úmyselne neprevzal zásielku zo súdu. Na prvé pojednávanie sa nedostavil. Druhé máme naplánované na 17.03. a pochybujem, či sa dostaví. Chcela by som sa opýtať, či by bolo možné nás rozviesť bez pojednávania alebo jeho prítomnosti a ako by som mala postupovať. Rovnako by ma zaujímalo, či potrebujem od neho písomný súhlas a ak áno, čo by v ňom malo byť uvedené. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď a za Váš čas.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 14.01.2016)

Dobrý deň, ak sa manžel opakovane nedostaví na súdne pojednávanie, súd môže rozhodnúť aj bez jeho prítomnosti. Obyčajne to však nie je hneď na prvom pojednávaní. Ak nemáte maloleté deti, je možný aj rozvod bez pojednávania, to však závísí od sudcu, ktorý vec prejednáva.


Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň. Moja manželka podala žiadosť o rozvod. Nemáme deti. S návrhom na rozvod nesúhlasím a chcem sa na niečo opýtať. Ak v odpovedi na výzvu súdu nesúhlasím s rozhodnutím o veci bez pojednávania, musím v tomto vyjadrení uviesť aj dôvody svojho nesúhlasu a priložiť listiny na moju obranu, alebo môžem tieto materiály predložiť až počas samotného pojednávania? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 26.10.2015)

Dobrý deň, podľa § 115a Občianskeho súdneho poriadku (OSP), na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na verejné prejednanie veci vzdali. Vzhľadom na skutočnosť, že s rozhodnutím bez pojednávania nesúhlasíte a taktiež s ohľadom na odmietavé stanovisko s rozvodom manželstva, súd nariadi pojednávanie. V zmysle § 120 OSP, je účastník konania povinný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Vyjadrenie sa k návrhu a označenie dôkazov na podporu tvrdení je významným úkonom, nakoľko umožňuje súdu pripraviť sa na nariadené pojednávanie aj v rozsahu vykonania navrhnutých dôkazov, obzvlášť v otázke predvolania možných svedkov. Zákon Vám však umožňuje vyjadrovať sa a navrhovať dôkazy aj na súdnom pojednávaní a to až do momentu vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie.


Trápi vás "Rozvod bez pojednávania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Prosím, odpovedzte mi na moju otázku. V apríli tohto roka som podala žiadosť o rozvod, ku ktorej som priložila žiadosť o absolvovanie pojednávania bez našej prítomnosti. Moj manžel takisto písomne požiadal sudkyňu o rovnaké opatrenie. Tri roky už nežijeme v spoločnej domácnosti, čo som v žiadosti uviedla. Spolu sme boli 39 rokov, naše deti sú už dospelé a nelíčime sa o žiadne majetkové veci - chceme sa rozísť inteligentne. Napriek tomu nám sudkyňa stanovila deň pojednávania na 18.9.2015. Za žiadnych okolností tam nechceme ísť a preto som sa telefonicky spojila s pani sudkyňou. Ta mi však tvrdí, že musíme prísť, inak nás možno ani nerozvedie! Ako nás môže nútiť žiť spolu? Už nás päť mesiacov oťahuje. Vyzerá to, akoby sa potrebovala tešiť z našej prítomnosti alebo čo vlastne jej v našom prípade ide? Prečo nám komplikuje veci, keď by nás mohla rozviť písomne? Čo máme robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, 

podľa zákona o rodine súd môže rozviesť manželov, čo znamená, že to urobiť nemusí. Sudkyňa má právo sa rozhodnúť, či Vás vypočuje alebo nie. Pravdepodobne jej niečo v návrhu chýba, teda bol neúplný, resp. nevidieť z neho, že je rozvod jediné riešenie. 
Sudkyňa Vás nakoniec určite rozvedie, ale môže vám to "znepríjemniť". Za rozhodnutie súdu (právny názor) nemôže byť sudca potrestaný. Často keď klienti nechcú ísť na pojednávanie, tak si zvolia právneho zástupcu - advokáta, ktorý tam pôjde namiesto nich. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod bez pojednávania" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.