Máte
otázku?

Rozvod bez účasti na pojednávaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčín

Otázka: Rozvod bez účasti na pojednávaní

Dobrý deň, chcem sa rozviesť, avšak bez účasti na pojednávaní, keďže bývam v Írsku.

Je možný rozvod bez účasti na pojednávaní?

S manželom nemáme žiadne deti a manžel zostal bývať na Slovensku.

Nieže lenže sa neviem zúčastniť pojednávania, ale ani sa nechcem. Chcem, aby súd rozhodol bezo mňa.

Je teda možný rozvod bez účasti na pojednávaní?

Odpoveď: Rozvod bez účasti na pojednávaní

Dobrý deň,

pokiaľ chcete rozvod bez účasti na pojednávaní, za určitých okolností je to možné. 

Zastupujeme klientov aj bez ich účasti na pojednávaní.

Súdy môžu rozhodnúť o rozvode aj bez účasti manželov.

Hlavnou podmienkou je najmä to, aby ste nemali deti, pretože v prípade manželstiev s deťmi je účastníkom konania aj kolízny opatrovník, ktorý zastupuje dieťa a súd žiada výsluch manželov. Toto by bolo možné iba ak by ste boli zastúpená advokátom.

 

Ak bývate mimo územia SR, resp. máte inú prekážku, ktorá Vám bráni účasti na pojednávaní súd to môže zobrať do úvahy pri rozhodovaní sa o tom, či vykoná pojednávanie bez účasti manžela. 

 

Ďalšou podmienkou na rozvod bez účasti na pojednávaní je správne napísaný návrh na rozvod manželstva.

V návrhu na rozvod manželstva musíte uviesť všetky podstatné náležitosti, aby od Vás súd nechcel doplniť tieto údaje hoci aj pri osobnom výsluchu. Veľa manželov žiada rozvod bez účasti na pojednávaní aj z dôvodu, že sa s manželom nechcú stretnúť.

 

Máte možnosť si zvoliť advokáta, ktorý pôjde na pojednávanie za Vás. Súdy takéto zastúpenie advokátom vo veciach rozvodu akceptujú. Taktiež je ale potrebné uviesť, že tiež to závisí od sudcu, ktorý bude Vašu vec prejednávať. Sudca môže trvať na Vašej účasti, ale nestáva sa to často. Súd teda rozhodne o rozvode bez Vašej účasti na pojednávaní.

 

Sudcu je možné presvedčiť o tom, aby rozhodol bez výsluchu manžela. 

 

Každopádne je potrebné uviesť, že súd musí za každých okolností nariadiť pojednávanie (pretože konanie o rozvod nie je konaním, ktoré by mohlo prebehnúť aj bez pojednávania). 

 

Ak si však zvolíte advokáta, ktorý to rýchlo vybaví, môže to prebehnúť aj bez Vás.

 

Pošlite nám mail na advokat@ficek.sk ohľadom posledného spoločného bydliska, preveríme, ktorý súd je vo Vašom prípade príslušný a akú máte šancu, že súd rozhodne o rozvode bez účasti na pojednávaní.

Trápi vás "Rozvod bez účasti na pojednávaní" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod bez účasti na pojednávaní (Rozvod)

Dobrý deň, musí byť pri rozvode aspoň jeden z manželov prítomný?

Odpoveď: Rozvod bez účasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 01.02.2022)

Dobrý deň,
čo sa týka pojednávania v prípade rozvodového konania, existuje aj možnosť, aby súd konal bez manželov, predpokladom je, aby nemali deti, nakoľko v tomto prípade je účastníkom konania aj kolízny opatrovník, ktorý háji záujem maloletých detí a vtedy súd bez výsluchu manželov konať súd nebude. Bolo by to možné, iba ak by bol každý z manželov zastúpený advokátom.

V prípade, ak z manželstva nepochádzajú žiadne deti, súd môže rozviesť manželov aj bez ich ospravedlnenej účasti, avšak toto predpokladá mať dobre napísaný návrh na rozvod manželstva, na podklade ktorého bude mať súd za preukázané, že rozvrat manželského vzťahu je  takej intenzity, že manželstvo nemôže plniť viac svoj účel a obnovu manželského spolužitia nemožno viac očakávať. Rovnako tak, druhý z manželov musí v plnom rozsahu s rozvodom súhlasiť. Ak by tomu tak nebolo, súd by mohol trvať na výsluchu manželov. Dá sa tomu predísť tak, že sa manželia obaja nechajú zastúpiť advokátmi a títo to na pojednávaní vyriešia za nich.  

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod bez účasti na pojednávaní (Rozvod)

Dobrý deň, podala som návrh na rozvod. Manžel sa k tomuto návrhu vyjadril písomne, v ktorom súhlasil s rozvodom a tiež s tým, aby sa pojednávanie uskutočnilo v jeho neprítomnosti. Toto vyjadrenie odoslal na súd v momente, keď mu doručili žiadosť, aby sa k návrhu vyjadril. Manžel momentálne pracuje v zahraničí. Už sme dostali aj termín pojednávania. Rada by som sa opýtala, či sa musí ospravedlniť súdu za to, že sa nedostaví, keďže už vo svojom vyjadrení uviedol, že chce aby sa pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod bez účasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 02.01.2022)

Dobrý deň,
z dôvodu procesnej istoty, a aby opätovne dal súdu jasne najavo, že súd môže konať v jeho neprítomnosti Vám odporúčam, aby poslal súdu ospravedlnenie neúčasti a opätovný súhlas s konaním v jeho neprítomnosti a rovnako súhlas na to, aby súd rozhodol bez jeho osobnej účasti. Predídete tomu možným problémom (aj keď striktne podľa zákona budú naplnené podmienky pre konanie v jeho neprítomnosti) na pojednávaní, hoci sa to stáva veľmi zriedkavo.


Podotázka: Rozvod bez účasti na pojednávaní (Rozvod)

Dobrý deň,
v súvislosti s rozvodom bezdetného manželstva by som chcela požiadať o informácie ohľadne predpokladaného termínu súdneho rozhodnutia.
Vopred ďakujem,
R.

Odpoveď: Rozvod bez účasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 06.05.2020)

Dobrý deň,
nevieme Vám povedať kedy bude pojednávanie.

Možnosťou pre Vás je upraviť návrh na rozvod tak, aby súd rozhodol aj bez pojednávania.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Rozvod bez účasti na pojednávaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod bez účasti na pojednávaní (Rozvod)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ako má postupovať môj brat, ktorý žije v Čechách so svojou manželkou, ale už dva roky spolu nežijú. Chce sa rozviesť a nevie, ako má postupovať. Mám informácie, že jeho manželka by určite na Slovensko neprišla, ale s rozvodom súhlasí.

Odpoveď: Rozvod bez účasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 15.02.2019)

Dobrý deň, v prípade, keď sú manželia dohodnutí na rozvode odporúčame postupovať nasledovne. Váš brat môže podať návrh na rozvod, v ktorom okrem iného uvedie, že sú na rozvode dohodnutí. Súd následne doručí tento návrh jeho manželke s výzvou na vyjadrenie. Manželka uvedie vo vyjadrení, okrem iného, že s rozvodom súhlasí a že súhlasí s rozhodnutím bez jej osobnej prítomnosti. Keď jej súd doručí predvolanie na súd odporúčame ospravedlniť sa napr. z dôvodu hospodárnosti konania. Tiež je tu možnosť, aby sa manželka dala zastúpiť na konaní o rozvod manželstva.


Podotázka: Rozvod bez účasti na pojednávaní (Rozvod)

Dobrý deň, moja otázka sa týka postupu podávania žiadosti o rozvod. Situácia je nasledovná: moja dcéra pred sobášom mala trvalý pobyt vo Fiľakovských Kováčoch, časť Kurtáň, okres Lučenec. Jej manžel mal trvalý pobyt vo Fiľakove, okres Lučenec, na mestskom úrade, pretože bol bezdomovec. Sobáš mali v Bratislave. Po sobáši mali na nejaký čas trvalý pobyt u nás v Kurtáni, ale požiadali ma, aby som ich odhlásil, pretože mali veľa záväzkov a nechceli, aby sme kvôli nim mali problémy. Následne sú registrovaní vo Fiľakovských Kováčoch, časť Kurtáň. Borili a pracovali v Bratislave, avšak manžel odcestoval do Anglicka za prácou. Moja dcéra naďalej pracuje v Bratislave. Manžel ponúkol svojej manželke rozvod. Rada by som vedela, ako a akým spôsobom začať tento proces. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod bez účasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 11.12.2017)

Dobrý deň,

návrh na rozvod sa podáva na okresný súd, pričom miestna príslušnosť sa určuje podľa ustanovenia § 92 Civilného mimosporového poriadku: Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Ak mali posledné spoločné bydlisko v Bratislave a dcéra tam stále býva, tak príslušným na podanie návrhu bude jeden z bratislavských súdov (určený presne podľa toho, v ktorom okrese býva).

Návrh na rozvod je opodstatnený ak je manželstvo tak hlboko a trvalo rozvrátené, že neplní svoj účel a nie je nádej na obnovu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod bez účasti na pojednávaní (Rozvod)

Dobrý deň, môj manžel chce podať žiadosť o rozvod. Myslím, že v jeho návrhu je uvedené "bez nariadenia pojednávania". Čo to znamená? Rozhodne súd aj bez toho, aby som bola predvolaná a vyjadrila sa osobne k danej záležitosti? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod bez účasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

Dobrý deň, súd Vám návrh na rozvod po jeho podaní na príslušný súd najprv doručí na písomné vyjadrenie. Po Vašom vyjadrení má následne súd dve možnosti. V prípade, že by s rozvodom súhlasili a z manželstva nepochádzajú žiadne maloleté deti, môže rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávanie (t.j. nemuseli by ste sa osobne ustanoviť na súd). Častejším prípadom je však nariadenie pojednávania. V súčasnosti Civilný mimosporový poriadok upravuje, že súd má pri každom rozvodom konaní nariaďovať pojednávanie. Súd s istotou nariadi pojednávanie, ak s rozvodom nesúhlasíte. V takom prípade má totiž zo zákona povinnosť (túto povinnosť má pri všetkých manželstvách, ale pri manželstvách, kde jeden z manželov nesúhlasí to má väčšie opodstatnenie) snažiť sa manželov uzmieriť a manželstvo zachrániť. Ak je návrhu uvedené "bez nariadenia pojednávania" manžel sa snaží docieliť, aby ste na súd neboli predvolaní a vypočutí.


Trápi vás "Rozvod bez účasti na pojednávaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod bez účasti na pojednávaní (Rozvod)

Dobrý deň, podala som návrh na rozvod. Keďže momentálne žijem v zahraničí, v konaní ma zastupuje zástupca finančného odboru, nie advokát. Napriek tomu som dostala predvolanie na pojednávanie. Bude konanie prebiehať aj bez mojej účasti na pojednávaní? Ďakujem a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Rozvod bez účasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 14.03.2017)

Dobrý deň, to či rozvodové konanie prebehne bez Vašej osobnej účasti závisí najmä na sudcovi. Niektorý sudcovia totiž trvajú na osobnom výsluchu účastníka konania, nakoľko v tomto konaní je to jeden z hlavných dôkazných prostriedkov. V prípade, že je Vaše manželstvo bezdetné a s rozvodom súhlasí aj Váš manžel, je možné že Vás súd rozvedie aj bez Vašej osobnej účasti. Prvého pojednávania sa môže zúčastniť iba Váš zástupca a na pojednávaní zistíte, či bude sudca trvať aj na Vašej osobnej účasti. V prípade, že nie súd manželstvo rozvedie. Ak áno, súd pojednávanie odročí a budete predvolaná.


Podotázka: Rozvod bez účasti na pojednávaní (Rozvod)

Dobrý deň. Už 10 rokov nežijeme v spoločnej domácnosti a chcela by som podať žiadosť o rozvod bez účasti oboch strán. Bolo by to možné? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Rozvod bez účasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 06.03.2017)

Dobrý deň,

rozvod bez osobnej účasti sa prijatím zákona č. 161/2015 Civilného mimosporového poriadku trocha skomplikoval. Výnimočne môže súd rozhodnúť aj bez účasti účastníkov, no z návrhu na rozvod by muselo vyplývať, že došlo k nenapraviteľnému rozvratu vzťahov medzi manželmi. Aj tak by to ale záležalo na súde, či by rozhodol bez osobnej účasti. Viac si môžete prečítať v odpovedi na podobnú otázku http://ficek.sk/pravna-poradna/rozvod-bez-osobnej-ucasti-21437


Podotázka: Rozvod bez účasti na pojednávaní (Rozvod)

Je možné, aby súd na Slovensku rozviedol manželstvo bez osobnej účasti manželov pri rozvodovom konaní, ak majú plnoleté deti a obaja súhlasia s rozvodom? Ak ano, akým spôsobom by manžel mal vyjadriť svoj súhlas, ak návrh podáva manželka?

Odpoveď: Rozvod bez účasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň, od platnosti Civilného mimosporového poriadku sa trochu skomplikovala možnosť rozvodu manželstva bez osobnej účasti manželov. Zo zákona totiž vypadla možnosť rozhodnúť bez osobnej účasti účastníkov ak s tým obaja súhlasia. Napriek tomu sa vo výnimočných prípadoch stáva, že súd rozhodne aj bez osobnej účasti manželov na pojednávaní. V takých prípadoch však z návrhu na rozvod manželstva musia vyplýva dôvody preukazujúce vážne narušenie vzťahov medzi manželmi a tiež trvalý rozvrat vzťahov. Váš manžel sa k návrhu na rozvod manželstva musí vyjadriť obdobne, t.j. potvrdiť rozvrat a uviesť, že obnova manželstva nie je možná. V oboch podaniach je potrebné tiež uviesť, že žiadate súd o rozhodnutie bez nariadenia pojednávania a súhlasíte s rozhodnutím bez Vašej osobnej účasti na pojednávaní.


Trápi vás "Rozvod bez účasti na pojednávaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod bez účasti na pojednávaní (Rozvod)

Dobrý deň, je možný rozvod manželstva bez mojej účasti? Bývam v Anglicku a nechcem cestovať na Slovensko kvôli rozvodu. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod bez účasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 01.12.2016)

Dobrý deň, ak v konaní vystupuje ako manžel, ktorý nepodal návrh na rozvod manželstva (t.j. odporca) a k návrhu na rozvod manželstva ste sa už na základe výzvy súdu písomne vyjadrili (a s rozvodom súhlasili), je možné súd požiadať o rozhodnutie bez Vašej prítomnosti, pričom Vaše neprítomnosť musíte súdu písomne ospravedlniť z dôvodu pracovnej vyťaženosti (napíšte súdu, že pracujete v zahraničí a neviete si vybaviť dovolenku na čas kedy je pojednávanie). Súd však túto Vašu žiadosť nemusí akceptovať. V prípade bezdetného manželstva je totiž jedným zo základných dôkazných prostriedkov výsluch účastníka konania (manželov). Ak súd bude mať za to, že bez Vášho výsluchu nerozhodne, pojednávanie odročí na nový termín a opätovne Vás predvolá. V takom prípade sa budete musieť ustanoviť na pojednávanie, aby mohol súd rozhodnúť o rozvode Vášho manželstva.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod bez účasti na pojednávaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.