Máte
otázku?

Rýchly rozvod bez pojednávania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitra

Otázka: Rýchly rozvod bez pojednávania

Dobrý deň, s manželom sme sa dohodli na rozvode štýlom spoločnej dohody, keďže naše spolužitie je už neúnosné vzhľadom na nezmieriteľné nezhody, ktoré sa začali stupňovať po odchode druhej dcéry z domova. Máme dve dcéry, ktoré už sú dospelé, takže by sa mohlo jednať o pomerne jednoduchú záležitosť. Žijeme spolu v spoločnom byte. Rada by som sa opýtala, či je v tomto prípade potrebné okrem žiadosti a poplatku doložiť aj iné doklady na súd a či súd môže v tomto prípade rozhodnúť aj bez vytýčenia pojednávania. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Rýchly rozvod bez pojednávania

Dobrý deň, v našom právnom poriadku neexistuje rozvod dohodou, ale je možné určitým spôsobom dosiahnuť čo najrýchlejší rozvod. Cestou k tomu je pripraviť návrh na rozvod manželstva, z ktorého sú zrejmé všetky dôvody rozvratu vzťahov medzi manželmi a nemožnosť ich obnovenia. Často sa stáva, že ľudia napíšu krátky návrh na rozvod manželstva a nedostatočne označia všetky podstatné skutočnosti. V takom prípade je veľmi málo pravdepodobné, že súd rozhodne o rozvode manželstva bez nariadenia pojednávania. Po vypracovaní návrhu na rozvod manželstva, ktorý obsahuje všetky podstatné náležitosti je potrebné, aby sa Váš manžel k tomuto návrhu vyjadril v rovnakom duchu. Tzn. aj on musí s rozvodom manželstva súhlasiť a potvrdiť Vami uvádzané dôvody rozvratu manželstva. Po takomto postupe je možnosť, že súd rozhodne o rozvode manželstva aj bez nariadenia pojednávania. Rozhodovanie o rozvode bez nariadenia pojednávania je však za účinnosti novej právnej úpravy (od 01.07.2016) sťažené. V súčasnosti aj keď obaja manželia súhlasia s rozhodnutím bez nariadenia pojednávania, súd tak nemusí spraviť. Súd môže aj napriek tomu nariadiť pojednávanie a manželov na pojednávaní vypočuť. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vypracovaní návrhu na rozvod manželstva a vyjadrenia k návrhu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.

Trápi vás "Rýchly rozvod bez pojednávania" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rýchly rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň, po úmrtí mojej mamy som zdedia byt a vyplatila som svojho brata zo spoločných finančných prostriedkov, ktoré mám s manželom. Má môj manžel pri rozvode nárok na tento byt? Ďakujem.

Odpoveď: Rýchly rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 06.01.2024)

Dobrý deň, ak ste zdedili byt na základe dedičského uznesenia po úmrtí vašej matky, byt je vo vašom výlučnom vlastníctve, čo vyplýva z ust. §143 Občianskeho zákonníka.

Ak ste boli povinná na základe dedičského uznesenia vyplatiť vášho brata, ktorý sa svojho podielu na dedičstve vzdal vo váš prospech, potom rovnako platí, že aj keď ste ho vyplatili z finančných prostriedkov patriac do BSM, byt je naďalej vo vašom vlastníctve.
Keďže ste brata vyplatili zo spoločných finančných prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, potom v prípade, že by došlo k rozvodu vášho manželstva, potom manžel by mal právny nárok na vyplatenie jednej polovice uhradenej sumy v prospech vášho brata, čo vyplýva z ust. § 150 Občianskeho zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

Právny nárok na byt váš manžel nemá.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rýchly rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. S manželom máme štyri maloleté deti. Vzhľadom na manželovu neveru by som sa chcela rozviesť, avšak on to odmieta. Ako by som mala postupovať ďalej?

Odpoveď: Rýchly rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň,

v prípade, ak sa vy chcete rozviesť, avšak Váš manžel nie, môžete podať návrh na rozvod a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. deťom, nakoľko v prípade, že z manželstva pochádzajú maloleté deti, tak je s konaním o rozvod obligatórne spojené konanie o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. Preto je potrebné v podanom návrhu navrhnúť súdu aj úpravu zverenia, výživy a styku. 

Čo je však podstatné uviesť, ak sa Vás manžel pred súdom vysloví (resp. už aj vo vyjadrení k vášmu návrhu na súd, ktorý mu bude zo strany súdu zaslaný na vyjadrenie), že s rozvodom nesúhlasí, potom bude súd postupovať nasledovne:

1/ Najskôr bude skúmať, či nie je možné obnoviť vaše manželské spolužitie. Môže vás teda najprv odkázať na zmierne riešenie cez mediáciu. Súd má totiž primárne povinnosť viesť manželov k odstráneniu príčin rozvratu vzťahov medzi nimi a usilovať sa o ich zmierenie.

2/ Ak by však mediácia k ničomu neviedla, potom by vás súd mal rozviesť. Musíte však súdu preukázať, že vaše vzťahy sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že vaše manželstvo už neplní svoju funkciu a svoj účel a že obnovenie manželského spolužitia nemožno očakávať.

3/ Naopak, ak by mediácia viedla k vášmu zmiereniu, potom súd konanie zastaví. 

Možno by bolo ešte pred podaním návrhu na rozvod namieste (to však viete iba vy posúdiť, či by to mohlo niekam viesť), že by ste manželovi vysvetlili situáciu, že mu už ďalej nedokážete dôverovať preto ako sa voči vám zachoval a že sa chcete s ním rozviesť.  Ak by uznal chybu a prijal by vaše stanovisko k veci, mohli by ste mu navrhnúť uzavrieť rodičovskú dohodu o výkone práv a povinností k mal. deťom na čas po rozvode, ktorú by vám dokázal spísať advokát alebo by ste si ju mohli spísať aj sami. Takto by ste súdu uľahčili prácu, nakoľko túto by vám stačilo predložiť spolu s návrhom na rozvod a súd by ju rozsudkom schválil, ak by bola v súlade so zákonom. Takto schválená dohoda je potom vykonateľným exekučným titulom na podklade, ktorého by ste mohli viesť aj exekúciu, napr. ak by si povinný rodič neplnil svoju vyživovaciu povinnosť vo výške určenej v dohode voči svojim mal. deťom alebo by bránil v styku s druhým rodičom a pod. Určite neuzatvárajte dohodu bez schválenia súdom, ak by ste sa rozhodli nerozviesť iba žiť oddelene. 


Podotázka: Rýchly rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň, čítam tu otázky týkajúce sa rýchleho rozvodu, ale odpovede sú pomerne staré. Platí to stále, alebo sa niečo zmenilo? Ja som na Slovensku a môj manžel je v zahraničí. Je možné toto riešiť aj na diaľku, aby nemusel lietať sem a späť? Za skorú odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Rýchly rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 17.09.2020)

Dobrý deň,

určite sú súdy naklonené skôr tomu, aby boli manželia pri rozvodovom konaní obaja osobne prítomní, ale nie je to vždy nevyhnutné. Platí to navyše o to viac aj v súčasnej pandemickej situácii, kedy je legitímne nezúčastniť sa konania, ak by sa malo za týmto účelom pricestovať z inej krajiny.

Treba povedať, že súd by mal mať k dispozícii aspoň vyjadrenie druhého manžela k návrhu na rozvod, prípadne tiež pomáha, ak má druhý manžel zástupcu, ktorý v tejto veci konaná.


Trápi vás "Rýchly rozvod bez pojednávania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rýchly rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom sme sa dohodli na rýchlom rozvode, pretože už deväť rokov nežijeme v spoločnej domácnosti. Naše deti sú už dospelé. Je možné, že by nás rozviedli bez pojednávania? Za odpoveď vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Rýchly rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 17.07.2018)

Dobrý deň, rozhodovanie o návrhu na rozvod manželstva bez nariadeného pojednávania je od účinnosti Civilného mimosporového poriadku vylúčené. Súdy zo zákona musia na rozhodnutie rozvodu manželstva nariadiť pojednávanie. Je však možné dosiahnuť v konaní to, že aj keď súd nariadi na rozhodnutie veci pojednávanie, nemusíte sa na pojednávanie osobne dostaviť. Iba vo veľmi výnimočných prípadoch sa stáva, že súd trvá na osobnej účasti oboch manželov na pojednávaní. Z našich skúseností Vám vieme uviesť, že ak sú návrh na rozvod manželstva a vyjadrenie k návrhu na rozvod dostatočne vecne popísané (t.j. že súdu nevznikne potreba opätovne vypočuť účastníkov k tvrdeným skutočnostiam), súdy rozhodujú aj bez osobnej účasti manželov za účasti právneho zástupcu navrhovateľa. Samozrejme nie je možné tieto skúsenosti zovšeobecniť, nakoľko každý súd a dokonca každý sudca na jednom súde môžu konať inak. V prípade, že by ste potrebovali poskytnúť právnu pomoc pri rozvode Vášho manželstva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


Podotázka: Rýchly rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Môj manžel bol so mnou v Škotsku v októbri tohto roku, kde momentálne pracujem a on s tým súhlasil. Dohodli sme sa, že sa v januári presťahuje tiež. Dňa 25.11.2016 som od neho dostala email, v ktorom mi oznámil, že podal návrh na rozvod, a to za asistencie advokátskej kancelárie. Cieľom bolo mať jasné, že nás skutočne rozvedú. Do vienku sme sa dohodli, že začiatkom decembra navštívim Slovensko a vysvetlíme si celú situáciu. K tomu však nedošlo, keďže po môjkom príchode nenašiel dostatok ohľaduplnosti ani na to, aby vyhodil počas troch hodín svojho opitého kamaráta. Nedohodli sme sa ani na čomkoľvek inom. Môj manžel nepije, tak som rozhodla, že oídem spať k svojej mame. Nasledujúci deň som od neho dostala SMS správu, že mi zruší trvalý pobyt, že mi nechá len to, čo si vysúdim a žiadal ma, aby som ho viac nekontaktovala. To sa však nepodarilo, pretože si zmenil telefónne číslo, zamky na bytu a na moje emaily neodpovedal. Po týždni som sa vrátila do Škotska. Byt patrí jemu. Je v jeho práve mi zrušiť trvalý pobyt? Kde mi súd doručí dokument na vyjadrenie sa, keďže sa obávam, že manžel neuviedol moju škótsku adresu? Do koľkých dní od podania návrhu mi má súd zaslať ten dokument na vyjadrenie? Čo sa stane, ak to vyjadrenie nedostanem? Môže nás súd rozviesť aj bez toho? Ako sa dozviem, že nás rozviedli? Ja sa nechcem rozviesť a chcem sa zúčastniť súdneho pojednávania. Nič nerozumiem. VOPRED Ďakujem za odpovede na moje otázky, pretože skutočne neviem, čo mám robiť.

Odpoveď: Rýchly rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 20.12.2016)

Dobrý deň, ak je Váš manžel výlučným vlastníkom nehnuteľnosti má právo Vám zrušiť trvalý pobyt v tejto nehnuteľnosti. Ak Vám zruší TP a Vy si na obecnom úrade nenahlásite nový TP, budete vedená ako "bezdomovec" na obecnom (mestskom) úrade Vášho posledného trvalého pobytu. V súčasnosti platí nová právna úprava týkajúca sa doručovania súdnych zásielok. Súd má povinnosť doručovať Vám zásielky na adresu Vášho TP. Ak sa súdu takáto zásielka vráti s poznámkou neznámy adresát, má sa za to, že je táto zásielka doručená. Vzhľadom na to Vám odporúčam prihlásiť si nový trvalý pobyt napr. u Vašej mamy a zároveň ju splnomocniť na preberanie pošty (tým zabezpečíte to, že o každej súdnej zásielke sa dozviete). Súd nemá určenú lehotu, v ktorej by mal doručiť druhému manželovi návrh na rozvod manželstva. Súdy tak robia podľa ich pracovnej vyťaženosti. V zmysle príslušného ustanovenia Civilného sporového poriadku a tiež Civilného mimosporového poriadku má súd povinnosť spraviť všetko pre to, aby Vám doručil návrh na rozvod manželstva do vlastných rúk. Ak sa to súdu nepodarí a vyčerpá všetky zákonné prostriedky na doručenie, môže Vám doručovať aj prostredníctvom úradnej tabule súdu. Následne bude môcť súd rozhodnúť aj bez Vášho vyjadrenia, lebo bude mať za to, že Váš pobyt je neznámy a nie je zistiteľný. V takom prípade Vám nebude môcť doručiť ani rozsudok o rozvode a o rozvode sa dozviete najskôr od Vášho manžela. Preto Vám odporúčam si trvalý pobyt nahlásiť na adrese Vašej mamy a splnomocniť ju na preberanie pošty. Tým predídete všetkým vyššie uvedeným problémom ohľadom doručovania súdnych zásielok.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rýchly rozvod bez pojednávania (Rozvod)

Dobrý deň. Rada by som sa informovala ohľadom riešenia rozvodu v prípade, že manželstvo trvá menej ako pol roka, nemáme deti ani spoločný majetok. Podľa informácií z okresného súdu je potrebné absolvovať pojednávanie, kde súd účastníkov konania vypočuje a na základe toho sa rozhodne. Čítala som v starších príspevkoch, že existuje aj možnosť rýchleho rozvodu, ak som správne pochopila, bez potreby pojednávania. Radi by sme sa tomuto kroku vyhli a riešili situáciu len "papierovo", keďže momentálne obaja žijeme mimo Slovenska a na Slovensku máme len trvalé pobyty. Zároveň by som sa chcela informovať o približnej cene, v prípade, že sa bude jednať o rýchly rozvod a bude potrebné právne zastúpenie. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Rýchly rozvod bez pojednávania

(odpoveď odoslaná: 24.10.2016)

Dobrý deň, od 01.07.2016 platí nová právna úprava vo vzťahu k procesnej stránke rozvodu manželstva. Od tejto novej úpravy je ťažšie dosiahnuteľný rozvod bez nariadenia pojednávania, ale nie nemožný. Po prvé z návrhu na rozvod manželstva musí byť zrejmý rozvrat vzťahov a nemožnosť obnovenia manželského spolužitia a zároveň musíte v návrhu požiadať o rozhodnutie bez pojednávania. V rovnakom duchu sa musí k návrhu na rozvod manželstva vyjadriť aj Váš manžel a požiadať súd opätovne o rozhodnutie bez nariadenia pojednávania. Toto je maximum, čo sa dá spraviť pre to, aby súd manželstvo rozviedol bez nariadenia pojednávania (resp. bez predvolania na pojednávanie). To, či súd naozaj rozhodne bez pojednávania alebo nie závisí výlučne na rozhodnutí toho ktorého sudcu. Ak sa sudca rozhodne, že bez výsluchu manželov manželstvo nerozvedie, nie je možné s týmto jeho rozhodnutím nič spraviť a na pojednávanie sa budete musieť dostaviť a vypovedať. V prípade, že máte záujem o vypracovanie návrhu na rozvod manželstva a vyjadrenia k návrhu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rýchly rozvod bez pojednávania" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.