Rozvod a právo na náhradný byt ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 28. 3. 2018

Otázka: Rozvod a právo na náhradný byt ?

Dobrý deň, môj brat je už pár rokov rozvedený, jeho ex s ním až donedávna bývala v jeho dome, ktorý dostal darom. Deti sú zverené do starostlivosti jeho ex manželke, a preto ju niekoľko rokov nechal bývať u neho aj po rozvode. Pred rokom a pol sa definitívne vrátil spať na Slovensko, kde si našiel prácu, lenže po krátkej dobe zistil, že život s jeho ex je nemožný, strašne ho psychicky týrala a vždy len vymýšľala intrigy a aj deti proti nemu štve. Dokonca mu kradli aj peniaze. Tak jej zrušil trvalý pobyt, ona sa aj s deťmi o pár týždňov, či mesiacov odsťahovala, ale po 3 mesiacoch sa chce vrátiť späť, lebo vraj nemá kde bývať, lebo jej ukončili nájomnú zmluvu. K bratovi sa medzičasom prisťahovala jeho najstaršia dcéra aj s dieťaťom a priateľom. Vzájomne spolužitie bude náročné, brat sa konečne dal psychicky do poriadku. Údajne brat musí svoju ex prichýliť, keďže má deti v starostlivosti, ale čaká ich súd a brat si deti chce vziať. Tak sa chcem spýtať, či ju musí vziať spať k sebe a celkový proces ako nájsť riešenie jeho problému. Ja sa bojím, že ho jeho ex vydiera nejakou vecou, ktorú si vymyslela a naplánovala. Brat má totiž podmienku za nejaký dlh a jeho ex tiež za kupliarstvo. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a právo na náhradný byt ?

 

Dobrý večer,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej týmto uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce právny názor advokátskej kancelárie:

Vaša otázka obsahuje viacero rovín právnych problémov. Pre presnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť viacej údajov, čo uvedieme aj v odpovedi.  
Najprv kúsok právnej teórie :

I./ Občianskoprávna rovina  rozvod a BSM 
Podľa  ust. § 143 a nasl. Občianskeho zákonníka ("OZ") platí :
" V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov  ("BSM") je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedeného vyplývam že pokiaľ Váš brat nadobudol vlastníctvo RD darom, potom tento byt nepatrí do BSM, a teda by ani nebol zo zákona predmetom vyporiadania v rámci BSM, maximálne v rozsahu prípadných investícií do nehnuteľnosti zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM.

V zmysle ust. § 148 OZ platí, že "zánikom manželstva zanikne i BSM."

V otázke nepíšete, kedy došlo k rozvodu manželstva, uvádzate iba "niekoľko rokov", neuvádzate konkrétnejší dátum. V prípade zániku BSM sa vykonaná vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.Teda pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, manželia sú povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.  

Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Tu však platí následne ust. § 149 ods. 4  OZ :
"Ak do 3 rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného vyplýva, že ak od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva uplynuli 3 roky  a nedošlo k vyporiadaniu BSM dohodou, a ani nebol podaný návrh na vyporiadanie cestou súdu, platí zákonná podmienka podľa ust. § 149 ods. 4 OZ (viď vyššie).

 

II./ Rozvod a náhradný byt

Vychádzame z tohto, že dom je vo výlučnom vlastníctve bývalého manžela a v tomto bývali spolu počas trvania manželstva. Manželke zo zákona vzniklo odvodené právo bývania v uvedenom dome na základe rodinnoprávneho vzťahu - manželia. V otázke uvádzate, že bývalá manželka aj po rozvode bývala s deťmi v dome bývalého manžela spolu s bývalým manželom, ktorý pracoval v zahraničí, následne sa odsťahovala zrejme do podnájmu, ktorý sa jej skončil, a teraz sa chce vrátiť. Z textu otázky usudzujeme, že rozvod bol minimálne pred viac ako dvoma rokmi.

Rozvodom zaniklo aj toto odvodené právo bývania bývalej manželky Vášho brata. Váš brat ju nemohol sám vysťahovať z domu, iba na základe súdneho rozhodnutia, pričom súd by určil aj rozsah bytovej náhrady. Uvedené znamená, že by rozhodol o tom, že bývalá manželka sa nemusí vysťahovať z bytu, pokiaľ jej nebude zabezpečená bytová náhrada ak by to bolo v súlade s ust. OZ o dobrých mravoch. Príklad : Ak by bývalá manželka mala byt vo vlastníctve, súd by rozhodol, že manžel jej nemusí zabezpečiť byt. náhradu, nakoľko má sa kam vysťahovať.

Pri rozhodovaní o bytovej náhrade slovenské súdy vychádzajú z ustálenej judikatúry - napr. rozs. NS ČR z 7. 6.2006 /skrátené/ : 
"Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, odvodzuje svoje právo v tomto byte bývať od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu, lebo obsah tohto vzťahu je okrem iného tvorený povinnosťou manželov žiť spolu a vzájomnou vyživovacou povinnosťou manželov . Na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť. Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela, a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v OZ výslovne upravený, to však neznamená, že rozvedenému manželovi v takom prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania, musí byť posúdené analogicky § 853 OZ a § 713 OZ ,  ktoré upravuje nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol."

 


U Vás je situácia kúsok rozdielna a to v tom, že bývalá manželka Vášho brata sa zrejme až teraz dozvedela o tejto možnosti. Dôležité je to, že bývalá manželka sa odsťahovala aj s deťmi a z rôznych dôvodov došlo k ukončeniu nájmu bytu a chce sa vrátiť. Tu uvádzame náš názor, že pokiaľ nedošlo doteraz k vyporiadaniu BSM podľa vyššie uvedeného, bývalá manželka Vášho brata mohla podať na súd žalobu o povinnosti zabezpečiť bytovú náhradu a to už prvý deň po odsťahovaní sa z bytu bývalého manžela, v premlčacej lehote 3 rokov (§ 100 OZ).  

K uvedenému pripájame pre Vás rozs. OS Bratislava I. sp. zn. 25C/16/2006 z 24. 09. 2010 (citujeme) :

"Právo na bytovú náhradu zahrňujúce právo na náhradný byt alebo ubytovanie, možno považovať za právo majetkové, ktoré ako také podlieha premlčaniu podľa ustanovenia § 100 ods. 1 OZ,  keďže nespadá pod žiadnu z výnimiek uvedených v § 100 ods. 2 a 3 OZ,ktoré sa nepremlčujú. .... Navrhovateľka mala vedomosť o vysťahovaní a pokiaľ sa domnievala, že toto prebehlo v rozpore so zákonom a jej nebola zabezpečená adekvátna bytová náhrada, mohla sa domáhať na súde podanou žalobou povinnosti poskytnúť jej primeranú bytovú náhradu, a to hneď deň nasledujúci po jej vysťahovaní."

 

Z uvedeného vyplýva, že bývalá manželka sa mohla na súde domáhať bytovej náhrady už deň po odsťahovaní z rodinného domu v premlč. lehote 3 rokov. 

Je na Vašom bratovi ako sa rozhodne, či bývalá manželka bude u neho bývať.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.

©

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo




V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk