Máte
otázku?

Bytová náhrada po rozvode ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košice

Otázka: Bytová náhrada po rozvode ?

Dobrý deň, chcem sa rozviesť a moja manželka odo mňa požaduje, aby som jej kúpil byt. Momentálne bývame u mojich rodičov. Som povinný jej kúpiť byt, alebo je dostatočné nájsť náhradné ubytovanie, teda podnájom?

Odpoveď: Bytová náhrada po rozvode ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Bytové náhrady po rozvode manželstva  sme v našej poradni rozoberali - napríklad aj tu : https://ficek.sk/pravna-poradna/nahradny-byt-po-rozvode-757. Stručne : Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porov. správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1978, pod por. č. 14), lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol. /Rozsudok  NS ČR sp. zn. 26 Cdo 1544/2005/

2./ V otázke nepíšete, či ste vlastníkom alebo len podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej teraz bývate. Pokiaľ nie ste vlastníkom povinnosť kúpiť  náhradný byt do vlastníctva Vašej manželky Vám nevznikne.  Ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti ani Vy /manžel/, potom je tu možné aplikovať ust. §  712c/ obč. zákonníka s poukazom na ust. §  853 Obč. zákonníka :   Ak tento zákon neustanovuje inak, nájomca /Vaša manželka/  nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu. Ustanovenia osobitného zákona o zabezpečení bytovej náhrady a prístrešia platia primerane.  Nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne.

3./ Neodporúčame v prípade rozvodu svojvoľne manželku z bytu vysťahovať, ale podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti, ktorý návrh môže podať vlastník nehnuteľnosti.  Pokiaľ sa jedná o bytovú náhradu  /viď bod2./ náhradný byt, náhradné ubytovanie alebo prístrešie,  v prípade súdneho rozhodnutia by sa jednalo len o to, aby ste jej zabezpečil možnosť uzatvoriť zmluvu o nájme a nie o to, aby ste nájom aj platil ako jej bývalý manžel.

 

 

Trápi vás "Bytová náhrada po rozvode ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Bytová náhrada po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom sme bývali v prenajatom dome približne tri roky. Nájomnú zmluvu mal manžel s majiteľom iba prvý rok. Zvyšný čas sme boli v podnájme "načierno". Pred mesiacom manžel odišiel, opustil mňa a našu dcéru. Zostali sme v dome, avšak nie je mi známe, do kedy je zaplatený nájom, ktorý platil manžel. Dozvedela som sa, že si hľadá byt na prenájom. Naša dcéra má 7 rokov. Chcem vás poprosiť o radu, či je možné v takejto situácii žiadať od manžela náhradné bývanie. Ďakujem.

Odpoveď: Bytová náhrada po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 06.10.2023)

Dobrý deň, keďže k rozvodu nedošlo a byt nie je vo vlastníctve manžel, vy nie ste povinná sa z domu vysťahovať. Bez ohľadu na uvedené manžel nie je povinný vám zabezpečiť náhradné bývanie.

Vo veci odporúčam kontaktovať vlastníka nehnuteľnosti ako prenajímateľa s tým, aby ste uzatvorili nájomnú zmluvu výlučne na vás, s tým, že pôvodná nájomná zmluva sa zmení tak, že nájomcom nehnuteľnosti budete vy a dcéra. So zmenou zmluvy musí súhlasiť manžel.

Otázkou je či chcete v predmetnej nehnuteľnosti zostať. Nájom na čierno /t.j. platenie nájmu bez dokladu neodporúčam.

Odporúčam súčasne riešiť výživné na dcéru.

 


Podotázka: Bytová náhrada po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či má môj manžel právo ma vysťahovať z bytu, ak sa rozvádzame. Byt, samozrejme, kúpili jeho rodičia a napísali ho na neho. Ďakujem.

Odpoveď: Bytová náhrada po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 15.08.2019)

Dobrý deň, 
Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve Vášho manžela. 
V prípade rozvodu nie ste povinná sa z bytu vysťahovať a ani manžel v súčasnosti alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva nie je oprávnený Vás z bytu vysťahovať. 
Pokiaľ sa nedohodnete, manžel bude musieť podať návrh na súd na vypratanie bytu, ktorý rozhodne aj o bytovej náhrade.
Citujeme z rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Cdo 43/99 :
"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

Náhradný byt neznamená, že Vám musí kúpiť nový byt do vlastníctva, postačuje zabezpečenie náhradného bývanie vo forme nájomnej zmluvy.

Súd však môže odoprieť bytovú náhradu ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi, napr. boli by ste vlastníčkou iného bytu.

V prípade rozvodu odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody o vyporiadaní BSM.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bytová náhrada po rozvode ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava