Vysťahovanie z bytu po rozvode ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vysťahovanie z bytu po rozvode ?

Dobrý deň, Po jedenásť ročnom manželstve nás súd rozviedol na základe môjho návrhu na rozvod. Počas manželstva som zobrala pôžičku, ktorú doposiaľ splácam (v roku 2006 to bolo 400. 000 Sk) na rekonštrukciu bytu svokrovcov. Pôžičku som zobrala na seba z dôvodu, že svokrovci ústne sľúbili, že v budúcnosti tento byt prepisu na nás, teda na mňa a manžela (ich syna). Počas manželstva sa nám narodil syn, ktorý ma v súčasnosti 10 rokov a súd ho zveril do mojej opatery. Od súdu k dnešnému dňu ubehol jeden mesiac hneď na prvom jednaní). Hneď po rozvode mi už bývalý manžel povedal, aby som si urobila zoznam čo si z bytu zoberiem, a že vymení zámky na byte. Podotýkam, že z bytu si nemôžem odniesť okná, dvere, plávajúce podlahy, atď., čo ma najväčšiu hodnotu. Keďže rozhodnutie súdu ešte nenadobudlo právoplatnosť, doposiaľ som nepožiadala súd o rozdelenie spoločného majetku, no manžel mi dnes oznámil, že  v najbl. dňoch  mení zámky na byte. Má bývalý manžel právo na výmenu zámkov ak ešte neprebehlo občiansko-právne vysporiadanie? Momentálne si vybavujem hypotekárny úver (už mám podpísanú predbežnú zmluvu aj zo zložením zálohy 2000. - euro. Samozrejme, že ja k tomuto termínu sa nestihnem vysťahovať. Čo mám v takomto prípade robiť  ?

 

 

Odpoveď: Vysťahovanie z bytu po rozvode ?

Dobrý večer, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Bytové náhrady po rozvode manželstva sme v našej poradni rozoberali - napríklad aj tu : https://ficek.sk/pravna-poradna/nahradny-byt-po-rozvode-757.

2./ Podľa otázky vychádzam z predpokladu, že Vy ani Váš manžel nie ste vlastníkmi nehnuteľnosti, že vlastníkmi nehnuteľnosti sú naďalej iba svokrovci. Odporúčame urobiť fotodokumentáciu  bytu a vec vyporiadať aspoň predbežne so svokrovcami, nakoľko ste investovala do cudzej nehnuteľnosti,  ktorý sú vlastníkmi nehnuteľnosti, ako vec chcú riešiť pokiaľ by nedošlo k dohode o odkúpení bytu do Vášho vlastníctva.

3./ Bývalý manžel nie je vlastníkom nehnuteľnosti a preto Vás z nej nemôže vysťahovať a ani vysťahovať Vaše veci, tobôž nie meniť zámky. Podľa ust. Obč. zákonníka a prísl. judikatúry, rozhodnutí súdov platí nasledovné :

Pokiaľ nie je Váš manžel  vlastníkom nehnuteľnosti povinnosť kúpiť náhradný byt do Vášho  vlastníctva mu nevznikne.  Potom je  tu možné aplikovať ust. § 712c/ obč. zákonníka s poukazom na ust. § 853 Obč. zákonníka : Ak tento zákon neustanovuje inak, nájomca /Vy /  nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu. Ustanovenia osobitného zákona o zabezpečení bytovej náhrady a prístrešia platia primerane. Nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne.

4./ O  uvedenom Vašom práve informujte Vášho manžela. Odporúčame kontaktovať advokáta.

Dúfame, že aspoň nateraz sme Vám pomohli.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vysťahovanie z bytu po rozvode ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako môže mesto (obec) postupovať v prípade rozvedených manželov v nájomnom (obecnom) byte. Nájomná zmluva je podpísaná s pánom a trvá stále. Po ich rozvode súd rozhodol o pridelení "výlučne" jemu, s tým, že ma nájsť bývalej manželke náhradný byt. Keďže situácia bola doma neúnosná, odsťahoval sa aj s dcérou k rodičom a ostala v nájomnom byte pani. Ponúkol jej náhradné bývanie, avšak ona na ponuky nereagovala. Koľko ponúk musí dať a ako ju prinútiť reflektovať na ne. Môže mesto (obec) nejako zakročiť, keďže je to jeho byt?
ďakujem veľmi pekne za info.

Odpoveď: Vysťahovanie z bytu po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2020)

Dobrý deň, Občiansky zákonník predpokladá aj situácie, kedy ten, kto má právo na bytovú náhradu, tieto náhrady neakceptuje, resp. odmieta uzatvoriť nájomnú zmluvu. Podľa ustanovenia § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka Nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne. Jej nárok na bytovú náhradu teda zanikol (predpokladáme, že už uplynulo 30 dní od ponuky), a preto je možné ju z nehnuteľnosti vysťahovať, ak existuje exekučný titul, ktorý ukladá povinnosť vypratať nehnuteľnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysťahovanie z bytu po rozvode ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň . Chcem sa opýtať s manželom bývame v jednej domácnosti, byt nám kúpili svokrovci a samozrejme je napísaný na manžela. Teraz sa budeme rozvádzať a manžel chce ako prvé, aby som odišla z bytu už do týždňa. Má nato právo alebo až po rozvode. Ďakujem.

Odpoveď: Vysťahovanie z bytu po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Aj keď byt je vo vlastníctve manžela, Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v uvedenom byte z titulu manželského zväzku.
Z bytu nie ste povinná sa vysťahovať teraz pred rozvodom a ani po rozvode, a ani manžel Vás nemôže svojpomocne z bytu vyhodiť a vysťahovať.
K tomuto zaujali stanoviská aj súdy, je mnoho súdnych rozhodnutí /citujeme/ :
Rozsudok NS SR, sp.zn. 3 Cdo 43/99 :
"!Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

Náhradný byt Vám bude musieť zabezpečiť manžel, nie však do vlastníctva, ale nájmu.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysťahovanie z bytu po rozvode ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Mám na Vás jednu otázku, na ktorú nemôžem nájsť konkrétnu odpoveď. S manželom sme ešte ako slobodní vybavili hypotéku a kúpili sme si byt, ktorý sa pod nátlakom jeho rodičov napísal v liste vlastníctva na manžela, vtedy ešte priateľa. Spolu sme hypotéku splatili. Nedávno sme sa rozviedli a to viem, že ma právo ma vyplatiť z polovice hypotéky, keďže byt je v jeho vlastníctve. Len teraz ma núti sa z bytu vysťahovať, aj keď s deťmi nemám kam ísť. Tak sa chcem spýtať kedy sa mám z bytu vysťahovať, či už teraz alebo až po vyplatení podielu. Ďakujem.

Odpoveď: Vysťahovanie z bytu po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pokiaľ  sa jedná o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode pokiaľ  medzi Vami nedôjde k dohode o celom predmete BSM, potom bude potrebné podať žalobu na súd o vyporiadanie BSM  kedy súd rozhoduje podľa ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

T.j. : V rámci vyporiadania BSM budete mať nárok na vrátenie 1/2 splateného úveru.

2./ Druhá otázka , na ktorú hľadáte odpoveď, je otázka, či sa máte vysťahovať z bytu už teraz bez toho aby bolo BSM vyporiadané. 

Na slovenských súdoch pokiaľ  ide o náhradný byt po rozvode, bolo ustálené, že manžel resp. manželka má po rozvode právo na náhradný byt. Aj keď takáto povinnosť nie je v zákonne vyslovene upravená, súdy vychádzajú z análogie v Občianskom zákonníku.

Citujeme z rozsudku NS ČR, 26 Cdo 1544/2005 :

"Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu /uzatvorenie manželstva/ , lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v OZ výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol."

Rozsudok NS SR, 3 Cdo 43/99 :

"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

T.j. : Z bytu nie ste povinná sa vysťahovať Vy ani deti a bývalý manžel nie je oprávnený Vás z bytu vyhodiť. Vysťahovať z bytu by ste boli povinná len v tom prípade, ak by o tom rozhodol súd, ktorý vzhľadom na Vami uvedený skutkový stav uloží manželovi povinnosť zabezpečiť Vám bytovú  náhradu.  Bez súdneho rozhodnutia Vás nemôže vypratať z bytu ani exekútor. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku