Máte
otázku?

Vysťahovanie z bytu po rozvode ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Vysťahovanie z bytu po rozvode ?

Dobrý deň, som po jedenásťročnom manželstve, ktoré súd rozviedol na základe môjho návrhu na rozvod. Počas manželstva som zobrala pôžičku, ktorú ešte stále splácam (v roku 2006 to bolo 400 000 Sk), na rekonštrukciu bytu mojich svokrovcov. Pôžičku som si vzala na seba, pretože svokrovci mi ústne sľúbili, že v budúcnosti tento byt prenesú na nás, teda na môjho manžela (ich syna) a mňa. Počas manželstva sa nám narodil syn, ktorý má v súčasnosti 10 rokov a ktorého súd zveril do mojej starostlivosti. Uplynul jeden mesiac od súdneho rozhodnutia (hneď na prvom pojednávaní). Hneď po rozvode, môj terajší bývalý manžel mi povedal, aby som si urobila zoznam vecí, ktoré si z bytu beriem, a že vymení zámky. Dodávam, že si nemôžem odniesť okná, dvere, alebo plávajúce podlahy, atď., ktoré majú najväčšiu hodnotu. Keďže rozhodnutie súdu ešte nenabralo právoplatnosť, zatiaľ som nebola u súdu a nepožiadala o rozdelenie spoločného majetku. Môj bývalý manžel mi však oznámil, že v najbližších dňoch mení zámky na byte. Má bývalý manžel právo meniť zámky na byte, ak ešte neprebehlo občiansko-právne vyrovnanie? Momentálne vybavujem hypotekárny úver, pri ktorom mám podpísanú predbežnú zmluvu a zálohu vo výške 2000,- eur. Samozrejme, zatiaľ nemôžem stihnúť sa vystťahovať, tak neviem čo mám v takejto situácii robiť?

Odpoveď: Vysťahovanie z bytu po rozvode ?

Dobrý večer, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Bytové náhrady po rozvode manželstva sme v našej poradni rozoberali - napríklad aj tu : https://ficek.sk/pravna-poradna/nahradny-byt-po-rozvode-757.

2./ Podľa otázky vychádzam z predpokladu, že Vy ani Váš manžel nie ste vlastníkmi nehnuteľnosti, že vlastníkmi nehnuteľnosti sú naďalej iba svokrovci. Odporúčame urobiť fotodokumentáciu  bytu a vec vyporiadať aspoň predbežne so svokrovcami, nakoľko ste investovala do cudzej nehnuteľnosti,  ktorý sú vlastníkmi nehnuteľnosti, ako vec chcú riešiť pokiaľ by nedošlo k dohode o odkúpení bytu do Vášho vlastníctva.

3./ Bývalý manžel nie je vlastníkom nehnuteľnosti a preto Vás z nej nemôže vysťahovať a ani vysťahovať Vaše veci, tobôž nie meniť zámky. Podľa ust. Obč. zákonníka a prísl. judikatúry, rozhodnutí súdov platí nasledovné :

Pokiaľ nie je Váš manžel  vlastníkom nehnuteľnosti povinnosť kúpiť náhradný byt do Vášho  vlastníctva mu nevznikne.  Potom je  tu možné aplikovať ust. § 712c/ obč. zákonníka s poukazom na ust. § 853 Obč. zákonníka : Ak tento zákon neustanovuje inak, nájomca /Vy /  nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu. Ustanovenia osobitného zákona o zabezpečení bytovej náhrady a prístrešia platia primerane. Nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne.

4./ O  uvedenom Vašom práve informujte Vášho manžela. Odporúčame kontaktovať advokáta.

Dúfame, že aspoň nateraz sme Vám pomohli.

 

Trápi vás "Vysťahovanie z bytu po rozvode ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vysťahovanie z bytu po rozvode ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, som rozvedená od septembra, manželstvo trvalo 25 rokov. Žijeme v byte, ktorý patrí svokrovi. Byt som prerobila, ale nájom a poplatky platil môj manžel. Teraz mi oznámil, že môj svokor mi zrušil trvalý pobyt a do konca januára musím opustiť byt, pretože nový zákon to umožňuje. Vopred vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom, E.

Odpoveď: Vysťahovanie z bytu po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 19.01.2023)

Dobrý deň, nevieme aký nový zákon existuje, na ktorý sa zrejme odvoláva Váš teraz už bývalý manžel.
Z otázky vyplýva, že ste bývali v byte svokrovcov, pričom Vám svokor zrušil trvalý pobyt. Je pravdou, že odvodené právo bývania v dome Vám z dôvodu rozvodu manželstva zaniklo, ale z bytu nie ste povinná sa odsťahovať na základe príkazu manžela, lebo manžel nie je vlastníkom domu a naviac ide o Vaše obydlie, ktoré je chránené Ústavou SR.

Ak by ste sa mali z bytu vysťahovať, svokor ako vlastník nehnuteľnosti by musel podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti a následne len na základe súdneho rozhodnutia by mohol podať návrh na vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti. Svokor Vás nemôže z domu svojvoľne vysťahovať na ulicu.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta vo Vašom okolí na vyporiadanie bezdpodielového spoluvlastníctva manželov, ako aj riešenie bývania, ako aj finančné vyporiadanie rekonštrukcie bytu.


Podotázka: Vysťahovanie z bytu po rozvode ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako môže mesto (obec) postupovať v prípade rozvedených manželov v nájomnom (obecný) byte. Nájomná zmluva je podpísaná na pána a stále platí. Po ich rozvode súd rozhodol o pridelení tohto bytu "výlučne" jemu, pričom mal nájsť bývalej manželke náhradný byt. Vzhľadom na to, že domáce prostredie bolo neúnosné, odsťahoval sa so svojou dcérou k rodičom a v nájomnom byte zostala pani. Pán jej ponúkal náhradné bývanie, avšak na tieto ponuky nereagovala. Aký je počet ponúk, ktoré musí poskytnúť a ako ju môže prinútiť reagovať na ne? Môže mesto (obec) zasiahnuť, keďže ide o jeho byt? Ďakujem veľmi pekne za informácie.

Odpoveď: Vysťahovanie z bytu po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 14.02.2020)

Dobrý deň, Občiansky zákonník predpokladá aj situácie, kedy ten, kto má právo na bytovú náhradu, tieto náhrady neakceptuje, resp. odmieta uzatvoriť nájomnú zmluvu. Podľa ustanovenia § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka Nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne. Jej nárok na bytovú náhradu teda zanikol (predpokladáme, že už uplynulo 30 dní od ponuky), a preto je možné ju z nehnuteľnosti vysťahovať, ak existuje exekučný titul, ktorý ukladá povinnosť vypratať nehnuteľnosť.


Podotázka: Vysťahovanie z bytu po rozvode ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, s manželom bývame v jednej domácnosti. Byt sme dostali od svokrovcov a samozrejme, je napísaný na môjho manžela. Teraz sa chystáme rozvádzať a manžel mi nariadil, aby som odišla z bytu do týždňa. Má na to právo, alebo to je možné až po rozvode? Ďakujem.

Odpoveď: Vysťahovanie z bytu po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Aj keď byt je vo vlastníctve manžela, Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v uvedenom byte z titulu manželského zväzku.
Z bytu nie ste povinná sa vysťahovať teraz pred rozvodom a ani po rozvode, a ani manžel Vás nemôže svojpomocne z bytu vyhodiť a vysťahovať.
K tomuto zaujali stanoviská aj súdy, je mnoho súdnych rozhodnutí /citujeme/ :
Rozsudok NS SR, sp.zn. 3 Cdo 43/99 :
"!Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

Náhradný byt Vám bude musieť zabezpečiť manžel, nie však do vlastníctva, ale nájmu.
 


Trápi vás "Vysťahovanie z bytu po rozvode ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysťahovanie z bytu po rozvode ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Mám pre Vás jednu otázku, na ktorú nemôžem nájsť konkrétnu odpoveď. S manželom sme ešte ako slobodní vybavili hypotéku a kúpili sme si byt. Tento byt bol pod nátlakom jeho rodičov zapísaný v liste vlastníctva na manžela, vtedy ešte môjho priateľa. Spoločne sme hypotéku splatili. Nedávno sme sa rozviedli a ja viem, že má právo ma vyplatiť z polovice hypotéky, keďže byt je v jeho vlastníctve. Teraz ma tlačí na to, aby som sa z bytu vysťahovala, hoci s deťmi nemám kam ísť. Chcem sa opýtať, kedy sa mám z bytu vysťahovať, či už teraz alebo až po vyplatení podielu. Ďakujem.

Odpoveď: Vysťahovanie z bytu po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 23.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pokiaľ  sa jedná o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode pokiaľ  medzi Vami nedôjde k dohode o celom predmete BSM, potom bude potrebné podať žalobu na súd o vyporiadanie BSM  kedy súd rozhoduje podľa ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

T.j. : V rámci vyporiadania BSM budete mať nárok na vrátenie 1/2 splateného úveru.

2./ Druhá otázka , na ktorú hľadáte odpoveď, je otázka, či sa máte vysťahovať z bytu už teraz bez toho aby bolo BSM vyporiadané. 

Na slovenských súdoch pokiaľ  ide o náhradný byt po rozvode, bolo ustálené, že manžel resp. manželka má po rozvode právo na náhradný byt. Aj keď takáto povinnosť nie je v zákonne vyslovene upravená, súdy vychádzajú z análogie v Občianskom zákonníku.

Citujeme z rozsudku NS ČR, 26 Cdo 1544/2005 :

"Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu /uzatvorenie manželstva/ , lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v OZ výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol."

Rozsudok NS SR, 3 Cdo 43/99 :

"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

T.j. : Z bytu nie ste povinná sa vysťahovať Vy ani deti a bývalý manžel nie je oprávnený Vás z bytu vyhodiť. Vysťahovať z bytu by ste boli povinná len v tom prípade, ak by o tom rozhodol súd, ktorý vzhľadom na Vami uvedený skutkový stav uloží manželovi povinnosť zabezpečiť Vám bytovú  náhradu.  Bez súdneho rozhodnutia Vás nemôže vypratať z bytu ani exekútor. 

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysťahovanie z bytu po rozvode ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava