Máte
otázku?

Bývanie po rozvode ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Bývanie po rozvode ?

Dobrý deň, chcem sa spýtať žila som v 20 ročnom manželstve a rozvádzam sa. Manžel má dom na seba a 1/3 má jeho sestra. Môže počas rozvodu predať dom na inú osobu, aby ma nemusel vyplatiť ? Alebo sa dá tomu nejako predísť ? Ďakujem.

 

 

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

 

 

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. § 123 a nasl. Občianskeho zákonníka ("OZ").

Dôležité je vedieť nasledovné :
"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana. Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov."

"Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. 
Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
dzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe."

 

Rozbor otázky :

V otázke uvádzate, že  manžel je spoluvlastníkom nehnuteľnosti v podiele 2/3 a jeho sestra v podiele 1/3. V zmysle ust. zákona môžu s vlastníctvom narábať podľa svojho uváženia, nakoľko nehnuteľnosť nepatrí do BSM.
Tu však platí, ako to vyplýva z relevantnej judikatúry,  Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v predmetnej nehnuteľnosti v rozsahu podielu Vášho manžela.  V otázke neuvádzate, či jeho sestra nehnuteľnosť užíva tiež a v akom rozsahu, resp. či je medzi Vami uzatvorená nejaká dohoda o úhrade nákladov resp. platbe nájomného  resp. vyrovnaní vzájomných nárokov podľa rozsahu užívania, ako aj to, či počas trvania manželstva boli Vami ako manželmi vykonané nejaké investície do predmetnej nehnuteľnosti a z akých finančných prostriedkov, teda či z prostriedkov patriacich do BSM alebo napríklad prostriedkov, ktoré ste zdedila alebo dostala darom. 

V súčasnosti, keď ešte nedošlo k zániku BSM, máte odvodené právo bývania v uvedenej nehnuteľnosti, nakoľko jej vlastníkom je Váš manžel. V prípade, že medzi Vami následne po rozvode nedôjde k dohode, podľa ustálenej judikatúry Vás nemôže manžel z predmetnej nehnuteľnosti vysťahovať. K uvedenému by mohlo dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorý by zvážil nárok na bytovú náhradu vo forme náhradného bytu. 

Poukazujeme na súvisiacu judikatúru súdov :

NS SR 3 M Cdo 19/2009 :

"Generálny prokurátor SR uviedol, že pri rozhodovaní o vyprataní domu bola v danej veci súdmi opomenutá otázka práva žalovanej  na bytovú náhradu. Poukázal na rozhodnutie NS SR  č.j. : 3 Cdo 43/1999 a konštatoval, že manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 OZ v spojení s § 853 OZ. Toto jej právo prevodom vlastníctva vypratávaných nehnuteľností  nezaniklo; na žalobkyňu (nadobúdateľku domu) prešla povinnosť zabezpečiť žalovanej bytovú náhradu pri vyprataní domu.
Osobám, ktoré sú v určitom rodinnoprávnom vzťahu s priamym (neodvodeným) subjektom oprávneným v byte bývať /pozn. v našom prípade Váš manžel ako vlastník nehnuteľnosti/, poskytuje v niektorých prípadoch ochranu tým, že so vznikom tohto rodinnoprávneho vzťahu /pozn. : uzatvorením manželstva/  spája vznik spoločného práva oprávňujúceho ich bývať v byte , pre prípad zániku ktorého zároveň stanovuje určité podmienky, za ktorých patrí bytová náhrada tomu, kto je povinný sa z bytu vysťahovať a byt vypratať. .
V právnom vzťahu, ktorý je upravený v § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je bývalý manžel chránený tým, že je mu priznaná bytová náhrada. Obdobná ochrana preto patrí aj bývalému manželovi bývajúcemu v dome vlastnícky patriacom jeho bývalému manželovi (prípadne jeho právnemu nástupcovi).  .....   NS  SR  dodáva, že pôvodný právny dôvod bývania žalovanej vo vypratávanom dome, ktorý vyplýval z jej rodinnoprávneho (manželského) vzťahu zanikol rozvodom ich manželstva a jej bývalý manžel (vlastník) sa mohol domáhať vypratania domu podľa § 126 Občianskeho zákonníka; pre taký prípad ale žalovanej patrila bytová náhrada. Na tom nezmenil nič ani prevod vypratávaného domu z vlastníctva bývalého manžela žalovanej - pre prípad jeho vypratania naďalej patrí žalovanej  bytová náhrada. Povinnosť strpieť bývanie žalovanej vo vypratávanom dome do zabezpečenia bytovej náhrady prešla na žalobkyňu ako právnu nástupníčku." 

NS SR  5 Cdo 43/2010 :
"Nadobudnutím vlastníctva doterajším výlučným užívateľom, ani následným prevodom tohto vlastníctva bytu na tretie osoby, nezaniká právo bývania osobe majúcej toto právo. To znamená, že nový vlastník bytu, ku ktorému má iná osoba právo bývania, je povinný trpieť výkon práva bývania tejto osoby."
 

Záver : 
Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade predaja predmetnej nehnuteľnosti tretej osobe, táto by musela strpieť Vaše bývanie v nehnuteľnosti a na ňu by prešla povinnosť zabezpečiť Vám bytovú náhradu.

Pokiaľ sa jedná o informovanie druhej strany o Vašich zisteniach, teda našej vyššie uvedenej odpovedi, to nechávame na Vás, ale sme názoru, že informovať môžte v rámci predídenia sporom a konfliktom. Súčasne upriamujeme pozornosť, že v prípade rozvodu je potrebné finančne doriešiť aj investície do predmetnej nehnuteľnosti počas trvania manželstva, vyporiadanie investícii do nehnuteľnosti so sestrou manžela /nie však v rámci vyporiadania BSM, vrátane ostatného majetku a prípadných dlhov patriacich do BSM.  

Pre prípad, že by Vám boli predložené nejaké písomné návrhy už teraz resp. po rozvode manželstva v rámci vyporiadania BSM odporúčame kontaktovať advokáta. Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email advokat@ficek.sk.

Dúfame, že Vám naša právna rada pomôže.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, som rozvedená, bývame spolu s bývalým manželom v jednom dome. Chcela by som prerobiť pivnicu a tam bývať, môžem? A, keď už tam budem bývať, môže ma môj kamarát navštíviť, prípadne prespať u mňa?

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2020)

Dobrý deň,

 

vo Vašej veci je dôležité to, ako máte usporiadané vlastnícke vzťahy k domu, tzn. či patrí dom vlastnícky len jednému z manželov, či je dom v bezpodielovom spoluvlastníctve oboch manželov alebo či ide o podielové spoluvlastníctvo.

 

Odhliadnuc od toho, že nepoznám presné vlastnícke vzťahy k domu, v zásade nevidím problém v tom, ak pivnicu prerobíte. Dom sa tým nepochybne iba zhodnotí. Tiež nevidím problém v tom ,aby ste prijímali návštevy.

 

Rozhodne Vám však odporúčam, aby ste Váš zámer oznámil aj bývalému manželovi, pretože bez toho si viem predstaviť to, že pôjde o zdroj budúcich konfliktov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, poprosila by som poradiť. Podala som žiadosť o rozvod. Bývam s manželom v rodinnom dome 23 rokov. Je to jeho rodičovský dom, v ktorom bývajú ešte jeho rodičia. Po svadbe sme si postavili nadstavbu a rodičia mu dom darovali. Počas manželstva som samozrejme aj ja a moji rodičia financovali nadstavbu. No manžel sa mi vyhráža, že je to výlučne jeho, keďže mu dom darovali rodičia. Budem mať po rozvode nárok na nejakú finančnú náhradu? A ešte sa chcem opýtať - manžel nepracuje, holduje alkoholu. Je povinný aj tak prispievať na deti, ktoré sú plnoleté,ale študujú na VŠ vo veku 21 a 23 rokov? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň,

z právneho hľadiska sa nadstavba stáva súčasťou pôvodnej stavby a nevzniká samostatná vec. Ak v čase realizácie nadstavby boli vlastníkmi manželovi rodičia, potom ste de facto zhodnotili ich nehnuteľnosť. Vynaložením investície sa v podstate na Váš úkor a úkor Vášho manžela bezdôvodne obohatili. Zánikom manželstva zanikne aj BSM a odpadne aj právny dôvod tejto investície. Tým vzniká právo žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia, a to vo výške rozdielu medzi hodnotou nehnuteľnosti pred a po nadstavbe. Museli by ste samozrejme preukázať, koľko ste investovali do tejto nadstavby a či išlo o Vaše vlastné (hoci aj od rodičov darované) prostriedky, alebo o prostriedky z BSM. Podľa toho by sa stanovila výška, na ktorú máte nárok.

Manžel má síce pravdu, keď tvrdí, že dom je výlučne jeho, avšak pri vyporiadaní BSM je potrebné zohľadniť aj prípadné ďalšie investície.

Pokiaľ ide o výživné, ak deti nie sú schopné živiť sa samostatne, potom majú stále nárok na výživné od rodičov. Ak manžel neprispieva dobrovoľne, môžu deti (každé zvlášť) podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, či ma môže manželka, ktorá je majiteľkou bytu a vyhráža sa mi rozvodom z tohto bytu vyhodiť, ako sa mi neustále vyhráža, mám 72 rokov, som po dvoch infarktoch (ona 69r. ) manželmi sme 15 rokov. Ešte, keď sme manželmi neboli som do tohto jej bytu v dobrej viere investoval nemalú čiastku financií (kuch. Linka, sedacia súprava, plastové okná atď. cca okolo 200 tisíc sk,) mám nárok v prípade rozvodu na vrátenie nejakej sumy? Ešte chcem spomenúť, že na odkúpenie tohoto bytu som jej v roku 1998 zapožičal 18. 000 Sk, ktoré mi splatila. Žijem v neustálom napätí, ako kardiologický pacient potrebujem mať kľud, ja už nemám kde ísť! Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2017)

Dobrý deň. Po právoplatnosti rozvodu Vášho manželstva by ste mali vyporiadať BSM, t.j. majetok, ktorý ste spoločne nadobudli počas manželstva. Vyporiadať BSM je možné na základe dohody alebo súdnou cestou. V súdnom konaní sa potom bude skúmať, kto a akým spôsobom prispel a komu a v akej výške patrí majetok z BSM. Pokiaľ je manželka výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, tak na túto nehnuteľnosť má plné právo a môže požiadať o Vaše vypratanie. Súd ju však môže zaviazať, aby Vám našla adekvátnu bytovú náhradu. Aj keď zákon túto povinnosť výslovne neupravuje, v zmysle ustálenej judkatúry súdov touto povinnosťou vlastníkov bytov zaväzujú, najmä ak ide o manželov, ktorí sa rozviedli a ktorí pred rozvodom bývali v nehnuteľnosti, ktorá bola výlučným vlastníctvom len jedného z manželov. V prípade ak k nejakému súdnemu konaniu dôjde odporúčam vyhľadať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Pod pojmom bežne nájomné máte na mysli nájomné, ktoré sa reálne platí za byt teraz? Alebo máte namysli bežne nájomné, ktoré sa platí pri prenájmoch bytov v tejto lokalite? A zaujímalo by ma, či ak na ten prenájom pristúpim z nazvyme to momentálny kľud. Mám právo to od neho potom pri rozvode pýtať peniaze spať? A ak áno tak, či mi budú odsúhlasené súdom, aby sa mi vrátili spať?

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2017)

Dobrý deň, pod bežným nájomným súdna prax myslí nájomné, za ktoré sa podobné byty prenajímajú vo Vašej lokalite s približne rovnakou rozlohou. Bežné nájomné sa zisťuje podľa vyjadrení realitných kancelárii alebo znaleckým posudkom. Ak by ste podpísali zmluvu o prenájme mám za to, že táto zmluva by bola neplatná lebo odporuje zákonu. Z toho dôvodu by sa Váš manžel na Váš úkor bezdôvodne obohacoval. Zo zákona má osoba, ktorá sa bezdôvodne obohatí na úkor niekoho iného vydať toto bezdôvodné obohatenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň. S manželom nám to už vyše 3 rokov nefunguje a nakoľko si našiel priateľku a odišiel od deti tak som ostala sama. Našla som si priateľa a nakoľko bývam v jeho byte aj s jeho deťmi tak som mu povedala, že by som chcela, aby tu bol s nami aj priateľ. Veľmi mi pomáha a deti ho zbožňujú. Bolo mi povedané, že ak tu s ním chcem bývať, tak nám dá byt do prenájmu. Ma právo pýtať peniaze odomňa a od deti za prenájom pokiaľ ešte niesme rozvedení? Prípadne môžem to potom na súde od neho pýtať späť?

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň, z Vašej otázky vyplýva, že byt, v ktorom bývate patrí do výlučného vlastníctva Vášho manžela. Pokiaľ je to tak, potom Váš manžel má právo požadovať náhradu za užívanie nehnuteľnosti treťou osobou (od Vášho priateľa). Výška náhrady by bola určená iba podielom z bežného nájomného, pretože nehnuteľnosť užívajú viaceré osoby.

Pokiaľ však ide o Vás a deti, tak od Vás a detí nemá právo požadovať nájomné, pokiaľ ste manželia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela bysom sa informovať aké mám právo, keď manžel má bývanie a ja nie a vyhadzuje ma z domu.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň, ak ste bývali v spoločnej domácnosti, hoci ide o dom manžela, máte právo požadovať od manžela, aby Vám našiel náhradné bývanie.

Toto právo máte iba v prípade, ak nemáte skutočne kde bývať. Manžel Vás nemôže vyhodiť z domu. Pokiaľ by sa niečo také stalo, môžete podať návrh na súd, vrátane neodkladného opatrenia.

Pokiaľ by podal manžel návrh na vypratanie, tak súd by Vás mohol vypratať až potom, čo by Vám našiel náhradné bývanie.

Náhradné bývanie neznamená, že Vám musí kúpiť nehnuteľnosť alebo Vám platiť prenájom. Znamená to, iba to, že Vám nájde ubytovanie podobne tomu ako ste bývali dovtedy a toto si budete platiť Vy. Musí to byť adekvátne bývanie predchádzajúcemu bývaniu a cenovo podobné.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý večer. Chcem vas poprosiť o radu ohľadom rozvodu. Som 15r vydatá. Mame dve deti 12 a 3 rocne. Od svadby byvame v manzelovom rodicovskom dome s jeho rodičmi, jemu patri polovica domu. Zaujíma ma, či mam pri rozvode narok na náhradné bývanie alebo vyplatenie peňazí aj za predpokladu, ze skoro cele manželstvo som bola striedavo na rodičovskej dovolenke a nezamestnana. Moze mi manžel len tak vziať deti, ak som este stale nezamestnaná, no o deti je dobre postarane? Manzel sa mi zacal vyhrazat, ze mi ich vezme. Ďakujem za vasu odpoveď.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle rozhodovacej praxe súdov platí, že po rozvode manželstva, má manžel, ktorému zánikom manželstva odpadol právny dôvod užívania bytu patriaceho druhému manželovi, nárok na zabezpečenie náhradného bývania. Na uvedenú situáciu sa aplikuje ustanovenie o zániku spoločného nájmu k bytu na základe tzv. analógie práva. Nemyslím si, že môžete dôvodne očakávať, že rozsudkom o rozvode manželstva budú deti zverené do starostlivosti otca. Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností vždy prihliadne na záujem maloletých detí, najmä na ich citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia. Odporúčam Vám preto, aby ste v súdnom konaní preukázali, že práve tieto kritériá dokážete splniť lepšie ako Váš manžel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by so sa spýtať. Som zosobášená s manželom a máme spolu syna. S predchádzajúceho vzťahu mám aj dcéru. Rozišli sme sa a ja, keďže som nemala bývanie syna som mu zverila ale s dohodou, že mi syna dá, keď si nájde bývanie a zabezpečím sa. Stalo sa, ale musela som sa odsťahovať do zahraničia Čiech. Od vtedy mi nezdvíha telefón na nič nereaguje a o synovi sa nič nemôžem dozvedieť. Chcem sa spýtať, či je sa možno nejak brániť. Syna by som si rada vzala do zahraničia nech vyrastá so sestričkou.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň,

Vaša situácia s žiaľ tým, že ste sa odsťahovali do zahraničia skomplikovala. Podľa zákona o rodine sa na trvalé vysťahovanie dieťaťa do zahraničia vyžaduje súhlas druhého rodiča. Pokiaľ súhlas odmietne udeliť, môžete požadovať na súde, aby Vám povolil odsťahovanie sa s dieťaťom, avšak museli by ste preukázať, že o dieťa bude riadne postarané, bude mať zabezpečené vzdelanie, lekára, bývanie, mimoškolské aktivity, atď, teda že to bude v jeho záujme. Rovnako nie je možné úplne obmedziť styk s dieťaťom druhému rodičovi. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta a osobne sa s ním porozprávať  o Vašom probléme.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Muž podáva žiadosť o rozvod chcem sa opýtať bývame v jeho rodičovskej chalupe. Bola písaná pol na neho a pol na mňa ale musela som mu moju polovičku darovať ešte to neni prepísané ale čakáme každý deň, že to už bude, keď to už bude jeho celé moze ma vyhodiť z chalupy? Mame 3 deti 18, 16, 9 rokov. Rozviesť sa chcem, ale chcem žiť z deťmi v jednej domácnosti. Nie striedavú starostlivosť.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2017)

Dobrý deň,

fyzická osoba môže svoje bytové potreby uspokojovať viacerými spôsobmi, najčastejšie ako ako vlastník bytu v bytovom dobe alebo ako vlastník domu, v ktorom sa byt nachádza či ako nájomca bytu a pod. V týchto prípadoch ide o tzv. neodvodené právo bývania, keďže právo bývania vyplýva priamo z toho, že bývajúci je či už vlastníkom alebo nájomcom a pod.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ale konštatoval, že osobitným spôsobom sú uspokojované bytové potreby tých, ktorí sami síce nie sú vlastníkmi, nájomcami a pod., ale so zreteľom na existenciu ich rodinnoprávneho (napr. manželského vzťahu) k oprávnenému subjektu (vlastníkovi, nájomcovi a pod., ktorý je napr. manželom) sú oprávnení uspokojovať svoje bytové potreby v byte (či už sa byt nachádza v bytovom dome alebo ide o jediný byt v rodinnom dome) tak, že odvodzujú svoje právo od vlastníka, nájomcu a pod. To bude aj Váš prípad po vklade prevodu Vášho spoluvlastníckeho podielu v prospech Vášho manžela.

Teda, podľa ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Vám ako manželke výlučného vlastníka stavby, v ktorej bývate, vyplýva z rodinnoprávneho - manželského vzťahu k vlastníkovi nehnuteľnosti odvodené právo bývania. 

Totiž obsah manželského zväzku je okrem iného tvorený aj povinnosťou manželov žiť spolu (ustanovená v § 18 zákona o rodine) či vzájomnou vyživovacou povinnosťou manželov (§ 71 zákona o rodine). Preto, na tomto základe má manžel - nevlastník právo bývať so svojim manželom nachádzajúcom sa v dome, ktorý je vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) je povinný mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Vyššie uvedené možno zhrnúť tak, že priamo z existencie Vášho manželského zväzku Vám vyplýva právo bývať v nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve druhého manžela, určenej na uspokojovanie bytových potrieb. Súčasťou tohto odvodeného práva bývania je samozrejme aj právo vstupovať na tieto nehnuteľnosti.

Rozvodom manželstva samozrejme uvedené odvodené právo bývania tomu manželovi, ktorý nebol vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej býval, zaniká. Avšak tento manžel, ktorý v nehnuteľnosti býval len na základe odvodeného práva bývania je chránený tak, že po rozvode manželstva nie je povinný vysťahovať sa z nehnuteľnosti až pokým mu vlastník nezabezpečí bytovú náhradu, do ktorej by sa mohol vysťahovať (samozrejme prípadné nájomné za prenájom bytovej náhrady a pod. nie je povinný bývalý manžel - vlastník platiť).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, bývam s exmanželom v rod. dome. Nechce sa dohodnúť o rozdeleni BSM. Podala som trestné oznámenie, nakoľko ma fyzicky napáda. Mám dve deti a nevplýva to na nich dobre. Neviem ako si poradiť.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2017)

Dobrý deň, v prípade, že sa s bývalým manželom nedokážete dohodnúť na spôsobe vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), podajte žalobu o vysporiadanie BSM na súd. Dovoľujem si Vás upozorniť, že z dôvodov fyzického násilia sa môžete na súde domáhať, aby bolo užívacie právo Vášho exmanžela obmedzené.  V zmysle § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť. Môžete v súdnom konaní využiť aj inštitút neodkladného opatrenia, na základe ktorého súd účastníkovi konania môže uložiť aby nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia, resp. nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Som rozvedená 10 mesiacov. BSM ohľadne bytu (3-izb.) nemáme ešte vysporiadané. Ex-m odišiel dobrovoľne z bytu - pred cca 14 mes. k svojej milenke a od konca júna je jeho manželka. Býva u nej v 3-izb. byte s jej dospelými deťmi, sám vlastní 3-izbový byt po mame (darovala mu ho s vec. bremenom dožitia, ex-svokra je v penzione, je psychický chorá a nemôže bývať sama). Otázka znie: Aké mám vlastne možnosti? Môžem nesúhlasiť s jej prítomnosťou aj keď je jeho manželka, môžem volať políciu, že si neželám, aby tam bývali??? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2016)

Dobrý deň, vychádzajúc z opisu skutkového stavu vo Vašej otázke je možné konštatovať, že v súčasnosti bývate sama v byte, ktorý vlastníte v BSM. Váš ex-manžel býva v byte jeho terajšej manželky s jej deťmi a zároveň on ešte vlastní ďalší byt po svojej mame, kde v súčasnosti nikto nebýva. Z toho mi vychádza, že v súčasnosti Váš ex-manžel býva v byte, ku ktorému nemáte žiadne vlastnícke ani iné právo. Ak by sa presťahovali do jeho bytu (do toho po jeho mame) rovnako by bývali v byte, ku ktorému nemáte žiadne vlastnícke ani iné právo. Z toho dôvodu nemáte žiadnu možnosť ako Vášmu ex-manželovi zakázať alebo zabrániť, aby si svoju terajšiu manželku nasťahoval do svojho bytu. Iná by bola situácia, keby si chcel svoju terajšiu manželku nasťahovať do bytu, v ktorom bývate a ktorý máte v BSM. V takom prípade by ste sa ohľadom jej nasťahovania do bytu museli dohodnúť (nakoľko o hospodárení a nakladaní so spoločným majetkom rozhodujete spoločne). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

dobrý den, pred 17 rokmi som dostal darovacou zmluvou s doživotnym pravom bez dochovania rodičov, rodinny dom. Otec pred 6 rokmi zomrel, ja som medzičasom všetky uspory, ktore som mal, investoval do nehnutelnosti, pretože robim a žijem v Českej republike a 30 rokov v bani a až niečo ostane aj po mne mojim detom. Mam jedneho surodenca sestru, ktoru som vyplatil po dohode s rodičmi, za učasti mojho ešte žijuceho otca a matky. Sestra sa pred 3 rokmi rozviedla tak som jej povedal, že može byvat kym si niečo nenajde v dome. Po dvoch rokoch byvania si zobrala uver v hodnote 50 tisic eur a aj matku, ktora sa lieči na psychyatrii kupili byt a teraz žiadaju o vyplatenie 33 tisic eur na garzonku pre mamku, pretože odmieta byvat uz v tom dome, aj ked tam ma doživotne pravo a cena ohodnotenia pred darovanim bola vtedy 600 000. Dakujem

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2016)

Dobrý deň, vecné bremeno zodpovedajúce doživotnému užívaniu nehnuteľnosti určitou osobou je jej právom (oprávnením) a nie povinnosťou. Ak sa sama dobrovoľne rozhodla, že v dome už bývať nechce a chce sa odsťahovať, je to jej slobodné rozhodnutie. Nemôžete ju nútiť, aby zostala bývať v dome. Rovnako však ani oni nemôžu od Vás požadovať, ak jej žiadnym spôsobom v užívaní domu nebránite, aby ste jej zaplatili iné bývanie, ktoré jej možno viac vyhovuje. Určitá povinnosť by Vám v tomto smere mohla vzniknúť len v prípade, že dom nie je obývateľný z dôvodu na Vašej strane, t.j. uskutočňujete rekonštrukciu, bránite jej v užívaní nehnuteľnosti... V tomto smere považujem jej (ich) nárok na vyplatenie 33.000,- € jednak za nespravodlivý a jednak za nedôvodný. Odporúčam Vám dohodnúť sa s Vašou mamou a sestrou na mimosúdnom vyriešení tohto sporu, nakoľko súdne konania v takýchto veciach bývajú veľmi zdĺhavé, časovo aj finančne náročné.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či musím exmanželke zabezpečiť náhradné byvanie. Počas manželstva sme žili u mojich rodičov, ktorí su stale vlastníkmi domu. Exmanželka zostala bývať u nich a odmieta sa vysťahovať s tým, ze ja jej mám zabezpečiť nové bývanie. Ďakujem

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2016)

Dobrý deň, právo manžela obývať nehnuteľnosť býva odvodeným užívacím právnym vzťahom od jej vlastníka, s ktorým spoločne tvoria jednu domácnosť. Toto právo zanikne najčastejšie zánikom rodinnoprávneho (manželského) vzťahu, od ktorého závisí. Aj napriek tomu, že náhradné bývanie pri zániku manželstva zákon nepozná, rozhodovacia prax súdov vyslovila povinnosť pre jedného z bývalých manželov (zároveň výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá tvorila spoločné bydlisko manželov), aby zabezpečil náhradné bývanie pre druhého manžela. Vo Vašom prípade však zastávam názor, že povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie voči exmanželke nemáte. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobry den chcela by som vas tymto poprosit o pomoc a radu. Som matkou 2 deti a bohuzial medzi mnou a manzelom to uz nefunguje roky a chcela by som to ukoncit no netusim ako postupovat a na co mam pravo.Ide o to ze sa mi manzel vyhraza ze deti si vezme lebo ma vlastne byvanie a ja nie (byt je pisany samozrejme na jeho mamu) do bytu sme vrazili nemale peniaze a postupne si prerabali brala som si uver, ktory odmietol platit aj on takze ho platim sama. Prosim vas o pomoc a radu dakujem.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.05.2015)

Dobrý deň, celý postu, ako sa rozviesť nájdete tu: ako sa rozviesť.

O tom, komu budú deti zverené rozhodne súd.  AK ste do bytu, ktorý patrí tretej osobe (manželovej mame) vložili peniaze, tak Vám voči jeho mame (vlastníčke bytu) vznikol nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Tento nárok však podlieha premlčaniu, premlčacia lehota je 2 ročná. Ak sa tento nárok premlčal, môžete ešte požadovať v konaní o vysporiadanie, tento nárok prisúdiť manželovi. Bude na rozhodnutí súdu, či Vám vyhovie. 

Ak platite počas manželstva úver, ktorý bol spoločný počas manželstva, má sa za to, že ho platíte zo spoločného, ak ho platíte z peňazí zarobených počas manžestva. Ak by to bol výlučne Váš úver, potom by manžel mohol od Vás požadovať nahradiť 1/2 splátok zaplatených počas manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobry den. S manzelom sme manzelia 5 rokov.Brali sme sa na Slovensku, ale 7 rokov zijeme mimo Slovenska v Irsku. Asi pol roka uz zijeme oddelene, ked som sa ja odstahovala z bytu, ktory sme mali v prenajme a kde manzel stale byva. Moj problem je taky,ze aj ked uz spolu nebyvame stale odomna pyta peniaze na naklady za byvanie. Pritom ja tak isto byvam sama a tiez platim naklady za byvanie. Chcem sa opytat ci je moja povinnost nieco mu platit, ked aj on riadne pracuje tak ako ja. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2014)

Dobrý deň,

platenie bývania manželovi nie je Vašou povinnosťou, pokiaľ manžel je schopný sa sám o seba postarať. Ak má schopnosti a možnosti si zarobiť na náklady na bývanie (život), potom nie je vôbec Vašou povinnosťou, aby ste mu čokoľvek platili.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Chcela by som vediet,ci po rozvode ak sa do dvoch rokov nepoda na sud návrh o majetkove vysporiadanie, co bude z domom? V dome byva byvaly muz a ja tam mam len trvaly pobyt. Chcem vedieť, ci prinalezi vsetok majetok byvalemu muzovi. dakujem.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o bývanie v dome po rozvode (v dome, ktorý je spoločný), tak to neznamená, že dom patrí iba jemu. Najskôr je potrebné zistiť, kedy ste nadobudli nehnuteľnosť, z akých peňazí a či vôbec dom je spoločný (či patrí do bezpodielového spoluvlastníctva). 

Do 3 rokov od rozvodu musíte podať návrh na majetkové vyporiadanie, inak sa uplatnia zákonné domnienky, zanikne aj Vaše právo požadovať náhradu v zmysle § 150 Občianskeho zákonníka (ak prichádzala do úvahy). To sa týka najmä investícií do spoločnej nehnuteľnosti z vlastných zdrojov alebo naopak do nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve zo spoločných zdrojov.


Ak máte záujem, môžeme Vám pomôcť s majetkovým vyporiadaním po rozvode. Zhodnotíme z právneho hľadiska na čo máte nárok.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku