Bývanie po rozvode ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Bývanie po rozvode ?

Dobrý deň, chcem sa spýtať žila som v 20 ročnom manželstve a rozvádzam sa. Manžel má dom na seba a 1/3 má jeho sestra. Môže počas rozvodu predať dom na inú osobu, aby ma nemusel vyplatiť ? Alebo sa dá tomu nejako predísť ? Ďakujem.

 

 

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

 

 

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. § 123 a nasl. Občianskeho zákonníka ("OZ").

Dôležité je vedieť nasledovné :
"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana. Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov."

"Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. 
Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
dzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe."

 

Rozbor otázky :

V otázke uvádzate, že  manžel je spoluvlastníkom nehnuteľnosti v podiele 2/3 a jeho sestra v podiele 1/3. V zmysle ust. zákona môžu s vlastníctvom narábať podľa svojho uváženia, nakoľko nehnuteľnosť nepatrí do BSM.
Tu však platí, ako to vyplýva z relevantnej judikatúry,  Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v predmetnej nehnuteľnosti v rozsahu podielu Vášho manžela.  V otázke neuvádzate, či jeho sestra nehnuteľnosť užíva tiež a v akom rozsahu, resp. či je medzi Vami uzatvorená nejaká dohoda o úhrade nákladov resp. platbe nájomného  resp. vyrovnaní vzájomných nárokov podľa rozsahu užívania, ako aj to, či počas trvania manželstva boli Vami ako manželmi vykonané nejaké investície do predmetnej nehnuteľnosti a z akých finančných prostriedkov, teda či z prostriedkov patriacich do BSM alebo napríklad prostriedkov, ktoré ste zdedila alebo dostala darom. 

V súčasnosti, keď ešte nedošlo k zániku BSM, máte odvodené právo bývania v uvedenej nehnuteľnosti, nakoľko jej vlastníkom je Váš manžel. V prípade, že medzi Vami následne po rozvode nedôjde k dohode, podľa ustálenej judikatúry Vás nemôže manžel z predmetnej nehnuteľnosti vysťahovať. K uvedenému by mohlo dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorý by zvážil nárok na bytovú náhradu vo forme náhradného bytu. 

Poukazujeme na súvisiacu judikatúru súdov :

NS SR 3 M Cdo 19/2009 :

"Generálny prokurátor SR uviedol, že pri rozhodovaní o vyprataní domu bola v danej veci súdmi opomenutá otázka práva žalovanej  na bytovú náhradu. Poukázal na rozhodnutie NS SR  č.j. : 3 Cdo 43/1999 a konštatoval, že manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 OZ v spojení s § 853 OZ. Toto jej právo prevodom vlastníctva vypratávaných nehnuteľností  nezaniklo; na žalobkyňu (nadobúdateľku domu) prešla povinnosť zabezpečiť žalovanej bytovú náhradu pri vyprataní domu.
Osobám, ktoré sú v určitom rodinnoprávnom vzťahu s priamym (neodvodeným) subjektom oprávneným v byte bývať /pozn. v našom prípade Váš manžel ako vlastník nehnuteľnosti/, poskytuje v niektorých prípadoch ochranu tým, že so vznikom tohto rodinnoprávneho vzťahu /pozn. : uzatvorením manželstva/  spája vznik spoločného práva oprávňujúceho ich bývať v byte , pre prípad zániku ktorého zároveň stanovuje určité podmienky, za ktorých patrí bytová náhrada tomu, kto je povinný sa z bytu vysťahovať a byt vypratať. .
V právnom vzťahu, ktorý je upravený v § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je bývalý manžel chránený tým, že je mu priznaná bytová náhrada. Obdobná ochrana preto patrí aj bývalému manželovi bývajúcemu v dome vlastnícky patriacom jeho bývalému manželovi (prípadne jeho právnemu nástupcovi).  .....   NS  SR  dodáva, že pôvodný právny dôvod bývania žalovanej vo vypratávanom dome, ktorý vyplýval z jej rodinnoprávneho (manželského) vzťahu zanikol rozvodom ich manželstva a jej bývalý manžel (vlastník) sa mohol domáhať vypratania domu podľa § 126 Občianskeho zákonníka; pre taký prípad ale žalovanej patrila bytová náhrada. Na tom nezmenil nič ani prevod vypratávaného domu z vlastníctva bývalého manžela žalovanej - pre prípad jeho vypratania naďalej patrí žalovanej  bytová náhrada. Povinnosť strpieť bývanie žalovanej vo vypratávanom dome do zabezpečenia bytovej náhrady prešla na žalobkyňu ako právnu nástupníčku." 

NS SR  5 Cdo 43/2010 :
"Nadobudnutím vlastníctva doterajším výlučným užívateľom, ani následným prevodom tohto vlastníctva bytu na tretie osoby, nezaniká právo bývania osobe majúcej toto právo. To znamená, že nový vlastník bytu, ku ktorému má iná osoba právo bývania, je povinný trpieť výkon práva bývania tejto osoby."
 

Záver : 
Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade predaja predmetnej nehnuteľnosti tretej osobe, táto by musela strpieť Vaše bývanie v nehnuteľnosti a na ňu by prešla povinnosť zabezpečiť Vám bytovú náhradu.

Pokiaľ sa jedná o informovanie druhej strany o Vašich zisteniach, teda našej vyššie uvedenej odpovedi, to nechávame na Vás, ale sme názoru, že informovať môžte v rámci predídenia sporom a konfliktom. Súčasne upriamujeme pozornosť, že v prípade rozvodu je potrebné finančne doriešiť aj investície do predmetnej nehnuteľnosti počas trvania manželstva, vyporiadanie investícii do nehnuteľnosti so sestrou manžela /nie však v rámci vyporiadania BSM, vrátane ostatného majetku a prípadných dlhov patriacich do BSM.  

Pre prípad, že by Vám boli predložené nejaké písomné návrhy už teraz resp. po rozvode manželstva v rámci vyporiadania BSM odporúčame kontaktovať advokáta. Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email advokat@ficek.sk.

Dúfame, že Vám naša právna rada pomôže.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, poprosila by som poradiť. Podala som žiadosť o rozvod. Bývam s manželom v rodinnom dome 23 rokov. Je to jeho rodičovský dom, v ktorom bývajú ešte jeho rodičia. Po svadbe sme si postavili nadstavbu a rodičia mu dom darovali. Počas manželstva som samozrejme aj ja a moji rodičia financovali nadstavbu. No manžel sa mi vyhráža, že je to výlučne jeho, keďže mu dom darovali rodičia. Budem mať po rozvode nárok na nejakú finančnú náhradu? A ešte sa chcem opýtať - manžel nepracuje, holduje alkoholu. Je povinný aj tak prispievať na deti, ktoré sú plnoleté,ale študujú na VŠ vo veku 21 a 23 rokov? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň,

z právneho hľadiska sa nadstavba stáva súčasťou pôvodnej stavby a nevzniká samostatná vec. Ak v čase realizácie nadstavby boli vlastníkmi manželovi rodičia, potom ste de facto zhodnotili ich nehnuteľnosť. Vynaložením investície sa v podstate na Váš úkor a úkor Vášho manžela bezdôvodne obohatili. Zánikom manželstva zanikne aj BSM a odpadne aj právny dôvod tejto investície. Tým vzniká právo žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia, a to vo výške rozdielu medzi hodnotou nehnuteľnosti pred a po nadstavbe. Museli by ste samozrejme preukázať, koľko ste investovali do tejto nadstavby a či išlo o Vaše vlastné (hoci aj od rodičov darované) prostriedky, alebo o prostriedky z BSM. Podľa toho by sa stanovila výška, na ktorú máte nárok.

Manžel má síce pravdu, keď tvrdí, že dom je výlučne jeho, avšak pri vyporiadaní BSM je potrebné zohľadniť aj prípadné ďalšie investície.

Pokiaľ ide o výživné, ak deti nie sú schopné živiť sa samostatne, potom majú stále nárok na výživné od rodičov. Ak manžel neprispieva dobrovoľne, môžu deti (každé zvlášť) podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Muž podáva žiadosť o rozvod chcem sa opýtať bývame v jeho rodičovskej chalupe. Bola písaná pol na neho a pol na mňa ale musela som mu moju polovičku darovať ešte to neni prepísané ale čakáme každý deň, že to už bude, keď to už bude jeho celé moze ma vyhodiť z chalupy? Mame 3 deti 18, 16, 9 rokov. Rozviesť sa chcem, ale chcem žiť z deťmi v jednej domácnosti. Nie striedavú starostlivosť.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2017)

Dobrý deň,

fyzická osoba môže svoje bytové potreby uspokojovať viacerými spôsobmi, najčastejšie ako ako vlastník bytu v bytovom dobe alebo ako vlastník domu, v ktorom sa byt nachádza či ako nájomca bytu a pod. V týchto prípadoch ide o tzv. neodvodené právo bývania, keďže právo bývania vyplýva priamo z toho, že bývajúci je či už vlastníkom alebo nájomcom a pod.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ale konštatoval, že osobitným spôsobom sú uspokojované bytové potreby tých, ktorí sami síce nie sú vlastníkmi, nájomcami a pod., ale so zreteľom na existenciu ich rodinnoprávneho (napr. manželského vzťahu) k oprávnenému subjektu (vlastníkovi, nájomcovi a pod., ktorý je napr. manželom) sú oprávnení uspokojovať svoje bytové potreby v byte (či už sa byt nachádza v bytovom dome alebo ide o jediný byt v rodinnom dome) tak, že odvodzujú svoje právo od vlastníka, nájomcu a pod. To bude aj Váš prípad po vklade prevodu Vášho spoluvlastníckeho podielu v prospech Vášho manžela.

Teda, podľa ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Vám ako manželke výlučného vlastníka stavby, v ktorej bývate, vyplýva z rodinnoprávneho - manželského vzťahu k vlastníkovi nehnuteľnosti odvodené právo bývania. 

Totiž obsah manželského zväzku je okrem iného tvorený aj povinnosťou manželov žiť spolu (ustanovená v § 18 zákona o rodine) či vzájomnou vyživovacou povinnosťou manželov (§ 71 zákona o rodine). Preto, na tomto základe má manžel - nevlastník právo bývať so svojim manželom nachádzajúcom sa v dome, ktorý je vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) je povinný mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Vyššie uvedené možno zhrnúť tak, že priamo z existencie Vášho manželského zväzku Vám vyplýva právo bývať v nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve druhého manžela, určenej na uspokojovanie bytových potrieb. Súčasťou tohto odvodeného práva bývania je samozrejme aj právo vstupovať na tieto nehnuteľnosti.

Rozvodom manželstva samozrejme uvedené odvodené právo bývania tomu manželovi, ktorý nebol vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej býval, zaniká. Avšak tento manžel, ktorý v nehnuteľnosti býval len na základe odvodeného práva bývania je chránený tak, že po rozvode manželstva nie je povinný vysťahovať sa z nehnuteľnosti až pokým mu vlastník nezabezpečí bytovú náhradu, do ktorej by sa mohol vysťahovať (samozrejme prípadné nájomné za prenájom bytovej náhrady a pod. nie je povinný bývalý manžel - vlastník platiť).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk