Máte
otázku?

Bývanie po rozvode ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košice

Otázka: Bývanie po rozvode ?

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Žila som v 20-ročnom manželstve a práve sa rozvádzam. Manžel má dom na svoje meno a tretinu domu vlastní jeho sestra. Môže počas rozvodu predať dom na inú osobu, aby ma nemusel vyplácať? Existuje spôsob, ako tomu predísť? Ďakujem.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

 

 

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. § 123 a nasl. Občianskeho zákonníka ("OZ").

Dôležité je vedieť nasledovné :
"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana. Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov."

"Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. 
Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
dzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe."

 

Rozbor otázky :

V otázke uvádzate, že  manžel je spoluvlastníkom nehnuteľnosti v podiele 2/3 a jeho sestra v podiele 1/3. V zmysle ust. zákona môžu s vlastníctvom narábať podľa svojho uváženia, nakoľko nehnuteľnosť nepatrí do BSM.
Tu však platí, ako to vyplýva z relevantnej judikatúry,  Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v predmetnej nehnuteľnosti v rozsahu podielu Vášho manžela.  V otázke neuvádzate, či jeho sestra nehnuteľnosť užíva tiež a v akom rozsahu, resp. či je medzi Vami uzatvorená nejaká dohoda o úhrade nákladov resp. platbe nájomného  resp. vyrovnaní vzájomných nárokov podľa rozsahu užívania, ako aj to, či počas trvania manželstva boli Vami ako manželmi vykonané nejaké investície do predmetnej nehnuteľnosti a z akých finančných prostriedkov, teda či z prostriedkov patriacich do BSM alebo napríklad prostriedkov, ktoré ste zdedila alebo dostala darom. 

V súčasnosti, keď ešte nedošlo k zániku BSM, máte odvodené právo bývania v uvedenej nehnuteľnosti, nakoľko jej vlastníkom je Váš manžel. V prípade, že medzi Vami následne po rozvode nedôjde k dohode, podľa ustálenej judikatúry Vás nemôže manžel z predmetnej nehnuteľnosti vysťahovať. K uvedenému by mohlo dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorý by zvážil nárok na bytovú náhradu vo forme náhradného bytu. 

Poukazujeme na súvisiacu judikatúru súdov :

NS SR 3 M Cdo 19/2009 :

"Generálny prokurátor SR uviedol, že pri rozhodovaní o vyprataní domu bola v danej veci súdmi opomenutá otázka práva žalovanej  na bytovú náhradu. Poukázal na rozhodnutie NS SR  č.j. : 3 Cdo 43/1999 a konštatoval, že manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 OZ v spojení s § 853 OZ. Toto jej právo prevodom vlastníctva vypratávaných nehnuteľností  nezaniklo; na žalobkyňu (nadobúdateľku domu) prešla povinnosť zabezpečiť žalovanej bytovú náhradu pri vyprataní domu.
Osobám, ktoré sú v určitom rodinnoprávnom vzťahu s priamym (neodvodeným) subjektom oprávneným v byte bývať /pozn. v našom prípade Váš manžel ako vlastník nehnuteľnosti/, poskytuje v niektorých prípadoch ochranu tým, že so vznikom tohto rodinnoprávneho vzťahu /pozn. : uzatvorením manželstva/  spája vznik spoločného práva oprávňujúceho ich bývať v byte , pre prípad zániku ktorého zároveň stanovuje určité podmienky, za ktorých patrí bytová náhrada tomu, kto je povinný sa z bytu vysťahovať a byt vypratať. .
V právnom vzťahu, ktorý je upravený v § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je bývalý manžel chránený tým, že je mu priznaná bytová náhrada. Obdobná ochrana preto patrí aj bývalému manželovi bývajúcemu v dome vlastnícky patriacom jeho bývalému manželovi (prípadne jeho právnemu nástupcovi).  .....   NS  SR  dodáva, že pôvodný právny dôvod bývania žalovanej vo vypratávanom dome, ktorý vyplýval z jej rodinnoprávneho (manželského) vzťahu zanikol rozvodom ich manželstva a jej bývalý manžel (vlastník) sa mohol domáhať vypratania domu podľa § 126 Občianskeho zákonníka; pre taký prípad ale žalovanej patrila bytová náhrada. Na tom nezmenil nič ani prevod vypratávaného domu z vlastníctva bývalého manžela žalovanej - pre prípad jeho vypratania naďalej patrí žalovanej  bytová náhrada. Povinnosť strpieť bývanie žalovanej vo vypratávanom dome do zabezpečenia bytovej náhrady prešla na žalobkyňu ako právnu nástupníčku." 

NS SR  5 Cdo 43/2010 :
"Nadobudnutím vlastníctva doterajším výlučným užívateľom, ani následným prevodom tohto vlastníctva bytu na tretie osoby, nezaniká právo bývania osobe majúcej toto právo. To znamená, že nový vlastník bytu, ku ktorému má iná osoba právo bývania, je povinný trpieť výkon práva bývania tejto osoby."
 

Záver : 
Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade predaja predmetnej nehnuteľnosti tretej osobe, táto by musela strpieť Vaše bývanie v nehnuteľnosti a na ňu by prešla povinnosť zabezpečiť Vám bytovú náhradu.

Pokiaľ sa jedná o informovanie druhej strany o Vašich zisteniach, teda našej vyššie uvedenej odpovedi, to nechávame na Vás, ale sme názoru, že informovať môžte v rámci predídenia sporom a konfliktom. Súčasne upriamujeme pozornosť, že v prípade rozvodu je potrebné finančne doriešiť aj investície do predmetnej nehnuteľnosti počas trvania manželstva, vyporiadanie investícii do nehnuteľnosti so sestrou manžela /nie však v rámci vyporiadania BSM, vrátane ostatného majetku a prípadných dlhov patriacich do BSM.  

Pre prípad, že by Vám boli predložené nejaké písomné návrhy už teraz resp. po rozvode manželstva v rámci vyporiadania BSM odporúčame kontaktovať advokáta. Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email advokat@ficek.sk.

Dúfame, že Vám naša právna rada pomôže.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
 

Trápi vás "Bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, som po rozvode. Bývame v jednej domácnosti. Súd zveril deti "manželke". Ja pracujem mimo mesta, v inom okrese, ale na Slovensku. Otázka: Som povinný oznamovať mojej ex-manželke, kedy budem doma, deň príchodu a odchodu, čas v našom spoločnom bývaní? Sme spoluvlastníci bytu. Ďakujem.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 19.06.2023)

Dobrý deň,
je výlučne na Vás aké informácie svojej bývalej manželke oznámite alebo nie. Nakoľko však momentálne bývate v spoločnej nehnuteľnosti, tak Vám odporúčam postupovať zmierlivo možno aj kvôli deťom. Samozrejme je to na vás, nič jej ale nemusíte oznamovať a ona ani nemá právo to od vás žiadať.

V prípade, že si už neželáte ďalej žiť s bývalou manželkou v spoločnej domácnosti, tak je možné spoluvlastníctvo k veci zrušiť, a to buď písomnou dohodou alebo súdnou cestou. Napríklad v Anglicku to majú tak, že ak je dieťa zverené matke, automaticky spoločný byt dostane ona. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Plánujem sa rozviesť s manželom, ale on trvá na tom, že sa nebude vystahovávať z nášho spoločného domu. Máme spolu jedno neplnoleté dieťa a na dome máme hypotéku vo výške 70 000 eur, ktorú mesačne splácame 290 eur. Dom má celkovú hodnotu približne 190 000 eur. Hypotéku mám možnosť zobrať až po rozvode, keďže počas manželstva musia na nej figurovať obaja manželia. Po rozvode budem pre manžela hľadať adekvátne bývanie a hypotéku za dom som ochotná prebrať, ak sa to bude dať. Napriek tomu, že hypotéka je na jeho meno, aj ja figurujem na nej, a teda som spoluvlastníčkou. Ako ho môžem presvedčiť, aby sa vysťahoval? Tvrdí, že sa vystahovať nebude… Pracuje v zahraničí a o syna sa starám sama cca dve tretiny mesiaca, zvyšnú tretinu sa o neho staráme spoločne, keďže žijeme spolu. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 29.08.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ je to aj jeho dom, tak ho z domu len tak nevysťahujete. On ma tiež užívacie práva.

Dá sa to riešiť tak, že sa rozvediete a po rozvode budete žiadať zveriť dom a hypotéku sebe. Potom ako súd rozhodne o tom, že je dom Váš, môžete začať s procesom vysťahovania. 


Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, som rozvedená a bývame spolu s bývalým manželom v jednom dome. Chcela by som prerobiť pivnicu a bývať tam, je to možné? A ak tam budem bývať, môže ma môj kamarát navštíviť a prípadne u mňa prespať?

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 20.10.2020)

Dobrý deň,

 

vo Vašej veci je dôležité to, ako máte usporiadané vlastnícke vzťahy k domu, tzn. či patrí dom vlastnícky len jednému z manželov, či je dom v bezpodielovom spoluvlastníctve oboch manželov alebo či ide o podielové spoluvlastníctvo.

 

Odhliadnuc od toho, že nepoznám presné vlastnícke vzťahy k domu, v zásade nevidím problém v tom, ak pivnicu prerobíte. Dom sa tým nepochybne iba zhodnotí. Tiež nevidím problém v tom ,aby ste prijímali návštevy.

 

Rozhodne Vám však odporúčam, aby ste Váš zámer oznámil aj bývalému manželovi, pretože bez toho si viem predstaviť to, že pôjde o zdroj budúcich konfliktov.

 


Trápi vás "Bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som požiadala o radu. Požiadala som o rozvod. S manželom som 23 rokov žila v rodinnom dome, ktorý je jeho rodičovským domom a kde stále žijú aj jeho rodičia. Po svadbe sme si postavili nadstavbu a rodičia mu dom darovali. Počas manželstva som, spolu s mojimi rodičmi, financovale nadstavbu. Manžel mi však hrozí, že nehnuteľnosť je výlučne jeho, keďže mu dom darovali rodičia. Chcem sa opýtať, či mám po rozvode nárok na nejakú finančnú kompenzáciu. Rovnako by som sa chcela opýtať, či je manžel, ktorý nepracuje a závisí na alkohole, povinný prispievať na deti, ktoré sú plnoleté, ale študujú na vysokej škole vo veku 21 a 23 rokov. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň,

z právneho hľadiska sa nadstavba stáva súčasťou pôvodnej stavby a nevzniká samostatná vec. Ak v čase realizácie nadstavby boli vlastníkmi manželovi rodičia, potom ste de facto zhodnotili ich nehnuteľnosť. Vynaložením investície sa v podstate na Váš úkor a úkor Vášho manžela bezdôvodne obohatili. Zánikom manželstva zanikne aj BSM a odpadne aj právny dôvod tejto investície. Tým vzniká právo žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia, a to vo výške rozdielu medzi hodnotou nehnuteľnosti pred a po nadstavbe. Museli by ste samozrejme preukázať, koľko ste investovali do tejto nadstavby a či išlo o Vaše vlastné (hoci aj od rodičov darované) prostriedky, alebo o prostriedky z BSM. Podľa toho by sa stanovila výška, na ktorú máte nárok.

Manžel má síce pravdu, keď tvrdí, že dom je výlučne jeho, avšak pri vyporiadaní BSM je potrebné zohľadniť aj prípadné ďalšie investície.

Pokiaľ ide o výživné, ak deti nie sú schopné živiť sa samostatne, potom majú stále nárok na výživné od rodičov. Ak manžel neprispieva dobrovoľne, môžu deti (každé zvlášť) podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti.


Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, či ma ako 72-ročného človeka, ktorý je po dvoch infarktoch, môže moja manželka vyhodiť z bytu, ktorého je majiteľkou. Neustále mi hrozí rozvodom a vyhodením. Manželmi sme už 15 rokov, ona má 69 rokov. Ešte predtým, ako sme sa stali manželmi, som do jej bytu investoval významnú sumu peňazí (kuchynskú linku, sedaciu súpravu, plastové okná atď.), konkrétne okolo 200 tisíc korún slovenských. Chcel by som vedieť, či mám v prípade rozvodu nárok na vrátenie nejakej sumy. Rád by som tiež spomenul, že som jej v roku 1998 zapožičal 18 000 korún slovenských na odkúpenie tohoto bytu, čo mi už splatila. Ako kardiologický pacient potrebujem mať kľud a neustále napätie, v ktorom žijem, mi to neumožňuje. Už nemám kam ísť! Ďakujem vopred za váš čas a odpoveď.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 13.06.2017)

Dobrý deň. Po právoplatnosti rozvodu Vášho manželstva by ste mali vyporiadať BSM, t.j. majetok, ktorý ste spoločne nadobudli počas manželstva. Vyporiadať BSM je možné na základe dohody alebo súdnou cestou. V súdnom konaní sa potom bude skúmať, kto a akým spôsobom prispel a komu a v akej výške patrí majetok z BSM. Pokiaľ je manželka výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, tak na túto nehnuteľnosť má plné právo a môže požiadať o Vaše vypratanie. Súd ju však môže zaviazať, aby Vám našla adekvátnu bytovú náhradu. Aj keď zákon túto povinnosť výslovne neupravuje, v zmysle ustálenej judkatúry súdov touto povinnosťou vlastníkov bytov zaväzujú, najmä ak ide o manželov, ktorí sa rozviedli a ktorí pred rozvodom bývali v nehnuteľnosti, ktorá bola výlučným vlastníctvom len jedného z manželov. V prípade ak k nejakému súdnemu konaniu dôjde odporúčam vyhľadať advokáta.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Máte na mysli "bežné nájomné" ako nájomné, ktoré sa aktuálne platí za byt? Alebo definujete "bežné nájomné" ako sumu, ktorá sa obvykle platí pri prenájmoch bytov v tejto lokalite? Zaujímalo by ma tiež, či ak sa rozhodnem pre toto nájomné, nazvime to "v momentálnej situácii", mám následne počas rozvodu právo žiadať späť už zaplatené sumy? A v prípade súhlasu, budú mi tieto peniaze vrátené súdne schválením?

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 11.06.2017)

Dobrý deň, pod bežným nájomným súdna prax myslí nájomné, za ktoré sa podobné byty prenajímajú vo Vašej lokalite s približne rovnakou rozlohou. Bežné nájomné sa zisťuje podľa vyjadrení realitných kancelárii alebo znaleckým posudkom. Ak by ste podpísali zmluvu o prenájme mám za to, že táto zmluva by bola neplatná lebo odporuje zákonu. Z toho dôvodu by sa Váš manžel na Váš úkor bezdôvodne obohacoval. Zo zákona má osoba, ktorá sa bezdôvodne obohatí na úkor niekoho iného vydať toto bezdôvodné obohatenie.


Trápi vás "Bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň. Pracuje to medzi mnou a manželom už viac ako tri roky a keďže si našiel priateľku a odišiel od detí, zostala som sama. Našla som si priateľa a keďže žijem v jeho byte aj s jeho deťmi, povedala som mu, že by som chcela, aby tu bol s nami aj môj priateľ. Veľmi mi pomáha a deti ho zbožňujú. Bolo mi povedané, že ak chcem tu bývať s ním, mi ponúkne byt na prenájom. Má právo požadovať peniaze odo mňa a od detí za prenájom, pokiaľ ešte nie sme rozvedení? Prípadne, môžem potom na súde žiadať tieto peniaze späť?

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň, z Vašej otázky vyplýva, že byt, v ktorom bývate patrí do výlučného vlastníctva Vášho manžela. Pokiaľ je to tak, potom Váš manžel má právo požadovať náhradu za užívanie nehnuteľnosti treťou osobou (od Vášho priateľa). Výška náhrady by bola určená iba podielom z bežného nájomného, pretože nehnuteľnosť užívajú viaceré osoby.

Pokiaľ však ide o Vás a deti, tak od Vás a detí nemá právo požadovať nájomné, pokiaľ ste manželia.


Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, aké práva mám, keď má môj manžel bývanie a ja nie, a vyhadzuje ma z domu.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň, ak ste bývali v spoločnej domácnosti, hoci ide o dom manžela, máte právo požadovať od manžela, aby Vám našiel náhradné bývanie.

Toto právo máte iba v prípade, ak nemáte skutočne kde bývať. Manžel Vás nemôže vyhodiť z domu. Pokiaľ by sa niečo také stalo, môžete podať návrh na súd, vrátane neodkladného opatrenia.

Pokiaľ by podal manžel návrh na vypratanie, tak súd by Vás mohol vypratať až potom, čo by Vám našiel náhradné bývanie.

Náhradné bývanie neznamená, že Vám musí kúpiť nehnuteľnosť alebo Vám platiť prenájom. Znamená to, iba to, že Vám nájde ubytovanie podobne tomu ako ste bývali dovtedy a toto si budete platiť Vy. Musí to byť adekvátne bývanie predchádzajúcemu bývaniu a cenovo podobné.


Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý večer. Chcela by som vás poprosiť o radu ohľadom rozvodu. Som vydatá 15 rokov. Máme dve deti vo veku 12 a 3 roky. Od svadby bývame v manželovom rodinnom dome s jeho rodičmi, ktorý mu patrí spoločne s ním. Chcela by som sa informovať, či mám pri rozvode nárok na náhradné bývanie alebo vyplatenie peňazí, aj v prípade, že som počas väčšej časti manželstva bola striedavo na rodičovskej dovolenke a nezamestnaná. Môže mi manžel odobrať deti, ak som stále nezamestnaná, aj keď o deti je dobre postarané? Manžel sa mi začal vyhrážať, že mi ich vezme. Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle rozhodovacej praxe súdov platí, že po rozvode manželstva, má manžel, ktorému zánikom manželstva odpadol právny dôvod užívania bytu patriaceho druhému manželovi, nárok na zabezpečenie náhradného bývania. Na uvedenú situáciu sa aplikuje ustanovenie o zániku spoločného nájmu k bytu na základe tzv. analógie práva. Nemyslím si, že môžete dôvodne očakávať, že rozsudkom o rozvode manželstva budú deti zverené do starostlivosti otca. Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností vždy prihliadne na záujem maloletých detí, najmä na ich citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia. Odporúčam Vám preto, aby ste v súdnom konaní preukázali, že práve tieto kritériá dokážete splniť lepšie ako Váš manžel.


Trápi vás "Bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bývanie po rozvode ? (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Som vydatá a s manželom máme spolu syna. Mám aj dcéru z predchádzajúceho vzťahu. Rozišli sme sa a ja, keďže som nemala kam ísť s našim synom, som ho zverila manželovi do opatery, ale s dohodou, že mi syna vráti, keď si nájdem bývanie a zabezpečím sa. Stalo sa tak, ale následne som musela odísť do zahraničia, konkrétne do Čiech. Odvtedy mi manžel nezdvíha telefón a na moje správy nereaguje, a tak sa o synovi nemôžem nič dozvedieť. Chcem sa opýtať, či sa môžem nejako brániť. Rada by som si syna vzala do zahraničia, nech vyrastá so sestrou.

Odpoveď: Bývanie po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň,

Vaša situácia s žiaľ tým, že ste sa odsťahovali do zahraničia skomplikovala. Podľa zákona o rodine sa na trvalé vysťahovanie dieťaťa do zahraničia vyžaduje súhlas druhého rodiča. Pokiaľ súhlas odmietne udeliť, môžete požadovať na súde, aby Vám povolil odsťahovanie sa s dieťaťom, avšak museli by ste preukázať, že o dieťa bude riadne postarané, bude mať zabezpečené vzdelanie, lekára, bývanie, mimoškolské aktivity, atď, teda že to bude v jeho záujme. Rovnako nie je možné úplne obmedziť styk s dieťaťom druhému rodičovi. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta a osobne sa s ním porozprávať  o Vašom probléme.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bývanie po rozvode ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.