Máte
otázku?

Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

Dobrý deň, poprosila by som poradiť ohľadom vydržania pozemku. Zdedila som po rodičoch dom s vedomím a tvrdením rodičov, že všetko majú majetkoprávne vysporiadané. Pred dvoma rokmi som sa dozvedela, že aj napriek tomu, že moji nebohí rodičia majú kupnopredajné zmluvy z r. 1973, parcely pod domom a v záhrade nemám vysporiadané, pretože to nebolo zapísané v katastri. Začala som to riešiť, dala som si zamerať pozemok, vypracovať geometrický plán a vlastníci parciel mi podpísali nové kupnopredajné zmluvy. Keďže dvaja z uvedených vlastníkov už nežijú, pričom dedičským konaním akýmsi nedopatrením uvedené parcely neprešli na dedičov, mám od manželky jedného dediča podpísané čestné vyhlásenie svedka, ako právneho nástupcu zomrelého vlastníka, že s vydržaním súhlasí. Takisto mám podpísané čestné vyjadrenie jedinej dcéry ako svedka a právneho nástupcu po druhom zomrelom vlastníkovi. Ďalší problém nastal zameraním, kde na základe oplotenia pozemku mi bola zameraná časť parcely o veľmi malej výmere 100 m2, na ktorú mám súhlasy a podpisy dotknutých spoluvlastníkov na vydržanie pozemku až na jednu osobu, ktorá aj na liste vlastníctva figuruje ako neznámy vlastník a jej podiel 10 m2 je v správe SPF. Môj problém je v tom, že obec mi nechce dať potvrdenie k vydržaniu, aj napriek tomu, že sa k tomu vyjadrili na zasadnutí obecného zastupiteľstva dvaja svedkovia, ktorí sú už ďalekí príbuzní neznámej vlastníčke, ktorá ako mladá odišla do Ameriky, s nikým sa nekontaktovala a o nej a jej potomkoch nič nevedia. Notár to potvrdenie k vydržaniu potrebuje a obec mi ho nedala, starosta nepodpísal a zatiaľ neodpovedal na moju žiadosť. Ako postupovať ďalej? Za pomoc veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

Dobrý deň,

podmienky vydržania vlastníckeho práva upravuje § 134 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia platí, že  oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.

Nemožno pritom nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb. Zároveň sa do vydržacej doby sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

 

Podstata vydržania

 

Vydržanie je osobitným spôsobom nadobúdania (najčastejšie) vlastníckeho práva, pričom subjektom vydržania môže byť ako fyzická, tak i právnická osoba. Vlastnícke právo sa nadobúda tým, že držiteľ má nepretržite v oprávnenej držbe predmet spôsobilý na vydržanie (v danom prípade nehnuteľnosti) po zákonom ustanovenú dobu (10 rokov).

 

Okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva je teda uplynutie vydržacej doby.

 

Na nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním sa teda nevyžaduje ešte aj ďalšia skutočnosť, napríklad vydanie súdneho rozsudku alebo rozhodnutia iného štátneho orgánu. Nadobudnutie vlastníctva týmto spôsobom sa však musí osvedčiť alebo deklarovať, nakoľko zmenu subjektu vlastníctva nehnuteľností je potrebné zapísať v katastri nehnuteľností a to na základe určitej spôsobilej listiny.

 

Predpoklady pre vydržanie

V zmysle vyššie uvedenej argumentácie, pre vydržanie musia byť splnené nasledovné podmienky:

 

1. spôsobilý predmet vydržania 

 

2. oprávnená držba

 

3. nepretržitosť oprávnenej držby po zákonom stanovenú dobu

 

Vo Vašom prípade je možné dôvodne sa domnievať, že splňate všetky predpoklady pre vydržanie predmetných pozemkov. Teda, nehnuteľnosť je spôsobilým predmetom vydržania, Vaši právni predchodcovia (rodičia) mali oprávnený dôvod domnievať sa, že pozemky boli v ich vlastníctve a teda s nimi nakladali ako so svojim majetkom a to po dobu viac ako 10 rokov.

 

Keďže túto skutočnosť je potrebné úradne deklarovať, je potrebné vyhotoviť osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vo forme notárskej zápisnice. Ide predovšetkým o nesporné prípady, kedy existuje dôvodný predpoklad, že zmenu vlastníctva nebude žiadny dotknutý subjekt namietať.

 

Náležitosti osvedčenia o vydržaní

 

V zmysle ustanovenia § 63 notárskeho poriadku, osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní musí okrem všeobecných náležitostí notárskej zápisnice,  obsahovať osobitné skutočnosti, ktorými sú

 

a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa Občianskeho zákonníka,  najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K tomuto vyhláseniu je potrebné doložiť aj

 

   1. vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady; pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byť úradne osvedčená,

 

 2. vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy,

 

   3. vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady, ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce (napr. Slovenský pozemkový fond)

 

b) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,

 

c) uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

 

Vyjadrenie obce k vydržaniu

Vyjadrenie obce ako podmienka k vydaniu osvedčenia o vydržaní, má obsahovať vyjadrenie súhlasu alebo opačne, nesúhlasu. V prípade druhej možnosti, je podľa môjho názoru potrebné, aby obec odôvodnila a špecifikovala svoje záujmy, ktoré môžu byť predmetným osvedčením dotknuté. Preto, ak obec vo svojom vyjadrení dotknuté záujmy neoznačí alebo sa nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že záujmy obce nie sú dotknuté.

Vyjadrenie iných právnických osôb k vydržaniu

Obdobné pravidlo platí aj v prípade vydávania vyjadrení k vzniku vlastníckeho práva vydržaním právnických osôb, ktoré sú príslušné na správu nehnuteľnosti podľa osobitných právnych predpisov (napríklad Slovenský pozemkový fond). Ak sa táto právnická osoba nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa taktiež zato, že nemá výhrady.

Nadobudnutie práva vydržaním v sporných prípadoch

V prípade nesplnenia podmienok, ktoré predpokladá Notársky poriadok v citovanom ustanovení, možno dosiahnuť zápis v katastri nehnuteľností na základe právoplatného súdneho rozhodnutia vydaného na základe tzv. určovacej žaloby oprávneného držiteľa. V súdnom konaní je potrebné preukázať naplnenie všetkých zákonných podmienok pre vydržanie a taktiež aj právny záujem na určení vlastníckeho práva. Preukazovanie naliehavého právneho záujmu je spravidla bezproblémové pri tomto druhu sporu, nakoľko sa v ňom má dosiahnuť zhoda zápisu so skutočným právnym stavom a to vo verejnom registri, ktorým je kataster nehnuteľností.  

 

Trápi vás "Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás chcem vedieť, či môžem vydržať urbársky pozemok, ktorý užívali moji rodičia a teraz môj syn? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň,
iba samotné užívanie určitého pozemku k vydržaniu nepostačuje. Pri vydržaní je dôležité, že ten kto má v držbe pozemok, narába s týmto pozemok v domnení, že je jeho. Ak Vaši rodičia v minulosti a Váš syn teraz vedia, že tento pozemok nie je ich, ale urbársky, tak potom je vydržanie vylúčené, lebo nie je možné s ohľadom na všetky okolnosti tvrdiť, že by mali pozemok v oprávnenej držbe a boli by dobromyseľní v tom, že im pozemok patrí. 

Určite Vám však odporúčam vyhľadať advokáta, aj s podkladmi k tejto záležitosti a prediskutovať s ním celý priebeh (začať od toho ako začala Vaša rodina tento pozemok užívať).


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Užívam mestský pozemok už 20 rokov, dokonca mám už od roku 2018 aj zmluvu s mestom o možnom užívaní. Dá sa tento pozemok získať, nakoľko mám hneď pri ňom postavený nový dom. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
dá sa získať jedine tak, že sa ho mesto rozhodne predať. Ak ste mysleli vydržanie, tak to v tomto prípade neprichádza do úvahy, nakoľko sám už 20 rokov viete, že neužívate svoj pozemok, ale cudzí (mestský). V takom prípade je vylúčená Vaša dobromyseľnosť a tiež absentuje domnelý právny titul nadobudnutia.

Pozemok viete získať iba tak, že Vám ho mesto predá.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Ako vydržať pozemok po 35 ročnom užívaní. Cca 40 m2
Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 18.07.2022)

Dobrý deň,
vydržanie je zložitý právny inštitút. Nie je vôbec taký jednoduchý, ako sa zdá a hlavne iba užívanie pozemku nepostačuje na vydržanie. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta, ktorý na základe podkladov podrobne posúdi Vašu vec a zhodnotí, či by bolo možné vo Vašom prípade uplatniť inštitút vydržania.


Trápi vás "Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať, mame pozemok po manželových ešte pra starých rodičoch. Avšak nikdy nebolo dedičské konanie po nich, a tak pozemok ešte stále patrí prastarej matke, ktorá už nežije. Manžel by chcel pozemok previesť na seba nakoľko sa on už staráme viac ako 10 rokov a nikto z rodiny nemá o pozemok záujem. Viete mi prosím poradiť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2022)

Dobrý deň,
vydržaním to bude zrejme nemožné, ak nemáte nejakú zmluvu s vlastníkmi nehnuteľnosti z minulosti, že Vám nehnuteľnosť previedli, ale napríklad zmluva nebola zavkladovaná. V tomto prípade to bude najschodnejšie dodatočným dedičským konaním po prastarých rodičoch. Treba majetok predediť tak, aby sa dostal do vlastníctva žijúceho príbuzného, od ktorého následne pozemok odkúpite alebo Vám ho daruje.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať na túto vec. Po rodičoch som zdedila rodičovský dom, ktorý mi otec daroval darovacou zmluvou v roku 2005. Dom by som chcela predať no zistila som, že na liste vlastníctva je uvedená len parcela, kde stojí dom a pozemok pred ním. Vzadu za domom je ešte malý kúsok dvora no ten nemám zapísaný na liste vlastníctva. Keď si cez katasterportal pozrem mapku a číslo tej parcelky, je tam napísané, že nie je uvedené v liste vlastníctva a spravuje ho SPF. Chcem dom predať, ako mám postupovať.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 05.11.2021)

Dobrý deň,

nehnuteľnosti, ktorých ste vlastníčkou môžete predať, teda rodinný dom so zastavaným pozemkom a pozemkom pred ním, pokiaľ ste na liste vlastníctva v časti B vedená ako vlastník. Keďže nemôžete previesť viac práv, ako Vám patrí, predmetom predaja nebude pozemok za domom, ktorý nie je vo Vašom vlastníctve (skutočnosť, že je zápis vedený na totožnom liste vlastníctva je právne nerelevantná, nehnuteľnosťami vo Vašom vlastníctve môžete disponovať). Čo sa týka pozemku za domom, vzhľadom na to, že je v správe SPF sa zrejme bude jednať o pozemok tzv. nezistených vlastníkov. Môžete sa obrátiť na SPF so žiadosťou o odkúpenie, avšak budete musieť preukázať jeden z dôvodov, pre ktoré môžete takýto pozemok odkúpiť. Bližšie informácie nájdete aj na stránke pozemkového fondu.

Situácia by však mohla byť iná, ak by ste darovacou zmluvou mali nadobudnúť aj tento pozemok za domom. Chyba totiž mohla nastať na katastri, a zápis nemusel byť vykonaný v súlade s prejavenou vôľou v darovacej zmluve. V takom prípade by ste tento pozemok mohli nadobudnúť vydržaním za splnenia podmienky, že ste boli dobromyseľná v držbe (t.j. pozemok ste užívali v domnení, že ste jeho oprávneným vlastníkom) a to po dobu 10 rokov. V takom prípade môžete požiadať súd o potvrdenie vydržania vo forme návrhu na začatie konania na okresnom súde, v ktorého obvode sa dotknutá nehnuteľnosť nachádza. V návrhu je potrebné opísať skutočnosti, že ste splnili predpoklady vydržania a tieto osvedčiť.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
po smrti mojej mamy, som sa stala dedičkou (mám 45 rokov a som z prvého manželstva mojej mamy) spolu s jej pozostalým manželom (skoro môj rovestník) domu a prislúchajúcich pozemkov. Dom bol kúpený okolo roku 2006 v čase, keď mama žila so svojim vtedy partnerom ešte "na divoko" (nemala registrovaného partners). Mama bola vlastníčkou nehnutľností v 1/2. Na nehnuteľnosti je hypotéka, ktorú spláca pozostalý manžel a kde mama bola len ručiteľkou. Mama umrela už pred dvomi rokmi a notárka (súdna komisárka) do dnešného dna v podstate nekoná (mali sme len jedno sedenie). Mama nezanechala žiadnu závet. Mám dve otázky: 1. Existuje spôsob ako primat notarku, aby konala? 2. Môže manžel zosnulej (ako manželia žili len dva roky pred jej smrťou) získať celú nehnuteľnosť na základe vydržania, ak notárka jednoducho konať nebude? (Inými slovami, môžem prísť o dedičstvo? ).

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 13.06.2021)

Dobrý deň,

uvádzate, že dedičské konanie resp. pojednávanie nebolo cca dva roky. V tomto smere odporúčame kontaktovať písomne príslušného notára a požiadať a vytýčenie termínu dedičského pojednávania, ako aj to, či je z Vašej strany predložiť nejaké doklady potrebné pre dedičské konanie. Ak Vám notár v primeranej lehote nebude odpovedať a nijako reagovať, v zmysle ust. § 18 Civil. mimosporového poriadku odporúčame obrátiť sa na prísl.okresný súd a žiadať odňať vec príslušnému notárovi :

"Súd môže uznesením odňať vec poverenému notárovi, ak napriek predchádzajúcemu upozorneniu súdu spôsobí zbytočné prieťahy v konaní alebo v iných odôvodnených prípadoch."

Vo veci prípadne zistite, či nedošlo k zmenám na strane notár. úradu, čo nie je Vaša povinnosť, ale môže to urýchliť konanie vo veci, t.j. kontaktovať priamo notára, prípadne okresný súd, ako aj využiť link: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Notari/Oznamenia-zmien-u-notarov.aspx

Pokiaľ ide o druhú časť otázky, či môže dôjsť k vydržaniu vzhľadom na to, že dedičské konanie nie je ukončené viac ako dva roky, uvádzame, že právne to nie je možné. O dedičstvo z tohto dôvodu prísť nemôžete.


Trápi vás "Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať na vydržanie pozemku, na ktorom stojí rod. dom. Mám všetky doklady o kúpe pozemku, stavebné povolenie. Dom je už postavený a skolaudovany, až po kolaudacii povedal kataster, že dom je na cudzej parcele. Po 10 rokov som nebol nikým iným oboznámený, že niečo nie je v poriadku. Pôvodný majitelia sú už mrtvi a potenciálni dedičia nemajú žiadne doklady o pozemku. Nenárokujú si o vlastníctvo dedičstvom. Trvá to už 10 rokov. Nejavia žiadny záujem. Neviem kde sa stala chyba ako je to možné, preto je správca SPF a ten trvá na vyjadrenie potenciálnych dedičov. Čo mám robiť? Lebo ja som ten pozemok riadne kúpil kúpnou zmluvou.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,

podmienky vydržania vlastníckeho práva upravuje § 134 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia platí, že oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Ak ste po nepretržitú dobu 10 rokov pozemok užívali dobromyseľne v domnení, že Vám patrí, mohli by ste sa domáhať nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním. Od momentu, keď ste zistili, že v katastri nehnuteľnosti je evidovaná iná osoba ako vlastník pozemok, prestali ste spĺňať podmienku oprávnenej držby. Od 01.05.2021 sa podmienky na vydržanie sprísnili najmä z procesného hľadiska. Osvedčovanie splnenia podmienok je už zverené súdom (teda už nie notárom). Súd bude potvrdzovať vydržanie formou uznesenia, pričom na konanie bude príslušný okresný súd, v obvode ktorého sa pozemok nachádza. V návrhu však musíte osvedčiť relevantnými najmä listinnými dôkazmi, že tieto podmienky pre vydržanie spĺňate. Toto konanie bude náhradou terajšej notárskej zápisnice o vydržaní. Stále však budete mať možnosť podať aj žalobu o určenie vlastníckeho práva. Kde môžete vysvetliť tieto súvislosti, no musíte predložiť aj dôkazy, ktoré ich preukážu. Napr. že ste platili dane, vyjadrenie obce, svedkov a pod. 


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o právnu radu ohľadom vydržania pozemku. Obhospodarujeme pozemok cca najmenej 80 rokov ako dvor a záhradu pri rodinnom dome v domnení, že pozemok je v našom vlastníctve po úmrtí osoby, ktorá obývala tento dom, ktorý je ešte aj rozdelený na 5-tiny /ostatní 4-ia súrodenci žijú sme zistili, že pozemok patrí ich bratrancom, ktorý to zdedili po otcovi, majú to v dedičskom rozhodnutí a platia za to daň avšak doteraz sa nikto z nich ohľadom toho neozval. Pozemok by sa dal považovať ako stavebný. Vzhľadom k tomu, že mi vlastníme pozemky z troch strán tohto pozemku, v blízkosti mame postavený rod.dom a obhospodarujeme tento ich pozemok ako by sme mali postupovať, aby sme ho mohli vydržať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 10.10.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade musia byť splnené podmienky pre vydržanie pozemku, ktoré upravuje Občiansky zákonník a tiež ktoré definovala súdna prax. Z Vašej otázky mi nevyplýva, že by ste disponovali nejakou zmluvou alebo iným písomným dokumentom, z ktorého ste mohli mylne vyvodzovať, že ste vlastníkom tohto pozemku. Samotné užívanie cudzieho pozemku nie je spôsobilé a postačujúce pre vydržanie vlastníckeho práva.

Následne ak by sme dospeli k tomu, že mohlo dôjsť k vydržaniu pozemku, bude potrebné spísať notársku zápisnicu. S týmto úkonom musí vysloviť súhlas osoba, ktorá je zapísaná na LV ako posledný vlastník nehnuteľnosti.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň. Moja otázka sa týka nároku na vydržanie pozemku. V r. 2007 sme kúpili nehnuteľnosť s pozemkom, oplotenie zahrňa aj časť obecného pozemku avšak tento stav už je min 40 rokov a vznikol kvôli regulácii potoku a zarovnania pozemkov voči ceste. Jedna sa o bočnú cestu vedúcu len k súkr. Pozemkom- orná poda. Na základe záujmu developera o zmenu týchto pozemkov na stavebné parcely chce obec
, aby sme posunuli plot za účelom rozšírenia cesty z 3 m na 8. Moja otázka znie, mame nejaký nárok na tu časť obecného pozemku, ktorá je v našom užívaní? Či už na odkúpenie, vydržanie alebo náhradu. Ak je nárok na odkúpenie, za trhovú cenu teraz alebo v čase, keď došlo k jeho užívaniu? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

 

Dobrý deň,

Samotná skutočnosť, že užívate oplotený, ale cudzí pozemok, ešte automaticky nespôsobuje vznik nároku na náhradu alebo právo na prednostné odkúpenie pozemku. Samozrejme s obcou je možné o tejto variante rokovať, avšak nie je na to právny nárok a k odkúpeniu bude potrebný súhlas oboch zmluvných strán.

Čo sa týka možnosti vydržania pozemku, tu je potrebné posudzovať, či išlo o dobromyseľnú držbu. Ak ste totiž už pri kúpe nehnuteľnosti vedeli, že časť oploteného pozemku je obecným pozemkom, nie je možné hovoriť o vydržaní. O vydržaní by bolo možné uvažovať v tých prípadoch, kedy zo všetkých podkladov, ktoré ste mali Vy a tiež Váš právny predchodca k dispozícii nevyplýva, že oplotená časť zahŕňa aj obecný pozemok.


Trápi vás "Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ak na podielovom vlastníctve zriadi niektorý vlastník stavbu bez dohody ostatných, vydržiava pozemok svojou stavbou cestným telesom a zakazuje im vstup na pozemok, má zo zákona právo náš pozemok vydržať? Alebo môžme ho naďalej využívať?

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 18.05.2020)

Dobrý deň,
okolnosť, že spoluvlastník zriadi na pozemku, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve, nezakladá vlastnícke právo k celému pozemku a pozemok z dôvodu existencie stavby na ňom nemôže vydržať. Je to tak z dôvodu, že už v čase stavby má vedmosť, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve a že v podstate stavba stojí aj na cudzom pozemku.

Neuvádzate, na základe čoho bolo vydané stav. povolenie, keďže v zmysle ust. § 58 ods. 2 stav. poriadku "stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu."

Je samozrejmé, že keďže ste spoluvlastníkom pozemku, môžete tento užívať v podstate v rozsahu veľkosti svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa nedohodnete na užívaní pozemku, potom možnosťou je len obrátiť sa na súd.

Otázkou je vyporiadanie pozemku.

Riešením je vyporiadať pozemok dohodou o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, ku ktorej, aby táto bola zapísaná do katastra nehnuteľností, budete potrebovať geom. plán, kde bude vyčlenený pozemok, ktorý bude vo vlastníctve jednotlivých teraz podielových spoluvlastníkov a jednotlivé vyčlenené pozemky budú vo výlučnom vlastníctve nateraz podielových spoluvlastníkov. V dohode o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva je možné riešiť aj právo prechodu a prejazdu ako vecné bremeno, ktoré právne zabezpečí, aby ste sa dostali na svoj pozemok.

Geom. plán na rozdelenie pozemku vyhotoví autorizovaný geodet. 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)Ďakujem za odpoveď, ešte jedna otázka, môže si takúto stavbu dodatočným stavebným povolením zlegalizovať bez súhlasu ostatných spoluvlastnikov ? Ďakujem


Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 18.05.2020)

Dobrý deň,
vo veci sú v podstate dve  možnosti :

1./ Dáte návrh na stavebný úrad na odstránenie stavby.

2./ Spoluvlastník pozemku, ktorý stavbu postavil požiada o dodatočné povolenie stavby, kde musí predložiť doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku v zmysle ust. § 139b/ stav. poriadku, a keďže nie je výlučným vlastníkom celého pozemku, doklad o tom, ako sa dohodol s ostatnými spoluvlastníkmi napr. zmluva o nájme, dohoda o budúcom vecnom bremene a pod. Tu vzniká pre Vás preto priestor na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemku.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň. Ide o vydržanie. V roku 2008 mi môj starý otec daroval pozemky. O pozemky ornú pôdu som sa riadne starala. Časť využívala ako pasienky pre vlastne hospodárske zvieratá, časť prenajímala. V roku 2019 som zistila, že na niektorých parcelách sa objavuje meno aj môjho teraz už zomrelého starého otca. Stalo sa tak kvôli tomu, že mi starý otec daroval pozemky pred ROEP. Chcela som to dať do poriadku. Po konzultácii s notárkou sme sa dohodli na spôsobe vysporiadania formou vydržaním. Nakoľko som spĺňala všetky predpoklady: bola som v dobrej viere viac ako 10 rokov, že tieto pozemky vlastním, starala som sa o nich a všetci oprávnený dediči súhlasili s mojim vydržaním, lebo rešpektovali rozhodnutie starého otca. K vydržaniu je potrebné aj vyjadrenie mesta. Po podaní žiadosti mi primátor volal a oznámil mi, že mi pozitívne stanovisko nedá, nakoľko na dvoch parcelách sa okrem môjho mena a môjho otca objavujú aj iní vlastníci. Je to bežne, že veľké pasienky vlastnilo viac rodín. Lenže na LV. Jasne píše, že dane pozemky nie sú spoločnou nehnuteľnosťou, čiže prepisom dedovho podielu na mňa nijako neohrozujem ich vlastníctvo. Môže mi takto primátor zabrániť vo vydržaní? Ako mám postupovať?

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 21.02.2020)

Dobrý deň, podľa ust. §  63 notárskeho poriadku osvedčenie vyhlásenia o vydržaní musí obsahovať okrem iných aj vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy,
Súčasne  platí , že ak obec vo svojom vyjadrení neoznačí dotknuté záujmy obce, ktorý by vznikli vydržaním alebo sa nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že záujmy obce nie sú dotknuté.

V otázke neuvádzate, kedy ste podali žiadosť na obec o vyjadrenie v zmysle notárskeho poriadku. Telefonická odpoveď rovná sa žiadna odpoveď.
Ak teda v zmysle zákona sa obec v lehote do 3 mesiacov nevyjadrí, platí zo zákona, že záujmy obce vydržaním nebudú dotknuté. Pokiaľ ide o ústnu informáciu starostu obce, že na pozemku je aj iný vlastník zapísaný na LV, k tomu uvádzame, že obec sa má vyjadriť k tomu, že vznikom vlastníckeho práva nebudú dotknuté jej oprávnené záujmy, teda záujmy obce.
Preto, ak obec vo svojom vyjadrení dotknuté záujmy samotnej neoznačí alebo sa nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že záujmy obce nie sú dotknuté.
Odporúčame počkať na uplynutie lehoty 3 mesiacov.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň,  nás sused mal za svojim plotom pozemok, ktorého parcela bola rozdelená na 32 časti, 12 častí vlastnil môj otec (všetci ostatní vlastníci vlastnili menší podiel ako 12/32). Aj, keď ju síce dlhodobo užíval, vedel, že mu nepatrí, keďže v roku 2018 sused nadobudol 4/32 kúpou a 5/32 darovacou zmluvou. Zvyšnú časť 23/32 nadobudol v roku 2019 cez inštitút vydržania, pričom môj otec o tom nevedel a žiaden súhlas mu nedal. Je takýto postup správny a v súlade so zákonom, je možné ho napadnúť ? Ďakujem. S pozdravom Eva

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 01.09.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 63 notárskeho poriadku, osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní musí okrem všeobecných náležitostí notárskej zápisnice,  obsahovať osobitné skutočnosti, ktorými sú okrem  iných aj vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa Občianskeho zákonníka, najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby.

K tomuto vyhláseniu sused musel okrem iných predložiť aj "vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady; pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byť úradne osvedčená."

Z Vami uvedenej otázky vyplýva, že sused v roku 2018 nadobudol časť nehnuteľnosti kúpou a darovaním; vedel teda už v tomto období podľa verejne dostupnej evidencie nehnuteľností,  že vlastník ostatnej časti pozemku je niekto iný a že žije a teda v konaní o vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní nemohol ani predložiť súhlas posledného vlastníka, že nemá k vzniku vlastníckeho práva vydržaním žiadne námietky.


Vo veci môžete podať žalobu v súlade s ust. § 137 Civil. sporového poriadku a to žalobu o určenie či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Trnava, sp.zn. 10Co/725/2015 z 25.1.2017 : 
"Pri skúmaní existencie naliehavého právneho záujmu ide o posúdenie, či podaná žaloba je vhodný procesný nástroj ochrany práva žalobcu, či sa ňou môže dosiahnuť odstránenie spornosti práva a či snáď len zbytočne nevyvoláva konanie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné (ďalšie) súdne konanie. Súdna prax ustálila, že určovacia žaloba je prípustná pri spornosti práv (právnych vzťahov) k nehnuteľnostiam evidovaných v katastri nehnuteľností, ak rozsudok vyhovujúci žalobe môže privodiť zosúladenie evidovaného a právneho stavu (porov. rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 147/2010).

Tento právny záver zaujal NS SR napr. aj v rozhodnutí sp. zn. 1 Cdo 56/2003 (publikovaný v časopise zo súdnej praxe pod č. 48/2004), v ktorom uviedol, že ak je žalovaný zapísaný v katastri nehnuteľností ako vlastník spornej nehnuteľnosti, žalobca má naliehavý právny záujem na určení svojho vlastníckeho práva."


Naliehavý právny záujem bude vyplývať z podanej žaloby, keďže osvedčenie vyhlásenia o vydržaní, ktorým sused nadobudol vlastnícke právo k časti nehnuteľnosti nie je možné riešiť napadnutím samotného osvedčenia, osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vydaného notárkou je len listina, na ktorej je len záznam o právnej skutočnosti alebo právnom úkone,  tento stav vedený v KN je možné zmeniť len súdnym rozhodnutím na základe podanej určovacej žaloby.  

Pre podanie žaloby odporúčame kontaktovať advokáta.
 


Trápi vás "Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať užívali sme pozemok viac ako 45 rokov platili sme zaň po celý čas aj daň, chceli sme ho získať vydržaním, ale nakoniec sme zistili, že ho obec po tichu predala tretej osobe dá sa stým ešte niečo urobiť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň,

ak ste vedeli, že pozemok patrí niekomu inému, ale i tak ste ho užívali, nemôže dôjsť k vydržaniu. Čiže nemôžete pozemok nadobudnúť tým, že ho 45 rokov užívate. Obec mala právo predať pozemok tretej osobe, ale Vám by mala vrátiť náklady, ktoré ste vynaložili na udržiavanie tohto pozemku. Náklady na udržiavanie a zveľaďovanie pozemku môžete od obce žiadať späť.

Podmienky vydržania vlastníckeho práva upravuje § 134 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia platí, že  oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. 

Nemôžete nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Ako postupovať pri podmývaní pozemku, na ktorom je postavený rodinný dom. Na koho sa mám obrátiť.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň, 

v uvedenej veci je treba obrátiť sa písomne na obec, stavebný úrad, správcu vodného toku /nepíšete dôvod podmývania/, vlastníka susedného pozemku, zdokumentovať prípadnú už vzniknutú škodu pre poisťovňu.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, Pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byt úradné osvedčená. Čo ak je osoba, ktorá má posledný zápis v katastri nehnuteľnosti preukazujúce vlastnícke právo k nehnuteľnosti v USA? Ako overiť jeho podpis ?

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 22.11.2018)

Dobrý deň, predkladáme nasledovnú odpoveď : 
Overenie podpisu na listine v slovenskom jazyku v USA môžete zabezpečiť na Veľvyslanectve SR v USA alebo Generálnom konzuláte SR v USA, ktorých adresy nájdete na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR.

Možnosťou je zabezpečiť overenie podpisu na listine v anglickom jazyku na úrade oprávnenom na overenie podpisu v USA s tým, že zabezpečíte jej preklad do slovenského jazyka na území USA alebo preklad sa zabezpečí na Slovensku.

Následne zastupiteľský úrad SR v USA je oprávnený osvedčovať preklady z oficiálneho/úradného jazyka štátu pôsobnosti, ktoré sú predložené žiadateľom. Takto osvedčené preklady sú určené na úradné použitie pred orgánmi Slovenskej republiky. Zastupiteľské úrady SR na území USA vykonávajú osvedčovanie prekladov z anglického jazyka do slovenského jazyka.

Zastupiteľské úrady SR na území USA nevyhotovujú preklady dokumentov, ale zabezpečujú osvedčenie správnosti takto už vyhotoveného prekladu.

 


Trápi vás "Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. Od roku 1997 som sa starala o mamu a jej pozemky. Sadila a čistila ich. V roku 2008 mama "predala " jednému súrodencovi trávnaté časti z pozemku, ktoré som užívala aj s mamou. Dododa ( zmluva ) bola iba kôli poskytnutiu úveru. Samozrejme ja som sa naďalej starala tu časť ako predtým. Súrodenec s tým problém nemal nakoľko vedel, že mama si to tak priala. Už od toho r 2008 to mal na liste vlastníctva on. Mama rok na to zomrela. S tým, že som sa presťahovala do jej obytnej časti ako si to ona želala a samozrejme naďalej užívala tu časť záhrady. Po čase sme sa so súrodencom dohodli na prepise, keď to on vyplatí banke, tak potom mi to prepise. Spravil sa aj Geom. Plán, dali sme tam aj plot. No problém nastal teraz, nechce mi to prepísať ako sľúbil. Rada by som vedela akú šancu mám čo sa týka vydržania pozemku (presne označená parcela). Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2017)

Dobrý deň,

za Vami popísaného skutkového stavu by ste v konaní o určenie vlastníckeho práva, v ktorom by ste sa domáhali určenia, že ste vlastníčkou daného pozemku z právneho titulu jeho vydržania, neboli úspešná.

Základným predpokladom na vydržanie vlastníckeho práva je totiž skutočnosť, že držiteľ je v omyle a mylne sa domnieva, že mu vlastnícke právo patrí (§ 134 ods. 1 v spojení s § 130 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení, podľa ktorého ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným, ktorý sa stáva vlastníkom veci - nehnuteľnosti, ak ju má v držbe po dobu desať rokov.)

Vy ste však počas celej doby starania sa o daný pozemok vedela, kto je jeho vlastníkom (najskôr matka, potom otec).

Z uvedeného dôvodu preto nespĺňate podmienky na vydržanie vlastníckeho práva.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť vo veci vydržania pozemku. Pred 12 rokmi sme s manželom kúpili dom s pozemkom, no pred nedávnom sme zistili, že na nás bola prepísaná len polovica pozemku (len to čo bolo pod domom a dvor nie). Čiže ta druhá polovica ostala na pôvodnom majiteľovi. Tak sme kontaktovali pôvodného majiteľa nech to na nás prepise, ako sa aj stalo, lenže, že z tej polovice, ešte polovica je napísaná na jednej pani, čo nežije. Nevieme ju nájsť ani na matrike, ani nevieme, kto sú jej potomkovia. Chcem sa teda opýtať, ako máme postupovať pri vydržaní, či je to možné? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, podľa môjho názoru nesplňate všetky zákonné podmienky pre vydržanie pozemku. Nesvedčí Vám právny dôvod, na základe ktorého by ste boli dobromyseľní, že ste predmetný pozemok nadobudli do vlastníctva. Obsah kúpnej zmluvy uvádza, ktoré nehnuteľnosti kupujete do vlastníctva a keďže ste vlastníctvo k celému pozemku nenadobudli a nesvedčí Vám ani zápis v katastri nehnuteľnosti, predmetom tejto zmluvy táto nehnuteľnosť nebude. Ide len o nedôslednosť z Vašej strany dostatočne preveriť a oboznámiť sa obsahom kúpnej zmluvy a jej predmetom. Nič Vám však nebráni, aby ste od predávajúceho nadobudli spoluvlastnícky podiel k predmetnému pozemku, ktorý je stále v jeho vlastníctve. V prípade spoluvlastníckeho podielu, ktorého vlastníctvo je stále zapísané v katastri na už zomrelú osobu, bude riešenie komplikovanejšie. Tento spoluvlastnícky podiel totižto patrí do dedičstva po tejto zomrelej osobe. Neostáva Vám nič iné, ako vyhľadať aspoň jedného možného dediča a po dedičskom konaní, nadobudnúť spoluvlastnícky podiel od tohto dediča. V opačnom prípade užívajte celý pozemok bez snahy nadobudnúť tento spoluvlastnícky podiel, nakoľko nie je známa osoba, ktorá by sa ho mohla dovolávať.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Chcem sa opytat, ci kusok zeme, co sme uzivali a starali sa cely cas s vedomim, ze je to nase po dobu 35 rokov, sme nadobudli vydrzanim? Vdaka.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 20.05.2016)

Dobrý deň, podľa § 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka, oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Pre nadobudnutie pozemku vydržaním teda musia byť splnené tzv. hmotnoprávne podmienky. Prvou z nich je existencia oprávnenej držby nadobúdateľa počas celej vydržacej doby. Oprávnená držba musí byť dobromyseľná, čo sa vždy posudzuje objektívne. To znamená, že sa posudzuje, či držiteľ (Vy) pri bežnej opatrnosti, ktorú možno so zreteľom na okolnosti Vášho prípadu rozumne požadovať, mal, resp. mohol mať, alebo nemal, prípadne nemohol mať pochybnosti o tom, že mu vec patrí. Inou podmienkou je trvanie nepretržitej oprávnenej držby v zákonnom stanovenú dobu, ktorá je pri nehnuteľnostiach 10 rokov. Poslednou podmienkou pri vydržaní je, že predmet vydržania musí byť pre tento inštitút spôsobilým, čo je vo Vašom prípade splnené. Nadobudnutie nehnuteľností vydržaním sa do katastra nehnuteľností zapisuje na základe osvedčenia o vydržaní, ktoré vydáva notár vo forme notárskej zápisnice. Jedným z predpokladov jej vydania, je súhlas osôb (resp. ich právnych nástupcov), ktorým svedčí posledný zápis k tomuto pozemku v katastri nehnuteľností. Ak taký súhlas nedostanete, môžete sa obrátiť na súd, aby ten rozsudkom určil, že vlastnícke právo k pozemku ste nadobudli vydržaním.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku