Máte
otázku?

Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

Dobrý deň, poprosila by som poradiť ohľadom vydržania pozemku. Zdedila som po rodičoch dom s vedomím a tvrdením rodičov, že všetko majú majetkoprávne vysporiadané. Pred dvoma rokmi som sa dozvedela, že aj napriek tomu, že moji nebohí rodičia majú kupnopredajné zmluvy z r. 1973, parcely pod domom a v záhrade nemám vysporiadané, pretože to nebolo zapísané v katastri. Začala som to riešiť, dala som si zamerať pozemok, vypracovať geometrický plán a vlastníci parciel mi podpísali nové kupnopredajné zmluvy. Keďže dvaja z uvedených vlastníkov už nežijú, pričom dedičským konaním akýmsi nedopatrením uvedené parcely neprešli na dedičov, mám od manželky jedného dediča podpísané čestné vyhlásenie svedka, ako právneho nástupcu zomrelého vlastníka, že s vydržaním súhlasí. Takisto mám podpísané čestné vyjadrenie jedinej dcéry ako svedka a právneho nástupcu po druhom zomrelom vlastníkovi. Ďalší problém nastal zameraním, kde na základe oplotenia pozemku mi bola zameraná časť parcely o veľmi malej výmere 100 m2, na ktorú mám súhlasy a podpisy dotknutých spoluvlastníkov na vydržanie pozemku až na jednu osobu, ktorá aj na liste vlastníctva figuruje ako neznámy vlastník a jej podiel 10 m2 je v správe SPF. Môj problém je v tom, že obec mi nechce dať potvrdenie k vydržaniu, aj napriek tomu, že sa k tomu vyjadrili na zasadnutí obecného zastupiteľstva dvaja svedkovia, ktorí sú už ďalekí príbuzní neznámej vlastníčke, ktorá ako mladá odišla do Ameriky, s nikým sa nekontaktovala a o nej a jej potomkoch nič nevedia. Notár to potvrdenie k vydržaniu potrebuje a obec mi ho nedala, starosta nepodpísal a zatiaľ neodpovedal na moju žiadosť. Ako postupovať ďalej? Za pomoc veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

Dobrý deň,

podmienky vydržania vlastníckeho práva upravuje § 134 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia platí, že  oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.

Nemožno pritom nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb. Zároveň sa do vydržacej doby sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

 

Podstata vydržania

 

Vydržanie je osobitným spôsobom nadobúdania (najčastejšie) vlastníckeho práva, pričom subjektom vydržania môže byť ako fyzická, tak i právnická osoba. Vlastnícke právo sa nadobúda tým, že držiteľ má nepretržite v oprávnenej držbe predmet spôsobilý na vydržanie (v danom prípade nehnuteľnosti) po zákonom ustanovenú dobu (10 rokov).

 

Okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva je teda uplynutie vydržacej doby.

 

Na nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním sa teda nevyžaduje ešte aj ďalšia skutočnosť, napríklad vydanie súdneho rozsudku alebo rozhodnutia iného štátneho orgánu. Nadobudnutie vlastníctva týmto spôsobom sa však musí osvedčiť alebo deklarovať, nakoľko zmenu subjektu vlastníctva nehnuteľností je potrebné zapísať v katastri nehnuteľností a to na základe určitej spôsobilej listiny.

 

Predpoklady pre vydržanie

V zmysle vyššie uvedenej argumentácie, pre vydržanie musia byť splnené nasledovné podmienky:

 

1. spôsobilý predmet vydržania 

 

2. oprávnená držba

 

3. nepretržitosť oprávnenej držby po zákonom stanovenú dobu

 

Vo Vašom prípade je možné dôvodne sa domnievať, že splňate všetky predpoklady pre vydržanie predmetných pozemkov. Teda, nehnuteľnosť je spôsobilým predmetom vydržania, Vaši právni predchodcovia (rodičia) mali oprávnený dôvod domnievať sa, že pozemky boli v ich vlastníctve a teda s nimi nakladali ako so svojim majetkom a to po dobu viac ako 10 rokov.

 

Keďže túto skutočnosť je potrebné úradne deklarovať, je potrebné vyhotoviť osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vo forme notárskej zápisnice. Ide predovšetkým o nesporné prípady, kedy existuje dôvodný predpoklad, že zmenu vlastníctva nebude žiadny dotknutý subjekt namietať.

 

Náležitosti osvedčenia o vydržaní

 

V zmysle ustanovenia § 63 notárskeho poriadku, osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní musí okrem všeobecných náležitostí notárskej zápisnice,  obsahovať osobitné skutočnosti, ktorými sú

 

a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa Občianskeho zákonníka,  najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K tomuto vyhláseniu je potrebné doložiť aj

 

   1. vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady; pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byť úradne osvedčená,

 

 2. vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy,

 

   3. vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady, ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce (napr. Slovenský pozemkový fond)

 

b) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,

 

c) uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

 

Vyjadrenie obce k vydržaniu

Vyjadrenie obce ako podmienka k vydaniu osvedčenia o vydržaní, má obsahovať vyjadrenie súhlasu alebo opačne, nesúhlasu. V prípade druhej možnosti, je podľa môjho názoru potrebné, aby obec odôvodnila a špecifikovala svoje záujmy, ktoré môžu byť predmetným osvedčením dotknuté. Preto, ak obec vo svojom vyjadrení dotknuté záujmy neoznačí alebo sa nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že záujmy obce nie sú dotknuté.

Vyjadrenie iných právnických osôb k vydržaniu

Obdobné pravidlo platí aj v prípade vydávania vyjadrení k vzniku vlastníckeho práva vydržaním právnických osôb, ktoré sú príslušné na správu nehnuteľnosti podľa osobitných právnych predpisov (napríklad Slovenský pozemkový fond). Ak sa táto právnická osoba nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa taktiež zato, že nemá výhrady.

Nadobudnutie práva vydržaním v sporných prípadoch

V prípade nesplnenia podmienok, ktoré predpokladá Notársky poriadok v citovanom ustanovení, možno dosiahnuť zápis v katastri nehnuteľností na základe právoplatného súdneho rozhodnutia vydaného na základe tzv. určovacej žaloby oprávneného držiteľa. V súdnom konaní je potrebné preukázať naplnenie všetkých zákonných podmienok pre vydržanie a taktiež aj právny záujem na určení vlastníckeho práva. Preukazovanie naliehavého právneho záujmu je spravidla bezproblémové pri tomto druhu sporu, nakoľko sa v ňom má dosiahnuť zhoda zápisu so skutočným právnym stavom a to vo verejnom registri, ktorým je kataster nehnuteľností.  

 

Trápi vás "Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môžem vlastniť urbársky pozemok, ktorý v minulosti využívali moji rodičia a v súčasnosti ho užíva môj syn. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň,
iba samotné užívanie určitého pozemku k vydržaniu nepostačuje. Pri vydržaní je dôležité, že ten kto má v držbe pozemok, narába s týmto pozemok v domnení, že je jeho. Ak Vaši rodičia v minulosti a Váš syn teraz vedia, že tento pozemok nie je ich, ale urbársky, tak potom je vydržanie vylúčené, lebo nie je možné s ohľadom na všetky okolnosti tvrdiť, že by mali pozemok v oprávnenej držbe a boli by dobromyseľní v tom, že im pozemok patrí. 

Určite Vám však odporúčam vyhľadať advokáta, aj s podkladmi k tejto záležitosti a prediskutovať s ním celý priebeh (začať od toho ako začala Vaša rodina tento pozemok užívať).


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, Užívam mestský pozemok už 20 rokov a dokonca mám od roku 2018 aj zmluvu s mestom o jeho užívaní. Mám možnosť tento pozemok získať, keďže pri ňom mám postavený nový dom? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
dá sa získať jedine tak, že sa ho mesto rozhodne predať. Ak ste mysleli vydržanie, tak to v tomto prípade neprichádza do úvahy, nakoľko sám už 20 rokov viete, že neužívate svoj pozemok, ale cudzí (mestský). V takom prípade je vylúčená Vaša dobromyseľnosť a tiež absentuje domnelý právny titul nadobudnutia.

Pozemok viete získať iba tak, že Vám ho mesto predá.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, Ako môžem udržať pozemok po 35 rokov dlhom užívaní? Ide približne o 40 m2. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 18.07.2022)

Dobrý deň,
vydržanie je zložitý právny inštitút. Nie je vôbec taký jednoduchý, ako sa zdá a hlavne iba užívanie pozemku nepostačuje na vydržanie. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta, ktorý na základe podkladov podrobne posúdi Vašu vec a zhodnotí, či by bolo možné vo Vašom prípade uplatniť inštitút vydržania.


Trápi vás "Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Máme pozemok po manželových prastarých rodičoch. Avšak nikdy nebolo vykonané dedičské konanie po ich smrti, a tak pozemok stále formálne patrí prastarej matke, ktorá už nežije. Moj manžel by chcel previesť pozemok na svoje meno, pretože sa oň staráme už viac ako 10 rokov a nikto iný z rodiny oň nemá záujem. Viete mi, prosím, poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2022)

Dobrý deň,
vydržaním to bude zrejme nemožné, ak nemáte nejakú zmluvu s vlastníkmi nehnuteľnosti z minulosti, že Vám nehnuteľnosť previedli, ale napríklad zmluva nebola zavkladovaná. V tomto prípade to bude najschodnejšie dodatočným dedičským konaním po prastarých rodičoch. Treba majetok predediť tak, aby sa dostal do vlastníctva žijúceho príbuzného, od ktorého následne pozemok odkúpite alebo Vám ho daruje.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na nasledujúcu záležitosť. Po rodičoch som zdedila rodinný dom, ktorý mi otec daroval prostredníctvom darovacej zmluvy v roku 2005. Plánujem dom predať, avšak odkryla som, že na liste vlastníctva je uvedená iba parcela, na ktorej dom stojí vrátane predzáhradky. Za domom je ďalší malý kúsok dvora, no ten nie je zapísaný na liste vlastníctva. Keď som si overila mapu a číslo danej parcely cez Katasterportal, zistila som, že táto časť nehnuteľnosti nie je uvedená v liste vlastníctva a spravuje ju Slovenský pozemkový fond (SPF). Ako by som mala teraz postupovať v prípade predaja domu?

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 05.11.2021)

Dobrý deň,

nehnuteľnosti, ktorých ste vlastníčkou môžete predať, teda rodinný dom so zastavaným pozemkom a pozemkom pred ním, pokiaľ ste na liste vlastníctva v časti B vedená ako vlastník. Keďže nemôžete previesť viac práv, ako Vám patrí, predmetom predaja nebude pozemok za domom, ktorý nie je vo Vašom vlastníctve (skutočnosť, že je zápis vedený na totožnom liste vlastníctva je právne nerelevantná, nehnuteľnosťami vo Vašom vlastníctve môžete disponovať). Čo sa týka pozemku za domom, vzhľadom na to, že je v správe SPF sa zrejme bude jednať o pozemok tzv. nezistených vlastníkov. Môžete sa obrátiť na SPF so žiadosťou o odkúpenie, avšak budete musieť preukázať jeden z dôvodov, pre ktoré môžete takýto pozemok odkúpiť. Bližšie informácie nájdete aj na stránke pozemkového fondu.

Situácia by však mohla byť iná, ak by ste darovacou zmluvou mali nadobudnúť aj tento pozemok za domom. Chyba totiž mohla nastať na katastri, a zápis nemusel byť vykonaný v súlade s prejavenou vôľou v darovacej zmluve. V takom prípade by ste tento pozemok mohli nadobudnúť vydržaním za splnenia podmienky, že ste boli dobromyseľná v držbe (t.j. pozemok ste užívali v domnení, že ste jeho oprávneným vlastníkom) a to po dobu 10 rokov. V takom prípade môžete požiadať súd o potvrdenie vydržania vo forme návrhu na začatie konania na okresnom súde, v ktorého obvode sa dotknutá nehnuteľnosť nachádza. V návrhu je potrebné opísať skutočnosti, že ste splnili predpoklady vydržania a tieto osvedčiť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, po smrti mojej mamy som sa stala dedičkou (mám 45 rokov a som z prvého manželstva mojej mamy). Súdedičom je jej pozostalý manžel (ktoreho vek je podobný môjmu) domu a prislúchajúcich pozemkov. Dom bol zakúpený okolo roku 2006 v čase, keď mama žila so svojim vtedy partnerom bez oficiálnej registrácie partnerstva. Mama bola vlastníčkou polovice nehnutelnosti. Hypotéka na nehnuteľnosti je stále splácaná jej pozostalým manželom, pričom mama bola len ručiteľkou. Mama zomrela už pred dvomi rokmi a notárka, ktorá má prípad na starosti, do dnešného dňa prakticky nekonala. Mali sme len jedno stretnutie. Mama nezanechala žiadnu závet. Mám dve otázky: 1. Existuje spôsob, ako primäť notárku k činu? 2. Môže manžel zosnulej (boli manželmi iba dva roky pred jej smrťou) získať celú nehnuteľnosť na základe vydržania, ak notárka nebude konat? Inými slovami, môžem prísť o dedičstvo?

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 13.06.2021)

Dobrý deň,

uvádzate, že dedičské konanie resp. pojednávanie nebolo cca dva roky. V tomto smere odporúčame kontaktovať písomne príslušného notára a požiadať a vytýčenie termínu dedičského pojednávania, ako aj to, či je z Vašej strany predložiť nejaké doklady potrebné pre dedičské konanie. Ak Vám notár v primeranej lehote nebude odpovedať a nijako reagovať, v zmysle ust. § 18 Civil. mimosporového poriadku odporúčame obrátiť sa na prísl.okresný súd a žiadať odňať vec príslušnému notárovi :

"Súd môže uznesením odňať vec poverenému notárovi, ak napriek predchádzajúcemu upozorneniu súdu spôsobí zbytočné prieťahy v konaní alebo v iných odôvodnených prípadoch."

Vo veci prípadne zistite, či nedošlo k zmenám na strane notár. úradu, čo nie je Vaša povinnosť, ale môže to urýchliť konanie vo veci, t.j. kontaktovať priamo notára, prípadne okresný súd, ako aj využiť link: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Notari/Oznamenia-zmien-u-notarov.aspx

Pokiaľ ide o druhú časť otázky, či môže dôjsť k vydržaniu vzhľadom na to, že dedičské konanie nie je ukončené viac ako dva roky, uvádzame, že právne to nie je možné. O dedičstvo z tohto dôvodu prísť nemôžete.


Trápi vás "Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať na situáciu týkajúcu sa pozemku, na ktorom stojí rodinný dom. Mám všetky dokumenty svedčiace o kúpe pozemku vrátane stavebného povolenia. Dom je už postavený a skolaudovaný; však až po kolaudácii mi kataster oznámil, že dom stojí na cudzej parcele. Po desiatich rokoch nebol som nikým iným oboznámený, že niečo nie je v poriadku. Pôvodní majitelia sú už mŕtvi a potenciálni dedičia nemajú žiadne dokumenty týkajúce sa pozemku. Nehľadia na nároky na vlastníctvo cez dedičstvo. Táto situácia trvá už 10 rokov. Nejaví sa žiadny záujem. Neviem, kde sa stala chyba a ako je to možné. Teraz sa touto záležitosťou zaoberá správca SPF, ktorý trvá na vyjadrení potenciálnych dedičov. Prosím poraďte, čo by som mal robiť, keďže som tento pozemok riadne kúpil prostredníctvom kúpno-predajnej zmluvy.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,

podmienky vydržania vlastníckeho práva upravuje § 134 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia platí, že oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Ak ste po nepretržitú dobu 10 rokov pozemok užívali dobromyseľne v domnení, že Vám patrí, mohli by ste sa domáhať nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním. Od momentu, keď ste zistili, že v katastri nehnuteľnosti je evidovaná iná osoba ako vlastník pozemok, prestali ste spĺňať podmienku oprávnenej držby. Od 01.05.2021 sa podmienky na vydržanie sprísnili najmä z procesného hľadiska. Osvedčovanie splnenia podmienok je už zverené súdom (teda už nie notárom). Súd bude potvrdzovať vydržanie formou uznesenia, pričom na konanie bude príslušný okresný súd, v obvode ktorého sa pozemok nachádza. V návrhu však musíte osvedčiť relevantnými najmä listinnými dôkazmi, že tieto podmienky pre vydržanie spĺňate. Toto konanie bude náhradou terajšej notárskej zápisnice o vydržaní. Stále však budete mať možnosť podať aj žalobu o určenie vlastníckeho práva. Kde môžete vysvetliť tieto súvislosti, no musíte predložiť aj dôkazy, ktoré ich preukážu. Napr. že ste platili dane, vyjadrenie obce, svedkov a pod. 


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o právnu radu týkajúcu sa vydržania pozemku. Už minimálne 80 rokov obhospodarujeme pozemok ako dvor a záhradu pri rodinnom dome. Mysleli sme, že pozemok je v našom vlastníctve po úmrtí osoby, ktorá obývala tento dom. Dom je teraz rozdelený na päť častí. Z ostatných štyroch súrodencov sme zistili, že pozemok patrí ich bratrancovi, ktorý ho zdedil po svojom otcovi. Túto informáciu majú uvedenú v dedičskom rozhodnutí a platia za to daň. Avšak doteraz sa nikto z nich neozval s ohľadom na tento pozemok. Pozemok by sa dal považovať za stavebný. Keďže my vlastníme pozemky na troch stranách tohto pozemku a máme v blízkosti postavený rodinný dom, chcela by som vedieť, ako by sme mali postupovať, aby sme mohli tento ich pozemok vydržať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 10.10.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade musia byť splnené podmienky pre vydržanie pozemku, ktoré upravuje Občiansky zákonník a tiež ktoré definovala súdna prax. Z Vašej otázky mi nevyplýva, že by ste disponovali nejakou zmluvou alebo iným písomným dokumentom, z ktorého ste mohli mylne vyvodzovať, že ste vlastníkom tohto pozemku. Samotné užívanie cudzieho pozemku nie je spôsobilé a postačujúce pre vydržanie vlastníckeho práva.

Následne ak by sme dospeli k tomu, že mohlo dôjsť k vydržaniu pozemku, bude potrebné spísať notársku zápisnicu. S týmto úkonom musí vysloviť súhlas osoba, ktorá je zapísaná na LV ako posledný vlastník nehnuteľnosti.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň. Moja otázka je nasledovná: máme nárok na vydržanie pozemku, ktorý sa nachádza na námi vlastnenom území? V roku 2007 sme kúpili nehnuteľnosť s pozemkom. Jeho oplotenie zahrňuje aj časť obecného pozemku. Tento stav trvá minimálne 40 rokov a vznikol kvôli regulácii potoku a zarovnaniu pozemkov voči ceste. Ide o bočnú cestu, ktorá vedie iba k súkromným pozemkom, konkrétne k ornej pôde. Obec na základe záujmu developera o zmenu týchto pozemkov na stavebné parcely nás chce nútiť posunúť plot za účelom rozšírenia cesty z 3 metrov na 8 metrov. Chcem sa preto opýtať, či máme nejaký nárok na tú časť obecného pozemku, ktorú vlastne užívame, a to či už na odkúpenie, vydržanie alebo náhradu. Ak máme nárok na odkúpenie, platí trhová cena teraz alebo v čase, keď došlo k jeho užívaniu? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

 

Dobrý deň,

Samotná skutočnosť, že užívate oplotený, ale cudzí pozemok, ešte automaticky nespôsobuje vznik nároku na náhradu alebo právo na prednostné odkúpenie pozemku. Samozrejme s obcou je možné o tejto variante rokovať, avšak nie je na to právny nárok a k odkúpeniu bude potrebný súhlas oboch zmluvných strán.

Čo sa týka možnosti vydržania pozemku, tu je potrebné posudzovať, či išlo o dobromyseľnú držbu. Ak ste totiž už pri kúpe nehnuteľnosti vedeli, že časť oploteného pozemku je obecným pozemkom, nie je možné hovoriť o vydržaní. O vydržaní by bolo možné uvažovať v tých prípadoch, kedy zo všetkých podkladov, ktoré ste mali Vy a tiež Váš právny predchodca k dispozícii nevyplýva, že oplotená časť zahŕňa aj obecný pozemok.


Trápi vás "Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či má vlastník, ktorý na podielovom vlastníctve zriadil stavbu bez dohody ostatných a vydržiava pozemok svojou stavbou cestným telesom a zakazuje im vstup na pozemok, zo zákona právo náš pozemok vydržať? Alebo ho môžeme naďalej využívať?

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 18.05.2020)

Dobrý deň,
okolnosť, že spoluvlastník zriadi na pozemku, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve, nezakladá vlastnícke právo k celému pozemku a pozemok z dôvodu existencie stavby na ňom nemôže vydržať. Je to tak z dôvodu, že už v čase stavby má vedmosť, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve a že v podstate stavba stojí aj na cudzom pozemku.

Neuvádzate, na základe čoho bolo vydané stav. povolenie, keďže v zmysle ust. § 58 ods. 2 stav. poriadku "stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu."

Je samozrejmé, že keďže ste spoluvlastníkom pozemku, môžete tento užívať v podstate v rozsahu veľkosti svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa nedohodnete na užívaní pozemku, potom možnosťou je len obrátiť sa na súd.

Otázkou je vyporiadanie pozemku.

Riešením je vyporiadať pozemok dohodou o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, ku ktorej, aby táto bola zapísaná do katastra nehnuteľností, budete potrebovať geom. plán, kde bude vyčlenený pozemok, ktorý bude vo vlastníctve jednotlivých teraz podielových spoluvlastníkov a jednotlivé vyčlenené pozemky budú vo výlučnom vlastníctve nateraz podielových spoluvlastníkov. V dohode o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva je možné riešiť aj právo prechodu a prejazdu ako vecné bremeno, ktoré právne zabezpečí, aby ste sa dostali na svoj pozemok.

Geom. plán na rozdelenie pozemku vyhotoví autorizovaný geodet. 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ? (Občianske právo)Ďakujem za odpoveď, ešte jedna otázka, môže si takúto stavbu dodatočným stavebným povolením zlegalizovať bez súhlasu ostatných spoluvlastnikov ? Ďakujem


Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?

(odpoveď odoslaná: 18.05.2020)

Dobrý deň,
vo veci sú v podstate dve  možnosti :

1./ Dáte návrh na stavebný úrad na odstránenie stavby.

2./ Spoluvlastník pozemku, ktorý stavbu postavil požiada o dodatočné povolenie stavby, kde musí predložiť doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku v zmysle ust. § 139b/ stav. poriadku, a keďže nie je výlučným vlastníkom celého pozemku, doklad o tom, ako sa dohodol s ostatnými spoluvlastníkmi napr. zmluva o nájme, dohoda o budúcom vecnom bremene a pod. Tu vzniká pre Vás preto priestor na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemku.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri vydržaní pozemku ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.