'

Ako postupovať pri vydržaní pozemku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: advokát
Odpovedané dňa: 21. 7. 2017

Otázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku?

Dobrý deň, poprosila by som poradiť ohľadom vydržania pozemku. Zdedila som po rodičoch dom s vedomím a tvrdením rodičov, že všetko majú majetkoprávne vysporiadané. Pred dvoma rokmi som sa dozvedela, že aj napriek tomu, že moji nebohí rodičia majú kupnopredajné zmluvy z r. 1973, parcely pod domom a v záhrade nemám vysporiadané, pretože to nebolo zapísané v katastri. Začala som to riešiť, dala som si zamerať pozemok, vypracovať geometrický plán a vlastníci parciel mi podpísali nové kupnopredajné zmluvy. Keďže dvaja z uvedených vlastníkov už nežijú, pričom dedičským konaním akýmsi nedopatrením uvedené parcely neprešli na dedičov, mám od manželky jedného dediča podpísané čestné vyhlásenie svedka, ako právneho nástupcu zomrelého vlastníka, že s vydržaním súhlasí. Takisto mám podpísané čestné vyjadrenie jedinej dcéry ako svedka a právneho nástupcu po druhom zomrelom vlastníkovi. Ďalší problém nastal zameraním, kde na základe oplotenia pozemku mi bola zameraná časť parcely o veľmi malej výmere 100 m2, na ktorú mám súhlasy a podpisy dotknutých spoluvlastníkov na vydržanie pozemku až na jednu osobu, ktorá aj na liste vlastníctva figuruje ako neznámy vlastník a jej podiel 10 m2 je v správe SPF. Môj problém je v tom, že obec mi nechce dať potvrdenie k vydržaniu, aj napriek tomu, že sa k tomu vyjadrili na zasadnutí obecného zastupiteľstva dvaja svedkovia, ktorí sú už ďalekí príbuzní neznámej vlastníčke, ktorá ako mladá odišla do Ameriky, s nikým sa nekontaktovala a o nej a jej potomkoch nič nevedia. Notár to potvrdenie k vydržaniu potrebuje a obec mi ho nedala, starosta nepodpísal a zatiaľ neodpovedal na moju žiadosť. Ako postupovať ďalej? Za pomoc veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku?

Dobrý deň,

podmienky vydržania vlastníckeho práva upravuje § 134 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia platí, že  oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.

Nemožno pritom nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb. Zároveň sa do vydržacej doby sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

 

Podstata vydržania

 

Vydržanie je osobitným spôsobom nadobúdania (najčastejšie) vlastníckeho práva, pričom subjektom vydržania môže byť ako fyzická, tak i právnická osoba. Vlastnícke právo sa nadobúda tým, že držiteľ má nepretržite v oprávnenej držbe predmet spôsobilý na vydržanie (v danom prípade nehnuteľnosti) po zákonom ustanovenú dobu (10 rokov).

 

Okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva je teda uplynutie vydržacej doby.

 

Na nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním sa teda nevyžaduje ešte aj ďalšia skutočnosť, napríklad vydanie súdneho rozsudku alebo rozhodnutia iného štátneho orgánu. Nadobudnutie vlastníctva týmto spôsobom sa však musí osvedčiť alebo deklarovať, nakoľko zmenu subjektu vlastníctva nehnuteľností je potrebné zapísať v katastri nehnuteľností a to na základe určitej spôsobilej listiny.

 

Predpoklady pre vydržanie

V zmysle vyššie uvedenej argumentácie, pre vydržanie musia byť splnené nasledovné podmienky:

 

1. spôsobilý predmet vydržania 

 

2. oprávnená držba

 

3. nepretržitosť oprávnenej držby po zákonom stanovenú dobu

 

Vo Vašom prípade je možné dôvodne sa domnievať, že splňate všetky predpoklady pre vydržanie predmetných pozemkov. Teda, nehnuteľnosť je spôsobilým predmetom vydržania, Vaši právni predchodcovia (rodičia) mali oprávnený dôvod domnievať sa, že pozemky boli v ich vlastníctve a teda s nimi nakladali ako so svojim majetkom a to po dobu viac ako 10 rokov.

 

Keďže túto skutočnosť je potrebné úradne deklarovať, je potrebné vyhotoviť osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vo forme notárskej zápisnice. Ide predovšetkým o nesporné prípady, kedy existuje dôvodný predpoklad, že zmenu vlastníctva nebude žiadny dotknutý subjekt namietať.

 

Náležitosti osvedčenia o vydržaní

 

V zmysle ustanovenia § 63 notárskeho poriadku, osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní musí okrem všeobecných náležitostí notárskej zápisnice,  obsahovať osobitné skutočnosti, ktorými sú

 

a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa Občianskeho zákonníka,  najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K tomuto vyhláseniu je potrebné doložiť aj

 

   1. vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady; pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byť úradne osvedčená,

 

 2. vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy,

 

   3. vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady, ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce (napr. Slovenský pozemkový fond)

 

b) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,

 

c) uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

 

Vyjadrenie obce k vydržaniu

Vyjadrenie obce ako podmienka k vydaniu osvedčenia o vydržaní, má obsahovať vyjadrenie súhlasu alebo opačne, nesúhlasu. V prípade druhej možnosti, je podľa môjho názoru potrebné, aby obec odôvodnila a špecifikovala svoje záujmy, ktoré môžu byť predmetným osvedčením dotknuté. Preto, ak obec vo svojom vyjadrení dotknuté záujmy neoznačí alebo sa nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že záujmy obce nie sú dotknuté.

Vyjadrenie iných právnických osôb k vydržaniu

Obdobné pravidlo platí aj v prípade vydávania vyjadrení k vzniku vlastníckeho práva vydržaním právnických osôb, ktoré sú príslušné na správu nehnuteľnosti podľa osobitných právnych predpisov (napríklad Slovenský pozemkový fond). Ak sa táto právnická osoba nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa taktiež zato, že nemá výhrady.

Nadobudnutie práva vydržaním v sporných prípadoch

V prípade nesplnenia podmienok, ktoré predpokladá Notársky poriadok v citovanom ustanovení, možno dosiahnuť zápis v katastri nehnuteľností na základe právoplatného súdneho rozhodnutia vydaného na základe tzv. určovacej žaloby oprávneného držiteľa. V súdnom konaní je potrebné preukázať naplnenie všetkých zákonných podmienok pre vydržanie a taktiež aj právny záujem na určení vlastníckeho práva. Preukazovanie naliehavého právneho záujmu je spravidla bezproblémové pri tomto druhu sporu, nakoľko sa v ňom má dosiahnuť zhoda zápisu so skutočným právnym stavom a to vo verejnom registri, ktorým je kataster nehnuteľností.  

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku? (Občianske právo)

Ako postupovať pri podmývaní pozemku, na ktorom je postavený rodinný dom. Na koho sa mám obrátiť.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň, 

v uvedenej veci je treba obrátiť sa písomne na obec, stavebný úrad, správcu vodného toku /nepíšete dôvod podmývania/, vlastníka susedného pozemku, zdokumentovať prípadnú už vzniknutú škodu pre poisťovňu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať užívali sme pozemok viac ako 45 rokov platili sme zaň po celý čas aj daň, chceli sme ho získať vydržaním, ale nakoniec sme zistili, že ho obec po tichu predala tretej osobe dá sa stým ešte niečo urobiť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň,

ak ste vedeli, že pozemok patrí niekomu inému, ale i tak ste ho užívali, nemôže dôjsť k vydržaniu. Čiže nemôžete pozemok nadobudnúť tým, že ho 45 rokov užívate. Obec mala právo predať pozemok tretej osobe, ale Vám by mala vrátiť náklady, ktoré ste vynaložili na udržiavanie tohto pozemku. Náklady na udržiavanie a zveľaďovanie pozemku môžete od obce žiadať späť.

Podmienky vydržania vlastníckeho práva upravuje § 134 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia platí, že  oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. 

Nemôžete nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vydržaní pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, Pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byt úradné osvedčená. Čo ak je osoba, ktorá má posledný zápis v katastri nehnuteľnosti preukazujúce vlastnícke právo k nehnuteľnosti v USA? Ako overiť jeho podpis ?

Odpoveď: Ako postupovať pri vydržaní pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2018)

Dobrý deň, predkladáme nasledovnú odpoveď : 
Overenie podpisu na listine v slovenskom jazyku v USA môžete zabezpečiť na Veľvyslanectve SR v USA alebo Generálnom konzuláte SR v USA, ktorých adresy nájdete na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR.

Možnosťou je zabezpečiť overenie podpisu na listine v anglickom jazyku na úrade oprávnenom na overenie podpisu v USA s tým, že zabezpečíte jej preklad do slovenského jazyka na území USA alebo preklad sa zabezpečí na Slovensku.

Následne zastupiteľský úrad SR v USA je oprávnený osvedčovať preklady z oficiálneho/úradného jazyka štátu pôsobnosti, ktoré sú predložené žiadateľom. Takto osvedčené preklady sú určené na úradné použitie pred orgánmi Slovenskej republiky. Zastupiteľské úrady SR na území USA vykonávajú osvedčovanie prekladov z anglického jazyka do slovenského jazyka.

Zastupiteľské úrady SR na území USA nevyhotovujú preklady dokumentov, ale zabezpečujú osvedčenie správnosti takto už vyhotoveného prekladu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk